REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008."

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008.

2 S A D R Ž A J stranica I. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA ZA PRAVNA REGULATIVA 2 2. DJELOKRUG RADA I UNUTARNJE USTROJSTVO 2 3. RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE I PLANIRANJE Program rada i financijski plan Poslovne knjige Sustav unutarnjih kontrola Financijski izvještaji Popis imovine i obveza Potraživanja i obveze NOVČANA SREDSTVA PRIHODI Prihodi iz proračuna Prihodi od članarina Drugi prihodi RASHODI Materijalni rashodi Rashodi za usluge Rashodi za usluge promidžbe Rashodi za druge usluge Rashodi za zaposlene Nematerijalni rashodi Rashodi za investicije Drugi rashodi NALAZ 26 II. MIŠLJENJE 34

3 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Klasa: /08-01/195 Urbroj: Zagreb, 16. lipnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA HRVATSKE STRANKE PRAVA ZA Na temelju odredbi članaka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji (Narodne novine 49/03 - pročišćeni tekst 177/04), te odredbe članka 17. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine 1/07), obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Hrvatske stranke prava (dalje u tekstu: Stranka) za Revizija je obavljena u razdoblju od 7. travnja. do 16. lipnja Postupci revizije provedeni su u skladu s revizijskim standardima međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija INTOSAI revizijski standardi (Narodne novine 93/94) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Ciljevi revizije bili su: - provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja za 2007., - provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje, - provjeriti pravilnost stjecanja prihoda, - provjeriti pravilnost izvršenja izdataka, odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke, te - provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija.

4 I. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA ZA PRAVNA REGULATIVA Poslovanje političkih stranaka uređuju sljedeći propisi: 2 - Zakon o političkim stankama (Narodne novine 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), - Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine 1/07), - Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (Narodne novine 26/07), - Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (Narodne novine 116/99, 109/00, 53/03 i 19/07), - Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 112/93 i 10/08), - Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (Narodne novine 20/94), - te drugi propisi. 2. DJELOKRUG RADA I UNUTARNJE USTROJSTVO Stranka je demokratska politička stranka koju je godine utemeljio dr. Ante Starčević. Djelovanje Stranke bilo je zabranjeno od siječnja 1929., a obnovljeno je u veljači Upisana je u registar političkih stranaka pri nadležnom tijelu Republike Hrvatske u veljači Sjedište Stranke je u Zagrebu, Primorska 5. Djelokrug Stranke određen je Statutom i programom rada. Statut Stranke donesen je u veljači Na temelju odredbi Statuta doneseni su sljedeći interni akti: Pravilnik o uređenju unutarnjeg financijskog poslovanja organizacijskih jedinica Stranke, o upotrebi pečata i memoranduma, Odluka o visini članarina, Odluka o financijskom poslovanju, te drugi akti. Temeljna organizacijska jedinica je podružnica. Podružnica se osniva na području jednog grada ili općine kao osnovne samoupravne jedinice, odnosno na području jedinica mjesne samouprave u Gradu Zagrebu. Podružnica može imati niže organizacijske jedinice-ogranke. Stranka prema registru ima 493 podružnice. Tijela podružnice su Zbor podružnice, Izvršni odbor podružnice i Nadzorni odbor podružnice. Podružnice na području jedne županije osnivaju Županijski zbor, a tijela Županijskog zbora su Županijsko vijeće, Nadzorni odbor i Časni sud. Radi postizanja bolje učinkovitosti u ostvarivanju političkih ciljeva ustrojeno je tajništvo Stranke. Tajništvo obavlja organizacijsko tehničke poslove, komercijalno financijske i druge poslove prema potrebama. Za organiziranje rada tajništva zadužen je glavni tajnik Stranke. Stranku predstavlja i zastupa predsjednik. Središnja tijela Stranke su Sabor, Glavni stan, Predsjedništvo, Nadzorni odbor i Časni sud.

5 3 Sabor je najviše tijelo, a čine ga izaslanici izabrani u podružnicama. Sabor bira i razrješava predsjednika, članove Nadzornog odbora i Časnog suda, utvrđuje ciljeve i politiku, donosi i mijenja Program i Statut, te obavlja i druge poslove koji su mu povjereni zakonom i Statutom. Sabor zasjeda najmanje jednom u četiri godine, a obavezno u roku šest mjeseci nakon izbora za Hrvatski sabor. Između dva Sabora, predsjednik može sazvati Konvenciju. Konvenciju čine svi članovi Glavnog stana, članovi Predsjedništva, te svi predsjednici podružnica. Glavni stan je najviše političko tijelo između dva zasjedanja Sabora. Glavni stan donosi političku strategiju, osniva i raspušta stručne savjete, pročelništva, odbore i povjerenstva, utvrđuje organizacijski ustroj, utvrđuje iznos članarine za tekuću godinu, te obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene Statutom. Predsjedništvo je najviše izvršno tijelo. Donosi provedbene, političke i druge odluke, prati i usklađuje rad županijskih vijeća Stranke, priprema izbornu kampanju, usklađuje rad Kluba zastupnika u Hrvatskom Saboru, donosi poslovnike o radu tijela i kandidacijske pravilnike za izbor tijela Stranke. Predsjedništvo uz predsjednika čine dva dopredsjednika, glavni tajnik i još sedam članova, koje imenuje i razrješava predsjednik. Nadzorni odbor nadzire poslovanje svih organizacijskih jedinica i tijela Stranke. Sve odgovorne osobe dužne su Nadzornom odboru omogućiti uvid u financijsko poslovanje i poslovne knjige. Nadzorni odbor je u skladu s odredbama Statuta podnio godišnje izvješće Glavnom stanu za 2007, kao i izvješće Saboru o svom radu između dva zasjedanja Sabora. Časni sud se sastoji od pet članova izabranih na Saboru. Časni sud u prvom stupnju provodi stegovni postupak protiv članova središnjih tijela Stranke, a u drugom stupnju donosi odluke o žalbi na odluke Časnog suda županijskih vijeća Stranke. U vrijeme obavljanja revizije donesene su izmjene i dopune statuta kojima su izmijenjene pojedine odredbe koje se odnose na prestanak članstva u Stranci, neredovito plaćanje članarine, te odredbe koje se odnose na pojedina tijela podružnica i središnja tijela Stranke. Predsjednik Stranke od je Anto Đapić. Koncem Stranka je imala dva zaposlenika. 3. RAČUNOVODSTVENO POSLOVANJE I PLANIRANJE 3.1. Program rada i financijski plan Predsjedništvo je u prosincu donijelo Plan i program Stranke za Navedeno je da se sve aktivnosti u trebaju planirati i provoditi na način koji će osigurati kvalitetne preduvjete za izbornu promidžbu na izborima za Hrvatski sabor. U prvoj polovici planirano je izvršiti organizacijske i druge pripreme za koje se utvrdi potreba, a u drugoj polovici godine težište aktivnosti treba biti u županijama, prema programima izbornih stožera izbornih jedinica, usklađenim sa izbornim programom i strategijom izborne promidžbe.

6 4 Program je bio podijeljen na redovne i izvanredne aktivnosti. U okviru redovnih aktivnosti bilo je predviđeno: - održavanje redovnih i izvanrednih sjednica tijela Stranke, - redovite aktivnosti Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru i klubova zastupnika u županijskim skupštinama, te vijećnika u gradskim i općinskim vijećima, - obilježavanje obljetnica, organizacija ili sudjelovanje u kulturnim i športskim događanjima, - koordinacija sa podružnicama Stranke u inozemstvu, te suradnja sa srodnim Strankama u inozemstvu, te - održavanje ureda središnjice i ureda organizacijskih jedinica. U okviru izvanrednih aktivnosti bilo je predviđeno: - organizacija stručnih odbora po pojedinim područjima sa zadaćom da izrade prijedlog programa, - osnivanje izbornog stožera Stranke i izbornih stožera izbornih jedinica, - donošenje izbornog programa i strategije izborne promidžbe, - organizacija skupova, javnih tribina, konferencija za tisak i drugih javnih nastupa u cilju promocije stranke prije početka službene promidžbe, - organizacija Konvencije Stranke u rujnu 2007, na kojoj je Stranka trebala predstaviti cjeloviti izborni program, te - izbor kandidata Stranke za izbore za Hrvatski sabor. Izborna promidžba obuhvaća provedbu programa izborne promidžbe, koordinaciju aktivnosti izbornih stožera, organizaciju promidžbenih skupova, javnih nastupa i drugih aktivnosti kandidata, organizaciju oglašavanja programa i kandidata putem elektronskih i tiskanih medija, putem letaka, plakata i drugog promidžbenog materijala, te aktiviranje članova i simpatizera volontera u izbornoj promidžbi. Za izvršenje programa i plana aktivnosti, te za davanje uputa i naloga u vezi provedbe, ovlašten je predsjednik. U prosincu Predsjedništvo je donijelo financijski plan Stranke za Financijskim planom planirani su prihodi u iznosu ,00 kn, a rashodi u iznosu ,00 kn. Planirani prihodi, odnose se na prenesena sredstva iz u iznosu ,00 kn, prihode iz državnog proračuna prema broju zastupnika u Hrvatskom Saboru u iznosu ,00 kn, prihode iz proračuna jedinica lokalne samouprave u iznosu ,00 kn, članarine u iznosu ,00 kn, donacije u iznosu ,00 kn, te prihode iz državnog proračuna za izbornu promidžbu u iznosu ,00 kn. Ukupni rashodi planirani su u iznosu ,00 kn. Najznačajniji rashodi u iznosu ,00 kn, odnose se na rashode za promidžbu putem oglašavanja, promidžbenog materijala i audio video zapisa Poslovne knjige Prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, političke stranke su dužne voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća na način koji je utvrđen propisima o vođenju računovodstva neprofitnih organizacija.

7 5 Do konca trebalo je primjenjivati odredbe Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, koja je bila donesena u Početkom donesena je nova Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija, koju treba primjenjivati za vođenje poslovnih knjiga neprofitnih organizacija od početka Vođenje poslovnih knjiga za sve ustrojstvene jedinice organizirano je u tajništvu. Navedenom organizacijom osiguravaju se cjeloviti podaci o financijskom poslovanju Stranke. Financijsko poslovanje u obavljalo se putem četiri računa novčanih sredstava, za svaki račun vođena je jedna glavna knjiga, te su u putem računala vođene četiri glavne knjige. Računovodstveni program koji je korišten nema mogućnosti objedinjavanja podataka iz navedenih poslovnih knjiga u jednu, koja bi sadržavala ukupne podatke o poslovanju Stranke, već se objedinjavanje podataka za potrebe sastavljanju financijskih izvještaja obavlja ručno. Poslovne knjige su vođene prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. U pojedinim slučajevima navedeni propisi nisu dosljedno primjenjivani, te su pri vođenju poslovnih knjiga učinjene određene manjkavosti i nepravilnosti. U glavnim knjigama otvorenim za nisu iskazana početna stanja dugotrajne imovine i izvora vlasništva, a koncem godine poslovne knjige nisu zaključene. Odredbama članka 9. i 10. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je da se poslovne knjige vode za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini, početna stanja moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne godine poslovanja, a na kraju poslovne godine, poslovne knjige se zaključuju i pohranjuju. U poslovnim knjigama nisu iskazana potraživanja za jamčevinu plaćenu u 2006, na temelju zaključenih ugovora o operativnom liesingu automobila. Jamčevina je plaćena u protuvrijednosti ,95 CHF i 7.684,87 EUR, a po isteku ugovora, te nakon podmirenja svih obveza, treba biti vraćena. Pojedini rashodi koji se odnose na istovrsne poslovne događaje evidentirani su u poslovnim knjigama na različitim računima rashoda usluge održavanja, najam plakatnih površina, snimanje i obrada filmova, prijevoz. Za raspored računa u glavnim poslovnim knjigama treba sastaviti interni računski plan u skladu s propisima i svojim potrebama, te ga pri evidentiranju poslovnih promjena dosljedno primjenjivati. Prijenos sredstava s jednog računa novčanih sredstava na drugi, evidentiran je unutar prihoda od transfera, te unutar rashoda za transfere. Navedenim poslovnim događajem nisu ostvareni prihodi i rashodi, te je za evidentiranje prijenosa novčanih sredstava trebalo koristiti prijelazni račun. U glavnim knjigama, tijekom godine zatvarani su računi prihoda s računima rashoda, a za izračun financijskog rezultata nisu korišteni računi iz skupine 50 - višak ili manjak prihoda, što nije u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. Financijski rezultat na kraju poslovne godine trebao se utvrđivati sučeljavanjem prihoda i rashoda putem računa u skupini 50. Državni ured za reviziju nalaže pravilno vođenje poslovnih knjiga po načelu dvojnog knjigovodstva, prema utvrđenom rasporedu računa iz računskog plana, te u skladu sa svim drugim odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija. Nalaže se u poslovnim knjigama evidentirati potraživanja za plaćene jamčevine prema ugovorima o operativnom liesingu automobila.

8 6 Od pomoćnih knjiga vođena je knjiga blagajne i knjiga dugotrajne imovine. Knjiga blagajne vođena je u skladu s propisima, putem računala. Knjiga dugotrajne imovine vođena je ručno, nije pregledna, te ne daje pouzdan i vjerodostojan pregled podatka o vrijednosti i vrstama dugotrajne imovine Stranke. Državni ured za reviziju nalaže vođenje pomoćne knjige dugotrajne imovine na način koji će osigurati pouzdan pregled podatka o vrijednosti i vrstama dugotrajne imovine. U pojedinim slučajevima, iskazani su rashodi u poslovnim knjigama na temelju nepotpune dokumentacije. Dio rashoda za usluge promidžbe ostvaren je i iskazan u poslovnim knjigama na temelju ponude, a račun za obavljene usluge nije primljen. U pojedinim računima za nabavu promidžbenog materijala nema podataka koje su vrste i količine promidžbenog materijala nabavljene, te po kojoj cijeni. Odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je da se unos podataka u poslovne knjige temelji na urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama, a sadržaj knjigovodstvene isprave mora biti takav da nedvojbeno i istinito predstavlja poslovni događaj, te sadrži sve potrebne podatke. Prije unosa u poslovne knjige, knjigovodstvena isprava se mora kontrolirati. Državni ured za reviziju nalaže bolju kontrolu knjigovodstvenih isprava, te pribavljanje cjelovite dokumentacije koja nedvojbeno i istinito predstavlja poslovni događaj i sadrži sve potrebne podatke. Za nabavu roba i usluga značajnijih vrijednosti nalaže se zaključivati ugovore sa svim potrebnim elementima, te pratiti jesu li roba i usluge nabavljeni u skladu s ugovorom. Stranka ima unajmljen veći broj poslovnih prostora za potrebe podružnica, te za tajništvo. U dokumentaciji se nalaze pojedini ugovori o najmu, pojedinih ugovora nema, a prema obrazloženju nalaze se u podružnicama. Također nema popisa, odnosno evidencije o unajmljenim poslovnim prostorima. Državni ured za reviziju predlaže popisati unajmljene poslovne prostore, te sastaviti evidenciju s podacima iz ugovora o unajmljenim poslovnim prostorima lokacija prostora, trajanje ugovora, površina, ugovoren iznos mjesečne zakupnine, te drugi važni podaci vezani za troškove korištenja. Za poslovne prostore čiji najam nije reguliran ugovorom, potrebno je zaključiti ugovore o najmu Sustav unutarnjih kontrola Predsjedništvo je u svibnju donijelo Odluku o financijskom poslovanju. Prema navedenoj Odluci za raspolaganje financijskim sredstvima ovlašten je predsjednik, a poslovanje se vodi za sve organizacijske jedinice putem žiro računa i središnjeg računovodstva koje je organizirano u tajništvu. Raspolaganje financijskim sredstvima dopušteno je u okvirima financijskih planova do visine raspoloživih sredstava na žiro računu, a iznimno predsjednik može odobriti plaćanje iz sredstava kratkoročnih pozajmica ili kredita, s time da ukupan iznos zaduživanja u tijeku godine ne može biti veći od 20,0% priliva sredstava na žiro račun u prethodnoj godini. Predsjednik može za potpisivanje naloga za plaćanje ovlastiti glavnog tajnika i druge dužnosnike.

9 7 U travnju Glavni stan je donio Pravilnik o uređenju unutarnjeg financijskog poslovanja organizacijskih jedinica Stranke, o upotrebi pečata i memoranduma. Prema Pravilniku, sve prihode treba naplaćivati na jedinstveni žiro račun, a tajništvo putem središnjeg računovodstva posebno raspoređuje i evidentira prihode podružnica i županijskih vijeća. Prihodi od članarina i prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspoređuju se podružnicama, županijskim vijećima, a dio ostaje središnjim tijelima. Druge prihode organizacijskih jedinica treba naplaćivati na jedinstveni žiro račun, a evidentirati i rasporediti u punom iznosu u korist podružnica i županijskih vijeća. Podružnice i županijska vijeća dužni su do konca siječnja donijeti financijski plan priliva i odliva sredstava za tekuću kalendarsku godinu. Podružnice i županijska vijeća mogu raspolagati sredstvima do visine stvarno raspoloživih sredstava iskazanih na računima podružnica u središnjem računovodstvu. Prema navedenom Pravilniku, plaćanja računa za podružnice i županijska vijeća treba obavljati na temelju naloga za plaćanje koji je potpisao predsjednik podružnice, odnosno županijskog vijeća, te je ovjeren pečatom. Nalog s originalnim dokumentom (računom, predračunom) treba dostaviti tajništvu, koje nakon obavljanja potrebnih provjera obavlja plaćanje. U tajništvu Stranke ručno se prate raspoloživa sredstva podružnica i županijskih vijeća, što zahtijeva povećani opseg posla, a podaci nisu u potpunosti pouzdani. Državni ured za reviziju predlaže praćenje raspoloživih sredstava podružnica i županijskih vijeća putem odgovarajućeg računalnog programa, koji bi omogućio istovremeno evidentiranje prihoda i rashoda za Stranku kao cjelinu, te za odgovarajuću podružnicu, županijsko vijeće ili središnjicu. Financijsko poslovanje obavljalo se većinom u skladu s donesenom Odlukom o financijskom poslovanju i Pravilnikom o uređenju unutarnjeg financijskog poslovanja organizacijskih jedinica Stranke, o upotrebi pečata i memoranduma, dok se u pojedinim slučajevima nije postupalo prema navedenim internim aktima. Navedenim aktima određeno je da se svi prihodi u skladu sa zakonskim propisima uplaćuju na jedinstveni račun novčanih sredstava, a financijsko poslovanje u obavljalo se putem četiri računa otvorena u različitim bankama. Tijekom jedan račun je zatvoren, te se od tada poslovanje vodi putem tri računa: - na jedan račun prikupljaju se sredstva iz državnog proračuna, - na drugi račun prikupljaju se sredstva iz proračuna jedinica lokalne i regionalne uprave osim iz proračuna grada Zagreba, te članarine i donacije, a - na treći račun prikupljaju se sredstva iz proračuna Grada Zagreba. Državni ured za reviziju je mišljenja da nije potrebno naplaćivati prihode na više računa, već da je za financijsko poslovanje stranke dostatan jedan osnovni račun novčanih sredstava, u skladu s donesenim Pravilnikom o uređenju unutarnjeg financijskog poslovanja. Pojedine podružnice i županijska vijeća ostvarivali su rashode i dostavljali naloge za plaćanje središnjem računovodstvu u iznosima većim od raspoloživih sredstava. Državni ured za reviziju predlaže pojačati kontrolu nad trošenjem sredstava s kojima raspolažu podružnice i županijska vijeća.

10 8 Za pojedine članove plaćani su troškovi prijevoza i smještaja na službenom putu. Putni nalozi za službeni put nisu izdavani. Navedeni rashodi evidentirani su na temelju računa putničke agencije ili hotela, koji glase na Stranku. Račune je ovjerio predsjednik stranke. Drugi rashodi vezano za službena putovanja nisu ostvareni, osim rashoda koji se odnose na održavanje službenih automobila i gorivo za navedene automobile. Odredbama članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak, propisano je da se rashodi za službena putovanja (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo) obračunavaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava, kojima se dokazuju rashodi i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Državni ured za reviziju nalaže obračun rashoda za službena putovanja u skladu s odredbama Pravilnika o porezu na dohodak. Pojedinim članovima plaćane su usluge korištenja mobilnih telefona. Internim propisima Stranke nije određeno koji članovi i na kojim položajima imaju pravo na podmirenje troškova mobilnih telefona, a također nisu određeni maksimalni mjesečni iznosi troškova koje podmiruje Stranka. Državni ured za reviziju predlaže donošenje pisanog dokumenta kojim će se utvrditi koji članovi Stranke s obzirom na položaj, imaju pravo na podmirenje troškova mobilnih telefona, kao i iznos mjesečnog troška za pojedine članove koje podmiruje Stranka. Također, predlaže donošenje odluke kojom bi se odredio maksimalni iznos rashoda za gorivo za službene automobile, koji se pokrivaju na teret Stranke. U skladu s odredbama Statuta, Nadzorni odbor je obavio nadzor nad poslovanjem, te sastavio godišnje izvješće za Glavni stan Stranke. U izvješću je skrenuta pozornost na potrebu poboljšanja i bolje kontrole naplate prihoda od jedinica lokalne i regionalne uprave i prihoda od članarina, te na poboljšanje kontrole nad rashodima koje ostvaruju podružnice i županijska vijeća Financijski izvještaji U skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, za su sastavljeni propisani financijski izvještaji: bilanca, račun prihoda i rashoda, te bilješke uz financijske izvještaje. Financijski izvještaji za dostavljeni su Državnom uredu za reviziju u propisanim roku. Uz financijske izvještaje dostavljena je i godišnja evidencija o primljenim dobrovoljnim prilozima (donacijama). - Račun prihoda i rashoda U računu prihoda i rashoda, iskazani su ukupni prihodi u iznosu ,00 kn, ukupni rashodi u iznosu ,791,00 kn, te manjak prihoda u iznosu ,00 kn. U ukupnim prihodima iskazani su prihodi iz salda fonda, odnosno višak prihoda koji je ostvaren ranijih godina u iznosu ,00 kn. Prema propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija neutrošene prihode iz ranijih godina moguće je ponovno iskazati unutar prihoda u obračunskom razdoblju kada su utrošeni.

11 9 Pojedini podaci u računu prihoda i rashoda razlikuju se od podataka u poslovnim knjigama. U financijskim izvještajima rashodi za usluge i rashodi za energiju iskazani su u iznosu većem od iznosa iskazanog u poslovnim knjigama za ukupno ,00 kn. Rashodi za materijal, rashodi za zaposlene, nematerijalni rashodi i drugi rashodi iskazani su u manjem iznosu od iznosa iskazanog u poslovnim knjigama ukupno za ,00 kn. U financijskim izvještajima drugi prihodi iskazani su za ,00 kn više, a prihodi iz proračuna za ,00 kn manje od iznosa iskazanog u poslovnim knjigama. S obzirom da navedene razlike nisu vrijednosno značajne, nisu imale značajan utjecaj na realnost i objektivnost iskazivanja prihoda i rashoda u financijskim izvještajima. Podaci iz financijskih izvještaja trebaju odgovarati podacima u poslovnim knjigama. Unutar prihoda iskazani su prihodi od transfera u iznosu ,00 kn, a unutar rashoda iskazani su rashodi za transfere u iznosu ,00 kn. Prihodi od transfera, te rashodi za transfere odnose se na prijenos sredstava s jednog računa novčanih sredstava na drugi račun, te navedenim poslovnim događajem nisu ostvarivani prihodi i rashodi. Zbog iskazivanja prijenosa novčanih sredstava s jednog računa na drugi unutar prihoda i rashoda, ukupni prihodi i rashodi iskazani su u većem iznosu za ,00 kn ili 4,4%. Prema odredbama članka 12. stavka 5. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, podaci u financijskim izvještajima moraju pružati istinit, pouzdan i točan pregled sredstava, te prihoda i rashoda. Državni ured za reviziju nalaže financijske izvještaje sastavljati u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija. - Bilanca U bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca vrijednost aktive i pasive iskazana je u iznosu ,00 kn. Aktiva se sastoji od dugotrajne druge materijalne imovine u iznosu ,00 kn i kratkotrajne imovine u iznosu ,00 kn. Kratkotrajna imovina se odnosi na novčana sredstva. Pasiva se sastoji od obveza u iznosu ,00 kn, te izvora financiranja u iznosu ,00 kn. U okviru izvora financiranja iskazani su izvori financiranja iz proračuna u iznosu ,00 kn i negativni saldo fonda u iznosu ,00 kn. U odnosu na prethodnu godinu, aktiva, odnosno pasiva manje su iskazane za ,00 kn. Osnovni razlog za smanjenje aktive i pasive je smanjenje stanja novčanih sredstva, koje je koncem bilo manje za ,00 kn u odnosu na stanje koncem Prema evidenciji o primljenim dobrovoljnim prilozima (donacijama), ostvarene su donacije u iznosu ,00 kn. Odnose se na donacije u novcu u iznosu ,00 kn i donacije u obliku proizvoda, tržišne vrijednosti u iznosu ,00 kn. Evidencija sadrži podatke o namjeni, odnosno aktivnostima koje su financirane sredstvima donacija. Nadzorni odbor Stranke je u ožujku izrazio potpunu suglasnost na financijske izvještaje za 2007.

12 10 Odredbama članka 19. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, propisano je da završni račun i financijsko izvješće u kojem se podrobno navode izvori prihoda, podaci o fizičkim i pravnim osobama koje su dale dobrovoljne priloge (donacije), te podaci o namjeni, odnosno aktivnostima za koje su sredstva utrošena, političke stranke dostavljaju Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija, te objavljuju na web stranici stranke. Stranka je dostavila završni račun i financijsko izvješće navedenim tijelima, te ih objavila na web stranici. Podaci o fizičkim i pravnim osobama od kojih su donacije primljene, nisu objavljeni na web stranici. Državni ured za reviziju nalaže javno prikazivanje porijekla primljenih dobrovoljnih priloga, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata Popis imovine i obveza Popis imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca nije obavljen. Odredbom članka 11. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija propisano je da neprofitna organizacija na koncu godine obvezno usklađuje stanje imovine i njenih izvora sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Popisom se utvrđuje stanje na dan 31. prosinca. Prema obrazloženju popis imovine i obveza obavljao se svake četiri godine, sa izborom novih dužnosnika Stranke, te će se obaviti u Državni ured za reviziju nalaže, u skladu s odredbama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija, obavljanje popisa imovine i obveza koncem svake poslovne godine, te usklađivanje stanja iskazanog u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom Potraživanja i obveze U poslovnim knjigama i financijskim izvještajima potraživanja nisu iskazana. Obveze su iskazane u iznosu ,00 kn, odnose se na obveze prema dobavljačima u iznosu ,00 kn, obveze za kratkoročni zajam u iznosu ,00 kn, te obveze za dugoročni kredit u iznosu ,00 kn. Obveze prema dobavljačima odnose se na obveze za grafičko oblikovanje i tisak letaka i brošura u iznosu ,00 kn i obveze za izradu plakata u iznosu ,00 kn, a podmirene su početkom Ugovor o kratkoročnom zajmu u iznosu ,00 kn zaključen je s pravnom osobom početkom studenoga Ugovorena je kamatna stopa godišnje 9,0%, te rok vraćanja kredita 180 dana, odnosno svibanj Obveze za dugoročni kredit odnose se na obveze za kupnju automobila prema ugovoru o financijskom leasingu koji je zaključen u Automobil se otplaćuje u mjesečnim obrocima u iznosu 458,85 CHF, u protuvrijednosti u kunama, uvećano za kamatu i porez na dodanu vrijednost. Plaćanje dospjelih obroka obavlja se u roku. Zadnji obrok dospijeva u siječnju 2011.

13 11 4. NOVČANA SREDSTVA Stanje novčanih sredstava u banci na dan 31. prosinca iskazano je u financijskim izvještajima u iznosu ,00 kn. Iskazano stanje novčanih sredstava odnosi se na stanje na računima u banci, dok u blagajni nije bilo novčanih sredstava. Iskazano stanje odgovara stanju novčanih sredstava iskazanom u poslovnim knjigama, te stvarnom stanju iskazanom na izvodima iz računa, koji su otvoreni kod tri banke. 5. PRIHODI Prihodi su planirani u iznosu ,00 kn, a ostvareni su u iznosu ,00 kn. Prihodi iskazani u financijskim izvještajima za pojedine skupine prihoda razlikuju se od iznosa iskazanih u poslovnim knjigama. U poslovnim knjigama drugi prihodi iskazani su za ,00 kn manje od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima, a prihodi iz proračuna za ,00 kn više od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima. Prema poslovnim knjigama, prihodi iznose ,00 kn, što je za 1.783,00 kn ili 0,02% manje od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima. U tablici broj 1. daje se pregled prihoda u prema podacima iz financijskih izvještaja. Tablica broj 1 Redni broj Pregled prihoda u Vrsta prihoda Planirano Ostvareno Udjel u % Prihodi iz proračuna , ,00 64,2 2. Prihodi od članarina , ,00 4,2 3. Prihodi od transfera ,00-4. Drugi prihodi , ,00 31,6 A Ukupni prihodi , ,00 - B Prihodi od transfera ,00 - C Prihodi (A-B) , ,00 100,0 U okviru prihoda iskazani su prihodi od transfera u iznosu ,00 kn, a u okviru rashoda iskazani su rashodi za transfere u istom iznosu. S obzirom da se navedeni prihodi i rashodi odnose na prijenos novčanih sredstava s jednog računa na drugi, ukupni prihodi te ukupni rashodi iskazani su u većem iznosu za ,00 kn ili 4,4%. Prihodi su trebali biti iskazani u iznosu ,00 kn. Najznačajniji prihodi su prihodi iz proračuna koji su iskazani u iznosu ,00 kn i u ukupnim prihodima sudjeluju sa 64,2%. Drugi prihodi iskazani su u iznosu ,00 kn i u ukupnim prihodima sudjeluju s 31,6%. U okviru drugih prihoda značajan je višak prihoda iz ranijih godina koji iznosi ,00 kn, odnosno 20,5% ukupnih prihoda. u kn

14 5.1. Prihodi iz proračuna 12 Prihodi iz proračuna planirani su u iznosu ,00 kn, a iskazani su u iznosu ,00 kn. Iskazani prihodi iz proračuna odnose se na prihode iz državnog proračuna u iznosu ,00 kn i prihode iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu ,00 kn. - Prihodi iz državnog proračuna Prihodi iz državnog proračuna planirani su u iznosu ,00 kn, a ostvareni su u iznosu ,00 kn. Navedeni prihodi ostvareni su prema broju zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru u iznosu ,00 kn, te kao naknada troškova izborne promidžbe za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor u iznosu ,00 kn. Prihodi iz državnog proračuna prema broju zastupnika Stranke u Hrvatskom saboru planirani su u iznosu ,00 kn, a ostvareni su u iznosu ,00 kn. Prema odredbama Zakona o političkim Strankama i Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osiguravaju se u državnom proračunu u visini 0,056% tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine. Državnim proračunom za planirana su sredstava za rad političkih stranaka u iznosu od ,00 kn. Prema propisima, sredstva se raspoređuju na način da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru, a pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika u Hrvatskom saboru. U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora je u siječnju donio Odluku o raspoređivanju sredstava državnog proračuna za rad političkih stranaka. Prema navedenoj Odluci, Stranci su raspoređena sredstva u iznosu ,00 kn, što tromjesečno iznosi ,00 kn. Sredstva državnog proračuna doznačena su Stranci za tri tromjesečja u raspoređenom iznosu, dok su za četvrto tromjesečje doznačena u manjem iznosu za ,00 kn. Sredstva su umanjena na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava državnog proračuna za rad političkih stranaka, koja je donesena u listopadu 2007., zbog prelaska dva zastupnika u nezavisne zastupnike. Prihodi iz državnog proračuna za naknadu troškova izborne promidžbe planirani su u iznosu ,00 kn, a ostvareni su iznosu ,00 kn. Prema odredbama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, parlamentarne političke stranke koje sudjeluju na izborima imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu određenom za godinu u kojoj se provode izbori. Na temelju navedene odredbe, Državno izborno povjerenstvo je u studenom donijelo Odluku o naknadi troškova izborne promidžbe za izbore za zastupnike u Hrvatski sabor. U skladu s navedenom Odlukom, Stranci su u studenom iz državnog proračuna doznačena sredstva u iznosu ,00 kn. - Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave planirani su u iznosu ,00 kn, a iskazani su u iznosu ,00 kn.

15 13 Prema odredbama članka 8. do 12. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, političke stranke se redovito financiraju i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sredstva se raspoređuju prema broju vijećnika koje određena Stranka ima u predstavničkom tijelu općine, grada i županije. Raspoređena sredstva jedinice lokalne i područne samouprave trebaju doznačavati tromjesečno u jednakim iznosima na žiro račun organizacijske jedinice političke stranke na razini odgovarajuće jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Iskazani prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu ,00 kn, odnose se na prihode iz proračuna županija u iznosu ,00 kn, gradova u iznosu ,00 kn i općina u iznosu ,00 kn. Vrijednosno najznačajniji prihodi ostvareni su iz proračuna Zagrebačke županije u iznosu ,00 kn i iz proračuna grada Zagreba u iznosu ,00 kn. Prema Pravilniku o uređenju unutarnjeg financijskog poslovanja organizacijskih jedinica Stranke, prihodi od proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave raspoređuju se podružnicama, županijskom vijeću Stranke, te središnjim tijelima Stranke. Naplata prihoda iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave se ne kontrolira. Manji broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je dostavio obavijest o raspoređenim sredstvima za Stranku, a većina jedinica nije dostavila navedenu obavijest, te nije moguće kontrolirati pravovremenost i točnost naplate pripadajućih sredstava. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sredstva su doznačavale u različitim intervalima, jednom ili više puta u tijeku godine. Državni ured za reviziju predlaže ustrojiti pomoćne evidencije o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u čija su tijela imenovani pojedini članovi Stranke. Predlaže se putem navedenih predstavnika pribaviti dokumentaciju o sredstvima iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su raspoređena za Stranku, te pratiti i kontrolirati naplatu navedenih sredstava Prihodi od članarina Prihodi od članarina planirani su u iznosu ,00 kn, a ostvareni su u iznosu ,00 kn. Prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, političke stranke radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva mogu stjecati prihode od članarina. Članarinom se smatra redoviti novčani iznos što ga član stranke plaća na način i pod uvjetima utvrđenim statutom ili drugim aktom političke stranke. Odredbama Statuta određeno je da su članovi Stranke dužni redovito plaćati članarinu, a članu koji se ogriješi o Statut ili radi suprotno temeljnim načelima Stranke, mogu se izreći stegovne mjere. Prema odluci Glavnog stana određena je godišnja članarina za 2007., a pojedini članovi su dužni platiti uvećane iznose članarina. Najviši iznos članarine dužni su platiti zastupnici u Hrvatskom saboru, gradonačelnici, župani, zamjenici župana i članovi poglavarstava županija i gradova koji dužnost obnašaju profesionalno.

16 14 Predsjednici podružnica zaduženi su podijeliti uplatnice za članarine članovima u svojoj podružnici, koji uplatu obavljaju izravno na račun Stranke. Pojedini članovi ne plaćaju članarinu. Za članarinu nije platilo više od 50,0% članova. Prema broju upisanih članova, prihodi od članarina trebali su biti tri puta veći od iskazanih. Članovi koji nisu platili članarinu, nisu imali pravo glasovanja kod biranja članova u tijela Stranke. U travnju pojedine odredbe Statuta su izmijenjene, te je određeno da članstvo u Stranci prestaje na temelju pisane izjave predsjednika podružnice, s područja na kojem boravi upisani član, da je član odbio uplatiti članarinu. Određeno je da neplaćanje članarine predstavlja tešku povredu odredbi Statuta. Državni ured za reviziju predlaže više pažnje posvetiti naplati članarine, te se pridržavati odredbi Statuta. O primitku članarina vođene su evidencije u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, te Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (donacija). Potvrde članovima o uplati članarina Stranka nije izdavala. Obrazloženo je da potvrde nisu izdavane zbog velikog broja članova od kojih je primljena članarina, kao i zbog toga što članovi imaju kopiju uplatnice kao dokaz o uplati članarine. Odredbama članka 3. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata propisano je da su političke stranke dužne izdavati potvrde o primitku članarina. Prema odredbama članka 6. navedenog Pravilnika, politička Stranka dužna je izdavati potvrde o primitku članarina, najkasnije u roku od 30 dana od isteka godine u kojoj je članarina primljena. Državni ured za reviziju nalaže izdavanje potvrda o primitku članarina u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata Drugi prihodi Drugi prihodi planirani su u iznosu ,00 kn, a iskazani su u iznosu ,00 kn. U poslovnim knjigama drugi prihodi su iskazani u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn manje od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima. Prema podacima u poslovnim knjigama, drugi prihodi se odnose na prihode iz salda fonda u iznosu ,00 kn, prihode od donacija u iznosu ,00 kn i prihode od kamata na sredstva na računima i nadoknade šteta od osiguravajući društava u iznosu ,00 kn. - Prihodi iz salda fonda Prihodi iz salda fonda iskazani su u iznosu ,00 kn, a odnose se na stanje novčanih sredstava na računima u bankama na da 1. siječnja Navedeni prihodi ostvareni su ranijih godina. Odlukom Predsjedništva iz ožujka 2007., višak sredstava zatečen na računima početkom raspoređen je za financiranje redovitih aktivnosti Stranke u Prihodi od donacija Prihodi od donacija, odnosno dobrovoljnih priloga iskazani su u iznosu ,00 kn, od čega se na donacije od pravnih osoba odnosi ,00 kn, a od fizičkih osoba ,00 kn.

17 15 Iznosi primljenih donacija od pojedinih pravnih i fizičkih osoba, u skladu su s iznosima koji su propisani odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata. O primitku dobrovoljnih priloga (donacija) vođene su evidencije i izdavane potvrde u skladu s odredbama navedenog Zakona i Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku članarina i dobrovoljnih priloga (donacija). Donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora nisu ostvarene. Donacije u iznosu ,00 kn primljene su u novcu za sljedeće namjene: - financiranje predizborne kampanje u iznosu ,00 kn, - podizanje spomenika Anti Starčeviću u Osijeku u iznosu ,00 kn, - organizaciju ultramaratona u iznosu ,00 kn, - te za druge potrebe podružnica u iznosu ,00 kn. U svibnju Predsjedništvo je donijelo odluku da će Stranka kao suorganizator, sudjelovati u projektu podizanja spomenika dr. Anti Starčeviću u Osijeku, te da će putem svojih dužnosnika i članova pomoći Udruzi Dr. Ante Starčević, koja je pokrenula projekt podizanja spomenika, u prikupljanju novčanih sredstava i organizaciji aktivnosti u svezi projekta. Prikupljena novčana sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu ,00 kn u cijelosti su doznačena na račun Udruge. Donacije namijenjene za organizaciju ultramaratona u iznosu ,00 kn, u cijelosti su namjenski utrošene za kupnju majica i kapa za sudionike ultramaratona. Druge donacije također su utrošene u skladu s namjenama. Osim novčanih donacija, od pravne osobe primljena je donacije u obliku proizvoda u vrijednosti ,00 kn. Navedena donacija se odnosi na primljenu računalnu opremu. Vrijednost navedene imovine evidentirana je u poslovnim knjigama na računima imovine, a nije iskazana na računima prihoda. Donacija opreme iskazana je u evidencijama o primljenim dobrovoljnim prilozima (donacijama). Pravna osoba od koje je primljena donacija, u skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, izdala je račun prema kojem vrijednost donirane računalne opreme s porezom na dodanu vrijednost iznosi ,00 kn. 6. RASHODI Rashodi su planirani u iznosu ,00 kn, a iskazani su u iznosu ,00 kn. Rashodi iskazani u financijskim izvještajima za pojedine skupine rashoda razlikuju se od iznosa iskazanih u poslovnim knjigama. U financijskim izvještajima rashodi za usluge iskazani su u iznosu većem za ,00 kn, a rashodi za energiju u iznosu većem za ,00 kn, od iznosa iskazanog u poslovnim knjigama. Navedeni rashodi iskazani su u većem iznosu ukupno za ,00 kn. U financijskim izvještajima u manjem iznosu od iznosa iskazanog u poslovnim knjigama iskazani su rashodi za materijal za ,00 kn, rashodi za zaposlene za ,00 kn, nematerijalni rashodi za ,00 kn, te drugi rashodi za ,00 kn. Navedeni rashodi iskazani su u manjem iznosu ukupno za ,00 kn. U sljedećoj tablici daje se pregled rashoda u koji su iskazani u financijskim izvještajima.

18 Tablica broj 2 Redni broj 16 Pregled rashoda u Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Udjel u % Materijalni rashodi , ,00 85, Rashodi za materijal , ,00 0, Rashodi za energiju , ,00 1, Rashodi za usluge , ,00 83,5 2. Rashodi za zaposlene , ,00 2,0 3. Nematerijalni rashodi , ,00 10,3 4. Transferi ,00-5. Rashodi za investicije , ,00 1,9 6. Drugi rashodi , ,00 0,2 A Ukupni rashodi , ,00 - B Transferi ,00 - C Rashodi (A-B) , ,00 100,0 U okviru rashoda iskazani su rashodi za transfere u iznosu ,00 kn, a u okviru prihoda iskazani su prihodi od transfera u istom iznosu. S obzirom da se navedeni prihodi i rashodi odnose na prijenos novčanih sredstava s jednog računa na drugi, ukupni prihodi te ukupni rashodi iskazani su u većem iznosu za ,00 kn ili 4,4%. Rashodi su trebali biti iskazani u iznosu ,00 kn. u kn 6.1. Materijalni rashodi Materijalni rashodi planirani su u iznosu ,00 kn, a iskazani su u iznosu ,00 kn. Iskazani materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal u iznosu ,00 kn, rashode za energiju u iznosu ,00 kn i rashode za usluge u iznosu ,00 kn. Rashodi za materijal iskazani su u poslovnim knjigama u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn više od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima. Rashodi za energiju iskazani su u poslovnim knjigama u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn manje od iznosa iskazanog u financijskim izvještajima. Rashodi za materijal u iznosu ,00 kn odnose se na uredski materijal papire, tonere, olovke, kuverte, memorandume, zamolnice za članstvo, te razne druge materijale i sredstva za čišćenje u iznosu ,00 kn, te sitni inventar u iznosu ,00 kn. U okviru rashoda za sitni inventar vrijednosno značajniji rashod u iznosu ,00 kn, odnosi se na montažne stalke koji su korišteni pri provođenju izborne promidžbe. Rashodi za energiju u iznosu ,00 kn, odnose se na utrošenu električnu energiju u iznosu ,00 kn, te na utrošeni benzin i dizel gorivo, plin, toplinsku energiju i lož ulje u iznosu ,00 kn.

19 Rashodi za usluge 17 Rashodi za usluge planirani su u iznosu ,00 kn, a u financijskim izvještajima iskazani su u iznosu ,00 kn. U poslovnim knjigama rashodi za usluge iskazani su u iznosu ,00 kn, a ako se isključe računi za usluge koji nisu plaćeni u iznosu ,00 kn, rashodi za usluge iznose ,00 kn. U financijskim izvještajima rashodi za usluge iskazani su u iznosu većem od navedenog za ,00 kn. U tablici broj 3 daje se pregled rashoda za usluge u Tablica broj 3 Pregled rashoda za usluge u u kn Redni broj Vrsta usluge Izvršeno Rashodi za usluge promidžbe , Promidžba na televizijskim programima , Izrada promidžbenog materijala , Najam plakatnih površina i izrada plakata , Ozvučenje, snimanje i obrada snimljenog materijala , Promidžba u tiskovnim medijima , Intelektualne i osobne usluge , Promidžba na radio programima , Najam prostora i opreme ,00 2. Rashodi za druge usluge , Prijevozne usluge , Usluge najma , Intelektualne i osobne usluge , Komunalne usluge i usluge održavanja , Druge vanjske usluge ,00 Ukupno , Rashodi za usluge promidžbe U okviru rashoda za usluge iskazani su rashodi za usluge promidžbe u iznosu ,00 kn. Većina navedenih rashoda odnosi se na promidžbu vezanu za parlamentarne izbore, dok se manji dio rashoda odnosi na promidžbu vezanu za lokalne izbore i drugo. Najznačajniji rashodi za promidžbu u iznosu ,00 kn odnose se na promidžbu u televizijskim programima i radio programima, izradu plakata i najam plakatnih površina, promidžbu u tiskovnim medijima, te snimanje i montažu promidžbenog materijala. Drugi rashodi vezani za promidžbu odnose se na usluge najma, intelektualne i osobne usluge i druge vanjske usluge u iznosu ,00 kn. Prema odredbama članka 31. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, svaka politička Stranka koja je istakla liste za izbor zastupnika u Sabor, dužna je do početka izborne promidžbe objaviti okvirne podatke o visini i izvoru vlastitih sredstava koje namjerava utrošiti za izbornu promidžbu.

20 18 U skladu s odredbama navedenog Zakona, početkom studenoga objavljen je okvirni plan financiranja izborne promidžbe Stranke, prema kojem su za navedene namjene planirani rashodi u iznosu ,00 kn. Izbornu promidžbu planirano je financirati iz sljedećih izvora: - sredstva iz proračuna i od članarina u iznosu ,00 kn, - višak prihoda iz ranijih godina u iznosu ,00 kn, te - iz donacija fizičkih i pravnih osoba u iznosu ,00 kn. Sredstva za izbornu promidžbu planirano je utrošiti za financiranje sljedećih rashoda: - oglašavanje u elektroničkim medijima u iznosu ,00 kn, - izradu promidžbenih materijala u iznosu ,00 kn, - oglašavanje plakatima u iznosu ,00 kn, - organizaciju skupova u iznosu ,00 kn, - oglašavanje u tiskovnim medijima u iznosu ,00 kn, te - drugih rashoda u iznosu ,00 kn. Sredstva za izbornu promidžbu korištena su za financiranje rashoda utvrđenih u planu financiranja izborne promidžbe. Rashodi za usluge promidžbe u iznosu ,00 kn, a odnose se na sljedeće usluge: - promidžba na televizijskim programima u iznosu ,00 kn, - izradu promidžbenog materijala u iznosu ,00 kn, - najam plakatnih površina i izradu plakata u iznosu ,00 kn, - ozvučenje, snimanje i obrada promidžbenog materijala u iznosu ,00 kn, - promidžbu u tiskovnim medijima u iznosu ,00 kn, - intelektualne i osobne usluge u iznosu ,00 kn, - promidžbu na radio programima u iznosu ,00 kn, te - najam poslovnih prostora i video opreme za predizborne skupove u iznosu ,00 kn. - Promidžba na televizijskim programima Rashodi za promidžbu na televizijskim programima iskazani su u iznosu ,00 kn. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose se na usluge plaćene društvu za proizvodnju filmova i ekonomsku propagandu u iznosu ,00 kn i društvu za usluge reklame i ekonomske propagande u iznosu ,00 kn. HRT je u listopadu donijela programska pravila za praćenje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, kojima je određeno da sadržaj promidžbenih poruka mora biti usko vezan uz programe političkih stranaka, te da je novčanu naknadu za objavljivanje promidžbenih poruka naručitelj dužan platiti unaprijed prije prvog emitiranja. Prema navedenim pravilima, HTV ima pravo odbiti emitirati promidžbeni spot, između ostalog, ako promidžbena poruka ili njezin sadržaj nisu u skladu s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske. Iz članaka u medijima slijedi da Etičko povjerenstvo HRT nije dopustilo emitiranje spota Stranka izbori/riva jer sadržaj nije usko vezan uz stranački program. Društvu za proizvodnju filmova i ekonomsku propagandu plaćene su usluge promidžbe u iznosu ,00 kn, od čega na temelju ponude ,00 kn, a na temelju računa u iznosu ,00 kn.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug

Више

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, rujan 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, listopad 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, prosinac 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRISLIGA D.O.O., TISNO Šibenik, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapina, studeni 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

ODLUKA

ODLUKA Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09,2/13,8/13,9/13- pročišćen tekst i 21/17),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu:

Више

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja društva (dalje u tekstu: Društvo)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ožujak 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DOMU

Више

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2019. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2019. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Od osnivanja stranke 9. srpnja 2017. počinje uspostava organizacijskih oblika (podružnica

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O ŽUPANIJI 2 Djelokrug

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD PAG Zadar, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu

TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za godinu TOČKA 13. IZVJEŠĆE o poslovanju trgovačkog društva Smart RI d.o.o. za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA GRADONAČELNIK KLASA: 023-01/18-04/125 URBROJ:

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora 19. svibnja g re

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora 19. svibnja g re FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od 20. 4. do 18. 6. 2013. Datum održavanja izbora 19. svibnja 2013. g redovni Vrsta izbora: (odabrati ponuđeno) izbori za predsjednika

Више

KD AUTOTROLEJ d

KD AUTOTROLEJ d - Izvještaj o radu za 2016. g. Rijeka, svibanj 2017. godine U razdoblju od 15. siječnja 2016. godine do 30. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. djeluje u sastavu: 1. IVO SIMPER, Grad

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

TIFLOLOŠKI MUZEJ ZAGREB FINANCIJSKI PLAN REDOVNE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE FINANCIJSKI PLAN REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI ZA 2017.G. Izrad

TIFLOLOŠKI MUZEJ ZAGREB FINANCIJSKI PLAN REDOVNE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE FINANCIJSKI PLAN REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI ZA 2017.G. Izrad TIFLOLOŠKI MUZEJ ZAGREB FINANCIJSKI PLAN REDOVNE DJELATNOSTI ZA RAZDOBLJE 2017-2019 FINANCIJSKI PLAN REDOVNE I PROGRAMSKE DJELATNOSTI ZA 2017.G. Izradio: Vladimir Tremac, univ.spec.oec. Ravnateljica: mr.sc.

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. S A D R Ž A J I. PODACI O BOLNICI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za treće tromjesečje 2010. godine Ploče, listopad 2010. godine Sadržaj:

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc

Microsoft Word - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA d.d..doc POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RIJEKA PROMETA D.D. ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2011. GODINE Rijeka, srpanj 2011. godine S A D R Ž A J STRANA: RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 1.1.-30.6. 2011. GODINE 3 IZVJEŠTAJ O OSTALOJ

Више

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava,

Sadržaj Sadržaj Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, Irena Slovinac, dipl. oec., Domagoj Zaloker, dipl. oec. 1. Evidentiranje nabave službenih osobnih automobila kod trgovačkih društava, obrtnika i neprofitnih organizacija 9 1.1. Načela priznavanja dugotrajne

Више

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011. FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 200. Rovinj, 30. siječnja 20. SADRŽAJ:. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora redovni prijevremeni dopunski (

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora redovni prijevremeni dopunski ( FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora 19.5.2013. redovni prijevremeni dopunski (odabrati ponuđeno) Vrsta izbora: (odabrati ponuđeno)

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj

P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj P R A V I L N I K o medijskom predstavljanju političkih subjekata u razdoblju od dana raspisivanja izbora do dana odrţavanja izbora Sarajevo, travanj 2010. godine 1 Temeljem članka 16.18 Izbornog zakona

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

TFI-POD Q xls

TFI-POD Q xls PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010 do 31.3.2010 Matični broj (MB): 00688550 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080026348 Osobni identifikacijski

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

a)

a) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POREZNA UPRAVA Zagreb, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O POREZNOJ UPRAVI 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 2

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za prvo tromjesečje 2010. godine Ploče, travanj 2010. godine Sadržaj: Konsolidirana

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA GOLA Koprivnica, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: 041-01/18-01/45 URBROJ: 613-15-19-7 Zadar, 23. travnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNE USTANOVE NACIONALNI

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od 1.svibnja 2013. do 18. lipnja 2013. Datum održavanja izbora _19. Svibnja 2013. redovni prijevremeni dopunski (odabrati ponuđeno)

Више

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos

Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinos Vezano uz izmjene i dopune Uredbe o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa u nastavku podsjećamo na odredbe

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Virovitica KLASA: 041-01/18-02/46 URBROJ: 613-12-18-8 Virovitica, 22. studenoga 2018. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA ORAHOVICE

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/27 URBROJ: 613-02-01-18-7 Zagreb, 8. ožujka 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ ZA 2017. S A D R Ž

Више

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc)

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O VELEUČILIŠTU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13

Више

Pravilnik_REGOS_draft _final

Pravilnik_REGOS_draft _final Na temelju članka 91. stavka 5., članka 97. stavka 4., članka 98. stavka 4., članka 192. stavka 3. te članka 193. stavaka 6. i 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ( Narodne novine broj 19/2014,

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA KALINOVAC Koprivnica, kolovoz 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf HOTELI PODGORA d.d. PODGORA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE Za razdoblje VII-IX 2010. Podgora, 31.10.2010. PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2010 do 30.09.2010 Matični broj (MB): 03324842 Tromjesečni financijski

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni  izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc) ULJANIK d.d. Pula Konsolidirani Tromjesečni izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. Pula, listopad 2011. SADRŽAJ Financijski izvještaji Konsolidirana bilanca Konsolidirani račun dobiti

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Bilješka br. 1 Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario ukupne prihode poslovanja

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 602-02/14-01/08 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N Predmet: Financijski izvještaj

Више

Zakljucak Gradonacelnika o utvrdivanju prijedloga Zakljucka o usvajanju Izvješca o radu JU Pula Sport za 2008 godinu.pdf

Zakljucak Gradonacelnika o utvrdivanju prijedloga Zakljucka o usvajanju Izvješca o radu JU Pula Sport za 2008 godinu.pdf Klasa: 023-01/09-01/484 Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3 Pula, 14. listopada 2009. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008.

Више