1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С"

Транскрипт

1 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. јуна године Седница је почела у 11,00 часова. Седници су присуствовали: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Бранислава Горавица, Александар Пантић, Иван Јовичић, Славица Милошевић Газивода, изборни чланови Високог савета судства из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Петар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу. Поред чланова Савета, седници су присуствовале Мирјана Павловић, секретар Високог савета судства и Мила Стаменковић, в.д. помоћника секретара Високог савета судства. Седница Савета се тонски снима. Пре отварања седнице, Драгомир Милојевић, председник Савета предложио је да се допуни дневни ред за Осамнаесту редовну седниц Високог савета судства, тако што ће се као четврта тачка дневног реда додати: Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника суда. Присутни чланови Савета су '''''''''''''''''''''''' сагласни да се допуни дневни ред на начин како је то предложено. Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, отвара Осамнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства и ставља на усвајање следећи допуњен: Д Н Е В Н И Р Е Д

2 1. Усвајање записника са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана године; 2. Одлучивање о захтеву за упућивање судије на рад у други суд; 3. Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; 4. Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника суда; 5. Разно. 2 Чланови Савета нису имали примедби ни допуна на предложени дневни ред те су ''''''''''''''''''''''''''''''' донели одлуку да се усвоји предложени дневни ред за Осамнаесту редовну седницу сталног састава Високог савета судства. Високи савет судства прешао је на рад седнице по усвојеном дневном реду. 1. Усвајање записника са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана године; - Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' усвојио записник са Седамнаесте редовне седнице Високог савета судства која је одржана године. ( '''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' '' '''''''''''' '''' '''''''' ''''''''' '''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' 2. Одлучивање о захтеву за упућивање судије на рад у други суд; Драгомир Милојевић, председник Савета је навео да је председник Прекршајног апелационог суда, проследила Високом савету судства захтев председника Прекршајаног суда у Аранђеловцу за упућивање једног судије на рад у Прекршајни суд у Аранђеловцу. У захтеву се наводи да тренутно у Прекршајном суду у Аранђеловцу поступају троје судија, те да из тог разлога није могуће формирати ИПРВ веће, с обзиром да у већу не може да учествује судија који је донео решење о принудној наплати против кога је уложен приговор. Захтевом је предложено да се Драган Пешић, судија Прекршајног суда у Младеновцу упути у Прекршајни суд у Аранђеловцу, на рад у већу од троје судија ради доношења одлуке по приговору на решење о извршењу у прекршајном поступку. Уз захтев је достављена писана сагласност судије Драгана Пешића, сагласност седнице свих судија Прекршајног суда у Аранђеловцу и сагласност свих судија Прекршајног суда у Младеновцу. - Високи савет судства ''''''''''''''''''''' ''' донео Р Е Ш Е Њ Е

3 ДРАГАН ПЕШИЋ, судија Прекршајног суда у Младеновцу, упућује се на рад у Прекршајни суд у Аранђеловцу, ради поступања у раду Већа од троје судија ради одлучивања по приговору на решење о извршењу у прекршајном поступку, почев од 1. јула године, па до окончања поступка избора судије за Прекршајни суд у Аранђеловцу, а најдуже годину дана Доношење одлуке о престанку судијске функције због навршења радног века; - Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео -о престанку судијске функције- Маји Ковачевић Томић, судији Врховног касационог суда престаје судијска функција због навршења радног века дана године. -о престанку судијске функције- Нади Стаменић, судији Основног суда у Ужицу престаје судијска функција због навршења радног века дана године. 4. Доношење одлукe о измени Одлуке Високог савета судства о образовању Kомисијe за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника суда; Драгомир Милојевић, председник Савета поводом ове тачке дневног реда дао је реч председнику Комисије за вредновање рада судија и председника судова, судији Бранислави Горавици. Судија Бранислава Горавица је навела да је в.ф. председника Вишег суда у Новом Саду доставио Високом савету судства допис са предлозима да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду број: / од године, с обзиром да су наведеном одлуком као чланови Комисије именоване Ивана Стеванов, судија Вишег суда у Новом Саду која је Oдлуком Високог савета судства од

4 године изабрана за судију Апелационог суда у Новом Саду, а Тамара Радовић, судија Вишег суда у Новом Саду Одлуком Народне скупштине од године изабрана за председника Основног суда у Новом Саду. Предложио је да се одлука измени тако што ће се за члана Комисије уместо Иване Стеванов именовати Наташа Дачић, судија Вишег суда у Новом Саду, а уместо Тамаре Радовић за члана Комисије именовати Дејан Неатница, судија Вишег суда у Новом Саду. - Високи савет судства ''''''''''''''''''' ''' донео 4 Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Комисије Вишег суда у Новом Саду за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Бачкој Паланци и Основног суда у Новом Саду број: / од године, тако што се: -уместо Иване Стеванов, за члана Комисије именује Наташа Дачић, судија Вишег суда у Новом Саду, -уместо Тамаре Радовић, за члана Комисије именује Дејан Неатница, судија Вишег суда у Новом Саду. Судија Бранислава Горавица је истакла да је председник Апелационог суда у Крагујевцу доставила Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у Краљеву број: / од године с обзиром да су наведеном одлуком за члана Комисије именован Илија Зиндовић коме је престала судијска функција у Апелационом суду у Крагујевцу. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за члана Комисије именовати Светлана Васиљевић, судија Апелационог суда у Крагујевцу. Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисије Апелационог суда у Крагујевцу за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Вишег суда у Јагодини, Вишег суда у Крагујевцу, Вишег суда у Крушевцу и Вишег суда у Краљеву број: / од године тако што се: - уместо Илије Зиндовића, за члана Комисије именује Светлана Васиљевић Судија Бранислава Горавица је навела да је в.ф. председника Вишег суда у Сремској Митровици доставила Високом савету судства допис са предлогом да се измени одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Сремској Митровици

5 за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду број: / од године, с обзиром да је наведеном одлуком као председник Комисије именована Владислава Свилокос, председник Вишег суда у Сремској Митровици којој је престала функција председника суда. Предложила је да се одлука измени тако што ће се за председника Комисије уместо Владиславе Свилокос именовати Биљана Мартиновић Беговић, в.ф. председника Вишег суда у Сремској Митровици. 5 Мења се Одлука Високог савета судства о образовању Kомисијe Вишег суда у Сремској Митровици за спровођење поступка вредновања и утврђивањe оценe рада судија и председника Основног суда у Руми, Основног суда у Сремској Митровици, Основног суда у Старој Пазови и Основног суда у Шиду број: / од године, тако што се: -уместо Владиславе Свилокос, за председика Комисије именује Биљана Мартиновић Беговић, в.ф. председника Вишег суда у Сремској Митровици. 5. Разно: - Разматрање захтева за студијско путовање; - Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео ОДОБРАВА СЕ Светлани Галић, судији Трећег основног суда у Београду учешће на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра године. - Високи Савет судства '''''''''''''''''''' ''' донео ОДОБРАВА СЕ Наташи Филиповић, судији Основног суда у Пожеги учешће на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра године.

6 6 - Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео ОДОБРАВА СЕ Милану Гркинићу, судији Трећег основног суда у Београду учешће на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра године. - Високи савет судства ''''''''''''''''''' '''' донео ОДОБРАВА СЕ Владимиру Пецовском, судији Основног суда у Врбасу учешће на Матра - програму обуке у Хагу, Холандија, у периоду од 5. до 12. септембра године. - Доношење одлуке о измени Одлуке о броју судија у судовима; ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БРОЈУ СУДИЈА У СУДОВИМА Члан 1. У Одлуци о броју судија у судовима (,,Службени гласник РС бр. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18, 31/18, 58/18, 68/18, 102/18 и 10/19) у члану 3. у делу виши судови тачка 1. мења се и гласи:,,назив суда Број судија 1. Виши суд у Београду 112 Члан 2. У члану 3. у делу основни судови тачка 3. мења се и гласи:

7 7,,Назив суда Број судија 1. Трећи основни суд у Београду 61 Члан 3. Члан 6. мења се и гласи:,,члан 6. Управни суд има председника и 50 судија. Одељења Управног суда имају следећи број судија: 1. Одељење у Крагујевцу 6 2. Одељење у Нишу 7 3. Одељење у Новом Саду 10 - Доношење одлуке о расписивању огласа за избор судија; - Високи савет судства '''''''''''''''''' ''' донео одлуку о оглашавању избора судија за судове опште надлежности у Републици Србији и то за: - Виши суд у Новом Саду за 4 судијска места, - Виши суд у Нишу за 2 судијска места и - Основни суд у Пироту за 3 судијска места. Седница завршена у 11,40 часова Записник саставила: Мила Стаменковић ПРЕДСЕДНИК ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА Драгомир Милојевић

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 10.мај године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ С Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-16/2017-01 Датум: 10.мај 2017. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА Одржане 10. маја 2017. године Седница

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-15/2019-01 Датум 16.04.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 16. априла 2019.

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-25/2019-01 Датум 18.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА СЕДАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 18. јуна 2019.

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-10/2019-01 Датум 25.03.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 25. марта 2019. године

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-24/2019-01 Датум 11.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 11. јуна 2019.

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-37/2018-01 Датум: 26.11.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. новембра

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 30. март године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 30. март године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-13/2017-01 Датум: 30. март 2017. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 30. марта 2017. године Седница

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-1/2019-01 Датум: 22.01.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 22. јануара 2019. године

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛ

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛ 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-32/2018-01 Датум: 01.11.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 1. новембра

Више

На основу члана 153

На основу члана 153 П Р Е Д Л О Г На основу члана 71. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17),)

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-17/2019-01 Датум 19.04.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ТРИНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 19. априла 2019.

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за годи

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за годи Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судијских помоћника у Врховном касационом суду за 2019. годину. Пречишћен текст Годишњег распореда послова судијских

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-19/2019-01 Датум: 21.05.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ЧЕТРНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 21. маја 2019.

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за 2019. годину. Пречишћен текст Распореда послова судија за 2019. годину обухвата: 1. Годишњи распоред

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛН 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-30/2018-01 Датум: 01.10.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПРВЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 1. октобра

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 28. април године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: 28. април године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ СА Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-23/2015-01 Датум: 28. април 2015. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 28. априла 2015.

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-39/2018-01 Датум:18.12.2018. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 18. децембра

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-6/2019-01 Датум 26.02.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ШЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. фебруара 2019.

Више

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су

Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за годину. Пречишћен текст Распореда послова су Служба председника Врховног касационог суда сачинила је пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину. Пречишћен текст Распореда послова судија за 2017. годину обухвата: 1. Распоред послова

Више

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст

Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Ст Кг.2 Судије које краду имовину Р.Србије на основу правноснажних одлука суда Данијела Николић, судија Општинског суда у Нишу Кг.1.2 3Р.460/02 Новица Стефановић, истражни судија Окружног суда у Нишу Верица

Више

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o,

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.o. С број: 25. април 2019. године Београд З А П И С Н И К са Редовне седнице Скупштине Компаније Дунав осигурање а.д.o, одржане 25. април 2019. године Седници су присуствовали

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: 26.02.2015. године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА за 2014. годину Дисциплинском тужиоцу Високог

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама

ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар Рад на изменама и допунама ПЛАН АКТИВНОСТИ ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА ДЕЦЕМБАР 2010 СЕПТЕМБАР 2011 МЕСЕЦ БРОЈ АКТИВНОСТ РОК НАДЛЕЖНИ ОРГАН Јануар 1. Рад на изменама и допунама Правилника о раду Изборне комисије - 17.01. (понедељак)

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S

OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA GODINE U periodu od godine do godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: S OBJAVLJENI STEČAJNI OGLASI ZAKLJUČNO SA 28.2.2014. GODINE U periodu od 27.2.2014. godine do 28.2.2014. godine objavljeni su sledeći stečajni oglasi: STEČAJNI OGLASI OBJAVLJENI U ZVANIČNOM GLASILU ZAKLJUČNO

Више

Microsoft Word - zapisnik II sjednica.docx

Microsoft Word - zapisnik II sjednica.docx Broj: 01-1197/18-1 Podgorica, 22.02.2018. godine Z A P I S N I K sa II sjednice Sudskog savjeta održane 28.02.2018. godine Sjednica započeta u 13,00 časova Sjednicom predsjedava predsjednik Sudskog savjeta

Више

Microsoft Word - izmena godisnjeg rasporeda za 2010-sudije.doc

Microsoft Word - izmena godisnjeg rasporeda za 2010-sudije.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ I Су бр. 2/2010-25 Дана: 12.02.2010.године Б е о г р а д На основу члана 34 став 1 Закона о уређењу судова ( Службени гласник РС бр.116/08 и 104/09) и члана 45,

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара го

Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара го Високи савет судства на седници одржаној 26. новембра 2018. године, по огласу објављеном у,,службеном гласнику РС, број 14/18 од 23. фебруара 2018. године донео је I Основни суд у Аранђеловцу: 1. Весна

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени

П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени П Р Е Д Л ОГ На основу члана 147. став 1. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС, број 98/06) и члана 51. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12,

Више

И з в е ш т а ј

И з в е ш т а ј ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Шестомесечни извештај о раду судова у Републици Србији за период 1. јануар 30. јун 2010. године Анализом рада Високог савета судства обухваћени су сви судови у Републици Србији за

Више

ЖРС ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј Број:I /19 Дана: г. З А П И С Н И К са поновљене 18. ( осамнаесте) ванредне сједнице Ск

ЖРС ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј Број:I /19 Дана: г. З А П И С Н И К са поновљене 18. ( осамнаесте) ванредне сједнице Ск ЖРС ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД Д О Б О Ј Број:-1.8681-5/19 Дана: 24.05.2019.г. З А П И С Н И К са поновљене 18. ( осамнаесте) ванредне сједнице Скупштине акционара Жељезница РС а.д. Добој одржане дана

Више

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2018 ФЕБРУАР, ГОДИНE

ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2018 ФЕБРУАР, ГОДИНE ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 2018 ФЕБРУАР, 2019. ГОДИНE САДРЖАЈ: 1. О ВИСОКОМ САВЕТУ СУДСТВА... 4 1.1. Конституисање Високог савета судства... 4 1.2. Састав Високог савета судства... 4

Више

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Судијски дани - 2015 Теме: -Правосуђе данас -Закони и њихова примена -Актуелна спорна питања у судској пракси ВРЊАЧКА БАЊА 14-17. ОКТОБАР

Више

РНИДС Записник УО

РНИДС Записник УО Записник са 313. седнице Управног одбора РНИДС-а Седница је одржана 5. и 11. 12. 2018. године, са почетком у 18:37. Седници је присуствовало 6 чланова УО: Војислав Родић, председник УО, Горан Миланковић,

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 312. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 03.09.2018. године, са почетком у 11,00 часова У раду седнице

Више

КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА 10. и 11. мај (четвртак и петак) у 10:00 часова Адреса: Привредна комо

КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА 10. и 11. мај (четвртак и петак) у 10:00 часова Адреса: Привредна комо КОНФЕРЕНЦИЈА MЕДИЈАЦИЈА КАО ПРИМАРНО СРЕДСТВО РЕШАВАЊА ПРИВРЕДНИХ СПОРОВА 10. и 11. мај 2018. (четвртак и петак) у 10:00 часова Адреса: Привредна комора Србије, Теразије 23, Београд, Велика сала, II спрат

Више

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С

З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана год. у Деканату Медицинског факултета, у С З А П И С Н И К Са седнице Наставно Научног већа Медицинског факултета у Београду, одржане дана 10.05.2016. год. у Деканату Медицинског факултета, у Свечаној сали, на првом спрату, са почетком у 12 часова.

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ''Судијски дани 2019'' НАЦРТ Теме: Правосуђе данас Закони и њихова примена Актуелна с

ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ''Судијски дани 2019'' НАЦРТ Теме: Правосуђе данас Закони и њихова примена Актуелна с ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД ГОДИШЊЕ САВЕТОВАЊЕ СУДИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ''Судијски дани 2019'' НАЦРТ Теме: Правосуђе данас Закони и њихова примена Актуелна спорна питања у судској пракси ВРЊАЧКА БАЊА 10 12. ОКТОБАР

Више

Закон о судијама - "Сл. гласник РС" бр. 47/2017

Закон о судијама - Сл. гласник РС бр. 47/2017 ЗАКОН о судијама Службени гласник РС, бр. 116 од 22. децембра 2008, 58 од 25. јула 2009 - УС, 104 од 16. децембра 2009, 101 од 29. децембра 2010, 8 од 3. фебруара 2012 - УС, 121 од 24. децембра 2012, 124

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних а УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ВЕЋЕ ПРВОГ СЕМЕСТРА ИАСФ Крагујевац ЗАПИСНИК Са четврте седнице Већа првог семестра Интегрисаних академских студија фармације, одржане дана 06. 10. 2016.

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018

Microsoft Word - 1 Pravilnik o radu veca grupacija_2018 06-01 Број: 06-5537/4-2018 На основу члана 47. став 3. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18), Сенат Универзитета, по указаној потреби, на седници одржаној 12.12.2018.

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ГОДИНИ Пожега, године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У ГОДИНИ Пожега, године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ ПРОГРАМ РЕШАВАЊА СТАРИХ ПРЕДМЕТА У 2019. ГОДИНИ Пожега, 29.01.2019. ине 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ Су I-1-3/2019 Дана, 11.01.2019. ине П О Ж Е Г А Председник

Више

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO

Rezultat likovno literarnog konkursa ishrana 2018, LEKTORISANO РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНО-ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА РАСПИСАНОГ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА МАНИФЕСТАЦИЈЕ ОКТОБАР МЕСЕЦ ПРАВИЛНЕ ИСХРАНЕ 2018. ГОДИНЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА 16. OКТОБРА, СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ, на тему: ПРАВИЛНА ИСХРАНА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 студијског програма КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 1 Ћирковић Н. Тамара РЕк 1/18 60.00 10.00 70.00 2 Петровић Б. Ивана РЕк 14/18 60.00 7.80 67.80 3 Петковић Љ. Стефан РЕк 4/18 60.00 7.60 67.60 4 Симић Н. Никола

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља

ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: 01-1784 Дана: 25.02.2013 К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац, формиране Одлуком директора Дома здравља

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA (Sl. glasnik RS, br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex ZAKON O VISOKOM SAVETU SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 101/2010 i 88/2011) I OSNOVNE ODREDBE Sadržina zakona Član 1 Ovim zakonom

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc

Microsoft Word - POZIV ZA VEĆE.doc Број: 03-434/3 Ниш, 06.11.2014. год. З А П И С Н И К са 1. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 06.11.2014. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 190. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. октобра године, са поче

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 190. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. октобра године, са поче Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 190. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. октобра 2017. године, са почетком у 12.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M

СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ (I година) 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-M СПИСАК СТУДЕНАТА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ (први пут уписани) Мастер учитељ 1. Златановић М. Дијана I-1/2017-MC буџет 2. Милојевић Ј. Марина I-2/2017-MC буџет 3. Максимовић

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

YU GARANT BANKA a.d.

YU GARANT BANKA a.d. З А П И С Н И К са 63. редовне седнице Скупштине Српске банке а.д. Београд, одржане 29.03.2016. године са почетком у 11.00 часова у просторијама Српске банке а.д. Београд, ул. Савска бр. 25, Београд. Седници

Више

РНИДС Записник УО

РНИДС Записник УО Записник са 282. седнице Управног одбора РНИДС-а Седница је одржана 29. 11. 2017. године, са почетком у 18, 34. Седници је присуствовало 7 чланова УО: Војислав Родић, председник УО, Горан Миланковић, заменик

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/ године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09,

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/ године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника (Сл.гласник РС бр.110/09, РЕПУБЛИКА СРБИЈА Основни суд у Брусу Су VIII VIII - 6/2016 12.01.2016. године Б р у с На основу чл. 12. Судског пословника ("Сл.гласник РС" бр.110/09, 70/11 и 19/12 и 89/2013), а на основу утврђеног броја

Више

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63.

Број 7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД четвртак 27. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Шид Број 7/ јун година На основу члана 63. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД Година I Број 7/2013. 27. јун 2013. година На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011 и 93/2012); члана 32.

Више

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx

45d5a900aedcdb9c3c4b6ec5bb962eee8c90cef78596b138362d01474f xlsx ПРВИ РАЗРЕД Ранг Име Презиме Одељ Школа Место Наставник шифра 1. зад. 2. зад. 3. зад. 4. зад. 5 зад. Укупно Награда 1 Вања Пеић 10 Гимназија Крушевац Дејан Оролић 104 20 20 20 20 20 100 I 2 Ђoрђe Петровић

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 010-01-00025/2011-01 Дана: 22.07.2011.године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања одлуке првог састава Високог савета судства о престанку

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 27.4.2016. Број 16. Излази по потреби страна 1. ЗАПИСНИК Образац ЖСО број 29/2016 О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ О РАСПОДЕЛИ ОДБОРНИЧКИХ МАНДАТА

Више

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19

Rukovodioci odeljenskih veća u školskoj 2018/19 I разред Милена Симоновић Јовић II разред Јелена Стефановић III разред Јасмина Миљковић IV разред Драган Илић I разред Весна Бабовић II разред Марко Димитријевић III разред Марија Васић IV разред Александар

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј

Број- 14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Датум: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНЕЖЕВО Издавач:Скупштина општине КНЕЖЕВО Жирорачун Цијена примјерка КМ Број: 14/2016 Кнежево, 05.12.2016. године Уређује редакциони одбор: Одговорни уредник: В.д. Секретар СО-е

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

На основу члана 31

На основу члана 31 На основу члана 31. Став 1. тачка 10. Статута Стрељачког савеза Србије, уавојеног 31. 05. 2016. године и Измена и допуна Пословника о раду Скупштине Стрељачког савеза Србије од 31. 05. 2016. године, Скупштина

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ 2017. ГОДИНА L 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011) Општинска

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 2

На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 2 На основу члана 56. став 1. тачка 12. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 88/2008 и 143/2016), Градско већа Града Ниша, на седници од 24.01.2019. године, доноси РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ РАДНЕ

Више

Microsoft Word - mppbolonja.doc

Microsoft Word - mppbolonja.doc Страна: 4 од 6 који је одржан на Правном факултету у Нишу дана 08/10/2012. г. у часова. Р.бр. Кандидат Индекс Вид Пут П.поени Успех Одустао Напомена 1. Церовић Р. Милица 036/08 С 1. 0. 2. Илић М. Марија

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ НАЦИОНАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЖРТАВА И СВЕДОКА КРИВИЧНИХ ДЕЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2025. ГОДИНЕ којим се

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша (

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ

Назив предмета: ЦАРИНСКО И ШПЕДИТЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ Резултати колоквијума из Основа организације 1. Стефан (Небојша) Миленковић 12826/15 / 2. Никола (Градимир) Младеновић 12828/15 / 3. Стефан (Александар) Петковић 12833/15 / 4. Никола (Небојша) Тодоровић

Више