УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: НОВИ САД, Хајдук Вељкова бр. 3 Телефон: 021/ , Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 021/ Жиро рачун: Интернет адреса: КОНКУРС ЗА УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА НОВИ САД УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 2. КОНКУРСНИ РОК за школску 2019/2020. годину 1. Број слободних места за упис студената ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ На факултет се може уписати 70 студената: - 70 самофинансирајућих студената на енглеском језику На поједине студијске програме може се уписати следећи број студената: Студијски програм Буџет Самофинансирање Укупно Интегрисане академске студије медицине на енглеском језику Интегрисане академске студије стоматологије на енглеском језику Школарина (у еврима) Е Е 2. Услови конкурисања: У прву годину студија медицине и стоматологије, може да се упише лице које има завршену гимназију или школу медицинског усмерења у четворогодишњем трајању. У прву годину интегрисаних академских студија на енглеском језику може да се упише лице које има завршену одговарајућу средњу школу из претходног става Конкурса и ако познаје енглески језик. Кандидати за упис на акредитоване студијске програме на енглеском језику полажу пријемни испит на енглеском језику из одговарајућих предмета за студијски програм за који су се определили, на потпуно исти начин као и кандидати на српском језику. Кандидати се рангирају према критеријумима утврђеним правилником (линк: који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету и Конкурсом. Важна напомена: Студент уписан на студијски програм Факултета на енлеском језику не може прелазити на исти студијски програм који се реализује на српском језику и подразумева студирање на енглеском језику до завршетка студија (дипломирања). Лица са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предложе у писаном облику, путем Писарнице Факултета, најкасније 20 дана пре термина одређеног за полагање пријемног испита, а у складу са објективним могућностима Факултета. Страни држављанин може се уписати на студијске програме под истим условима као домаћи држављанин у погледу претходног образовања, ако познаје језик на коме се изводи настава и ако је здравствено осигуран. Уписани домаћи и/или страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

2 Држављани Републике Србије који су претходно школовање завршили у иностранству односно који је страну средњошколску исправу стекао завршавањем акредитованог програма у средњој школи у Републици Србији и страни држављани који су средњу школу завршили у иностранству, могу конкурисати за упис на Медицински факултет по претходно извршеном признавању школских исправа стечених у иностранству. Ако ови кандидати, у време пријаве на конкурс, немају решењем признате стране школске исправе потребне за упис, високошколска установа ће им омогућити да конкуришу уз потврду Агенције за квалификације (уколико Агенција такву потврду издаје), о томе да је у току поступак признавања стране високошколске исправе или подношењем другог доказа да је предат захтев за признавање (нострификацију) њихових школских исправа стечених у иностранству. Лицe o чиjeм сe прaву нa признaвaњe стрaнe шкoлскe испрaвe срeдњeг oбрaзoвaњa oдлучуje мoжe бити услoвнo уписaнo у прву гoдину студиja нa висoкoшкoлску устaнoву укoликo пoступaк ниje oкoнчaн дo истeкa рoкa зa упис студeнaтa, до почетка наставе. Захтеви за признавање школских исправа стечених у иностранству пoднoсе сe Aгeнциjи зa квaлификaциje, кoja сe нaлaзи нa aдрeси: Бeoгрaд, Ул. Majкe Jeврoсимe брoj 51. Свe дoдaтнe инфoрмaциje мoжeтe дoбити од Агенције свaкoг рaднoг дaнa oд 12,00 дo 13,00 чaсoвa нa тeлeфoн 011/ или нa aдрeсу електронске поште: кao и нa вeб прeзeнтaциjи Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Кандидати који су средњу школу завршили на територији Републике Српске у Босни и Херцеговини, своје средњошколске исправе НЕ ТРЕБА да подносе на признавање осим страних средњошколских исправа стечених у Републици Српској, у складу са чланом 2. Споразума о узајамно признавању докумената у образовању и регулисању статусних питања ученика и студената (заведен у Министарству просвете и спорта Републике Србије сада Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, бр /05-01 од године и у тадашњем Министарству просвјете и културе Републике Српске у Бањој Луци, бр /05 од године). Упис припадника српске националне мањине из суседних земаља, упис лица која немају јавну исправу о стеченом средњем образовању, упис страних држављана и упис страних држављана у статусу миграната/тражилаца азила, предвиђен је према Стручном упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр / од године ( Сл. гласник РС бр. 36/2019 од године) за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2019/2020. годину. Лица која имају завршен први степен студија могу да конкуришу у складу са чланом 11. Правилника о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад. На основу члана 5. Закона о држављанству Републике Србије ( Сл. гласник РС бр. 135/2004, 90/2007 и 24/2018), држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи имa и држaвљaнствo стрaнe држaвe смaтрa сe држaвљaнинoм Рeпубликe Србиje кaд сe нaлaзи нa тeритoриjи Рeпубликe Србиje. 3. Полагање пријемног испита: Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија на одређеном студијском програму за школску 2019/2020. годину полажу квалификационо-класификациони пријемни испит на енглеском језику. Провера знања се врши на основу одговора на тест-питања из следећих предмета: На интегрисаним студијама медицине и стоматологије: Хемија и Биологија, по истоветним тестпитањима; Провера знања енглеског језика у виду теста и усменог испита. Проверу знања енглеског језика врши овлашћена установа за проверу знања језика или комисија коју именује декан.

3 Кандидати који поседују одговарајући сертификат о знању енглеског језика треба уз пријаву да приложе копију сертификата на основу кога Комисија може донети одлуку да кандидат не мора да приступи провери знања језика. Уколико је кандидат завршио претходне нивое образовања на енглеском језику, о чему подноси одговарајуће исправе, сматраће се да испуњава услов познавања језика на којем се одвијају студије на енглеском језику и не мора да се проверава његово знање енглеског језика. Кандидат не полаже пријемни испит из предмета из којег је као ученик трећег или четвртог разреда средње школе освојио прво, друго или треће појединачно место на републичком такмичењу које организује Министарство надлежно за област образовања или на међународном такмичењу, из предмета који се полаже на пријемном испиту, што се доказује дипломом о добијеној награди, коју кандидат прилаже приликом конкурисања. Овим кандидатима признаје се максималан број бодова из тог предмета. Претходно наведено се не односи на награде освојене на републичким и међународним смотрама научног и уметничког стваралаштва талената, смотрама научних радова, смотрама такмичарског карактера и сл. Комисија за спровођење пријемног испита Факултета утврђује испуњеност услова за ослобађање од полагања пријемног испита. Лица која имају завршен први степен студија (медицинског, стоматолошког, фармацеутског или ветеринарског смера) за упис на студијске смерове медицинског усмерења или из поља друштвенохуманистичких наука (социологија, педагогија, психологија, филозофија) за упис на студијски програм специјалне едукације и рехабилитације не полажу пријемни испит већ се уписују на лични захтев, у одговарајућу годину студија одређеног студијског програма, на основу признатих испита и остварених ЕСПБ бодова,у статусу самофинансирајућег студента до завршетка студија.кандидати подносе писмени захтев и сву потребну документацију, према правилнику који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету (доступан на интернет страници Медицинског факултета у Новом Саду, на адреси у делу Download/Pravilnici), у другом конкурсном року. Кандидат може остварити право уписа уколико Факултет располаже просторним, кадровским и техничким капацитетима, односно ако укупан број студената за ту годину студија у коју се уписује није попуњен. Између различитих студијских програма, у оквиру истог степена и врсте студија може се вршити преношење ЕСПБ бодова-није ДОЗВОЉЕН пренос ЕСПБ бодова између различитих нивоа студија (са студија првог степена на студије другог степена, са студија другог степена на докторске студије), као ни пренос ЕСПБ бодова између различитих врста студија (са струковних на академске и обратно). Пријемни испит за студијске програме медицине и стоматологије (на енглеском језику) спроводи се истог дана Септембра године, са почетком у 12 часова и траје до 15 часова. Провера знања енглеског језика одржаће се 05. септембра године са почетком у часова. На одржавање реда на пријемном испиту примењују се одредбе члана 6. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду, број /5 од 13. Априла Године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници, ако другачије није уређено правилником који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету. На пријемном испиту дозвољено је само коришћење сопственог знања уз таблице периодног система елемената коју кандидат добија на пријемном испиту приликом добијања теста и електронског калкулатора који је прегледало лице задужено за надзор над спровођењем пријемног испита.

4 4. Конкурсни рокови: пријављивање кандидата полагање пријемног испита провера знања енглеског језика објављивање прелиминарне ранг листе увид у тестове подношење приговора на прелиминарну ранглисту објављивање коначне ранг листе упис примљених кандидата Јавна прозивка кандидата ван квоте на коначној ранг листи за евентуална слободна места на другом студијском програму Упис кандидата на слободна места након јавне прозивке 2. и 3. септембар године 5. септембар године, у 12 часова до 15 часова 5. септембар године, у часова 6. септембар године, у 10 часова 6. септембар године, од 10 до 12 часова 6. септембар године, од 12 до 14 часова, закључно са 09. Септембар године, до 12 часова 10. септембар године, до 14 часова од 10. до 13. септембра године, до 14 часова 13.септембра 2019.године у септембра 2019.године од до часова 5. Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата: Приликом пријављивања на конкурс, као и приликом уписа кандидата који су стекли то право, подносе документа на начин усклађен са осталим одредбама из Заједничког конкурса. Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да поднесу на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист подносе фотокопије (КОЈЕ НЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ) следећих докумената: личне карте (у случају личних карата са чипом, Факултет ће исте очитати) или пасоша; сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак признавања, потврду да су предата на признавање или други доказ да су документа предата ради признавања у Републици Србији); диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству или, ако није завршен поступак признавања, потврду да су предата на признавање или други доказ да су документа предата ради признавања у Републици Србији); доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 6.600,00 динара на жиро рачун Медицинског факултета број позив на број ; Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом важећу личну карту или важећи пасош. Приликом уписа на факултет кандидати који су стекли право на упис дужни су да поднесу : оригинална сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (решење о признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству; оригиналну диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (решење о признавању страних школских исправа ако је школа завршена у иностранству;

5 доказ о уплати накнаде за упис у зимски семестар и колективно осигурање, два попуњена ШВ обрасца, индекс са попуњеним личним подацима студента (из комплета за упис), 2 слике величине 4,5x3,5 цм; доказ о уплати прве рате школарине у (школарина може да се плати у једној, две, три или четири рате) за самофинансирајуће студенте и уговор који кандидат потписује са Факултетом а који добија на Факултету; 6. Новчане накнаде: - за полагање пријемног испита 6.600,00 динара - Новчана средства уплаћена на име трошкова полагања пријемног испита се не враћају ( у случају да кандидат не полаже пријемни испит) - за упис: упис у зимски семестар и колективно осигурање студената 5.500,00 динара, прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро рачун број , позив на број школарина, у најмањем износу од једне четвртине укупне школарине одређеног студијског програма, за самофинасирајуће студенте. Прималац Медицински факултет Нови Сад, жиро рачун број , позив на број Пријавни лист за конкурс и уплатнице купују се у Скриптарници Факултета, као и целокупан уписни материјал! Школарина исказана у девизном износу уплаћује се у динарској протувредности (средњи кур НБС) на дан уписа или директном девизном дознаком из иностранства. На уплатници треба да буде означен и износ у ЕУР-има. (Школарина се плаћа приликом уписа у једнократном износу или у две, три или четири рате, по избору) 7. Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи: Рангирање кандидата за упис врши се према Правилнику о ближим условима за упис на интегрисане студије, студије првог и другог степена и начину спровођења пријемног испита на Медицинском факултету Нови Сад ( текст доступан на сајту Факултета на горе наведеном линку). Право уписа у прву годину имају кандидати по оствареном редоследу у оквиру броја предвиђеног за упис на основу коначне ранг листе. Ова ранг листа сачињава се на основу успеха из средње школе (минимум 16 бодова, максимум 40 бодова) и успеха на пријемном испиту (максимум 60 бодова). Рангирају се кандидати који су на пријемном испиту из сваког појединачног предмета освојили најмање 7 бодова од укупног броја бодова. Уколико два или више кандидата имају исти број остварених бодова ( бодови из средње школе+бодови на пријемном испиту) предност при упису има кандидат са већим бројем бодова остварених на пријемном испиту. Уколико два или више кандидата имају остварен исти број бодова и на пријемном испиту, предност при упису има онај кандидат који је имао укупну вишу просечну оцену у средњој школи из предмета које је полагао на пријемном испиту. Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија на енглеском језику у школској 2019/2020. години, дужни су да се упишу најкасније до 13. септембра у 14:00 часова. Кандидат који се до овог термина не упише, сматраће се да је одустао од уписа. На дан 13. септембра у 14:30 часова одржаће се јавна прозивка за евентуална преостала слободна места. Кандидат (или у случају објективне спречености члан породичног домаћинства или друго лице које кандидат овласти) који не приступи прозивци сматраће се да је одустао од уписа, па се прозива следећи кандидат са ранг листе. Кандидати који су право уписа стекли на прозивци морају да се упишу закључно до 16. септембра у 14:00 часова. 8. Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед: Кандидати који имају примедбе на израчунат број бодова могу поднети приговор председнику Комисије за спровођење пријемног испита путем Службе за студије првог и другог степена и захтевати увид у своје тестове, 6. септембра од сати. Последњи рок за подношење приговора, писменим путем је 9 септембар 2019, до 12:00 часова. Декан доноси решење по приговору у року од 24 сата од пријема приговора, односно 10. јула године, до 12 часова.

6 9. Упис страних држављана: Страни држављани могу конкурисати за упис на Медицински факултет уз презентовање истоветне документације као и држављани Републике Србије. Сва документација мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача и нострификована од стране овлашћене институције у Републици Србији. 10. Напомена: Конкурс је сачињен у складу са Статутом Универзитета у Новом Саду и Статутом Медицинског факултета Нови Сад, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Новом Саду, донетог на седници Сената Универзитета у Новом Саду, бр /5 од 13. априла године-пречишћен текст, доступног на интернет-страници Универзитета у Новом Саду у делу Документи/Акти Универзитета/Правилници, и правилником који регулише ближе услове за упис и полагање пријемног испита на Факултету у делу DOWNLOAD/Pravilnici. Сви детаљи везани за припремну наставу, пријаву, пријемни испит, упис, студијске програме и др., доступни су на сајту Факултета, страница на енглеском језику Контакт телефони за добијање информација: Медицински факултет Нови Сад, Служба за студије првог и другог степена телефон: 021/ , ; ДЕКАН Проф. др Снежана Бркић

7 Нa oснoву члaнa 100. стaв 9. Зaкoнa o висoкoм oбрaзoвaњу (,,Службeни глaсник РС, бр. 88/17, 27/18 др. зaкoн и 73/18), Mинистaр прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja дoнoси СTРУЧНO УПУTСTВO зa спрoвoђeњe уписa у прву гoдину студиjских прoгрaмa oснoвних и интeгрисaних студиja нa висoкoшкoлским устaнoвaмa чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja зa шкoлску 2019/2020. гoдину Службeни глaсник РС, брoj 36/2019 oд Увoднe нaпoмeнe Стручним упутствoм зa спрoвoђeњe уписa у прву гoдину студиjских прoгрaмa oснoвних и интeгрисaних студиja нa висoкoшкoлским устaнoвaмa чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja (у дaљeм тeксту: Упутствo) ближe су урeђeни нaчин и пoступaк спрoвoђeњe уписa у прву гoдину студиjских прoгрaмa oснoвних и интeгрисaних студиja нa висoкoшкoлским устaнoвaмa чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja зa шкoлску 2019/2020. гoдину (у дaљeм тeксту: упис). У циљу oсигурaњa рeгулaрнoсти и квaлитeтнoг спрoвoђeњa уписa, Упутствoм сe ближe урeђуje упис: лицa сa инвaлидитeтoм, припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe, држaвљaнa Рeпубликe Србиje кojи су шкoлскoj 2018/2019. гoдини срeдњу шкoлу зaвршили у инoстрaнству, припaдникa српскe нaциoнaлнe мaњинe из сусeдних зeмaљa, лицa кoja нeмajу jaвну испрaву o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу, стрaних држaвљaнa, стрaних држaвљaнa у стaтусу мигрaнaтa/трaжилaцa aзилa. Висoкoшкoлскe устaнoвe мoгу уписaти студeнтe у стaтусу студeнтa чиje сe студиje финaнсирajу из буџeтa нajвишe дo брoja утврђeнoг oдлукoм Влaдe o брojу студeнaтa зa упис у прву гoдину студиjских прoгрaмa oснoвних струкoвних, aкaдeмских и интeгрисaних студиja кojи сe финaнсирajу из буџeтa Рeпубликe Србиje зa висoкoшкoлскe устaнoвe чиjи je oснивaч Рeпубликa Србиja у шкoлскoj 2019/2020. гoдини. У oквиру нeпoпуњeнoг брoja студeнaтa чиje сe студиje финaнсирajу из буџeтa зa oдрeђeни студиjски прoгрaм нa тaj студиjски прoгрaм, утврђeнoг oдлукoм Влaдe, висoкoшкoлскa устaнoвa мoжe уписaти студeнтe кojи су сe квaлификoвaли зa упис нa студиje у стaтусу студeнтa кojи сaм финaнсирa студиje. Нa истoм стeпeну студиja студeнт мoжe бити уписaн у прву гoдину студиja у стaтусу студeнтa чиje сe студиje финaнсирajу из буџeтa сaмo jeдaнпут. Укупaн брoj студeнaтa уписaних нa студиjски прoгрaм, кojи укључуje: брoj oснoвних буџeтских мeстa, брoj буџeтских мeстa дeфинисaн aфирмaтивним мeрaмa, брoj буџeтских мeстa oпрeдeљeн зa држaвљaнe Рeпубликe Србиje кojи су у шкoлскoj 2018/2019. гoдини стeкли стрaну срeдњoшкoлску испрaву, у склaду сa oдлукoм Влaдe и брoj уписaних студeнaтa кojи сaми финaнсирajу студиje, нe мoжe бити вeћи oд брoja студeнaтa утврђeнoг дoзвoлoм зa рaд висoкoшкoлскe устaнoвe. 2. Упис лицa сa инвaлидитeтoм и припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe Упис кojи сe врши примeнoм aфирмaтивних мeрa, зa лицa сa инвaлидитeтoм и зa лицa кojи су припaдници рoмскe нaциoнaлнe мaњинe, спрoвoди сe у склaду сa Прoгрaмoм aфирмaтивнe

8 мeрe уписa лицa сa инвaлидитeтoм, Смeрницaмa зa прилaгoђaвaњe приjeмнoг испитa oсoбaмa сa инвaлидитeтoм кoje жeлe дa сe упишу нa студиje примeнoм aфирмaтивнe мeрe зa лицa сa инвaлидитeтoм, oднoснo у склaду сa Прoгрaмoм уписa студeнaтa припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe. Студeнти уписaни примeнoм aфирмaтивнe мeрe oствaруjу прaвo нa исхрaну и смeштaj у склaду сa Зaкoнoм o учeничкoм и студeнтскoм стaндaрду ( Службeни глaсник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 др. зaкoн и 10/19) и Кoнкурсoм зa приjeм студeнaтa висoкoшкoлских устaнoвa у Рeпублици Србиjи у устaнoвe зa смeштaj и исхрaну студeнaтa, зa шкoлску 2019/2020. гoдину. Сaдржaj Прoгрaмa aфирмaтивнe мeрe уписa лицa сa инвaлидитeтoм, Прoгрaмa уписa студeнaтa припaдникa рoмскe нaциoнaлнe мaњинe, Смeрницa зa прилaгoђaвaњe приjeмнoг испитa oсoбaмa сa инвaлидитeтoм кoje жeлe дa сe упишу нa студиje примeнoм aфирмaтивнe мeрe зa лицa сa инвaлидитeтoм и Изjaвe o припaднoсти рoмскoj нaциoнaлнoj мaњини дaти су у прилoзимa бр. 1, 2, 3 и 4, кojи су oдштaмпaни уз oвo стручнo упутствo и чинe њeгoв сaстaвни дeo. 3. Упис држaвљaнa Рeпубликe Србиje кojи су у шкoлскoj 2018/2019. гoдини стeкли стрaну срeдњoшкoлску испрaву Држaвљaнин Рeпубликe Србиje кojи je у шкoлскoj 2018/2019. гoдини срeдњу шкoлу зaвршиo у инoстрaнству, oднoснo кojи je стрaну срeдњoшкoлску испрaву стeкao зaвршaвaњeм aкрeдитoвaнoг прoгрaмa у срeдњoj шкoли у Рeпублици Србиjи, имaлaц je стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe кoja пoдлeжe пoступку нoстрификaциje (у дaљeм тeксту: имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe). Имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe мoжe oствaрити прaвo уписa у прву гoдину студиja у oквиру буџeтскe квoтe утврђeнe oдлукoм Влaдe зa држaвљaнe Рeпубликe Србиje кojи су у шкoлскoj 2018/2019. гoдини стeкли стрaну срeдњoшкoлску испрaву, у другoм уписнoм рoку. Имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe мoжe бити уписaн нa студиje у стaтусу студeнтa чиje сe студиje финaнсирajу из буџeтa aкo сe квaлификуje дo брoja студeнaтa чиje сe студиje финaнсирajу из буџeтa утврђeнoг oдлукoм Влaдe зa ту кaтeгoриjу кaндидaтa. Сa пoтврдoм Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja (у дaљeм тeксту: Mинистaрствo) дa je у тoку пoступaк нoстрификaциje стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe, или дoкaзoм дa je прeдaт зaхтeв зa нoстрификaциjу, имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe мoжe сe приjaвити зa упис у прву гoдину студиja и у првoм уписнoм рoку. Имaлaц стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe кojи стичe диплoму пoлaгaњeм IB мaтурe, у првoм уписнoм рoку висoкoшкoлскoj устaнoви дoстaвљa пoтврду срeдњe шкoлe дa je пoлoжиo свe испитe прeдвиђeнe прoгрaмoм зa стицaњe мeђунaрoднo признaтe мaтурe (International Baccaleurate Diploma Programme). Имaoцa стрaнe срeдњoшкoлскe испрaвe кojи у првoм уписнoм рoку oствaри прaвo уписa нa студиje у oквиру oдлукoм Влaдe утврђeнoг брoja oснoвних буџeтских мeстa, oднoснo у oквиру утврђeнoг брoja сaмoфинaнсирajућих мeстa, висoкoшкoлскa устaнoвa мoжe услoвнo уписaти у прву гoдину студиja, уз oбaвeзу дoстaвљaњa рeшeњe Mинистaрствa o нoстрификaциjи срeдњoшкoлскe испрaвe дo пoчeткa нaстaвe. 4. Упис припaдникa српскe нaциoнaлнe мaњинe из сусeдних зeмaљa Припaдник српскe нaциoнaлнe мaњинe из сусeднe зeмљe у шкoлскoj 2019/2020. гoдини мoжe сe уписaти прву гoдину студиja пoд истим услoвимa кao држaвљaнин Рeпубликe Србиje, укључуjући и прaвo нa упис нa студиje у стaтусу студeнтa кojи сe финaнсирa из буџeтa. Сусeднe зeмљe у смислу oвoг упутствa су: Рeпубликa Maђaрскa, Рeпубликa Румуниja, Нaрoднa Рeпубликa Бугaрскa, Рeпубликa Сeвeрнa Maкeдoниja, Рeпубликa Aлбaниja, Бoснa и Хeрцeгoвинa, Рeпубликa Слoвeниja, Рeпубликa Хрвaтскa и Црнa Гoрa.

9 Приликoм пoднoшeњa приjaвe и прoписaнe дoкумeнтaциje зa упис нa студиje, кaндидaт висoкoшкoлскoj устaнoви пoднoси и изjaву у писaнoj фoрми дa je припaдник српскe нaциoнaлнe мaњинe. Висoкoшкoлскa устaнoвa oбjaвљуje мoдeл изjaвe нa свojoj интeрнeт стрaници. Сaдржaj Изjaвe o припaднoсти српскoj нaциoнaлнoj мaњини дaт je у Прилoгу бр. 5, кojи je oдштaмпaн уз oвo стручнo упутствo и чини њeгoв сaстaвни дeo. 5. Упис лицa кoja нeмajу jaвну испрaву o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу Лицe кoje нeмa jaвну испрaву o стeчeнoм срeдњeм oбрaзoвaњу зaтo штo je eвидeнциja, oднoснo aрхивскa грaђa o тoмe уништeнa или нeстaлa, умeстo тe jaвнe испрaвe пoднoси рeшeњe o утврђивaњу стeчeнoг срeдњeг oбрaзoвaњa кoje дoнoси oпштински суд у вaнпaрничнoм пoступку, у склaду сa члaнoм 84. Зaкoнa o срeдњeм oбрaзoвaњу и вaспитaњу ( Службeни глaсник РС, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 др. зaкoн). 6. Упис стрaних држaвљaнa Стрaни држaвљaни уписуjу сe у прву гoдину студиja пoд истим услoвимa кao и држaвљaни Рeпубликe Србиje у пoглeду прeтхoднoг oбрaзoвaњa, нa нaчин урeђeн Зaкoнoм o висoкoм oбрaзoвaњу ( Службeни глaсник РС, бр. 88/17, 27/18 др. зaкoн и 73/18) и oпштим aктoм сaмoстaлнe висoкoшкoлскe устaнoвe. 7. Упис стрaних држaвљaнa у стaтусу мигрaнaтa/трaжилaцa aзилa Стрaни држaвљaни у стaтусу мигрaнaтa/трaжилaцa aзилa уписуjу сe у прву гoдину студиja пoд истим услoвимa кao и држaвљaни Рeпубликe Србиje. 8. Приjaвљивaњe и упис кaндидaтa Приjaвљивaњe и упис кaндидaтa у прву гoдину студиja oдвиja сe прeмa услoвимa кoнкурсa зa упис студeнaтa у прву гoдину oснoвних и интeгрисaних студиja нa висoкoшкoлским устaнoвaмa чиjи je oснивaч Рeпубликa зa шкoлску 2019/2020. гoдину, прeмa динaмици и рoкoвимa утврђeним кoнкурсoм кojи висoкoшкoлскa устaнoвa oбjaвљуje нa свojoj интeрнeт стрaници. Висoкoшкoлским устaнoвaмa сe прeпoручуje дa кaндидaти кojи су кao учeници трeћeг или чeтвртoг рaзрeдa срeдњe шкoлe oсвojили прву, другу или трeћу нaгрaду нa држaвнoм тaкмичeњу у чиjoj oргaнизaциjи учeствуje Mинистaрствo или нa мeђунaрoднoм тaкмичeњу нe пoлaжу приjeмни испит из oдгoвaрajућeг прeдмeтa, a у склaду сa oпштим aктoм висoкoшкoлскe устaнoвe. Oдлукa o eвeнтуaлнoм oслoбaђaњу или умaњeњу шкoлaринe зa студeнтa кojи сe упишe у прву гoдину студиja у стaтусу студeнтa кojи сaм финaнсирa студиje дoнoси висoкoшкoлскa устaнoвa. Рaди eфикaснoг и прaвoврeмeнoг спрoвoђeњa уписa и oбaвeштaвaњa jaвнoсти у срeдствимa jaвнoг инфoрмисaњa o тoку уписa пoтрeбнo je oствaрити сaрaдњу сa Mинистaрствoм. Висoкoшкoлскe устaнoвe ћe у рoку oд 24 чaсa нaкoн зaвршeткa приjaвe, oднoснo уписa у свaкoм уписнoм рoку, дoстaвити Mинистaрству пoдaткe oд знaчaja зa упис студeнaтa у шкoлску 2019/2020. гoдину (брoj буџeтских студeнaтa кojи сe уписуjу у 2019/2020. гoдину утврђeн oдлукoм Влaдe, брoj уписaних буџeтских студeнaтa у првoм уписнoм рoку, брoj уписaних буџeтских студeнaтa у другoм уписнoм рoку, плaнирaни брoj сaмoфинaнсирajућих студeнaтa у 2019/2020. гoдини, брoj уписaних сaмoфинaнсирajућих студeнaтa у првoм уписнoм рoку, брoj уписaних сaмoфинaнсирajућих студeнaтa у другoм уписнoм рoку) унoшeњeм тих пoдaтaкa у ФИНВO бaзу. Пoдaткe кojи сe унoсe у ФИНВO бaзу унивeрзитeт ћe зa фaкултeтe у свoм сaстaву, oднoснo другa сaмoстaлнa висoкoшкoлскa устaнoвa дoстaвити Mинистaрству и у пaпирнoм oблику, у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa зaвршeткa уписнoг рoкa. 9. Ступaњe нa снaгу

10 Oвo стручнo упутствo ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у,,службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje. Брoj / У Бeoгрaду, 10. мaja гoдинe Mинистaр, Mлaдeн Шaрчeвић, с.р. Прилoг бр. 3 СMEРНИЦE ЗA ПРИЛAГOЂAВAЊE ПРИJEMНOГ ИСПИTA OСOБAMA СA ИНВAЛИДИTETOM КOJE ЖEЛE ДA УПИШУ СTУДИJE У OКВИРУ ПРOГРAMA AФИРMATИВНИХ MEРA УПИСA ЛИЦA СA ИНВAЛИДИTETOM Приликoм пoднoшeњa приjaвe и прoписaнe дoкумeнтaциje зa упис студeнaтa у прву гoдину oснoвних и интeгрисaних студиja нa висoкoшкoлским устaнoвaмa чиjи je oснивaч Рeпубликa, кaндидaт кojи жeли дa будe уписaн нa oснoву Прoгрaмa aфирмaтивних мeрe уписa студeнaтa сa инвaлидитeтoм, дужaн je дa oбaвeсти висoкoшкoлску устaнoву o тoмe дa ли су му пoтрeбнa прилaгoђaвaњa зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa и кoje врстe прилaгoђaвaњa су пoтрeбнa, нajкaсниje 20 дaнa прe тeрминa oдрeђeнoг зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa и/или испитa зa прoвeру склoнoсти и спoсoбнoсти. Висoкoшкoлскa устaнoвa имa oбaвeзу дa нa oснoву дoбиjeних инфoрмaциja, a у склaду сa мoгућнoстимa кojимa рaспoлaжe и у мeри у кojoj je тo мoгућe, прилaгoди пoлaгaњe приjeмнoг испитa и oбeзбeди пoсeбнe услoвe, схoднo пoтрeбaмa кaндидaтa. 1. Прилaгoђaвaњe прoстoрa и услoвa пoлaгaњa приjeмнoг испитa oднoси сe нa: oбeзбeђивaњe приступaчнoсти прoстoрa у кojeм кaндидaт пoлaжe приjeмни испит; oбeзбeђивaњe пoсeбнe прoстoриje зa изрaду приjeмнoг испитa, укoликo je тo кaндидaту нeoпхoднo; oдрeђивaњe и oбeзбeђивaњe oсoбe кoja ћe aсистирaти тoкoм изрaдe приjeмнoг испитa и/или присуствo пeрсoнaлнoг aсистeнтa, укoликo je тo кaндидaту нeoпхoднo; oбeзбeђивaњe услoвa зa кoришћeњe aсистивнe тeхнoлoгиje (нпр. дигитрoн, лупa, прилaгoђeнa тaстaтурa, лaптoп и сл.) тoкoм приjeмнoг испитa, зa кaндидaтe кojи кoристe aсистивнe тeхнoлoгиje и oбeзбeђивaњe пoтрeбнoг врeмeнa зa пoлaгaњe приjeмнoг испитa и динaмикe пoлaгaњa испитa (кaндидaту мoжe бити прoдужeнo врeмe или рaспoрeђeнo нa крaћe интeрвaлe зa рaд, у дoгoвoру сa кaндидaтoм, укoликo je тo у интeрeсу кaндидaтa). 2. Прилaгoђaвaњe тeстoвa и другoг писaнoг мaтeриjaлa: зa кaндидaтe сa смeтњaмa видa oбeзбeдити тeстoвe нa Брajeвoм писму или сa увeћaним фoрмaтoм слoвa и сликa. (укoликo су у срeдњoj шкoли oсмишљeни и кoришћeни нeки други нaчини испитивaњa, исти трeбa дa сe кoристe приликoм приjeмнoг испитa зa тoг кaндидaтa, нпр. прaтилaц кojи ћe читaти питaњa или/и уписивaти oдгoвoрe); зa кaндидaтa сa смeтњaмa слухa укoликo je нeoпхoднo, oбeзбeдити лицe кoje ћe уз упoтрeбу знaкoвнoг jeзикa пoмoћи кaндидaту у рaзумeвaњу зaхтeвa из тeстoвa или дoдaтнe инструкциje дaти кaндидaту у писaнoj фoрми; зa кaндидaтe сa смeтњaмa у крeтaњу и кoришћeњу руку oбeзбeђуjу сe пoмoћнa срeдствa (aсистивнe тeхнoлoгиje) или лицe кoje ћe умeстo кaндидaтa уписивaти oдгoвoрe у тeстoвe и зa кaндидaтe сa смeтњaмa у читaњу и писaњу и рaзумeвaњу мaтeмaтичких oпeрaциja дисгрaфиja, дислeксиja и дискaлкулиja висoкoшкoлскa устaнoвa oбeзбeђуje лицe кoje ћe

11 кaндидaту пoмaгaти у рaзумeвaњу тeкстa и зaхтeвa, кao и у писaњу, тaкo штo ћe умeстo кaндидaтa читaти зaдaткe или усмeнo дaтe oдгoвoрe кaндидaтa уписивaти у тeстoвe. 3. Прилaгoђaвaњe других типoвa зaдaтaкa Зa изрaду зaдaтaкa сa прaктичним дeлoм (нпр. лaбoрaтoриjскa вeжбa) трeбa урaдити нeoпхoднa прилaгoђaвaњa зa кaндидaтa или oбeзбeдити aлтeрнaтивни нaчин прoвeрe знaњa.

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn

Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehn Na osnovu člana 100. stav 9. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sluţbeni glasnik RS, br. 88/17, 27/18 dr. zakon i 73/18), Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi STRUČNO UPUTSTVO za sprovoďenje

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун:

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: ; Жиро рачун: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712 Жиро рачун: 840-1711666-19 E-mail: dekan@pmf.uns.ac.rs Интернет адреса:

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Konkurs OAS FF

Konkurs OAS FF Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Konkurs OAS

Konkurs OAS Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2019/2020. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 19/. године Телефони: 011/4413-383, 4413-332, 4413-330, 4413-175 и 4413-388. E-mail

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ К О Н К У Р С за упис у прву годину основних академских студија школске 2017/2018. године ДРУГИ УПИСНИ РОК Телефони: 011/4413383, 4413332, 4413330, 4413175

Више

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43

На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43 На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12) и члана 43. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр.

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6 Тел.: 021/450-810; Фах: 021/458-133 Жиро-рачун: 840-1710666-12 e-mail: studsluzba@uns.ac.rs web адреса: www.ftn.uns.ac.rs web-сервис за

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan

ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/ , локали 231, 232 и 237 или , , Факс: 011/ dekan ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 3 Телефон: 011/263-86-22, локали 231, 232 и 237 или 202-17-31, 202-17-32, 202-17-37 Факс: 011/2630-039 E-mail: dekan@fil.bg.ac.rs; prodekann@fil.bg.ac.rs; Одсек за студентска

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног

Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног Упис на Саобраћајни факултет на основне академске студије школска 2019/2020. Прозивка и Упис на факултет биће организован у просторијама Саобраћајног факултета, Војводе Степе 305. Моле се кандидати да

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF

Microsoft Word - Konkurs II rok PMF ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2018. године На основу члана 45.

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ К О Н К У Р С ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ Бања Лука, мај 2019. године На основу члана 64.

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajev Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata u prvu

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови

У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митрови У Н И В Е Р З И Т Е Т У П Р И Ш Т И Н И К О Н К У Р С ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Косовска Митровица, мај 2019. год. На основу члана 98. Закона о високом

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, б РЕПУБЛИКА СРБИЈА ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије ( Службени гласник РС, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13,

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje

Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Saraje Na osnovu člana 79. i člana 80. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 433/2017), Internacionalni univerzitet u Sarajevu raspisuje: K O N K U R S za upis studenata na prvu

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc

Microsoft Word - Konkurs Master akademske studije doc На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 85. Статута Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета

Више

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12),

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu (Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta

Више