ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ"

Транскрипт

1 ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март 2019.године Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 1

2 I С А Д Р Ж А Ј Стр. I Садржај... 2 II Основни подаци о здравственој установи и информатору... 3 III Огранизациона структура... 4 IV Опис радних места са посебним овлашћењима и одговорностима... 9 V Опис правила у вези са јавношћу рада...10 VI Списак најчешће тражених информација од јавног значаја VII Опис надлежности, овлашћења и обавеза VIII Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза IX Навођење прописа X Услуге које се пружају заинтересованим лицима XI Извршење плана рада за 2018.годину XII Подаци о приходима и расходима XIII Подаци о јавним набавкама XIV Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима XV Чување носача информација XVI Врсте информација у поседу XVII Врсте информација којима установа омогућава приступ XVIII Информације о подношењу захтева за приступ информацијама Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 2

3 II ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ Дом здравља Ириг је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу. Дом здравља Ириг се налази у Иригу, ул.војводе Путника бр.5. Матични број: ПИБ: Шифра делатности: 8621 II.1 ИСТОРИЈАТ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ Дом здравља Ириг године отпочео је са самосталним радом у објекту у Иригу у улици Војводе Путника бр.5. До поменутог датума Дом здравља Ириг је функционисано као амбуланта у саставу Дома здравља Рума. Како је Ириг општина са * становника руководство општине Ириг сматрало је потребним да Ириг као општина има свој Дом здравља који би пружао примарну здравствену заштиту становницима наше општине која је разуђена и из ког разлога Дом здравља Рума није у сваком моменту могао одговорити потребама наших пацијената. Како је Министарство здравља дало своју сагласност на одвајање Дома здравља Ириг као самосталне здравствене установе, Дом здравља Ириг, са седиштем у улици Војводе Путника бр.5, регистрован је као установа у Привредном суду у Сремској Митровици године са делокругом и задацима за здравствену заштиту становништва године Скупштина општине Ириг донела је Одлуку о оснивању Дома здравља Ириг, одлука број /06. * према последњем попису становништва II.2 ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА Дом здравља Ириг је здравствена установа у којој се обавља здравствена делатност на примарном нивоу у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању, Законом о правима пацијената и другим законским и подзаконским актима. Дом здравља Ириг пружа здравствене услуге из области: опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже, стоматологије, радиолошке и лабораторијске дијагностике. Према члану 88. Закона о здравственој заштити, здравствена делатност на примарном нивоу обухвата: 1) Заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених; 2) Превентивну здравствену заштиту групација становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите; 3) Здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља; 4) Спречавање, рано откривање и контролу малигних болести; Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 3

4 5) Спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба; 6) Патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући; 7) Спречавање и рано откривање болести, здравствену негу и рехабилитацију за лица смештена у установе социјалног старања; 8) Хитну медицинску помоћ и санитетски превоз; 9) Фармацеутску здравствену заштиту; 10) Рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју; 11) Заштиту менталног здравља; 12) Палијативно збрињавање; 13) Друге послове утврђене законом. II.3 РАДНО ВРЕМЕ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ Радно време Дома здравља Ириг утврђено је Одлуком о радном времену Дома здравља Ириг број /2016 која је донета дана године на седници Скупштине општине Ириг. II.4 ИНФОРМАТОР О РАДУ Информатор о раду Дома здравља Ириг је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ( Службени гласник РС бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ( Службени гласник РС број 68/10). Име лица које је одговорно за тачност и потпуност података које садржи информатор: Слађана Радић, дипл.правник. Информатор о раду доступан је у електронском облику на интернет адреси: Штампана верзија информатора налази се у архиви Дома здравља Ириг. III ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА III.1. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада, у Дому здравља Ириг су организоване следеће организационе јединице: 1. Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом 2. Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена 3. Служба поливалентне патронаже 4. Стоматолошка служба 5. Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике 6. Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове III.2. Органи управљања Дома здравља Ириг су: 1. Директор; 2. Управни одбор; 3. Надзорни одбор; III.3. Стручни органи Дома здравља Ириг су: 1. Стручни савет; 2. Етички одбор; 3. Комисија за унапређење квалитета рада. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 4

5 III.1.1.Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом организована је кроз одељења и одсеке на следећи начин: 1. Одељење хитне медицинске помоћи са санитетским превозом Служба за здравствену заштиту одраслих са хитном медицинском помоћи са санитетским превозом обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг, ул.војводе Путника бр.5 као и у здравственој станици у Врднику и сеоским амбулантама: Јазак, Ривица, Нерадин, Шатринци, Крушедол и Крушедол Прњавор. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.1.2. Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена организована је на следећи начин: 1. Одељење за здравствену заштиту деце 2. Одељење за здравствену заштиту школске деце 3. Одсек за здравствену заштиту жена Служба за здравствену заштиту деце, школске деце и жена обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг, ул.војводе Путника бр.5. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.1.3. Служба поливалентне патронаже Делатност службе поливалентне патронаже обухвата: - програмску здравствену заштита са здравим и болесним појединцима свих популационих група у породици и широј заједници, - здравствено васпитни рад, обучавање вештинама и предузимање мера очувања здравља рањивих и специјалних категорија становништва (труднице, породиље, бабињаре, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца и стари), - спровођење одређених активности у породици по налогу лекара Дома здравља, остваривање контаката и помоћ при смештају лица у установе социјалне заштит Служба поливалентне патронаже обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг, Војводе Путника 5, у здравственим амбулантама, по потреби на другим локацијама на којима делатност обављају запослени Дома здравља Ириг, на територији општине Ириг. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.1.4.Стоматолошка служба Служба за дијагностику организована је функционално кроз одсеке на следећи начин: 1. Одсек за дечију и превентивну стоматологију, 2. Одсек за стоматолошку здравствену заштиту одраслих. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 5

6 Стоматолошка служба обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг ул.војводе Путника бр.5 као и у Здравственој станици у Врднику. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.1.5. Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике организована је функционално и просторно на следећи начин: 1. Одељење за лабораторијску дијагностику, 2. Одсек за РТГ дијагностику. Служба лабораторијске и радиолошке дијагностике просторно обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг ул.војводе Путника бр.5. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.1.6. Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове Служба за правне, економске, техничке и друге сличне послове обавља своју делатност у седишту Дома здравља Ириг Војводе Путника 5, спрат II. Начин функционисања службе и ближе одређивање токова пословних процеса које служба обавља дефинисани су Правилником о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. III.2.1. Директор Директор Дома здравља именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. На основу предлога Управног одбора директора именује оснивач на период од 4 године, највише два пута узастопно. Директор Дома здравља Ириг обавља следеће послове: - организује и руководи процесом рада Дома здравља,одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника,стара се о законитости рада Дома здраља и одговара за законитост рада,одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима,одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља, у складу са законом,доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља,доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника у складу са законом,одговара за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских органа и другим законом овлашћених органа,утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом,врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, Статутом Дома здравља и другим општим актима Дома здравља. Директор Дома здравља Ириг : др Небојша Ацин Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 6

7 III.2.2. Управни одбор Управни одбор има пет чланова, од којих су два члана из реда запослених у Дому здравља Ириг а три члана су представници онивача. Управни одбор именује се на период од четири године. Управни одбор врши следеће послове: - доноси Статут Дома здравља Ириг, уз сагласност оснивача, доноси пословник о свом раду, одлучује о пословању Дома здравља Ириг и утврђује пословну политику, доноси програм рада и развоја Дома здравља Ириг, доноси финансијски план и годишњи обрачун у складу са законом, усваја годишњи извештај о раду као и план јавних набавки, подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада Дома здравља, одлучује о коришћењу средстава Дома здравља у складу са законом, расписује јавни конкурс и спроводи поступак за избор кандидата за обављање функције директора,обавља и остале послове утврђене законом, одлуком о оснивању Дома здравља Ириг и Статутом Дома здравља Ириг. Председник Управног одбора: Јосип Бирињи III.2.3. Надзорни одбор Надзорни одбор има три члана од којих је један из реда запослених у Дому здравља Ириг а два члана су представници оснивача. Надзорни одбор именује се на период од четири године. Надзорни одбор врши следеће послове: - разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља Ириг и завршни рачун, доноси пословник о свом раду, врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља Ириг, врши увид у спровођење одлука Управног одбора, подноси оснивачу годишњи извештај о извршеном надзору, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Дома здравља Ириг. Председник Надзорног одбора: Снежана Спремић III.3.1. Стручни савет Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора Дома здравља Ириг утврђено Статутом Дома здравља Ириг. Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом школском спремом које на предлог организационих јединица Дома здравља Ириг именује директор. Стручни савет има 5 чланова. Главна сестра Дома здравља учествује у раду Стручног савета. Директор дома здравља не може бити члан стручног савета. Стручни савет састаје се по потреби, а најмање једном у 30 дана. Стручни савет: разматра и одлучује о питањима стручног рада Дома здравља, предлаже Програм стручног рада и Програм стручног развоја Дома здравља, Предлаже План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, Предлаже План за унапређење квалитета стручног рада у Дому здравља, Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Дому здравља, Доноси Пословник о свом раду, Обавља и друге послове утврђене Статутом. Председник Стручног савета: спец др мед Клара Бирињи Милосављевић Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 7

8 III.3.2. Етички одбор Етички одбор је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Етички одбор има 7 чланова. Директор Дома здравља именује чланове Етичког одбора на предлог Стручног савета. Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника у Дому здравља и граћана са завршеним правним факултетом који живе или раде на територији Општине Ириг. Задаци Етичког одбора су: прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности; прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, прати, анализира и даје мишљења о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и о увођењу нових здравствених технологија; доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности; врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите; разматра и друга етичка питања у обављању делатности Дома здравља. III.3.3. Комисија за унапређење квалитета рада Комисија за унапређење квалитета рада је стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља. Комисија има 5 чланова из реда запослених. Чланове Комисије именује директор Дома здравља. Председник Комисије за унапређење квалитета рада: Биљана Секулић, ВМС у поливалентној патронажи. III.3.4. Кадровска структура запослених на дан године Број запослених на неодређено време који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања Број запослених на неодређено време који се финансирају из других средстава Број запослених на одређено време због замене одсутних запослених или повећаног обима посла УКУПНО ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ БИОХЕМИЧАР ДОКТОРИ СПЕЦИЈАЛИСТИ (педијатар, радиолог, општа медицине, ургентна медицина, гинекологија) Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 8

9 МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ /ТЕХНИЧАРИ СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ НЕМЕДИЦИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ НЕМЕДИЦИНСКИ ТЕХНИЧКИ/ПОМОЋН И РАДНИЦИ УКУПНО IV ОПИС РАДНИХ МЕСТА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА IV.1. Директор Директор Дома здравља именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. На основу предлога Управног одбора директора именује оснивач на период од 4 године, највише два пута узастопно. Директор Дома здравља Ириг у складу са Статутом Дома здравља обавља следеће послове: - организује и руководи процесом рада Дома здравља, - одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, - стара се о законитости рада Дома здраља и одговара за законитост рада, - одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом и општим актима, - одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља, у складу са законом, - доноси акт о организацији и систематизацији радних места у Дому здравља, - доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника у складу са законом, - одговара за извршење судских одлука, аката и налога инспекцијских органа и другим законом овлашћених органа, - утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом, - врши и друге послове предвиђене законом, другим прописима, Статутом Дома здравља и другим општим актима Дома здравља. Директор Дома здравља Ириг : др Небојша Ацин IV.2. Главна медицинска сестра-техничар Дома здравља У процесу организовања и руковођења процесом рада главна сестра-техничар: - Организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера, прави распоред дежурстава за кадар за који је задужена, у сарадњи са непосредним руководиоцем организационе јединице и директором; Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 9

10 - Планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад медицинских сестара / техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом здравствене установе; - Врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада медицинских сестара / техничара и за то одговара директору здравствене установе; - Надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом, учествује у процесу планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са непосредним руководиоцем; - Надзире рад помоћног особља службе за одржавање, а у вези хигијене простора, опреме, медицинске одеће и сл; - Благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све службе; - Организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера; - Води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених са посла, у сарадњи са начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун зарада; - Контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; - Контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; - Контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације. Главна сестра Дома здравља Ириг : Александра Бајић медицинска сестра V ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА V.1. Назив прописа који се примењују у раду Устав Републике Србије ( Сл. гласник РС, број 98/2006); ЗАКОНИ Закон о здравственој заштити ( Сл. гласник РС бр. 107/05, 72/09-др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17-др.закон, 105/17-др.закон); Закон о здравственом осигурању ( Сл. гласник РС бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-одлука УС, 106/15, 10/16-др.закон); Закон о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства ("Сл. гласник РС", број 123/14, 106/15, 105/17); Закон о платама у државним органима и јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 34/2001, 62/ др. закон, 63/2006-исправка др.закона, 116/ др. закони, 92/2011, 99/ др. закон, 10/2013, 55/2013, 99/2014, 21/2016-др.закон) Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/16); Закон о правима пацијената ( Сл. гласник РС број 45/13); Закон о заштити становништва од заразних болести ( Сл. гласник РС, бр. 15/16); Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму ("Сл. гласник РС" број 30/2010); Закон о лековима и медицинским средствима ( Сл.гласник РС бр. 30/10, 107/12, 113/17- др.закон и 105/17-др.закон); Закон о заштити података о личности ("Сл. гласник РС", бр. 97/08; 104/09 - др. Закон; 68/2012- одлука УС и 107/2012); Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010); Закон о раду ( Сл. гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење); Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015); Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 10

11 Закон о безбедности и здрављу на раду ( Сл. гласник РС бр. 101/05, 91/15, 113/17- др.закон); Закон о спречавању злостављања на раду ( Сл. гласник РС бр. 36/10); Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 и 113/17-др.закон); Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом ( Сл. гласник РС бр. 36/09, 32/13); Закон о мирном решавању радних спорова ( Сл. гласник РС бр. 125/04, 104/09, 50/18); Закон о пензијском и инвалидском осигурању ( Сл. гласник РС бр. 34/03, 64/04-одлука УС, 84/04-др. закон, 85/05, 101/05 др. закон, 63/06-одлука УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/18); Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Сл. гласник РС бр. 68/15, 81/16-одлука УС и 95/18); Закон о општем управном поступку ( Сл. гласник РС бр. 18/16, 95/18-аутентично тумачење); Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( Сл. гласник РС бр. 119/12, 68/15 и 113/17); Закон о рачуноводству ( Сл. гласник РС бр. 62/13 и 30/18); ПРАВИЛНИЦИ Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе ("Сл. гласник РС", бр. 43/06,112/09, 50/10, 79/11,10/12- др.правилник,119/12-др.правилник, 22/13, 16/18); Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ("Сл. гласник РС", бр. 43/2006 и 126/2014); Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији, за годину ( Сл. гласник РС, бр. 12/16); Правилник о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ( Сл. гласник РС бр.10/10,18/10-испр.,46/10,52/10-испр. 80/10, 60/11-одлука УС, 1/13, 108/12); Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите ( Сл. гласник РС бр. 49/10); Правилник о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца (,,Сл. гласник РС, број 83/2015); Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС, број 29/2013); Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Службени гласник РС, број 86/2015); Правилник о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на порталу јавних набавки (,,Сл. гласник РС, број 83/2015); Правилника о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (,,Сл.гласник РС бр.118/2013 и 137/2014); УРЕДБЕ Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ( Сл. гласник РС, бр. 44 од 19. јула 2001, 15 од 15. марта др. уредба, 30 од 6. јуна 2002, 32 од 11. јуна исправка, 69 од 25. децембра 2002, 78 од 21. новембра 2002, 61 од 13. јуна 2003, 121 од 09. децембра 2003, 130 од 29. децембра 2003, 67 од 11. јуна 2004, 120 од 05. новембра 2004, 5 од 21. јануара 2005, 26 од 21. марта 2005, 81 од 23. септембра 2005, 105 од 28. новембра 2005, 109 од 09. децембра 2005, 27 од 31. марта 2006, 32 од 14. априла 2006, 58 од 7. јула 2006, 82 од 29. септембра 2006, 106 од 24. новембра 2006, 10 од 26. јануара 2007, 40 од 8. маја 2007, 60 од 29. јуна 2007, 91 од 5. октобра 2007, 106 од 16. новембра 2007, 7 од 18. јануара 2008, 9 од 25. јануара 2008, 24 од 7. марта 2008, 26 од 14. марта 2008, 31 од 28. марта 2008, 44 од 24. априла 2008, 54 од 23. маја 2008, 108 од 25. новембра 2008, 113 од 12. децембра 2008, 79 од 28. септембра 2009, 25 од 21. априла 2010, 91 од 3. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 11

12 децембар 2010, 20 од 25. марта 2011, 65 од 2. септембра 2011, 100 од 29. децембра 2011, 11 од 14. фебруара 2012, 124 од 29. децембра 2012, 8 од 25. јануара 2013, 4 од 17. јануара 2014, 58 од 3. јуна 2014, 113 од 17. децембра др. закон); Уредба о Плану мреже здравствених установа ("Сл. гласник РС, бр. 42/2006; 119/2007; 84/2008; 71/2009; 85/2009; 24/2010; 6/2012; 37/2012, 8/2014, 92/2015, 111/2017, 114/2017, 114/2017- испр., 13/2018 и 15/2018-испр.) Уредба о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке ("Сл. гласник РС", бр. 29/2013; 49/2013; 51/2013 исправка; 86/2013, 119/2014, 86/2015, 95/2016, 111/2017, 56/2018, 68/2018 и 6/2019); Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( "Сл.гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015); Уредбу о шифарнику радних места ("Сл. гласник РС", бр. 48/18); Уредба о Националном програму раног откривања карцинома дојке ("Сл.гласник РС", бр.73/2013); Уредбу о Националном програму раног откривања карцинома грлића материце ("Сл.гласник РС", бр.73/2013); Уредбу о Националном програму раног откривања колоректалног карцинома ("Сл.гласник РС", бр.73/2013); ОСТАЛИ ПРОПИСИ Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину; Посебни колективни уговор за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина Војводине и локална самоуправа ( Сл. гласник РС, број 106/18); Статут Дома здравља Ириг од децембра године; Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому здравља Ириг. Електронске адресе где се текстови наведених закона, правилника и уредби могу преузети VI СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Дом здравља Ириг поступа по свим поднетим захтевима за достављање података од јавног значаја у складу са законом. За увид и копију медицинске документације примењује се Закон о правима пацијената. Подаци о здравственом стању, односно подаци из медицинске документације спадају у податке о личности и представљају нарочито осетљиве податке о личности пацијента, у складу са законом. Дужности чувања нарочито осетљивих података о личности имају сви здравствени радници и здравствени сарадници као и друга лица запослена у Дому здравља Ириг. Дужности чувања нарочито осетљивих података о личности запослени могу бити ослобођени само на основу писменог пристанка пацијента, односно његовог законског заступника или на основу одлуке суда. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 12

13 Захтеви који се односе на медицинску евиденцију могу се поднети у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја у: - писаној форми - усменој форми Сви захтеви се решавају на начин и у роковима предвиђеним законом. VI.1. Поступање по захтевима у години Дому здравља Ириг током године није поднет ниједан захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. VII ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА Здравствена заштита код изабраног лекара Осигурано лице остварује здравствену заштиту код изабраног лекара непосредно без упута. Изабрани лекар је да осигураном лицу пружи хитну здравствену заштиту одмах, без одлагања, а здравствену заштиту која није хитна дужан је да пружи осигураном лицу најкасније у року од 15 дана од дана јављања осигураног лица у здравствену установу. Ако изабрани лекар не може да пружи осигураном лицу здравствену заштиту која није хитна у року од 15 дана, здравствена установа дужна је да осигураном лицу обезбеди здравствену заштиту код другог лекара у истом року. Изабрани лекар: 1) организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља осигураних лица, откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, обавља превентивне прегледе, мере и поступке, у к љ у ч у ј у ћ и и здравствено васпитање, који су утврђени као право из обавезног здравственог осигурања; 2) обавља прегледе и дијагностику; 3) одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења осигураног лица; 4) указује хитну медицинску помоћ; 5) упућује осигурано лице на амбулантно-специјалистичке прегледе или у другу одговарајућу здравствену установу, односно код другог даваоца здравствених услуга са којим је закључен уговор о пружању здравствене заштите, према медицинским индикацијама, прати ток лечења и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења осигураног лица и упућује осигурано лице на секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите; 6) одређује врсту и дужину кућног лечења и прати спровођење кућног лечења; 7) прописује лекове и медицинска средства, као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; 8) спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља; 9) води прописану медицинску документацију о лечењу и здравственом стању осигураног лица, у складу са Законом; 10) даје оцену о здравственом стању осигураног лица и упућује осигурано лице на оцену радне способности, односно инвалидности, у складу са Законом; 11) утврђује дужину привремене спречености за рад због болести и повреде осигураника до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење привремене спречености за рад, осим ако Законом није друкчије одређено; 12) предлаже првостепеној лекарској комисији да утврди потребу за рад осигураника са скраћеним радним временом у току лечења, у складу са Законом; 13) утврђује потребу да осигурано лице има пратиоца за време путовања; 14) утврђује потребу одсуствовања осигураника са посла ради неге члана уже породице, у Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 13

14 складу са чланом 79. став 1. Закона; 15) даје мишљење о томе да ли је осигураник намерно проузроковао неспособност за рад, односно да ли је оздрављење намерно спречио; 16) даје налаз и мишљење о здравственом стању осигураног лица на основу чега се издаје потврда о здравственом стању осигураног лица ради коришћења здравствене заштите у иностранству; 17) одређује употребу и врсту превозног средства за превоз болесника, с обзиром на његово здравствено стање; 18) врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања, у складу са уговором између Републичког фонда, односно филијале и даваоца здравствених услуга. Изабрани лекар, на терет средстава обавезног здравственог осигурања, одређује старост трудноће ради остваривања права на одсуствовање са рада због трудноће и порођаја, даје мишљење о здравственом стању детета ради остваривања права осигураника на одсуствовање са рада због неопходне посебне неге детета, у складу са законом и утврђује привремену спреченост за рад осигураника са прописима о запошљавању и осигурању за случај незапослености. Изабрани лекар даје оцену привремене спреĉености за рад на основу непосредног прегледа осигураника и на основу медицинске документације. Изабрани лекар може овлашћења, а која се односе на дијагностику и лечење, укључујући и прописивање лекова на рецепт (за ТБЦ и ХИВ), као и упућивање на стационарно лечење да пренесе на надлежног лекара-специјалисту, ако то захтева здравствено стање осигураног лица и рационалност у пружању здравствене заштите. Изабрани лекар у овом случају упутом преноси овлашћење на надлежног лекара специјалисту. На упуту мора прецизно да се наведе која овлашћења се преносе и за који период. Лекар специјалиста, коме је изабрани лекар пренео своја овлашћења, дужан је без обзира на трајање овлашћења, једном месечно да извештава изабраног лекара о току лечења осигураног лица. Специјалистичко-консултативна здравствена заштита Специјалистичко-консултативну здравствену заштиту осигурано лице остварује у најближој здравственој установи на подручју матичне филијале са упутом изабраног лекара. Изабрани лекар у упуту лекару специјалисти прецизно поставља захтев у вези са даљим испитивањем и лечењем осигураног лица. Изабрани лекар уз упут лекару специјалисти обавезно доставља налазе о здравственом стању осигураног лица, првенствено резултате лабораторијских, радиолошких и других испитивања обављених на нивоу примарне здравствене заштите. Изабрани лекар упућује осигурано лице интерним упутом на преглед код доктора медицине - специјалисте одговарајуће гране медицине у здравствену установу на примарном нивоу код кога осигурано лице има изабраног лекара, или другу здравствену установу на подручју филијале која обавља здравствену делатност на примарном нивоу, ако је таква здравствена услуга прописана актом којим се уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене заштите. Изабрани лекар упућује осигурано лице на специјалистичко-консултативни преглед у здравствену установу која обавља здравствену делатност на секундарном, односно терцијарном нивоу здравствене заштите, на основу мишљења доктора медицинеспецијалисте одговарајуће гране медицине из здравствене установе која обавља здравствену делатност на примарном нивоу. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 14

15 Ако здравствене услуге доктора медицине-специјалисте нису прописане актом којим се уређује номенклатура здравствених услуга које се обављају на примарном нивоу здравствене заштите, изабрани лекар упућује осигурано лице у здравствену установу која обавља здравствену делатност на секундарном, односно терцијарном нивоу, без претходно прибављеног мишљења доктора медицине - специјалисте одговарајуће гране медицине. Са упутом лекару специјалисти, осигурано лице остварује право на све специјалистичко- консултативне прегледе и неопходну дијагностику који су потребни да би лекар специјалиста поставио дијагнозу, односно сачинио лекарски извештај, а који се могу пружити у тој здравственој установи, као и на контролне прегледе у року од шест месеца од дана првог јављања лекару специјалисти у тој здравственој установи. Право на специјалистичко-консултативне прегледе и неопходну дијагностику осигурано лице остварује на основу интерних упута лекара специјалиста по чијим захтевима се обављају специјалистичко-консултативни прегледи, односно неопходна дијагностика. Лекар специјалиста обавезно у свом извештају, доставља изабраном лекару образложен налаз, оцену и мишљење са упутством о даљем лечењу осигураног лица. Осигурано лице је дужно да изабраном лекару који је издао упут достави на увид извештај лекара специјалисте. Уколико је лекар специјалиста ради лечења и контроле уписао у извештај датум поновног јављања на преглед, изабрани лекар уноси у здравствени картон датум поновног јављања и враћа извештај лекара специјалисте осигураном лицу. Лекар специјалиста, осигураном лицу које има право на накнаду трошкова превоза, у образац потврде о потреби путовања у циљу остваривања здравствене заштите, уписује час и датум јављања и обављања прегледа, уз потпис са факсимилом и печатом здравствене установе. По обављеном специјалистичко-консултативном прегледу односно лечењу, осигурано лице је дуţно да се јави изабраном лекару који га је упутио на преглед односно лечење, најкасније у року од три дана. Непридржавање обавезе без оправданог разлога, сматра се намерним спречавањем и одуговлачењем лечења. VIII ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА Дом здравља Ириг поступа у складу са прописима о здравственој заштити и здравственом осугурању, као и другим прописима којима се регулише начин организовања и пружања здравствене заштите на примарном нивоу. IX НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА Списак прописа које у раду примењује Дом здравља Ириг је наведен у: V.1. Назив прописа који се примењују у раду. X УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА Дом здравља Ириг пружа здравствене услоге на примарном нивоу здравствене заштите осигураним лицима у складу са прописима о здравственој заштити и здравственом осугурању, као и другим прописима којима се регулише начин организовања и пружања здравствене заштите. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 15

16 XI ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2018.ГОДИНУ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У области здравствене заштите деце предшколског узраста извршење плана је следеће: - Превентивна здравствена заштита деце предшколског узраста 49,70% - Куративни прегледи 94,77% - Дијагностичко терапијске услуге 80,33% - Здравствено васпитни рад 66,10% ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА У области здравствене заштите деце школског узраста извршење плана рада је следеће: - Превентивна здравствена заштита деце школског узраста 60,17% - Куративни прегледи 92,00% - Дијагностичко терапијске услуге 77,33% - Здравствено васпитни рад 77,64% ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА У области здравствене заштите жена извршење плана рада је следеће: - Превентивна здравствена заштита жена 98,56% - Куративни прегледи 126,32% - Дијагностичко терапијске услуге 125,16% - Здравствено васпитни рад 83,38% ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОДРАСЛОГ СТАНОВНИШТВА У области здравствене заштите одраслог становништва извршење плана рада је следеће: - Превентивна здравствена заштита одраслог становништва 50,52% - Куративни прегледи 102,52% - Дијагностичко терапијске услуге 99,18% - Здравствено васпитни рад 91,14% КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ У области кућног лечења извршење плана рада је следеће: - Прегледи лекара 156,91% - Дијагностичко терапијске услуге 119,04% СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ У оквиру службе за поливалентну патронажу извршење плана рада је следеће: - Посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи 66,33% - Посета патронажне сестре породици 60,50% - Индивидуално здравствено васпитни рад 58,75% СТОМАТОЛОШКА СЛУЖБА У оквиру стоматолошке службе извршење плана рада је следеће: - Превентивна стоматолошка заштита 85,67% - Куратива 104,92% - Здравствено васпитање 83,58% СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКУ ДИЈАГНОСТИКУ У оквиру службе за лабораторијску дијагностику извршење плана рада је следеће: - Опште хематолошке анализе у крви 101,96% - Хематолошке анализе коагулације у крви 140,49% - Биохемијске анализе у серуму 145,49% Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 16

17 - Биохемијске анализе у урину 88,23% - Биохемијске анализе у фецесу 105,43% - Микробиолошка анализа у области паразитологије 33,33% РЕНДГЕН И УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА У оквиру рендген и ултразвучне дијагностике извршење плана рада је следеће: - Рендген дијагностика 102,43% - Ултразвучна дијагностика 92,89% XII ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА Дом здравља Ириг стиче средства за рад од: 1.организације здравственог осигурања; 2.буџета; 3.продаје услуга и производа који су у непосредној вези са здравственом делатношћу Дома здравља; 5.издавања у закуп слободног капацитета. XII.1.Начин финансирања и имовина Дома здравља Ириг Имовину Дома здравља Ириг чине права коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односи на непокретне и покретне ствари, новчана средства као и друга имовинска права. Дом здравља има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини, обавезе и одговорности утврђене законом. Дом здравља има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да је користи у складу са њиховом наменом. Средства за рад Дома здравља Ириг обезбеђују се према годишњем уговору који се закључује са Републичким фондом за здравствено осигурање, као и од других прихода које оствари у обављању послова из своје надлежности у складу са законом. Укупни приходи и расходи Дома здравља Ириг утврђују се финансијским планом. На финансијски план Дома здравља мишљење даје Републички фонд за здравствено осигурање а усваја га Управни одбор Дома здравља Ириг. Дом здравља нема у власништву непокретну имовину, а покретна имовина коју чине средства за рад набављени су из буџетских и из сопствених средстава, а један део средстава је добијен на основу донације. Прибављање материјалних средстава, добара, услуга и радова неопходних за редовно пословање Дом здравља Ириг врши се у складу са Законом о јавним набавкама. За годину укупно је планирано ,00 динара прихода и то по следећим изворима: 1. РФЗО ,00 динара 2. Локална самоуправа ,00 динара 3. Сопствени проходи ,00 динара Расходи су планирани у износу од ,00 динара и то по следећим наменама: - Плате и накнаде за плате ,00 динара - Социјални доприноси на терет послодавца ,00 динара - Накнаде трошкова за запослене ,00 динара - Остали посебни расходи ,00 динара - Стални трошкови ,00 динара - Услуге по уговору ,00 динара - Специјализоване услуге , 00 динара - Текуће поправке и одржавање ,00 динара - Материјал и лекови ,00 динара - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,00 динара - Машине и опрема ,00 динара Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 17

18 - Залихе робе за даљу продају ,00 динара Закон о буџетском систему је полазна основа како за израду финансијског плана РФЗО-а, тако и здравствених установа као корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. Наведеним законом се између осталог уређује начин планирања, припреме, доношења и извршења финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање који садржи и финансијске планове здравствених установа. С тим у вези РФЗО има обавезу да испоштује прописану процедуру и рокове за израду финансијских планова доношењем општег акта којим се уређују услови за закључивање Уговора са даваоцима здравствених услуга, критеријуми и мерила за утврђивање накнаде за њихов рад, односно начин плаћања здравствених услуга као и других трошкова, поступак коначног обрачуна по извршеној буџетској години и друга питања која су од значаја за закључивање Уговора са РФЗО. Финансијски план Дома здравља Ириг израђен је на основу Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019.годину закљученог са Републичким фондом за здравствено осигурање. XIII ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА Јавне нававке у оквиру Дома здравља Ириг спроводе се у складу са Планом јавних набавки, Законом о јавним набавкама као и подзаконским актима донетим у складу са Законом о јавним набавкама. План јавних набавки објављује се на званичном сајту Дома здравља Ириг као и на порталу јавних набавки. Управи за јавне набавке редовно се у складу са Законом достављају квартални извештаји о спроведеним поступцима јавних набавки. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 18

19 XIV ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА Дом здравља исплаћује плате запосленима према коефицијенту који је утврђен за одговарајући посао у Уредби о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 44/ /17-др.закон); на основу цене рада утврђене актом Владе РС; на основу корективног коефицијента и радног учинка утврђених Уредбом о корективном коефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као о начину обрачуна плате запослених у здравственим установама ( Сл.гласник РС бр.100/11, 63/12, 101/12 и 46/13); те на основу осталих елемената, у складу са законом, колективним уговорима и другим важећим општим актима. Контролу исплаћених плата и других примања редовно врши РФЗО. XV ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА Информације у поседу Дома здравља Ириг налазе се на следећим врстама носача информација: XV.1. Папирна документација Папирна документација је разнородна, налази се на различитим местима и чува се на различите начине. Значајни делови папирне документације настале у раду Дома здравља Ириг налазе се у свим објектима у којима раде службе Дома здравља Ириг. Архива се налази у Војводе Путника бр.5 у Иригу, архивирана документација из ранијег периода се налази на истој локацији, а у објектима у којима раде службе Дома здравља Ириг се налази медицинска документација- здравствени картони пацијената чији изабрани лекари раде у тим објектима. Документа се чувају у складу са правилима о канцеларијском пословању. Финансијска документа о плаћању, укључујући и документацију о обрачуну и исплати плата, налази се код лица овлашћеног за вођење финансијских послова на адреси Војводе Путника 5 Ириг. Папирна документација везана за пословање Дома здравља Ириг : досијеа запослених, документација о регистрацији органа, отварању ПИБ-а, документација о набавци опреме и других средстава за рад Дома здравља Ириг чува се у канцеларији правника Дома здравља Ириг у седишту установе у ул.војводе Путника бр.5, Ириг. Документација се чува уз примену одговарајућих мера заштите и правила о канцеларијском пословању. Посебну заштиту уживају: папирни документи и базе података у електронском облику, који садрже податке о личности, као што су персонална досијеа запослених и финансијска документација о платама, накнадама; медицинска документација- здравствени и стоматолошки картони; подаци на серверима. XV.2. Чврсти дискови рачунара На чврстим дисковима рачунара који се користе у раду налазе се најзначајније врсте докумената, које према локацији и начину чувања података можемо издвојити у две групе: Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 19

20 а) подаци ускладиштени на радним станицама б) подаци ускладиштени на серверу Подаци се, у зависности којој од ове две групе припадају, чувају и штите на другачији начин. У циљу чувања података који се налазе на локалним и мрежним ресурсима користе се: - бекап (складиштење података) са рачунара корисника, по захтеву корисника или приликом реинсталације / сервиса система - бекап (складиштење података) са интерног сервера, једном годишње. Документа која се користе у свакодневном раду најчешће се креирају на радним станицама запослених, а у складу са њиховим задужењима и описом посла који обављају: 4. преписка настала електронском поштом; 5. документи које припремају референти за поједине предмете; 6. електронске базе прописа; 7. документа у вези са инсталираним програмима. XVI ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом органа и које се налазе у поседу У поседу Дома здравља налазе се информације које су настале у раду или у вези са радом Дома здравља и које се односе на активности у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза. Дом здравља има у поседу следеће информације: - записници са седница управног и надзорног одбора, - закључени уговори, - понуде и остала документација у поступцима јавних набавки, - документација о извршеним плаћањима, - персонални досијеи и друга документа запослених, - документација о спроведеним конкурсима, - здравствене и е-картоне пацијената и сл. XVII ВРСТА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА СЕ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП Чланом 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Сл. гласник РС", бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) прописано је да Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин. Ограничења права из наведеног закона је прописано чланом 8. који предвиђа да се права из закона могу изузетно подврћи ограничењима прописаним законом ако је то неопходно у демократском друштву ради заштите од озбиљне повреде претежнијег интереса заснованог на уставу или закону. Ниједна одредба овог закона не сме се тумачити на начин који би довео до укидања неког права које овај закон признаје или до његовог ограничења у већој мери од оне која је прописана. Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 20

21 Чланом 9. наведеног закона прописано је: Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако би тиме: 1) угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица; 2) угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер поступање и правично суђење; 3) озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност, или међународне односе; 4) битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно отежао остварење оправданих економских интереса; 5) учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који претежу над интересом за приступ информацији. Чланом 10. наведеног закона предвиђено је: Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У наведеном случају, орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато. Чланом 14. наведеног закона предвиђено је: Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи, осим: 1) ако је лице на то пристало; 2) ако се ради о личности, појави или догађају од интереса за јавност, а нарочито ако се ради о носиоцу државне и политичке функције и ако је информација важна с обзиром на функцију коју то лице врши; 3) ако се ради о лицу које је својим понашањем, нарочито у вези са приватним животом, дало повода за тражење информације. XVIII ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА Адреса и електронска адреса и контакт телефони службеника овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама Слађана Радић дипломирани правник, овлашћена је за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Адреса: Ириг, Војводе Путника 5; II спрат; Електронска адреса: тел/факс: 022/ Информатор о раду Дома здравља Ириг 2019.година 21

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc

Microsoft Word - FINANSIJSKI IZVESTAJ ZA 2014.doc РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ИЗВЕШТАЈ O ФИНАНСИЈСКOM ПОСЛОВАЊУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЗА 2014. ГОДИНУ Београд, април 2015. године 1. УВОД Републички фонд за здравствено

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе Закон је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 113/2017 и 95/2018. I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:   E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (Sl. glasnik RS, br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године

Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август године Република Србија Аутономна покрајина Војводина ИНФОРМАТОР О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ЗАВОДА ВОЈВОДИНЕ Нови Сад, август 2018. године На основу члана 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Градска управа Града Ниша Секретаријат за озакоњење Ул. Генерала Транијеа 10 1 Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за озакоњење И Н Ф О Р

Градска управа Града Ниша Секретаријат за озакоњење Ул. Генерала Транијеа 10 1 Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за озакоњење И Н Ф О Р 1 Град Ниш Градска управа Града Ниша Секретаријат за озакоњење И Н Ф О Р М А Т О Р О Р А Д У Ниш, новембар 2017. године 2 1. САДРЖАЈ: страна 2. Основни подаци о државном ограну и информатору 3 3. Организациона

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ Нови Сад, април, 2016.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ Нови Сад, април, 2016. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ НОВИ САД ИНФОРМАТОР О РАДУ Нови Сад, април, 2016. Садржај 1. Увод...2 2. Основни подаци о Центру за породични смештај

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више