REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, li"

Транскрипт

1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ Krapina, listopad 2014.

2 S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo 2 Planiranje 4 Financijski izvještaji 5 II. REVIZIJA ZA Ciljevi i područja revizije 10 Metode i postupci revizije 10 Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za Nalaz za III. MIŠLJENJE 13

3 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina KLASA: /14-03/16 URBROJ: Krapina, 7. listopada IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI HRVATSKE STRANKE PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ ZA Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), te odredbi članka 27. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 - pročišćeni tekst i 2/14), obavljena je financijska revizija kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević (dalje u tekstu: Stranka) za Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Postupci revizije su provedeni od 26. lipnja do 7. listopada 2014.

4 2 I. PODACI O STRANCI Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo Svojstvo pravne osobe Stranka je stekla u listopadu upisom u Registar političkih stranaka, koji vodi Ministarstvo uprave. Sjedište Stranke je u Zagrebu, Čulinečka 119. Djelokrug rada Stranke je određen Statutom i Programom. Prema Statutu, Stranka je demokratska politička stranka, koja se zalaže za slobodu i boljitak hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, koji poštuju Hrvatsku državu. Baštini temeljna pravaška načela koje je postavio dr. Ante Starčević u 19. stoljeću. Domovinski rat smatra temeljem na kojem je izgrađena suvremena, samostalna Republika Hrvatska, te duboko poštuje zasluge hrvatskih branitelja, koji su u Domovinskom ratu očuvali Hrvatsku državu te oslobodili područja okupirana u srpskoj agresiji. Stranka je suvremena, domoljubna, nacionalna i državotvorna stranka koja zastupa interese svih društvenih slojeva, te se zalaže za pravnu i socijalnu državu. Zalaže se za pravnu državu kao glavni uvjet i oslonac svake demokratske države. Stranka vidi Republiku Hrvatsku kao socijalnu državu koja se brine o svim, a posebno najugroženijim slojevima društva. Politički djeluje na području cijele Republike Hrvatske kao i u inozemstvu. Za ostvarivanje svojih političkih ciljeva bori se mirnim i demokratskim sredstvima. Ostvaruje prihode od članarina, darova, legata, dobrovoljnih priloga, te organiziranjem priredbi. Program Stranke, koji se temelji na izvornom pravaškom nauku, načelima demokracije, prava i slobode svake osobe zasnovanih na zaštiti ćudoređa i javnog poretka, socijalnoj državi koja se brine o svim, a posebno najugroženijim slojevima društva, donio je Glavni stan Stranke u veljači Program sadrži osnovna načela, te ciljeve i zadaće (programski i politički ciljevi, temeljne odrednice vanjske i unutarnje politike, obiteljske politike i brige o djeci, politike u području predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokog školstva, socijalne skrbi, ravnopravnosti spolova, umirovljenici i međugeneracijska solidarnost, Domovinski rat i branitelji, sport, kultura, gospodarstvo, turizam, poljoprivreda, ribarstvo, lokalna uprava i samouprava te povijest pravaštva). Stranka se zalaže osobito za pravo na rad i plaću koja omogućava dostojan život čovjeka i obitelji, osiguravanje mirovine svim građanima nesposobnima za daljnji rad, materijalnu i moralnu pomoć žrtvama represije, na život, zdravstvo i zdravstvenu skrb, dostojanstvo i ugled žena, zaštitu braka i obitelji, demografsku obnovu, hrvatsko iseljeništvo, kulturu i slobodu umjetničkog stvaranja, zaštitu kulturne baštine, besplatno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, autonomiju sveučilišta, političku i ekonomsku decentralizaciju i očuvanje ljudskog okoliša. Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo i djelovanje Stranke, a donesen je u lipnju Statutom su uređeni i utvrđeni naziv, znak, sjedište i ciljevi Stranke, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveza članova, ustrojstvo, tijela upravljanja (način njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata), sredstva za rad, te drugi uvjeti potrebni za članstvo i rad Stranke. Stranka nije donijela kodeks etike kojim su uređena pravila ponašanja, sukob interesa te visoki i jasni standardi etičkog ponašanja, a koje trebaju poštivati zaposlenici i članovi političke stranke, posebno članovi političke stranke koji obnašaju javne i političke dužnosti. Pravila ponašanja uređena su Statutom, koji je javno objavljen i tiskan te distribuiran svim podružnicama Stranke. Oblici povrede službene dužnosti vezane uz neetično ponašanje odnose se na povredu odredbi Statuta ili rad suprotan temeljnim načelima Stranke. Slučajeve neprihvatljivog ponašanja, ukoliko bi do njih došlo, rješavaju sudovi časti Stranke.

5 3 Članom Stranke može postati svaki punoljetni, poslovno sposobni hrvatski državljanin koji prihvaća temeljna načela i Statut, koji vlastoručno potpiše zamolnicu u prijem u Stranku. Odluku o primanju u članstvo donosi Izvršni odbor podružnice Stranke koja djeluje u mjestu gdje potpisnik stranke ima prebivalište ili boravište. Tajnik podružnice vodi registar članova stranke i jednom mjesečno obavještava Tajništvo stranke i Tajnika Županijskog vijeća o primitku novih kao i o istupanju starih članova. Na prijedlog Predsjedništva Stranke mogu se izabrati i počasni članovi Stranke. Stranka je jedinstvena politička organizacija ustrojena na teritorijalnom načelu. Središnja tijela Stranke su Sabor, Konvencija, Glavni stan, Predsjednica, Predsjedništvo, Tajništvo, Glavni tajnik, Nadzorni odbor i Časni sud. Mandat članova tijela je četiri godine. Temeljna organizacijska jedinica je podružnica, koja se osniva na području jednog grada ili općine, odnosno na području gradske četvrti u Gradu Zagrebu. Podružnica može imati niže ustrojstvene jedinice-ogranke. Tijela podružnice su Zbor podružnice, Izvršni odbor podružnice i Nadzorni odbor podružnice. Podružnice na području jedne županije osniva Županijsko vijeće Stranke, ako je na području županije osnovano najmanje pet podružnica. Tijela Županijskog vijeća su Županijski zbor, Županijski odbor, Predsjedništvo Županijskog vijeća, Nadzorni odbor i Časni sud. Koncem 2013., na području Republike Hrvatske je ustrojeno 190 organizacijskih jedinica Stranke u 18 Županija i Gradu Zagrebu. Sabor je najviše tijelo Stranke, a čine ga izaslanici izabrani u podružnicama. Sabor bira i razrješava predsjednika, dva zamjenika predsjednika i pet dopredsjednika, članove Predsjedništva, Glavnog tajnika i zamjenika te članove Nadzornog odbora i Časnog suda. Utvrđuje ciljeve i politiku, donosi i mijenja Program i Statut, Poslovnik o svojem radu, osniva i raspušta odbore i povjerenstva, usvaja himnu Stranke, daje obvezna tumačenja svih akata koje donosi, te obavlja i druge poslove koji su mu povjereni zakonom i Statutom. Sabor zasjeda najmanje jednom u četiri godine, a obavezno u roku šest mjeseci nakon provedenih izbora za Hrvatski sabor. Između dva Sabora, Predsjedništvo može sazvati Konvenciju. Konvenciju čine svi članovi Glavnog stana, članovi Predsjedništva stranke te svi predsjednici podružnica. Osim toga Stranka ima dobni oblik organiziranja članstva i to Klub mladih Stračevićanaca čiji su članovi u dobi od 16 do 30 godina starosti te Klub žena Starčevićanki. Glavni stan je najviše političko tijelo između dva zasjedanja Sabora. Glavni stan donosi političku strategiju, osniva i raspušta stručne savjete, pročelništva, odbore i povjerenstva, utvrđuje organizacijski ustroj, utvrđuje iznos članarine za tekuću godinu, te obavlja i druge zadaće koje su mu povjerene Statutom. Predsjedništvo je najviše izvršno tijelo Stranke. Donosi provedbene, političke i druge odluke, provodi odluke Glavnog stana, saziva Konvenciju i Sabor Stranke, usklađuje rad Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru i članova Vlade, prati i usklađuje rad županijskih vijeća Stranke, osniva stručna povjerenstva, donosi poslovnike o radu svih tijela i priprema izbornu kampanju. Predsjedništvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika, četiri dopredsjednika, Glavni tajnik i 16 članova Predsjedništva koje imenuje i razrješava Sabor Stranke. Predsjednik Stranke predstavlja i zastupa Stranku uz zamjenika predsjednika, potpisuje akte koje donosi Glavni stan, Konvencija i Sabor, priseže Saboru, saziva i predsjedava predsjedništvu, predlaže kandidate za zastupnike u Hrvatski sabor i kandidate za predstavnike u međunarodnim institucijama. Predsjednica Stranke od listopada je Ruža Tomašić.

6 4 Nadzorni odbor se sastoji od tri člana i nadzire poslovanje svih organizacija i tijela Stranke. Za svoj rad odgovoran je Glavnom stanu, kojemu podnosi redovito godišnje izvješće o svom radu, te Saboru Stranke kojem izvješće o radu podnosi između dva zasjedanja Sabora. Časni sud se sastoji od tri člana izabranih na Saboru. Časni sud u prvom stupnju provodi stegovni postupak protiv članova središnjih tijela Stranke, a u drugom stupnju donosi odluke o žalbi na odluke Časnog suda županijskih vijeća Stranke. Radi postizanja bolje učinkovitosti u ostvarivanju političkih ciljeva ustrojeno je tajništvo Stranke, koje obavlja organizacijsko-tehničke poslove, materijalno-financijske poslove, kontakte s medijima i uređuje web stranice, te druge poslove prema potrebi. Za organiziranje rada tajništva zadužen je Glavni tajnik Stranke. Glavni tajnik Stranke je Pero Ćorić. Uz Statut i program, doneseni su i drugi opći akti (Poslovnik o radu Glavnog stana, Odluka o visini članarina, Pravilnik o financijsko materijalnom poslovanju Stranke, Poslovnik o radu Stranke te drugi akti), kojima je uređeno poslovanje Stranke. Koncem Stranka je imala četiri zaposlenika. Planiranje Financijski plan za je donesen i usvojen u prosincu 2012., na sjednici Predsjedništva. Ukupni prihodi za su planirani u iznosu ,00 kn, rashodi u iznosu ,00 kn, a višak prihoda u iznosu ,00 kn. Planirani prihodi se odnose na prihode iz državnog proračuna u iznosu ,00 kn, članarina u iznosu ,00 kn, prihode od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu ,00 kn, od donacija u iznosu ,00 kn i na druge prihode u iznosu 500,00 kn. Planirani rashodi se odnose na rashode za usluge telefona, održavanja i promidžbe i informiranja u iznosu ,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu ,00 kn, rashode za zaposlene u iznosu ,00 kn, reprezentaciju u iznosu ,00 kn, materijal i energiju u iznosu ,00 kn, amortizaciju u iznosu ,00 kn, naknade banci u iznosu ,00 kn, kamate na kredit u iznosu ,00 kn i ostale troškove u iznosu ,00 kn. Ostvarenje plana se prati i analizira na sjednicama Predsjedništva, Glavnog stana i Nadzornog odbora Stranke tijekom godine pri sastavljanju financijskih izvještaja o poslovanju. Godišnji program rada Stranke za je donesen u prosincu i sadrži financijske pokazatelje za financiranje predviđenih aktivnosti. Stranka prati izvršenje programa prema rashodima i izvorima financiranja.

7 5 Financijski izvještaji Stranka vodi poslovne knjige i sastavlja financijske izvještaje prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te računovodstvenom sustavu za neprofitne organizacije. Sastavljeni su sljedeći financijski izvještaji: Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija, Bilanca i Bilješke uz financijske izvještaje i dostavljeni su Državnom uredu za reviziju u zakonskom roku. Financijski izvještaji za i izvješće o donacijama primljenima tijekom godine su objavljeni na web-stranicama Stranke u propisanom roku. Objavljeni podaci u financijskim izvještajima Stranke istovjetni su podacima evidentiranim u poslovnim knjigama. a) Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013., ukupni prihodi su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn ili 104,3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Tablica broj 1 U tablici broj 1 se daju podaci o ostvarenim prihodima. Ostvareni prihodi Redni Ostvareno Ostvareno Indeks Prihodi broj za za (4/3) Prihodi iz državnog proračuna , ,00 66,6 2. Prihodi iz proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave , , ,1 3. Prihodi od članarina , ,00 60,5 4. Prihodi od imovine 14,00 501, ,6 5. Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) , ,00 145,1 Ukupno , ,00 204,3 U odnosu na prethodnu godinu, vrijednosno značajnije povećanje prihoda u iznosu ,00 kn se odnosi na povećanje prihoda iz proračuna lokalne i područne (regionalne) samouprave. - Prihodi iz državnog proračuna Prihodi iz državnog proračuna su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 21,8 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su na temelju odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u 2013., koju je donio Hrvatski sabor u veljači Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru, nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista i zastupnici nacionalnih manjina. Od izbora zastupnika u Hrvatski sabor, koji su održani 4. prosinca 2011., Stranka ima jednu zastupnicu u Hrvatskom saboru. u kn

8 6 - Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihodi iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 68,0 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, te na temelju pojedinačnih odluka o financiranju Stranke iz njihovih proračuna. Odnose se na prihode iz proračuna županija u iznosu ,00 kn, gradova u iznosu ,00 kn i općina u iznosu ,00 kn. Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju političke stranke koje imaju člana u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i nezavisni članovi predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su izabrani s nezavisnih lista. - Prihodi od članarina Prihodi od članarina su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 3,5 % ukupno ostvarenih prihoda. Stranka je ostvarivala prihode od članarina prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Statuta Stranke i Odluke Predsjednice iz siječnja Obveza uplate članarine, ovisno o vrstama primanja i socijalnom statusu članova, određena je člankom 17. Statuta i Odlukom Predsjednice iz siječnja Stranka je uredno vodila mjesečne i godišnje evidencije o primljenim članarinama, a uplate članarina su obavljene putem žiro računa Stranke. Članovima (uplatiteljima članarine) Stranka je izdavala potvrde o primitku članarine propisane odredbama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (Narodne novine 50/11, 93/11 i 55/13). - Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) ostvareni su u iznosu ,00 kn, što je 6,6 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su na temelju odredbi članaka 10. i 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Prema navedenim odredbama, dobrovoljni prilozi (donacije) su povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate političkoj stranci za politički rad, odnosno financiranje izborne promidžbe. Za svaki primljeni dobrovoljni prilog (donaciju) izdaje se potvrda, te vodi evidencija u skladu s odredbama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe. Stranka je tijekom dobila dobrovoljne priloge (donacije) uplaćene u novcu i uslugama od 56 fizičkih osoba u iznosu ,00 kn, koji su pojedinačno iznosile od 100,00 kn do 6.250,00 kn te od 12 pravnih osoba u iznosu ,00 kn. Iznosi primljenih pojedinačnih donacija fizičkih i pravnih osoba u skladu su s iznosima koji su propisani odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Evidencije o primljenim dobrovoljnim prilozima (donacijama) su uredno vođene. Potvrde o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) su izdavane. Ugovori o donaciji su zaključeni s donatorima. Za dobrovoljne priloge (donacije) u uslugama fizičke i pravne osobe nisu izdale račune Stranci.

9 7 Na web stranici Stranke su objavljena izvješća o primljenim donacijama za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca Objavljeni podaci iz Izvješća o primljenim donacijama odgovaraju podacima iskazanim u poslovnim knjigama Stranke. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013., ukupni rashodi su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn ili 86,3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Tablica broj 2 U tablici broj 2 se daju podaci o ostvarenim rashodima. Ostvareni rashodi Redni Ostvareno Ostvareno Indeks Rashodi broj za za (4/3) Rashodi za zaposlene , ,00 224,5 2. Materijalni rashodi , ,00 238, Rashodi za usluge , ,00 269, Rashodi za materijal i energiju , ,00 116, Drugi nespomenuti materijalni rashodi , ,00 229,5 3. Rashodi za amortizaciju 7.151, ,00 489,7 4. Financijski rashodi , ,00 32,0 5. Rashodi za donacije (pomoći) 0, ,00 - Ukupno , ,00 186,3 Višak prihoda , ,00 268,9 Vrijednosno značajnije povećanje rashoda za ,00 kn ili 138,4 % se odnosi na povećanje materijalnih rashoda zbog povećanja rashoda za promidžbu vezanih uz lokalne izbore. - Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 12,1 % ukupno ostvarenih rashoda. Odnose se na bruto plaće u iznosu ,00 kn, doprinose na plaće u iznosu ,00 kn i ostale rashode za zaposlene (godišnja karta za gradski prijevoz) u iznosu 3.480,00 kn. U odnosu na rashodi za zaposlene su veći za ,00 kn ili 124,5 %, zbog povećanja broja zaposlenika. Stranka je koncem imala četiri zaposlenika. Plaće su obračunane i isplaćene u skladu s propisima koji uređuju način obračuna i isplate plaća i drugih naknada zaposlenima. - Materijalni rashodi Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 79,9 % ukupno ostvarenih rashoda. Odnose se na rashode za usluge u iznosu ,00 kn, druge nespomenute materijalne rashode u iznosu ,00 kn i rashode za materijal i energiju u iznosu ,00 kn. Vrijednosno značajniji su rashodi za usluge u iznosu ,00 kn i drugi nespomenuti materijalni rashodi u iznosu ,00 kn. u kn

10 8 Rashodi za usluge u iznosu ,00 kn se odnose na usluge promidžbe i informiranja u iznosu ,00 kn, zakupnine i najamnine u iznosu ,00 kn, usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu ,00 kn, ostale usluge u iznosu ,00 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu ,00 kn, komunalne usluge u iznosu ,00 kn, računalne usluge u iznosu 9.271,00 kn i intelektualne i osobne usluge u iznosu 8.511,00 kn. Drugi nespomenuti materijalni rashodi u iznosu ,00 kn se odnose na rashode za reprezentaciju u iznosu iznosu ,00 kn, osiguranje u iznosu 6.308,00 kn i druge nespomenute materijalne rashode u iznosu 8.217,00 kn. - Amortizacija Rashodi za amortizaciju su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 3,0 % ukupno ostvarenih rashoda. Navedeni rashodi se odnose na amortizaciju uredske i računalne opreme i osobnog automobila. - Financijski rashodi Financijski rashodi su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je 4,5 % ukupno ostvarenih rashoda. Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu ,00 kn, kamate za primljene kredite u iznosu ,00 kn, te zatezne kamate u iznosu 1.697,00 kn. - Donacije Rashodi za donacije (pomoći) su ostvareni u iznosu 5.000,00 kn, što je 0,4 % ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su na temelju Odluke Predsjedništva Stranke iz prosinca za pomoć samohranoj majci dvoje djece s posebnim potrebama. - Višak prihoda Višak prihoda je iskazan u iznosu ,00 kn. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina je iskazan u iznosu ,00 kn, te višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi ,00 kn. b) Bilanca Prema podacima iz Bilance na dan 31. prosinca 2013., ukupna vrijednost imovine, te obveza i vlastitih izvora je iskazana u iznosu ,00 kn. U tablici broj 3 se daju podaci o vrijednosti imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i koncem 2013.

11 Tablica broj 3 Redni broj Opis 9 Vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora Stanje 1. siječnja Stanje 31. prosinca Indeks (4/3) Nefinancijska imovina , ,00 476,2 2. Financijska imovina , , , Novac u banci i blagajni , , , Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i drugo 0,00 920, Zajmovi 0, ,00 - Ukupno imovina , ,00 878,2 3. Obveze , ,00 124, Obveze za rashode , ,00 345, Obveze za kredite i zajmove , ,00 98,3 4. Vlastiti izvori , ,00 - Ukupno obveze i vlastiti izvori , ,00 878,2 Ukupna vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora iskazana koncem 2013., veća je u odnosu na stanje iskazano početkom za ,00 kn. Povećanje vrijednosti imovine i obveza se odnosi na povećanje novčanih sredstava, potraživanja, zajmova, te obveza za rashode. Vrijednost nefinancijske imovine se odnosi na uredsku opremu, namještaj i osobni automobil. U odnosu na prethodnu godinu, vrijednost nefinancijske imovine veća je za ,00 kn ili 376,2 %. Povećanje se odnosi na nabavu osobnog automobila u iznosu ,00 kn i uredske opreme i namještaja u iznosu ,00 kn. Obveze u iznosu ,00 kn se odnose na kredite i zajmove u iznosu ,00 kn, za materijalne rashode u iznosu ,00 kn i prema zaposlenima u iznosu ,00 kn. U odnosu na prethodno razdoblje veće su za ,00 kn ili 24,6 % najvećim dijelom zbog povećanja obveza prema dobavljačima i prema zaposlenima. Dospjele obveze koncem 2013., iznose ,00 kn i podmirene su u cjelokupnom iznosu do konca travnja Vrijednosno značajnije su obveze za kredite i zajmove u iznosu ,00 kn koje čine 70,5 % te obveze za materijalne rashode u iznosu ,00 kn koje čine 23,6 % ukupnih obveza. Obveze za kredite i zajmove u iznosu ,00 kn se odnose na obveze za kredite u iznosu ,00 kn, obveze za zajmove u iznosu 2.746,00 kn i obveze za financijski leasing u iznosu ,00 kn. Unutar obveza za materijalne rashode, vrijednosno značajnije su obveze prema dobavljačima u iznosu ,00 kn. Vlastiti izvori iznose ,00 kn i veći su za ,00 kn u odnosu na prethodnu godinu. u kn

12 10 II. REVIZIJA ZA Ciljevi i područja revizije Ciljevi revizije su bili: - provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja - provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko računovodstveno poslovanje - provjeriti pravilnost stjecanja prihoda - provjeriti pravilnost ostvarenja rashoda, odnosno provjeriti jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom političke stranke - provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija. Područja revizije su određena prema kriteriju značajnosti i na temelju procjene rizika pojave nepravilnosti. Metode i postupci revizije Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza proučena je i analizirana pravna regulativa te dokumentacija i informacije o poslovanju Stranke. Ocijenjeno je funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola radi određivanja revizijskog pristupa. Uspoređeni su podaci iskazani u financijskim izvještajima s podacima iz prethodnog razdoblja i podacima iz plana, s ciljem utvrđivanja područja rizika. Provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave koje služe kao dokaz o nastalim poslovnim događajima. Ispitana je dosljednost primjene zakonskih propisa, te pravila, procedura i drugih internih akata. Za izračun i analizu značajnih pokazatelja, omjera i trendova, primijenjeni su odgovarajući analitički postupci. Provjerena je dokumentacija u vezi prihoda iz proračuna, članarina i dobrovoljnih priloga (donacija). Također je obavljena provjera ulaznih računa, te računska točnost dokumentacije u vezi rashoda za zaposlene, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, naknade za obavljanje aktivnosti osobama izvan radnog odnosa, reprezentaciju, usluge telefona, pošte i prijevoza, te druge rashode. Obavljeni su razgovori sa zakonskim predstavnikom, predsjednikom Glavnog stana, te osobama zaduženim za vođenje poslovnih knjiga i pribavljena obrazloženja odgovornih osoba o pojedinim poslovnim događajima. Provjereno je jesu li podaci objavljeni na web-stranicama Stranke. Provjera izvršenja naloga i preporuka revizije za Državni ured za reviziju je obavio financijsku reviziju Stranke za 2012., o čemu je sastavljeno Izvješće i izraženo bezuvjetno mišljenje. Revizijom su utvrđene činjenice opisane u izvješću i Stranci je predloženo da ih otkloni, odnosno poduzme potrebne radnje i prihvati predložene preporuke. Državni ured za reviziju je predložio za korištenje poslovnog prostora zatražiti račune od jedinice lokalne samouprave i obaviti plaćanje. Revizijom za je utvrđeno da je postupljeno prema danoj preporuci Državnog ureda za reviziju.

13 11 Nalaz za Revizijom su obuhvaćena sljedeća područja: djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo, sustav unutarnjih kontrola, planiranje i računovodstveno poslovanje, financijski izvještaji, prihodi i rashodi, te imovina i obveze. Obavljenom revizijom su utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na sustav unutarnje kontrole i prihode. 1. Sustav unutarnje kontrole 1.1. Sustav unutarnjih kontrola osigurava ekonomično i učinkovito ostvarivanje ciljeva poslovanja, poštivanje zakonske regulative, sprječavanje i otkrivanje pogrešaka, kvalitetu računovodstvenih podataka, pravodobno pružanje financijskih i rukovodnih informacija, te povećava odgovornost osoba uključenih u raspolaganje imovinom. Prema odredbama Statuta Stranke, Nadzorni odbor nadzire poslovanje svih organizacija i tijela Stranke, te je za obavio kontrolu, sastavio izvješće, te utvrdio da godišnji financijski izvještaji točno i objektivno prikazuju financijsku situaciju Stranke, te da je suglasan s godišnjim financijskim izvještajima za Stranka nije donijela kodeks etike kojim su uređena pravila ponašanja, sukob interesa te visoki i jasni standardi etičkog ponašanja, a koje trebaju poštivati zaposlenici i članovi političke stranke, posebno članovi političke stranke koji obnašaju javne i političke dužnosti. Državni ured za reviziju predlaže donijeti kodeks etike, upoznati sve zaposlenike i rukovoditelje s kodeksom etike, te provesti izobrazbu kako bi se osiguralo da zaposlenici i rukovoditelji, te članovi političke stranke poštuju određena pravila ponašanja i etičke vrijednosti Stranka prihvaća navode koji se odnose na donošenje etičkog kodeksa. Navodi da je na sjednici Glavnog stana, održanog u rujnu 2014., od Predsjedništva Stranke, zatražena izrada i priprema etičkog kodeksa do sljedeće sjednice Glavnog stana. 2. Prihodi 2.1. Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu ,00 kn, što je za ,00 kn ili 104,3 % više u odnosu na prethodnu godinu. Odnose se na prihode iz državnog proračuna u iznosu ,00 kn, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu ,00 kn, članarina u iznosu ,00 kn, od imovine u iznosu 501,00 kn i od dobrovoljnih priloga (donacija) u iznosu ,00 kn. - Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) Prihodi od dobrovoljnih priloga (donacija) ostvareni su u iznosu ,00 kn, što je 6,6 % ukupno ostvarenih prihoda. Ostvareni su na temelju odredbi članaka 10. i 11. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

14 12 Prema navedenim odredbama, dobrovoljni prilozi (donacije) su povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate političkoj stranci za politički rad, odnosno financiranje izborne promidžbe. Za svaki primljeni dobrovoljni prilog (donaciju) izdaje se potvrda, te vodi evidencija u skladu s odredbama Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe. Stranka je tijekom dobila dobrovoljne priloge (donacije) uplaćene u novcu i uslugama od 56 fizičkih osoba u iznosu ,00 kn, koji su pojedinačno iznosili od 100,00 kn do 6.250,00 kn te od 12 pravnih osoba u iznosu ,00 kn. Dobrovoljni prilozi (donacije) u novcu su uplaćeni u iznosu ,00 kn, a u uslugama u vrijednosti 8.545,00 kn. Iznosi primljenih pojedinačnih donacija fizičkih i pravnih osoba u skladu su s iznosima koji su propisani odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Evidencije o primljenim dobrovoljnim prilozima (donacijama) su uredno vođene. Potvrde o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) su izdavane. Ugovori o donaciji su zaključeni s donatorima. Za dobrovoljne priloge (donacije) u uslugama fizičke i pravne osobe nisu izdale račune Stranci na kojima su trebale navesti vrijednosti usluga i da ne podliježe naplati. Prema odredbama članaka 10. i 11. Zakona, dobrovoljnim prilozima smatraju se povremene ili redovite uplate kojima fizičke ili pravne osobe dobrovoljno daju novac, odnosno pružaju usluge ili daju proizvode bez naplate, političkoj stranci, nezavisnom zastupniku, članu predstavničkog tijela jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave izabranom s liste grupe birača te nezavisnoj listi, odnosno listi grupe birača i kandidatu, za njihov politički rad, odnosno za financiranje izborne promidžbe. Za donacije koje se daju u obliku proizvoda ili usluga (uključujući donacije u ostalim nenovčanim oblicima, kao što su primjerice pokretna ili nepokretna imovina, imovinska prava i drugo), fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge te na kojem je naznačeno da glasi na političku stranku, odnosno na nezavisnog zastupnika ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave izabranog s liste grupe birača, odnosno na nezavisnu listu, odnosno listu grupe birača ili kandidata, i da ne podliježe naplati. Državni ured za reviziju nalaže za dobrovoljne priloge (donacije) za usluge fizičkih i pravnih osoba pribaviti račune na kojima treba navesti vrijednosti usluga i da ne podliježe naplati Stranka prihvaća navode koji se odnose na pribavljanje računa za dobrovoljne priloge (donacije) za usluge fizičkih i pravnih osoba.

15 13 III. MIŠLJENJE 1. Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju, obavljena je financijska revizija Stranke za Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je bezuvjetno mišljenje. 2. Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Planirana je i obavljena s ciljem da pruži razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji sastavljeni prema računovodstvenim propisima i standardima, a poslovanje usklađeno sa zakonima i drugim propisima. 3. Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnijim odrednicama objektivno iskazuju poslovanje, te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti vezani uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, koji bi utjecali na izražavanje drukčijeg mišljenja. 4. Stranka je svojstvo pravne osobe stekla u listopadu 2009., upisom u Registar političkih stranaka. Jedinstvena je politička organizacija ustrojena na teritorijalnom načelu i sastoji se od Središnjice, općinskih, gradskih i županijskih organizacijskih jedinica, kojih je koncem bilo 190. Statutom iz lipnja su uređeni i utvrđeni naziv, znak, sjedište i ciljevi Stranke, način informiranja javnosti, načela djelovanja, prava i obveza članova, ustrojstvo, tijela upravljanja (način njihova izbora i opoziva, imenovanja i smjenjivanja, trajanje mandata), sredstva za rad, te drugi uvjeti potrebni za članstvo i rad Stranke. Od listopada 2009., Predsjednica Stranke je Ruža Tomašić. Financijskim planom za 2013., koji je donesen u prosincu 2012., planirani su ukupni prihodi u iznosu u iznosu ,00 kn, rashodi u iznosu ,00 kn, a višak prihoda u iznosu ,00 kn. Prema podacima iz Izvještaja o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija za 2013., prihodi su iskazani u iznosu ,00 kn, rashodi u iznosu ,00 kn te višak prihoda u iznosu ,00 kn. S obzirom da preneseni manjak iz prethodne godine iznosi ,00 kn, koncem višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi kn. Prihodi ostvareni u iznosu ,00 kn se odnose na prihode iz državnog proračuna u iznosu ,00 kn, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u iznosu ,00 kn, prihode od članarina u iznosu ,00 kn, prihode od dobrovoljnih priloga (donacija) u iznosu ,00 kn, te prihode od imovine u iznosu 501,00 kn. Stanje zaduženja koncem iznosi ,00 kn, a odnosi se na obveze za kredit u iznosu ,00 kn, obveze za zajmove u iznosu 2.746,00 kn i obveze za financijski leasing u iznosu ,00 kn. Ostvareni prihodi su korišteni za financiranje rashoda redovnog poslovanja, te ostvarivanje ciljeva utvrđenih Statutom i programom Stranke. Ostvareni rashodi se odnose na rashode za zaposlene u iznosu ,00 kn, materijalne rashode u iznosu ,00 kn, rashode za amortizaciju u iznosu ,00 kn, financijske rashode u iznosu ,00 kn, te donacije u iznosu 5.000,00 kn. Na web-stranicama Stranka je objavila godišnje financijske izvještaje (Izvještaj o prihodima i rashodima, Bilanca, te Bilješke uz financijske izvještaje) i godišnje izvješće o donacijama primljenima tijekom godine. Objavljeni podaci su istovjetni podacima evidentiranim u poslovnim knjigama. Financijski izvještaji su dostavljeni Državnom uredu za reviziju u zakonskom roku.

16 14 Revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti koji se odnose na nedonošenje kodeksa etike i nepribavljanje računa za dobrovoljne priloge (donacije) za usluge fizičkih i pravnih osoba, nisu značajne te nisu utjecale na istinitost financijskih izvještaja i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te je izraženo bezuvjetno mišljenje.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DEMOKRATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA Sisak, listopad 2013. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug

Више

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc

Microsoft Word - 11 HRVATSKA STRANKA PRAVA _HSP_.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, rujan 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapin REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI Krapina, studeni 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, pro REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI NAPRIJED HRVATSKA! - PROGRESIVNI SAVEZ Varaždin, prosinac 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O STRANCI

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI HRVATSKA STRANKA PRAVA Zagreb, lipanj 2008. S A D R Ž A J stranica I. REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA I POSLOVANJA ZA 2007. 2

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc

Microsoft Word - PRISLIGA d.o.o., TISNO.doc REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI PRISLIGA D.O.O., TISNO Šibenik, srpanj 2012. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DRUŠTVU 2 Djelokrug rada

Више

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc

Microsoft Word - Odluka i obrazloženje Izmjena za 2009._fin.plan.doc SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2009. GODINU Zagreb, travanj 2009. OBRAZLOŽENJE UZ IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

NACRT

NACRT REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD PAG Zadar, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ož REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN Varaždin, ožujak 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O DOMU

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Šibenik IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA Šibenik, svibanj 2014. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O ŽUPANIJI 2 Djelokrug

Више

Zakljucak Gradonacelnika o utvrdivanju prijedloga Zakljucka o usvajanju Izvješca o radu JU Pula Sport za 2008 godinu.pdf

Zakljucak Gradonacelnika o utvrdivanju prijedloga Zakljucka o usvajanju Izvješca o radu JU Pula Sport za 2008 godinu.pdf Klasa: 023-01/09-01/484 Urbroj:2168/01-01-03-00-0019-09-3 Pula, 14. listopada 2009. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2008.

Више

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05

PLAN I IZVRŠENJE PO RAZDJELIMA I GLAVAMA (1) (2) Izvršeno do Plan za /12/2003 (2/1) 010 HRVATSKI SABOR , ,62 99,90 05 010 HRVATSKI SABOR 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 05 Hrvatski sabor 178 527 694,00 178 343 616,62 99,90 3 Rashodi poslovanja 177 207 694,00 177 199 633,05 100,00 31 Rashodi za zaposlene 74 282 661,00

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: /18-01/45 URBROJ: Zadar, 23. travnja IZVJEŠĆE O OBAVLJE REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar KLASA: 041-01/18-01/45 URBROJ: 613-15-19-7 Zadar, 23. travnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI JAVNE USTANOVE NACIONALNI

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)

Више

Financijski plan (1)

Financijski plan (1) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA JADRANSKE KULTURE I MELIORACIJU KRŠA - SPLIT ZA 2017. I 2018. I 2019. GODINU OPĆI DIO Prijedlog plana za 2017. za 2018. za 2019. PRIHODI UKUPNO 10.895.849 10.741.740

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc)

(Microsoft Word - Zdravstveno veleu\350ili\232te u Zagrebu.doc) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O VELEUČILIŠTU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zagreb IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD VELIKA GORICA Zagreb, srpanj 2010. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug rada i unutarnje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo

NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslo NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA I. MIŠLJENJE 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Nacionalnog parka Plitvička jezera (dalje u tekstu:

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA GOLA Koprivnica, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

a)

a) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI POREZNA UPRAVA Zagreb, listopad 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O POREZNOJ UPRAVI 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo 2

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

ODLUKA

ODLUKA Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09,2/13,8/13,9/13- pročišćen tekst i 21/17),

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora 19. svibnja g re

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od do Datum održavanja izbora 19. svibnja g re FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od 20. 4. do 18. 6. 2013. Datum održavanja izbora 19. svibnja 2013. g redovni Vrsta izbora: (odabrati ponuđeno) izbori za predsjednika

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od 1.svibnja 2013. do 18. lipnja 2013. Datum održavanja izbora _19. Svibnja 2013. redovni prijevremeni dopunski (odabrati ponuđeno)

Више

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn

Šifra Naziv IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU IZMJENE I Opći prihodi i Prihodi za DOPUNE Vlastiti primici (državn PRORAČUNSKI KORISNIK Tehnički fakultet Rijeka Program A 621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI 30.819.583 26.552.183 4.037.400 0 110.000 120.000 0 0 3 RASHODI POSLOVANJA 30.586.583 26.552.183 3.847.400

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/27 URBROJ: Zagreb, 8. ožujka IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/27 URBROJ: 613-02-01-18-7 Zagreb, 8. ožujka 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ ZA 2017. S A D R Ž

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Gospić IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆA BOLNICA GOSPIĆ Gospić, ožujak 2013. S A D R Ž A J I. PODACI O BOLNICI 2 Djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo

Више

Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA

Javna ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA Javna ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" 1. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu BROJ IZVRŠENJE PROMJENA POZICIJA KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA PLANIRANO 01.01.-31.10.16. IZNOS

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Virovitica KLASA: 041-01/18-02/46 URBROJ: 613-12-18-8 Virovitica, 22. studenoga 2018. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI GRADA ORAHOVICE

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

pravilnik izbori

pravilnik izbori Na temelju članka 10. stavka 6., članka 24. stavka 2., članka 34. stavka 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 24/11 i 61/11), ministrica financija

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

PROČIŠĆENI DNEVNI RED

PROČIŠĆENI DNEVNI RED PROČIŠĆENI DNEVNI RED ZA NASTAVAK 12. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 12.,13.,14.,17.,18.,19.,26.,27.,28. lipnja, 3.,4.,5.,10.,11.,12. srpnja 2019. 1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VODAMA, drugo čitanje, P.Z.E.

Више

PROČIŠĆENI DNEVNI RED

PROČIŠĆENI DNEVNI RED PROČIŠĆENI DNEVNI RED ZA NASTAVAK 12. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA 5.,6.,7.,12.,13.,14.,17.,18.,19.,26.,27.,28. lipnja, 3.,4.,5.,10.,11.,12. srpnja 2019. 1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13

Више

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Datum: 15.01.2016 OIB: 30539824321 REALIZACIJA PRORAČUNA Od 01.01.2015 do 31.12.2015 Vrijeme: 13:47 VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA UKUPNO PRIHODI / PRIMICI 2.604.500,00 2.351.529,12

Више

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ

DJEČJI VRTIĆ VOJNIĆ BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Bilješka br. 1 Dječji vrtić Vojnić je za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvario ukupne prihode poslovanja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA KALINOVAC Koprivnica, kolovoz 2017. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA GODINU PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2019. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2019. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Od osnivanja stranke 9. srpnja 2017. počinje uspostava organizacijskih oblika (podružnica

Више

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 602-02/14-01/08 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N Predmet: Financijski izvještaj

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od _ do _ Datum održavanja izbora redovni

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od _ do _ Datum održavanja izbora redovni FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ O FINANCIRANJU IZBORNE PROMIDŽBE (FIN-IZVJ) u razdoblju od _17.04.2013 do _14.06.2013 Datum održavanja izbora 19.05.2013 redovni prijevremeni dopunski (odabrati ponuñeno) Vrsta izbora:

Више

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc

Microsoft Word KBZ_skupstina.doc KREDITNA BANKA ZAGREB d.d Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 UPRAVA BANKE Temeljem članaka 277. i 280. Zakona o trgovačkim društvima i članaka 25. Statuta Kreditne banke Zagreb d.d. (u daljem tekstu: Banka),

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, svibanj 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O FAKULTETU 2 Djelokrug i unutarnje

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Sisak IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GRAD SISAK Sisak, studeni 2016. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O GRADU 2 Djelokrug i unutarnje ustrojstvo

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU IZVRŠENJE IZVORNI PLAN IZVRŠENJE INDEKS INDEKS =4/2*100 6=4/3*10 FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA GODINU 2017. IZVORNI PLAN 2 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.190.118.795 2.567.778.155 2.615.225.317 119,41 101,85 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Analiza poslovanja HNK HAJDUK

Analiza poslovanja HNK HAJDUK Split, 26.09.2013.god. Analiza poslovanja HNK Hajduk Split Pročelnica Službe za unutarnju reviziju: Alma Peroš SADRŽAJ: 1. Osnovne informacije 1.1. Vlasnička struktura 1.2. Djelatnost 2. Financijsko stanje

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више