REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Varaždin, svibanj 2019.

2 S A D R Ž A J stranica SAŽETAK I. PROVEDBA DANIH PREPORUKA 3 II. UČINCI PROVEDENIH PREPORUKA 11

3 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin KLASA: /16-10/10 URBROJ: Varaždin, 29. svibnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE Na temelju odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 25/19), obavljena je provjera provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije. Provjera je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) (Narodne novine 31/19) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Postupci provjere provedeni su od 15. listopada do 29. svibnja 2019.

4 SAŽETAK 2 Na temelju odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je revizija učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije. Postupci revizije provedeni su od 27. siječnja do 1. lipnja Revizijom je bilo obuhvaćeno pet trgovačkih društava: Varkom d.d., Varaždin za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda, Termoplin d.d., Varaždin za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, Parkovi d.d. Varaždin za komunalne i hortikulturne djelatnosti, Gradska tržnica d.o.o., Varaždin za obavljanje poslova tržnice na veliko i malo i Čistoća d.o.o., Varaždin za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge. Ciljevi revizije bili su provjeriti: - jesu li nadzorni odbori učinkovito nadzirali vođenje poslova trgovačkog društva - jesu li uspostavljeni preduvjeti za uspješan rad nadzornih odbora - jesu li nadzorni odbori ispunili svoju stratešku i savjetodavnu zadaću - jesu li nadzorni odbori ispunili svoju kontrolnu zadaću. Državni ured za reviziju je ocijenio da su u svih pet trgovačkih društava obuhvaćenih revizijom nadzorni odbori učinkovito nadzirali vođenje poslova trgovačkih društava, pri čemu su potrebna određena poboljšanja. Revizijom su utvrđeni propusti koji se odnose na preduvjete za rad nadzornih odbora, stratešku i savjetodavnu zadaću nadzornih odbora te njihovu kontrolnu zadaću. Dane su preporuke za otklanjanje nepravilnosti i propusta. Državni ured za reviziju je ocijenio da bi provedba danih preporuka pridonijela uspostavljanju potrebnih preduvjeta za uspješan rad nadzornih odbora, učinkovitijem nadziranju vođenja poslova trgovačkih društava, uspostavljanju djelotvornijeg sustava kontrole i nadgledanja poslovanja trgovačkih društava te bi utjecala na primjenu najviših standarda korporativnog upravljanja u društvima u interesu osnivača, uprave društva, zaposlenika, kupaca, dobavljača i lokalne zajednice. Ciljevi provjere provedbe danih preporuka su ocijeniti jesu li provedene dane preporuke te je li postignut zadovoljavajući napredak. Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza, društvima su upućeni upiti i zatraženo je da sama ocijene napredak u provedbi pojedine preporuke, obavljeni su razgovori s odgovornim osobama, a uvidom u dokumentaciju i poduzete aktivnosti, obavljena je provjera provedbe danih preporuka. Svrha provjere je utvrditi koje su aktivnosti poduzete kako bi preporuke bile provedene. Državni ured za reviziju ocjenjuje da nije postignut zadovoljavajući napredak, jer od 47 danih preporuka, sedam je provedeno, a 40 nije provedeno.

5 I. PROVEDBA DANIH PREPORUKA 3 U nastavku se daju podaci o provedbi danih preporuka prema društvima obuhvaćenim revizijom. Tablica broj 1 Provedba danih preporuka Naziv društva Ukupni broj danih Provedba preporuka preporuka Provedene Neprovedene Varkom d.d., Varaždin Termoplin d.d., Varaždin Parkovi d.d., Varaždin Gradska tržnica d.o.o. Varaždin Čistoća d.o.o. Varaždin Ukupno % provedbe 100,0 14,9 85,1 Varkom d.d., Varaždin 1. Preduvjeti za rad nadzornih odbora 1.1. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora koji se odnose na kvalifikacije i neovisnost. Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora. Potrebno je pratiti 1.2. Preporučeno je u pisanom obliku urediti pravila za upravljanje sukobom interesa. Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo pravila za upravljanje sukobom interesa. Potrebno je pratiti 1.3. Preporučeno je izabrati osobu koja će voditi poslove društva putem javnog natječaja. Preporuka je provedena. Direktor Društva je izabran putem javnog natječaja. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je u pisanom obliku urediti obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinima dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru. Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinu dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje nadzornom odboru. Potrebno je pratiti provedbu preporuke Preporučeno je isplaćivati nagradu za rad u Nadzornom odboru po održanoj sjednici, a ne u mjesečnom iznosu.

6 4 Preporuka nije provedena. Društvo je isplaćivalo nagradu za rad u Nadzornom odboru predsjedniku u mjesečnom neto iznosu 2.000,00 kn i članovima u iznosu 1.800,00 kn, bez obzira na broj održanih sjednica. Potrebno je pratiti provedbu preporuke. 2. Strateška i savjetodavna uloga nadzornih odbora 2.1. Preporučeno je donijeti strateški plan. Preporuka nije provedena. Društvo nije donijelo strateški plan. Potrebno je pratiti 3. Kontrolna zadaća nadzornih odbora 3.1. Nadzornom odboru je preporučeno pregledavati i ispitivati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju. Potrebno je pratiti 3.2. Nadzornom odboru je preporučeno zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti. Potrebno je pratiti 3.3. Nadzornom odboru je preporučeno raspravljati o primjerenosti visine primitaka Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknade troškova, plaćanje premija osiguranja, provizija i drugih primitaka). Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitaka Uprave. Potrebno je pratiti 3.4. Preporučeno je radi postizanja veće transparentnosti birati neovisnog vanjskog revizora putem javnog natječaja. Preporuka nije provedena. Društvo je vanjskog revizora odabralo bez provođenja javnog natječaja. Potrebno je pratiti Termoplin d.d., Varaždin 1. Preduvjeti za rad nadzornih odbora 1.1. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora koji se odnose na kvalifikacije. Preporuka nije provedena. Društvo nije uredilo kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora koji se odnose na kvalifikacije. Potrebno je pratiti provedbu preporuke.

7 Preporučeno je imenovati predsjednika Nadzornog odbora uz primjenu kriterija neovisnosti, odnosno osobe čije funkcije nisu nespojive. Preporuka nije provedena. Predsjednica Nadzornog odbora je ujedno i voditeljica računovodstva i financija. Potrebno je pratiti 1.3. Preporučeno je izabrati osobu koja će voditi poslove društva putem javnog natječaja. Preporuka nije provedena. Uprava društva-direktor izabran je tijekom Odlukom Nadzornog odbora i mandat mu traje do 17. travnja Potrebno je pratiti 1.4. Preporučeno je u pisanom obliku urediti obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinima dostavljanja informacija i dokumenata koje uprava prosljeđuje nadzornom odboru. Preporuka je provedena. U rujnu donesene su izmjene i dopune Poslovnika o radu Nadzornog odbora kojima je utvrđeno da se uz poziv za sjednicu svakom članu dostavlja pisani materijal bitan za odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, prijedlog odluke te zapisnik s prethodne sjednice. Za sjednice Nadzornog odbora na kojima se razmatraju završni rezultati Uprava Društva dostavlja cjelokupnu dokumentaciju u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a koja obuhvaća izvješće Uprave o stanju Društva, financijske izvještaje i bilješke te izvješće vanjskog revizora. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Preporučeno je isplaćivati nagradu za rad u Nadzornom odboru po održanoj sjednici, a ne u mjesečnom iznosu te utvrditi nagradu za rad članova Nadzornog odbora odlukom Skupštine primjerenu poslovima koje obavlja član odbora i visini nagrade u drugim društvima s područja Županije. Preporuka nije provedena. Skupština Društva donijela je u ožujku Odluku o visini neto naknade za rad članova nadzornog odbora za u iznosu 5.000,00 kn za predsjednika i 4.000,00 kn mjesečno za člana Nadzornog odbora. U lipnju Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju i isplati naknade članovima Nadzornog odbora za prema kojoj je naknada utvrđena u iznosu 5.000,00 kn za predsjednika i 4.000,00 kn mjesečno za članove Nadzornog odbora. Nagrade su isplaćivane mjesečno bez obzira na broj održanih sjednica. Potrebno je pratiti 2. Strateška i savjetodavna uloga nadzornih odbora 2.1. Nadzornom odboru je preporučeno davati savjete i preporuke upravi. Preporuka nije provedena. Potrebno je pratiti 3. Kontrolna zadaća nadzornih odbora 3.1. Nadzornom odboru je preporučeno pregledavati i ispitivati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva.

8 6 Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva. Potrebno je pratiti 3.2. Nadzornom odboru preporučeno je zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Potrebno je pratiti 3.3. Nadzornom odboru preporučeno je raspravljati o primjerenosti visine primitaka uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknade troškova, plaćanje premija osiguranja, provizija i drugih primitaka). Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor je donio Odluku o isplati posebne nagrade direktoru Društva za i u iznosu 5,0 % neto dobiti, a koja je utvrđena Ugovorom zaključenim sa sadašnjim direktorom u travnju Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitaka. Potrebno je pratiti provedbu preporuke Preporučeno je radi postizanja veće transparentnosti, birati neovisnog vanjskog revizora putem javnog natječaja. Preporuka nije provedena. Društvo je za odabir neovisnog vanjskog revizora za prikupilo ponude slanjem upita za dostavu ponuda na pet adresa te za na sedam adresa. Skupština je na prijedlog Nadzornog odbora donijela odluke o imenovanju neovisnog vanjskog revizora za i Potrebno je pratiti Parkovi d.d., Varaždin 1. Preduvjeti za rad nadzornih odbora 1.1. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora koji se odnose na kvalifikacije. Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo kriterije i pravila imenovanja članova Nadzornog odbora koji se odnose na kvalifikacije. Potrebno je pratiti 1.2. Preporučeno je u pisanom obliku urediti obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinima dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru. Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinima dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru. Potrebno je pratiti

9 Preporučeno je isplaćivati nagradu za rad u Nadzornom odboru po održanoj sjednici, a ne u mjesečnom iznosu. Preporuka nije provedena. Društvo je isplaćivalo nagradu za rad u Nadzornom odboru predsjedniku u mjesečnom iznosu 2.200,00 kn i članovima u iznosu 1.500,00 kn bez obzira na broj održanih sjednica. Potrebno je pratiti 1.4. Preporučeno je ustrojiti unutarnju reviziju na jedan od načina prema propisima koji uređuju sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Preporuka je provedena. Grad Varaždin je u prosincu donio Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina. Prema navedenoj Odluci, Odjel za unutarnju reviziju obavlja, između ostalog, poslove unutarnjih kontrola kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Grad Varaždin ima udjele i koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti. 2. Strateška i savjetodavna uloga nadzornih odbora 2.1. Preporučeno je donijeti strateški plan. Preporuka nije provedena. Društvo nije donijelo strateški plan. Potrebno je pratiti 3. Kontrolna zadaća nadzornih odbora 3.1. Nadzornom odboru je preporučeno pregledavati i ispitivati poslovne knjige, financijsku dokumentaciju i druge dokumente koji se odnose na poslovanje društva. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju. Potrebno je pratiti 3.2. Nadzornom odboru je preporučeno zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti, u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti. Potrebno je pratiti 3.3. Nadzornom odboru je preporučeno raspravljati o primjerenosti visine primitaka Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknade troškova, plaćanje premija osiguranja, provizija i drugih primitaka. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitaka Uprave. Potrebno je pratiti

10 Gradska tržnica d.o.o., Varaždin 8 1. Preduvjeti za uspješan rad Nadzornog odbora 1.1. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije za imenovanje članova Nadzornog odbora (kvalifikacije i neovisnost). Preporuka nije provedena. Kriteriji za imenovanje članova Nadzornog odbora nisu doneseni u pisanom obliku. Potrebno je pratiti 1.2. Preporučeno je u pisanom obliku urediti pravila za upravljanje sukobom interesa za članove Nadzornog odbora. Preporuka nije provedena. U pisanom obliku nisu uređena pravila za upravljanje sukobom interesa za članove Nadzornog odbora. Potrebno je pratiti provedbu preporuke Preporučeno je u pisanom obliku urediti obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinu dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru. Preporuka je provedena. Uprava je u siječnju donijela Odluku o obvezama Uprave prema Nadzornom odboru, a u listopadu Odluku o obvezama Uprave prema Nadzornom odboru i Skupštini Društva. Prema Odluci iz siječnja 2017., Uprava je obvezna Nadzornom odboru dostavljati tromjesečne financijske izvještaje o poslovanju Društva, financijski plan za narednu godinu, sazvati sjednicu i dostaviti dokumentaciju za nabavke i investicije veće od ,00 kn te o tome dobiti suglasnost članova Nadzornog odbora, tražiti suglasnost članova Nadzornog odbora za odluke koje nisu u nadležnosti Uprave, a sve sukladno aktu o osnivanju Društva. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti 1.4. Preporučeno je utvrditi primjerenu visinu nagrade članovima Nadzornog odbora u odnosu na broj održanih sjednica i poslove koje obavljaju. Preporuka nije provedena. Društvo je isplaćivalo nagradu za rad u Nadzornom odboru predsjedniku u mjesečnom iznosu 2.000,00 kn i članovima u iznosu 1.200,00 kn, bez obzira na broj održanih sjednica. Potrebno je pratiti 1.5. Preporučeno je uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina utvrđenih odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Preporuka je provedena. Grad Varaždin je u prosincu donio Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina. Prema navedenoj Odluci, Odjel za unutarnju reviziju obavlja, između ostalog, poslove unutarnjih kontrola kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Grad Varaždin ima udjele i koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti. 2. Kontrolna zadaća nadzornih odbora 2.1. Nadzornom odboru preporučeno je pregledavati i ispitivati poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju Društva.

11 9 Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju. Potrebno je pratiti 2.2. Nadzornom odboru preporučeno je pisana izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva podnositi Skupštini. Preporuka je provedena. Nadzorni odbor je pisana izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za i podnosio Skupštini. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti Nadzornom odboru preporučeno je zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti. Potrebno je pratiti 2.4. Nadzornom odboru preporučeno je raspravljati o primjerenosti visine primitaka Uprave (plaće, sudjelovanje u dobiti, naknade troškova, plaćanje premije osiguranja, provizije i drugi primici). Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije raspravljao o primjerenosti visine primitaka Uprave. Potrebno je pratiti Čistoća d.o.o., Varaždin 1. Preduvjeti za uspješan rad Nadzornog odbora 1.1. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije za imenovanje članova Nadzornog odbora (kvalifikacije i neovisnost). Preporuka nije provedena. Kriteriji za imenovanje članova Nadzornog odbora nisu doneseni u pisanom obliku. Potrebno je pratiti 1.2. Preporučeno je u pisanom obliku urediti kriterije za imenovanje članova Uprave. Preporuka nije provedena. U pisanom obliku nisu utvrđeni kriteriji za imenovanje Uprave. Potrebno je pratiti 1.3. Preporučeno je članove Uprave izabirati na temelju javnog natječaja. Preporuka nije provedena. Mandat upravi nije istekao ( ). Potrebno je pratiti 1.4. Preporučeno je u pisanom obliku urediti obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinu dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru.

12 10 Preporuka nije provedena. Društvo nije u pisanom obliku uredilo obveze Uprave prema Nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinu dostavljanja informacija i dokumenata koje Uprava prosljeđuje Nadzornom odboru. Potrebno je pratiti 1.5. Preporučeno je utvrditi primjerenu visinu nagrade članovima Nadzornog odbora u odnosu na broj održanih sjednica. Preporuka nije provedena. Društvo je isplaćivalo nagradu za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima u mjesečnom iznosu 700,00 kn, bez obzira na broj održanih sjednica. Potrebno je pratiti 1.6. Preporučeno je uspostaviti unutarnju reviziju na jedan od načina utvrđenih odredbama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru. Preporuka je provedena. Grad Varaždin je u prosincu donio Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina. Prema navedenoj Odluci, Odjel za unutarnju reviziju obavlja, između ostalog, poslove unutarnjih kontrola kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Grad Varaždin ima udjele i koji su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Provedbu preporuke nije potrebno pratiti. 2. Strateška i savjetodavna zadaća nadzornih odbora 2.1. Preporučeno je donijeti strateški plan i uključiti Nadzorni odbor u proces strateškog planiranja. Preporuka nije provedena. Društvo nije donijelo strateški plan. Potrebno je pratiti 3. Kontrolna zadaća nadzornih odbora 3.1. Nadzornom odboru je preporučeno pregledavati i ispitivati poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju Društva. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije pregledavao i ispitivao poslovne knjige, blagajnu, vrijednosne papire i drugu dokumentaciju. Potrebno je pratiti 3.2. Nadzornom odboru preporučeno je zahtijevati obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti u cilju smanjenja rizika poslovanja, preventivnog djelovanja i zaštite imovine. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije zahtijevao obavljanje poslova kontrole određenih poslovnih aktivnosti. Potrebno je pratiti 3.3. Nadzornom odboru preporučeno je raspravljati o primjerenosti visine primitaka Uprave. Preporuka nije provedena. Nadzorni odbor nije raspravljao o visini primitaka Uprave. Potrebno je pratiti

13 II. UČINCI PROVEDENIH PREPORUKA 11 Državni ured za reviziju obavio je provjeru provedbe danih preporuka za reviziju učinkovitosti rada nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu/suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Varaždinske županije. Od 47 danih preporuka, sedam je provedeno, a 40 nije provedeno. Državni ured za reviziju ocjenjuje da nije postignut zadovoljavajući napredak. Društva koja su postupila u skladu s danim preporukama, postigla su pozitivne učinke, i to: - izabrala su osobu koja će voditi poslove društva putem javnog natječaja - uredila su obveze uprave prema nadzornom odboru o vrsti, rokovima i načinu dostavljanja informacija i dokumenata koje uprava prosljeđuje nadzornom odboru - podnosila su skupštini pisana izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i - ustrojila su unutarnju reviziju na jedan od načina prema propisima koji uređuju sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRISLIGA D.O.O., TISNO Šibenik, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada

Више

SB TOURS

SB TOURS IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU Split, ožujak 2014. SJEDIŠTE SPLIT: Mediteranskih igara 1 (Barake PIS-a), tel./fax. (021) 384-448 Ispostava Makarska: Kralja Petra Krešimira IV. 12. Tel. (021)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug

Више

KD AUTOTROLEJ d

KD AUTOTROLEJ d - Izvještaj o radu za 2016. g. Rijeka, svibanj 2017. godine U razdoblju od 15. siječnja 2016. godine do 30. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor KD Autotrolej d.o.o. djeluje u sastavu: 1. IVO SIMPER, Grad

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 441. i 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 11/93, 34/99 i 52/00), i Društvenog ugovora trgovačkog društva GKP «PRE-KOM» d.o.o. Prelog, na prijedlog Uprave Društva

Више

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc KREDITNA BANKA ZAGREB d.d Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE Temeljem članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka),

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ožujak 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DOMU

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, listopad 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD PAG Zadar, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 4.3.2019. Sva sadržana u ovom upitniku odnose

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA R

K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA R K O N Č A R - D I S T R I B U T I V N I I S P E C I J A L N I T R A N S F O R M A T O R I d. d. Josipa Mokrovića 8 ZAGREB, HRVATSKA GLAVNA SKUPŠTINA REDOVNIH DIONIČARA 21.05.2019. MATERIJALI I PRIJEDLOZI

Више

A

A На основу члана 44. Статута А.Д. Комуналац Бијељина-Пречишћени текст и члана 33. Пословника о раду Скупштине акционара А.Д. Комуналац Бијељина, Скупштина акционара Друштва, на годишњој сједници одржаној

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD Zajam br. 8086-HR) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNIH SAVJETNIKA NA POSLOVIMA PRIJEPISA I VERIFIKACIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Више

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i

I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih i I. MIŠLJENJE POSLOVNO INOVACIJSKI CENTAR HRVATSKE BICRO D.O.O. 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja društva (dalje u tekstu: Društvo)

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: 041-01/18-01/45 URBROJ: 613-15-19-7 Zadar, 23. travnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNE USTANOVE NACIONALNI

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA: UP/I-344-01/15-03/03 URBROJ: 376-11-15-13 Zagreb, 9. srpnja 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devoši

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devoši KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devošić +385 23 202 137 TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 14.04.2016.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Microsoft Word - u0ccb75g9J8aVYJWLbVqiQ==.doc

Microsoft Word - u0ccb75g9J8aVYJWLbVqiQ==.doc KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE Temeljem članaka 277., stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu:

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju čl. 10. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, prosinac 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

(Microsoft Word - Godi\232nji popis objavljenih informacija KBZ, d.d. za doc)

(Microsoft Word - Godi\232nji popis objavljenih informacija KBZ, d.d. za doc) HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA, Službeni registar ZAGREBAČKA BURZA, HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA Godišnji popis objavljenih informacija Kreditne banke koje se odnose na 2012/2013

Више

Temeljem odredbe članka 15. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) te članka 47. stavak 1. i članka 48. stavak 1. i stavak

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska   Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 11. ožujka 2019. godine Broj 3 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 12. Odluka o dodjeli sredstava Proračuna Grada Belog Manastira političkim strankama... 48 13. Odluka o prijenosu

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klas REPUBLIKA HRVATSKA REPUBBLICA DI CROAZIA ISTARSKA ŽUPANIJA REGIONE ISTRIANA GRAD ROVINJ-ROVIGNO CITTA' DI ROVINJ-ROVIGNO Gradonačelnik Il Sindaco Klasa/Classe: 320-01/17-01/121 Urbroj/Numprot: 2171/01-07-13/3-2

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Rijeka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE Rijeka, studeni

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Ova okružnica važan je dokument i zahtjeva vašu pozornost

Ova okružnica važan je dokument i zahtjeva vašu pozornost Redovna dionica: HT (ISIN: HRHT00RA0005) Kotacija: Zagrebačka burza, službeno tržište LEI: 097900BFHJ0000029454 Matična država članica: Republika Hrvatska U Zagrebu, 25. travnja 2019. godine PROTUPRIJEDLOZI

Више

Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška Zagreb, Hrvatska OIB: POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DION

Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška Zagreb, Hrvatska OIB: POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DION Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška 116 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 36749512860 www.badel1862.hr POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA BADEL 1862 D.D. Na temelju članka 277.

Више

a)

a) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POREZNA UPRAVA Zagreb, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O POREZNOJ UPRAVI 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 2

Више

PROČIŠĆENI DNEVNI RED

PROČIŠĆENI DNEVNI RED PROČIŠĆENI DNEVNI RED ZA NASTAVAK 12. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 3.,4.,5.,10.,11. i 12. srpnja 2019. 1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU IZMJENE I DOPUNE BASELSKE KONVENCIJE O NADZORU PREKOGRANIČNOG

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA GOLA Koprivnica, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Virovitica KLASA: 041-01/18-02/46 URBROJ: 613-12-18-8 Virovitica, 22. studenoga 2018. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA ORAHOVICE

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET:

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/03 URBROJ: 2198/ Zadar, 17. siječnja PREDMET: REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 944-01/19-01/03 URBROJ: 2198/01-2-19-6 Zadar, 17. siječnja 2019. PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA

Више

TV - BADEL - memorandum 2014

TV - BADEL  - memorandum 2014 Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška 116, P.P.26 10000 Zagreb, Hrvatska telefon: +385 1 4609 555 telefaks: +385 1 4640 106 www.badel1862.hr Zagreb, 17.03.2015. godine OBAVIJEST O

Више