Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Qp)-REV-T2-US-UPII. Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-U"

Транскрипт

1 1. OPĆE INFORMACIJE GODINA: 2019 godina studija (1,2 ili 3): 1. OZNAKA DOKUMENTA: Qp)-REV-T2-US-UPII Upravno pravo opći dio II Naziv kolegija 1.6. Semestar 1.2. Nositelj kolegija 1.3. Suradnici 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički diplomski stručni studij) 1.5. Status kolegija (O, I) dr. sc. Marijeta Vitez Pandžić, prof. v. š. Nema Preddiplomski stručni studij Upravni studij Obvezni 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 1.8. Način izvođenja nastave (broj sati P+V+S+e-učenje) 1.9. Kratica kolegija Šifra kolegija/isvu šifra 6 30P UPII UP10/ OPIS KOLEGIJA 2.1. Ciljevi kolegija Temeljni cilj kolegija je upoznavanje studenata s ustrojstvom tijela državne uprave u Republici Hrvatskoj te ostalim područjima javne uprave, poslovima uprave, različitim odnosima u području uprave te regulacijskim odnosima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Student će usvajanjem znanja iz materije upravnog akta moći razumjeti način stvaranja upravnih akata i ostalih akata uprave, a upoznat će se i s temeljnim obilježjima postupka izvlaštenja te komasacije i arondacije. Ulazne kompetencije koje su potrebne za uspješno praćenje nastave kolegija Upravno pravo opći dio II uključuju: - poznavanje pojma upravnog prava, - poznavanje izvora upravnog prava, 2.2. Uvjeti za polaganje kolegija i ulazne kompetencije koje su potrebne za kolegij, korelativnost i korespodentnost s drugim kolegijima - poznavanje pojedih institituta i područja upravnog prava (ustanova, kontrola nad upravom, državljanstva, odgovornosti državni službenika za štetu, državnih matica, osobnih i putnih isprava itd.) Sukladno navedenom uvjet za izlazak na ispit iz kolegija Upravno pravo opći dio II je položen ispit iz kolegija Upravno pravo opći dio I. Kolegij je povezan s predmetom Upravno pravo opći dio I. te čini temelj svim ostalim upravnim kolegijima pa je njegovo polaganje preduvjet za savladavanje sadržaja (i stjecanje novih kompetencija) ostalih upravnih kolegija.

2 Očekuje se da će student nakon odslušanog kolegija moći: 2.3. Očekivani ishodi učenja na razini kolegija (4-10 ishoda učenja) RB ISHOD Metode vrednovanja 1. postupanja tijela državne i javne uprave (6. razina) Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 2. njezinu ulogu u nadzoru rada javne uprave (6. razina) 3. sadržaj (5. razina) 4. njihov sadržaj (6. razina) Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning Zadaća pisana

3 5. te upravnopravna ograničenja vlasništva (6. razina) Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 6. Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 7. Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 8. Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 9. Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani

4 Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 10. Usmeno ispitivanje Kolokvij/test pisani Kolokvij/test e-learning Radionica/grupni rad pisana Radionica/grupni rad e-learning 2.4. Sadržaj kolegija detaljno razrađen prema satnici nastave (kalendar nastave) RB Tema Ishodi kolegija vezani za tematsku cjelinu Metode poučavanja 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni plan nastave Pojam organizacija i upravna organizacija. (2 sata) Studenti će moći definirati organizaciju i odrediti njezine temeljne elmente te razjasniti termin i pojmovne specifičnosti upravne organizacije. uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

5 2. Ustroj, rad i ovlasti Vlade RH. (2 sata) Studenti će moći objasniti sastav Vlade te opisati način na koji ona radi i donosi odluke te analizirati njene ovlasti. 3. Tijela državne uprave ustroj i nadležnosti. Osobe zaposlene u državnoj upravi. (2 sata) Studenti će moći opisati i objasniti ustrojstvo tijela državne uprave te interpretirati nadležnosti svakoga od tijela. Studenti će moći navesti grupacije osoba zaposlenih u uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Zadaća pisana

6 državnoj upravi te one koje obavljaju dužnosničku funkciju, ali i sve osobe koje ulaze u pojedinu od navedenih kategorija. 4. Pojmovne kategorije između viših i nižih teritorijalnih jedinica. (2 sata) Studenti će moći usporediti odnose koji se uspostavljaju na razini viših i nižih teritorijalnih jedinica. 5. Normiranje lokalne i područne (regionalne) samouprave. (2 sata) Studenti će moći navesti te klasificirati (prema pravnoj hijerarhiji) pravne vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

7 izvore koji normiraju lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u RH. 6. Poslovi državne uprave vrste i sadržaj poslova. (2 sata) Studenti će moći razjasniti grupacije poslova državne uprave te sadržaj svake od naznačenih grupacija. sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

8 7. Vrste odnosa državne uprave. Kolokvij I. (1+1 sat) Studenti će moći navesti odnose koji su relevantni u okviru državne uprave 8. Odnos uprave i sudstva. Pojam i definicija upravnog akta. (2 sata) Studenti će moći posebno usporediti odnose koji se uspostavljaju između uprave i sudstva. Studenti će moći definirati poajm upravnog akta te odrediti bitne karakteristike istoga. uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

9 9. Vrste i dijelovi upravnog akta. (2 sata) Studenti će moći razlikovati različite vrste akata uprave i njihov sadržaj 10. Prestanak djelovanja upravnog akta. Ostali akti uprave izvan upravnog akta. (2 sata) Studenti će moći navesti načine prestanka djelovanja upravnog akta. Studenti će moći razlikovati različite vrste ostalih akata uprave te ih usporediti s upravim aktom. uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Zadaća pisana Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

10 11. Načela koncepta good governance. Vertiklana i horizontalna diferencijacija uprave. (2 sata) Studenti će moći navesti koja su to načela good governance koja su navedena u Bijeloj knjizi o vladavinskom sustavu. Studenti će moći objasniti vertikalnu i horizontalnu raščlambu uprave. 12. Akti predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovlasti nositelja izvršne vlasti u lokalnim i područnim (regionalnim) jedinicama. (2 sata) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

11 Studenti će moći interprtirati regulacijske odnose u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te navesti ovlasti koje imaju nositelji izvršnih ovlasti u lokalnim i područnim jednicama. 13. Francuska i Njemačka teorija javnog domena. Definiranje i određivanje javnih dobara u javnoj i javnih dobara u općoj upotrebi. ( 2 sata) Studenti će moći objasniti teorijske koncepte francuske i njemačke teorije javnog domena te će klasificirati i objasniti podjele javnih i općih dobara. 14. Definiranje i provođenje postupka izvlaštenja. ( 2 sata) Studenti će moći razjasniti upravno pravna ograničenja vlasništva, a vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning

12 posebice postupke izvlaštenja. 15. Arondacija i komasacija. Kolokvij II. (1+1 sat) Studenti će moći razjasniti upravno pravna ograničenja vlasništva, a posebice objasniti značenje arondacije i komasacije. sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) uprave (6. razina) uprave (6. razina) sadržaj (5. razina) njihov sadržaj (6. razina) vlasništva (6. razina) Terenska nastava/projekti Radionica/grupni rad - pisana Radionica/grupni rad - e-learning Napomena: nakon unosa ishoda pritisnite tipke Ctrl-P (Pregled prije ispisa) kako bi ažurirali reference polja, a zatim se tipkom Esc vratite u dokument kako bi ga nastavili ispunjavati.

13 Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju ( i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god /2018 ( ) Obveze redovitih studenata: Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Da bi dobili potpis studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja. U slučaju nedovoljnog broja dolazaka na nastavu, studenti nemaju pravo na potpis i dužni su upisati kolegij ponovno slijedeće godine Obveze studenata Tijekom svakoga predavanja, redovno se ponavlja gradivo s prethodnog predavanja u kojem su studenti dužni sudjelovati jer se na taj način potiče studente na kontinuirano učenje i rad. Studenti su dužni na predavanja nositi bilježnicu i po potrebi obveznu literaturu (udžbenike, priručnike, potrebne pozitivne propise i sl. što će predmetni nastavnik posebno istaknuti na prvom održanom predavanju u semestru). Studenti mogu položiti ispit na dva načina: 1. Način ocjenjivanja tijekom nastave koje se provodi kroz kontinuirano praćenje studenta (sudjelovanje u nastavi, domaće zadaće, aktivnost, 2 kolokvija i zaključni ispit. Položen prvi kolokvij, uvjet je za izlazak na drugi kolokvij, a položena oba kolokvija uvjet su za izlazak na zaključni ispit. Ukoliko student ne položi kolokvije, dužan je izaći na pisani i usmeni dio ispita. Student je dužan pristupiti zaključnom ispitu do kraja akademske godine u kojoj je položio i oba kolokvija.

14 2. Način ocjenjivanja studenta na ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita. Obveze izvanrednih studenata: Studenti nisu obvezni prisustvovati nastavi. Studenti mogu položiti ispit na 2 načina; 1. Način ocjenjivanja koji se sastoji od polaganja 2 kolokvija i zaključnog ispita. 2. Način ocjenjivanja studenta na ispitu koji se sastoji od pisanog i usmenog dijela ispita Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti kolegija) 2.7. Radno opterećenje studenata Pohađanje nastave 1 Pisani ispit Projekt Eksperimentalni rad Istraživanje Praktični rad 0,5 Esej Referat Kontinuirana provjera znanja Kolokviji 3 Seminarski rad Zaključni ispit (ostalo upisati) 1 Aktivnost u nastavi 0,5 Usmeni ispit (ostalo upisati) Radno opterećenje studenata po svim osnovama iznosi za 1 ECTS bod 30 sati rada u semestru. Po svim osnovama opterećenje studenta na kolegiju iznosi: Obveza Sati (procjena) Pohađanje predavanja 30 Aktivnost u nastavi, zadaće, praktičan rad 30 Priprema za kolokvije i/ili ispite, samostalno učenje obvezne literature 90 Zaključni ispit Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu Sukladno Pravilniku o ocjenjivanju ( i Odluci o minimalnim obvezama pohađanja predavanja, seminara, vježbi i stručne prakse od ak.god /2018 ( )

15 Ocjenjivanje i vrednovanje rada redovnih studenata: Pohađanje nastave je obavezno za redovne studente. Da bi dobili potpis studenti moraju prisustvovati na minimalno 70% predavanja prema odluci Stručnog vijeća. U sklopu predavanja, studenti su dužni aktivno sudjelovati, a posebice u ponavljanjima i praktičnim zadatcima koji se odnose na gradivo obrađeno na prethodnom predavanju. U semestru se pišu 2 kolokvija. Na kolokvije i ispite student je dužan nositi indeks. Položen prvi kolokvij, uvjet za izlazak na drugi kolokvij, a položena oba kolokvija uvjet su za izlazak na zaključni ispit. Popis pitanja za pripremanje ispita i kolokvija, studenti će dobiti na početku akademske godine. U konačnu ocjenu ulaze rezultati kolokvija, evidencije pohađanja nastave, bodovi prikupljeni tijekom kontinuiranih provjera znanja ili putem aktivnosti na nastavi te bodovi prikupljeni polaganjem zaključnog ispita. Elementi ocjenjivanja: Pohađanje predavanja 5 bodova Aktivnost u nastavi, zadaće, praktični zadatci 5 bodova Kolokviji 70 bodova Zaključni ispit 20 bodova Ukupno 100 bodova Pohađanje predavanja vrednuje se na slijedeći način: 70 % - 75,9 % dolazaka na nastavu 1 bod 76,0 % - 81,9 % dolazaka na nastavu 2 boda

16 82,0 % - 87,9 % dolazaka na nastavu 3 boda 88,0 % - 93,9 % dolazaka na nastavu 4 boda 94,0% % dolazaka na nastavu 5 bodova Aktivnost u nastavi, zadaće, praktični zadatci - svaka aktivnost studenta, koja se posebice odnosi na davanje točnih odgovora prilikom ponavljanja (ali i davanje konkretnih primjera iz upravne prakse, prepoznavanje teorijskih znanja u njihovoj praktičnoj primjeni, rješavanje praktičnih primjera iz prakse i sl.), bilježi se s po jednim plusom (bodom), a student može sakupiti maksimalno 5 pluseva/bodova. Studenti će tijekom nastave, dobivati i odgovarajuće zadaće te rješavati praktične primjere, a za svaku takvu pisanu zadaću ili razradu praktičnog primjera student može ostvariti maksimalno 1 bod (0, 0.5, 1 bod). Također, navedeni bodovi ulaze u gornje navedeni maksimalni zbir od 5 bodova. Kolokviji se vrednuju na slijedeći način: 2 kolokvija (2 x 35 = 70 bodova) Kriteriji za bodovanje kolokvija: dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan 17,5 21 bod bodova bodova bodova

17 Na svakom kolokviju potrebno je ostvariti minimalno 50% bodova za prolaz ocjenu. Studenti koji ne polože kolokvije i zaključni ispit dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita. Zaključni ispit student odgovara usmenim putem. Na zaključnom ispitu student može ostvariti ukupno 20 bodova koji se pribrajaju ranije skupljenim bodovima iz kolokvija, domaćih zadaća i sudjelovanja u nastavi. Student mora ostvariti barem 50 % kako bi dobio prolaznu ocjenu. Prema Pravilniku o ocjenjivanju na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način: bodova 5 (izvrstan) 80-89,9 bodova 4 (vrlo dobar) 60-79,9 bodova 3 (dobar) 50-59,9 bodova 2 (dovoljan) Kriteriji za vrednovanje ispita: % bodova 5 (izvrstan) 80-89,9% bodova 4 (vrlo dobar) 60-79,9% bodova 3 (dobar) 50-59,9% bodova 2 (dovoljan) Odnosno

18 Kriteriji za bodovanje ispita: dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan 17,5 21 bod bodova bodova bodova Studenti koji ne polože kolokvije i zaključni ispit dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita. Uvjet za izlazak na usmeni dio ispita je položen pisani dio ispita. Ako student ne dođe na usmeni dio ispita u za to unaprijed predviđeno vrijeme (vidljivo na rezultatima pisanog dijela ispita), smatrat će se da je usmeni ispit pao. Ocjenjivanje i vrednovanje rada izvanrednih studenata: Ocjenjivanje i vrednovanje rada izvanrednih studenata koji pohađaju nastavu zajedno s redovnim studentima provodi se na isti način kako je navedeno za redovne studente. Elementi ocjenjivanja: Kolokviji 70 bodova Zaključni ispit 30 bodova Ukupno 100 bodova

19 Kolokviji se vrednuju na slijedeći način: 2 kolokvija (2 x 35 = 70 bodova) Kriteriji za bodovanje kolokvija: dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan 17,5 21 bod bodova bodova bodova Zaključni ispit student odgovara usmenim putem. Na zaključnom ispitu student može ostvariti ukupno 30 bodova koji se pribrajaju ranije skupljenim bodovima iz kolokvija. Student mora ostvariti barem 50 % bodova kako bi dobio prolaznu ocjenu. Studenti koji ne polože kolokvije i zaključni ispit, dužni su izaći na pisani i usmeni dio ispita. Položen prvi kolokvij, uvjet za izlazak na drugi kolokvij, a položena oba kolokvija, uvjet su za izlazak na zaključni ispit. Prema Pravilniku o ocjenjivanju na Veleučilištu u Požegi konačna ocjena formira se na sljedeći način: bodova 5 (izvrstan) 80-89,9 bodova 4 (vrlo dobar)

20 60-79,9 bodova 3 (dobar) 50-59,9 bodova 2 (dovoljan) Kriteriji za vrednovanje ispita: % bodova 5 (izvrstan) 80-89,9% bodova 4 (vrlo dobar) 60-79,9% bodova 3 (dobar) 50-59,9% bodova 2 (dovoljan) Kriteriji za bodovanje ispita je: dovoljan dobar vrlo dobar izvrstan 17,5 21 bod bodova bodova bodova 2.9 Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija) Naslov 1. Borković, Ivo: Upravno pravo, Narodne novine, Zagreb, 2002.: str., str., str., str.

21 2. Vitez Pandžić, Marijeta: Regulatorni sustavi u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave s posebnim osvrtom na Požeško-slavonsku županiju priručnik, Veleučilište u Požegi, Požega, 2010., dostupno na: : str., str., str., str., str., str. 3. Ustav Republike Hrvatske (pročišćeni tekst), Narodne novine, 85/10, 05/14 (čl. 17, čl. 100, čl , čl ) 4. Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine, 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda RH iz Narodnih novina od , 93/16, 104/16 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Narodne novine, 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 (čl. 1-23, čl.27-57, čl ) 6. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave, Narodne novine, 93/16, 104/16 7. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, Narodne novine, 141/13, 39/15, 130/17 (čl ) 8. Zakon o Vladi, Narodne novine, 150/11, 119/14, 93/16 9. Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, Narodne novine, 74/14, 69/17 1. Branko Babac: Javno dobro u pravu hrvatskomu - neka razmatranja o problemima konstituiranja, Pravni vjesnik br. 1-4/ Koprić, I., Musa, A., Lalić Novak, G.: Europski upravni prostor, Institut za javnu upravu, Dopunska literatura (DL u kalendaru nastave) 3. Krišković, V. et al.: Hrestomatija upravnog prava, Društveno veleučilište u Zagrebu i Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Reforma lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj (urednik Ivan Koprić), Institut za javnu upravu: Pravni fakultet Sveučilišta, Studijski centar za javnu upravu i javne financije, Zagreb, 2013.

22 5. Živana Heđbeli: Institucije državne uprave Republike Hrvatske od osamostaljenja do članstva u Europskoj uniji, dostupno na; 6. Ljerka Mintas Hodak (ur.): Upravno pravo, Mate d.o.o., Časopisi: Studenti se upućuju da za proširenje znanja iz područja predmeta te za pisanje seminarskih radova uzmu u obzir svakako i slijedeće časopise (dostupni u Veleučilišnoj knjižnici): - Hrvatska i komparativna javna uprava (pojedini članci iz časopisa dostupni su u elektronskom obliku na web-stranici - Hrvatska pravna revija - Informator Za proširenje znanja iz područja prava, studenti se također upućuju na portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske Studenti sudjeluju aktivno u nastavi, posebice vježbama, izradom domaćih zadaća i njihovom prezentacijom na ploči pred ostalim studentima. U evidencijskom obrascu kolegija vodi se evidencija o nazočnosti na nastavi i aktivnosti studenata Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija Analizira se uspješnost studenata na kolokvijima i ispitima. Informacije o napretku i eventualnim problemima pružaju se studentima tijekom nastave (primjerice nakon kolokvija). Krajem semestra provodi se evaluacija nastavnika i kolegija od strane studenata (studentske ankete). Informacije o zadovoljstvu studenata koriste se za unapređenja kvalitete izvedbe nastave. Informacije o postignutim ishodima učenja koriste se za izradu samoevaluacije nastavnika te, po potrebi, za izmjene i/ili dopune studijskog programa kolegija, metoda rada i ocjenjivanja studenata Pohađanje nastave Studentima su predavanja obvezna jer se vodi evidencija dolazaka na nastavu. Da bi dobili potpis studenti moraju obavezno prisustvovati na minimalno 70% predavanja. Studenti su dužni na predavanja nositi bilježnicu i obveznu literaturu. Studenti koji kasne na predavanje mogu ući u učionicu pod prvom pauzom, ali će im se dolazak na nastavu evidentirati kao 50%

23 3.2. Kontaktiranje s nastavnikom 3.3. Informiranje o kolegiju prisutnosti na nastavi toga predavanja. Odsutnost s nastave ne opravdava neznanje ili odbijanje davanja odgovora na postavljeno pitanje na slijedećem predavanju, prilikom svakog redovnoga ponavljanja. Studenti koji učestalo ometaju nastavu mogu biti udaljeni sa predavanja te im se bilježi prisutnost u onolikoj mjeri u kojoj su na predavanjima bili prisutni. Redoviti studenti kojima je utvrđen invaliditet od 60% i više nisu dužni pohađati nastavu za redovite studente nego pohađaju nastavu za izvanredne studente na temelju rješenja dekana, a sukladno objavljenom rasporedu. Studenti mogu kontaktirati s nastavnikom tijekom termina konzultacija (dva sata tjedno), dok se za kratka pitanja i objašnjenja mogu obratiti bilo koji dan fiksnim telefonom u uredu. Moguće je postaviti pitanja i om na koji će biti odgovoreno najkasnije za 48 sati (osim u vrijeme vikenda, neradnih dana ili godišnjeg odmora). Poželjno je da studenti za sve nejasnoće dođu što češće na konzultacije. Obveza svakog studenta je redovito se informirati o odvijanju nastave i zadacima koji su zadani na nastavi te bilježiti kompletno gradivo uredno u bilježnici kako bi uredno mogao sudjelovati u kontinuiranim ponavljanjima znanja. Poželjno je o tijeku nastave i obradi nastavnog gradiva pitati studente ili nastavnika. Sve obavijesti o održavanju ili eventualnoj odgodi predavanja bit će objavljene na web stranici Veleučilišta minimalno 24 sata ranije. Materijali i informacije o kolegiju dostupne su na web stranici Veleučilišta. Važno je redovito pratiti obavijesti na web stranicama i oglasnoj ploči Pisani radovi Domaće zadaće koje studenti pišu mogu biti pisane pomoću računala ili uredno rukopisom Ostalo (dodati po potrebi) Požega, godine Izradio/la: dr. sc. Marijeta Vitez Pandžić, prof. v. š. Potpis Požega, godine Odobrio/la dr.sc. Brankica Svitlica, prof.v.š. u trajnom zvanju Potpis

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar

QS3-KOVIU-DI-T2-RP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Računovodstvo za poduzetnike I 1.6. Semestar 3. 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mario Župan, v. pred. dr.sc. Verica Budimir, prof.v.š. u trajnom zvanju 1.7. Bodovna

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol

QS3-KOVIU-DI-US-EP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar Nositelj kol 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska politika 1.6. Semestar 5 1.2. Nositelj kolegija dr. sc. Mirjana Jeleč Raguž, prof. v. š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta

QS3-KOVIU-DI-T-PITT Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u Semesta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena informatičke tehnologije u 6. 1.6. Semestar trgovini 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Robert Idlbek, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N)

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva)

(Microsoft Word - S1 -OR- Osnove ra\350unarstva) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove računarstva 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave (broj

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

Microsoft Word - QS3-KOVIU-DI-TP1-FT-2017.doc

Microsoft Word - QS3-KOVIU-DI-TP1-FT-2017.doc 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Financiranje trgovine 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.svjetlana Letinić, v.pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način izvođenja

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija STRATEŠKI MENADŽMENT U TURIZMU I VII 1.6. Semestar SPORTU 1.2. Nositelj kolegija Dr.sc. Marina Gregorić, viši predavač 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 6 1.3. Suradnici

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la:

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Beata Bobinac, struč.spec.oec, predavač Nositelj predmeta:

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel

QS3-KOVIU-DI-PT-MBHR Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar Nositel 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mikrobiologija hrane 1.6. Semestar 2. 1.2. Nositelj kolegija pred. Helena Marčetić, dipl.ing. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici nema 1.8. Način izvođenja

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 4 semestar 1.6. Semestar PROJEKTIRANJE 1.2. Nositelj kolegija mr.sc.ivica Mustač, mag.ing.aedif. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

QS3-KOVIU-DI-US-OSSO Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove sociologije 1.6. Semestar I Nositelj

QS3-KOVIU-DI-US-OSSO Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove sociologije 1.6. Semestar I Nositelj 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Osnove sociologije 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Barbara Pisker, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način izvođenja

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

Računalne mreže

Računalne mreže Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2015/2016. godina MATEMATIKA 1 Studij: Godina i semestar: Web stranica predmeta: ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2 +

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj

QS3-KOVIU-DI-VVV2-ENG-2018 Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV Nositelj 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Engleski jezik II 1.6. Semestar IV. 1.2. Nositelj kolegija Vesna Vulić, prof. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici 1.4. Studijski program (stručni, specijalistički

Више

QS3-KOVIU-DI-R-SOC Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Sociologija 1.6. Semestar II Nositelj kolegija

QS3-KOVIU-DI-R-SOC Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Sociologija 1.6. Semestar II Nositelj kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Sociologija 1.6. Semestar II. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Barbara Pisker, prof.v.š. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 3 1.3. Suradnici Nema 1.8. Način izvođenja nastave

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

NJEM DIPL I.

NJEM DIPL I. NAZIV PREDMETA NJEMAČKI JEZIK IV Šifra IKK413, IKM413, IKN413 ECTS 6 (3+3) Status Obvezni Akademska godina 2012./2013. Godina I. Semestar I. i II. Jezik izvođenja Preduvjeti upisa/polaganja Nositelj Suradnik

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR DETALJNI IZEDBENI NASTANI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prvi strani jezik B1 - Engleski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina studija

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) Diplomski 1.5. Status predmeta Obavezni 1.6. Način

Више

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 2. godina,

Више

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda

Више

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš KOD 134291 134295 NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Paušid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar PREDMET SATI

Више

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2014., tekst

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

Programiranje 1

Programiranje 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PROGRAMIRANJE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 1. godina,

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija

Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija Naziv kolegija Tehnologija proizvodnje i prerade brašna Kod kolegija Studijski program Ciklus Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo Godina Studija 2. ECTS vrijednost boda: 6 Semestar 3 Broj sati po

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Metodologija znanstvenog istraživanja tudijski program Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu mjer - Menadžment događaja

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta OĆE INFORMACIJE Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu tudijski program Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu mjer - Godina studija 1. godina

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi

Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna logika Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zi Naziv studija Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij filozofije Naziv kolegija Moderna Status kolegija Obvezni Godina Prva Semestar Prvi /zimski ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.dr.sc. Marko Vučetić e-mail

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način

Више

Na temelju članka 82

Na temelju članka 82 Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o studiranju na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kojeg je donijelo Vijeće Akademije na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2017. godine,

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc

Microsoft Word - Zdravstvena njega u zajednici.doc Kolegij: ZDRAVSTVENA NJEGA U ZAJEDNICI- REDOVNI Voditelj: ANICA STANKOVIĆ, prf.reh. Katedra: ZDRAVSTVENA NJEGA Studij: PREDDIPLPMSKI STRUČNI STUDIJ SESTRINSTVA Godina : 018/019 Akademska godina: 3 IZVEDBENI

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

KM_

KM_ Demokratske promjene u Republici Hrvatskoj, 1 Opis predmeta 1. OPIS PREDMETA - OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta doc. dr. sc. Vlatka Vukelić 1.6. Godina studija 2. 1.2. Naziv predmeta Demokratske

Више

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro

POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antro POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar KOD NOSITELJ PREDMETA Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid Izv.prof.dr.sc. Saša Krstulovid PREDMET Kineziološka i antropološka analiza u borilačkim sportovima Metodika treninga

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 A

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 A Oznaka: PK-10 Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 014/015 Smjer: Semestar: Turistički menadž./inform. menadžment Ljetni OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O /

Више

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx

Microsoft Word - SEN033_Robotika.docx NAZIV PREDMETA Robotika Kod SEN033 Godina studija 3. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Predrag Đukić, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 Suradnici Način izvođenja P S V T nastave (broj sati u semestru) 30

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit

Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nosit Syllabus ( Nastavni plan ) kolegija na stručnom studiju sestrinstva Opći podaci o predmetu: Kolegij Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama Nositelj kolegija Nastavnici ECTS bodovi 3 Godina/ Semestar

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Aka

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE Oznaka: PK-10 Datum: Stranica: 1 od 4 Revizija: 02 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Aka Oznaka: PK-10 Stranica: 1 od 4 Studij: Menadžment Studijska godina: 1 Akad. godina: 014/015 Smjer: Semestar: Turistički menadž./inform. menadžment Zimski OPĆE INFORMACIJE O KOLEGIJU Šifra kolegija O /

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA I Kod SKS003 Godina studija. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Ado Matoković, prof.v.š. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Vladimir Vetma, predavač Način izvođenja nastave

Више

SPO

SPO Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina SUSTAVI ZA PODRŠKU ODLUČIVANJU Studiji: Diplomski studij informatike (IKS + PI) ECTS bodovi: 6 Nastavno

Више

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije ENGLESKI JEZIK STRUKE Izvedbeni nastavni program akademska godina 2014./2015. Split, srpanj 2014. OSNOVNI PODACI O PREDMETU Vrsta studija Specijalistički

Више

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn

NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS010 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijedn NAZIV PREDMETA TEHNIČKA MEHANIKA II Kod SKS1 Godina studija 1. Nositelj/i predmeta Dr.sc. Bože Plazibat, prof. v.š. u trajnom zvanju Bodovna vrijednost (ECTS) 7 Suradnici Dr. sc. Ado Matoković, prof. v.

Више

DWA2

DWA2 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina Studij: Preddiplomski jednopredmetni studij informatike Godina i semestar: 3. godina, 6 semestar Web stranica

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више