СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ"

Транскрипт

1 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007), члана 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) и члана 39. тачка 2. Статута Општине Жабаљ ( Службени лист општине Жабаљ број 8/11 и 8/12) Скупштина општине Жабаљ је на својој 11. седници одржаној дана године, нела ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања као и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну буџета општине Жабаљ у години износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства (примања) ,29 II Укупно извршени текући расходи и издаци (издаци) ,99 III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) ,30 Члан 2. У Билансу стања на дан године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од ,59 динара и укупна пасива у износу од ,59 динара. Члан 3. У Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од године утврђени су: 1. Укупно остварени текући приходи и примања од ,51 продаје нефинансијаке имовине 2. Укупно извршени текући расходи и издаци за ,27 набавку нефинансијске имовине 3. Мањак прихода и примања буџетски дефицит (2-1) ,24 Коригован вишак прихода и примања а) увећан за укључивање

2 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 2 - дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатка текуће године ,72 - дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине 0,00 - дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године ,98 - износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита 0,00 - износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године 0,00 б) умањен за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима ,64 -утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 0,00 4. Вишак прихода и примања суфицит ,30 Члан 4. Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: Опис Економска класификација Укупна средства I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) ,29 II УКУПНА ПРИМАЊА ,51 1. Текући приходи ,51 Од којих су 1.1. камате ,78 2. Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 9 0, Примања од продаје финансијске имовине 92 - III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ,78 IV УКУПНИ ИЗДАЦИ (4+5+6) ,91 4. Текући расходи ,53 Од којих су 4.1. отплате камата ,87 5. Издаци за нефинансијску имовину ,74 6. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине , Издаци за набавку финансијске имовине ,57

3 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 3 V УКУПНА СРЕДСТВА минус УКУПНИ ИЗДАЦИ VI БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (1+2)- (4+5) VII ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) (VI+( )) VIII УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (VI-( )) ( )- (4+5+6) ,38 (7+8)- (4+5) ,24 ( )- (4-44+5) ,33 (7+8)- (4+5)-(92-62) ,81 Буџетски суфицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и утврђен је у износу од ,24 динара. Примарни суфицит, односно буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), уврђен је у износу од ,33 динара. Укупан фискални резултат, је буџетски дефицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од ,81 динара. Члан 5. Остварени вишак прихода и примања суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од ,30 динара преноси се у наредну годину и састоји се из: 1. Вишка прихода и примања суфицита који је наменски опредељен у укупном износу од ,98 динара: - за стамбена средства у износу од ,39 динара; - средства прикупљена од месног самоприноса Месне заједнице Госпођинци у износу од ,39 динара; - средства прикупљена од пореза на фонд зарада која су опредељена за Фонд солидарне стамбене изградње Жабаљ у износу од 1.641,24 динара; - средства намењена за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Жабаљ за годину у износу од ,07 динара; - средства примљена од Покрајинског секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу за израду стратешких планова за развој у износу од ,29 динара; - средства од Комесаријата за избеглице Републике Србије у износу од ,00 динара за пружање помоћи за побољшање услова становања породицама избеглица на територији општине Жабаљ, 1.367,95 за исплату новчане помоћи породицама избеглица и интерно расељених лица на територији општине Жабаљ, 1199,99 на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица, ,00 динара за стварање и побољшавање услова становања интерно расељених лица на територији општине ,00 динара за економско оснажење избеглица на територији општине кроз ховне активности, -средства примљена на основу уговора са Министарством просвете и науке РС за финансирање пројекта Пружање унапређених услуга на локалном нивоу ДИЛС у износу од 1.521,76 динара;

4 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 4 - средства од нација по Програму Уједињених нација за развој и Европске уније преко Фонда за социјалне иновације, за реализацију пројекта Дневни центар, у износу од ,23 динара; - средства од Министарства за државну управу и локалну самоуправу опредељена за модернизацију Месне заједнице Жабаљ у износу од 1.465,52 динара; -средства по основу прихода од новчаних казни са саобраћајне прекршаје у износу ,76 динара; -средства од Покрајинског Секретаријата за локалну самоуправу и међуопштинску сарадњу за спровођење Пројекта Израда веб сајта Канцеларије за развој и европске интеграције општине Жабаљ, у износу 3.457,20 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад за реализацију пројекта Подстицање организовања и деловања Локалне акционе групе (ЛАГ), у износу ,32 динара; -средства Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање Нови Сад за суфинансирање реализације попуњавања и обнављања књижног фонда Општинске народне библиотеке Вељко Петровић Жабаљ, у износу 28,53 динара и суфинансирање објављивања кљиге Рамира Миљојковића и Стевана Ђаковића у износу од ,00 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад на име финансирања рава на уређењу атарских путева у Месној заједници Чуруг у износу 2.481,67 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад на име финансирања рава на уређењу атарских путева у Месној заједници Ђурђево у износу 1.997,67 динара, и финансирања рава на одводњавању пољопривредног земљишта у Месној заједници Ђурђево у износу 1.320,24 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад на име финансирања рава на одводњавању пољопривредног земљишта у Месној заједници Ђурђево у износу 38.5,58 динара; -средства Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију за регресирање за децу предшколског узраста трећег, односно четвртог реда рођења, која бораве у васпитним групама при основној школи у Чуругу, у износу 9.382,42 динара; -средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад за финансирање пројекта Проширење капацитета технолошке опреме Хлороген за дезинфекцију пијаће воде на црпној станици у насељеном месту Госпођинци у износу ,00 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за образовање Нови Сад регресирање превоза ученика средњих школа и студената у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини у износу од ,20 динара; - средства од Покрајинског секретаријата за рад, запошљавање и равноправност полова за реализацију мера активне политике запошљавања јавни рави и програми приправништва и стручне праксе у износу од ,10 динара; - средства од Министарства финансија за исплату јубиларних награда запослених у школама општине Жабаљ у износу од ,00 динара; - средства примљена од Министарства животне средине, рударства и просторног планирања ради суфинансирања акције Очистимо Србију 2010 у износу од 127,98 динара; - средства од Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ради спровођења пројекта Подстицање активности на унапређењу функционалности различитих сектора локалне администрације, модернизацију управе и примену информационо-комуникационих технологија у износу од ,00 динара; - средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад за активност ангажовање пољочуварске службе у износу од ,00 динара; -средства примљена од Аутономне Покрајине Војводине Покрајинског секретаријата за пољопривреду, вопривреду и шумарство Нови Сад за финансирање израде Главног пројекта наводњавања пољопривредног земљишта на територији к.о. Жабаљ и к.о. Чуруг у износу од ,00 динара;

5 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 5 - средства Европске уније за спровођење пројекта Јачање капацитета локалних самоуправа за примену мера енергетске ефикасности, у износу ,26 динара; - средства примљена од пословне банке по основу кредитног задуживања у износу од 2.037,22 динара. - средства у износу ,00 динара од међународних организација као текућа нација у корист нивоа општина; - средства у износу од ,00 динара за трошкове вештачења у поступку утврђивања накнаде за конверзију коришћења грађевинског земљишта; 2. Нераспоређеног вишка прихода и примања суфицита у износу од ,32 динара. Члан 6. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од године (Образац 3) утврђена укупна примања по изворима финансирања у износу од ,00 и укупни издаци у износу од ,38 динара и остварен мањак примања у износу од ,38 динара. Члан 7. У Извештају о новчаним токовима у периоду од године (Образац 4) утврђени су укупни новчани приливи у износу од ,51 динара, укупни новчани одливи у износу од ,91 динара. Сал готовине на дан године износи ,13 динара. Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од године (Образац 5) утврђена је укупна разлика у износу од ,60 динара. Укупни приходи и примања износе ,51 динара а укупни расходи и издаци износе ,91 динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Општине, Организација обавезног социјалног осигурања, нација и осталих извора. Члан 9. У Извештају о извршењу буџета општине и индиректних корисника у периоду од године (Образац 5 - консоливан извештај) утврђена је разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара. Укупни приходи и примања износе хиљада динара а укупни расходи и издаци износе хиљада динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, Општине, Организација обавезног социјалног осигурања, нација и осталих извора. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 10. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета према економској класификацији у динарима: Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући приходи и примања Остварени текући приходи и примања % реализације 711 Порез на ходак, бит и , ,48 91,99 капиталне битке 712 Порез на фонд зарада Порез на имовину , ,10 78,00 7 Порез на бра и услуге , ,62 73, Други порези ,95 54, Донације о међународних организација , ,42 8,96

6 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Тансфери од других нивоа , ,49 86,46 власти 741 Приходи од имовине , ,13 97, Приходи од продаје , ,82 17,65 бара и услуга 743 Новчане казне и одузета , ,00 112,88 имовинска корист 744 Добровољни трансфери од , ,00 4,17 физичких и правних лица 745 Мешовити и неодређени , ,36 24,02 приходи 771 Меморандумске ставке за , ,33 53,82 рефундацију расхода 811 Примања од продаје ,00 - непокретности УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , ,51 85,08 Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџетских корисника према економској класификацији у хиљадама динара: Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући приходи и примања Остварени текући приходи и примања % реализације 711 Порез на ходак, бит и 800, капиталне битке 733 Тансфери од других нивоа , ,00 34,48 власти 741 Приходи од имовине - 462, Приходи од продаје , ,00 62,06 бара и услуга 744 Добровољни трансфери од - 383,00 - физичких и правних лица 745 Мешовити и неодређени 3.046, ,00 240,28 приходи 771 Меморандумске ставке за 1.000, ,00 150,30 рефундацију расхода 791 Приходи из буџета , Примања од продаје - 581,00 - непокретности УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , ,00 93,77 Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета према економској класификацији на нивоу групе конта износе у динарима:

7 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 7 Економска % Планирани текући Извршени текући класификац Назив економске реалирасходи и издаци расходи и издаци ија класификације зације 411 Плате и даци запослених , ,81 93, Социјални приноси на терет послодавца , ,58 93, Накнаде у натури , ,10 91,84 4 Социјална давања запосленима , ,71 55, Накнаде за запослене , ,94 87, Награде, бонуси и остали посебни расходи , ,00 42, Стални трошкови , ,62 72, Трошкови путовања , ,71 72, Услуге по уговору , ,84 85, Специјализоване услуге , ,37 65, Текуће поправке и одржавање , ,72 77, Материјал , ,28 54, Амортизација некретнина и опреме , Отплата маћих камата , ,11 97, Пратећи трошкови задуживања , ,76 112, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и , ,22 97,60 организацијама 453 Субвенције јавним финансијским , институцијама 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти , ,04 87, Дотације организацијама обавезног социјалног , ,09 63,53 образовања 465 Остале нације, тације и трансфери , ,00 100, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,70 68, Дотације невладиним организацијама , ,59 86,91

8 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Новчане казне и пенали по решењу сува и судских тела Накнада штете за пов. или штету нанету од стране др. органа Средства резерве , ,00 38, , ,51 139, , ,83 99, , Зграде и грађевински објекти , ,35 51, Машине и опрема , ,79 68, Остале некретнине и опрема , ,00 100, Нематеријала имовина , ,60 79, Земљиште , ,00 99, Отплата главнице маћим кредитима , ,07 100, Набавка маће финансијске имовине , ,57 18,23 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ,91 77,80 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџетских корисника према економској класификацији на нивоу групе конта у хиљадама динара износе: Економска % Планирани текући Извршени текући класификац Назив економске реалирасходи и издаци расходи и издаци ија класификације зације 411 Плате и даци запослених 6.410, ,00 154, Социјални приноси на терет послодавца 1.150, ,00 154, Накнаде у натури 50, Социјална давања запосленима 1.700, ,00 107, Накнаде за запослене 50, Награде, бонуси и остали посебни расходи 350,00 26,00 7, Стални трошкови 2.156, ,00 88, Трошкови путовања 650,00 759,00 116, Услуге по уговору 2.631, ,00 1, Специјализоване услуге 1.770, ,00 67, Текуће поправке и 1.255, ,00 89,56

9 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 9 одржавање 426 Материјал 9.587, ,00 85, Амортизација некретнина и опреме 35,00 98,00 280, Отплата маћих камата - 1, Пратећи трошкови задуживања - 1, Текуће субвенције осталим јавним 4.000, ,00 100,00 предузећима 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - 290, Дотације невладиним организацијама 300,00 283,00 94, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног 120,00 126,00 105,00 нивоа власти другом 483 Новчане казне и пенали по решењу сува и судских 600,00 6,00 1,00 тела 511 Зграде и грађевински објекти 1.525, Машине и опрема 200,00 3,00 157, Остале некретнине и опрема УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , ,00 100,91 Члан 12. Укупно планирани и извршени расходи и издаци у завршном рачуну по корисницима износе у динарима: Скупштина општине Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,24 100, Социјални приноси на терет послодавца , ,93 100, Стални трошкови , ,32 67, Трошкови путовања , ,47 76, Услуге по уговору , ,03 84, Специјализоване услуге , ,00 9, Материјал , ,40 27, Дотације невладиним организацијама , ,46 56,71

10 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Порези, обавезне таксе и 5.000, казне наметнуте од једног нивоа власти другом 515 Нематеријална имовина , ,00 97,20 Укупно: , ,85 60,74 Општинска изборна комисија Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 421 Стални трошкови , Трошкови путовања , ,00 99, Услуге по уговору , ,20 106, Материјал , ,56 92,82 Укупно: , ,96 107,00 Туристичка организација Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,01 99, Социјални приноси на , ,27 99,03 терет послодавца 413 Накнада у натури , ,00 85,71 4 Социјална давања , ,63 24,59 запосленима 415 Накнаде за запослене , ,78 89, Стални трошкови , ,54 72, Трошкови путовања , ,89 97, Услуге по уговору , ,97 98, Текуће поправке и , ,00 100,00 одржавање 426 Материјал , ,00 100, Порези, обавезне таксе и , ,00 92,75 казне наметнуте од једног нивоа власти другом 512 Машине и опрема , ,00 96,99 Укупно: , ,09 95,71

11 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 11 Фонд за развој пољопривреде Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 421 Стални трошкови , ,36 68, Трошкови путовања , Услуге по уговору , ,55 93, Специјализоване услуге 1.000, Текуће поправке и одржавање , ,52 97, Материјал , ,09 100, Машине и опрема , ,72 99, Набавка маће , ,57 18,23 финансијске имовине Укупно: , ,81 56,96 Економска класификација Назив економске класификације Председник општине и Општинско веће Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,50 100, Социјални приноси на , ,31 97,13 терет послодавца 413 Накнаде у натури , ,00 83,56 4 Социјална давања запосленима , ,90 100, Накнаде за запослене , ,96 79, Стални трошкови , ,57 90, Трошкови путовања , ,83 84, Услуге по уговору , ,13 93, Специјализоване услуге , ,38 87, Текуће поправке и , ,00 97,80 одржавање 426 Материјал , ,36 95, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,90 100, Порези,обавезне таксе и , казне 511 Зграде и грађевински , објекти 512 Машине и опрема , ,00 99, Нематеријална имовина , ,00 99,98 Укупно: , ,84 58,29

12 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 12 Канцеларија за развој и европске интеграције Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 423 Услуге по уговору , ,00 100, Специјализоване услуге , Материјал , Укупно: , ,00 66,67 Канцеларија за подршку руралном развоју Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 422 Трошкови путовања , ,00 55, Услуге по уговору , ,94 58, Машине и опреме , ,00 57,38 Укупно: , ,94 58,31 Канцеларија за инклузију Рома Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 423 Услуге по уговору , ,00 7, Трансфери осталим , ,89 100,00 нивоима власти 465 Остале нације, тације , ,00 100,00 и трансфери 481 Донације невладиним организацијама , ,58 100,00 Укупно: , ,47 94,67 Трансакције везане за јавни дуг Економска Назив економске класификација класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 441 Отплата маћих камата , ,11 97, Пратећи трошкови задуживања , ,34 17, Отплата главнице маћим кредиторима , ,07 100,00 Укупно: , ,52 98,95

13 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 13 Извршни и законодавни органи Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 481 Дотације невладиним , ,86 89,91 организацијама Укупно: , ,86 89,91 Услуге емитовања и издаваштва Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 423 Услуге по уговору , ,50 77,94 Укупно: , ,50 77,94 ЈКП Чистоћа Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ЈП Стандард Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације , ,22 96,83 Укупно: , ,22 96,83 Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације , ,00 100,00 Укупно: , ,00 100,00 Центар за социјални рад за општине Жабаљ и Тител Солидарност Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације

14 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 463 Донације и трансфери , ,10 87,88 осталим нивоима власти 472 Накнада за социјалну , ,00 59,36 заштиту из буџета Укупно: , ,10 82,00 Штаб за избеглице Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 472 Накнада за социјалну , ,01 11,38 заштиту из буџета Укупно: , ,01 11,38 Дом здравља Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,00 77,97 осталим нивоима власти 464 Дотације организацијама , ,09 63,53 обавезног социјалног осигурања Укупно: , ,09 64,71 Средња школа 22. Октобар Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,02 87,91 осталим нивоима власти Укупно: , ,02 87,91 Основна школа Милош Црњански Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,65 88,61 осталим нивоима власти Укупно: , ,65 88,61

15 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 15 Основна школа Жарко Зрењанин Госпођинци Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,03 73,03 осталим нивоима власти Укупно: , ,03 73,03 Основна школа Јован Јовановић Змај Ђурђево Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,78 75,26 осталим нивоима власти Укупно: , ,78 75,26 Основна школа Ђура Јакшић Чуруг Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 463 Донације и трансфери , ,61 97,52 осталим нивоима власти Укупно: , ,61 97,52 Образовање некласификовано на другом месту Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 472 Накнаде за социјалну , ,57 78,51 заштиту из буџета Укупно: , ,57 78,51 Услуге културе некласификоване на другом месту Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 481 Дотације невладиним , ,00 53,99 организацијама Укупно: , ,00 53,99

16 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 16 Услуге рекреације и спорта Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 481 Дотације невладиним , ,00 100,00 организацијама Укупно: , ,00 100,00 Пројекат Јачање капацитета локалних самоуправа за примену мера енергетске ефикасности Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци , ,56 100,00 запослених 412 Социјални приноси на , ,69 100,00 терет послодавца 421 Стални трошкови , Услуге по уговору , ,58 97, Машине и опреме , ,00 101,43 Укупно: , ,33 98,72 Пројекат Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 423 Услуге по уговору ,00 0,00 - Укупно: ,00 0,00 - Општинска управа Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,26 98, Социјални приноси на , ,40 98,31 терет послодавца 413 Накнаде у натури , ,10 96,00 4 Социјална давања , ,18 76,80 запосленима 415 Накнаде за запослене , ,65 97,80

17 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Награде запосленима и , ,00 69,55 остали посебни расходи 421 Стални трошкови , ,45 68, Трошкови путовања , ,91 100, Услуге по уговору , ,77 81, Специјализоване услуге , ,60 50, Текуће поправке и , ,50 98,15 одржавање 426 Материјал , ,00 81, Пратећи трошкови , ,55 66,12 задуживања 463 Донације и трансфери , ,96 99,70 осталим нивоима власти 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом , ,00 55, Новчане казне и пенали по решењу сува , ,31 716, Зграде и грађевински , ,00 80,48 објекти 512 Машине и опрема , ,49 52,24 Укупно: , ,13 89,93 ЈП Развој Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 97, Социјални приноси на , ,00 97,94 терет послодавца 413 Накнаде у натури , ,00 36,01 4 Социјална давања , ,00 10,00 запосленима 415 Накнаде запосленима , ,55 85, Награде запосленима , Стални трошкови , ,51 85, Трошкови путовања , ,57 16, Услуге по уговору , ,42 73, Специјализоване услуге , ,49 77, Текуће поправке и , ,00 85,83 одржавање 426 Материјал , ,80 78, Субвенције јавним финансијским институцијама ,00 - -

18 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Донације невладиним , организацијама 482 Порези,обавезне таксе и , ,00 38,96 казне наметнуте од једног нивоа власти другом 483 Новчане казне и пенали по , ,20 64,80 решењу сува 511 Зграде и грађевински , ,66 80,87 објекти 512 Машине и опрема , ,00 98, Земљиште , ,00 99,86 Укупно: , ,20 75,88 Буџетски фонд за заштиту животне средине Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци и Остварени текући расходи и издаци % реализације 421 Стални трошкови , ,06 99, Услуге по уговору , ,95 89, Специјализоване услуге , ,50 55, Материјал , ,25 89, Дотације невладиним , ,41 96,73 организацијама 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране , ,83 99, Машине и опрема , ,00 100,00 Укупно: , ,00 71,13 Буџетски фонд за ванредне ситуације и заштиту од пожара Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 423 Услуге по уговору , ,00 90, Текуће поправке и , одржавања 426 Материјал , ,10 53, Донације невладиним организацијама , ,00 100,00 Укупно: , ,10 82,99

19 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 19 Фонд солидарне стамбене изградње Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 421 Стални трошкови 6.493, Услуге по уговору , Материјал , Зграде и грађевински , објекти Укупно: , Фонд за противпожарну заштиту Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 481 Дотације невладиним организацијама Укупно: Месна заједница Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 99, Социјални приноси на , ,00 99,39 терет послодавца 4 Социјална давања , ,00 90,25 запосленима 421 Стални трошкови , ,62 71, Услуге по уговору , ,53 98, Специјализоване услуге , ,00 98, Текуће поправке и одржавање , ,90 99, Материјал , ,00 100, Зграде и грађевински , ,18 83,84 објекти 512 Машине и опрема , ,50 74,74 Укупно: , ,73 86,97

20 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 20 Месна заједница Чуруг Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 100, Социјални приноси на , ,00 99,33 терет послодавца 4 Отпремнина приликом , одласка у пензију 416 Нгараде запосленима , ,00 83, 421 Стални трошкови , ,63 99, Услуге по уговору , ,07 101, Специјализоване услуге , ,00 100, Текуће поправке и , одржавање 426 Материјал , ,28 64, Зграде и грађевински , ,00 61,84 објекти 512 Машине и опрема , Укупно: , ,98 69,23 Месна заједница Госпођинци Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 91, Социјални приноси на , ,00 91,74 терет послодавца , ,00 67, Услуге по уговору , ,21 95, Специјализоване услуге , ,00 99, Текуће поправке и , ,00 17,89 одржавања осталих објеката 426 Материјал 5.000, ,00 61, Дотације спортским омладинским организацијама , ,28 100, Зграде и грађевински , ,97 81,24 објекти 512 Пољопривредна опрема , ,08 91,27 Укупно: , ,54 79,54

21 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 21 Месна заједница Ђурђево Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући приходи и примања Остварени текући приходи и примања % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 95, Социјални приноси на , ,00 95,41 терет послодавца 421 Стални трошкови , ,15 71, Трошкови путовања , ,00 99, Услуге по уговору , ,71 95, Специјализоване услуге , ,00 77, Текуће поправке и , ,80 66,02 одржавање 426 Материјал , ,98 66, Судске таксе , ,00 60, Зграде и грађевински објекти , ,54 80, Моторна опрема , ,00 100, Остале некретнине и оперма , ,00 100,00 Укупно: , ,58 89,52 ПУ Детињство Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,00 82, Социјални приноси на терет послодавца , ,00 82, 413 Накнаде у натури , ,00 100,00 4 Социјална давања , ,00 13,55 запосленима 415 Накнаде трошкова , ,00 76,12 запосленима 416 Награде запосленима и , остали посебни расходи 421 Стални трошкови , ,59 61, Трошкови путовања , Услуге по уговору , ,00 38, Специјализоване услуге , ,00 18, Текуће поправке и , ,00 25, одржавање 426 Материјал , ,64 6,42

22 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Накнаде за социјалну , ,22 96,02 заштиту из буџета 482 Порези, обавезне таксе и , казне 512 Машине и опрема , ,00 23,69 Укупно: , ,45 60,68 ОНБ Вељко Петровић Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених , ,24 98, Социјални приноси на , ,98 98,46 терет послодавца 413 Накнаде у натури , ,00 90,55 4 Социјална давања , ,00 9,49 запосленима 421 Стални трошкови , ,12 59, Трошкови путовања , ,74 46, Услуге по уговору , ,31 87, Текуће поправке и , ,00 0,72 одржавање 426 Материјал , ,82 90, Машине и опрема , ,00 95, Нематеријална имовина , ,60 62,61 Укупно: , ,81 85,19 Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци индиректних корисника буџета општине Жабаљ из датних извора у завршном рачуну у хиљадама динара износе: Туристичка организација Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 4 Социјална давања - 98,00 - запосленима 423 Услуге по уговору - 27,00 - Укупно: - 125,00 -

23 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 23 ЈП Развој Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 413 Накнаде у натури 50, Социјална давања 100, запосленима 415 Накнаде за запослене 50, Награде, бонуси и остали 100, расходи 421 Стални трошкови 110,00 41,00 41, Трошкови путовања 70,00 3,00 4, Услуге по уговору 805,00 547,00 67, Специјализоване услуге 720,00 69,00 9, Текуће поправке и 280,00 13,00 4,64 одржавање 426 Материјал 675,00 537,00 79, Текуће субвенције 4.000, осталим јавним пред. 481 Дотације невладиним 200,00 163,00 81,50 организацијама Порези,обавезне таксе и 20,00 30,00 150, казне наметнуте од једног нивоа власти другом 483 Новчане казне и пенали по решењу сува 600,00 6,00 1,00 Укупно: Фонд солидарне стамбене изградње Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације 7.780, ,00 18,11 Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 421 Стални трошкови 5,0 1,0 20, Услуге по уговору 60,00 217,00 361, Специјализоване услуге - 8, Материјал 25,00,00 56, Порези,обавезне таксе и - 26,00 - казне наметнуте од једног нивоа власти другом 511 Зграде и грађевински 585, објекти Укупно: 675,00 266,00 39,41

24 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 24 Месна заједница Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци 2.000, ,00 166,25 запослених 412 Социјални приноси на 360,00 596,00 165,56 терет послодавца 4 Социјална давања - 2,00 - запосленима 416 Награде запосленима и - 26,00 - остали посебни 421 Стални трошкови 408,00 459,00 112, Трошкови путовања 5,00 4,00 80, Услуге по уговору 600, ,00 239, Специјализоване услуге 39, Текуће поправке и - 202,00 - одржавање 426 Материјал 375,00 886,00 236, Амортизација некретнина 9,00 и опреме 472 Накнаде за социјалну - 290,00 - заштиту из буџета Порези,обавезне таксе и - 60, казне наметнуте од једног нивоа власти другом 512 Машине и опрема - 5,00 - Месна заједница Чуруг Економска класификација Назив економске класификације Укупно: 3.748, ,00 195,78 Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци ,00 - запослених 412 Социјални приноси на - 243,00 - терет послодавца 4 Социјална давања 200, запосленима 416 Награде запосленима и 200, остали посебни 421 Стални трошкови 435,00 208,00 47,82

25 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Трошкови путовања 200,00 231,00 115, Услуге по уговору 400,00 1,00 28, Специјализоване услуге 200,00 5,00 2, Текуће поправке и 300,00 11,00 3,67 одржавање 426 Материјал 690,00 2,00 31, Амортизација некретнина 35, и опреме 441 Отплата маћих камата - 1, Пратећи трошкови задуживања 481 Дотације невладиним 100,00 120,00 - организацијама Порези,обавезне таксе и 50,00 5, казне наметнуте од једног нивоа власти другом 511 Зграде и грађевински 940, објекти 512 Машине и опрема 200,00-19,00 Укупно: 3.950, ,00 63,52 Месна заједница Госпођинци Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци запослених - 523, Социјални приноси на - 94,00 - терет послодавца 4 Социјална давања запосленима - 28, Стални трошкови 230,00 111,00 48, Трошкови путовања 25,00 28,00 112, Услуге по уговору 286,00 298,00 104, Специјализоване услуге - 16, Текуће поправке и одржавање 570,00 55,00 9, Материјал 5,00 180,00 124, 431 Амортизација некретнина - 60,00 - и опреме 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 1,00 - Укупно: 1.256, ,00 110,99

26 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 26 Месна заједница Ђурђево Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући приходи и примања Остварени текући приходи и примања % реализације 411 Плате и даци - 263,00 - запослених 412 Социјални приноси на - 48,00 - терет послодавца 421 Стални трошкови 108,00 139,00 128, Услуге по уговору 20,00 6,00 30, Специјализоване услуге Текуће поправке и 5, одржавање 426 Материјал,00 23,00 164, Амортизација некретнина - 22,00 - и опреме 444 Пратећи трошкови 1,00 задуживања 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 1,00 - ПУ Детињство Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Укупно: 7,00 503,00 342,18 Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 411 Плате и даци 4.410, ,00 100,77 запослених 412 Социјални приноси на 790,00 795,00 100,63 терет послодавца 4 Социјална давања запосленима 1.100, ,00 126, Награде, бонуси и остали посебни расходи 50, Стални трошкови 850,00 952,00 112, Трошкови путовања 300,00 485,00 0, Услуге по уговору 450,00 378,00 84, Специјализоване услуге 850, ,00 123, Текуће поправке и одржавање 100,00 843,00 843, Материјал 7.663, ,00 82, Порези,обавезне таксе и 50,00 3,00 6,00

27 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 27 казне наметнуте од једног нивоа власти другом 512 Машине и опрема - 309,00 - Укупно: , ,00 102,17 ОНБ Вељко Петровић» Жабаљ Економска класификација Назив економске класификације Планирани текући расходи и издаци Остварени текући расходи и издаци % реализације 413 Накнаде у натури Социјална давања запосленима 300,00 317,00 105, Стални трошкови 10, Трошкови путовања 50,00 8,00 16, Услуге по уговору 10, Специјализоване услуге 3, Материјал Амортизација некретнина - 7,0 - и опреме 482 Порези,обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом Укупно: 370,00 335,00 90,54 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 13. Завршни рачун буџета општине Жабаљ садржи: 1) Биланс стања на дан године; 2) Биланс прихода и расхода у периоду од године; 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од године; 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од године; 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од године; 6) Извештај о извршењу буџета консоливан у периоду од године; 7) Објашњење великих одступања између обрених средстава и извршења; 8) Извештај о примљеним нацијама и кредитима, маћим и иностраним и извршеним отплатама дуга; 9) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне резерве; 10) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године; 11) Извештај о екстерној ревизији завршног рачуна општине; 12) Извештај о излазним резултатима програмског дела буџета; 13) Извештај о реализацији програма и пројеката у периоду од године; ) Напомене о рачуноводственим политикама коришћеним при изради завршног рачуна.

28 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 28 Члан. Одлуку о завршном рачуну буџета општине Жабаљ за годину ставити Управи за трезор, најкасније године. Члан 15. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Жабаљ. Број: /13-I РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и члана 39. тачка 2. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), а на предлог Општинског већа, Скупштина општине Жабаљ на 11. седници одржаној године, нела је О Д Л У К У О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету општине Жабаљ за годину ( Службени лист општине Жабаљ број 25/2012 и 3/2013), члан 2. мења се и гласи: Члан 2. Буџет општине Жабаљ за годину састоји се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА У динарима 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске ,00 имовине и пренета средства из предходних година ( ) 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( 7) ,29 I.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(8) I.3. ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ ,71 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске ,00 имовине ( ) 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4) , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,29 (5) 2.3. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ ДУГА (61) , ,86 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( 7+8)-( 4+ 5)

29 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 29 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ( 7+8)-(4+5)+( 92-62) ,71 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Неутрошена средства из предходне године ,71 Издаци за отплату главнице (категорија 61) ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,71 У динарима Опис Економска класификација Буџет за годину УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на ходак грађана , Порез на имовину , Порез на наслеђе и поклон , Порез на пренос апсолутних права ,00 2. Непорески приходи , Порез на бра и услуге , Други порези ,00 3. Донације и трансфери ,00 -трансфери од другог нивоа власти ,00 4. Приходи настали употребом јавних ,00 средстава -приходи од имовине ,00 -приходи од продаје бара и услуга ,00 индиректних буџетских корисника 742 -Новчане казне и одузета имовинска корист ,00 5. Остали непорески приходи ,29 -Мешовити и неодређени приходи ,29 -Меморандумске ставке за рефундацију расхода из предходне године ,00 6. Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,71

30 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 30 Расходи и издаци буџета утврђују се у следећим износима у рачуну расхода и издатака: УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У динарима ,00 Текући расходи: ,86 1. Расходи за запослене ,00 -Плате и даци запослених ,00 -Социјални приноси на терет послодавца ,00 -Накнаде у натури ,00 -Социјална давања запосленима ,00 -Накнаде трошкова за запослене ,00 -Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 2. Коришћење услуга и роба ,22 -Стални трошкови ,00 -Трошкови путовања ,00 -Услуге по уговору ,80 -Специјализоване услуге ,90 -Текуће поправке и одржавање ,72 -Материјал ,80 3. Употреба основних средстава ,00 -Упореба основних средстава ,00 4. Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,00 -отплата маћих камата ,00 -пратећи трошкови задуживања ,00 5. Субвенције ,00 -Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 -Субвенције приватним предузећима Дотације и трансфери ,00 - трансфери осталим нивоима власти ,00 - тације организ.обавезног соц.осиг ,00 -Остале тације и трансфери ,00 7. Социјално осигурање и социјална заштита ,88 -Накнада за социјалну заштиту из буџета ,88

31 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Остали расходи ,76 -Дотације невладиним организацијама ,76 -Порези обавезне таксе и казне ,00 -Новчане казне и пенали по решењу сува ,00 -Накнада штете од елементарних непогода ,00 -Накнаде штете за повреде ,00 9. Резерве ,00 -средства резерве ,00 Издаци за нефинансијску имовину , Основна средства ,18 -Зграде и грађевински објекти ,82 -Машине и опрема ,00 -Нематеријална имовина , Природна имовина ,11 -Земљиште ,11 Издаци за финансијску имовину , Отплата главнице ,00 -Отплата главнице , Набавка финансијске имовине ,85 - Набавка маће фин.имовине ,85 Буџет за годину састоји се од: - прихода и примања у износу од ,00 динара; - расхода и издатака у износу од ,00 динара; - буџетског дефицита у износу од ,71 динара. Укупна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. Ове Одлуке у износу од ,71 динара, и средства за отплату дуга у износу од ,00 динара обезбедиће се из неутрошених средстава из предходних година у износу од ,71 динара. Члан 2. У члану 3. став 1. број: " ,49" замењује се бројем: " ,00". Члан 3. У члану 4. став 1. број: ,51 замењује се бројем: ,00. Члан 4. У члану 5. у Табели 3, тачке 8 и 9. се мењају и гласе: Р. бр Назив капиталног пројекта 8 Преграђивање и израда мултимедијал не учионице и Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирањ а пројекта Укупна вредност пројекта Корисник Извор финан с Средња школа 22 октобар Конто из Одлуке

32 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 32 део учешћа Школе за суфинансира ње у пројектима 9. Израда система грејања учионица у згради у ул. Светог Николе 44 и део учешћа Школе за суфинансира ње у пројектима Средња школа 22 октобар Члан 4а. У члану 5, у Табели 3, тачке 13, и 36. које гласе: Р. бр Назив капиталног пројекта 13 Реконструкци ја крова на згради Трг слободе 4 Замена олука на згради Трг слободе 4 36 Доградња објекта у Жабљуза две групе јасленог узраста Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирањ а пројекта Укупна вредност пројекта Корисник Извор финан с ОШ Ђура Јакшић ОШ Ђура Јакшић ПУ Детињство, се бришу, а садашње тачке од 15 39, постају тачке Конто из Одлуке Члан 5. У члану 5, у Табели број 3, после редног број 36. дају се нове тачке: 37, 38, 39, 40 и 41, које гласе: Р.б р Назив капиталног пројекта 37 Пројекат парцелације и препарцелације Блока 16 у Жабљу 38 Пројекат парцелације препарцелације и легализације завичајног музеја на Тиси 39 Израда трибине 40 Опрема за јаслице 41 Адаптација вртића Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Корисник Извор финанс Скупштина општине Скупштина општине ОШ Ђура Јакшић ОШ Ђура Јакшић ОШ Ђура Јакшић Конто из Одлуке са тим да се укупна вредност инвестиција из Табеле 3. мења, тако да уместо износа стоји Члан 6. Члан 6. мења се и гласи: Приходи и примања буџета општине Жабаљ у укупном износу ,00 динара по врстама односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима:

33 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Утврђивање резултата пословања , Нераспор.вишак прихода , Порез на ходак, бит и капиталне битке ,00 порез на зараде ,00 порез на приходе од самосталних делатности ,00 порез на приходе од самосталних делатности - паушал ,00 порез на приходе од непокретности ,00 порез на приходе од давања у закуп покретних ствари ,00 порез на земљиште ,00 самопринос из прихода земљорадника ,00 самопринос из прихода самосталних делатности ,00 порез на друге приходе , Порез на имовину ,00 порез на имовину физичких лица ,00 порез на имовину правних лица ,00 порез на наслеђе и поклон ,00 порез на пренос апсолутних права-непокретности ,00 порез на пренос апсолутних права-хартије од вредности 0,00 порез на пренос апсолутних права-моторна возила ,00 порез на акције на име и уделе 5.000,00

34 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Порез на бра и услуге ,00 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 0 комунална такса за држање моторних возила ,00 годишња накнада за друмска моторна возила 0 Накнада за промену намене пољопривредног земљишта ,00 накнада од емисије СО2 0,00 боравишна такса ,00 посебна накнада за зашиту и унапређење животне средине ,00 Други порези ,00 ком. такса за истицање фирме на пословном простору , Донације од међународних организација 0,00 Текуће нације од међ.организација 0, Трансфери од других нивоа власти (грантови) ,00 ненаменски трансфери од АПВ ,00 тек. нам. трансфер од Републике тек. нам. трансфер од АПВ ,00 капитални наменски трансфер од АПВ , Приходи од имовине ,00 камате на средства буџета ,00

35 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна накнада за коришћење минералних сировина закуп пољопривредног земљишта ,80 комуналне таксе за коришћење простора ,00 Комунална такса за коришћење слободних површина ,20 Комунална такса за заузеће јавних површина ,00 накнада за коришћење грађевинског зељишта ,00 Накнада за коришћ.г.з. од пр.лица , Приходи од продаје бара и услуга ,00 Приходи од продаје бара и услуга или закупа од стране тржишних организација у корист нивоа општине приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета ,00 приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине ,00 општинске административне таксе ,00 накнада за уређење грађевинског земљишта ,00 приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина ,68 приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварују датним активностима , Новчане казне и одузета имовина корисника ,00 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје ,00 приходи од навчаних казни у прекршајном поступку , Добровољни трансфери од физичких и правних лица

36 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Текући бровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општине Мешовити и неодређени приходи ,29 Мешовити и неодређени приходи у корист општине , Меморандумске ставке за рефундацију ,00 Меморандумске ставке за рефундацију , Примања од м.задуживања Примања од задуживања код посл.бан. Примања од задуживања код посл.бан. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: ,00 Члан 7. Члан 7. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима: Економск а О П И С Укупна средства класифик ација Расходи за запослене , Плате и даци запослених , Социјални приноси , Накнаде у натури ,00 4 Социјална давања запосленима , Накнаде за запослене , Награде,бонуси и остали расходи ,00 42 Коришћење услуга и роба , Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору ,80

37 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Специјализоване услуге , Текуће попр. и одржавање , Материјал ,80 43 Употреба осн. средстава , Употреба основних средстава ,00 44 Отплата камата , Отплата маћих камата , Пратећи тр. задуживања ,00 45 Субвенције , Субвенције јавним нефин. предузећима , Тек.субвенц.приватним предузећима - 46 Донације и трансфери , Донације и трансфери осталим нивоима власти , Дот.орг.обав.соц.осигурања , Остале н.т. и трансфери ,00 47 Права из социјалног осигурања , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,88 48 Остали расходи , Дот.е невлад. организацијама , Порези,обавезне таксе и каз , Новчане казне и пенали , Накнада штете , Накнада штете за повреду ,00 49 Резерве , Средства резерве ,00 51 Основна средства , Зграде и грађ. објекти , Машине и опрема , Oстале непо. и опрема Нематеријална имовина ,36 54 Природна имовина , Природна имовина ,11 61 Отплата главнице , Отплата главнице ,00 62 Набавка м.фин.имовине , Набавка фин.имовине ,85 УКУПНИ РАСХОДИ: ,00 II.ПОСЕБАН ДЕО Члан 8. Члан 8. мења се и гласи: Укупни расходи и издаци, укуључујући издатке за отплату главнице дуга у износу од ,00динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и исказују у колони 7.

38 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 38 Функц ија Позици ја Еконо мска класи ф. Извор Опис Укупна средства СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 111 Извршни и законавни органи Плате и даци запосл ,00 Соц. приноси на терет послодавца , Соц. давања запосленима Накнада за запослене Награде, бонуси и остали расходи Стални трошкови , Трошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Материјал , Порези обавезне таксе и казне , Нематеријална имовина ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета , Укупно за функцију 111: ,00 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Дотације невлад.организацијама ,00 -финансирање политичких субјеката Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 160: ,00

39 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Награде бонуси и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору , Mатеријал ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 160: ,00 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 1: 01 Приходи из буџета ,00 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 1: ,00 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 111 Извршни и законодавни органи Плате и даци запослених , Приходи из буџета ,00 Трансфери од друг.нивоа власти ,00 Соц. приноси на терет послодавца ,00 01 Прихови из буџета ,00 Трансфери од дру.нивоа власти , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима 0.305, Накнаде за запослене , Награде бонуси и остали расходи

40 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Стални трошкови , Тр. путовања , Услуге по уговору ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Приходи из буџета ,71 Нераспоређ.вишак прих , Специјализоване услуге ,90 Приходи из буџета ,13 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,80 Нераспоређени вишак пр.закуп 13 пољ.зем ,07 Нераспорешени вишак пр.апв , Текуће поправке и одржавање , Материјал , Дотације невладиним организацијама , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , Порези и таксе , Накнада штете за повреде или штету насталу усл.елемент.непог.или друг.природ.узрока , Приходи из буџета 100,73 Закуп пољопривредног земљишта ,27 Новчане казне и пенали по решењу сува , Машине и опрема ,00 01 Приходи из буџета ,00 Нераспор.вишак пр.закуп 13 пољ.земљишта , Нематеријална имовина , Набавка маће финан.имовине , земљиште , Зграде и грађевински објекти ,00 Нераспор.вишак пр.закуп 13 пољ.земљишта ,00

41 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 41 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета Закуп пољопривредног земљишта ,07 07 Трансфери од др.нивоа власти ,00 Нераспоређ.вишак пр.закуп 13 пољопр.земљишта ,07 13 Нераспоређ.вишак прих ,29 Укупно за функцију 110: , КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ Извршни и законодавни органи финансијски и фискални послови и спољни послови Трошкови путовања Услуге по уговору ,32 Приходи из буџета ,00 Нераспоређ. вишак прихода ,32 Средства опредељена овом позицијом у износу ,32 динара су средства АПВ из ранијих година намењена за финансирање Локалне акционе групе Специјализоване услуге Материјал Дотације невладиним организацијам Машине и опрема Извори финансирања за функкцију 110: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,32 Укупно за функцију 110: ,32 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

42 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Социјална заштита некласификована на другом месту Остале нације тације и трансфери ,00 Плате и соц.пр ,00 Соц.пр. послодавца ,00 Услуге по уговору , Дотације невладиним организ ,76 Извори финанс. за функцију 090: 01 приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода 1.521,76 Укупно за функцију 090: , ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ Отплате маћих камата , Пратећи трошкови задуживања ,00 01 Приходи из буџета ,78 13 Нерасп.вишак прихода 2.037, Отплата главнице м.кредиторима ,00 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета ,78 13 Нераспоређени вишак прихода 2.037,22 Укупно за функцију 170: , ИЗВРШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ Дотације невладиним организацијама ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање невладиних организација и удружења

43 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Средства резерве , Стална буџетска резерва , Текућа буџетска резерва ,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 111: , ВЕРСКЕ И ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 840: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 840: , УСЛУГЕ ЕМИТОВАЊА И ИЗДАВАШТВА Услуге по уговору ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање услуга локалних радио-станица и ТВ услуга. Извори финансирања за функцију 830: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 830: ,00 ЈКП ЧИСТОЋА 620 Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 Приходи из буџета ,90

44 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Приход из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Нераспоређени виш.прих.-закуп пољ.земљишта ,00 Нераспоређ.вишак прихода ,10 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приход из буџета ,90 01 Закуп пољоприв.земљишта ,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година ,10 13 Нераспоређени вишак прихода закуп пољ.земљ ,00 Укупно за функцију 620: , JKП ВОДОВОД ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 01 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 620: , ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СОЛИДАРНОСТ Социјална заштита некласификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти ,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета: -Право на трошкове превоза, лекарског прегледа и трошкове прихватања корисника ,00

45 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Право на трошкове сахране корисника ,00 -Право на трошкове превоза ученика ,00 -Право на једнократну новчану помоћ ,00 -Персонални асистент ,00 Функционисање Центра за социјални рад: Плате и даци запослених ,00 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода ,00 Соц. приноси на терет послодавца 801.4,00 Приходи из буџета ,00 Нерасп. вишак прих. из ранијих год. 21.4,00 Накнаде у натури ,00 Социјална давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Нерасп.вишак прихода ,00 Tрошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Тек. попр. и одрж ,00 Материјал ,00 Приходи из буџета ,77 Нерасп.вишак прихода ,23 Порези обавезне таксе ,00 Машине и опрема ,00 Укупни извори финансирања за поз.50: 01 Приходи из буџета ,77 Нераспоређени вишак прихода ,23

46 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Студентске стипендије , Кадровачке помоћи , Накнада трудницама ,32 13 Нераспоређени вишак прихода ,32 ДОМ ЗА ДУШЕВНО ОБОЛЕЛА ЛИЦА ЧУРУГ Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Приходи из буџет ,00 Нераспоређени вишак прихода ,00 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходи из буџета ,77 13 Нераспоређени вишак прихода ,55 Укупно за функцију 090: , ШТАБ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,94 Приходи из буџета ,00 Нерсп. вишак прих. из ранијих година ,94 Дотације невладиним организацијама ,00 Црвени крст Ова апропријација намењена је за спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту). Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспор.вишак прихода ,94 Укупно за функцију 070: ,94

47 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна ДОМ ЗДРАВЉА ЖАБАЉ Здравство некласификовано на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти ,00 Услуге мртвозорства Дотације орг.обавезног соц. осигурања ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање оснивачких права над корисником Извори финанасирања за функцију 760: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 760: ,00 СШ 22. ОКТОБАР 920 Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти , Плате и даци запослених 1.450,00 Социјални приноси на терет посл ,00 Накнаде у натури ,00 Соц.давања запослени ,00 Накнада за запослене ,00 Награде,бонуси и остали расходи ,00 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Текуће поправке и одржавање ,00 Материјал ,00

48 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 48 Пратећи тр.задуживања ,00 Накнада за соц.заштиту из буџета ,00 Новчане казне и пенали по р.суда Згр. и грађ. објекти ,00 Машине и опрема ,00 Нематеријална имовина ,00 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода из 13 ранијих година ,00 Укупно за функцију 920: , ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Донације и трансфери осталим нивоима власти ,00 Накнаде у натури ,00 Соц.давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Нагр.,бон. и ост.пос. расх ,00 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Спец. услуге ,00 Тек. поправке и одрж ,00 Материјал ,00 Пратећи тр. задуж ,00 Порези обавезне таксе ,00 Новчане казне и пенали Зграде и грађ. објекти ,00

49 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 49 Машине и опрема ,00 Нематеријална имовина Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 912: ,00 Средства апропријације у глави користиће се за финансирање следећих корисника, у складу са њиховим финансијским плановима.1 ОШ МИЛОШ ЦРЊАНСКИ Накнаде у натури ,00 Соц.давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Награде,бонуси и остали расходи ,00 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Текуће поправке и одржавање ,00 Материјал ,00 Пратећи трошкови задуживања ,00 Порези обавезне таксе ,00 01 Зграде и грађ. објекти Машине и опрема ,00 Извори финансирања за подглаву.1: Приходи из буџета ,00 Укупно подгл..1: ,00

50 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 50.2 ОШ ЖАРКО ЗРЕЊАНИН Накнаде у натури ,00 Соц.давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Награде,бонуси и остали расходи ,00 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Тек. поправке и одржавање ,00 Материјал ,00 Пратећи трошкови задуживања ,00 Порези обавезне таксе ,00 Новчане казне и пенали 01 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема ,00 Извори финансирања за подглаву.2: Приходи из буџета ,00 Укупно подгл..2: ,00.3 ОШ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ Накнаде у натури ,00 Социјална давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Награде,бонуси и остали расходи ,00 Стални трошкови ,00

51 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 51 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Тек. поправке и одржавање ,00 Материјал ,00 Пратећи тр. задуживања ,00 Порези обавезне таксе Зграде и грађ. Објекти ,00 01 Новчане казне и пенали Извори финансирања за подглаву.3: Приходи из буџета ,00 Укупно подгл , ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ Основно и предшколско образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти , Плате и даци запослених ,00 Приходи из буџета ,00 Нераспоређ.вишак прихода ,00 Социјални приноси ,00 Приходи из буџета ,00 Нераспоређ.вишак прихода ,00 Накнаде у натури ,00 Социјална давања запосленима ,00 Накнаде за запослене ,00 Награде бонуси и остали посебни расходи ,00 01 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода ,00

52 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 52 Стални трошкови ,00 Трошкови путовања ,00 Услуге по уговору ,00 Специјализоване услуге ,00 Текуће поправке и одржавање ,00 Материјал ,00 Пратећи трошкови задужуживање Порези обавезне таксе и казне ,00 Нов.каз.и пенали по реш.суда ,00 Зграде и грађ. објекти ,00 Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 910: 01 Приходи из буџета ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,00 Укупно за функцију 910: , ОБРАЗОВАЊЕ НЕКЛАСИФ. НА ДРУГОМ МЕСТУ Услуге по уговору , Приходи из буџета ,00 Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,62 01 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Нераспоређени вишак прихода ,62 Средства ових апропријација намењена су за финансирање месечних карти, бесплатне ужине ученицима основних школа, регреса дела трошкова целодневног и полудневног боравка деце

53 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 53 предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења, поклон књига за Вуковце и одличне ученике, поклон пакета за новорођенчад као и књиге за децу из материјално угрожених породица. користиће се за финансирање регреса ђачких и студентских месечних карти, бесплатне ужине ученицима основних школа, регреса дела трошкова целодневног и полудневног боравка деце предшколског узраста трећег односно четвртог реда рођења, као и и пакетиће за децу прекшколског узраста, поклон књига за Вуковце и одличне ученике, поклон пакета за новорођенчад као и књиге за децу из материјално угрожених породица. Извори финансирања за функцију 980: 01 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа 07 власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,62 Укупно за функцију 980: , УСЛУГЕ КУЛТУРЕ НЕКЛАСИФИКОВАНЕ НА ДРУГОМ МЕСТУ Дотације невлад. организацијама ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање културно уметничких друштава и културних манифестација

54 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 54 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 820: , УСЛУГЕ РЕКРЕАЦИЈЕ И СПОРТА Дотације невлад. организацијама ,00 Ова апропријација користећи се за финансирање Спортског савеза општине Жабаљ у складу са Програмом као и спортских манифестација. Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 810: ,00 ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 0 Основно истраживање Услуге по уговору ,26 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода ,26 Извори финансирања за функцију 0: 01 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода из 13 ранијих година ,26 Укупно за функцију 0: ,26 ЈКП УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ 620 Развој заједнице

55 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 620: ,00 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА РАЗДЕО 2: 01 Приходи из буџета ,88 01 Приходи из буџета закуп пољ.земљишта ,07 07 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак приходазакуп ,07 13 Нераспоређени вишак прихода ,06 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2: , Опште услуге ОПШТИНСКА УПРАВА Плате и даци запослених , Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода ,00 Социјални приноси на терет послодавца ,00 01 Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима ,00 01 Приходи из буџета ,00 03 Социјални приноси , Накнаде за запослене , Награде, бонуси и остали расходи , Стални трошкови , Тр. путовања ,00

56 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Приходи из буџета ,00 Нераспоређени вишак прихода , Услуге по уговору ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи од новч. казни за саобр. 01 прекршаје ,00 Нераспоређени вишак прихода , Спец. услуге ,00 Приходи из буџета ,00 01 Приходи од новч. казни за саобр. прекршаје , Текуће поправке и одржавање ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи од новч. казни за саобр. 01 прекршаје ,00 Нераспоређени вишак прихода , Материјал ,00 01 Приходи из буџета ,00 Приходи од новч.казни за 01 саобр.прекр ,00 Нераспоређени вишак прихода , Пратећи тр. задуживања , Накнаде за социјалну заштиту ,00 Приходи од новч.казни за 01 саоб.прекршаје , Порези, обавезне таксе ,00 Новчане казне и пенали по решењу сува , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема ,00 Приходи из буџета ,24 Приходи од новч. казни за саобр. 01 прекр ,00 Нераспоређени вишак прихода ,76 Извори финансирања за функцију 410: 01 Приходи из буџета ,24

57 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Социјални приноси ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,76 Укупно за функцију 130: , Туризам ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЖАБАЉ Плате и даци запослених Соц. приноси на терет послодавца Накнаде у натури 87 4 Социјална давања запосленима Накнаде за запослене Награде бонуси и остали расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Порези обавезне таксе и казне Опрема и машине Извори финансирања за функцију 473: , , , , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 473: ,00 ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 421 Пољопривреда Стални трошкови , Трошкови путовања

58 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,00 Субвенције јавним нефинансијским организ , Машине и опрема , Нематеријална имовина ,00 Извори финанс. за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 421: ,00 ЈП РАЗВОЈ 620 Развој заједнице Плате и даци запослених ,00 Соц. приноси на терет послодавца , Накнаде у натури ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ. корисника , Социјална давања запосленима ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ. корисника , Накнаде за запослене ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисникa , Награде бонуси и остали расходи ,00 Наменска средства буџ.корисника , Стални трошкови ,00

59 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисникa , Трошкови путовања ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисник , Услуге по уговору ,00 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Наменска средства буџ.корисника , Специјализоване услуге ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Трансфери од ост.нивоа власти , Текуће попр. и одржавање ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника , Материјал , ,00 Сопствени приходи буџ.корисника ,00 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Дотације невладиним организацијама ,00 Наменска средства буџ.корисника , Порези обавезне таксе и казне ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника , Новчане казне и пенали ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника , Зграде и грађевински објекти ,00

60 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ , Машине и опрема , Природна имовина ,00 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 01 Закуп пољопривредног земљишта ,00 Наменска средства буџетског 01 корисника ,00 07 Трансфери од ост.нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода Укупно за функцију 620: , БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Дотације невлад. организацијама ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање еколошких друштава и удружења општине Жабаљ Стални трошкови Услуге по уговору ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање Програма и пројеката из области заштите животне средине Специјализоване услуге ,00 Ова апропријација користиће се за финансирање Програма и пројеката из области заштите животне средине и у оквиру ње ,00 су наменска за третман амброзије Материјал 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода , Накнада штете за повреду ,00

61 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Машине и опрема Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета Нераспоређени вишак прихода 127,98 Укупно за функцију 560: ,00 ФОНД СОЛ. СТАМБ.ИЗГРАДЊЕ 610 Стамбени развој Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал ,80 Наменска средства буџетских 01 корисника ,56 Нераспоређени вишак прихода , Порези обавезне таксе и казне Зграде и грађевински објекти ,76 Извори финансирања за функцију 610: Наменска средства буџетског 01 корисника ,32 13 Нераспоређени вишак прихода 1.641,24 Укупно за функцију 610: ,56 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 320 Услуге противпожарне заштите Услуге по уговору ,00

62 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Текуће поправке и одржавање , Материјал Машине и опрема Дотације невладиним организацијама , Накнада штете од елем.непогода ,00 Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 320: ,00 ФОНД ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ 320 Услуге противпожарне заштите Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 320: 01 Приходи из буџета Укупно за функцију 320: 160 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту Плате и даци запослених , Соц. Доприноси на терет послод , Соц. давања запосленим , Нагр. бонуси и остали посебни расходи ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Трошкови путовања ,00 Приходи из буџета ,00

63 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Наменска средства буџетских корисника , Услуге по уговору ,22 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп ,73 Наменска средства буџетских 01 корисника ,00 Нераспоређени вишак приходазак.пољ.земљишта ,00 Нераспоређени вишак прихода , Специјализоване услуге ,00 Приходи из буџета ,00 01 Закуп пољ.земљишта , Текуће поправке и одржавање ,72 Приходи из буџета ,20 Наменска средства буџетских 01 корисника ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Нерас.виш.пр.-закуп пољ.земљишта ,00 Нераспоређени вишак прихода , Материјал ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Употреба осн.средстава ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Дотације невлад. орг ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Порези обавезне таксе и казне ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџетских 01 корисника , Зграде и грађ. објекти ,06 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп ,00

64 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Нераспор.вишак прихода-закуп пољ.земљишта ,00 Нераспор.вишак прих.- самопринос ,39 Нераспоређени вишак прихода 2.481, Машине и опрема ,00 01 Наменска средства буџетских корисника , Нематеријална имовина ,00 01 Приходи из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,20 01 Наменска средства буџетских корисника ,00 01 Приходи из буџета-закуп пољопривр.земљишта ,73 13 Нераспоређени вишак приходазакуп ,00 13 Нераспоређени вишак приходасамопринос ,39 13 Нераспоређени вишак прихода ,68 Укупно за функцију 160: ,00 Средства апропријација у глави 6. Користећи се за финансирање следећих корисника у складу са њиховим финансијским плановима: МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ Плате и даци запослених ,00 Социјални приноси 0.878,00 Соц.давања запосл , Награде,бонуси... Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00

65 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Наменска средства буџ.корисника ,00 Трошкови путовања ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Услуге по уговору ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Нераспоређени вишак прихода закуп пољ.земљ ,00 Специјализоване услуге ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Тек. попр. и одрж ,72 Приходи из буџета ,20 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Нераспор.виш.прих.-зак.пољ.земљ ,52 Материјал ,00 Зграде и грађ.објекти ,00 Приходи из буџета ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољ.земљ , Машине и опрема 01 Приходи из буџета Извори финансирања за подглаву 6.1: Приходи из буџета ,20 Приходи из буџета-закуп 01 пољ.земљ ,00 Наменска средства буџ. корисник ,00 Нераспор.вишак 13 прих.зак.пољ.земљ ,00 13 Нераспор.виш.прихода 1.465,52 07 Трансфери од ост.нив.вл. 13 Нерасп.вишак прихода

66 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 66 Укупно подглава. 6.1: , МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ Плате и даци запослених ,00 Соц. приноси ,00 Соц. давања запосл ,00 Награде бонуси ,00 Наменска средства буџ.корисник ,00 Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Трошкови путовања ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Услуге по уговору ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета закуп пољ.земљ ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољ.земљ ,00 Специјал. услуге ,00 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Тек. попр. и одржавање ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Нераспор.вишак прихода-закуп ,00 Материјал ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00

67 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Употреба осн. средстава ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Дот. невлад.орган ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Порези обавезне ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Зграде и грађ. објекти ,67 Нераспор.вишак прих.-закуп пољ.земљишта ,00 Нераспоређени вишак прихода 2.481,67 Машине и опрема ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Извори финансирања за подглаву 6.2: Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољопр.земљ ,00 13 Нерасп.вишак прихода 2.481,67 Укупно подгл. 6.2: , : МЗ ГОСПОЂИНЦИ Плате и даци запослених ,00 Соц.приноси ,00 Солидарна давања запосленима , Награде,бонуси... Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00

68 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Тр. Путовања ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Услуге по уговору ,73 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ Наменска средства буџ.корисника ,00 Специјал. услуге ,00 Приходи из буџета ,00 Тек. попр. и одрж ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корис ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољ.земљишта ,00 Материјал ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника 6.000,00 Зграде и грађ. oб ,39 Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Нерасп.виш.прих.самоп.из раниј.година ,39 Нерасп.виш.прихода-закуп пољ.земљишта , Машине и опрема Извори финансирања за подглаву 6.3: Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп 01 пољ.земљ ,73 Наменска средства буџ. кор ,00 Нерасп.вишак прихода ,00 Нерас.вишак прих.-самопр.из 13 ран.год ,39 Укупно подгл. 6.3: ,12

69 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО Плате и даци запослених ,00 Соц. приноси ,00 Социјална давања запосленима ,00 Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Тр. путовања ,00 Приходи из буџета ,00 Наменска средства буџ.корисника ,00 Услуге по уговору ,49 Приходи из буџета ,00 Прих.из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Наменска средства буџет.корисника ,00 Нерасп.виш.прих.-закуп пољ.земљ ,49 Специјализоване услуге , Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп 01 пољ.земљишта ,00 Тек. попр. и одрж ,00 Приходи из буџета ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп 13 пољ.земљишта , Материјал ,00 Порези обав.таксе и казне ,00 Зграде и грађ. објекти ,00 Приходи из буџета-закуп ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољ.земљ ,00

70 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Нематеријална имовина ,00 Извори финансирања за подглаву 6.4: Приходи из буџета ,00 Приходи из буџета-закуп пољ.земљ ,00 Наменска средства буџ. кор ,00 Нераспор.вишак прих.-закуп пољоп.земљ ,00 Нераспор.вишак прихода ,49 Укупно подгл. 6.4: ,49 ПУ ДЕТИЊСТВО 911 Предшколско образовање Плате и даци запослених ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од ост.нивоа власти , Соц. приноси ,00 01 Приходи из буџета ,00 07 Трансфери од ост.нив.вл , Накнаде у натури , Соц. давања запосленима ,00 Приходи из буџета ,00 Фонд за здравство ,00 Родитељски динар , Накнаде за запосл , Награде и бонуси и остали расходи , Стални трошкови ,00 Приходи из буџета ,00 Родитељски динар ,00

71 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Трошкови путовања ,00 Родитељски динар , Услуге по уговору , Спец. услуге ,00 Приходи из буџета ,00 Родитељски динар , Тек. попр. и одрж ,00 Приходи из буџета ,00 Родитељски динар , Материјал ,00 Приходи из буџета ,00 Родитељски динар , Накнаде за соц. заштиту Порези,обавезне таксе и казне Зграде и грађев. објекти 01 Приходи из буџета 07 Трансфери од осталих нивоа власти Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета ,00 03 Фонд за здравство ,00 Трансфери од осталих нивоа 07 власти ,00 16 Родитељски динар ,00 Укупно за функцију 911: , Услуге културе ОНБ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ Плате и даци запослених ,00

72 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Социјални приноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима ,00 Приходи из буџета ,00 Сопствени приходи буџетских 04 корисника , Накнаде за запослене Награде и бонуси Стални трошкови , Тр. путовања ,00 Приходи из буџета ,00 Сопствени приходи буџетских 04 корисника ,00 Трансфери од осталих нивоа власти , Услуге по уговору ,00 01 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Нерастоређени вишак прихода , Спец. услуге Текуће попр. и одрж ,00 01 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа власти , Материјал , Порези, обавезне таксе Зграде и грађ. објекти , Машине и опрема ,00 01 Приходи из буџета ,00 Трансфери од осталих нивоа власти , Остала осн. средства Нематеријална имовина ,36 01 Приходи из буџета ,83

73 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Трансфери од осталих нивоа власти ,00 Нераспоређени вишак прихода 28,53 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета ,83 04 Сопствени приходи буџетских корисника ,00 07 Трансф.од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,53 Укупно за функцију 820: ,36 ИЗВОРИ ФИН. ЗА РАЗДЕО 3: 01 Приходи из буџета ,29 01 Приходи из буџета-закуп ,73 Наменска средства буџетских 01 корисника ,32 03 Социјални приноси ,00 04 Сопствени приходи буџетских корисника ,00 07 Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,19 13 Нераспоређени вишак приходазакуп ,00 13 Нераспоређени виш.прих.- самопринос ,39 16 Родитељски динар ,00 УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3: ,92 УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА: 01 Приходи из буџета ,17 01 Закуп пољопривредног земљишта ,80 Наменска средства буџетских 01 корисника ,32 03 Социјални приноси ,00 Сопствени приходи буџетских 04 корисника ,00

74 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна Трансфери од осталих нивоа власти ,00 13 Нераспоређени вишак прихода ,25 13 Нераспоређени вишак приходазакуп ,07 13 Нераспоређени вишак приходасмопринос ,39 16 Родитељски динар ,00 III. ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА Члан 9. У члану 11, мења се Табела 1. ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ, тако да иста гласи: Табела 1. Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти УКУПНИ РАСХОДИ: ,00 Маса средстава за плате исплаћена за август 2012 године Маса средстава за плате планирана за 2013 годину Ред.бр. Буџетска Остали Буџетска Остали средства извори средства извори Органи и организације локалне Власти Предшколске установе Установе културе Остале установе из области јавних Служби Јавна предузећа, дирекције и фонви основани од стране лок. власти који 5. се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом 6. Остали индиректни корисници буџета Укупно за све кориснике буџетских Средстава Члан 10. У члану 16. став 2. речи законом којим се уређује буџет Републике Србије за 2013.годину замењују се речима Законом о јавним набавкама Републике Србије ( Службени гласник РС број 124/2012)." Члан 11. После члана 33. даје се члан 33а који гласи: Распоред средстава од закупа пољопривредног земљишта у државној својини, а у складу са нацртом Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта општине Жабаљ у 2013.години, и оствареним приходима из 2012.године у износу од ,07 динара - извор 13, те очекиваним приходима у 2013.години у износу од ,80 динара- извор 01, укупно износи: ,87 динарa, приказан је кроз табеле: ПРЕГЛЕД ПО БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА И НАМЕНАМА:

75 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 75 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Одводњавање пољопривредног земљишта 526, одводњавање пољопривредног земљишта 526, Наводњавање пољопривредног земљишта 10,000, наводњавање пољопривредног земљишта 4,000, наводњавање пољопривредног земљишта 6,000, Обележавање парцела државног земљишта 1,500, обележавање парцела државног земљишта 1,500, Уређење атарских путева 6,000, уређење атарских путева 1,799, уређење атарских путева 2,044, уређење атарских путева 2,156, Уређење и опремање противградне службе 1,000, уређење и опремање противградне службе 1,000, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,080, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 473, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 607, Утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредно земљиште 3,000, Утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредно земљиште 3,000, Укупно 23,106, ,798, ,308, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЖАБАЉ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Одводњавање пољопривредног земљишта 6,500, одводњавање пољопривредног земљишта 6,500, Уређење атарских путева 6,000, уређење атарских путева 1,000, уређење атарских путева 4,000, уређење атарских путева 1,000, Уређење и опремање противградне службе 500, уређење и опремање противградне службе 500, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Укупно,000, ,000,

76 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 76 2,000, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЧУРУГ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Одводњавање пољопривредног земљишта 1,500, одводњавање пољопривредног земљишта 1,500, Уређење атарских путева 10,000, уређење атарских путева 1,500, уређење атарских путева 4,000, уређење атарских путева 4,500, Уређење и опремање противградне службе 500, уређење и опремање противградне службе 500, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Укупно 13,000, ,500, ,500, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРЂЕВО КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Одводњавање пољопривредног земљишта 1,500, одводњавање пољопривредног земљишта 500, одводњавање пољопривредног земљишта 1,000, Уређење атарских путева 1,400, уређење атарских путева 1,400, Уређење и опремање противградне службе 500, уређење и опремање противградне службе 500, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Укупно 4,400, ,500, ,900, МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГОСПОЂИНЦИ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Одводњавање пољопривредног земљишта 973, одводњавање пољопривредног земљишта 973, Уређење атарских путева 1,400, уређење атарских путева 1,400,

77 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 77 Уређење и опремање противградне службе 500, уређење и опремање противградне службе 500, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Претварање необрадивог у обрадиво земљиште 1,000, Укупно 3,873, ,973, ,900, ЈКП ЧИСТОЋА ЖАБАЉ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Уређење и опремање пољочуварске службе 3,900, уређење и опремање пољочуварске службе 2,900, ,000, Укупно 3,900, ,900, ,000, ЈП РАЗВОЈ ЖАБАЉ КОНТО НАМЕНА ИЗНОС ИЗВОР Подизање ветрозаштитних појасева 1,000, подизање ветрозаштитних појасева 1,000, Укупно 1,000, ,000, Члан 12. Овa одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ". РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: /2013-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р.

78 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 78 На основу члана 2. став 3. тачка 7. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број 88/2011), члана 7. став 1. тачка 22. и 23, члана 24, 65. и 66. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник РС број 41/2009, 53/2010 и 101/2011), члана 32. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС број 129/2007) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ( Службени лист општине Жабаљ број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине на 11. седници одржаној године, нела је I Опште одредбе О Д Л У К У О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА И ПАРКИРАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Члан 1. Овом Одлуком ( у даљем тексту: Одлука) дефинишу се појам паркиралишта и паркинг места и уређују услови и начин паркирања возила на јавним површинама које су обележене прописаним саобраћајним знацима ( у даљем тексту: јавна паркиралишта), врсте и одржавање јавних паркиралишта те начин наплате накнаде за коришћење паркинг простора на територији општине Жабаљ. Паркиралиште је део пута намењен, уређен и означен првенствено за паркирање возила, који се састоји од једног или више паркинг места. Паркинг место је означени део паркиралишта искључиво намењен за паркирање једног возила. Паркирање возила на јавним површинама из става 1. овог члана врши се сагласно Закону о безбедности саобраћаја на путевима, другим прописима који регулушу ову област и одредбама Одлуке. Члан 2. Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи, стамбеној згради, такси стајалишту и др.) Члан 3. Јавна паркиралишта, у зависности од тога да ли се за њихово коришћење наплаћује накнада, могу бити општа и посебна. Општа паркиралишта су јавна паркилашта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге површине посебно обележене за паркирање моторних возила), за чије коришћење се не врши наплата накнаде. Посебна паркиралишта су јавна паркиралишта (делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге површине јавне намене односно грађевинско земљиште са посебним обележјима за паркирање моторних возила), за чије коришћење се врши наплата накнаде. Члан 4. Посебна јавна паркиралишта могу бити: стална, привремена и повремена. Стална паркиралишта су јавне гараже, посебно изграђене површине јавне намене за паркирање возила и јавне саобраћајне површине које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. Привремена паркиралишта су привремено уређене површине јавне намене,односно грађевинско земљиште које је привођења намени утврђеној урбанистичким планом, посебно одређено и обележено за паркирање возила.

79 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 79 Повремена паркиралишта су површине јавне намене, укључујући и оне за које постоји план озелењавања, односно грађевинско земљиште у неком од насељених места или у непосредној близини објеката или простора на којима се одржавају спортске, културне, уметничке, сајамске и друге приредбе тј. значајно посећене манифестације и скупови од значаја за општину, за време њиховог трајања које су посебно одређене и обележене за паркирање возила. Члан 5. Јавна паркиралишта, с обзиром на врсту возила, могу да буду одређена за паркирање: 1) путничких возила, 2) аутобуса, 3) теретних возила, 4) мотоцикала, мопеда, лаких и теретних трицикала и четвороцикала, 5) прикључних возила, 6) бицикала. Јавна паркиралишта могу да буду истовремено одређена и за паркирање различитих врста возила из става 1. овог члана. II Одржавање и коришћење паркиралишта Члан 6. Јавна (стална, привремена и повремена) паркиралишта (локација, број места и врста) утврђују се oдлуком Oпштинског већа, уколико исто није одређено Програмом коришћења површина јавне намене који носи Скупштина општине. Члан 7. Јавна паркиралишта се обележавају саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја. ЈП Развој Жабаљ дужно је да води евиденцију о саобраћајној сигнализацији на јавним паркиралиштима. Члан 8. Одржавање, уређивање, опремање и контролу услова коришћења јавних простора за паркирање вршиће Јавно комунално предузеће чији је оснивач општина или предузеће тј. привредно друштво, предузетник као и други привредни субјект на основу уговора уз претходну сагласност Скупштине општине. Члан 9. Одређивање повремених паркиралишта из члана 4. став 4. врши се у складу са посебном одлуком Oпштинског већа а на основу захтева надлежног Јавног комуналног предузећа, установе, месне заједнице или организатора манифестације. Претходно оцењујући оправданост захтева из става 1. овог члана и разлоге за евентуалну хитност - одлуком се, поред одређивања јавне површине, утврђује и време трајања повремених паркиралишта, износ накнаде за коришћење истих уз поверавање надлежности за организацију свих послова око паркирања укључујући и наплату. Надлежност из става 2. овог члана може бити поверена подносиоцу захтева или организатору манифестације, изузев у случајевима када су исти удружења грађана, као и другом јавном предузећу, привредном друштву или предузетнику у складу са уговором уз претходну сагласност Општинског већа. Члан 10. Јавна паркиралишта се користе за паркирање моторних возила правних лица, предузетника и физичких лица ( у даљем тексту: корисник).

80 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 80 Корисником паркиралишта у смислу одредбе Одлуке сматра се возач, односно власник возила који је уписан у саобраћајној зволи, уколико возач не буде идентификован. Као солидарни обвезник плаћања накнаде за паркирање је власник уписан у саобраћајној зволи заједно са возачем моторног возила. Корисник је дужан да користи јавно паркиралиште у складу са саобраћајном сигнализацијом из члана 7. став 1. Одлуке. Члан 11. Паркинг места за особе са инвалидитетом, без накнаде, могу да користе лица којима су оштећени екстремитети битни за управљање возилом, лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнопски војни инвалиди, цивилни инвалиди рата од I IV групе инвалидности, лица на дијализи, лица која су власници или корисници возила која имају уграђене ручне команде, лица која имају права на пратиоце, туђу негу и помоћ, а којима је ово право утврђено решењем надлежног органа. На основу захтева странке Општинска управа издаје решење о испуњености услова из става 1. овог члана. Уз захтев за издавање решења о испуњености услова из става 1. овог члана подноси се: 1) фотокопија личне карте, 2) фотокопија саобраћајне зволе са идентичном адресом власника возила са адресом из личне карте, 3) фотокопија решења о степену инвалидитета издатог од стране надлежног органа, 4) фотокопија личне карте старатеља особа са инвалидитетом (уколико је одређен старатељ), 5) фотокопија каза о старатељству особа са инвалидитетом. Решење издаје Општинска управа (Служба надлежна за послове привреде), у року од 15 дана од подношења уредног захтева. Жалба на решење се изјављује Општинском већу. Члан 12. На основу решења о испуњености услова из члана 11. став 1. издаје се налепница за означавање возила особа са инвалидитетом, односно члана заједничког маћинства. Орган који је нео решење из члана 11. став 1. издаје и налепницу из става 1. овог члана. Изглед и димензије налепнице морају бити у складу са Правилником о посебном знаку за означавање возила којим управља лице коме су оштећени ексремитети битни за управљање возилом. Налепница се издаје за сваку текућу годину. Члан 13. Уколико је особи са инвалидитетом за претходну годину обрено коришћење паркинг места са инвалидитетом, за сваку наредну годину уз захтев прилаже само решење од претходне календарске године, на основу чега јој се продужава решење и издаје налепница за текућу календарску годину. Члан. На јавним паркиралиштима забрањено је: 1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији као и на други начин ометање коришћења јавног паркиралишта, 2) паркирање нерегистрованог возила, 3) остављање неисправног и хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона,

81 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 81 као и других ствари и предмета, 4) заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила, 5) постављање ограде или сличне препреке без обрења надлежног органа управе, 6) прање и поправка возила и друге радње које воде прљања и уништавања јавног паркиралишта. III Надзор Члан 15. Надзор над применом одредаба Одлуке и над законитошћу рада свих који је спроводе врши орган управе надлежан за послове комуналне инспекције. Члан 16. У случајевима када се јавно паркиралиште користи супротно одредбама Одлуке, комунални инспектор наложиће возачу, ако је присутан, да одмах уклони возило под претњом принудног извршења. Ако се корисник не налази на лицу места, комунални инспектор ће нети решење којим ће наложити да се возило уклони у одређеном року, под претњом принудног извршења. Ово решење се причвршћује на возило уз назначење дана и часа, када је причвшћено, а тиме се сматра да је стављено извршено. Принудно извршење из става 1. и 2. овог члана спроводи се по нетом закључку о зволи извршења од стране комуналног инспектора, употребом специјалног возила. Члан 17. Трошкови уклањања возила по налогу комуналног инспектора употребом специјалног возила, наплаћује се кориснику. IV Казнене одредбе Члан 18. Новчаном казном у износу од , ,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако користи јавно паркиралиште супротно одредбама члана. Одлуке. Новчаном казном у износу од 2.500, ,00 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. Новчаном казном у износу од 5.000, ,00 динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. Новчаном казном у износу од 2.500, ,00 динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. V Прелазне и завршне одредбе Члан 19. Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном ношења и објављује у Службеном листу општине Жабаљ. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: /2013-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р.

82 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 82 На основу члана 9. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 16/2002, 115/2005 и 107/2009) и члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ", број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на 11. седници одржаној дана године, нела је ОДЛУКУ О ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНОЈ ТРУДНИЦИ ЗА ВРЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ СПРЕЧЕНОСТИ ЗА РАД ЗБОГ БОЛЕСТИ ИЛИ У ВЕЗИ СА КОМПЛИКАЦИЈАМА У ВЕЗИ СА ТРУДНОЋОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Члан 1. Овом одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања помоћи запосленој трудници за време привремене спречености за рад због болести или у вези са компликацијама у вези са трудноћом на територији Општине Жабаљ (у даљем тексту: Општина). Члан 2. Запослена трудница за време привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са трудноћом остварује право на помоћ (у даљем тексту: помоћ запосленој трудници) уколико има пријављено пребивалиште на територији Општине Жабаљ пре године. Запослена трудница са статусом интерно расељеног лица са Косова и Метохије, остварује право на помоћ запосленој трудници, уколико има пријављено боравиште на територији Општине Жабаљ пре године. Запослена трудница са статусом избеглице, остварује право на помоћ запосленој трудници, уколико има пријављено боравиште на територији Општине Жабаљ пре године. Члан 3. Запослена трудница остварује право на помоћ у висини разлике између износа накнаде зараде коју остварује из средстава обавезног здравственог осигурања и пуног износа основа накнаде зараде ( у висини од 35% од 100% основа накнаде зараде). Поступак за остваривање права из става 1. овог члана покреће се по службеној дужности. Члан 4. Право на помоћ запосленој трудници остварује се на основу података и друге прописане кументације које, у поступку обезбеђивања накнаде зараде на терет средстава обавезног здравственог осигурања, послодавци на прописаном обрасцу стављају Републичком фонду за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) ради остваривања накнаде зараде осигураника. Члан 5. На основу бијених података за обрачун накнаде зараде од стране послодавца из члана 4. ове одлуке, Републички фонд формира и ставља Општинској управи податке у виду спецификације за сваку трудницу која испуњава услове, по месецима, према груписаним послодавцима, о укупном бруто износу накнаде. На основу података из става 1. овог члана, Општинска управа преноси послодавцима за наведене намене средства из буџета Општине, преко надлежне општинске службе. Члан 6. Исплата помоћи трудницама реализује се преко послодаваца на начин на који се врши исплата накнада на терет средстава Републичког фонда.

83 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 83 Члан 7. За труднице које самостално обављају делатност, а које испуњавају услове из члана 2. ове одлуке, Општинска управа ће, на основу података из члана 5. став 1, вршити уплату помоћи на рачун труднице, а припадајуће порезе и приносе на одговарајуће рачуне републичког буџета. Члан 8. Начин и рокови преноса средстава за намене из члана 2. ове одлуке ближе се уређују споразумом који закључују Општина и Републички фонд. Члан 9. Средства за исплату помоћи запосленој трудници утврђена овом одлуком обезбеђују се у буџету општине Жабаљ. Члан 10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Жабаљ". Члан 11. Ова одлука ће се примењивати од првог дана наредног месеца након закључивања споразума између Општине и Републичког фонда о реализацији ове одлуке. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 56-5/2013-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р. На основу члана члана 39. тачка 7. Статута општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ на својој 11. седници одржаној дана године, нела је ОДЛУКУ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ИЗАБРАНИХ, ИМЕНОВАНИХ И ПОСТАВЉЕНИХ ЛИЦА, ОДБОРНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТЕЛА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Члан 1. У Одлуци о накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица, одборника и чланова радних тела у органима општине Жабаљ ( Службени лист општине Жабаљ број 4/2005, 17/2006, 4/2008, 6/2009, 16/2009, 9/2010, 17/2010, 3/2011, 5/2011, 23/2012 и 3/2013 ), у члану 22. после става 2. даје се став 3. који гласи: Председник сталног радног тела Скупштине општине које је надлежно за послове урбанизма, комуналних делатности и заштиту животне средине, има право на месечну накнаду у висини од 25% од просечне месечне зараде без пореза и приноса по запосленом, исплаћене у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Досадашњи ставови 3, 4. и 5. постају ставови 4, 5. и 6. Члан 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Жабаљ.

84 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 84 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Број: /2013-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица На основу члана 20. став 1. тачка 39) и члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/07) и члана 39. Статута општине Жабаљ (''Службени лист општине Жабаљ'' 8/2011 и 8/2012), Скупштина општине Жабаљ, на седници одржаној дана године, носи ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА Члан 1. Правилником о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду штете, настале услед уједа паса луталица. Члан 2. Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву о насталом гађају одмах након уједа пса или мачке луталице, а најкасније у року од 3 дана од дана гађаја Комуналној инспекцији општине Жабаљ (у даљем тексту: Комунална инспекција). Комунална инспекција је дужна да изда потврду оштећеном лицу о пријављеном гађају, као и да проследи ЈКП "Чистоћа" Жабаљ фотокопију пријаве и издате потврде ради предузимања мера на проналажењу и збрињавању паса и мачака луталица. Комунална инспекција је обавезна да организује и уредно води евиденцију о поднетим пријавама и издатим потврдама оштећеним лицима, као и да на захтев надлежних органа ставља извештаје о пријављеним гађајима и издатим потврдама. Члан 3. Оштећено лице је дужно да се, пре покретања судског поступка за остваривање права на накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица на територији општине Жабаљ, обрати Општинском Јавном правобранилаштву Жабаљ ( у даљем тексту: Правобранилаштво) захтевом за накнаду штете настале услед уједа пса или мачке луталице ( у даљем тексту: захтев). Захтев оштећено лице подноси Правобранилаштву, најкасније у року од 30 дана од дана гађаја, у писаној форми. Захтев мора бити јасне садржине и садржати веран опис и локацију гађаја, опис претрпљених повреда, са износом накнаде коју потражује. Члан 4. Уз захтев из члана 3. овог правилника оштећено лице је у обавези да стави оригинал или оверене фотокопије кументације, и то: - личну карту (или извод из МКР за малолетно дете), - потврду комуналне инспекције као каз да је гађај пријављен у року, - комплетну медицинску кументацију која се односи на лечење (извештај надлежне здравствене установе примарне заштите, извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде), - друге казе који су од значаја за решавање захтева.

85 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 85 Члан 5. Правобранилаштво примљене захтеве без одлагања ставља Комисији за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица (у даљем тексту: Комисија). Комисију из става 1. овог члана образује Председник општине Жабаљ (у даљем тексту: Председник) посебним актом у року од 8 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. У Комисију се именују: здравствени радник ктор медицине, представник ЈКП Чистоћа Жабаљ, шеф Службе за урбанизам, заштиту животне средине, имовинске и стамбено-комуналне послове, члан Општинског већа задужен за област заштите животне средине и представник Полицијске станице Жабаљ. Актом о образовању Комисије утврђује се састав Комисије, послови и задаци, као и друга питања од значаја за рад Комисије. Члан 6. У свом раду Комисија има право да испита све околности под којим се десио штетни гађаја, као и да обави усмени разговор са оштећеним и свецима. Комисија по разматрању примљеног захтева сачињава акт о предложеној висини накнаде штете и исти упућује оштећеном. Након бијене сагласности од оштећеног на предложену висину накнаде штете, Комисија сачињава предлог акта који садржи износ накнаде штете са образложењем и исти ставља Општинском већу. По предлогу Комисије из става 2. овог члана, Општинско веће носи акт којим се утврђује висина накнаде штете. Акт Општинског већа из става 3. овог члана, са комплетним списима, Комисија ставља Правобранилаштву. Члан 7. Правобранилаштво је обавезно да у року од 8 дана од дана пријема акта Општинског већа обавести оштећеног о датуму потписивања вансудског поравнања. Члан 8. У случају да оштећено лице, поднесе тужбу против ЈКП Чистоће Жабаљ ради остваривања накнаде штете као последице уједа пса или мачке луталице, а да се претходно није обратио са захтевом за накнаду штете у вансудском поступку, ЈКП Чистоћа Жабаљ је дужна у року од три дана од дана пријема тужбе, ставити примерак тужбе са списима Комисији из члана 5. овог Правилника. Комисија ће по разматрању примљене тужбе са списима предмета, уколико утврди да је захтев основан, предложити ЈКП Чистоћи да закључи судско поравнање, при чему ће уз сагласност Општинског већа, предложити и висину новчаног износа за поравнање. Члан 9. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Жабаљ." РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА ЖАБАЉ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: /2013-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р.

86 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 86 На основу члана 32. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/07) и члана 39. тачка 1. Статута општине Жабаљ ( Службени лист општине Жабаљ број 8/11 и 8/12), Скупштина општине Жабаљ на својој 11. седници одржаној године носи П О С Л О В Н И К О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Члан 1. У Пословнику Скупштине општине Жабаљ ( Службени лист општине Жабаљ број 8/12 пречишћен текст) у члану 1. став 1. мења се и гласи: Овим пословником уређују се: - начин припреме, вођење и рад седница Скупштине општине Жабаљ (у даљем тексту: Скупштина), остваривање права и дужности одборника и друга питања од значаја за рад Скупштине и - припрема и вођење седница радних тела Скупштине, организација њиховог рада, обављање стручних и административно-техничких послова за потребе радних тела као и друга питања од значаја за њихов рад. Члан 2. У члану 35. став 1. мења се и гласи: Одборник може поднети оставку усмено, на седници Скупштине и тада Скупштина, без одлагања на истој седници, утврђује да је одборнику престао мандат. Утврђивање престанка мандата у овом случају врши се тако што председник Скупштине констатује да је одборник поднео усмену оставку на седници Скупштине наводећи дан и час подношења исте, те да се има сматрати да је Скупштина утврдила да је одборнику престао мандат, као и да ће о томе бити сачињен писани отправак решења о утврђивању престанка мандата одборника. Писани отправак решења о утврђивању престанка мандата одборника сачињава секретар Скупштине. Члан 3. У члану 36. став 8. мења се и гласи: У гласању о предлогу решења о потврђивању мандата одборника, поред одборника учествује и кандидат о чијем се мандату одлучује. Члан 4. У члану 57. после става 2. даје се нови став 3. који гласи: У случају када одборник поставља одборничко питање усмено на седници, он то чини тако што исто диктира у записник. Овакав начин постављања одборничког питања не искључује право одборника да повом постављеног одборничког питања усмено изнесе шире образложење. Досадашњи став 3. постаје став 4. Члан 5. После члана 61. даје се нова глава Va која гласи: Va. РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ Члан 61а За разматрање питања из своје надлежности Скупштина образује радна тела која могу бити: - стална; - повремена и - посебна. Члан 61б Стална и повремена радна тела образују се као савети или комисије, к облик организовања посебних радних тела зависи од начина на који је исти утврђен законом или другим општим актом. Састав сталних савета чине: председник, заменик председника и пет чланова. Састав сталних комисија чине: председник, заменик председника и три члана. Број чланова повремених и посебних радних тела утврђује се актом о њиховом образовању.

87 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 87 Члан 61в Стална радна тела Скупштине су: 1. Савет за финансије и привреду; 2. Савет за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине; 3. Комисија за статутарна питања и нормативна акта; 4. Комисија за кадровска, административна и мандатно-имунитетна питања и 5. Комисија за представке и притужбе. Члан 61г Посебна радна тела Скупштине су: 1. Савет за праћење примене етичког кодекса; 2. Савет за младе; 3. Кориснички савет јавних служби; 4. Комисија за равноправност полова; 5. Савет за безбедност. У посебна радна тела спадају и друга радна тела која Скупштина оснива на основу обавезе или овлашћења утврђених законом, одлуком или другим општим актом Скупштине. Члан 61д Повремена радна тела Скупштине образују се за разматрање и решавање појединих питања, као и за вршење посебних задатака из надлежности Скупштине или за сагледавање стања у одређеној области и утврђивање чињеница о појединим појавама и гађајима од интереса за органе, службе, јавна предузећа или установе које оснива Општина, или су од ширег значаја за грађане Општине или појединог њеног дела. Актом о образовању повременог радног тела утврђују се назив и област за коју се оснива, задаци, број чланова радног тела, права и дужности чланова радног тела и друга питања од значаја за рад радног тела. Члан 61ђ За председнике, заменике председника и чланове радних тела, поред одборника могу се именовати и грађани. Један одборник може бити именован у највише два стална радна тела. Чланови Општинског већа не могу бити именовани у стална радна тела Скупштине. Члан 61е Радно тело се образује решењем о образовању којим се истовремено врши и именовање лица која улазе у састав радног тела као и именовање секретара радног тела. У току трајања мандата радног тела, сваку каснију персоналну промену у саставу радног тела односно промену секретара радног тела, Скупштина врши ношењем посебних решења о именовању одн. разрешењу. Члан 61ж Надлежност сталних радних тела регулише се Статутом. Надлежност повремених и посебних радних тела уређује се актом о образовању радног тела, у складу са законом, Статутом и другим општим актом. Члан 61з Радна тела могу именовати радне групе за обављање појединачних послова из своје надлежности. Чланови тих радних група могу бити и лица која нису чланови радних тела, а којa својом стручношћу могу принети квалитетнијем и ефикаснијем обављању послова за које је радно тело образовано. Члан 61и Мандат сталних радних тела Скупштине траје истека мандата Скупштине. Мандат повремених и посебних радних тела одређује се актом о њиховом образовању.

88 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 88 Члан 61ј Радна тела носе пословник о раду којим се регулише начин припреме, вођење и рад на седницама, као и друга питања која се односе на обављање послова из оквира надлежности радног тела. На питања која нису регулисана пословником о раду радног тела, а по својој природи припадају материји из претходног става, примењиваће се одредбе овог пословника. Повремена радна тела могу посебним закључком утврдити да неће носити пословник већ да ће у свом раду примењивати одредбе овог пословника. Члан 61к Радна тела раде у седницама. Седницу радног тела сазива председник радног тела, изузев ако председника бира само радно тело. У том случају прву седницу радног тела сазива председник Скупштине општине. Радно тело ради на седници када је присутна већина чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних чланова радног тела. Седницом радног тела руководи председник радног тела, а у случају његовог одсуства, заменик председника. У случају да седници не присуствују ни председник ни заменик председника радног тела, седницом руководи члан радног тела кога одреде остали чланови. Члан 61л У случајевима када то налажу разлози хитности, седница радног тела може се сазвати и одржати и телефонским путем о чему секретар радног тела сачињава службену забелешку коју потписују сви чланови радног тела који су учествовали у раду те седнице. Члан 61љ Позив за седницу радног тела са пропратним материјалом ставља се лично, а електронским путем само за оне чланове радног тела који се са тим сагласе. Уколико, због обимности материјала или из техничких разлога, није могућа електронска става, иста ће бити извршена лично. Члан 61м Позив за седницу радног тела, без пропратног материјала, ставља се Председнику Скупштине. На седницу радног тела се позивају повереници и известиоци по појединим тачкама дневног реда које је предлагач акта одредио закључком о утврђивању предлога односно нацрта акта. На седницу радног тела могу се, по потреби, позивати и друга лица. Члан 61н Секретар радног тела помаже председнику радног тела у припремању седница, врши координацију са Општинском управом када је у питању израда нацрта одн. предлога аката које у свом раду утврђују односно носе радна тела, стара се о стави материјала за седнице радног тела и руководи административним пословима везаним за рад радних тела. Секретар Скупштине је секретар свих сталних радних тела Скупштине. Секретар Скупштине је и секретар других радних тела Скупштине, уколико одлуком, другим општим актом Скупштине или актом о образовању радног тела није другачије утврђено. Члан 61њ Услове за рад радних тела, као и обављање стручних и административно-техничких послова за потребе радних тела, обезбеђује Општинска управа. Члан 61о У свом раду, радна тела носе закључке и друге појединачне акте у оквиру послова из своје надлежности. Акта радних тела потписује председавајући седници радног тела. Члан 6. После члана 63. дају се чланови 63а 63в који гласе:

89 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 89 Члан 63а Седнице Скупштине се, по правилу, одржавају у седишту Општине, у Жабљу, у Улици Николе Тесле 45. У посебним приликама, ако је реч о обележавању значајних гађаја у неком од насељених места Општине изван седишта Општине или када председавајући процени да постоје разлози који то налажу, председавајући може одредити да се седница Скупштине одржи и ван седишта Општине одн. у Чуругу, Ђурђеву или Госпођинцима. Члан 63б Седнице Скупштине се, по правилу, одржавају радним данима. Почетак седнице може бити заказан и започете седнице могу трајати и након истека радног времена утврђеног за органе Општине. У случајевима, када то налажу разлози хитности, експедитивности у поступању и други нарочито оправдани разлози, седнице Скупштине се могу одржати и нерадним данима. Члан 63в Седница на којој се, након конституисања Скупштине, бирају извршни органи може се одржати непосредно по окончању конститутивне седница Скупштине, истог дана. Уколико то налажу разлози хитности обављања одређених послова из оквира надлежности Скупштине или уколико постоје други разлози чију оправданост процењује председник Скупштине, у току једног дана може се одржати више од једне седнице Скупштине. У случајевима из става 1. и 2. овог члана, позив за седницу одборницима се ставља непосредно пред почетак седнице. Члан 7. У члану 68. став 2. иза речи одборници дају се следеће речи: (као појединци, одборничка група или група одборника). После става 4. даје се нови став 5. који гласи: Ако је предлагач одборничка група, представник предлагача је председник одборничке групе или члан кога одборничка група одреди и његово име наведе у предлогу за измене и пуне дневног реда. Став 5. постаје став 6. Члан 8. У члану 82. даје се нови став 2. који гласи: У случајевима из претходног става алинеје 1. 3., тајно се гласа по процедури која је предвиђена у главама II, III и IV овог пословника. Члан 9. У члану 83. став 1. мења се и гласи: У случајевима из претходног члана став 1. алинеја 4., тајним гласањем руководи председавајући коме помаже секретар Скупштине и један одборник кога на предлог председавајућег бира Скупштина. Члан 10. Члан 103. мења се и гласи: Скупштина носи статут Општине, пословник о раду, програме и стратегије развоја Општине и појединих делатности, буџет, завршни рачун, просторни план Општине, урбанистичке планове, одлуке, правилнике, упутства, наредбе, препоруке, решења, закључке и друге опште и појединачне акте, у оквиру послова из своје надлежности. Акте Скупштине потписује председник Скупштине. Члан 11. У члану 105. став 4. мења се и гласи: Образложење мора да садржи: правни основ, разлог за ношење акта, разлоге због којих се предлаже да општи акт ступи на снагу пре осмог дана од дана објављивања и процену финансијских средстава потребних за спровођење акта. После става 4. даје се нови став 5. који гласи:

90 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 90 Уколико предлагач процени да је то потребно, образложење може да садржи и објашњење основних правних института и појединачних решења, преглед одредаба акта које се мењају односно пуњују као и друге елементе који, по мишљењу предлагача, образложење чине свеобухватним. Преглед одредаба које се мењају припрема се тако што се део текста који се мења означава линијом испод рева у том делу текста, а нови текст којим се замењује или пуњује постојећи, пише појачаним словима. Ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7. Члан 12. Задужује се Комисија за статутарна питања и нормативна акта, да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог пословника утврди пречишћен текст Пословника Скупштине општине Жабаљ. Члан 13. Овај пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Жабаљ. Број: /13-I ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ др стом. Драган Злоколица с.р.

91 Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 91 ОПШТИНА ЖАБАЉ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА ГОДИНУ Жабаљ, године

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09.10.2015. Службени лист општине Жабаљ број 19 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 19 Жабаљ, 09.10.2015. Година 44 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више