СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Србије број 107/05) и члана 13. Одлуке о оснивању Дома здравља Панчево ( Службени лист града Панчева број 7/09), Привремени управни одбор Дома здравља Панчево, дана 10. децембра године, донео је СТАТУТ Дома здравља Панчево 1. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом уређује се делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора као и друга питања од значаја за рад Дома здравља Панчево ( у даљем тексту - Дом здравља). Члан 2. Дом здравља послује средствима у државној својини. Средства Дома здравља могу се претварати у друге облике својине у складу са законом. Члан 3. Права и дужности оснивача Дома здравља. у складу са законом. врши Скупштина града Панчева ( у даљем тексту - оснивач). Члан 4. Статусне промене Дома здравља као и промене и проширење делатности врше се у складу са законом. Члан 5. Дом здравља је установа која има својство правног лица. 2. НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ Члан 6. Дом здравља послује под називом : Дом здравља Панчево. Седиште Дома здравља је у Панчеву, улица Милоша Обреновића број 2. Члан 7. Дом здравља може променити назив и седиште. О промени назива и седишта одлучује Управни одбор Дома здравља, уз сагласност оснивача. Члан 8. Дом здравља има печат и штамбиљ у складу са законом. Члан 9. Печат је округлог облика, у чијој средини је мали грб Републике Србије, пречника 60 mm. Текст печата исписује се у концентричним круговима, око малог грба Републике Србије. У спољном кругу печата исписује се текст Република Србија. У првом следећем кругу исписује се текст Аутономна Покрајина Војводина. У следећем унутрашњем кругу исписује се текст Град Панчево. У следећем кругу исписује се текст Дом здравља Панчево. Дом здравља има и мали печат. округлог облика, пречника 28 mm, у чијој средини је мали грб Републике Србије, са исписаним текстом: Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина, Дом здравља Панчево. Текст печата исписује се на српском језику, ћириличним писмом. У деловима организационих јединица Дома здравља који се налазе на територији насељених места у којима су у службеној употреби и језици и писма националних мањина текст печата исписује се и на језицима и писмима националних мањина. Ако Дом здравља има више печата они се обележавају редним бројевима.

2 Страна 2 -- Број 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 29. децембар године Члан 10. Дом здравља има штамбиљ правоугаоног облика, димензије 60 х 30 mm са текстом Република Србија, Аутономна покрајина Војводина, Дом здравља Панчево, са додатком простора за број деловодног протокола и датум, ознаку места и адресе седишта. Текст штамбиља исписује се на српском језику, ћириличним писмом. 3. ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ Члан 11. У правном промету са трећим лицима Дом здравља за своје обавезе одговара целокупном имовином у складу са законом. Дом здравља има рачун који се води код одговарајуће банке, о чему одлучује Управни одбор. Организационе јединице Дома здравља могу имати подрачун у складу са законом. Члан 12. Дом здравља заступа и представља директор Дома здравља. Члан 13. Директор Дома здравља може пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање Дома здравља на друго лице. Пуномоћје се издаје у писаном облику. Издато пуномоћје се може увек опозвати. 4. ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 14. Дом здравља обавља делатност у складу са Законом о здравственој заштити и то: медицинска пракса стоматолошка пракса остали видови здравствене заштите издавање и справљање лекова по рецептури. Члан 15. У оквиру регистроване делатности Дом здравља пружа превентивне. дијагностичке и терапијске здравствене услуге из области опште медицине, медицине рада, педијатрије, гинекологије и акушерства, хитне медицинске помоћи, кућног лечења и неге, поливалентне патронаже, стоматолошке здравствене заштите, спортске медицине, медицинске биохемије, радиологије, као и фармацеутску здравствену делатност. У складу са својом делатношћу Дом здравља : - прати здравствено стање становништва у области за коју је основан и предузима и предлаже мере за његово унапрећивање, - прати и спроводи методе и поступке превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације засноване на доказима, а нарочито утврђене стручно-методолошке и доктринарне протоколе, - обезбеђује услове за стално стручно усавршавање својих запослених, - спроводи програме здравствене заштите, - спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у Дому здравља и сталну контролу ових мера, - организује и спроводи мере сталног унапређења квалитета стручног рада, - организује и спроводи мере у случају елементарних и других већих непогода и ванредних прилика, - организује. односно обезбеђује мере за одлагање односно уништавање медицинског отпада, у складу са законом, - обавља друге послове у складу са законом. Члан 16. У циљу ефикасног и рационалног обављања послова као и ради оптималног коришћења кадрова и опреме у Дому здравља се образују следеће организационе јединице: 1. служба за здравствену заштиту одраслих 2. служба за здравствену заштиту радника 3. служба за здравствену заштиту деце 4. служба за здравствену заштиту жена 5. служба за хитну медицинску помоћ 6. служба за кућно лечење и негу 7. служба поливалентне патронаже 8. стоматолошка служба 9. служба за лабораторијску дијагностику 10. служба за рентген дијагностику 11. служба за правне,економско финансијске, техничке и друге послове. Организационе јединице из става 1. овог члана имају уже организационе јединице(одсеке. одељења, укључујући и просторно издвојене здравствене станице и здравствене амбуланте) што се уређује актом о организацији и систематизацији послова који доноси директор. 5. ОРГАНИ ДОМА ЗДРАВЉА Члан 17. Органи Дома здравља су: - директор - Управни одбор - Надзорни одбор. Органе Дома здравља из става 1. овог члана именује и разрешава оснивач у складу са законом.

3 29. децембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број Страна 3 ДИРЕКТОР Члан 18. Директор Дома здравља организује рад и руководи процесом рада, представља и заступа Дом здравља и одговоран је за законитост рада Дома здравља. Члан 19. За директора Дома здравља може бити именовано лице које поред услова утврћених Законом о здравственој заштити испуњава и следеће услове: - да има завршен медицински факултет са положеним специјалистичким испитом из неке од грана медицине из којих Дом здравља обавља делатност и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или - да има завршен стоматолошки факултет са положеним специјалистичким испитом из неке од грана стоматологије и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите или - да има завршен правни или економски факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање 5 година радног стажа у области здравствене заштите. Приликом подношења пријаве на конкурс за избор директора Дома здравља учесник је дужан да поред доказа о испуњености услова достави и План рада и развоја Дома здравља за мандатни период. Члан 20. Директор Дома здравља именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор Дома здравља. Јавни конкурс из става 1.овог члана расписује се 60 дана пре истека мандата директора. Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. Оснивач, на предлог Управног одбора Дома здравља, именује директора Дома здравља у року од 15 дана од дана достављања предлога. Члан 21. Директор Дома здравља: - организује и руководи процесом рада Дома здравља, - одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника, - стара се о законитости рада Дома здравља и одговара за законитост рада, - одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа у складу са законом и општим актима, - одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Дома здравља у складу са законом, - доноси акт о систематизацији послова и друге акте потребне за пословање, - доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, - одговоран је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа, - утврђује начин организовања и спровођење здравствене заштите за време штрајка у складу са законом, врши и друге послове предвиђене законом и другим прописима, овим Статутом и другим општим актима. У одсутности или спречености директора Дома здравља радом Дома здравља руководи лице које одреди директор. Директор Дома здравља може одредити једног или више помоћника, њихова задужења као и услове за обављање ових послова актом о организацији и систематизацији послова у Дому здравља. Члан 22. Оснивач ће разрешити директора Дома здравља пре истека мандата из разлога утвђених Законом о здравственој заштити. УПРАВНИ ОДБОР Члан 23. Управни одбор Дома здравља има 5 чланова од којих су два члана из Дома здравља, а три члана су представници оснивача. Управни одбор, као орган управљања Дома здравља, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити - доноси план набавке медицинских и других средстава и опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава, - доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника, - одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања, - доноси одлуке о средствима у вези са текућим пословањем, - одлучује о изградњи објеката Дома здравља уз сагласност оснивача, - доноси одлуке о издавању слободних капацитета (простор и опрема) у закуп, складу са законом, - доноси Статут Дома здравља уз сагласност оснивача и друге опште акте у складу са законом, - разматра извештај заштитника паци-

4 Страна 4 -- Број 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 29. децембар године јентових права (шестомесечни и годишњи) о поднетим приговорима, - разматра извештај интерне контроле Дома здравља најмање два пута годишње, - одлучује о службеном путу директора у иностранство, - одлучује о осигурању имовине Дома здравља. Начин рада Управног одбора, права, обавезе и овлашћења председника и чланова Управног одбора уређују се Пословником о раду који доноси Управни одбор. Члан 24. Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби. Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног одбора на предлог: - директора Дома здравља - оснивача - најмање два члана Управног одбора - Надзорног одбора. НАДЗОРНИ ОДБОР Члан 25. Надзорни одбор Дома здравља има три члана од којих је један члан из Дома здравља. а два члана су представници оснивача. Надзорни одбор: - разматра извештаје о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун Дома здравља, - врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Дома здравља, - врши увид у спровођење одлука Управног одбора, - обавља и друге послове утврђене Законом о здравственој заштити, другим законима, овим Статутом и другим актима Дома здравља. Члан 26. Чланови Управног и Надзорног одбора Дома здравља одговарају солидарно за штету коју донетом одлуком проузрокују Дому здравља, ако је та одлука донета крајњом непажњом или са намером да се штета проузрокује, осим ако приликом доношења одлуке издвоје своје мишљење и то буде констатовано у записнику. 6. СТРУЧНИ ОРГАНИ Члан 27. Стручни органи Дома здравља су: 1. Стручни савет 2. Стручни колегијум 3. Етички одбор 4. Комисија за унапређење квалитета рада. СТРУЧНИ САВЕТ Члан 28. Стручни савет као саветодавно тело директора и Управног одбора, има 5 чланова које на начин утврђен Законом о здравственој заштити. именује директор Дома здравља. Члан 29. Стручни савет Дома здравља, поред послова утврђених Законом о здравственој заштити. обавља и следеће послове: - предлаже директору мере за унапређење функционисања рада Дома здравља у пружању здравствене заштите, - предлаже директору чланове Комисије за унапређење квалитета рада, - предлаже оснивачу чланове Управног и Надзорног одбора из дела запослених, - предлаже директору чланове Етичког одбора Дома здравља, - пружа стручно методолошку помоћ организационим јединицама.обавља и друте послове утврђене законим и Статутом. Члан 30. Стручни савет ради у седницама које се сазивају најмање једном у 30 дана. Седнице Стручног савета сазива председник Стручног савета кога именује директор Дома здравља из реда чланова Стручног савета. Стручни савет одлучује ако је присутно више од половине чланова, а одлуке, закључке, мишљења и препоруке доноси већином гласова од укупног броја чланова Стручног савета. Стручни савет може за обављање одређених послова образовати посебна радна тела. Стручни савет доноси Пословник о раду Стручног савета којим се ближе уређује начин рада Стручног савета, права, дужности и овлашћења председника и чланова Стручног савета, као и друга питања од значаја за рад Стручног савета. СТРУЧНИ КОЛЕГИЈУМ Члан 31. Стручни колегијум, као стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове у Дому здравља, чине директор Дома здравља, помоћник директора Дома здравља, главна сестра Дома здравља и руководиоци организационих јединица. Стручни колегијум ради у седницама које сазива и њиховим радом руководи директор Дома здравља. Седнице Стручног колегијума директор сази-

5 29. децембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број Страна 5 ва по потреби а најмање једном у 10 дана. Стручни колегијум одлучује ако је седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином од укупног броја чланова. Начин рада стручног колегијума ближе се уређује Пословником о раду Стручног колегијума. ЕТИЧКИ ОДБОР Члан 32. Eтички одбор Дома здравља, као стручно тело, прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике и има 5 чланова од којих су 4 из реда запослених здравствених радника у Дому здравља а један из реда грађана са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је основан Дом здравља. Члан 33. Задаци Етичког одбора су да: - прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, - даје сагласност за спровођење научних истраживања, медицинских огледа као и клиничких испитивања лекова и медицинских средстава у Дому здравља, односно њихово спровођење, - прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру, - прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, истраживању као и о увођењу нових здравствених технологија, - доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности, - врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите. Начин рада Етичког одбора ближе се уређује Пословником о раду Етичког одбора. КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА Члан 34. Комисија за унапређење квалитета рада, као стручно тело Дома здравља, доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Дому здравља, прати његово спровођење и стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се пружа у Дому здравља у складу са Законом о здравственој заштити, Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за њихово спровођење. Члан 35. Комисија за унапређење квалитета рада има 3 члана које на предлог Стручног савета Дома здравља именује директор из реда здравствених радника и здравствених сарадника запослених у Дому здравља. Комисија за унапређење квалитета рада бира председника из својих редова. Члан 36. Комисија за унапређење квалитета рада ради у седницама које сазива и којима руководи председник Комисије. Седнице Комисије за унапређење квалитета рада одржавају се према потреби. Комисија за унапређење квалитета рада може одлучивати ако је седници присутно више од половине чланова, а одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова. Начин рада Комисије за унапређење квалитета рада, права, дужности и овлашћења председника и чланова ближе се уређују Пословником о раду Комисије за унапређење квалитета рада који доноси Комисија. Члан 37. Услове за рад стручних органа Дома здравља обезбеђује директор Дома здравља. Стручне и административно-техничке послове за потребе стручних органа Дома здравља обавља Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове. 7. ИНТЕРНА КОНТРОЛА Члан 38. У Дому здравља се организује систем интерне контроле за све трансакције рачуна прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања као и управљања државном имовином. Интерни контролор је директно одговоран директору Дома здравља, а извештај о обављању послова интерне контроле подноси управном одбору најмање два пута годишње. Интерна контрола се организује у оквиру Службе за правне, економско-финансијске, техничке и друге послове. Члан 39. У Дому здравља постоји један интерни контролор. Послове интерне контроле може обављати

6 Страна 6 -- Број 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 29. децембар године лице које има завршен VII степен стручне спреме економске струке и најмање 3 године радног искуства. 8. СЛУЖБЕНА И ПОСЛОВНА ТАЈНА Члан 40. У складу са Законом о здравственој заштити, здравствени радници, здравствени сарадници, као и друга лица запослена у Дому здравља, дужни су да чувају службену тајну. Члан 41. У циљу обезбеђивања и успешног извршавања одређених послова у Дому здравља, поједини подаци и акта, поред медицинске документације, представљају пословну тајну и могу се саопштавати трећим лицима само на начин утврђен законом и овим Статутом. Пословном тајном у смислу става 1. овог члана сматрају се: 1. план физичко - техничког обезбеђења Дома здравља, 2. подаци који се односе на процену вредности имовине Дома здравља, 3. подаци у вези документације за јавне набавке, 4. подаци који се односе на пословање Дома здравља и зараде запослених, 5. подаци које државни органи прогласе као поверљиве, 6. други подаци који су као пословна тајна утврђени законом и другим прописима. Члан 42. Податке и акте који представљају пословну тајну трећим лицима може саопштити директор Дома здравља или од њега овлашћено лице, под условом да саопштење тих података и аката не наноси штету општем интересу или Дому здравља. Повредом чувања пословне тајне не сматра се приказивање и саопштавање на седницама управног и надзорног одбора оних података и аката који су неопходни за обављање функције ових органа. Лице које на седници управног или надзорног одбора саопштава податке који представљају пословну тајну, дужно је да упозори присутне да су ти подаци и исправе пословна тајна и да су дужни да их као такве чувају. 9. ИМОВИНА ДОМА ЗДРАВЉА Члан 43. Имовину Дома здравља чине права коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односи на покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности као и друга имовинска права. Дом здравља у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини има обавезе и одговорности утврђене законом. Дом здравља има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да је користи у складу са њеном наменом и у том циљу осигурава имовину. Одлуку о осигуравајућем друштву код кога ће се осигурати имовина Дома здравља, доноси Управни одбор. 10. ЈАВНОСТ РАДА Члан 44. Рад Дома здравља је јаван. О раду Дома здравља јавност информише директор или лице које он за то овласти. 11. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Члан 45. Дом здравља разматра стање и проблеме у области безбедности здравља на раду и заштите и унапређења животне средине. Управни одбор Дома здравља на предлог директора доноси одговарајуће одлуке и мере из области безбедности и здравља на раду и одлучује о обезбеђивању средстава за спровођење донетих одлука и мера. 12. СТАТУТ И ДРУГА ОПШТА АКТА Члан 46. У Дому здравља, поред Статута, доносе се и следећа општа акта којима се уређује: - организација и систематизација послова, - стручно усавршавање и специјализација запослених, - права и обавезе запослених из радног односа, - безбедност и здравље на раду, - буџетско књиговодство, - руковођење медицинским отпадом, - канцеларијско пословање, архивска грађа и регистраторски материјал, - унутрашњи надзор над стручним радом, - решавање стамбених питања. У Дому здравља се доносе и друга општа акта чија обавеза доношења произилази из закона и других прописа. Члан 47. Иницијативу за доношење. измену и допуну Статута, односно другог општег акта, а који су у надлежности Управног одбора, могу покренути

7 29. децембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број Страна 7 директор, Управни одбор, Надзорни одбор и оснивач. Иницијатива из ст. 1. овог члана подноси се Управном одбору. О својој одлуци Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе у року од 15 дана од дана њеног пријема. Измена и допуна Статута, односно друтог општег акта, врши се на начин и по поступку по којем је тај акт и донет. 13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 48. Општа акта утврђена овим Статутом донеће се у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Статута. До доношења општих аката примењиваће се постојећа општа акта, ако нису у супротности са одредбама овог Статута. Члан 49. Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Здравственог центра Јужни Банат Панчево, од године, у делу који се односи на организациону јединицу Дом здравља. Члан 50. Овај Статут, по добијању мишљења од стране Министарства здравља Републике Србије и сагласности од стране оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу града Панчева. ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ УПРАВНОГ ОДБОРА Прим. др Зоран Недић, с.р.

8 Страна 8 -- Број 28 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА 29. децембар године С А Д Р Ж А Ј Ред. бр. ПРЕДМЕТ Стр. ПРИВРЕМЕНИ УПРАВНИ ОДБОР ДОМА ЗДРАВЉА ПАНЧЕВО 424. Статут Дома здравља Панчево... 1 И З Д А В А Ч: Градска управа града Панчева, Панчево, Трг краља Петра I 2-4 Поштански фах Телефони: Начелник / Рачуноводство /222, Уредник ДАНИЈЕЛА ЕРДЕЉАН - МИЛОШЕВИЋ телефони: и /343 Жиро рачун: Извршење буџета града Панчева код Управе за трезор филијала Панчево

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална  болница  за  рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXIV ЗРЕЊАНИН 12.ОКТОБАР 2015. БРОЈ: 25 140 На основу члана 51 став 3 Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 18/15 пречишћен

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој

QF-E-007 JKП МЕДИАНА НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум:03.06.2013.год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на својој 77. седници одржанoј дана 03.06.2013. године донeo

Више

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA (Sl. glasnik RS, br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita

Више

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу

На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Слу На основу члана 47 став 6 Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 62 Статута општине Кула - пречишћен текст (''Службени лист општине Кула" бр. 7/13), Oпштинско веће

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Zakon o osnovama

Zakon o osnovama Z A K O N O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ( Službeni glasnik PC, broj 116/07, broj 72/12) I. OSNOVNE ODREDBE Sadrţina zakona Član 1. Ovim zakonom se ureďuju osnove bezbednosno-obaveštajnog

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 13/2014. ОПШТИНЕ 11. децембра 2014. године Примерак: 40,00 дин. На основу члана 53.Статута општине (''Службени лист општине '' број 12/08 и 17/12) и члана 10. Пословника о

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и ч На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007, 83/2014- др.закон, 101/2016- др.закон и 47/2018) и члана 73. Статута општине Велико Градиште (''Службени

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР 2018. ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка

Више

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година

Универзитет у Београду Фармацеутски факултет СТАТУТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд година Универзитет у Београду Фармацеутски факултет УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ФАРМАЦЕУТСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2019. година САДРЖАЈ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 1 Предмет уређивања... 1 Академске слободе, неповредивост простора

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? docx

Microsoft Word - ???????? ??????? docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXV - Број 4 15. мај 2019. година МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2019. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1 Na osnovu člana

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1

SINDKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE CRNE GORE PRAVILNIK O RADU NADZORNOG ODBORA PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /1 PREDLOG SINDIKALNA ORGANIZACIJA SUDOVA ZA PREKRŠAJE Djel.br. /17 Podgorica, 2017. godine POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim poslovnikom bliže se uređuju pravila i načina rada

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ 2018. ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС,број 129/2007,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате ,71 Број 01.

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате ,71 Број 01. СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 33. ГОДИНА X ЛИСТ ПАНЧЕВО, 29. Децембар 2018. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11.336,71 Број 01. ГОДИНА X ПАНЧЕВО, 24 Јануар 2019. ГОДИНЕ Аконтација

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Статут Историјског архива Ужице На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44.

Статут Историјског архива Ужице На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44. На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије, број 72/2009,

Више

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн SLU@BENI LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима

Више

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst

Microsoft Word - STATUT - precisceni tekst S T A T U T Društva za upravljenje investicionim fondovima ʺPolara Investʺ a.d. Banja Luka (prečišćeni tekst) I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim Statutom uređuju se sva bitna pitanja značajna za rad Društva

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

SLSOMI

SLSOMI СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА LI 28.03.2019. БРОЈ 7. LI. ÉVFOLYAM 2019.03.28. 7. SZÁM GODINA LI 28.03.2019. BROJ 7. Страна 2. Година

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више