Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)"

Транскрипт

1 Број: од године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став 2. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду од године, члана 192. тачка 9. Статута Медицинског факултета у Новом Саду од године, са изменама и допунама од године и године, Наставно-научно веће Медицинског факултета у Новом Саду на седници одржаној дана године, донело је П Р А В И Л Н И К о ближим условима за упис на интегрисане, основне и мастер студије на Факултету и начину спровођења пријемног испита Опште одредбе Члан 1. Овим Правилником утврђује се: - услови уписа на акредитоване (интегрисане академске, основне струковне, основнe академскe и мастер академске) студијске програме Медицинског факултета у Новом Саду ( у даљем тексту Факултета); - начин уписа (расписивање конкурса, поступак пријављивања и уписа кандидата); - ближа мерила за утврђивање редоследа за упис кандидата; - садржај пријемног испита, начин полагања и мерила за утрврђивање редоследа кандидата за упис; - ближе услове и начин уписа у прву годину предметних студијских програма студената уписаних на исти или сродни студијски програм Универзитета или друге самосталне високошколске установе, лица које има завршено високо овразовање и лица којем је престао статус студента у складу са Законом и општим актима Универзитета и Факултета; - поступак остваривања права студената са посебним потребама; - начин остваривања права приговора кандидата на пријемном испиту; - права на упис страних држављана; - друга питања од значаја за упис. Члан 2. На одобрене односно акредитоване студијске програме које организује Факултет могу се уписати кандидати под условима и на начин уређен Законом, 1

2 Статутом Унивезитета у Новом Саду, Статутом Факултета, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, и овим Правилником. Расписивање и садржина јавног конкурса за упис и поступак за пријављивање и упис кандидата на конкурс регулисан је Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду. Право на упис Члан 3. Право уписа на студијске програме Факултета имају лица која испуне услове утрврђене Законом, Статутом Факултета и овим Правилником. Лице из става 1. овог члана може да се упише на студијски програм ако се пријавило на јавни конкурс и ако оствари број бодова који му обезбеђује место на ранг-листи пријављених кандидата, које је у оквиру броја утврђеног за упис на студијски програм. У остваривању права на упис на студијски програм кандидати имају једнака права у складу са Законом и Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета. Лице које је завршило претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна (нострификује) стечена страна школска односно високошколска исправа, у складу са Законом и посебним општим актом Универзитета. Страни држављанин се уписују на студијске програме под истим условима као домаћи држављани. Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и уписују се према упутству Министарсва просвете и науке Републике Србије. Услови уписа на први степен студија Члан 4. У прву годину интегрисаних академских студија медицине и стоматологије, као и основних струковних и основних академских студија здравствене неге, те основних академских студија медицинске рехабилитације може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању. У прву годину интегрисаних академских студија фармације може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или школу хемијско-технолошког усмерења у четворогодишњем трајању. 2

3 У прву годину основних академских студија специјалне едукације и рехабилитације може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању или другу средњу школу из поља друштвено-хуманистичких наука у четворогодишњем трајању. Држављани Републике Србије и страни држављани који су претходне нивое образовања завршили у иностранству могу се уписати на студијски програм ако им се призна (нострификује) стечена школска односно високошколска исправа у складу са законом и општим актом Универзитета. Уколико се на основу документације коју је кандидат поднео приликом пријаве на конкурс за упис не може утврдити број бодова на основу успеха завршеног у иностранству, Комисија за спровођење пријемног испита утврђује број бодова кандидата на основу поднете документације и додатних доступних података о одређеној средњој школи. Уколико се из документације не може утврдити просечна оцена за један разред, за тај разред се усваја најнижи могући просек (2,00). Страни дражвљанин може да се упише на студијски програм ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са овим Правилником, односно језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран. Страни држављанин може и да се условно упише на студијски програм док се не оконча поступак за признање стране школске односно високошколске исправе. У случају да захтев за признавање стране школске односно високошколске исправе буде одбијен или ако признање стране исправе не даје право на упис студијског програма, сматраће се да условни упис није ни извршен. Страни држављанин који се уписује на овај облик студија сноси трошкове сопственог студирања до краја школовања. Проверу знања српског језика за стране држављане обавља Комисија коју именује декан Филозофског факултета, а проверу знања енглеског језика, за потребе Факултета, обавља Комисија коју именује декан Медицинског факултета. Припадници српске националне мањине из суседних земаља конкуришу и уписују се према упутству Министарства просвете и науке Републике Србије. Уколико се кандидат изјаснио као припадник српске националности из суседних држава или држављанин Републике Србије приликом пријаве у првом конкурсном року текуће године, сматра се да је искористио право конкурисања за ту школску годину, односно не може да конкурише у другом конкурсном року за упис на исти студијски програм и да се изјашњава као страни држављанин. Оваквом студенту неће бити омогућено да се два пута пријави за упис на идентичан студијски програм интегрисаних студија, једном као држављанин Републике Србије, други пут као страни држављанин. Члан 5. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на факултет, а у складу са објективним могућностима факултета. 3

4 Остваривање права на упис Члан 6. Кандидат за упис на студијски програм може освојити највише 100 (стотину) бодова на основу општег успеха у средњој школи и на основу постигнутог резултата на пријемном испиту. На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова. Да би кандидат који је положио пријемни испит био рангиран на коначној ранг листи за упис, потребно је да на полагању пријемног испита оствари минимало 7 бодова по предмету, односно из оба предмета који се полажу најмање 14 бодова. Кандидат може бити уписан на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета ако се налази на коначној ранг листи за упис до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета који је одређен конкурсом за упис, под условом да је стекао више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан на студијски програм у статусу самофинансирајућег студента ако се налази на коначној ранг-листи за упис до броја одобреног за упис кандидата у статусу самофинансирања који је одређен конкурсом за упис, под условом да је стекао најмање 30 бодова. Уколико два или више кандидата имају исти број укупно остварених бодова (бодови из средње школе + бодови на пријемном испиту), предност при упису има кандидат са већим бројем бодова остварених на пријемном испиту. Студент који се финансира из буџета у том статусу може да има уписан само један студијски програм на Факултету. На право на упис студената којима је престао статус студента примењују се одредбе Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду. Пријемни испит Члан7. Научно-наставно веће Факултета на предлог декана именује Комисију за спровођење пријeмног испита и упис кандидата. Комисија броји од 15 до 18 члaнова из редова наставника и 3 представника студената. Комисија има председника и потпредседника, који одговарају декану за свој рад. Председник Комисије је по правилу продекан за наставу или наставник Факултета кога именује Наставно-научно веће Факултета. 4

5 Наставно-научно веће именује и Надзорну комисију која броји од 25 до 35 наставника и сарадника који врше надзор над самим извођењем пријемног испита и која је одговорна за законито спровођење пријемног испита. Члан 8. Задатак комисије је: - да спроведе рангирање на основу општег успеха, - да утврди идентитет кандидата који приступе полагању пријемног испита, - да кандидатима подели тест са испитним питањима, - да се стара о реду за време полагања испита, - да спроведе бодовање пријемног испита, - да поднесе узвештај о спровођењу конкурса за прву годину основних студија продекану за наставу и Наставно-научном већу Факултета, - да сачини прелиминарну ранг-листу на основу резултата пријемног испита, - да утврди предлог кандидата за упис у оквиру одобрене квоте и достави га Служби за студије првог и другог степена. Члан 9. Кандидат за упис на студије првог степена полаже пријемни испит, или испит за проверу склоности и способности, где је полагање тог испита обавезно. Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на српском језику полажу квалификационо-класификациони пријемни испит. Провера знања се врши на основу одговора на тест-питања из следећих предмета: - на интегрисаним академским студијама медицине и стоматологије: хемија и биологија, по истоветним тест-питањима која су усаглашена и ауторизована од стране Заједнице медицинских факултета Републике Србије; - на интегрисаним академским студијама фармације: хемија и математика; - на основним академским и основним струковним студијама здравствене неге и основним академским студијама медицинске рехабилитације: биологија и хемија или биологија и здравствена нега; - на основним академским студијама специјалне едукације и рехабилитације: биологија и психологија. Члан 10. Кандидат који има положену општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. 5

6 Начин остваривања права кандидата из претходног става и вредновање резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и примене посебног закона о општој матури. Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за област образовања или на међународном такмичењу, што се доказује дипломом о добијеној награди, коју кандидат прилаже приликом конкурисања. Претходно се не односи на награде освојене на републичким и међународним смотрама научног и уметничког стваралаштва талената, смотрама научних радова, смотрама такмичарског карактера и сл. Комисија за спровођење пријемног испита утврђује испуњеност услова за ослобађање од полагања пријемног испита у случајевима из става 3. овог члана. Кандидат који је освојио једну од поменутих награда вреднује се максималним бројем бодова из тог предмета. На основне студије без полагања пријемног испита могу да се упишу и студенти првог, другог и трећег степена студија Универзитета или друге самосталне високошколске установе под условима и на начин предвиђеним Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду. Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког, фармацеутског или ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског усмерења, или из поља друштвено-хуманистичких наука (социологија, педагогија, психологија, филозофија) за упис на смер специјалне рехабилитације, не полажу пријемни испит, на лични захтев, а уписују се у одговарајућу годину студија одређеног студијског програма, на основу признатих положених испита и остварених ЕСПБ бодова, у статусу самофинансирајућег студента, до завршетка студија. Кандидати из претходног става подносе писмени захтев у другом конкурсном року за упис на одговарајући студијски програм. Уз захтев прилажу доказ о завршеном првом степену одговарајућих студија, уверење о положеним испитима и додатак дипломи, ако га поседују, као и програмски садржај по коме су завршили студије. Одлуку о упису доноси декан Факултета решењем у ком наводи испите и друге студентске обавезе које се признају, задужења за обавезе у наставку студија и стечени статус студента. Кандидат из става 8 овог члана може остварити право уписа уколико Факултет располаже просторним, кадровским и техничким капацитетима, односно ако укупан број студената за ту годину студија у коју се уписује није попуњен. Члан 11. Кандидати страни држављани који испуњавају опште услове Конкурса уписују се након полагања пријемног испита и провере знања језика на којем се изводи студијски програм на који су конкурисали, у складу са општим актима Универзитета и Факултета. 6

7 Члан 12. Пријављивање кандидата и пријемни испит на Медицинском факултету одржавају се у згради Факултета према Конкурсу за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач. Студенти могу конкурисати на два студијска смера ако се пријемни испити одржавају у различитим данима, с тим да су дужни да сваки пут полажу пријемни испит и уплате трошкове полагања пријемног испита за обе пријаве. Студент који стекне право уписа на два студијска програма дужан је да се изјасни о упису на само један студијски програм, због обавезе редовног присуства на настави која се одржава истовремено на оба студијска програма. Кандидат за упис на високошколску установу има право да се приликом подношења пријаве на конкурс за упис на студије определи за језик на ком ће полагати пријемни испит, у складу са Одлуком Скупштине АП Војводине о полагању пријемног испита односно испита за проверу склности и способности за упис на високошколску установу чији је оснивач Аутономна покрајина Војводине на језицима националних мањина-националних заједница и Упутством Покрајинске владе. Пријемни испит се полаже писмено. Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета. Факултет је дужан да обезбеди тајност пријемног испита до самог почетка пријемног испита. Ранг- листа Члан 13. Редослед кандидата на ранг-листи за упис у прву годину основних студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на пријемном испиту, према мерилима утврђеним овим Правилником. Кандидат по оба основа може стећи највише 100 бодова. Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду помножен са два. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале. Прелиминарне ранг-листе о упису кандидата објављују се на интернетстраници Факултета и огласној табли Факултета, најкасније четири дана по завршетку пријемног испита. 7

8 Коначна ранг-листа објављује се на интернет-страници Факултета и огласној табли Факултета, најкасније седам дана по завршетку пријемног испита. Подношење приговора Члан 14. Кандидат може поднети приговор на тачност матичних података и бодова из општег успеха из средње школе, на број бодова освојених на пријемном испиту, на регуларност пријемног испита и редослед кандидата за упис у прву годину студија. Приговор се подноси председнику Комисије за полагање пријемног испита у року од 36 сати од објављивања прелиминарних ранг-листи. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора. Члан 15. Уколико се рангирани кандидати на једном студијском програму не упишу на Факулет у року предвиђеног Конкурсом, уместо њих право уписа на слободна места добијају следећи кандидати према редоследу утврђеном по коначној и јединственој ранг-листи за тај студијски програм, све док се не упише Конкурсом одређени број. Уколико се ни на начин из претходног става овог члана не попуне сва предвиђена места за упис на један студијски програм, на слободна места могу се уписати кандидати са ранг-листе другог студијског програма који су положили исти пријемни испит, али нису ушли у квоту предвиђену за упис на тај други студијски програм. Уколико се у првом конкурсном року, након што су искоришћене могућности предвиђене ставом 1. и 2. овог члана, не упише Конкурсом утврђени број студената, Факултет је у обавези да распише нови Конкурс и организује други пријемни испит за студијске програме на српском језику. Члан 16. Број студената који се финансирају из буџета као и број самофинансирајућих студената утврђује се и објављује Конкурсом за упис студената у прву годину основних и интегрисаних студија, а на основу броја одобреног у дозволи за рад. Одржавање реда на пријемном испиту 8

9 Члан 17. На Одржавање реда на пријемном испиту примењују се одредбе члана 6. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду. Члан 18. Кандидати који су се пријавили за упис у прву годину основних студија, а нису приступили пријемном испиту, или су удаљени са полагања пријемног испита због недисциплине или коришћења недозвољених начина полагања (преписивање, употреба мобилних телефона, електронска помагала, коришћења унапред припремљених материјала и сл.) немају права на упис. УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ Члан 19. Упис на студије на енглеском језику врши се у другом конкурсном року. Члан 20. У другом конкурсном року за упис на студије на енглеском језику могу се пријавити кандидати који пријемни испит полажу први пут и то: - кандидати страни држављани који испуњавају опште услове Конкурса и први пут конкуришу за упис на у Новом Саду у текућој години; - кандидати држављани Републике Србије који испуњавају опште услове Конкурса и који се први пут пријављују за упис на у Новом Саду у текућој години на одређени студијски програм, а нису полагали пријемни испит за тај студијски програм у првом конкурсном року ни у једној од чланица Заједнице медициских факултета Републике Србије. Наведени кандидати полажу пријемни испит на енглеском језику из биологије и хемије за упис на медицину и стоматологију, односно хемије и математике за упис на фармацију и биће рангирани на основу постигнутог успеха из средње школе и пријемног испита. Минималан број бодова потребних на пријемном испиту за рангирање је 7 (седам) из сваког предмета. Пријављивање, рангирање и упис кандидата страних држављана који испуњавају опште услове Конкурса врши се на идентичан начин као и за српске држављане. 9

10 Пријемни испит организује се из номинованих предмета на начин како полажу и кандидати у првом конкурсном року, али на енглеском језику, на коме ће и слушати наставу, у складу са општим актима Универзитета и Факултета. У другом конкурсном року сачињава се посебна ранг-листа кандидата који су први пут конкурисали у другом конкурсном року на студијски програм на енглеском језику. Члан 21. Конкурсом ће бити предвиђена могућност пријављивања и кандидата који су положили пријемни испит у првом конкурсном року а нису се уписали на Медицинском факултету у Новом Саду, осталим медицинским факултетима у Републици Србији, Стоматолошком или Фармацеутском факултету у Београду, а ради попуњавања евентуално преосталих слободних места након спроведеног пријемног испита, рангирања и уписа кандидата из претходног члана. Након објављивања коначне ранг листе кандидата из претходног члана, кандидати из става 1. овог члана рангирају се након провере звања енглеског језика (писмено и усмено) коју спроводи Комисија Медицинског факултета, а на основу оствареног броја бодова на пријемном испиту положеном у првом конкурсном року и успеха из средње школе. Кандидати из става 1. овог члана уз пријаву на конкурс за попуњавање евентуално упражњених места, прилажу доказ о положеном пријемном испиту на факултету где су га полагали уз осталу конкурсом предвиђену документацију. Пре провере знања енглеског језика, кандидати из става 1. овог члана биће у обавези да уплате накнаду за проверу знања енглеског језика, чији износ утврђује у Новом Саду. Члан 22. Уколико је кандидат у првом конкурсном року текуће године искористио право да као држављанин Републике Србије или српске националне припадности из суседних земаља полаже пријемни испит за одређени студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије, сматра се да је искористио право за упис у текућој години за тај студијски програм и не може да се као страни држављанин пријављује за упис на студије на енглеском језику јер се ради о истом студијском програму према акредитацији и дозволи за рад, а који се изводи на другом (енглеском) језику. Став 1. овог члана не односи се на право попуњавања преосталих слободних места у другом конкурсном року, предвиђено у претходном члану. 10

11 УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗДРАВСТВЕНЕ НЕГЕ И СПЕЦИЈАЛЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ И ЕДУКАЦИЈЕ Члан 23. Право уписа на мастер академске студије имају студенти који су завршили основне академске студије одређеног студијског програма (најмање 240 ЕСПБ) у четворогодишњем трајању, односно: - мастер академске студије здравствене неге може да упише лице које је завршило основне академске студије здравствене неге у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова;. - мастер академске студије специјалне едукације и рехабилитације може да упише лице које је завршило основне академске студије специјалне едукације и/или рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова или основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације у четворогодишњем трајању, обима најмање 240 ЕСПБ бодова. Члан 24. Ранг-листа кандидата прави се искључиво на основу успеха постигнутог током основних академских студија. Уколико два кандидата имају исти успех постигнут у претходном школовању, предност на ранг-листи за упис има кандидат који је завршио претходно школовање у краћем року. Студенти се уписују у статусу буџетског или самофинансирајућег студента у зависности од броја одобреног Конкурсом. Члан 25. На мастер академске студије не могу се уписати кандидати који су завршили струковне студије и специјалистичке струковне студије. Прелазне и завршне одредбе Члан 26. Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку за његово доношење. 11

12 Члан 27. Услови уписа на специјалистичке и докторске студије регулисаће се посебним правилником. На сва питања која нису регулисана овим Правилником у вези са уписом на основне, интегрисане и мастер студије примењује се Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду и опште и остале одредбе заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних, интегрисаних и мастер академских студија на високошколским установама чији је оснивач Република. Члан 28. Овај правилник доноси Наставно-научно веће Факултета и доставља га Сенату Универзитета на сагласност. Члан 29. Правилник ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања на огласној табли и/или интернет-страници Факултета, а објављује се након достављене сагласности Сената Универзитета у Новом Саду. Члан 30. Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о ближим условима за упис на Факултет и начину спровођења пријемног испита од године. ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА Проф. др Никола Грујић, декан 12

13

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/420-677, 420-678 Факс: 021/66 24 153 Студентска служба, телефон: 021/420-102 Жиро рачун: 840-1633666-55

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx

Microsoft Word - I-PRVI CIKLUS docx Na osnovu članova 53. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15, 5/18 i 4/19), Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

КОНКУРС

КОНКУРС К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ, ЗА ШКОЛЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА, АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ИЛИ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос

Број: /5 Датум: ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Ос Број: 0601-436/5 Датум: 30.05.2016. ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ Основни текст број 0601-436/1 од 12.05.2016. године На

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године

ГОДИНА: X БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра године ГОДИНА: X БРОЈ: 29 30. октобар 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1585 Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. октобра 2017. године, на основу члана 8. Одлуке о стипендирању ученика

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више