Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Обрађивач: Одељење за финансије и привреду"

Транскрипт

1 Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07 и 83/14) и члана 25. Статута Градске општине Палилула ( Службени лист града Београда, бр. 43/08, 16/10 и 35/13), донела је О Д Л У К У О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У Одлуци о буџету Градске општине Палилула за годину ( Службени лист града Београда, брoj 130/18), члан 1. мења се, тако да гласи: ОПИС Износ (динара) А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (кл. 7+8): ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: текући приходи буџета укључујући и донације приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 8): - 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (кл. 4+5): ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: текући буџетски расходи укључујући и донације расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних - буџетских корисника 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа 5) у чему: - текући буџетски издаци са донацијама издаци из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских - корисника БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5):

2 2 ОПИС Износ (динара) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења - јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијске имовине (категорија осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) - (4+5) +(92-62): Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, , 9228) Примања од задуживања (категорија 91) - Неутрошена средства из претходних година Издаци за отплату главнице дуга (61) - Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу - спровођења јавних политика (део 62) НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ: Члан 2. Члан 3. мења се тако да гласи: Капитални издаци у години планирају се у износу од динара, односно у износу од динара за 2020 годину, и то за следеће намене: Екон. класиф. Извор фина нс. Н а м е н а 2019 година - износ - (динара) Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање Уређење некатегорисаних путева - капитално одржавање Капитално одржавање СПЦ Радивој Кораћ - радови на крову ЦК Влада Дивљан санација сутерена Уређење некатегорисаних путева - пројектна документација Израда пројеката енергетске санације зграда на територији Општине 2020 година - износ - (динара) Пета гимназија - пројекат енергетске санације Пројекат водоводне мреже на територији Општине Пројекат водоводне мреже на територији Општине Израда плана детаљне регулације Израда геолошког елабората година - износ - (динара)

3 3 Екон. класиф. Извор фина нс. Н а м е н а 2019 година - износ - (динара) игралишта у вртићима самоуправе - Вишњичка Бања пројекат препарцелизације Борчи - пројектна документација надзор и пројектно планирање планирање Пројекат опремања дечјих Пројекат зграде Локалне Установа културе у Борчи Изградња Установе културе у ЦК Влада Дивљан стручни ЦК Влада Дивљан - пројектно Административна опрема Административна опрема Административна опрема ЦК Влада Дивљан Административна опрема ЦК Влада Дивљан Административна опрема ЦК Влада Дивљан Медицинска опрема колица за инвалиде Опремање дечјих игралишта у вртићима Опремање дечјих игралишта у вртићима Опрема за образовање, културу и спорт ЦК Влада Дивљан Опрема за образовање, културу и спорт ЦК Влада Дивљан Уградња нове рампе испред зграде Општине Набавка ППЗ опреме у зградама на територији Општине Ручне радио станице за потребе рада Штаба за ванредне ситуације Монтирана опрема ЦК Влада Дивљан Пошумљавање Аде Хује Инсталирање новог рачуноводственог програма Уређење зелених површина, паркова и међублоковског зеленила година - износ - (динара) У К У П Н О година - износ - (динара)

4 4 Члан 3. У члану 4. износ замењује се износом , а износ износом Члан 4. У члану 5., примања по врстама и издаци по основним наменама утврђују се у следећим износима: ПРИМАЊА В р с т а п р и х о д а 321 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2018 ГОДИНЕ Буџетска средства Други Укупна извори средства Свега 3 : ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 71 Порези 711 Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности Порези на доходак, добит и капиталне добитке (од пољопривреде и шумарства) 711 Порези на доходак, добит и капиталне добитке (на земљиште) 711 Самодоприноси 713 Порез на имовину (од непокретности) Порез на наслеђе и поклон Порез на имовину (на апсолутна права) 714 Порези на добра и услуге (комуналне таксе) Накнада за коришћење јавних површина Други порези (комуналне таксе) Свега 71 : Донације и трансфери 732 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 733 Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 733 Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 733 Текући трансфери градова у корист нивоа општина 733 Капитални трансфери градова у корист нивоа општина Свега 73 :

5 5 В р с т а п р и х о д а 74 Други приходи 741 Приходи од камата на средства буџета општине 741 Приходи од имовине (комуналне таксе) 742 Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа општина 742 Општинске административне таксе Буџетска средства Други извори Укупна средства Накнада за уређивање грађевинског земљишта Приходи од делатности општинских органа и организација 743 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина 743 Приходи од мандатних казни у корист нивоа општина 744 Текући добровољни трансфери од правних лица 745 Остали приходи у корист нивоа општина Свега 74 : Меморандумске ставке за рефундацију расхода 772 Меморандумске ставке из претходне године Свега 77 : Свега 7 : ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 911 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 921 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: ИЗДАЦИ - Општи део 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 41 Расходи за запослене О п и с Средства из буџета Из других 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Свега 41 : Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови

6 6 О п и с Средства из буџета Из других 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање М а т е р и ј а л Свега 42 : Амортизација и употреба средстава за рад 431 Амортизација некретнина и опреме Свега 43 : 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 441 Отплата домаћих камата 444 Пратећи трошкови задуживања Свега 44 : 46 Донације, дотације и трансфери 463 Трансфери осталим нивоима Остале дотације и трансфери Свега 46 : Социјално осигурање и социјална заштита 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Свега 47 : Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада за штету насталу од елементарних непогода 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа 49 Средства резерве Свега 48 : Средства резерве (стална и текућа) Свега 49 : Свега 4 : ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 51 Основна средства 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема 514 Култивисана имовина Нематеријална имовина Природна имовина Свега 51 : Земљиште Свега 54 :

7 7 О п и с Средства из буџета Из других Свега 5 : ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61 Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима Свега 61 : 62 Набавка финансијске имовине 621 Набавка домаће финансијске имовине Свега 62 : Свега 6 : УКУПНИ РАСХОДИ: II - ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. У члану 6. став 1., износ замењује се износом У ставу 2. алинејa 3., износ замењује се износом У ставу 2. алинејa 4., износ замењује се износом У ставу 2. алинејa 5., износ замењује се износом ИЗДАЦИ - Посебни део I СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Скупштине 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови

8 8 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 465 Остале дотације и трансфери Дотације невладиним организацијама - дотације политичким странкама : Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Општинска слава и Дан општине Услуге по уговору за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 110: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 110: за програм 16: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 16: за раздео I : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за раздео I :

9 9 II III ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ И ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 2101 ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање Извршних органа 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Остале дотације и трансфери : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : за функцију 110: Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 110: за програм 16: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 16: за раздео II : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за раздео II : ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе

10 10 IV 330 Судови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Општинско правобранилаштво 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 422 Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова : Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : за функцију 330: Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 330: за програм 15: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 15: за раздео III : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за раздео III : УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 0901 ПРОГРАМ 11: Социјална и дечја заштита

11 Социјална помоћ угроженом становништву ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Једнократне помоћи и други облици помоћи 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета : Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Дневне услуге у заједници 481 Дотације невладиним организацијама : Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка реализацији програма Црвеног крста 481 Дотације невладиним организацијама : Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Акција Палилулски мајстор 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година

12 12 за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Акција Колица за бебе 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Медицинска помоћ старијим лицима 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Машине и опрема за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање избеглих лица 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Трајно стамбено збрињавање интерно расељених лица 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање избеглица 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

13 13 за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање интерно расељених лица 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Трошкови ЕДБ-а контејнерског насеља у Крњачи 421 Стални трошкови за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Једнодневни излети пензионера 422 Трошкови путовања за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 070: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица за функцију 070: за програм 11: 01 Приходи из буџета

14 14 13 Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица за програм 11: ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 426 Материјал Пратећи трошкови задуживања 463 Трансфери осталим нивоима 465 Остале дотације и трансфери 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Текућа буџетска резерва Средства резерве : 01 Приходи из буџета

15 15 за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Стална буџетска резерва Средства резерве : 01 Приходи из буџета за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Услуге медијског праћења Услуге по уговору за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 110: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 110: Опште услуге ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалне самоуправе и градских општина 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге

16 Текуће поправке и одржавање Материјал Трансфери осталим нивоима 465 Остале дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовина : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Одсек за лична стања грађана и вођење матичних књига Трошкови путовања за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат :

17 17 за функцију 130: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 15 Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 130: Цивилна одбрана ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање у ванредним ситуацијама 424 Специјализоване услуге Материјал Машине и опрема : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : за функцију 220: Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 220: за програм 15: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица

18 18 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програм 15: ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој 421 Пољопривреда ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Мере подршке руралном развоју 422 Трошкови путовања Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Економско оснаживање земљорадника - пластеници Материјал за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 421: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 421: за програм 5: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

19 19 за програм 5: ПРОГРАМ 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 450 Саобраћај ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 425 Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Израда надстрешница на стајалиштима ГСП-а Текуће поправке и одржавање за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Унапређење безбедности саобраћаја 423 Услуге по уговору 426 Материјал 463 Трансфери осталим нивоима 481 Дотације невладиним организацијама за пројекат : Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 450: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

20 20 за функцију 450: за програм 7: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 7: ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање заштитом животне средине 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Трансфери осталим нивоима 465 Остале дотације и трансфери 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода Машине и опрема 541 Земљиште : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Чишћење канала на територији Општине Специјализоване услуге

21 21 за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Чишћење снега 424 Специјализоване услуге за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Уређење Ада Хује 424 Специјализоване услуге Култивисана имовина за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 560: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 560: за програм 6: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 6: ПРОГРАМ 17: Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије 620 Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Побољшање енергетске ефикасности објеката 424 Специјализоване услуге 511 Зграде и грађевински објекти за пројекат :

22 22 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 620: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 620: за програм 17: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 17: ПРОГРАМ 1: Становање, урбанизам и просторно планирање 620 Развој заједнице ПРОЈЕКАТ: Уклањање бесправно подигнутих објеката 424 Специјализоване услуге за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Израда плана детаљне регулације 511 Зграде и грађевински објекти за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Зграде локалне самоуправе на територији Општине 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге

23 Зграде и грађевински објекти за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Уређење насеља на територији Општине 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 620: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 620: Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту ПРОЈЕКАТ: Комуналне услуге 421 Стални трошкови за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине за пројекат : за функцију 660: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

24 24 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине за функцију 660: за програм 1: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине за програм 1: ПРОГРАМ 2: Комуналне делатности 410 Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 421 Стални трошкови Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне Машине и опрема : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање гробаља Стални трошкови Услуге по уговору 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 541 Земљиште : 01 Приходи из буџета

25 25 13 Приходи из претходних година за програмску активност : за функцију 410: Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 410: Развој заједнице ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Управљање и снабдевање водом за пиће 511 Зграде и грађевински објекти : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Уређење зелених површина Земљиште за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке и одржавање паркова и парковских мобилијара 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Машине и опрема за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

26 26 за пројекат : за функцију 620: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 620: за програм 2: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 2: ПРОГРАМ 14: Развој спорта и омладине 810 Услуге рекреације и спорта ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 481 Дотације невладиним организацијама : Приходи из буџета Приходи из претходних година 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Остале дотације и трансфери 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

27 : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Одржавање спортске инфраструктуре Текуће поправке и одржавање Зграде и грађевински објекти Машине и опрема : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних спортских установа Стални трошкови Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Порези, обавезне таксе и казне 512 Машине и опрема : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Акција Пливајмо заједно Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Материјал

28 28 за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Дунавска регата 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 810: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 810: Опште јавне услуге - истраживање и развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Спровођење омладинске политике 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери 485 Накнада за штету насталу од стране државних органа Машине и опрема : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

29 29 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Студијске посете најбољих Палилулских студената и волонтера Специјализоване услуге за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Мозаик - мала школа ликовних техника 424 Специјализоване услуге за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 150: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 150: за програм 14: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година

30 30 за програм 14: ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања 820 Услуге културе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 424 Специјализоване услуге 465 Остале дотације и трансфери 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 481 Дотације невладиним организацијама : Приходи из буџета Приходи из претходних година 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Санација зграде Центра за културу Влада Дивљан Зграде и грађевински објекти за пројекат : 01 Приходи из буџета 13 Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Манифестација Зимске чаролије на Палилули 423 Услуге по уговору за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат :

31 ПРОЈЕКАТ: Месни Домови културе на територији Општине 421 Стални трошкови 423 Услуге по уговору 426 Материјал 511 Зграде и грађевински објекти за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 820: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 820: Услуге емитовања и издаваштва ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 421 Стални трошкови 423 Услуге по уговору - гласило Палилула : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица за програмску активност : за функцију 830: Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица

32 32 за функцију 830: за програм 13: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Добровољни трансфери од физичких и правних лица 15 Неутрошена средства донација из претходних година за програм 13: ПРОГРАМ 8: Предшколско васпитањe и образовање 911 Предшколско образовање ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке дечјих вртића 425 Текуће поправке и одржавање Трансфери осталим нивоима за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 911: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 911: за програм 8: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година ПРОГРАМ 9: Основно образовање за програм 8: Основно образовање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање основних школа

33 Стални трошкови 423 Услуге по уговору Специјализоване услуге 426 Материјал 465 Остале дотације и трансфери 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 481 Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне 511 Зграде и грађевински објекти 515 Нематеријална имовина : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Исхрана и смештај ученика 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Текуће поправке школа 425 Текуће поправке и одржавање Трансфери осталим нивоима за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Превоз ученика - редован 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

34 34 за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Награде ученицима 423 Услуге по уговору Накнаде за социјалну заштиту из буџета за пројекат : Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : ПРОЈЕКАТ: Постављање и одржавање система видео надзора у основним школама 421 Стални трошкови Текуће поправке и одржавање 512 Машине и опрема за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за пројекат : за функцију 912: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Неутрошена средства донација из претходних година за функцију 912: за програм 9: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година

35 35 15 Неутрошена средства донација из претходних година 4.1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ за програм 9: ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање месних заједница 421 Стални трошкови Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање Материјал Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 515 Нематеријална имовина : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програмску активност : за функцију 160: Приходи из буџета Приходи из претходних година за функцију 160: за програм 15: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година за програм 15: за главу 4.1:

36 36 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВЛАДА ДИВЉАН за главу 4.1: ПРОГРАМ 13: Развој културе и информисања 820 Услуге културе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ Функционисање локалних установа културе 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 412 Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 421 Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Амортизација некретнина и опреме 441 Отплата домаћих камата 463 Трансфери осталим нивоима 465 Остале дотације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту из буџета 481 Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Новчане казне и пенали по решењу судова 484 Накнада за штету насталу услед елементарних непогода 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема

37 Набавка домаће финансијске имовине : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Сопствени приходи буџетског корисника за програмску активност : ПРОЈЕКАТ: Манифестација "Зимске чаролије на Палилули" Специјализоване услуге за пројекат : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година 04 Сопствени приходи буџетског корисника за пројекат : за функцију 820: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Сопствени приходи буџетског корисника за функцију 820: за програм 13: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Сопствени приходи буџетског корисника за програм 13: за главу 4.2: 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Сопствени приходи буџетског корисника

38 38 за главу 4.2: за раздео IV : 01 Приходи из буџета Приходи из претходних година Сопствени приходи буџетског корисника Добровољни трансфери од физичких и правних лица 09 Примања од продаје нефинансијске имовине 12 Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине 06 Донације од међународних организација 15 Неутрошена средства донација из претходних година за раздео IV :

39 Шифра Јединица мере Базна година Вредност у базној години у у у Члан 6. Члан 7. мења се тако да гласи : Средства буџета у износу од динара и средства из осталих у износу од динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то: ПРОГРАМ / активност и пројекат Назив ЦИЉ ИНДИКАТОР Извор 01 Остали извори Сви извори Програм 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Веће градске општине- 1. Просторни развој у складу 1. Проценат покривености територије са плановима урбанистичком планском документацијом % Пројекат "Уклањање бесправно подигнутих објеката" - наменски прој. Министарства Грађевин. и Града Београда Одељење за инспекцијске 1. Број интервенција на терену Број 64 - послове- Одсек за 1. Сузбијање бесправне градње 2. Утрошена средства из буџета за уклањање мил извршење бесправно подигнутих објеката 6,0 2, Пројекат "Израда плана детаљне регулације" Израда ПДР за територију Општине Омогућавање услова за Веће градске општине- 1. Површина обухваћена урбанистичком спровођење урбанистичке регулацијом регулације км Пројекат " Зграде локалне самоуправе на територији Општине " - Реконструкција зграда Веће градске општине- 1. Привођење намени зграда 1. Уложена буџетска средства у односу на на хиљ локалне самоуправе реконструисану површину (м2) 1,4 >1, Пројекат Уређење насеља на територији Општине - развој капацитета за побољшање услова живота и рада становништва Омогућавање услова за Веће градске општине- 1. Број новоизграђених привредних и привредни развој општине, и стамбених објеката живот становништва Број 90 > Пројекат "Комуналне услуге" -Сервисирање трошкова комуналних услуга Одељење грађевинских и 1. Сервисирање трошкова стамбених послова - Одсек 1. Уложена буџетска средства у односу на хиљ комуналних услуга за станове стамбених и комуналних број општинских станова у власништву Општине послова 26,2 26, Програм 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Повећање покривености територије комуналним 1. Број м2 јавних зелених површина на којима се уређује и одржава зеленило, у односу на % - - делатностима одржавања укупан број м2 јавних зелених површина Веће градске општинејавних зелених површина, 2. Број м2 површина јавне намене где се одржавања чистоће на одржава чистоћа, у односу на укупан број м2 % - - површинама јавне намене и јавне намене зоохигијене

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Sluzbeni-list-BGD-093.indd

Sluzbeni-list-BGD-093.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 93 31. децембар 2015. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда, 31. децембра 2015. године, на основу чл. 155. и 159. Закона о основама

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

budzet1

budzet1 ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА РАЗДЕО 1 функција 110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови 2101 Политички систем локалне самоуправе 0002 Функционисање извршних органа 1 411

Више