Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007"

Транскрипт

1 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012, 62/2013, 63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014 и 68/ др. Закон и 103/2015), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/14 др. закон) и члана 19. Статута Градске општине Барајево (''Сл. лист Града Београда'' бр. 30/2010, 40/2013) донела је: ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овом Одлуком утврђују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Градске општине Барајево за годину, његово извршавање, као и права и обавезе корисника буџетских средстава. Буџет Градске општине Барајево за годину састоји се од: A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска у динарима класификација 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске ,00 имовине 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,41 у чему: 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,13 у чему: БУЏЕТСКИ (7+8) - (4+5) ,54 ДЕФИЦИТ Издаци за набавку финансијске 62 имовине Примања од продаје финансијске 92 имовине УКУПАН ФИСКАЛНИ ((7+8) - (4+5)) ,54 СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од 91 задуживања Примања од продаје финансијске 92 имовине Процена суфицита (неутрошена средства из претходних ,54 година) Издаци за отплату 61 главнице дуга Издаци за набавку нефинансијске имовине 6211 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,54 1

2 Члан 2. Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од ,54 динара из члана 1. ове Одлуке обезбедиће се из процењеног нераспоређеног вишка прихода из ранијих година година у износу од ,54 динара. Члан 3. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, и годину исказују се у следећем прегледу Прилог 2 преглед капиталних пројеката у периоду од године Приоритет Назив капиталног пројекта Година почетка финансирања пројекта Година завршетка финансирања пројекта Укупна вредност пројекта Уговорени рок завршетка (месецгодина) Реализовано закључно са године план процена извршења Након Набавка администретивне опреме опреме за потребе ГО Барајево-намештај Набавка административне опреме за потребе ГО Барајево-рачунарска опрема и штампачи Набавка софтвера за потребе ГО Барајево Набавка службеног возила за потребе ГО Барајево Пројекат завршетак моста на барајевској реци Пројекат изградња монтажне спортске хале Пројекат уређење форланда и водотока барајевске реке Израда плана процена угрожености и плана заштите и спашавања Набавка електронске опреме за потребе ГО Барајево-ванредне ситуације Израда пројектне документације -ПГР насеље Барајево Капитално одржавање зграда

3 Р.бр. Назив капиталног пројекта Шифра програма Прилог 2а преглед капиталних пројеката у периоду од године Шифра програмске активности/ Пројекта Конто 3. ниво Конто 4. ниво Извор Реализовано закључно са године план процена реализације Након Набавка администретивне опреме опреме за потребе ГО Барајевонамештај Набавка административне опреме за потребе ГО Барајево-рачунарска опрема и штампачи Набавка софтвера за потребе ГО Барајево Набавка службеног возила за потребе ГО Барајево Пројекат завршетак моста на барајевској реци Пројекат завршетак моста на барајевској реци Пројекат завршетак моста на барајевској реци Пројекат изградња монтажне спортске хале Пројекат изградња монтажне спортске хале Пројекат уређење форланда и водотока барајевске реке Израда плана процена угрожености и плана заштите и спашавања Набавка електронске опреме за потребе ГО Барајево-ванредне ситуације Израда пројектне документације - ПГР насеље Барајево Капитално одржавање зграда

4 Члан 4. Приходи и примања буџета општине Барајево утврђују се у следећим износима: Класа/категор ија/група Конто ОПИС Буџет за годину I (А+Б) ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА , A ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ПОРЕЗИ , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , Порез на зараде , Порез на земљиште , Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности према паушално утврђеном приходу, по Решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем , , , ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге , Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе , , ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , Комунална такса за коришћење рекламних паноа , Комунална такса за коришћење моторних друмских и прикључних возила , Комунална такса за држање животиња , ДРУГИ ПОРЕЗИ , Комунална такса за истицање фирме на пословном простору , ДРУГИ ПРИХОДИ , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , Камате , Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама , Комунална такса за коришћење простора за паркирање , Накнада за коришћење грађевинског земљишта , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета , Административне таксе , Приходи органа управе , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ , Новчане казне , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , Мешовити и неодређени приходи , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ,00 4

5 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , Меморандумске ставке за рефундацију расхода , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године , , Б ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА , Примања од продаје робе за даљу продају , II ПРЕНЕТА СРЕДСТВА БУЏЕТА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , III СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,00 УКУПНО I+II+III ,54 Члан 5. Расходи издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: Ек клас ОПИС Средства из буџета Издаци из осталих извора Укупна средства 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ , , ,41 41 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , , , Плате и додаци запослених , , Социјалани доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјалана давања запосленима , , , Накнаде запосленима , , Награде,бонуси и остали посебни расходи ,00 0, ,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору ,00 0, , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , , Материјал , ,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ , , Субвенције јавним нефинансијским предузећима , ,00 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , , , Трансфери осталим нивоима власти , , Остале дотације и трансфери , , ,00 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , , , Накнаде за социјалну заштиту из буџета , , ,00 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ , , Дотације невладиним организацијама , , Порези, обавезне таксе, казне и пенали , , Новчана казна и пенали по решењу суда , ,00 49 РЕЗЕРВЕ , , Средства резерве , , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ , , ,13 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА , , , Зграде и грађевински објекти , , , Машине и опрема , , Остале некретнине и опрема ,00 5

6 515 Софтвер , ,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА , , Земљиште , ,22 УКУПНИ РАСХОДИ , , ,54 Члан 6. Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Функционална класификација Функције Средства из буџета Средства из осталих извора Укупно Социјална заштита , , ,00 Социјална заштита некласификована на , , другом месту , Опште јавне услуге , , ,00 Извршни и законодавни органи, финансијски и , фискални послови и спољни послови , Опште услуге , , ,00 Опште јавне услуге некласификоване на , другом месту , Одбрана , , Цивилна одбрана , , Јавни ред и безбедност , , Судови , , Економски послови , , Пољопривреда , , Заштита животне средине , , Управљање отпадом , , Послови становања и заједнице , , , Развој заједнице , , , Улична расвета , , , Рекреација,спорт,култура и вере , , , Рекреација,спорт,култура и вере , ,00 некласификовани на другом месту , Образовање , , Предшколско образовање , , Образовање које није дефинисано нивоом , ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ , , ,54 Члан 7. Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: Шифра Назив Средства из буџета Програм Програмска Програмска активност/ Пројекат активност/ Пројекат Средства из осталих извора Укупна средства Програм 1. Урбанизам и просторно планирање 0, , ,00 6

7 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање 0, , , Програм 2. Комуналнае делатности , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање , , ,00 јавним осветљењем ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених , , ,00 површина ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на , , ,00 површинама јавне намене ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и , ,00 погребне услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге , , , ПРОЈЕКАТ Уређење форланда и водотока барајевске реке , , , Програм 5. Пољопривреда и рурални развој , , ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите , , ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација , , ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама , , Програм 6. Заштита животне средине , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом , , Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне , , ,41 инфраструктуре ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци- 2.фаза'' , , , Програм 8. Предшколско васпитање и образовање , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа , , Програм 9. Основно образовање и васпитање , , ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика , , ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа , , ПРОЈЕКАТ Превоз ученика , , ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и , ,00 школску библиотеку ПРОЈЕКАТ ''За првака пакет први'' , , Програм 11. Социјална и дечја заштита , , , ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи , , ПРОЈЕКАТ ''Набавка и расподела пакета грађевинског материјала'' , , Програм 13. Развој културе и информисања , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе , , , Програм 14. Развој спорта и омладине , , ,00 7

8 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и , ,00 школском спорту ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале-балон хале , , , Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне , , ,00 самоуправе и градских општина ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних , ,00 заједница ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско/градско правобранилаштво , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва , , ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТ Управљање ванредним , ,00 ситуацијама ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација , , ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' , , Програм 16. Политички систем локалне самоуправе , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних , ,00 органа ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТПодршка раду извршних , ,00 органа власти и скупштине УКУПНИ РАСХОДИ , , ,54 Члан 8. Укупна средства за јавну потрошњу утврђена у члану 1. ове одлуке повећавају се за износ средстава која се пренесу из буџета града општини за конкретне намене, на основу акта градоначелника града Београда. Обим средстава за јавну потрошњу утврђен у члану 1. ове одлуке повећава се за износ средстава које општина оствари по основу донација и трансфера. Члан 9. У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од ,00 динара. Председник општине одлучује о коришћењу средстава сталне буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему, на предлог органа управе надлежног за финансије. 8

9 Члан 10. У текућу буџетску резерву издвајају се средства у укупном износу од ,00 динара. Председник општине одлучује о коришћењу средстава текуће буџетске резерве, за намене утврђене у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему на предлог органа управе надлежног за финансије. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Укупна средства буџета утврђена су у износу од ,54 динара, а формирана су приходима и примањима из следећих извора : 1.Tекући приходи у износу од ,00 динара извор финансирања 01, утврђених Одлуком о обиму средстава за вршење послова Града и градских општина и утврђивању прихода и примања која припадају Граду, односно градским општинама у години. 2. Процењеног вишка прихода из ранијих година утврђеног у износу од ,54 динара извор финансирања 13, распоређују се за следеће намене: -Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 421 Стални трошкови, - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1301 Развој спорта и омладине, пројекат изградња монтажне спортске хале-балон хале, функција 860, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, - Средства у износу од ,41 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 425, за периодично одржавање некатегорисаних путева у насељима на територији ГО Барајево, - Средства у износу од ,20 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа,програм 1102 Комуналне делатности, пројекат Уређење форланда и водотока барајевске реке, функција 620, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, - Средства у износу од ,71 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа,програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат ''Завршетак моста на Барајевској реци- 2.фаза'',функција 620, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, - Средства у износу од ,22 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа,програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат ''Завршетак моста на Барајевској реци- 2.фаза'',функција 620, економска класификација 541-Земљиште, - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0901 Социјална и дечија заштита, пројекат Набавка и расподела пакета грађевинског материјала, функција 090, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, за набавку пакета грађевинског материјала за решавање стамбених потреба избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Барајево, - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1101 Локални развој и просторно планирање, програмска активност Просторно и урбанистичко планирање, функција 620,економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, 9

10 Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији, Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Одржавање јавних зелених површина, функција 620, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Одржавање чистоће на површинама јавне намене, функција 620, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност Остале комуналне услуге, функција 620, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3 Општинска управа, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност Одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 620, економска класификација 465-Остале дотације и трансфери, за измиривање преузетих обавеза Дирекције за развој и изградњу Градске општине Барајево у ликвидацији - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 Општинска управа, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130, економска класификација 424-Специјализоване услуге, за покриће за трошкова за извршење Решења грађевинске инспекције Управе Градске општине Барајево, 3. Сопствени приходи индиректних корисника у износу од ,00 динара извор финансирања 04 распоређују се за следеће намене: - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.2, програм 1201 Развој културе, програмска активност Функционисање локалних установа културе, Функција 860, економска класификација 421 Стални трошкови, - Средства у износу од ,00 динара распоређују се у оквиру раздела 3, глава 3.3, програм 1201 Развој културе, програмска активност Функционисање локалних установа културе, Функција 860, економска класификација 424 Специјализоване услуге. 4.Меморандумске ставке за рефундацију расхода у износу од ,00 динара Извор финансирања 03. Средства из става 1. овог члана распоређују се по корисницима буџета и врстама издатака и то: 10

11 Раздео Глава Програмска класификација Функција Економска класификација Извор финан. ОПИС Приходи из буџета 01 Остали извори СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање скупштине Укупни издаци 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Награде, бонуси и остали расходи , , Услуге по уговору , , Остале дотације и трансфери , , Дотације невладиним организацијама Ова апропријација користиће се за: - финансирање редовног рада политичких партија у износу од ,00 динара , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 2 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм16: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , ,00 Извори финансирања за раздео 01: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за раздео , ,00 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање извршних органа 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде трошкова за запослене , , Услуге по уговору , ,00 11

12 465 Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм16: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм ,00 Извори финансирања за раздео 2: 3 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за раздео , ПРОГРАМ 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ПРОЈЕКАТ Накнада стрелцима у систему противградне заштите Пољопривреда 424 Специјализоване услуге ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 421 Пољопривреда 481 Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : , , , , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ Посете пољопривредника сајмовима и изложбама 421 Пољопривреда 424 Специјализоване услуге ,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : , , , , ,00 12

13 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат ,00 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм , ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом 424 Специјализоване услуге ,00 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм 6: 01 Приходи из буџета Укупно за програм ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште услуге , , , , Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Стални трошкови , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање зграде и , ,00 опреме 426 Материјал , , Остале дотације и трансфери , , , Порези и обавезне таксе , , Новчане казне по решењу суда , , Зграде и грађевински објекти , , Машине и опрема Софтвери , , , ,00 13

14 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,00 03 Социјални доприноси 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Инспекцијски послови 130 Опште услуге 411 Плате додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Накнаде у натури , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Специјализоване услуге Ова апропријација користиће се - извршење Решења комуналне инспекције ,00 динара - извршење Решења грађевинске инспекције ,00 динара , , , Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства текуће резерве , ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију , , ,00

15 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Средства сталне резерве ,00 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Ванредне ситуације 220 Цивилна одбрана Материјал ,00 Зграде и грађевински објекти ,00 Машине и опрема ,00 Извори финансирања за функцију 220: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ Финансирање невладиних организација 130 Извршни и законодавни органи 481 Дотације невладиним организацијама -дотације невладиним организацијама и удружењима грађана у износу од ,00 динара ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , , , , ,00 Укупно за пројекат , , ПРОЈЕКАТ ''Финансирање верских заједница'' 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама , ,00 Извори финансирања за функцију 950: 15

16 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за пројекат , ,00 Извори финансирања за Програм15: 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода Укупно за програм , ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање саобраћајне инфраструктуре 620 Развој заједнице , , , , Специјализоване услуге , , Текуће поправке и одржавање , Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 620: , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода ,41 Укупно за Функцију , ,41 Извори финансирања за програмску активност : , ,41 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,41 Укупно за програмску активност , , , ПРОЈЕКАТ ''Завршетак моста на Барајевској реци- 2.фаза'' 620 Развој заједнице 424 Специјализоване услуге , Зграде и грађевински објекти 541 Земљиште Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , , ,22 13 Вишак прихода ,93 Укупно за Функцију , ,93 Извори финансирања за пројекат : , , , , , ,93 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода ,93 Укупно за пројекат , ,93 Извори финансирања за Програм 7: , ,93 16

17 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода ,34 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 9 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА ПРОРАМСКА АКТИВНОСТ Социјалне помоћи 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета - ова апропријација користиће се за: - једнократне помоћи за оболеле од тешких и ретких болести у износу од ,00 динара -трошкове сахране нн лица у износу од ,00 динара Извори финансирања за функцију 090 : , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функцију , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ ''Набавка и расподела пакета грађевинског материјала'' Социјална заштита некласификована на 090 другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 Извори финансирања за функцију 090 : 13 Вишак прихода Укупно за функцију 090 Извори финансирања за пројекат : 13 Вишак прихода Укупно за пројекат Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета , , , , , , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програм , , , ПРОГРАМ 1 УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице 511 Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 13 Вишак прихода Укупно за функцију , , , , , ,00 17

18 Извори финансирања за програмску активност : 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм1: 13 Вишак прихода ,00 Укупно за програм , ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање/одржавање јавним осветљењем 640 Улична расвета 421 Стални трошкови , Текуће поправке и одржавање зграде и опреме , , , , , , Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 640 : 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , , , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање јавних зелених површина Развој заједнице Специјализоване услуге ,00 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 620 : , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , , , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање чистоће на површинама јавне намене Развој заједнице Стални трошкови ,00 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 620 : , , ,00 18

19 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , , , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , , ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља и погребне услуге Развој заједнице Субвенције јавним нефинансијским предузећимa - Ова апропријација користиће се за текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' за покриће губитка насталог приликом одржавања гробаља и обављања погребних услуга Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију , , , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остале комуналне услуге 620 Развој заједнице 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима Ова апропријација користиће се за : - Текуће субвенције ЈКП ''10. Октобар'' у износу од ,00 динара за покриће трошкова закупа Црвеном крсту - Текуће субвенције ЈКП ''10.Октобар'' у износу од ,00 динара за покриће губитка насталог приликом изношења смећа 465 Остале дотације и трансфери Извори финансирања за функцију 620: ,00 01 Приходи из буџета ,00 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , , , , , , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , ,00 19

20 ПРОЈЕКАТ Уређење форланда и водотока барајевске реке Развој заједнице 424 Специјализоване услуге , Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета , , , , ,00 13 Вишак прихода , ,20 Укупно за функцију , , ,20 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,20 Укупно за пројекат , , ,20 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 13 Вишак прихода Укупно за програм 2 ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 860 Рекреација, спорт, култура и вере , , Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 860: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском и школском спорту 860 Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама ,00 Извори финансирања за функцију 860: , , , , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функција ,00 Извори финансирања за програмску активност : , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , , ПРОЈЕКАТ Изградња монтажне спортске хале-балон хале 20

21 860 Рекреација, спорт, култура и вере 424 Специјализоване услуге , , Зграде и грађевински објекти Извори финансирања за функцију 860: , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода ,00 Укупно за Функцију , ,00 Извори финансирања за пројекат : , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , ,00 Укупно за програмску активност , , ,00 Извори финансирања за Програм 14: 01 Приходи из буџета , ,00 13 Вишак прихода , , ,00 Укупно за програм , , ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање предшколских установа 911 Предшколско образовање 463 Трансфери осталим нивоима власти ,00 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функција ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програмску активност Извори финансирања за Програм 8: ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм , ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ПРОЈЕКАТ Исхрана и смештај ученика 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : , , , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат , , ,00 21

22 ПРОЈЕКАТ Текуће поправке и одржавање школа 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти ,00 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета , ПРОЈЕКАТ Превоз ученика Укупно за пројекат , Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти , Накнаде за социјалну заштиту из буџета Ова апропријација користиће се за - покриће трошкова превоза категоризоване деце и њихових пратилаца у износу од ,00 динара Извори финансирања за функцију 950: ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ набавка књига за одличне ученике и школску библиотеку 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти ,00 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за пројекат : 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за пројекат , ПРОЈЕКАТ ''За првака пакет први'' 950 Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери осталим нивоима власти ,00 Извори финансирања за функцију 950: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију 950 Извори финансирања за пројекат : , , , , , , , , , , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 22

23 Укупно за пројекат ,00 Извори финансирања за Програм 9: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм , ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ПРОГРАМАКА АКТИВНОСТПодршка раду извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге , , , Плате додаци и накнаде запослених , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , Накнаде за запослене ( превоз) , , Награде, бонуси и остали расходи , , Остале дотације и трансфери , ,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за функцију ,00 Извори финансирања за програмску активност : , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,00 Укупно за програм ,00 Извори финансирања за раздео 3: , ,00 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 13 Вишак прихода Укупно за раздео , МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ , , , , ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови , , Специјализоване услуге , , Материјал , , Порези и обавезне таксе , , Новчане казне по решењу суда , , Машине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 160 : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за функција , ,00 23

24 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програмску активност , ,00 Извори финансирања за Програм15: 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за програм , ,00 Извори финансирања за главу 3.1 : 01 Приходи из буџета , ,00 Укупно за главу , , ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО'' ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 860 Рекреација, спорт, култура и вере 411 Плате додаци и накнаде запослених (зараде) , , Социјални доприноси на терет послодавца , , Социјална давања запосленима , , , Накнаде за запослене , , Стални трошкови , , , Трошкови путовања , , Услуге по уговору , , Специјализоване услуге , , , Текуће поправке и одржавање , , Материјал , , Остале дотације и трансфери , , Порези и обавезне таксе , , Машине и опрема , , Остале некретнине и опрема , ,00 Извори финансирања за функцију 860 : 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 04 Сопствени приходи , ,00 Укупно за функцију , , ,00 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 04 Сопствени приходи , ,00 Укупно за програмску активност , , ,00 Извори финансирања за Програм 13: 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 04 Сопствени приходи , ,00 Укупно за програм , , ,00 Извори финансирања за главу 3.2: 01 Приходи из буџета , ,00 03 Социјални доприноси , ,00 24

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-049.indd

Sluzbeni-list-BGD-049.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 49 21. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА БАРАЈЕВО На основу члана 13. став 1. и члана 88. став 1 и члана 88а Закона о

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

01 - Sluzbeni list BR 22.rtf

01 - Sluzbeni list BR 22.rtf GODINA XLVII BROJ 22 ^A^AK 16. novembar 2013. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 373. На основу члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више