СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 12/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 10/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА II

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 12/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 10/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА II"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 0/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА ГОДИНА III III ВРШАЦ, ВРШАЦ,. 02. СЕПТЕМБАР НОВЕМБАР ГОДИНЕ ГОДИНЕ БРОЈ БРОЈ 0/208 2/208.. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 4/09, 2/205 и 80/7), Правилникa На о основу условима чланова и поступку 27.став давања 0. и 29.став у закуп. и Закона коришћење о јавној својини пољопривредног (''Сл. гласник земљишта РС'', број у 72/20, државој на 88/203,05/204, својини ( Сл.гласник 04/206, РС, бр.6/207 08/206 и /207) 3/207), и члана Oдлуке Уредбе о одређивању о условима надлежног прибављања органа и за отуђења доношење непокретности годишњег програма непосредном заштите уређења погодбом и и коришћења давања у закуп пољопривредног ствари у јавној земљишта својини,односно у државној својини и спровођење уступања искоришћавања поступка давања других у закуп прибаљања имовинских коришћење и права,као продају пољопривредног и поступцима јавног земљишта надметања у државној и прикупљања својини на писмених територији понуда Града ( Сл.гласник ( Службени РС бр. лист 6/208) Града и члана Вршца, 27. број став 8/206),. тачка 4в. Гра- Вршца Статута доначелник Града града Вршца Вршца ( Сл. је лист дана Oпштине Вршац, године, бр. донео 0/2008, 3/20008, 3/205 и 4/206 и Службени лист Града Вршца, бр. 0/207), Скупштина Града Вршца, на седници одржаној ОДЛУКУ године, донела је О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ О Д Л У К У ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ОТУЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ВРШЦА -ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ГРАДУ ВРШЦУ ЛОКАЛА БР. У ВРШЦУ, У УЛ. НИКОЛЕ ТЕСЛЕ и расписује БР. О Члан Г Л А. С Покреће се поступак отуђења непокретности у јавној својини ЗА ЈАВНУ Града ЛИЦИТАЦИЈУ Вршца, уписане у ЛН бр. 996 ЗА КО ДАВАЊЕ Вршац, У путем ЗАКУП поступка И НА КОРИШЋЕЊЕ јавног надметања и то: ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ. Пословни простор ОБЈЕКАТА једна просторија У ДРЖАВНОЈ пословних СВОЈИНИ услуга-локал У ГРАДУ ВРШЦУ бр., површине 5м2, који се налази у приземљу стамбене зграде за колективно I становање означене бр., - Предмет а која се јавног налази надметања на кат. парцели - број 4365 К.О. Вршац, у Вршцу, у ул. Николе.Расписује се оглас за јавну лицитацију Тесле бр.. у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних Члан 2. објеката у државној својини у Граду Вршцу у следећим катастарским општинама: Почетна цена непокретности описане у члану.став. тачка. ове Одлуке у износу од 5.560,96 ЕУР с тим што се исплата врши у динарској противредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате и утврђује се у односу на висину тржишне вредности предметне непокретности, изражене у еврима, на основу акта надлежног пореског органа- Министарства финансија, Пореска управа, Регионални центар Нови Сад, Филијала Вршац под бр /208-К2В02 од год. којим је извршена процена тржишне вредности непокретности на износ од ,00 динара. КО на цен Број по а Ст Пе јавн љо пољ еп ри Површина о Почетна Депозит ен ог при од (ха,ари, при цена (дин) за над м²) вре вред (дин/ха) за мет 20% шт дно ног ку ања ит г обје па обј кта е ект а (дин /м²) (м²) Вршац 0, , ,60 Вршац 2 0, , ,72 Вршац Депозит 3 за,398 учешће у поступку јавног над , ,06 Вршац 4 0, ,00.043,95 Вршац 5 0, ,00 536,3 Вршац 6 83, , ,00 Вршац 7 34,62 Члан , ,07 Вршац Поступак 8 34,7730 отуђења непокретности наведе- 4.60, ,4 Вршац 9 35, , ,08 Вршац 0 3, , ,5 Вршац 20, , ,56 Вршац 2 27, , ,06 Вршац. Славица 3 62,448 Станојковић, председник 8.200, ,07 2. Драгана Чанковић,члан Вршац 4 3.Снежана 53,2288 Сабо, члан 6.80, ,40 Вршац 4.Санела 5 Јосимов, члан 53, , ,99 Вршац 5. Александра 6 Попић, члан 48, , ,00 Вршац 7 Задатак ове 29,46 Комисије јесте 2.850,00 да сачини ,38 на- Вршац 8 26, , ,88 Вршац 9 9, , ,70 Вршац 20 29, , ,30 Вршац 2 4, , ,69 Вршац 22 30, , ,94 Вршац 23 4, , ,63 Вршац 24 46, , ,92 Вршац 25,367 Комисија одлучује већином 9.00,00 од 2.488,2 укупног Вршац 26 23, , ,67 Вршац Комисија 27 ће 22,630 о току поступка водити запи- 6.80, ,00 Вршац 28 2, , ,75 Вршац 29 23, , ,39 Вршац 30 26, , ,64 Вршац 3 32,2984 метања се утврђује у износу од 20 % од почетне цене за непокретност у јавној својини утврђену у предходном ставу. них у члану. ове Одлуке спровешће Комисија за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини ( у даљем тексту : Комисија ) путем поступка јавног надметања у следећем саставу: црт јавног огласа и да спроведе поступак јавног надметања у складу са Законом о јавној својини (''Сл. гласник РС'' број 72/20, 88/203, 05/204, 04/206, 08/206 и 3/207) и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,односно прибаљања и уступања искоришћавања других имовинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( Сл.гласник РС бр. 6/208). броја својих чланова. Површина пољопривредног објекта (дин/м 2 ) Почетна цена пољо привредног објекта (дин/м²) сник и по окончаном поступку јавног надметања

2 354 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Вршац 28 2, , ,75 Вршац 29 23, , ,39 Вршац 30 26, , ,64 Вршац 3 32, , ,53 Вршац 32 36, , ,57 Вршац 33 28, , , Вршац 34 27, , ,6 Вршац 35 32, , ,80 Вршац 36 30, , ,20 Вршац 37 45, , ,69 Вршац 38 6, , ,90 Вршац 39 3, , ,88 Вршац 40 0, ,00.498,95 Вршац 4 29, , ,48 Вршац 42 30, , ,3 Вршац 43 3, , ,4 Вршац 62 28, , ,46 Вршац 63 9, , ,72 Вршац 64 28, , ,46 Вршац 65 27, , ,54 Вршац 66 26, , ,98 Вршац 67 6, , ,7 Вршац 68 29, , ,82 Вршац 69 2, , ,88 Вршац 70 9, , ,45 Вршац 7 6, , ,89 Вршац 85 3, , ,23 Вршац 86 35, , ,88 Вршац 87 49, , ,26 Вршац 88 09, , ,00 Вршац 89 29, , ,4 Вршац 90 24, , ,84 Вршац 9 25, , ,69 Вршац 92 29, , ,56 Вршац 93 29, , ,86 Вршац 94 27, , ,00 Вршац 95 28, , ,35 Вршац 96 29, , ,00 Вршац 97 29, , ,3 Вршац 98 29, , ,30 Вршац 99 29, , ,69 Вршац 92 29, , ,56 Вршац 93 29, , ,86 Вршац 94 27, , ,00 Вршац 95 28, , ,35 Вршац 96 29, , ,00 Вршац 97 29, , ,3 Вршац 98 29, , ,30 Вршац 99 29, , ,76 Вршац 00 29, , ,67 Вршац 0 29, , ,20 Вршац 02 29, , ,00 Вршац 03 29, , ,9 Вршац 04 28, , ,43 Вршац 05 23, , ,99 Вршац , , ,00 Вршац 07 8, , ,02 Вршац 08 4, , ,00 Вршац 09 3, , ,00 Вршац 0 3, , ,66 Вршац 36, , ,4 Вршац 2 23, , ,97 Вршац 3 20, , ,46 Вршац 4 26, , ,5 Вршац 5 43, , ,00 Вршац 6, , ,24 Вршац 7 20, , ,52 Вршац 8 28, , ,88 Вршац 9 23, , ,36 Вршац 20 23, , ,6 Вршац 22 6, , ,62 Вршац 23 20, , ,73 Вршац 24 2, , ,7 Вршац 25 22, , ,25 Вршац 26 4, , ,59 Вршац 27 2, , ,00 Вршац 28 7, , ,8 Вршац 29 6, , ,48 Вршац 30 8, , ,9 Вршац 3 4, , ,44 Вршац 32 20, , ,40 Вршац 33 22, , ,27 Вршац 34, , ,8 Вршац 35 2, , ,5 Вршац 36 5, , ,4 Вршац 37 25, , ,90 Вршац 38 8,7852

3 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ , ,5 Вршац 36 5, , ,4 Вршац 37 25, , ,90 Вршац 38 8, , ,60 Вршац 39 8, , ,34 Вршац 40 26, , ,9 Вршац 4 6, , ,02 Вршац 42 0, ,00 283,56 Вршац 43 22, , ,24 Вршац 44 23, , ,6 Вршац 45 28, , ,93 Вршац 46 4, , ,63 Вршац 47 5, , ,75 Вршац 48 2, , ,99 Вршац 49 4, , ,80 Вршац 50 20, , ,92 Вршац 5 23, , ,33 Вршац 52 22, , ,45 Вршац 53 29, , ,44 Вршац 54 9, , ,86 Вршац 55 4, , ,9 Вршац 56 20, , ,98 Вршац 57 9, , ,89 Вршац 58 0, , ,23 Вршац 59 3, , ,37 Вршац 60 6, , ,6 Вршац 6 7, , ,98 Вршац 62 3, , ,79 Вршац 63 2, , ,6 Вршац 64 9, , ,07 Вршац 65 2, , ,38 Вршац 66 0, ,00.252,52 Вршац 67 0, ,00 628,0 Вршац 68, , ,40 Вршац 69 27, , ,00 Вршац 70 3, , ,89 Вршац 7 2, , ,77 Вршац 72 4, , ,22 7 Вршац 73 20, , ,04 Вршац 74 20, , ,76 Вршац 75 37, , ,23 Вршац 76 3, , ,05 Вршац 77 30, , ,00 Вршац 78 5, , ,00 Вршац 79 8, , ,7 Вршац 80 28, , ,46 Вршац 8 2, , ,24 Вршац 82 64, , ,37 Вршац 83 8, , ,49 Вршац 84 23, , ,72 Вршац 85 8, , ,82 Вршац 86 24, , ,92 Вршац 87 24, , ,0 Вршац 88 29, , ,28 Вршац 89 7, , ,86 Вршац 90, , ,00 Вршац 9 23, , ,35 Вршац 93 22, , ,00 Вршац 94 48, , ,80 Вршац 95 3, , ,7 Вршац 96 6, , ,84 Вршац 97 6, , ,59 Вршац 98 20, , ,53 Вршац 99 33, , ,2 Вршац , , ,70 Вршац 20 5, , ,33 Вршац 202 3, , ,62 Вршац , , ,7 Вршац , , ,00 Вршац 205 2, , ,68 Вршац 206 8, ,00.95,36 Вршац , , ,77 Вршац , , ,68 Вршац , , ,00 Вршац 20 69, , ,59 Вршац 2 26, , ,00 Вршац 22 2, , ,4 Вршац 23 2, , ,30 Вршац 24 8,304

4 Вршац 202 3,98 Вршац , , , , , , ,7 356 Вршац ,559 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ , ,00 Вршац 205 2, , ,68 Вршац 206 8, ,00.95,36 Вршац , , ,77 Вршац , , ,68 Вршац , , ,00 Вршац 20 69, , ,59 Вршац 2 26, , ,00 Вршац 22 2, , ,4 Вршац 23 2, , ,30 Вршац 24 8, , ,34 Вршац 25 29, , ,29 Вршац 26 25, , ,00 Вршац 27 8, , ,00 Вршац 28 20, , ,00 Вршац 29 7, , ,00 Вршац 220 3, , ,00 Вршац 22 43, , ,70 Вршац , , ,78 Вршац , , ,32 Вршац , , ,09 Вршац 225 8, , ,84 Вршац , , ,82 Вршац 227 0, , ,20 Вршац , , ,07 Вршац , , ,08 Вршац 230 0, , ,36 Вршац 23 29, , ,57 Вршац 232 8, , ,00 Вршац , , ,47 Вршац , , ,76 Вршац , , ,00 Вршац , , ,00 Вршац 237 0, ,00.247,03 Вршац , , ,07 Вршац 244 3, , ,65 Вршац 246 2, , ,25 Вршац 247 7, , ,03 Вршац 248 7, , ,97 Вршац 249 7, , ,33 Вршац 250 4, , ,60 Вршац 25 7, , ,07 Вршац 252, , ,36 Вршац 253, , ,87 Вршац 254 2,0225 Вршац 249 7, , ,33 Вршац 250 4, , ,60 Вршац 25 7, , ,07 Вршац 252, , ,36 Вршац 253, , ,87 Вршац 254 2, , ,48 Вршац 255 2, , ,54 Вршац 256 2, , ,6 Вршац 257 2, , ,32 Вршац 258 8,00.740, ,58 Вршац 259, , ,72 Вршац 260 0, ,00 793,47 Вршац 262 7, , ,87 Вршац 263 2, , ,39 Вршац , , ,00 Вршац , , ,26 Вршац , , ,70 Вршац 267 4, , ,27 Вршац 268 3, , ,47 Вршац 270 4, ,00 6.9,78 Вршац 27 5, , ,00 Вршац 272 9, , ,00 Вршац 273 3, , ,00 Вршац 274 2, , ,52 Вршац 276 5, , ,45 Вршац , , ,9 Вршац , , ,00 Вршац , , ,68 Вршац 28 22, , ,85 Вршац 282 0, , ,83 Вршац 283 8, , ,78 Вршац 284 7, , ,74 Вршац 285 2, , ,9 Вршац 286 2, , ,09 Вршац 287 0, , ,33 Вршац , , ,74 Вршац , , ,8 Вршац 290 9, , ,05 Вршац 29 0, ,00 845,24 Вршац 292 9,5644

5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Вршац 290 9, , ,05 Вршац 29 0, ,00 845,24 Вршац 292 9, , ,50 Вршац 293 0, , ,4 Вршац 294 0, ,00 24,48 Вршац , , ,00 Вршац 297 2, ,00 9.5,09 Вршац 298 0, , ,00 Вршац , , ,00 Мали Жам 300 9, , ,88 Мали Жам 30 73, , ,79 Мали Жам , , ,24 Мали Жам 303, , ,78 Мали Жам 304 0, , ,05 Мали Жам , , ,6 Мали Жам 306 5, , ,80 Мали Жам 307 6, , ,72 Мали Жам 308 2, , ,08 Мали Жам 309 9, , ,7 Мали Жам 30 0, , ,77 Мали Жам 3 0,76.520, ,89 Мали Жам 32 3, , ,98 Мали Жам 33 3, , ,6 Мали Жам 34 27, , ,96 Мали Жам 35 6, , ,6 Мали Жам 36 22, , ,5 Мали Жам 37 2, , ,47 Мали Жам 39 8, , ,28 Мали Жам , , ,2 Мали Жам , , ,50 Мали Жам 325 9, , ,00 Мали Жам 326 2, ,00 8.0,64 В. Средиште 327 0, ,00 746,60 В. Средиштe , , ,88 В. Средиштe 330 5, , ,74 В. Средиштe 33 9, , ,00 В. Средиштe 332, , ,00 В. Средиштe 334 7, , , ,00 8.0,64 В. Средиште 327 0, ,00 746,60 В. Средиштe , , ,88 В. Средиштe 330 5, , ,74 В. Средиштe 33 9, , ,00 В. Средиштe 332, , ,00 В. Средиштe 334 7, , ,83 В. Средиштe 335 0, , ,55 В. Средиштe 337 3, , ,48 В. Средиштe 338 3, , ,00 В. Средиштe 339 9, , ,60 В. Средиштe , , ,39 В. Средиштe 34 27, , ,4 В. Средиштe 342 7, , ,58 В. Средиштe 343 4, , ,83 В. Средиштe , , ,9 В. Средиштe 346 9, , ,87 В. Средиштe 347 5, , ,30 В. Средиштe , , ,3 В. Средиштe , , ,3 В. Средиштe 350 9, , ,29 В. Средиштe 35 2, , ,38 В. Средиштe 352 8, , ,74 В. Средиштe 353 6, , ,22 В. Средиштe 354 9, , ,07 В. Средиштe 355 5, , ,72 В. Средиштe 356 4, , ,20 В. Средиштe 357 6, , ,32 В. Средиштe 359 0, , ,62 В. Средиштe 360 2, ,00 5.5, В. Средиштe 36 4, , ,72 В. Средиштe 362 7, , ,63 В. Средиштe 363,726 0, , , ,00 В. Средиштe 364, , ,06 В. Средиштe 365 6, , ,67 В. Средиштe 366 4, , ,5 В. Средиштe 367 3, , ,36 В. Средиштe , , ,58 В. Средиштe 369 8, ,00 2.9,70 В. Средиштe , , ,56 В. Средиштe 37 25, , ,27

6 358 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ В. Средиштe 369 8,3083 В. Средиштe ,4540 В. Средиштe 37 25,4687 В. Средиштe 372 2,8399 В. Средиштe ,862 В. Средиштe ,9504 В. Средиштe ,8286 В. Средиштe ,8370 В. Средиштe ,979 В. Средиштe ,7365 В. Средиштe 379 0,7673 В. Средиштe ,0537 В. Средиштe 38 28,2835 В. Средиштe ,358 В. Средиштe 383 3,3458 В. Средиштe 384 6,823 В. Средиштe 385 5,6408 В. Средиштe 386 6,9646 В. Средиштe 387 5,5633 В. Средиштe 388 6,7576 В. Средиштe 389 6,430 В. Средиштe 390 7,4397 В. Средиштe 39 20,5569 В. Средиштe 392 6,084 В. Средиштe 393 4,3867 В. Средиштe 394,855 В. Средиштe 395,0225 В. Средиштe 396 5,3366 В. Средиштe 397 2,005 M. Средиште 398 0,836 М. Средиште 399 0,766 М. Средиште 400 0,2392 Гудурица 40 0,2359 Гудурица 402 0,6266 Гудурица 403 6,3743 Гудурица 404 0,2848 Гудурица 405 6, , , ,00 2.9, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 5.60,00 79, , , , , , ,70.460, , , , , , , ,40.460, ,08.460, , , , , , , , ,00.362, ,00.00,62.460, ,7 6.80, ,8 4.00, ,2 6.80, ,00.460,00.96, , , ,00 677, ,00 267, ,00 70, , , ,00 322, , ,67 М. Средиште 400 0,2392 Гудурица 40 0,2359 Гудурица 402 0,6266 Гудурица 403 6,3743 Гудурица 404 0,2848 Гудурица 405 6,9662 Гудурица 406 5,834 Гудурица 407 3,5037 Гудурица 408 5,8835 Гудурица 409 2,009 Гудурица 40 0,567 Гудурица 4 2,203 Гудурица 42 3,0306 Гудурица 43 7,924 Гудурица 44 3,272 Гудурица 45 2,4247 Гудурица 46,8886 Гудурица 47 0,9796 Гудурица 48 0,9369 Гудурица 49 0,204 Гудурица ,34 Гудурица 42 3,7485 Гудурица 422,074 Гудурица 423,0585 Гудурица 424 2,504 Гудурица 425 3,4323 Гудурица 426 4,7380 Гудурица 427 3,2273 Марковац 428 9,4333 Марковац 429 2,2255 Марковац ,6470 Марковац 43 6,3392 Марковац ,6528 Марковац ,2728 Марковац ,5075 Марковац ,0097 Марковац ,74 Марковац 437 3,249 Марковац 438,5537 Марковац 439 6, ,00 677, ,00 267, ,00 70, , , ,00 322, , , , , , , ,00 8.0, , , ,00.606, , , , , , , , , , , ,00 2.4, ,00.0, , , ,00 228, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7.550, , , , , , , , ,00.670,55

7 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Марковац 438,5537 Марковац 439 6,4336 Марковац 440 4,9479 Марковац 44 22,5939 Марковац 442 2,2262 Марковац 443 4,8548 Марковац 444 2,5306 Марковац 445 2,9257 Марковац ,235 Марковац 447 2,934 Марковац ,9474 Марковац ,0809 Марковац ,0363 Марковац 45 28,9096 Марковац ,382 Марковац ,6565 Марковац ,9096 Марковац 455 3,6577 Марковац ,863 Марковац 457 6,7424 Марковац 458 4,0583 Марковац 459 2,6364 Марковац 460 9,7592 Марковац 46 20,722 Марковац 462 2,8986 Марковац 463 2,505 Марковац 464 2,8224 Марковац 465 0,3597 Марковац 466 8,73 Марковац 467,3337 Марковац 468 6,2793 Месић 469 2,8738 Месић 470 0,5999 Месић 47 23,2427 Месић 472 5,066 Месић 473 3,235 Месић 474 5, , , , , ,00.670, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 9.50, , , , , , , , , , , , , , , ,68 7.0, , , ,48.460,00 824, , , , , , , , , ,00 737, , , , , , , , ,2 Месић 469 2,8738 Месић 470 0,5999 Месић 47 23,2427 Месић 472 5,066 Месић 473 3,235 Месић 474 5,7357 Месић 475,042 Јабланка 476 0,673 Јабланка 477 2,4394 Јабланка 478,7679 Јабланка 479,2350 Јабланка ,264 Јабланка 48 6,2472 Јабланка 482,6963 Јабланка 483 7,608 Јабланка ,778 Јабланка 485 5,3967 Јабланка ,5926 Јабланка 487,600 Јабланка ,242 Куштиљ 489 0,8880 Куштиљ 490 0,552 Куштиљ 49 0,3604 Куштиљ 492 2,6949 Куштиљ 493 5,9486 Куштиљ ,299 Куштиљ 497,759 Куштиљ 498 0,996 Куштиљ ,288 Куштиљ 50 30,083 Куштиљ ,7920 Куштиљ 503 5,4453 Куштиљ ,6386 Куштиљ ,5293 Куштиљ ,0228 Куштиљ 5 27,8953 Куштиљ 52 20,5800 Куштиљ 53 8,463 Куштиљ 54 9,4355 Куштиљ 55 7, , , ,00 737, , , , , , , , , ,00.965, ,00 555, , , , , , , , ,7.00, ,33.460, , , , , , , ,86.60, , , ,2 8.80, , , , ,00.806, ,00 583, , ,72.520, ,57.700, , , ,4 6.80,00 645,9.890, ,94.460, , , , , ,48.460,00.479, , ,00.460, , , , , , , , , , , ,74

8 Куштиљ ,288 Куштиљ 50 30, Куштиљ ,7920 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Куштиљ 503 5,4453 Куштиљ ,6386 Куштиљ ,5293 Куштиљ ,0228 Куштиљ 5 27,8953 Куштиљ 52 20,5800 Куштиљ 53 8,463 Куштиљ 54 9,4355 Куштиљ 55 7,7944 Куштиљ 56 20,025 Куштиљ 57 8,345 Куштиљ 58 7,6079 Куштиљ 59 4,6467 Куштиљ ,777 Куштиљ 52 26,9394 Куштиљ ,509 2 Куштиљ ,5764 Куштиљ ,8348 Куштиљ 525 0,779 Куштиљ 526 4,725 Куштиљ ,2046 Куштиљ ,3036 Куштиљ 529 2,358 Куштиљ 530,6522 Куштиљ 53 4,009 Куштиљ 532 7,3405 Куштиљ 533 2,8886 Куштиљ 534 3,4478 Куштиљ 535 3,8674 Куштиљ 536 9,3087 Куштиљ 537 3,34 Куштиљ 538,576 Куштиљ 539 9,7059 Куштиљ 540 2,007 Куштиљ 54 8,2443 Куштиљ 542 2,0397 Куштиљ 543 2,0372 Куштиљ 544 0,457 Куштиљ 545 5, Војводинци 546,006 Војводинци 547 6,6883 Војводинци ,2302 Војводинци 549 2, ,00 645,9.890, ,94.460, , , , , ,48.460,00.479, , ,00.460, ,00 Куштиљ 545 5, , ,00 Војводинци 546, , ,80 Војводинци 547 6, , ,76 Војводинци , , ,30 Војводинци 549 2, , ,74 Војводинци 550, , ,27 Војводинци 55 8, , ,94 Војводинци 552 3, , ,5 Војводинци 553 3, , ,28 Војводинци 554 6, , ,20 Војводинци 555 0, , ,56 Војводинци 556 3, , ,82 Војводинци 557 9, , ,56 Војводинци 558 8, , ,97 Војводинци , , ,82 Стража 560 0, , ,2 Стража 56 20, , ,20 Стража 562 4, , ,87 Стража 563 3, , ,84 Стража 564 2, , ,00 Стража 565 5, ,00.358,87 Стража 566 0, , ,86 Стража 567 0, , ,9 Стража 568 3, , ,47 Стража 569 8, , ,24 Стража 570 9, , ,52 Орешац 57 5, , ,66 Орешац , , ,00 Потпорањ 573 4, , ,75 Парта 574 5, , ,42 Парта 575 5, , ,77 Парта 576 7, , ,3 Парта , , ,89 Парта 579 2, ,00.46,70 Парта 58 5, , ,32 Парта , , ,56 Загајица 583, , ,64 Загајица 584 4, , ,78 Загајица 586 3, , , , , , , , , , , , ,60.730, , , ,2 4.60, , , , , , ,00 204, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 49, ,00 76, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 9.590, , , ,09.960, , , , , ,3

9 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Загајица 584 4,0834 Загајица 586 3,9803 Загајица 587 7,632 Загајица 588 2, , , , , , , , ,3924 8, ,22 4, ,929 8, ,5763 4, ,3949, , , , , , , , , , , , , ,2963 0, , , , , ,4429 5, ,909 0, , , , , ,579, , , , , , , , ,00.400, , , , ,00.54, ,00 857, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8328 Влајковац 627 8,2590 Влајковац 628 7,9324 Влајковац 629 6,7977 Влајковац ,956 Влајковац 63 24,3557 Влајковац ,6038 Влајковац ,960 Влајковац ,6094 Влајковац ,6838 Влајковац ,927 Влајковац 637 8,576 Влајковац 638 5,7377 Влајковац 639,747 Влајковац ,745 Влајковац 64 35,2996 Влајковац 642 2,7950 Влајковац ,8736 Влајковац ,864 Влајковац 645 6,802 Влајковац 646 4,5487 Влајковац ,0524 Влајковац ,868 Влајковац ,2500 Влајковац ,5945 Влајковац 65 75,047 Влајковац ,654 Влајковац ,5903 Влајковац 654 2,3866 Влајковац ,9297 Влајковац ,4438 Влајковац 657 0,945 Влајковац 658 9, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 3.0, , , , , ,50.530, ,84.20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4

10 692 6, , , , , , , СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ , , , , , ,7793 Влајковац 666 5, , , ,24 Влајковац , , , ,86 Влајковац 668 9, , , ,95 Влајковац 669 7, , ,62 Влајковац 670 2, , ,79 Влајковац 67 8, , ,67 Влајковац 672 7, , ,62 Влајковац 673 6, , ,67 Влајковац , , ,00 Влајковац , , ,3 Ритишево 676, , ,00 Ритишево 677 5, , , , , , ,3487 9,785 24, ,6556 8,33 9,7632 8, ,0346 0,583 5, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7297 3,904 45,5444 7,066 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 766, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 766, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94.460,00 362, , , , , , , , , , , , , , ,4 6.20, ,4 6.20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70

11 Павлиш 758 3,008 Павлиш ,8533 Павлиш 76 28, , , , , СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 463, , ,00 554, , , , , , , , , ,54 744, ,00.72, , , , , , ,72 747, , , , , , , , , , , ,58 75, , , , , , , , ,98 Павлиш 754 8, , ,95 Павлиш 755 9, , ,06 Павлиш 756 5, , ,68 Павлиш 757 6, , ,4 Павлиш 758 3, , ,76 Павлиш , , ,53 Павлиш 76 28, , ,93 Павлиш , , ,98 Павлиш , , ,9 Павлиш , , ,62 Павлиш 765 5, , ,38 Павлиш 766 0, , ,38 Павлиш 767 9, , ,43 Павлиш 768 0, ,00 285,74 Павлиш 769 4, , ,79 Павлиш 770 0, , ,22 Павлиш 77 4,7209 Павлиш , , ,98 Павлиш , , ,9 Павлиш , , ,62 Павлиш 765 5, , ,38 Павлиш 766 0, , ,38 Павлиш 767 9, , ,43 Павлиш 768 0, ,00 285,74 Павлиш 769 4, , ,79 Павлиш 770 0, , ,22 Павлиш 77 4, , ,59 Павлиш 772 0, , ,38 Павлиш 773, , ,65 Павлиш 774 2, , ,58 Павлиш 775 8, , ,28 Павлиш 776 0, ,00 530,28 Павлиш 777 2, , ,0 Павлиш 778 7, , ,7 Павлиш 779 0, ,00 365,7 Павлиш 780 8, , ,6 Павлиш 78, , ,50 Павлиш 782 9, , ,67 Павлиш 783 0, ,00 2.4,32 Павлиш 784 0, , ,35 Павлиш 785 0, , ,62 Павлиш 786, , ,22 Павлиш 787 2, , ,94 Павлиш 788 3, , ,7 Павлиш 789 2, , ,38 Павлиш 790 6, , ,38 Павлиш 79, , ,09 Павлиш 792 2, , ,09 Павлиш 793 3, , ,2 Павлиш 794 9, , ,66 Павлиш 795 0, , ,03 Павлиш 796 0, ,00 587,99 Павлиш 797 7,947.90, ,52 Павлиш 798 3, , ,48 Павлиш 799 4, , ,5 Павлиш 800 3, , ,03 Павлиш 80, , ,90 Павлиш , , ,20 Павлиш 803 0, ,00 604,60 33

12 Ватин 833 2,683 Ватин ,829 Ватин 835 9, , , , ,3.470, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 8.0, , , , , ,9 4.20, , , ,20.460, , , , , , , , , , , ,55.460, , , , , , , , , , , , , , СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Ватин ,903 Ватин ,776 Ватин 838 2,6374 Ватин ,5788 Ватин 84 5,785 Ватин 842 8,6432 Ватин 843 5,8630 Павлиш 804 6,4349 Ватин 845 6, , ,85 Павлиш 805 0,2443 Ватин 846 8, ,00 790,55 Павлиш 806 0,7635 Ватин , , ,4 Павлиш ,6742 Ватин , , ,88 Павлиш ,9723 Ватин , , ,3 Павлиш 80 3,7038 Ватин 85 27, , ,58 Павлиш 8 4,0847 Ватин , , ,87 Павлиш 84 5,678 Ватин , , ,05 Павлиш 85 5, , ,04 Павлиш 88 8, , ,27 Павлиш 89 22, , ,2 Павлиш 820 6, , ,09 Павлиш 82 29, , ,49 Павлиш , , ,44 Павлиш 823 6, , ,98 Павлиш 824 2, , ,33 Павлиш ,8666 Ватин Ватин Ватин Ватин Ватин Ватин Ватин Сочица Сочица ,769 28, ,5795 9,0778 7,6938 3,7787 0, , , , ,52 Сочица 863 8,9779 Павлиш 826 9, , ,66 Сочица ,0678 Павлиш 827 5, , ,58 Сочица 865 9,6085 Павлиш , , ,45 Сочица ,3645 Павлиш , , ,28 Сочица 867 9,540 Павлиш , , ,08 Сочица 868,3737 Павлиш 83 26, , ,54 Сочица 869 4,4333 Павлиш 832 5, , ,37 Сочица 870 3,075 Ватин 833 2, , ,99 Сочица 87 3,075 Ватин , , ,3 Сочица 872 8,6320 Ватин 835 9,80.470, ,69 Сочица 873 2,8676 Ватин , , ,98 Сочица 874 0,6460 Ватин , , ,70 Сочица 875 3,9383 Ватин 838 2, , Сочица ,3323 Ватин , , ,47 Сочица 877 6,7450 Ватин 84 5, , ,52 Сочица 878 8,0090 Ватин 842 8, , ,73 Сочица 879,9390 Ватин 843 5, , ,77 Сочица ,3544 Ватин 845 6, , ,48 36 Ватин 846 8, , ,4 Ватин ,986

13 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Сочица ,0662 Сочица ,520 Сочица ,8048 Сочица ,4796 Сочица ,540 УКУПНО 5.754, , , , , , , , , , ,83 државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење. Лицитациони корак износи.000,00 динара. 7. Земљиште и пољопривредни објекти из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Града Вршца сепаре Велике сале, а остала обавештења у канцеларији бр 24 сваког радног дана. Контакт особа Мирко Тешић, тел и Славица Поповић Пољопривредно земљиште и пољопривредни објекти у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења. 9. Земљиште и објекти из овог огласа не могу се давати у подзакуп. стању. 3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном II Услови за пријављивање на јавно надметање- 4. Обилазак пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити: - за КО, Влајковац, Ритишево, Павлиш,,, Загајица, Парта, Орешац и Потпорањ дана 05.. и године од 2 часова, - за КО Вршац, Стража, Војводинци, Куштиљ, Јабланка, Сочица, Месић дана 07.. и године од 2 часова, - за Вел. Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Ватин, Гудурица, Марковац дана године од 2 часова. 5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини има: - физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; - физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у

14 366 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ државној својини које је предмет закупа; - правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 0 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина. 2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке. овог огласа има: - физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу; - физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства. 3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: -доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; -извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица; -потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три године; -извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); -извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); -извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци). - За јавно надметање број 226 и јавно надметање 227, подносилац пријаве дужан је да поред наведене документације достави и Елаборат за вишегодишње засаде, који садржи кратак опис инвестиције, врсту, сортимент, динамику радова, предмер и предрачун радова. Елаборат се доставља за сваку јединицу јавног надметања посебно. Динамику радова треба дефинисати тако да се укупна инвестиција реализује најкасније у року од пет година од дана закључења Уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде. Закупац предметног земљишта дужан је да поступа у складу са динамиком наведеном у Елаборату. 4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: - фотокопијом личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

15 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: - потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; - за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине; - за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа. 7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању. 9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке. овог огласа, за свако јавно надметање појединачно, на рачун Градске управе Вршац број: с позивом на број: број јавног надметања за које се депозит уплаћује. 0. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита. 2. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава. 3. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која: ) су у пасивном статусу; 2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини; 3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини; 4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп; 5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини; 6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

16 368 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ III Документација за пријављивање на јавно надметање. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан); 2. доказ о уплати депозита; 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа; 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа; Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом Града, се могу преузети сваког радног дана на писарници Града Вршца. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: На предњој страни: Адреса: Град Вршац, улица и број: Трг Победе бр, Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини Број јавног надметања (навести и КО) На задњој страни: име и презиме/назив и адреса понуђача Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. IV Рок за подношење пријаве - Рок за подношење документације за пријављивање је до 5 сати, дана године. Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Градске управе Града Вршца као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. V Јавно надметање - Јавно надметање за давање у закуп и на коришћење земљишта из дела I. тачке. овог огласа одржаће се у згради Града Вршца, улица и број: Трг Победе бр., и то:.к.о., Влајковац, Ритишево, Павлиш,,, Загајица, Парта, Орешац, Вел. Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Ватин, Гудурица, Марковац дана године са почетком у 08,00 часова. 2.К.О. Вршац, Потпорањ, Стража, Војводинци, Куштиљ, Јабланка, Сочица, Месић дана године са почетком у 08,00 часова. VI - Плаћање закупнине - Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања. Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. VII Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања - Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министар-

17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ града ВРШЦА БР. 2/ ству пољопривреде и заштите животне средине преко Градске управе Града Вршца. Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и : гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа РЕПУБЛИКА СРБИЈА Аутономна Покрајина Војводина ГРАД ВРШАЦ ГРАДОНАЧЕЛНИК Број: 320-4/208-I-0 Датум: године Вршац, Трг победе ГРАДОНАЧЕЛНИК Драгана Митровић с.р.

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР 2019 1 2 99 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 12 Беочин, 02. 11. 2018. примерак 300,00 динара Председник општине Беочин 113 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон,

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 17. страна 297. 01.09.2016. 110. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr

SLUZBENI GLASNIK 2.cdr К О Б р. ј а в н о г С е ф к е р и н 1 н а д м е т а њ а П о в р ш и н а ( х а ) П о ч е т н а ц е н а ( д и н / х а ) Д е п о з и т ( д и н ) з а к у п а С т е п е н з а ш т и т е ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Бољевац, 07. јул године Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на кор

Бољевац, 07. јул године   Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на кор Бољевац, 07. јул 2016. године www.boljevac.org.rs Година IX број 17 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Oдлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 4/09 и 2/205) и члана. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

Microsoft Word - glasnik 12-18

Microsoft Word - glasnik 12-18 БРОЈ 12/18, КОСЈЕРИЋ, 25. октобар 2018. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима

Више

Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ Година XXV Бр Окт

Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ   Година XXV Бр Окт Број 23 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 14.октобар 2016. године страна 558 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ www.aleksinac.org Година XXV Бр. 23 14. Октобар 2016. године Бесплатан примерак На основу члана

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 3 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 17.03.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 На основу члана 64. став 3. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 8. 07. мај 2019. године Година 36. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 13 13.12.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о усл На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног орг На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члан

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члан СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 30. новембар 2018. године Бесплатан примерак Број 41 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 428. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Бољевац, 04. септембар године Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп

Бољевац, 04. септембар године   Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп Бољевац, 04. септембар 2015. године www.boljevac.org.rs Година VIII број 16 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Бољевац, 18. новембар 2014.године Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн

Бољевац, 18. новембар 2014.године   Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредн Бољевац, www.boljevac.org.rs Година VII број 15 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини... 2 С А Д Р Ж А Ј Издавач: Oпштина Бољевац,

Више

Microsoft Word - glasnik 14-17

Microsoft Word - glasnik 14-17 БРОЈ 14/17, КОСЈЕРИЋ, 23. октобар 2017. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08- др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилникa о условима

Више

Microsoft Word - LICITACIJA-2-KRUG-2016-bačka topola dec 2016 drugi krug sa tabelom iz min doc

Microsoft Word - LICITACIJA-2-KRUG-2016-bačka topola dec 2016 drugi krug sa tabelom iz min doc На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06 65/08-др закон 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 87. Сл.лист општине Чока бр. 13. страна 727. 31.12.2014. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 Топола 12. Децембар године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.г

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 Топола 12. Децембар године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.г СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СО ТОПОЛА Година XXII Број 21 12. Децембар 2018. године -1- На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (Сл.гласник РС, број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17),

Више

Бољевац, 29. септембар 2011.године Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање

Бољевац, 29. септембар 2011.године   Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање Бољевац, 29. септембар 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 13 С А Д Р Ж А Ј Председник општине Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 13. страна 583. 16.08.2013. 88. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 15. 03. октобар 2017. године Година 34. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закона 41/09) и 112/2015),

Више

Бољевац, 03. Септембар 2014.године Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопри

Бољевац, 03. Септембар 2014.године   Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопри Бољевац, 03. Септембар 2014.године www.boljevac.org.rs Година VII број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бољевац...

Више

glasnik6

glasnik6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 6. 20. август 2014. године Година 31. 1. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

Бољевац, 14. јул 2011.године Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за

Бољевац, 14. јул 2011.године   Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за Бољевац, 14. јул 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

Microsoft Word - glasnik 7-16

Microsoft Word - glasnik 7-16 БРОЈ 7/16, КОСЈЕРИЋ, 11. јун 2016. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног

Више

Microsoft Word - glasnik 9-16

Microsoft Word - glasnik 9-16 БРОЈ 9/16, КОСЈЕРИЋ, 19. август 2016. ГОДИНЕ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл. гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 38. Алибунар, 11. март 2019. године Бесплатан примерак Број 6 АКТИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 45. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту (''Сл.гласник

Више

О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10

О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 О п ш т и н а Б л а ц е СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ ГОДИНА: XXIV БРОЈ: 11 ДАТУМ ИЗДАВАЊА: 03.10.2017. ЛИСТ ИЗЛАЗИ ПРЕМА ПОТРЕБИ РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ: 10 дана Страна 1 На основу члана 64. став 3. Закона о

Више

Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA Сјеница, 07. jун Sjenica, 07.jun Година XX Број15 Godi

Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA   Сјеница, 07. jун Sjenica, 07.jun Година XX Број15 Godi Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 07. jун 2019. Sjenica, 07.jun 2019. Година XX Број15 Godina XX Broj 15 Излази по потреби Izlazi po potrebi САДРЖАЈ

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекла

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекла Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 7. 23.09.206. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 40,00 дин. Рок за рекламацију 0 дана На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о услови На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног

Више

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Година XV Број 12 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 18. септембар 2018. На основу члана 64. став 3. Заона о пољопривредном земљишту («Сл.гласни РС», број 62/06, 69/08-др заон, 41/09, 112/15 и 80/17),

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређ На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања

Више

Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Ли

Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Ли Страна 549 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 37 Датум: 13.септембар 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 37 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 64. став

Више

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ

На основу решења градоначелника број: /17-Г од 30. маја и број: /17-Г од 6. октобра године, Комисија за спровођење поступка отуђ На основу решења градоначелника број: 463-3460/17-Г од 30. маја и број: 020-6299/17-Г од 6. октобра 2017. године, Комисија за спровођење поступка отуђења јавним надметањем непокретности 25 пословних простора

Више

Четвртак,14.септембар.2017.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Четвртак,14.септембар.2017.годин

Четвртак,14.септембар.2017.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Четвртак,14.септембар.2017.годин Број -22- Страна-1809 ГОДИНА XXIV БРОЈ 22 В Р А Њ Е Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена овог броја 150,00 динара Рок за рекламацију 10 дана В Р А Њ Е Начелник Градске управе

Више

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ На основу чл. 6. и чл. 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 27.Јун 2016 Службени лист Општине Прокупље Број: 18 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XVII Број 18 Прокупље 27. Јун 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог

Више

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ

ISSN COBISS.SR-ID Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ ISSN 2334-7260 COBISS.SR-ID 196458764 Цена овог броја је 112 динара IZLAZI PO POTREBI LESKOVAC 28. NOVEMBAR 2018. BROJ 26 GODINA XXIX АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ЦРНА ТРАВА 735. На основу члана 51. тачка 2. и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а Број 14 Година 52 Издаје Служба Скупштине

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п Број 14 26.07.2018 Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња 26.07.2018. године Број: 14 Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Нова Црња Општинска

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ Број 13 04.07.2017 Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња 04.07.2017. године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 16. Јун 2016 Службени лист Општине Прокупље Број: 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XVIII Број 6 Прокупље 16. Јун 2017. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), u članu 1. posle stava 1. dodaje

Више

Nacrt plana poslovanja u 2000

Nacrt plana poslovanja u 2000 KOMISIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE NOVI BEČEJ Broj: 80 Datum: 29.01.2013.godine Na osnovu Odluke Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini opštine Novi Bečej, broj: 35

Више

На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна

На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна На основу Закључка Градског већа Града Кикинда бој: II-06-13/2018, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп јавне површине за постављање луна парка, дана 11.04.2018. године, утврдила је и јавно

Више

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50 На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), Одлуке

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек''

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' ГОДИНА: VIII БРОЈ: 20 27. јул 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1187 На основу члана 64. Статута општине Мајданпек ( ''Службени лист општине Мајданпек'' број 7/2008) и члана 15. Одлуке о грађевинском земљишту

Више

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50

На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50 На основу Закона о планирању и изградњи ( Сл. гласник Републике Србије, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 Одлука УС, 50/13 Одлука УС, 98/13 Одлука УС, 132/14 и 145/14), Одлуке

Више

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske

Microsoft Word - Oglas o prodaji parcele 1283_36 Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 59. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: /18 Datum: godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJEBOSANSKI KANTON OPĆINA JAJCE OPĆINSKI NAČELNIK Broj: 02-23- 5377/18 Datum: 16.07.2018.godine Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ( Službene

Више

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske

Microsoft Word - oglas o ponovljenoj prodaji u PZ 2018-restoran i komercijala za Glas Srpske На основу члана 348. Закона о стварним правима (,,Службени гласник Републике Српске бр. 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word - Oglas za objavljivanje.doc

Microsoft Word - Oglas za objavljivanje.doc Javno preduzeće Privredno-tehnološki parkovi Subotica Javno poduzeće Gospodarsko-tehnološki parkovi Subotica Szabadkai Ipari és Technológiai Parkok Közvállalat Subotica Park Rajhla Ferenca 1/II Del.br.:

Више

Microsoft Word - Oglas ei tv oktobar doc.doc

Microsoft Word - Oglas ei tv oktobar doc.doc На основу Решења стечајног судије Привредног суда у Нишу, 1 Ст. бр. 30/2013 од 08.01.2014. године, а у складу са чланoм 131, 132. и 133. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009,

Више

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 11.9.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIV БРОЈ 26 11.9.2018. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 363. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 34. Закона о јавној својини

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласни

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласни СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА Ивањица, 24 октобар 2016 Година IX Број 10 Општинско веће, на основу члана 65. Статута општине Ивањица ( Службени гласник РС, број 79/08 и Службени лист општине Ивањица број

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 21. Кнић, 10.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.11.2017.гоине. на основу

Више

Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: Датум: О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања затворених

Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: Датум: О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања затворених Јавно предузеће Спортско културни центар,,обреновац'' Ул. Краља Александра I бр.63 Број: Датум: О Г Л А С о спровођењу поступка прикупљања затворених писмених понуда за давање у закуп пословног простора

Више

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра

Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Гра Комисија за доделу пословног простора je на основу одредби Правилника о издавању у закуп пијачног пословног простора и Одлуке Управног одбора ЈКП «Градске пијаце» Београд, бр. 5127/8 од 04.06.2010. године,

Више

(Microsoft Word - Objava na sajtu - Spisak imovine Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad u stecaju raspolo\236ive za prodaju 17+2)

(Microsoft Word - Objava na sajtu - Spisak imovine Razvojne banke Vojvodine a.d. Novi Sad u stecaju raspolo\236ive za prodaju 17+2) На основу члана 132. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/09, 99/2011 - др. закон, 71/12 - одлука УС и 83/14), а у вези са чланом 22. Закона о стечају и ликвидацији банака и друштава за осигурање

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступк

1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступк 1 БРОЈ 21 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 17.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 21 17.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: На основу Одлуке о покретању поступка давањa у закуп непокретности - пословног простора

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Pravilnik o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o uslovima i postupku davanja u zakup i na

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

На основу члана 27.Закона о јавној својини ( Службени лист РС бр.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-др-закон бр.108/2016 бр. 113/2017 и бр. 9

На основу члана 27.Закона о јавној својини ( Службени лист РС бр.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-др-закон бр.108/2016 бр. 113/2017 и бр. 9 На основу члана 27.Закона о јавној својини ( Службени лист РС бр.72/11, 88/2013, 105/2014,104/2016, 108/2016-др-закон бр.108/2016 бр. 113/2017 и бр. 95/2018) члана 54. Статута Града Ниша ( Службени лист

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 3. ТЕМЕРИН 18. МАРТ 2009. Примерак 100,00 динара 17. Председник општине Темерин, на основу члана 1. Одлуке о одређивању Надлежног органа за спровођење поступка

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovin R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO - GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom Direkcija za pravne i imovinske poslove KLASA : 940-06/19-02/2 URBROJ: 2170/01-17-10-19-3

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више