УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ"

Транскрипт

1 АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета Београд,

2

3 На основу чланова Статута Учитељског факултета Универзитета у Београду, а у складу са Правилником о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање ( Службени гласник РС бр. 106/06) и Правилником о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета Учитељског факултета у Београду, декан Учитељског Факултета и Комисијa за унапређење квалитета Учитељског факултета у Београду сачинила је Акцини план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета на Учитељском факултету у Београду за период од година. На основу овог предлога, Савет Факултета је на својој седници одржаној године једногласно усвојио: АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА на Учитељском факултету у Београду У складу са утврђеним стандардима Националног савета за високо образовање за обезбеђење и унапређење квалитета високошколских установа, са стандардима за самовредновање, спољашњу проверу квалитета, и акредитацију високошколских установа и студијских програма, као и са циљевима утврђеним Стратегијом обезбеђења квалитета Учитељског факултета у Београду, овим Акционим планом утврђују се мере и поступци за обезбеђивање и унапређивање квалитета у свим релевантним областима. Стратегијом обезбеђења квалитета утврђене су следеће области у којима се обезбеђује и унапређује квалитет: студијски програми основних, мастер и докторских студија наставни процес научноистраживачки рад наставници и сарадници студенти квалитет студирања и живота студената на Факултету уџбеници и литература библиотечки ресурси информатички ресурси простор и опрема ненаставна подршка, стручне службе, Секретаријат Факултета процес управљања Факултетом финансирање јавност у раду систем управљања квалитетом и систематско праћење квалитета, улога студената у унапређењу квалитета, процес самовредновања. 2

4 Акционим планом утврђују се поступци и активности чији је циљ праћење, вредновање и унапређивање квалитета у овим областима. Акционим планом утврђују се субјекти који су одговорни за спровођење предвиђених поступака и активности, као и оквирни рокови за њихово спровођење. Акционим планом утврђује се и начин спровођења корективних мера и субјекти одговорни за њихово спровођење, као и активности усмерене на едукацију субјеката обезбеђења и унапређења квалитета и развој свести о неопходности неговања културе квалитета. КВАЛИТЕТ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА Квалитет студијских програма обезбеђује се кроз праћење и вредновање њихових циљева, структуре, исхода учења, и радног оптерећења студената, осавремењивање садржаја и јавност и доступности података о програмима. Квалитет студијских програма прати се и вреднује на основу прикупљених информација о изабраним индикаторима квалитета и података о перцепцији квалитета студијских програма од стране различитих релевантних популација (наставници и сарадници, студенти, нови студенти, свршени студенти алумни, тржиште рада, послодавци, друге сродне високошколске установе). За праћење и унапређивање квалитета студијских програма планирају се следећи поступци и активности: Активност: Припрема за наредне циклусе студентског вредновања квалитета студијских програма и наставе: Побољшати упитник за анкетирање тако да прецизније прати стандарде за унапређивање квалитета: 1) Раздвојити питања која се тичу студијског програма од оних која се тичу реализације наставе. 2) Раздвојити питања о обиму и квалитету литературе. 3) Додати питања о процени усаглашености садржаја предмета и начина оцењивања са исходима учења, о очекивањима од студија у погледу стечених компетенција и о исходима образовања на студијском програму. 4) Додати питања о процени радног оптерећења, о процени пролазности на испитима и ефикасности студирања 5) Додати питања о изборним предметима, фактору изборности, разноврсности, очекивањима у погледу могућности избора предмета са других студијских програма 6) Додати питања о интерактивним методама у настави, и о начину вредновања предиспитних обавеза. 7) Формирати радне групе у Комисији за унапређење квалитета које ће пратити реализацију анкетирања за посебне студијске програме и нивое студија 8) Припремити ажуриране спискове предмета и наставника/сарадника за наредни семестар, унети потребне измене у електронски упитник за анкетирање Субјекти: Комисија за унапређење квалитета, Студентска служба, продекан за наставу, студент продекан Рок: 15. март (2018. год. и сваке године до истека трогодишњег плана) 3

5 Активност: Студентско вредновање квалитета студијских програма и наставе једном годишње. Субјекти: Студенти попуњавају анонимну анкету, Комисија за унапређење квалитета организује и координише анкетирање студената и обраду података; сачињава извештај; Декан обезбеђује ненаставну подршку за анкетирање студената; Студент продекан, Студентски парламент мотивишу студенте да се укључе у анкетирање, прате и контролишу спровођење анкетирања, учествују у обради података и сачињавању извештаја, Наставно-научно веће разматра и усваја извештај о студентској анкети. Рок: Датум анкетирања утврђују се за сваку академску годину у складу са календаром рада. Резултат: Најкасније 30 дана након завршетка анкетирања, Комисија за унапређење квалитета сачињава Извештај о студентском вредновању и подноси га декану и Наставно-научном већу. У извештају морају бити јасно издвојене оне области где су оцене биле испод задовољавајућег нивоа. Задовољавајућим се сматрају оцене преко 3.5 (на скали од 1 до 5). Сви вредновани наставници и сарадници имају право и обавезу да се обавесте о резултатима вредновања својих предмета непосредно по усвајању извештаја. Након усвајања, Извештај се доставља шефовима катедри, продекану за наставу, Студентском парламенту и студенту продекану. Активност: Разматрање резултата студентске анкете и спровођење корективних мера. Извештај о резултатима студентске анкете разматрају декан, продекани, шефови катедри, Студентски парламент, и, најкасније у року од 30 дана од подношења извештаја, упућују Комисији предлоге корективних мера. Декан и продекан за наставу у разговору са појединачним наставницима и сарадницима на чијим предметима су оцене биле ниже од задовољавајућих, или ниже од оцена за остале предмете студијског програма, разматрају проблеме на које су указали резултати анкете, и утврђују како ће корективне мере бити спроведене. Катедре разматрају и анализирају податке из Извештаја и формулишу предлог корективних мера у областима где су уочени проблеми и слабости. Студентски парламент у обавези је да обезбеди присуство представника студената на седницама катедри или већа одређеног нивоа студија, како би студенти учествовали у формулисању корективних мера. Студентски парламент може и независно формулисати предлоге корективних мера и доставити их Комисији. Комисија за унапређење квалитета, на основу предлога катедри и сопствене анализе података из студентске анкете, формулише корективне мере за појединачне области, као и рокове за њихово спровођење, и упућује их Наставно-научном већу, катедрама и Студентском парламенту. Катедре су одговорна за спровођење корективних мера. Шеф катедре је у обавези да Комисији поднесе извештај о спроведеним корективним мерама најкасније у року од 60 дана, у зависности од специфичности формулисаних мера. 4

6 У наредном циклусу вредновања, пореде се и анализирају резултати, како би се утврдило да ли су корективне мере довеле до побољшања. Субјекти: Наставници,шефови катедри, катедре, декан, продекан за наставу,студент продекан, Студентски парламент. Рок: 30 дана од усвајања Извештаја формулисање корективних мера, 60 дана од формулисања корективних мера извештај о спровођењу мера. Активност- студентско вредновање квалитета професионалне праксеједном годишње у летњем семестру Субјекти: студенти, Комисија за унапређење квалитета, стручне службе Рок: период акнетирања се утврђује за сваку академску годину у складу са календаром рада. Исход: Извештај о резултатима студентске анкете разматрају декан, продекани, шефови катедри, Студентски парламент, и, најкасније у року од 30 дана од подношења извештаја, упућују Комисији предлоге корективних мера. Активност- самопроцена компетенција свршених студената једном у интервалу од три године Субјкети: студенти, Комисија за унапређење квалитета, стручне службе Рок: Најкасније до јуна године Исход: Извештај о самопроцени компетенција свршених студената се доставља декану, продекану за наставу, наставницима и сарадницима Факултета и студенту продекану Активност: Стварање мреже свршених студената алумниста, ради прибављања повратних информација од запослених свршених студената о исходима образовања и стеченим компетенцијама. Субјекти: Свршени студенти алумнисти, стручне службе, Комисија за унапређење квалитета Рок: Најкасније до јуна године Активност процена компетенција свршених студената од стране послодаваца једном у интервалу од највише три године Субјекти: Комисија за унапређење квалитета, стручне службе, послодавци и потенцијални послодавци. Рок: најкасније до јуна године Исход: Након усвајања извештај се доставља продекану за наставу, руководиоцима студијских програма, наставницима и сарадницима Факултета, студентском парламенту и студенту продекану Активност разматрања резултата вредновања студијских програма и спровођење корективних мера 5

7 1. Извештај о резултатима вредновања студијских програма разматрају декан, продекани, шефови катедри и студентски парламент и најкасније у року од 20 дана о дана усвајања извештаја упућују комисији за обезбеђење квалитета предлог корективних мера 2. Шефови катедри разматрају и анализирају податке из извештаја, формулишу предлоге корективих мера у областима где су уочене слабости 3. Студентски парламент је у обавези да обезбеди присуство представника студената на сви састанцима тела која разматрају извештај како би непосредно учествовали у формулисању корективних мера. Студенти парламент може и независно формулисати предлоге корективних мера и рокове за њихово спровођење. 4. Катедре су одговорне за спровођење корективних мера. Катедре су у обавези да комисији за обезбеђење квалитета поднесу извештај о спроведеним корективним мерама најкасније у року од 60 дана од формулисања мера. У наредном периоду самовредновања анализираће се резултати како би се утврдило да ли су корективне мере довеле до побољшања. Субјекти: наставници, катедре, руководиоци студијских програма, декан, продекан за наставу, студентски парламент Рок: 20 дана од усвајања извештаја за формулисање корективних мера и 60 дана од формулисања предлога мера за извештај о предузетим активностима Исход: спроведене корективне мере и извештај о спровођењу Активност: Осавремењивање и унапређење квалитета студијских програма. Преиспитивање структуре постојећих курикулума, однос различитих типова предмета и ЕСПБ, изборни предмети, диплома и стручни назив, исходи образовања, циљеви студијског програма, преиспитивање постојећих силабуса, разматрање исхода учења и начина оцењивања, разматрање односа ЕСПБ према реалном оптерећењу студената, заступљеност практичних вештина у постојећим предметима или кроз нове предмете (на основу анкета запослених свршених студената и послодаваца) Субјекти: наставници и сарадници, катедре, Наставно-научно веће разматра предложене промене. Рок: континуирано Активност: Развијање нових студијских програма на свим нивоима студија, нови модули докторских студија, развијање нових специјалистичких студија. Субјекти: наставници и сарадници, катедре, Наставно-научно веће разматра предложене промене курикулума и силабуса Рок: континуирано 6

8 НАСТАВНИ ПРОЦЕС Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз обезбеђивање довољног броја компетентних наставника и сарадника, ажурну израду и праћење реализације плана рада (академског календара), распореда часова и распореда испита, редовно одржавање свих облика наставе, коришћење адекватних и савремених метода у настави, коришћење савремене техничке подршке у настави, квалитет планова рада (силабуса) и доступност студентима, квалитет уџбеничке и друге литературе, редовно праћење и вредновање рада студената, оцењивање засновано на унапред утврђеним и јавним стандардима, који су усклађени са исходима учења, професионални однос наставника и сарадника према раду и студентима, отвореност за промене и укључивање студенских предлога и ставова у реализацију наставе. За праћење и унапређивање квалитета наставе, поред дела активности описаних у претходном одељку (о студијским програмима), планирају се следећи поступци и активности. Активност: Сачињавање и благовремено објављивање годишњег плана наставе (академског календара), распореда часова, и распореда испита објављивање на интернет презентацији Факултета и огласним таблама Субјекти: декан, продекан за наставу, стручне службе Рок: 15. септембар академски календар, 1. октобар и 15. фебруар (почетак јесењег, односно пролећног семестра) распоред часова 1. октобар распоред испита за нову академску годину (за рокове од јануарског до октобарског) Активност: Гостујућа предавања, округли столови и презентације посвећене методолошким иновацијама у настави на универзитетском нивоу Субјекти: продекан за међународну сарању, Комисија за унапређење квалитета, наставници и сарадници Факултета Рок: континуирано НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ И СТРУЧНИ РАД Квалитет научно-истраживачког рада на Факултету остварује се кроз обезбеђивање потребних услова за научноистраживачки рад, доследну примену стандарда о квалитету научноистраживачког рада, доследну примену Кодекса професионалне етике у научноистраживачком раду, праћење повезаности образовног, научноистраживачког и стручног рада, осмишљавање и реализовање научноистраживачких и стручних пројеката (домаћих и међународних) анализу годишњих података о научноистраживачком раду и научној продукцији наставника и сарадника Факултета, анализу резултата издавачке делатности Факултета укључивање резултата научноистраживачког и стручног рада у наставни процес. За праћење и унапређивање квалитета научноистраживачког рада планирају се следеће активности. Активност: Редовно годишње праћење резултата научног, стручног и уметничког рада наставника и сарадника. Субјекти: продекан за науку, Комисија за унапређење квалитета (утврђује начин евидентирања и вредновања научних и стручних резултата, на основу категоризације 7

9 Министарства просвете и науке; увести електронско евидентирање научноистраживачких резултата, шефови катедри, Наставно-научно веће (разматра годишњи извештај) Рок: 20. децембар достављање података са катедри Комисији и продекану за науку; 20. јануар сачињавање и разматрање Извештаја о раду Факултета, са посебним одељком о научно-истраживачком раду и научној продукцији наставника и сарадника Исход: периодично ажурирање података о научно-истраживачком раду запослених. Картони научног рада наставника и сарадника доступни су на сајту Факултета. Активност: Планирање научно-истраживачког и стручног рада наставника и сарадника Факултета Субјекти: Комисија за унапређење квалитета (утврђује начин структурисања (образац) за план научно-истраживачког рада који треба да доставе наставници и шефови катедри, наставници и сарадници (подносе план индивидуалног научноистраживачког рада за наредну годину), катедре (обједињују индивидуалне податке у збирни план научноистраживачког рада на катедри), продекан за науку (обједињује податке у годишњи План научноистраживачког рада Факултета), Наставно-научно веће (разматра и усваја план рада). Рок: 20. децембар достављање података са катедри Комисији и продекану за науку; 20. јануар сачињавање и разматрање Плана рада Факултета, са посебним одељком о плану научноистраживачког рада и научне продукције наставника и сарадника. Активност: Обезбеђење материјалне подршку научном, стручном и уметничком раду наставника у законским оквирима. Субјекти: Савет факултета планира и доноси одлуку о материјалној подршци научном, стручном и уметничком раду, декан доноси одлуку о појединачним облицима материјалне подршке научном и стручном раду, у складу са планом финасијског пословања. Рок: према усвојеним годишњим плановима рада. Исход: план научно-истраживачког рада имплементиран у годишњи програм рада Факултета Активност: Анализа издавачке делатности Факултета на основу Плана и Извештаја Издавачког центра, на основу квантитативних показатеља (број издања у појединачним библиотекама, број публикација са анонимном рецензијом, категоризација периодичних публикација) и квалитативних показатеља (рецензије, рецензенти, области) Субјекти: Комисија за унапређење квалитета утврђује начин структурисања (образац) за достављање података о издавачким резултатима, Издавачки центар факултета подноси годишњи извештај о раду, декан, продекан за науку обједињује податке у годишњи Извештај о раду, са посебним одељком о издавачкој делатности, Наставнонаучно веће разматра, анализује и усваја Извештај. Рок: 20. децембар достављање Извештаја Издавачког центра; 20. јануар сачињавање и разматрање Извештаја о раду, са посебним одељком о издавачкој делатности. Исход: анализа издавачке делатности Факултета 8

10 Активност: Анализа укључености резултата научно-истраживачког рада у наставни процес. Субјекти: наставници и сарадници, катедре разматрају наставне планове (силабусе) и садржаје које они обухватају, и разматрају начин на који су резултати научноистраживачког рада наставника и сарадника укључени у садржај или реализацију наставе; разматрају се и индикатори укључености резултата научноистраживачког рада у наставни процес, и заснованост анализе на индикаторима; шефови катедри подносе извештај о анализи Комисији; Комисија за унапређење квалитета разматра извештаје са катедри, формулише корективне мере и предлоге, упућује их Наставно-научном већу;продекан за науку - укључују ове податке у годишњи Извештај о раду Факултета; Наставно-научно веће - разматра и усваја Извештај Рок: 20. децембар достављање података са већа департмана Комисији и декану; 20. јануар сачињавање и разматрање Извештај о раду Факултета. Активност обезбеђење материјалне подршке научном, стручном и уметничком раду наставника и сарадника Субјекти: декан и савет Факултета Рок: континуирано Исход: обезбеђена материјална подршка научном, стручном и уметничком раду наставника и сарадника КВАЛИТЕТ НАСТАВИКА И САРАДНИКА Квалитет наставника и сарадника на Факултету остварује се кроз спровођење поступака за избор наставника и сарадника у звања на основу прописаних законских критеријума, и у складу са стандардима Националног савета за високо образовање; стриктну примену критеријума за вредновање свих аспеката рада (научноистраживачког рада, педагошког рада, доприноса развоју научног подмлатка, доприноса развоју Факултета и студијских програма, доприноса широј академској заједници) у поступку избора наставника и сарадника у звања; обезбеђивање услова за научноистраживачко и педагошко-методичко усавршавање наставника, и организовање активности за усавршавање; перманентно праћење и вредновање квалитета наставника и сарадника спровођење кадровског планирања и кадровског развоја у складу са стандардима квалитета. За праћење и унапређивање квалитета наставника и сарадника планирају се следећи поступци и активности. Активност припрема за наредне циклусе студентског вредновања квалитета педагошког рада наставника и сарадника Субјекти: наставно-научно веће, комисија за квалитет, стручне службе Рок: према календару наставе Исход: створени услови за спровођење студентског вредновања квалитета рада наставника и сарадника 9

11 Активност студентско вредновање квалитета педагошког рада наставника и сарадника Субјекти: студенти и комисија за обезбеђење квалитета Рок: период анкетирања се утврђује за сваку академску годину у складу са календаром рада, а најкасније 30 дана након завршетка анкетирања комисија за обезбеђење квалитета сачињава извештај о студентском вредновању педагошког рада и подноси га декану и наставно-научном већу. Исход: извештај о студентском вредновању се састоји од општег дела који се подноси декану и наставно-научном већу и у коме су јасно издвојене оцене испод задовољавајућег нивоа. Након усвајања извештај се доставља руководиоцима студијских програма, шефовима катедри, студентској служби, студентском парламенту и студенту продекану. Посебан извештај о резултатима студентског вредновања педагошког рада доставља се појединачно сваком наставнику, сараднику и декану. Активност припрема за наредни циклус самовредновања наставника/сарадника/евентуална ревизија постојећег упитника за самоевалуацију наставника/сарадника Субјекти: наставно-научно веће, комисија за обезбеђење квалитета, стручне службе Рок: на две године Исход: створени сви услови за спровођење самовредновања наставника и сарадника Активност самовредновање наставника/сарадника Субјекти: наставници и сарадници, комисија за обезбеђење квалитета Рок: на две године. Најкасније 30 дана након завршетка анкетирања комисија за обезбеђење квалитета сачињава извештај о обављеном самовредновању наставника и сарадника и подносе га декану и наставно-научном већу. Извештај служи као показатељ које корективне мере треба предузети уколико постоји раскорак између студентске евалуације рада тог наставника и његове самопроцене. Исход: након усвајања извештај се доставља наставницима и сарадницима Факултета 10

12 КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА Квалитет студената на Факултету остварује се кроз: утврђивање и објављивање услова и критеријума за упис нових студената на студијске програме; праћење и вредновање поступка уписа нових студената, редовну годишњу анализу квалитета нових студената; промотивне активности за привлачење квалитетних нових студената; обезбеђивање једнаких услова за све потеницјалне нове студенте и студенте; обезбеђивање услова за студирање особа са посебним потребама и припаднике мањина; утврђивање стандарда за оцењивање рада и знања студената на предиспитним активностима и испитима; праћење и вредновање успеха студената (пролазности на испитима, броја уписаних студената у све године студија, дужине студирања, успеха у току студија, успешности студената по предметима, испитним роковима, годинама и нивоима студија); редовним анкетирањем студената и укључивањем студената у формулисање и спровођење корективних мера. За праћење и унапређивање квалитета студената, поред активности описаних у претходним одељцима, које се односе на анкетирање студената и анализе извештаја стручних служби и наставника и сарадника Факултета (нарочито у погледу квалитета оцењивања), планирају се и следеће активности. Активност: Припреме за пријемни испит Субјекти: декан, продекан за наставу, Комисија за припремну наставу, наставници и сарадници, стручне службе и ПР тим Факултета Рок: март јун Активност: Спровођење годишњег конкурса за упис нових студената у складу са законским прописима и правилницима Факултета, и са утврђеним критеријумима и условима за упис на студијске програме. Субјекти: декан, продекани, Централна уписна комисија, Комисија за унапређење квалитета, комисије за пријемни испит и рангирање, студент продекан, студентски парламент, Наставно-научно веће. Рок: јун јул (у складу са конкурсом Универзитета у Београду) Исход: Квалитетно објављен и спроведен конкурс за упис на студије свих нивоа Активност: Разматрање и вредновање начина оцењивања на предметима у оквиру студијских програма. Разматрање и вредновање јавности и доступности унапред утврђених стандарда и критеријума за оцењивање на свим предметима. Потребно је у силабусе унети и прецизнију спецификацију нивоа знања потребних за одређене позитивне оцене, а не само минимума знања неопходног да би се испит положио најнижом позитивном оценом. Прецизно утврдити критеријуме за више позитивне оцене, и обезбедити да студенти буду о томе информисани.е. Субјекти: декан, продекани, шефови катедри,катедре, Комисија за унапређење квалитета, студент продекан, студентски парламент, Наставно-научно веће. Рок: континуирано 11

13 Исход: Прецизно дефинисан критеријум оцењивања и издавање публикације о критеријумима и начинима оцењивања Активност: Промовисање програма за мобилност студената ЕРАЗМУС. Субјекти: декан, продекан за међународну сарадњу, Комисија за унапређење квалитета, студент продекан, студентски парламент. Рок: континуирано Исход: одржане презентације, повећање броја мобилности УЏБЕНИЦИ, ЛИТЕРАТУРА, БИБЛИОТЕЧКИ И ИНФОРМАЦИОНИ РЕСУРСИ Квалитет уџбеника и литературе, као и библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује се кроз праћење и вредновање квалитета и доступности литературе предвиђене за савладавање градива у силабусима; праћење, вредновање и развој библиотечког фонда и опреме за рад, као и квалитета рада библиотеке; праћење, вредновање и развој Издавачког центра Факултета и издавачке делатности; праћење, вредновање и развој информатичке опреме за потребе наставе и научноистраживачког рада; преиспитивање и допуне релевантних правилника који уређују ову област. За праћење и унапређивање квалитета у овој области, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената, наставника и сарадника и запослених о квалитету рада Факултета у овим областима), планирају се и следеће активности: Активност: Годишње анализе на основу извештаја о раду Библиотеке и Издавачког центра Факултета и укључивање неопходних активности у Финансијски план за наредну академску годину. Субјекти: декан, продекани, шеф библиотеке и шеф Издавачког центра, шефови катедри, стручне службе, Наставно-научно веће, Савет факултета. Рок: 01. септембар подношење извештаја; 30. септембар анализа и разматрање извештаја до 31. децембра усвајање Финансијског плана Исход: годишњи извештај о раду Факултета садржи и елементе о раду библиотеке, раду рачунарског центра и издавачког центра Факултета Годишњи финансијски план Факултета садржи предложене ставке потребне за увећање библиотечког фонда и набавку рачунарске опреме као и износе неопходне за рад Центра за издавачку делатност. Активност: Годишње анализе силабуса и квалитета и доступности литературе на катедрама и укључивање неопходних активности у Финансијски план за наредну академску годину. Субјекти: декан, продекани, наставници и сарадници, катедре, библиотека, издавачки центар, стручне службе, Наставно-научно веће, Савет факултета, студенти, студентски парламент. Рок: до 31. децембра Исход: Усвојен Финансијски план Активност: Годишњи план рада Издавачког центра, план издавачких активности - укључивање као приоритетних активности објављивање 12

14 уџбеника и друге литературе за курсеве на којима је утвеђено да је то неопходно. Субјекти: руководилац Издавачког центра, декан, продекани, шефови катедри, Наставно-научно веће. Рок: До 31. децембра Исход: Усвојен годишњи план рада центра за издавачку делатност ПРОСТОР, ОПРЕМА, МАТЕРИЈАЛНИ РЕСУРСИ Квалитет простора, опреме и материјалних ресурса обезбеђује се кроз праћење и вредновање квалитета простора и опреме; усклађивање просторних и техничких услова са потребама наставног процеса и научно-истраживачког рада; опремање простора свом неопходном савременом техничком и дидактичком опремом; унапређивање услова за рад у свим просторијама за наставу (амфитеатрима, салама, учионицама, компјутерским лабораторијама, библиотеци и читаоници, кабинетима) и администрацију. За праћење и унапређивање квалитета у овој области, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената, наставника и сарадника и запослених о квалитету рада Факултета у овим областима), планирају се и следеће активности: Активност: Годишње анализе на основу извештаја стручних служби, катедри и података из студентских анкета и анкета запослених и у укључивање неопходних активности у Финансијски план и План јавних набавки за наредну академску годину. Субјекти: декан, продекани, катедре, библиотека, стручне службе, Наставно-научно веће, Савет факултета, студенти, студентски парламент. Рок: до 31. децембра. Исход: усвојен Финансијски план КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ФАКУЛТЕТОМ И НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ Квалитет управљања Факултетом и квалитет ненаставне подршке обезбеђују се кроз: праћење и вредновање квалитета управљања и пословођења, првенствено кроз податке о перцепцији различитих популација студената, наставника и сарадника, запослених; преиспитивање и вредновање организационе структуре органа управљања и пословођења; ангажовање одговарајућег броја запослених са адекватним квалификацијама у стручним службама; утврђивање и објављивање услова и поступка заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља; праћење и вредновање рада свих стручних служби и Секретаријата факултета, а посебно коректног и професионалног односа према колегама и према студентима; праћење и оцењивање рада управљачког и ненаставног особља; предузимање корективних мера за унапређење квалитета рада управљачког и ненаставног особља. За праћење и унапређивање квалитета управљања и ненаставне подршке, поред активности описаних у претходним одељцима (анкетирање студената, наставника и сарадника и запослених о квалитету управљања Факултетом и о раду стручних служби и центара Факултета), планирају се и следеће активности. 13

15 Активност: Редовне анализе резултата анкетирања свих релевантних популација, формулисање корективних мера и праћење ефеката корективних мера. Субјекти: декан, продекани, секретаријат факултета, комисија за унапређење квалитета, студентски парламент, студент продекан, студенти, наставници и сарадници, запослени, Наставно-научно веће, Савет факултета. Рок: Континуирано. Исход: Извештај о раду органа управљања, руковођења, стручних органа и о раду служби Факултета саставни су део Извештаја о раду Факултета који сваке године разматра и усваја Савет на предлог Наставно-научног већа; спроведене корективне мере. Активност: Студентско вредновање рада Факултета Субјекти: студенти, комисија за обезбеђење квалитета Рок: једном годишње до краја летњег семестра; најкасније 30. дана након завршетка анкетирања комисије за обезбеђење квалитета сачињава извештај о студентском вредновању рада Факултета и подноси га декану и Наставно-научном већу. Исход: извештај о студентском раду вредновања Факултета, након усвајања извештај се подноси службама Факултета, студентском парламенту и студенту продекану. Активност: припрема и вредновање органа пословођења, органа управљања и стручних служби од стране запослених Субјекат: комисија за обезбеђење квалитета, запослени наставници, сарадници и ненаставно особље Рок: највише једном у две године; 30 дана након завршетка анкетирања, комисија за обезбеђење квалитета сачињава Извештај о вредновању рада органа пословођења, управљања и стручних служби Исход: Извештај о вредновању рада органа, пословођења, управљања и стручних служби се подноси Наставно-научном већу, а након усвајања извештај је доступан свим запосленима ЈАВНОСТ У РАДУ Као основни услов за праћење, обезбеђивање и унапређивање квалитета рада у свим областима, јавност у раду Факултета обезбеђује се благовременим утврђивањем поступака, стандарда, услова и начина спровођења свих активности, и објављивањем информација на интернет презентацији Факултета и огласним таблама. Активност: Континуирано ажурирање и објављивање свих релевантних информација на утврђени начин, уз учешће и одговорност свих субјеката обезбеђења квалитета. Субјекти: декан, продекани, секретар факултета, стручне службе Факултета, Комисија за унапређење квалитета, студентски парламент, студент продекан. 14

16 Рок: континуирано. УЛОГА СТУДЕНАТА У УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА Активности и поступци за унапређење квалитета биће усмерене и на интензивније укључивање представника студената у све фазе обезбеђења и провере квалитета, од планирања, анкетирања до обраде података и сачињавања извештаја, кроз обезбеђење довољног броја представника студената у раду комисија и подкомисија за обезбеђење квалитета. Ставови и мишљења студената о свим областима које се прате у процесу унапређења квалитета биће укључени у формулисање корективних мера, а студенти ће бити укључени у праћење имплементације корективних мера и поступака и поступака. Студентски парламент може да самостално организује и спроведе сопствену евауацију студијских програма наставе и достави своје мишљење и предлоге Комисији за обезбеђење квалитета и Наставно-научном већу Факултета до краја текућег семестра. Активност: Поступци чији је циљ постизање што активнијег учешћа студената како у свим активностима важним за унапређивање квалитета, тако и у поступцима периодичног самовредновања Факултета. Субјекти: Комисија за унапређење квалитета, Студентски парламент, Студент продекан. Рок: континуирано ПРОЦЕС САМОВЕРДНОВАЊА Факултет спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе, и услове рада у интервалима од највише три године. Факултет спроводи поступак самовредновања у складу са прописаним стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета. Активност анализа налаза извештаја о самовредновању година и предлози корективних мера за унапређење квалитета Субјекти: Савет Факултета, декан, продекани, комисија за обезбеђење квалитета Рок: фебруар године Исход: спроведене корективне мере Активност израда акционог плана за спровођење наредног процеса самовредновања чији ће извештај бити достављен комисији за акредитацију и проверу квалитета са захтевом за спољашњу проверу квалитета у оквиру наредног циклуса акредитације Субјекти: комисија за обезбеђење квалитета, декан, продекани Рок: фебруар март године 15

17 Исход: акциони план за спровођење процеса самовредновања и писање извештаја о самовредновању за период године. Резултати поступка самовредновања Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета доступан је јавности на сајту Факултета. Председник Савета Проф. др Александар Стојановић 16

Akcioni plan

Akcioni plan УНИВЕРЗИТЕТ У KРAГУЈЕВЦУ ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета 2016/2017. 2018/2019. Крагујевац, 2016. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са

Број: /3 Датум: На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број /4 од године са Број: 0601-514/3 Датум: 04.07.2014. На основу члана 234. Статута Природно-математичког факултета у Новом Саду број 0601-256/4 од 18.10.2006. године са изменама и допунама, Наставно-научно веће Природно-математичког

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc

Microsoft Word - Strategija obezbedjenja kvaliteta.doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Брoj: 63/5-4 Датум: 10.12.2007. године На основу члана 40. став 1. тачка 17. Статута Пољопривредног факултета ( 2006.г.) и Стандарда 1 став 1.2, који је саставни

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ПРАВИЛНИК О СТАНДАРДИМА И ПОСТУЦИМА ЗА ОБЕЗЕБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД, 2017. 2 На основу члана 15. став 1. Закона о високом образовању (''Службени гласник РС'' број

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA

PRAVILNIK O UNAPREDJENJU KVALITETA УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ Булевар ослобођења 18, тел: 011 3615 436, факс: 011 2685 936 На основу члана 17. Закона о високом образовању, 41. став 1. тачка 15. и 16. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

SADRŽAJ

SADRŽAJ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА СИНГИДУНУМ 2017-2021 1 ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ СИНГИДУНУМ Визија обезбеђења квалитета Универзитета Сингидунум Полазећи од савремених

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко

Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке шко Самовредновање у Високој техничкој школи струковних студија у Новом Саду Самовредновање представља саставни део политике квалитета Високе техничке школе струковних студија у Новм Саду (у наставку Школа)

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc

Microsoft Word - Standardi-SAM-Tehnoloski.doc УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД МИКРОБИОЛОШКА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ Садржај: Уводна табела 1 Стандард 1. Структура студијског програма 2 Стандард 2. Сврха студијског програма 4 Стандард

Више

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta…

Microsoft Word - Prilog 6-Procedura samovrednovanja i ocenjivanja kvaliteta… УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАЉЕВО Краљево, Доситејeва 19 Прилог 6. ПРОЦЕДУРА САМОВРЕДНОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊА КВАЛИТЕТА МФК Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Бр. Изв_СиОК-01/08

Више

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017.

ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус ) Јагодина, 2017. ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ (други циклус 06-09) Јагодина, 07. Други циклус плана интегритета 06-09 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Више

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА” УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА Београд ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА САМОВРЕДНОВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА За школску 2017/2018. годину Београд, 2018. 3 САДРЖАЈ 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ УНИОН НИКОЛА ТЕСЛА..3

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ Нови Сад, Булевар цара Лазара 1 Самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа ДОКУМЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД 2015-2018. ГОДИНЕ Нови Сад, 2018. године СТАНДАРДИ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc

Microsoft Word - IZVESTAJ O SAMOVREDNOVANJU.doc ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ Ниш, 2016. Садржај СТАНДАРД 1. СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...3 СТАНДАРД 2. СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА...11 СТАНДАРД 3. СИСТЕМ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА...20 СТАНДАРД

Више

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx

Microsoft Word - izvestaj_samovrednovanje_pmf_2013.docx Извештај о самовредновању Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу Ниш, мај 2013. године Природно-математички факултетниш Вишеградска 33, 18000 Ниш Тел. +381 18 533 014 Факс +381 18 533 014

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за годину чине: - Закон о високом образовањ 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА РАДА ЗА 2009. ГОДИНУ Полазну основу за израду Плана рада Факултета за 2009. годину чине: - Закон о високом образовању («Сл. гласник РС», бр. 76/2005), - Уредба о нормативима

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc

Microsoft Word - 15 Opsta ocena standarda.doc УКУПНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА Извештај је систематичан, целовит са препознатљивом вертикалом главног циља, при чему су инкорпорирани сви стандарди за самовредновање и оцењивање високошколске установе

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕ

Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕ Република Србија Универзитет у Приштини ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 05 Бр. 719 Датум 12.12.2017. Косовска Митровица ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft Word - 01 Standard.doc

Microsoft Word - 01 Standard.doc II САМОВРЕДНОВАЊЕ ПРОЦЕСА И СТАНДАРДА КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ КВАЛИТЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТУ Станрд 1: Стратегија обезбеђења Високошколска установа утврђује стратегију обезбеђења, која је доступна јавности. А)

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016)

Prilog 2.1 Pravilnik - Standardi i postupci obezbedjenja kvaliteta (2016) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН У ЗРЕЊАНИНУ 23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб Број: Датум: На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Резултати студентске анкете

Резултати студентске анкете На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (Службени гласник РС, број 16/6), у складу са Стратегијом обезбеђења квалитета Природно-математичког факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 2012/2013. Ниш, 2013. У поступку самовредновања процењена је испуњеност свих стандарда за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛН УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПРАВЉАЊЕ МАТЕРИЈАЛНИМ И ЕНЕРГЕТСКИМ ТОКОВИМА Садржај: Уводна табела 1

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: / године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: / године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4. РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-01072/2013-04 29.11.2013. године Б е о г р a д Ha основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx

Microsoft Word - New Microsoft Office Word Document.docx ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se sistem

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Izvestaj_o_spoljasnoj_proveri_Fakultet_BOR.doc

Izvestaj_o_spoljasnoj_proveri_Fakultet_BOR.doc РЕПУБЛИКА СРБИЈА КОМИСИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ И ПРОВЕРУ КВАЛИТЕТА Број: 612-00-00980/2012-04 23.11.2012. године Б е о г р а д На основу члана 15. став 4. тачка и члана 17. став 5. Закона о високом образовању

Више

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43

Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102;   Studentska služba: Tel: +387 (0) ; 43 Banja Luka: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13,, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; www.apeiron-uni.eu; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 430 893; 430 894; 247 983; 247 984; 247 940;

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ И ОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА БЕОГРАД 2017/18. САДРЖАЈ УВОД Стандард

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Microsoft Word - Statut, predlog

Microsoft Word - Statut, predlog УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ С Т А Т У Т EЛЕКТРОНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ Н И Ш, 2019. године Садржај I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Аутономија, академске слободе, неповредивост

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА (пречишћен текст) Објављен у Службеном гласнику Републике Србије, број 88/2017 Ступио на снагу: 7.10.2017. Измене и допуне: 27/2018 др. закон и 73/2018

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више