ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА"

Транскрипт

1 ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак о прихватању Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину за период 1. јануар 30. септембар године страна Одлука о прибављању грађевинског земљишта страна Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину страна Одлуку о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац Одлука о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац Одлука о приступању изради програма развоја туризма општине Горњи Милановац за период од до године. Решење о давању сагласности на Посебан програм коришћења субвенција ЈП за изградњу општине Горњи Милановац за годину Решење о давању сагласности на измене Програма пословања ЈП за изградњу општине Горњи Милановац за годину Решење о разрешењу и именовању члана школсокг одбора ОШ "Арсеније Лома" Рудник испред савета родитеља Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора установе Спортско рекреативни центар Горњи Милановац из реда запослених страна 5. страна 5. страна 6. страна 7. страна 7. страна 8. страна 8. АКТА А ОПШТИНЕ 45. Решење о утврђивању износа стипендија по категоријама корисника који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину. страна 9.

2 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 2 АКТА 114. На основу члана 37. Статута општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године донела је З А К Љ У Ч А К Прихвата се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину за период 1. јануар 30. септембар године На основу члана 27. ст 10. и члана 29. ст.1 Закона о јавној својини ( Службени гласник РС број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 други закон, 108/2016 и 113/2017) и члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( Службени гласник Републике Србије бр.16/18), члана 37. став 1. тачка 18. и члана 124. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр.23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр.17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, доноси : ОДЛУКУ О ПРИБАВЉАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА 11162/1 И 11161/4 И ДЕЛА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ 699/1 СВЕ У К.О.ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Члан 1. Прибављају се у јавну својину Општине Горњи Милановац катастарске парцеле: 11162/1 К.О.Горњи Милановац површине 0.08,56 ха (856m 2 ) и 11161/4 К.О.Горњи Милановац, површине 0.21,71 ха (2171 m 2 ) и неизграђени реални део катастарске парцеле 699/1 К.О.Горњи Милановац у површини 0.22,17 ха (2217 m 2 ) власништво,,градитељ Холдинг а.д. Београд, укупне површине 0.52,44 ха (5244 m 2 ), по врсти градско грађевинско земљиште непосредном погодбом, по цени од 7.000,00 динара по квадратном метру утврђеној извештајем Пореске управе бр / од године, односно за укупан износ од ,00 динара (тридесетшестмилионаседамстоосамхиљададинара). Члан 2. Налаже се стручним службама Општинске управе општине Горњи Милановац да припреме нацрт Уговора о прибављању непокретности у јавну својину Општине Горњи Милановац и исти доставе Општинском правобраниоцу на сагласност. Члан 3.

3 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 3 Овлашћује се Председник општине да по датој сагласности Општинског правобраниоца на текст Уговора, закључи са власником непокретности Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине Горњи Милановац, уз оверу код јавног бележника и поднесе надлежном органу за упис права на непокретностима, захтев за упис права јавне својине Општине Горњи Милановац. Члан 4. Ово Одлука ступа на правну снагу осмог дана од објављивања у Службеном гласнику општине Горњи Милановац На основу члана 6. став 5. до 8. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001, Службени лист СРЈ", бр. 42/2002 одлука СУС и Службени гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 одлука УС, 47/2013 и 68/2014 др. закон), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број: 129/2007, 83/ др. закон, 101/ др. закон и 47/2018), члана 37. и 124. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број: 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број: 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 23. новембра године, донела је ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУЗА ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Члан 1. Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Горњи Милановац. Члан 2. На територији општине Горњи Милановац одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Горњи Милановац, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона и ТРЕЋА зона и да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Горњи Милановац у ПРВОЈ зони износе: За грађевинско земљиште 4.667,00 динара За пољопривредно земљиште 63,00 динара За шумско земљиште 73,00 динара За станове ,00 динара За куће за становање ,00 динара За пословне зграде и друге (надземне и подземне) ,00 динара грађевинске објекате који служе за обављање делатности За гараже и гаражна места ,00 динара Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Горњи Милановац у ДРУГОЈ зони износе: За грађевинско земљиште 4.667,00 динара За пољопривредно земљиште 63,00 динара

4 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 4 За шумско земљиште За станове За куће за становање За пословне зграде и друге (надземне и подземне) грађевинске објекате који служе за обављање делатности За гараже и гаражна места 73,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Горњи Милановац у ТРЕЋОЈ зони износе: Грађевинско земљиште / Пољопривредно земљиште 63,00 динара Шумско земљиште 73,00 динара Станови ,00 динара Куће за становање ,00 динара Пословне зграде и друге (надземне и подземне) ,00 динара грађевинске објекате који служе за обављање делатности Гараже и гаражна места / У зонама у којима није било промета одговарајућих непокретности у периоду од 1. јануара године до 30. септембра године, основица пореза на имовину за те непокретности једнака је основици пореза на имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне књиге за текућу годину. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не водe пословне књиге, у I зони најопремљенијој зони износе: Грађевинско земљиште 4.667,00 динара Пољопривредно земљиште 63,00 динара Шумско земљиште 73,00 динара Станови ,00 динара Куће за становање ,00 динара Пословне зграде и друге (надземне и подземне) ,00 динара грађевинске објекате који служе за обављање делатности Гараже и гаражна места ,00 динара Члан 3. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац и на интернет страници општине Горњи Милановац Члан 4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Горњи Милановац, а примењиваће се од 1. јануара године.

5 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна На основу члана 15. став 1. тачка 10. Закона о ванредним ситуацијама (,,Службени гласник РС, бр.111/09, 92/11 и 93/12), члана 37. став 1. тачка 39. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, донела је: Одлуку о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац I УСВАЈА СЕ Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац. II Oву Одлуку објавити у,,службеном гласнику општине Горњи Милановац. Линк за преглед и преузимање документана на званичној страници Општине Горњи Милановац: Процена угрожености од елементарних непогода и других несрећа општине Горњи Милановац.pdf На основу члана 33. став 1. тачка 5. Закона о ванредним ситуацијама,,службени гласник РС,бр.111/09, 92/11 и 93/12), члана 37. став 1. тачка 39. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, донела је: ОДЛУКУ о измени Одлуке о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац I У Одлуци о образовању Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Горњи Милановац (,,Службени гласник општине Горњи Милановац бр. 13/16, 2/17, 20/17 и 19/18), у тачки II Одлуке, подтачка 13. за члана, мења се и гласи: Дејан Вељовић, начелник Оштинске управе општине Горњи Милановац. II У осталом делу, Одлука остаје непромењена. III Oву Одлуку објавити у,,службеном гласнику општине Горњи Милановац.

6 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна На основу члана 12. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 99/ др. закон, 93/2012, 84/2015 и 83/2018 др. закон), члана 20. став 1. и чланa 32. став 4. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14, 101/16 - др. закон и 47/2018) и члана 37. став 1. тачка 5. Статута општине Горњи Милановац (''Службени гласник општине Горњи Милановац број 23/2016), члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници од 23. новембра године, доноси ОДЛУКУ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ОД ДО 2025.ГОДИНЕ Члан 1. Општина Горњи Милановац приступа изради Програма развоја туризма општине Горњи Милановац за период од до 2025.године. Члан 2. Под Програмом развоја туризма општине Горњи Милановац за период од до 2025.године (у даљем тексту: Програм) у смислу ове одлуке подразумева се плански документ развоја туризма на територији општине Горњи Милановац. Члан 3. Циљ израде Програма развоја туризма општине Горњи Милановац за период од до године је да се туризму приступи системски, као могућем одрживом извору стварања трендова туристичке понуде и тражње у глобалним оквирима укључујући и ефекте које туризам има на укупан друштвено социјални развој, локални и регионални развој, на развој културе, образовања, спорта, унапређење животне средине и на развој комплементарних делатности трговине, пољопривреде. Члан 4. Полазну основу за формулисање Програма, представљају национална и локална стратешка документа, програми и пројекти који се реализују у општини Горњи Милановац. Члан 5. Кроз процесе припреме Програма промовисаће се одрживи економски, еколошки и социјални развој туризма, међусекторска сарадња, јачање конкурентности привреде и са њом повезаних делатности на домаћем и међународном тржишту, унапређење укупног развоја Општине Горњи Милановац у округу, и у целој Србији, размена информација, укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и партнерство међу институцијама. Члан 6. Стручне и административне послове везане за Програм обављаће Туристичка организација општине Горњи Милановац. Члан 7. Израда Програма биће поверена најповољнијем понуђачу са стручним капацитетима за израду програма развоја туризма (у даљем тексту: Обрађивач програма). У циљу спровођења ове одлуке и израде Програма, образоваће се Радни тим за праћење израде Програма (у даљем тексту: Радни тим) кога чине: члан општинског Већа задужен да прати стање у области туризма, представници туристичке организације, општинске управе, јавних предузећа, невладиног сектора као и остали представници из јавног, приватног и цивилног сектора. Чланове Радног тима именује председник општине решењем. Основни задатак радног тима је координација и праћење израде Програма, давање смерница и предлога, пружање помоћи Обрађивачу програма у прикупљању потребних информација, прибављање потребних докумената, достављање свих званичних релевантних података и слично. Члан 8. Током израде Програма, по потреби ће бити организовани форуми за стручне и јавне расправе и округли столови, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање јавности. Члан 9. Рок за израду Програма је 6 (шест) месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. Члан 10.

7 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 7 Средства за праћење процеса и израду Програма обезбеђују се у буџету општине Горњи Милановац. Члан 11. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Горњи Милановац '' На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 57. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац број 23/16), члана 37. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, донела је: Р Е Ш Е Њ Е ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Посебан програм коришћења субвенција ЈП за изградњу општине Горњи Милановац за годину, кога је донео Надзорни одбор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац Одлуком бр. 3370/18 од године На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 57. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац број 23/16), члана 37. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи Милановац"бр. 23/16) и члана 143. Пословника Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац",бр. 17/13), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, донела је: Р Е Ш Е Њ Е ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене Програма пословања ЈП за изградњу општине Горњи Милановац за годину, које је усвојио Надзорни одбор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац Одлуком бр. 3854/18 од године.

8 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна На основу члана 116. и 120. Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл.гласник РС,бр.88/2017 и 27/18- др. закон), члан 124. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр.17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 23. новембра године, донела је Р Е Ш Е Њ Е О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ АРСЕНИЈЕ ЛОМА РУДНИК ИСПРЕД САВЕТА РОДИТЕЉА I РАЗРЕШАВА СЕ функције члана Школског одбора Основне школе Арсеније Лома Рудник, испред Савета родитеља - Мира Ђурић из Рудника,Карађорђева бб II ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора Основне школе,, Арсеније Лома Рудник испред Савета родитеља на период од четири године - Владета Мирковић из Рудника III Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац На основу члана 20. Закона о јавним службама ( Службени гласник РС, број 42/91, 71/94, 79/05-др.закон, 81/05 испр.др.закона, 83/05 испр.др.закона и 83/14 др.закон), члана 21. Статута установе Спортско-рекреативни центар ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 17/2017), члана 124. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац на седници одржаној 23. новембра године, донела је Р Е Ш Е Њ Е о разрешењу и именовању члана Управног одбора установе Спортско рекреативни центар Горњи Милановац из реда запослених I РАЗРЕШАВА СЕ Снежана Обрадовић, ул. Његошева бр. 5 из Горњег Милановца са функције члана Управног одбора установе Спортско рекреативни центар Горњи Милановац из реда запослених из разлога привременог удаљења са рада из установе Спортско рекреативни центар Горњи Милановац. II ИМЕНУЈЕ СЕ на функцију члана установе Спортско рекреативни центар Горњи Милановац из реда запослених Предраг Милинковић на период од 4 године. III Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

9 Број 30/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна АКТА А ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОПШТИНЕ Број:1-67-7/ ГОДИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/2014 др. закон и 101/ др. закон и 47/2018), члана 53. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016) и члана 15. Одлуке о стипендирању ученика и студената са територије Општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 20/2016) дана године, Председник Општине Горњи Милановац доноси: РЕШЕЊЕ I Утврђују се износи стипендија по категоријама корисника који су остварили право на стипендију за школску 2018/2019. годину и то: 1. За ученике основних и средњих школа износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 3.500,оо динара. 2. За студенте: I године студија: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 4.500,оо динара; II године студија: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 5.000,оо динара; III године студија: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 5.500,оо динара; IV године студија и апсолвенте: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 6.000,оо динара; V и VI године студија: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 6.500,оо динара; МАСТЕР студија 3+2: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 6.000,оо динара; МАСТЕР студија 4+1: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 6.500,оо динара; Докторских студија: износ од ,оо динара по кориснику, који ће се исплатити у десет једнаких месечних рата у износу од по 7.500,оо динара. II - Ово решење ступа на снагу даном доношења и њиме се ставља ван снаге Решење Председника општине број /2017 од године. III - Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Дејан Ковачевић с.р. ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број /

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 12.10.2018. БРОЈ 7 I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе Браћа Недић Осечина за школску 2017/2018 годину II Закључак доставити Основној школи

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи

ГОДИНА: XI БРОЈ: децембар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра годи ГОДИНА: XI БРОЈ: 39 20. децембар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1836 Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године, на основу члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 21. Кнић, 10.11.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 10.11.2017.гоине. на основу

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: АВГУСТ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о пл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: БРОЈ: 5 20. АВГУСТ 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 8 На основу чланова 88. и 89. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 22. ВРБАС 22. НОВЕМБАР ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 22. ВРБАС 22. НОВЕМБАР ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас, СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 22. 22. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас, брoj 35/2017), члана 13. и члана 20. Одлуке о Општинском већу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА  УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

Prelom broja 1-11.indd

Prelom broja 1-11.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ГОДИНА IV БРОЈ 1 СМЕДЕРЕВО, 1. МАРТ 2011. ГОДИНЕ 1. СКУПШТИНА ГРАДА На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006,

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Ј

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА Ј СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XV БРОЈ 4 ЛАПОВО, 13. март 2019. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. Ред. број С А Д Р Ж А Ј АКТИ ОПШТИНСКОГ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ Број 1. 11. март 2014. године Година 31. 1. На основу члана 35. став 6. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/09, 81/09,64/10, 24/11, 121/12, 42/13,

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 17 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 27.03.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 146. Закона о планирању

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 4/2017. ОПШТИНЕ 17. фебруара 2017. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 41а. став 4. Закона о заштити природе ( Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 и

Више

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18

Microsoft Word - Sluzbeni_glasnik_11_18 26.11.2018.године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА Број 11, стр. 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА БРОЈ 11/18 На основу члана 31. став ђ) Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

Бољевац, 16. април 2012.године Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о

Бољевац, 16. април 2012.године   Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о Бољевац, 16. април 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 7 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1 Oдлукa о измени и допуни одлуке о грађевинском земљишту.2 Одлука о усвајању Извештајa о раду Центра за 2 социјални рад

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број 88/2017

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 3. ТЕМЕРИН 18. МАРТ 2009. Примерак 100,00 динара 17. Председник општине Темерин, на основу члана 1. Одлуке о одређивању Надлежног органа за спровођење поступка

Више

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС,

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 одлука УС, На основу члана 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 2/09, 81/09 - исправка, 6/10 одлука УС, 2/11, 121/12, 2/13 одлука УС, 50/13 одлука УС, 98/13 одлука УС, 132/1, 15/1, 83/18 и

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О

РЕГИСТАР ЗА ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ О РЕГИСТАР ЗА 2014. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2014. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 46. Годишњи програм заштите,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

NASLOVNA.pdf

NASLOVNA.pdf СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 13. АВГУСТ 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 6. 27 На основу члана 27. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ С Е Н Т А РЕГИСТАР СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА ОПШТИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ ОДЛУКЕ службеног листа Дан објављивања предмета Предмет 1 2 3 4 5 1 26.01.2012. 1 ОДЛУКА

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 92 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.03.2019.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2019 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 32. Закона о локалној

Више

2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019.

2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019. 2 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т 0 5. С Е П Т Е Б А Р 2019. 0 5. С Е П Т Е М Б АР 2 0 1 9. С Л У Ж Б Е Н И Л И С Т Б Р О Ј 1 8 С Т Р А Н А 3 4 С Т Р А Н А Б Р О Ј 1 8 С Л У Ж Б Е Н И Л

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 185. На основу члана 56. Закона о локалним изборима("службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011),

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривред СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXV Број 22 29.07.2019. Годишња претплата 2100,00 динара 144. На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, број: 61/2006,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

На основу члана 120. став 3. Статута града Зајечара ( Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина Г

На основу члана 120. став 3. Статута града Зајечара ( Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина Г На основу члана 120. став 3. Статута града Зајечара ( Сл. лист града Зајечара, бр. 1/08, 20/09, 21/11, 56/13, 22/14, 8/16, 36/17 и 19/18), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној 15.11.2018. године,

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

Sluzbeni list `

Sluzbeni list ` СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 32/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 22. октобра 2016. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 60. Одлуке о Општинској управи Општине ( Сл. лист Општине, број 11/12 и 3/16),

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

MATERIJAL ZA ROKIJA.doc ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ Др Милан Благојевић, ред. проф. Број 03-69/2 У Нишу 24. 1. 2019. год. З А П И С Н И К са 2. седнице Савета Факултета заштите на раду у Нишу (нови сазив)

Више

PREDLOG

PREDLOG Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji ( Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 1. З А К Љ У Ч А К 1. Прихвата се извештај о реализацији Програма пословања ЈП Рзав Ариље за период јануар - децембар 2018. године. 2. Овај закључак објавити у Службеном 2. број 06-26-2-1/2019-I СЛУЖБЕНИ

Више

Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази п

Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази п Страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 1 Датум: 29.01.2015.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2015 БРОЈ 1 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби На основу члана 3. став 1. тачка 24. и

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx

Microsoft Word Resenje GV - Predlog odluke o izradi PDR kompleksa EI.docx На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

GLASNIK SO TOPOLA

GLASNIK SO TOPOLA SLU@BENI GLASNIK SO TOPOLA Година XXIII Број 1 Топола 22. Јануар 2019. године -1- На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС бр. 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016-др.закон

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 07.12014. Службени лист општине Жабаљ број 22 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 22 Жабаљ, 07.12014. Година 43 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ На

Више