UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA"

Транскрипт

1 UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE INTERNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET PRIJEDLOG VIJEĆA FAKULTETA ARHITEKTONSKI FAKULTET BIOTEHNIČKI FAKULTET AHITEKTURA * BILJNA PROIZODNJA (novi program) * BILJNA PROIZODNJA (stari program) * ANIMALNA PROIZVODNJA * Nacrtna geometrija Nacrtna geometrija i perspektiva Osnovi urbanističkog projektovanja 2 Istorija i teorija urbanizma Specijalne konstrukcije Ruralna arhitektura Urbani dizajn Planiranje seoskih naselja Pedologija Mirkobiologija Melioracije Agrohemija Praktična obuka I Agrohemija GIS u poljoprivredi-izborni predmet Tehnologija vina i podrumarstvo-izborni Uvod u vinarstvo i preradu grožđa-izborni Anatomija i fiziologija domaćih životinja Osnovi ishrane i hraniva Ishrana preživara Ishrana nepreživara Svinjarstvo 1

2 STOČARSTVO (stari program) * BILJNA PROIZVODNJA - Ratarstvo i povrtlarstvo ** BILJNA PROIZVODNJA - Zaštita bilja ** BILJNA PROIZVODNJA Voćarstvo I vinogradarstvo STOČARSTVO ** MEDITERANSKO VOĆARSTVO (novi program) * Živinarstvo Lovstvo - moduli Zootehnika i Animalni proizvodi Konjarstvo - moduli Zootehnika i Animalni proizvodi Fiziologija domaćih životinja Ishrana preživara Ishrana nepreživara Osnovi ishrane i hraniva Svinjarstvo Živinarstvo Cvjećarstvo Viroza biljaka Nematologija Bolesti ratarsko-povrtarskih kultura Bakterioze biljaka - izborni predmet Ekotoksikologija i zaštita životne sredineizborni predmet Tehnologija alkoholnih pica-izborni predmet Konjarstvo Reprodukcija domaćih životinja Pedologija Hemija Agrohemija Melioracije i uređenje zemljišta Agrometeorologija Mirkobiologija Opšte voćarstvo Štetočine voćaka Navodnjavanje i đubrenje-izborni predmet Integralna zaštita voćaka-izborni predmet Ukrasno mediteransko bilje-izborni predmet Bolesti voćaka 2

3 MEDITERANSKO VOĆARSTVO (stari program) * RASADNIČARSTVO ** KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE (novi program) * Fitofarmacija Berba, čuvanje i pakovanje suprtopskog voća-modul-rasadničarstvo Tehnologija prerade suptropskog voća - modul-rasadničarstvo Ekološko vočarstvo-modul Ekološka poljoprivreda Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji -modul Ekološka poljoprivreda Kontrola kvaliteta i bezbjednost hranemodul Ekološka poljoprivreda Opšte voćarstvo Štetočine voćaka Navodnjavanje i đubrenje-izborni predmet Bolesti voćaka Praktična obuka I Integralna zaštita voćaka-izborni predmet Fitofarmacija Čuvanje i prerada suptropskog voća Specijalističko rasadničarstvo Praktična obuka Fitosanitarna ispravnost sadnog materijala Proizvodnja dendrološkog sadnog materijala-izborni predmet Hemija Poljoprivredna botanika Pedologija Agrohemija Melioracije i uređenje zemljišta Agrometeorologija Mikrobiologija Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje Berba, čuvanje i pakovanje ljekovitog i aromatičnog bilja-izborni predmet Vinarstvo-izborni predmet 3

4 EKONOMSKI FAKULTET KONTINENTALNO VOĆARSTVO (stari program) * KONTINENTALNO VOĆARSTVO I LJEKOVITO BILJE ** EKONOMIJA * MENADŽMENT * MENADŽMENT * Bijelo Polje Sredstva za zaštitu u kontinentalnom voćarstvu Sakupljanje, pakovanje i čuvanje kontinentalnog bilja-modul Ljekovito bilje Primijenjena farmakognozija-modul Ljekovito bilje Praktična obuka iz oblasti ljekovitog biljamodul Ljekovito bilje Ruski jezik 1 Ruski jezik 2 Samoniklo kontinentalno ljekovito bilje Berba, čuvanje i pakovanje ljekovitog i aromatičnog bilja - izborni predmet Sredstva za zaštitu bilja u kontinentalnom voćarstvu Primijenjena farmakognozija - izborni predmet Održavanje korišćenja prirodnih resursa ljekovitog i aromatičnog bilja Tehnologija proizvodnje ljekovitog i aromatičnog bilja Tehnologija proizvodnje voćnih rakija - izborni predmet Sociologija Razvoj ekonomske misli Teorija i analiza ekonomske politike Osnove marketinga Istraživanje marketinga Tržišno komuniciranje Poslovni strani jezik - Engleski Osnove marketinga Istraživanje marketinga Tržišno komuniciranje Poslovni strani jezik - Engleski Digitalna elektronika 4

5 ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET FAKULTET POLITIČKIH NAUKA ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI * ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI ** ENERGETIKA I AUTOMATIKA * ENERGETIKA I AUTOMATIKA ** PRIMIJENJENO RAČUNARSTVO * POLITIKOLOGIJA- MEĐUNARODNI ODNOSI* SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD * Mjerenja u elektronici Fizičko-tehnička mjerenja Satelitske komunikacije Visokonaponske mreže i vodovi Elektrodistributivni sistemi Elekroenergetski kablovi Distribuirani izvori električne energije Osnovi elektronike Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Politička ekonomija Javne politike Izborni sistemi Javno mnjenje Uvod u studije bezbjednosti Ruski jezik 5 Ruski jezik 6 Engleski jezik stručni 3 Engleski jezik stručni 4 Psihologija Teorije socijalnog rada Metode i tehnike socijalnog rada Socijalni rad sa pojedincem Socijalna psihologija Grupni socijalni rad Socijalni rad u zajednici Socijalni rad sa djecom i porodicom Državna uprava i lokalna samouprava u Crnoj Gori Socijalni rad i nasilje u porodici 5

6 SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD** MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO* POLITIKOLOGIJA MEĐUNARODNI ODNOSI, MEDIJSKE STUDIJE I NOVINARSTVO, SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD I * (zajednička nastava) MEĐUNARODNI ODNOSI ** NOVINARSTVO ** Socijalna psihijatrija Socijalni rad sa licima sa invaliditetom Javne politike Migraciona politika Socijalna politika Evopske unije Ruski jezik 5 Ruski jezik 6 Socijalni rad sa djecom i porodicom Pravopis sa kulturom izražavanja Engleski jezik stručni 1 Engleski jezik stručni 2 Engleski jezik stručni 3 Engleski jezik stručni 4 Akademsko pisanje i retorika On-line novinarstvo i novi mediji TV novinarstvo Teorija javnosti Uvod u odnose s javnošću Korporativno komuniciranje Ruski jezik 5 Ruski jezik 6 Engleski jezik (1 semestar) Engleski jezik (2 semestar) Ruski jezik (1 semestar) Ruski jezik (2 semestar) Teorija masovnog komuniciranja Istraživačko novinarstvo On-line novinarstvo 6

7 FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI POLITIKOLOGIJA ** SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD ** EVROPSKE STUDIJE ** SLIKARSTVO * GRAFIČKI DIZAJN * OSNOVNE STUDIJE * - (zajednička nastava) SPECIJALISTIČKE STUDIJE ** (zajednička nastava) GLUMA * Javne politike Socijalna gerontologija Socijalni rad u zdravstvu Socijalna medicina Socijalni rad sa licima sa invaliditetom Evropski kulturni modeli Engleski jezik (1 semestar) Engleski jezik (2 semestar) Ruski jezik (1 semestar) Ruski jezik (2 semestar) Slikarstvo III i IV Izborni slikarski atelje I i II Dizajniranje na WEBu Savremena umjetnost Uvod u ilustraciju Layout Tehnologija industrijske grafike Ilustracija Dizajniranje za WEB Tipografija I pismo Istorija CG i YU filma I i II Svjetska književnost I i II Engleski jezik 4 Tehnologija novih medija Video Umjetnički koncepti moderne Savremena umjetnost Projektovanje Teorija i poetika savrmene umjetnosti I i II Metodika likovnog vaspitanja I i II Intermediji III i IV Teorija i poetika savrmene umjetnosti I i II Gluma V, Gluma VI - završni rad 7

8 FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE DRAMA I POZORIŠTE * FILM I MEDIJI * OSNOVNE STUDIJE (zajednička nastava) FILMSKA I TV REŽIJA ** PRODUKCIJA ** FIZIČKA KULTURA I ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA * Poetike glume I, Poetike glume II -završni rad Pokret l, II, III, IV, V, VI Glas I, II, III, IV, V, VI Osnovi dramaturgije Dramaturgija I, II, III, Dramaturgija-završni rad Osnovi filmske produkcije I, II Dramaturgija predstave I, II Osnovi filmske produkcije Osnove filmskog pisma Osnove filmske režije Filmska režija kratki film I i II Filmska produkcija - kratki film I, II Filmski i TV scenario I, II Montaža I, II, III, IV Filmski i TV scenario-projekat I, II Istorija crnogorske kulture I i II Južnoslovenska drama i pozoriste I, II Svjetska književnost I i II Psihologija I, II Svjetska drama i pozorište I, II, Ill, IV Cmogorska drama i pozorište I, II Dokumentarni film + Estetika savremenog dokumentarnog izraza I, II-specijalistički rad Postprodukcija i nove tehnologije I, II Evropski produkcioni modeli I, II Rediteljska poetika/crnogorski i SFRJ film I, II Rediteljska poetika/svjetski film I, II Komparativna književnost I, II Savremena televizijska produkcija I, II Autorsko pravo I intelektualna svojina I, II Plesovi Anatomija za tjelesno vježbanje i sport 8

9 SPORTSKI NOVINARI I TRENERI * FIZIČKA KULTURA ** Tjelovježbene kompozicije Funkcionalna anatomija za tjelesno vježbanje i sport Karate i boks Džudo i rvanje Biomehanika tjelesnog vježbanja i sporta MODUL FIZIČKA KULTURA Rukomet-tehnika, metodika Sportska gimnastika I, II Korektivna gimnastika I, II Rukomet taktika MODUL ZDRAVI STILOVI ŽIVOTA Planiranje i kontrola u fitnesu Rukomet-tehnika, metodika Rukomet taktika Tehnologija oporavka u sportu i fitnesu Dijagnostika trenažnog procesa u sportu i fitnesu Welness Korektivna gimnastika I, II Komunikacije u sportu Istraživanja u sportu Teorija i pravila individualnih sportova Engleski jezik 3 MODUL SPORTSKI NOVINARI Teorije i tehnike novinarstva PR u sportu Štampa i agencije Elektronski mediji Pisanje za štampane medije MODUL SPORTSKI TRENERI Funkcionalna anatomija i biomehanika Didaktika teorija obrazovanja i nastave Teorija osnove metodike fizičkog vaspitanja 9

10 FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO FILOLOŠKI FAKULTET SPORTSKI MENADŽMENT ** SPORT I FITNES ** TURIZAM I HOTELIJERSTVO * SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI * CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI I Metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim časom Komunikacije u sportu Planiranje i programiranje u sportu Transformacioni procesi u sportu Odnosi s javnošću u sportu Sociologija turizma Upravljanje ljudskim resursima Hotelski menadžment izborni, Modul 1 I 2 Globalni marketing menadžment Gastronomija Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Ruski jezik 1 Ruski jezik 2 Ruski jezik 3 Ruski jezik 4 Italijanski jezik 1 Italijanski jezik 2 Italijanski jezik 3 Italijanski jezik 4 Njemački jezik 1 Njemački jezik 2 Njemački jezik 3 Njemački jezik 4 Psiholingvistika Uvod u filozofiju Lektura i korektura teksta Književnost i jezik u doba internet komunikacije Uvod u lingvistiku 10

11 SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI * (zajednička nastava) CRNOGORSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI I SRPSKI JEZIK I JUŽNOSLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI ** (zajednička nastava) ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SMJER PROSVJETNO PEDAGOŠKI ** RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST * ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST * ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ** FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST * Crnogorska književnost I Osnovi metodike stranih jezika Nastavni sadržaji u predškolskom i osnovnom obrazovanju obrada jezičkih i književnih sadržaja Metodika nastave engleskog jezika sa školskim radom Nastavni sadržaji u srednjoškolskom obrazovanju obrada jezičkih i književnih sadržaja Savremeni ruski jezik 2 Nivo A2 Savremeni ruski jezik 3 Nivo B 1.1 Savremeni italijanski jezik 1 Nivo A1 Italijanska civilizacija 1, 2 Savremeni italijanski jezik 2 Nivo A2 Latinski jezik 1, 2 Savremeni italijanski jezik 5 Nivo B2.1 Savremeni italijanski jezik 6 Nivo B2.2 Poslovna komunikacija s praktičnim radom Osnovi metodike nastave stranih jezika Metodika nastave italijanskog jezika sa školskim radom Francuski jezik 3 Leksikologija i semantika 1 Latinski jezik 1, 2 Francuski jezik 4 Leksikologija i semantika 2 11

12 FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ** NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST * NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST ** FILOLOŠKI PROGRAMI STRANIH JEZIKA-OSNOVNE STUDIJE (zajednička nastava) Francuski jezik II Savremeni njemački jezik 1 nivo A1 Njemački jezik 1 osnovi gramatike Civilizacija zemalja njemačkog govornog područja 1 i 2 Njemačka književnost 1 Srednji vijek, humanizam i reformacija Savremeni njemački jezik 2 nivo A2 Njemački jezik 2 Morfologija 1 Njemačka književnost 2 Barok i prosvjetiteljstvo Savremeni njemački jezik 3 nivo B1.1 Njemački jezik 3 Morfologija 2 Osnove prevođenja 1, 2, 3, 4 Savremeni njemački jezik 4 Nivo B1.2 Njemački jezik 4 Sintaksa 1 Istorija njemačke kulture 1,2 Savremeni njemački jezik 5 nivo B2.1 Njemački jezik 5 Sintaksa 2 Njemački jezik 6 Leksikologija Savremeni njemački jezik 6 nivo B2.2 Njemački jezik struke nivo B2.2 Poslovna komunikacija sa projektnim radom Njemački jezik I, II Osnovi metodike nastave njemačkog jezika Metodika nastave njemačkog jezika sa školskim radom Drugi strani jezik: Francuski jezik 1 Drugi strani jezik: Njemački jezik 1 Drugi strani jezik: Španski jezik 1 Drugi strani jezik: Francuski jezik 2 Drugi strani jezik: Njemački jezik 2 Drugi strani jezik: Španski jezik 2 Drugi strani jezik: Francuski jezik 3 Drugi strani jezik: Njemački jezik 3 12

13 CRNOGORSKI JEZIK. I JUŽ.SL. KNJIŽ., SRPSKI JEZIK I JUŽ.KNJIŽ. I PROGRAMI FILOZOFSKOG Drugi strani jezik: Španski jezik 3 Drugi strani jezik: Francuski jezik 4 Drugi strani jezik: Njemački jezik 4 Drugi strani jezik: Španski jezik 4 Drugi strani jezik: Ruski jezik 5 Drugi strani jezik: Njemački jezik 5 Drugi strani jezik: Španski jezik 5 Drugi strani jezik: Ruski jezik 6 Drugi strani jezik: Njemački jezik 6 Drugi strani jezik: Španski jezik 5 Drugi strani jezik: (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 3 (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 4 (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 5 (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 6 (za SP ruski jezik i književnost i SP njemački jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 5 (za SP italijanski jezik i književnost i SP francuski jezik i književnost) Drugi strani jezik: Engleski jezik 6 (za SP italijanski jezik i književnost i SP francuski jezik i književnost) Italijanski jezik 1 Italijanski jezik 2 Italijanski jezik 3 Italijanski jezik 4 13

14 FILOZOFSKI FAKULTET FAKULTET: OSNOVNE STUDIJE (zajednička nastava) SVI FILOLOŠKI PROGRAMI: SPECIJALISTIČKE STUDIJE (zajednička nastava) PSIHOLOGIJA Francuski jezik 1 Francuski jezik 2 Francuski jezik 3 Francuski jezik 4 Njemački jezik 1 Njemački jezik 2 Njemački jezik 3 Njemački jezik 4 Španski jezik 1 Španski jezik 2 Španski jezik 3 Španski jezik 4 Opšta pedagogija teorija vaspitanja Razvojna psihologija Didaktika teorija obrazovanja i nastave Pedagoška psihologija Uvod u psihologiju Psihologija percepcije Psihološki praktikum I, II, III, IV Kognitivna psihologija Emocije i motivacija Napredne statističke metode u psihologiji Metodologija psiholoških istraživanja Psihologija učenja Škole i pravci u psihologiji Psihologija ličnosti Teorija testova (Psihometrija 1) Psihologija pamćenja i mišljenja Teorijske osnove razvojne psihologije Psihologija individualnih razlika Principi psihološkog mjerenja (Psihometrija 2) Uvod u psihopatologiju Psihologija mentalnog zdravlja Primijenjena razvojna psihologija Osnovi socijalne psihologije 14

15 ISTORIJA OBRAZOVANJE UČITELJA Vještina savjetovanja Osnovi kliničke psihologije Osnovi pedagoške psihologije Primijenjena socijalna psihologija Psihologija u zajednici sa intervencijom u krizi Psiholingvistika Osnovi psihologije rada Kvantitativne metode u psihologiji Psihologija djece sa posebnim potrebama Mentalno testiranje Psihologija učenja i nastave Klinička procjena 1, 2 Psihologija rada i organizacije Praksa 1, 2 Psihologija porodice Psihopatologija djece i mladih Istorijska geografija I, II Latinski jezik za istoričare I, II Pomoćne istorijske nauke I, II Istorija Crne Gore do kraja XII vijeka Istorija Crne Gore od kraja XII vijeka do kraja XV vijeka Opšta istorija starog vijeka (Stari Istok) Savremena istorija Crne Gore Teorijske osnove metodike istorije Metodika nastave istorije sa školskim radom Didaktika-teorija obrazovanja i nastave Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti Razvojna psihologija Osnovi informatike Pedagoška psihologija Metodika nastave PP i PD I, II, III Andragogija Savremena obrazovna tehnologija 15

16 PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE GEOGRAFIJA Pedagoška komunikologija izborni predmet Motivacija i emocije izborni predmet Didaktika Osnovi organizacije nastave Porodična i školska pedagogija Opšta psihologija Razvojna psihologija predškolskog uzrasta Metodika upoznavanja prirode Metodika upoznavanja društva Pedagoška psihologija izborni predmet Osnovi socijalne psihologije izborni predmet Osnovi didaktike Fizičko vaspitanje Metodika nastave fizičkog vaspitanja Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Mineralogija i petrografija Geologija tektonika i istorijska geologija Astronomska geografija Opšta turistička geografija Fizička geografija Crne Gore Regionalna geografija Sjeverne Amerike Regionalna turistička geografija Turističko geografske regije svijeta Teorijske osnove metodike geografije Pedagoška psihologija Geografija i informatičke tehnologije Metodika nastave geografije sa školskim radom Metodika nastave poznavanja prirode i društva sa školskim radom Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 16

17 FILOZOFIJA SOCIOLOGIJA PEDAGOGIJA Antička filozofija I, II Uvod u ontologiju Praktikum iz estetike Pedagoška psihologija Uvod u sociologiju I, II Uvod u metodologiju socioloških istraživanja Socijalna demografija Socijalna psihologija Kvantitativne metode istraživanja Kvalitativne metode istraživanja Uvod u teorije društva Sociologija kulture Socijalna patologija Sociologija društvenih devijacija Teorija društvenih promjena I, II Sociologija grada Sociologija umjetnosti Sociologija politike Sociološka istraživanja u oblasti kulture Opšta psihologija Razvojna psihologija Uvod u didaktiku Pedagoška psihologija Pedagoški praktikum I, II Organizacija nastave i učenja Uvod u metodiku rada pedagoga Uvod u andragogiju Osnove metodologije pedagoških istraživanja Psihologija ličnosti Pedagoške naučno-istraživačke metode Metodika rada predškolskog i školskog pedagoga Pedagogija adolescentskog doba Razvoj kurikuluma Organizacija obrazovanja odraslih Andragoška didaktika 17

18 OBRAZOVANJE UČITELJA NA ALBANSKOM JEZIKU Planiranje kadrova i obrazovanja Komparativna andragogija Savremene didaktičke teorije Metodika rada školskog pedagoga I, II Andragoška didaktika Dokimologija Planiranje kadrova i obrazovanja Pedagoška komunikologija Školska pedagogija Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Albanski jezik I, II Engleski jezik struke I Interdisciplinarne osnove prirodnih nauka Geografija Uvod u pedagogiju Engleski jezik struke II Istorija Opšta psihologija Engleski jezik struke III Razvojna psihologija Didaktika Školska praksa I Uvod u teoriju književnosti Školska praksa II Osnovi organizacije nastave Književnost za djecu Izborni predmet I (Uvod u sociokulturnu antropologiju) Pedagoška psihologija Likovna forma Izborni predmet (Ekologija i zaštita životne sredine) Savremeni školski sistemi Metodika nastave albanskog jezika I 18

19 GRAĐEVINSKI FAKULTET GRAĐEVINARSTVO * GRAĐEVINARSTVO SAOBRAĆAJNI SMJER ** Metodika nastave matematike I Osnovi muzičke teorije i kulture Porodična i školska pedagogija Likovne tehnike Metodika nastave albanskog jezika II Metodika nastave matematike II Metodika nastave PP i PD I Vokalno instrumentalna nastava Izborni predmet III (Kultura albanskog jezika i pravopis) Metodika nastave likovne kulture I Metodika nastave matematike III Metodika nastave muzičke kulture I Metodika nastave PP i PD II Specijalna pedagogija Andragogija Metodika nastave albanskog jezika III Metodika nastave likovne kulture II Metodika nastave matematike IV Metodika nastave muzičke kulture II Metodika nastave PP i PD III Metodika specijalnog rada Savremene obrazovne tehnologije Metodika nastave albanskog jezika IV Nacrtna geometrija Uvod u građevinarstvo Tehničko crtanje Inženjerska seizmologija Osnovi hidraulike Engleski jezik Kolovozne konstrukcije Gradske saobraćajnice Projektovanje i građenje željezničkih pruga Gornji stroj željeznica Željezničke stanice Planiranje i sistemi saobraćaja Hidraulika I 19

20 GRAĐEVINARSTVO HIDROTEHNIČKI SMJER ** GRAĐEVINARSTVO GEOTEHNIKA ** MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU * MENADŽMENT U GRAĐEVINARSTVU ** Hidrotehničke građevine Geofizika u geotehnici Putevi i željezničke pruge Gradske saobraćajnice Projektovanje organizacije građenja, rekonstrukcije i održavanje objekata Poslovna psihologija I Zaštita na radu Procjena vrijednosti nekretnina Upravljanje i tehnologija čvrstog otpada Marketing u građevinarstvu Poslovna psihologija II Međunarodne tenderske procedure MAŠINSKI FAKULTET MAŠINSTVO * Mašinski materijali (dio: Struktura materijala) Prva pomoć Osnovi kliničke prakse I Humana genetika Medicinska terminologija Latinski jezik Osnovi kliničke prakse II Bioetika i biomedicina (dio iz medicinske etike) Vještine komunikacije u medicini Infektivne bolesti MEDICINA * Neurologija MEDICINSKI Hirurgija FAKULTET Otorinolaringologija (oblast: maksilofacijalna hirurgija) Higijena i medicina rada (oblast: higijena) Medicinska biohemija i hemija Engleski jezik III (izborni) (5. semestar) (Predmet po programu prije 2017.) Engleski jezik IV (izborni) (8. semestar) Engleski jezik V (izborni) (9. semestar) Vještine komunikacije u stomatologiji STOMATOLOGIJA * Gnatologija 20

21 FARMACIJA * Neurologija Mobilna stomatološka protetika predklinika Fiksna stomatološka protetika predklinika Higijena sa oralnom higijenom Infektivne bolesti Oralna medicina Mobilna stomatološka protetika Klinička endodoncija I Paradontologija I Fiksna stomatološka protetika Maksilofacijalna hirurgija Paradontologija II Klinička endodoncija II Hemija Engleski jezik I (1. semestar) Engleski jezik II (2. Semestar) Engleski jezik u stomatologiji III (3. semestar) Engleski jezik u stomatologiji IV (4. semestar) Engleski jezik III (izborni) (6. semestar) (Predmet po programu prije 2017.) Engleski jezik IV (izborni) (8. semestar) Imunologija Fiziologija I Fiziologija II Farmakognozija I Farmaceutska hemija I Farmakognozija II Farmaceutska hemija II Bromatologija Farmakologija I Dijetetika Farmaceutska hemija III Farmakologija II Farmaceutska tehnologija I Farmaceutska tehnologija II 21

22 PRIMIJENJENA FIZIOTERAPIJA * Farmaceutska analiza i kontrola ljekova Fitoterapija Farmakoterapija I Farmaceutska tehnologija III Farmakoterapija II Farmakokinetika Toksikologija sa analitikom Biofarmacija Klinička farmacija Farmaceutska praksa Engleski jezik (1. sem.) Engleski jezik (2. sem.) Engleski jezik (3. sem.) Engleski jezik (4. sem.) Engleski jezik farmaceutske struke (4. sem.) Anatomija sa histologijom (dio iz anatomije) Zdravstvena psihologija Zdravstvena psihologija (dio iz medicinske etike) Fiziologija Patologija sa patofiziologijom Kineziologija I Fizioterapija I Kineziologija II Fizioterapija II Neurologija Hirurgija sa traumatologijom Fizioterapija muskuloskeletnih bolesti i povreda Fizioterapija u gerijatriji Konteksti prakse fizioterapije Promocija zdravlja i prevencija bolesti Rehabilitacione tehnologije Engleski jezik I (1. sem.) Engleski jezik II (2. sem.) Engleski jezik III (3. sem.) Engleski jezik IV (4. sem.) 22

23 VISOKA MEDICINSKA ŠKOLA * ZDRAVSTVENA NJEGA** Engleski jezik (5. sem.) (Predmet po programu prije 2017.) Medicinska fiziologija Osnovi zdravstvene njege I Etika u sestrinstvu Socijalno zdravstveno zakonodavstvo i pravni aspekti zdravstvene njege Osnovi biofizike, radiologije i zaštite od zračenja Osnovi zdravstvene njege II Zdravstvena njega u internoj medicini sa internom medicinom Zdravstvena njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dijetetika Zdravstvena njega Zdravstvena njega u infektologiji sa infektivnim bolestima Zdravstvena njega u hirurgiji sa hirurgijom Zdravstvena njega u pedijatriji sa pedijatrijom Zdravstvena njega u gerijatriji sa gerijatrijom Metodologija istraživanja u zdravstvenoj njezi sa statistikom i informatikom Palijativna njega Intenzivna njega sa anestezijom i reanimatologijom Promocija zdravlja i preventivni program u zdravstvu Engleski I (1.sem.) Engleski II (2.sem.) Engleski III (3.sem.) Engleski IV (4.sem.) Medicinska ekologija Osnovi pedagogije Njega internih bolesnika Njega hirurških bolesnika Njega pedijatrijskih bolesnika 23

24 METALURŠKO- TEHNOLOŠKI FAKULTET MUZIČKA AKADEMIJA FIZIOTERAPIJA** METALURGIJA I MATERIJALI * METALURGIJA ** HEMIJSKA TEHNOLOGIJA * HEMIJSKA TEHNOLOGIJA ** ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE * ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE ** OSNOVNE STUDIJE* Njega infektivnih bolesnika Menadžment u zdravstvu Osnovi kliničke prakse Engleski jezik (8. sem.) Metode i primjena istraživanja u fizioterapiji Klinički problemi u fizioterapiji Motorna kontrola i motorno učenje Muskuloskeletna fizioterapija Gerijatrijska fizioterapija Projektovanje i postrojenja Modeliranje toplotnih procesa Prerada čelika deformacijom Hemija prirodnih organskih jedinjenja Projektovanje u hemijskoj industriji Ekotoksikologija Tretman gasova Analiza muzičkog djela I, II, III, IV, V, VI Pedagogija I, II Istorija muzike I, II, III, IV, V, VI Hor sa osnovama vokalne tehnike I, II, III, IV, V, VI Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura I, II, III, IV, V, VI Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature I, II, III, IV, V, VI Violina I, II, III, IV, V, VI Viola I, II, III, IV, V, VI Kontrabas I, II, III, IV, V, VI Violončelo I, II, III, IV, V, VI Kamerna muzika I, II, III, IV, V, VI Klarinet I, II, III, IV, V, VI Trombon I, II, III, IV, V, VI Truba I, II, III, IV, V, VI Klavirski praktikum I, II, III, IV, V, VI 24

25 POMORSKI FAKULTET SPECIJALISTIČKE STUDIJE ** NAUTIKA I POMORSKI SAOBRAĆAJ * Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Muzička tehnologija I, II Hor sa osnovama vokalne tehnike VII, VIII Analiza stilova I, II Horsko dirigovanje sa sviranjem horskih partitura VII, VIII Orkestar sa poznavanjem orkestarske literature VII, VIII Kontrabas VII, VIII Violončelo VII, VIII Metodika nastave gitare sa pedagoškom praksom Klarinet VII, VIII Trombon VII, VIII Truba VII, VIII Psihologija I, II Harmonija sa harmonskom analizom VII, VIII Muzički oblici VII, VIII Crnogorska muzika III, IV Istorija muzike VII, VIII Klavir (praktikum) VII, VIII Tehnologija jahti i marina Pomorske agencije i čarterovanje Ekonomika iskorišćavanja broda Poznavanje broda i plovidbe Pomorska meteorologija i okeanografija (zahtjevi STCW) Rukovanje teretom (zahtjevi STCW) Manevrisanje brodom i pravila uzbjegavanja sudara na moru (zahtjevi STCW) Krcanje i prevoz tereta 25

26 PRAVNI FAKULTET MENADŽMENT U POMORSTVU I LOGISTIKA * BRODOMAŠINSTVO * POMORSKA ELEKTROTEHNIKA * POMORSKE NAUKE ** PRAVNE NAUKE * (zahtjevi STCW) Konstrukcija i stabilitet broda Informacione tehnologije u pomorstvu Operaciona istraživanja Poslovne komunikacije u pomorstvu Elektronsko poslovanje u pomorstvu Menadžment ljudskih resursa u pomorstvu Menadžment pomorskih resursa Informacione tehnologije u pomorstvu Osnove računovodstva Osnove finansija Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Poznavanje broda Konstrukcije i stabilitet broda Ekonomika iskorišćavanja broda Održavanje brodskih električnih sistema Tehnologija jahti i marina Poznavanje broda Internet tehnologija i elektronsko poslovanje Računarske mreže na brodovima Impulsna i digitalna elektronika Programiranje i baze podataka Održavanje brodskih električnih sistema Matematika 1 Matematika 2 Ekonomika brodarstva napredni kurs Planiranje prevoza tereta Informacione tehnologije u pomorstvu Notarsko pravo Krivično-procesno pravo Opšta teorija prava Engleski jezik 3, jezik struke 26

27 PRIRODNO- MATEMATIČKI FAKULTET PRAVNE NAUKE ** PRAVNE NAUKE BIJELO POLJE * KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA ** MATEMATIKA i MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE * (zajednička nastava) MATEMATIKA ** MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE ** RAČUNARSKE NAUKE * RAČUNARSTVO I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE * FIZIKA * BIOLOGIJA * BIOLOGIJA ** Međunarodno krivično pravo Krivično pocesna klinika Procesno dokazno pravo Parlamentarizam i parlamentarno pravo Monetarna ekonomija izborni Politika suzbijanja kriminaliteta Krivično-procesno pravo Engleski jezik 3, jezik struke Kriminalističke procedure Upravljanje kriminalističkim istragama Kriminalističko profilisanje Obezbjeđenje dokaza Kriminalističke identifikacije (izborni) Logika Pedagogija i didaktika Psihologija Numerička matematika Matematički modeli u biologiji Numerička analiza Matematika II Arhitektura računarskih sistema Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Opšta i neorganska hemija Engleski jezik 3 Engleski jezik 4 Psihologija 27

28 * Osnovni studijski programi ** Specijalistički postdiplomski studijski programi Pravo prijave na Oglas imaju lica sa akademskim i naučnim zvanjem u radnom odnosu na Univerzitetu Crne Gore i lica sa akademskim zvanjem u statusu kliničara koji su angažovani na Medicinskom fakultetu po osnovu ugovora o dopunskom radu, a koji su iz iste ili srodne oblasti. Pravo prijave imaju i saradnici sa doktoratom i saradnici za umjetničke discipline u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore, pri čemu prijava mora sadržati i koprijavu nastavnika-mentora predmeta.. Saradnik treba da ispunjava uslove za saradnički status i u studijskoj 2019/20. godini. Zainteresovani kandidati podnose prijave organizacionim jedinicama Univerziteta za čije predmete konkurišu. Uz prijavu se prilaže odluka o izboru u zvanje, kratki izvod iz bibliografije i ugovor o radu za saradnike. Prijave kandidata razmatraju i podnose prijedlog Senatu matična vijeća, uz pribavljeno mišljenje stručne komisije koju formira dekan. Prijedlog mora biti obrazložen, uz ocjenu ispunjenosti uslova. Oglas je je otvoren do 02. jula godine Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 28

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKU UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2019/20 GODINI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM PREDMET ARHITEKTONSKI FAKULTET BIOTEHNIČKI FAKULTET AHITEKTURA* ANIMALNA PROIZVODNJA*

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI ZA STUDIJSKU 2017/18 GODINU ORGANIZACIONA JEDINICA NIVO STUDIJA PREDMETI MEDICINA MEDICINSKI FAKULTET Medicina I društvo(oblast sociologija)

Више

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI

UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI UNIVERZITET CRNE GORE RASPISUJE JAVNI OGLAS ZA ANGAŽOVANJE U NASTAVI U STUDIJSKOJ 2018/19 GODINI ORGANIZACIONA JEDINICA MEDICINSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAMI/PREDMETI MATEMATIKA Logika MEDICINA Neurologija

Више

broj 081.indd

broj 081.indd 2.2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 81 11 III Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 4/1-12-2-2118/1 1414 На основу члана 11 став

Више

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ

РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ РАСПОРЕДА ИСПИТА У ЈАНУАРСКО-ФЕБРУАРСКОМ РОКУ школске 2011/2012. године ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА И ВИШОМ ШКОЛОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА 1. ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

Више

Raspored ispita - juni NNV.xlsx

Raspored ispita - juni NNV.xlsx ПЕТАК 12.06.2015. СРПСКИ ЈЕЗИК 1 СРПСКИ ЈЕЗИК студенти са ПА, вишом и СРПСКИ ЈЕЗИК 2 ГОВОРНА КУЛТУРА ФОРМЕ УЧТИВОСТИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ (редовни учитељи и васпитачи) СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 2 СРПСКОГ

Више

broj 039.indd

broj 039.indd 21 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 39 693 На основу члана 11 став тачка г) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, бр. 73/1, 14/11, 84/12, 18/13 и 44/1) и члана 4 став

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС

РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИС РАСПОРЕД ИСПИТА У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ ЗА РЕДОВНЕ СТУДЕНТЕ УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА И СТУДЕНТЕ СА ЗАВРШЕНОМ ПА, ВИШОМ ИЛИ ВИСОКОМ ШКОЛОМ ПЕТАК 14. 09. 2018. САЛА ЗА ФИЗИЧКО/ АМФИТЕАТАР

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Р

Р РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ОДЛУКА О БРОЈУ РЕДОВНИХ И ВАНРЕДНИХ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ ГОДИНУ ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА И У ПРВУ ГОДИНУ ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА У АКАДЕМСКОЈ 216/17.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред часова предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ предавања и вежби на ОАС, МАС и ДАС Пролећни семестар школске 2018/2019 Ниш Март 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ САДРЖАЈ: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Англистика...

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА

Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године НЕДЕЉА часова часова I ГОДИНА Писмени испити ФИЛОЗОФИЈА Распоред испита у продуженом октобарском року школске 2015/2016. године 2. 10.2016. I ГОДИНА ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ (редовни студенти оба смера, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА (редовни студенти оба смера, ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc

Microsoft Word - Predmeti po Bolonji 2010.doc ГЕОГРАФИЈА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Увод у географију ТМ 2 + 1 + 0 + 0 5 Картографија СА 2 + 2 + 1 + 0 Математичка гeографија СА 2 + 1 + 0 + 0 5 Географски информациони системи СА 2 + 2 + 0 + 0 6 Геологија

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Трећи рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 05. 06. у 9 h Студентски трг 3, Сала 2 1 Картографија 06. 06. у 10 h писмени 07. 06. у 10 h усмени 1 Картографија 1 06. 06. у 10 h Студентски трг 3, Лаб.

Више

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност

ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања I Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - ДЛС (ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР) Социологија образовања Гудовић З. Књижевност за децу (ДЛС) Књижевност за децу (СВ) Миленковић С. Зорић М. Предшколска педагогија

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Картографија 05. 07. у 0 h, Лаб. за картографију Математичка географија 0. 07. у 9

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени

Студијски програм: Географија Година Предмет Четврти рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3 1 Картографија у 10 h писмени Студијски програм: Географија Увод у географију 02. 07. у 9 h Студентски трг 3 Картографија 05. 07. у 0 h писмени 08. 07. у 0 h усмени Студентски трг 3, Сала Картографија 05. 07. у 0 h Студентски трг 3,

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h

Студијски програм: Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију у 10 h Географија Година Предмет Први рок (јануарски) Други рок Трећи рок Четврти рок Пети рок Шести рок 1 Увод у географију 13.02. у 10 h 04.04. у 10 h 05.06. у 12 h 26.06. у 12 h 04.09. у 12 h 25. 09. у 12

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI NAZ PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA (I i II CIKLUSA) NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2016/2017. GODINI 1. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 20 0 9 - - 6 55 Nastavnički

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п

Студијски програм: Географија Година Предмет Други рок Сала 1 Увод у географију у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија у 10 h п Студијски програм: Географија 1 Увод у географију 10. 04. у 9 h Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 03. 04. у 10 h писмени 04. 04. у 10 h усмени Студентски трг 3, Сала 1 1 Картографија 1 03. 04. у

Више

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО

Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ ПЕТАК I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛО Распоред испита у продуженом октобарском испитном року школске 2018/19. године ПИСМЕНИ ИСПИТИ I ГОДИНА ПРОСТОРИЈА 9.00 часова ФИЛОЗОФИЈА СА ЕТИКОМ Учионица 5, ОПШТА ПЕДАГОГИЈА ПЕДАГОШКА ИНФОРМАТИКА МАТЕМАТИКА

Више

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12

ШЕСТИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2011/12 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈА Увод у географију 03. 07. у 15 h Студентски трг 3 Картографија Писмени: 01. 07. у 14 h Усмени: 02. 07. у 10 h Студентски трг 3 Математичка географија 03. 07. у 14,30 h Студентски

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU,

UNIVERZITET U NOVOM SADU, FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU NOVI SAD, DR ZORANA ĐINĐIĆA 2 STRUKTURA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITET U NOVOM SADU, UNIVERZITET U NOVOM ADU, FILOZOFKI FAKULTET U NOVOM ADU truktura studijskih programa NOVI AD 2012. Osnovne akademske studije - po starom zakonu trana 2 PRVA GODINA Naziv tatus 1 11 Opšta pedagogija 1,2

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Microsoft Word - Bilten 308

Microsoft Word - Bilten 308 B I L T E N Univerziteta Crne Gore ISSN 1800-5101 Univerzitet Crne Gore Cetinjska br. 2 Broj : 308 Godina : 2013. Podgorica, 19. avgust 2013. Broj primjeraka : 100 http://www.ucg.ac.me Na osnovu člana

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

Пољопривредни факултет у Бањој Луци

Пољопривредни факултет у Бањој Луци СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: БИЉНА ПРОИЗВОДЊА година студија I УСМЈЕРЕЊЕ: ХОРТИКУЛТУРА Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Вријеме Хемија Агроботаника Биохемија биљака Математика Педологија Љековите ароматичне и зачинске

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18

Преузето са На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 1999 На основу члана 99. ст. 3. и 4. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. став 1. Закона о Влади

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15ПГ - Педагогија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15ПГПГ001 Увод у педагогију 1 (2+2+0) 1 5 2. 15ПГПГ002 Историја педагогије 1 (2+2+0) 1 5 3. 15ПГПГ003 Компаративна

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15СЦ - Социологија Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар ЕСПБ Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15СЦСЦ001 Увод у социологију 1 (2+1+0) 1 6 2. 15СЦСЦ002 Друштвене теорије антике и средњег века (2+1+0) 1 6 3. 15СЦСЦ003 Социјална психологија (2+1+0)

Више

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ

ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ ГЛАСНИК УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Година LI, број 171, 5. април 2013. ОДЛУКЕ САВЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ОДЛУКЕ РЕКТОРА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ISSN 0409 0144 ГЛАСНИК

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената за упис у прву годину студија на високошколским организацијама у школској 1980/81. години, од 6. јуна 1980. године] На основу члана 36.

Више

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L

INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA L INTERNACIONALNI UNIVERZITET TRAVNIK U TRAVNIKU FAKULTET POLITEHNIČKIH NAUKA TRAVNIK NASTAVNI PLAN I PROGRAM ODSJEK: LOGISTIKA - PRIVREDNA I TEHNIČKA LOGISTIKA - - LOGISTIKA SISTEMA - - LOGISTIČKI MENADŽMENT

Више

Prolaznost studenata (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini)

Prolaznost studenata  (zaključno s prvim ljetnim ispitnim rokom u akademskoj 2010./11. godini) Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2014./15. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Наставни план 15МД - Методика наставе Година студија: 1 РБ Акроним Назив Фонд часова Семестар Година студија: 1 Обавезни предмети у 1. семестру 1. 15МД001 Докторска дисертација - избор теме и преглед литературе (0+0+6) 1 10 Укупно обавезних предмета у 1. семестру: 1 Страна 1 од 6 Изборни предмети

Више

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

ОСНИВАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ФАКУЛТЕТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ В О Д И Ч за студенте Учитељског факултета који су завршили Вишу школу за образовање васпитача Београд 2010. УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ www.uf.bg.ac.rs Краљице

Више

Na osnovu ~lana 32

Na osnovu ~lana 32 На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1051/17 од 04.05.2017.

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм

Табела 5.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предм Табела.1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија ПЕДАГОГИЈА Ш Назив предмета С Тип Статус предмета Часови активне наставе Остали часови П В ДОН ПРВА

Више

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini

Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti  u  akademskoj 2015./16. godini Prolaznost studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u akademskoj 2015./16. godini 1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Učiteljski studij, Osijek 2. Sveučilišni preddiplomski

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

Raspored casova xlsx

Raspored casova xlsx Raspored časova za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, I semestar PONEDJELJK UTORK SRIJED ČETVRTK 8:15 Terestrička navigacija, prof. dr Milorad Rašković, Matematika I, prof. dr Nikola Mihaljević,

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ

Распоред полагања испита у школској 2018/19. години (I, II, III и IV година) Назив предмета Студијско подручје Семестар Датум испита ЈАНУАР ФЕБРУАР ЈУ Информатика и рачунарске комуникације ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ, ИДТП I 15. јануар 2019 4. фебруар 2019 5. јун 2019 28. јун 2019 20. август 2019 5. септембар 2019 Математика 1 ПТ, БТ, ФКИ, ОХТ, ЕИ, ТИ I

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno

BS-Agrarna ekonomika 2015/ godina zimski semestar Dan Vrijeme Modul Oblik nastave * Grupa Dvorana Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehno BS-Agrarna ekonomika zimski semestar Ponedjeljak 8-10 AG20148 Laboratorijska tehnologija LV 1. skupina Laboratorij Zavoda za mljekarstvo 8-10 AG1051 Lovstvo TV, VP Bijela vila 9-12 AG7005 Mediteransko

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

broj 120.indd

broj 120.indd ПРИЛОГ 1. ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРА- НИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 1. Област образовања: ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року з ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у ЈУЛСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески језик

Више

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ ДЕПАРТМАН ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ Студијски програм: СРПСКА КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК Распоред испита у СЕПТЕМБАРСКОМ испитном року за школску 2018/2019. годину 1. ГОДИНА 1. Енглески

Више

???????? ??????

???????? ?????? РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Април 2017 - Београд 16-Mar-17 1 Увод у технике гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска 78 2 Техника гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска 78 3 Основе технике гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска

Више

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, ) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТА РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ДРУГОМ НАСТАВНОМ ПЕРИОДУ (до краја првог полугодишта, 31.01.2018.) ВРСТА ПИСМЕНЕ ПРОВЕРЕ: Т-ТЕСТ, П - ПИСМЕНИ ЗАДАТАК, К- КОНТРОЛНИ ЗАДАТАК ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРСТА

Више

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis

Microsoft Word - Konkurs upis studenata u prvu godinu prvog drugog i treceg ciklusa studija u akademskoj godini_II upis На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 и 26/19), Одлуке Владе Републике Српске, број: 04/1-012-2-1271/19

Више

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx

Microsoft Word - PONOVLJENI KONKURS.docx U vezi sa članom 28. i 34. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik BiH, broj: 59/07 i 59/09), a u skladu sa članom 103. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo,

Више

Akademija umetnosti

Akademija umetnosti УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Текст конкурса за упис студената у прву годину основних струковних, основних академских студија у школској 2019/2020. години АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2 РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар 2015 - Београд 31.8.2015 1 Акробатика и сценске борбе 3 24.8.2015 10:00 Рсавска 78 2 Технологија филма и телевизије 24.8.2015 17:00 3 Технологија филмске и видео камере

Више