Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje"

Транскрипт

1 Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo navedite sve javne naručitelje odgovorne za postupak) Službeni naziv: Narodne novine d.d. Nacionalni registracijski broj: Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6 Mjesto: Zagreb NUTS kod: HR0 Poštanski broj: Država: Hrvatska Osoba za kontakt: Milan Popović Telefon: E-pošta: Internetska(-e) adresa(-e): Glavna adresa: Adresa profila kupca: Ostali naručitelji u slučaju zajedničke nabave Službeni naziv: Poštanska adresa: Nacionalni registracijski broj: Mjesto: NUTS kod: Poštanski broj: Država: Osoba za kontakt: E-pošta: Internetska(-e) adresa(-e): Glavna adresa: Adresa profila kupca: Telefon: I.2) Zajednička nabava Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi: Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za javnu nabavu I.3) Komunikacija Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: (URL) Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na: (URL) Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi na drugoj adresi: Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: na prethodno navedenu adresu na sljedeću adresu: Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima u uređajima na:

2 I.4) Vrsta javnog naručitelja Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, Regionalna ili lokalna agencija/ured uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava Državna ili federalna agencija/ured Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija Regionalno ili lokalno tijelo Druga vrsta: I.5) Glavna djelatnost Opće javne usluge Stambeno i komunalno gospodarstvo i usluge Obrana Socijalna skrb Javni red i sigurnost Rekreacija, kultura i religija Okoliš Obrazovanje Gospodarstvo i financije Druga djelatnost: Zdravstvo nakladništvo, tiskarstvo, trgovačka djelatnost 2

3 Odjeljak II: Predmet II.1) Opseg nabave II.1.1) Naziv: Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN Rh Referentni broj: 2 VN 02-20/04-19 II.1.2) Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka: 1, 2 II.1.3) Vrsta ugovora Radovi Roba Usluge II.1.4) Kratak opis: EOJN RH (Elektronički oglasnik javne nabave RH) platforma, pozicionira se u okviru platforme za elektroničko poslovanje kao skup usluga koje Narodne novine d.d. pružaju korisnicima: obveznicima Zakona o javnoj nabavi, obveznicima Zakona o koncesijama, ponuditeljima koji sudjeluju u procesima javne nabave te javnosti (anonimnim korisnicima) koji mogu koristiti njima namijenjene funkcionalnosti i pristupiti njima namijenjenim informacijama. Predmet nabave uključuje sljedeće usluge: - Usluge održavanja (EOJN RH) - Usluge nadogradnji i poboljšanja postojećih komponenti EOJN RH - Usluge razvoja i implementacije novih komponenti EOJN RH. II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost 2 Vrijednost bez PDV-a: ,00 Valuta: HRK (u slučaju okvirnih sporazuma ili dinamičkog sustava nabave procijenjena ukupna vrijednost za ukupno razdoblje trajanja okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave) II.1.6) Podaci o grupama Ovaj ugovor podijeljen je na grupe da ne Ponude se mogu podnijeti za sve grupe najveći broj grupa: samo za jednu grupu Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju: Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa: 3

4 II.2) Opis 1 II.2.1) Naziv: Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN Rh Grupa br.: 2 1 II.2.2) Dodatne šifre CPV-a 2 Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka: II.2.3) Mjesto izvršenja NUTS kod: 1 HR0 Glavna lokacija ili mjesto izvršenja: Narodne novine d.d. Savski gaj, XIII. put Zagreb II.2.4) Opis nabave: (priroda i količina radova, robe ili usluga ili naznaka o potrebama i zahtjevima) Nabava usluga održavanja i unapređenja EOJN RH uključuje sljedeće usluge: - Usluge održavanja (EOJN RH) - Usluge nadogradnji i poboljšanja postojećih komponenti EOJN RH - Usluge razvoja i implementacije novih komponenti EOJN RH II.2.5) Kriteriji za dodjelu Niže navedeni kriteriji Kriterij kvalitete Naziv: Ponder: 1, 2, Kvaliteta i tehnička podrška u održavanju usluga Iskustvo stručnjaka Kvaliteta i tehnička podrška u unaprjeđenju predmetnog sustava 30% Kriterij troška Naziv: Ponder: 1, 20 Cijena Ponder: 21 70% Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu II.2.6) Procijenjena vrijednost Vrijednost bez PDV-a: ,00 Valuta: HRK (za okvirne sporazume ili dinamičke sustave nabave procijenjena ukupna najveća vrijednost za ukupno trajanje grupe) II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave Trajanje u mjesecima: 24 ili Trajanje u danima: Ili Početak: / Završetak: Ovaj ugovor podložan je obnavljanju da ne Opis obnavljanja: II.2.9) Podaci o ograničenju broje natjecatelja koji će biti pozvani (osim u otvorenim postupcima) Predviđeni broj natjecatelja: Ili Predviđeni minimalni broj: / Najveći broj: 2 Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broje natjecatelja: II.2.10) Podaci o varijantama Varijante su dopuštene da ne II.2.11) Podaci o opcijama Opcije da ne Opis opcija: II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije da ne Broj ili uputa na projekt: II.2.14) Dodatni podaci: 4

5 Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci III.1) Uvjeti sudjelovanja III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre Popis i kratki opis uvjeta: Sukladno dokumentaciji III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi Popis i kratki opis kriterija za odabir: Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2 III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost Kriterij za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi Popis i kratki opis kriterija za odabir: Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju): 2 III.1.5) Podaci o rezerviranim ugovorima 2 (ako je primjenjivo) Ugovor je rezerviran za zaštitne radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta III.2) Uvjeti povezani s ugovorom 2 III.2.1) Podaci o određenoj struci (samo za ugovore o uslugama) Izvršenje usluge ograničeno je za određenu struku Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise: III.2.3) Uvjeti izvršenja ugovora: III.2.3) Osobe odgovorne za izvršenje usluge Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora 5

6 Odjeljak IV: Postupak IV.1) Opis IV.1.1) Vrsta postupka Otvoreni postupak Ubrzani postupak Obrazloženje: Ograničeni postupak Ubrzani postupak Obrazloženje: Natjecateljski postupak uz pregovore Ubrzani postupak Obrazloženje: Natjecateljski dijalog Partnerstvo za inovacije IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu: 2 Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci U slučaju okvirnih sporazuma obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine: IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati. IV.1.5) Podaci o pregovaranju (samo za natječajne postupke uz pregovore) Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponude bez pregovaranja IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi Provodit će se elektronička dražba Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi IV.1.6) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA) Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi da ne IV.2) Administrativni podaci IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom 2 Broj objave u Dodatku SL-u: (jedno od sljedećeg: Prethodna informacijska obavijest, Obavijest na profilu kupca) IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje Datum: Lokalno vrijeme: 09:00:00 IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima 4 Datum: IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje: 1 Hrvatski IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude Ponuda mora biti valjana do: ili Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda) IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda Datum: Lokalno vrijeme: 09:00:00 Mjesto: Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6, Zagreb Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja: 6

7 Odjeljak VI: Dopunski podaci VI.1) Podaci o obnavljanjima Ova nabava će se ponavljati da ne Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti: 2 VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje Prihvaćaju se elektronički računi Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje VI.3) Dodatni podaci: 2 VI.4) Postupci pravne zaštite VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV Mjesto: Zagreb Poštanski broj: Država: Hrvatska E-pošta: Telefon: Internetska adresa: (URL) VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja 2 Službeni naziv: Poštanska adresa: Mjesto: Poštanski broj: Država: E-pošta: Telefon: Internetska adresa: (URL) VI.4.3) Postupak pravne zaštite Detaljni podaci o roku(ovima) za postupke pravne zaštite: VI.4.3) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite 2 Službeni naziv: Poštanska adresa: Mjesto: Poštanski broj: Država: HR E-pošta: Telefon: Internetska adresa: (URL) VI.5) Datum slanja ove obavijesti Odgovornost je javnog naručitelja/naručitelja osigurati sukladnost s pravom Europske unije i svim primjenjivim zakonima. 1 molimo ponovite koliko je god puta potrebno 2 prema potrebi 4 ako su ti podaci poznati 20 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj 21 umjesto ponderiranja primjenjuje se značaj; ako je cijena jedini kriterij dodjele, ponderiranje se ne primjenjuje 7

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka n Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Društvene i druge posebne usluge sektorska nabava Direktiva 2014/25/EU Periodična indikativna obavijest

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rez

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rez Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o dodjeli ugovora sektorska nabava Rezultati postupka nabave Direktiva 2014/25/EU Odjeljak

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: 64546066176 Poštanska adresa: Savski gaj XIII. put 6 Mjesto: Zagreb Poštanski broj:

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Narodne novine d.d. OIB: 64546066176 Poštanska adresa: Savski gaj, XIII. put 6 Mjesto: Zagreb Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

UREDBA

UREDBA Obavijest o namjeri sklapanja ugovora o radovima koncesionara koji nisu javni naručitelji Odjeljak I: Koncesionar javnih radova I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Internetska adresa(e): (ako je primjenjivo)

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc I. ODJELJAK: NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT POZIV NA NADMETANJE - SEKTOR MBS: Ured(i)/mjesto(a) za kontakt: Referent/nadležna osoba: Internetska adresa(e) (ako je određena): Glavna adresa

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: Poštanska adresa: G. Garib

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: Poštanska adresa: G. Garib Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Umag OIB: 84097228497 Poštanska adresa: G. Garibaldi 6 Mjesto: Umag Poštanski broj: 52470 Država: Hrvatska

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Društvene i druge posebne usluge sektorska nabav Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Društvene i druge posebne usluge sektorska nabava Direktiva 2014/25/EU Periodična indikativna obavijest

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Dubrovnik OIB: 21712494719 Poštanska adresa: Pred Dvorom 1 Mjesto: Dubrovnik Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto: Osijek Poštanski

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OIB: 10383308860 Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2 Mjesto:

Више

Obavijest o sklopljenom ugovoru

Obavijest o sklopljenom ugovoru Obavijest o sklopljenim ugovorima Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. OIB: 02994650199

Више

UREDBA

UREDBA Obavijest o rezultatima natječaja Ova obavijest uključuje: Javne naručitelje Sektorske naručitelje Odjeljak I: Javni/sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) OIB: Služba(e) za kontakt: Na pažnju

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: Poštanska adresa

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: Poštanska adresa Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Nasadi d.o.o. Zadar OIB: 76576861981 Poštanska adresa: Perivoj Vladimira Nazora 1 Mjesto: Zadar Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD LEPOGLAVA OIB: Poštanska adresa: Ant

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD LEPOGLAVA OIB: Poštanska adresa: Ant Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD LEPOGLAVA OIB: 79368224789 Poštanska adresa: Antuna Mihanovića 12 Mjesto: Lepoglava Poštanski broj:

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: Poštanska adresa: TRG

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: Poštanska adresa: TRG Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆINA BRDOVEC OIB: 14722979018 Poštanska adresa: TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 Mjesto: PRIGORJE BRDOVEČKO /

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: Poštanska adresa: TRG MUNIC

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: Poštanska adresa: TRG MUNIC Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD RAB OIB: 09555102027 Poštanska adresa: TRG MUNICIPIUM ARBA 2 Mjesto: RAB Poštanski broj: 51280 Država:

Више

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT Naziv: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb Po

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT Naziv: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb Po NABAVA MALE VRIJEDNOSTI POZIV NA NADMETANJE I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT Naziv: HRVATSKE CESTE d.o.o. Zagreb Poštanska adresa: Vončinina 3 Mjesto: Zagreb Poštanski

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: Poštanska adresa:

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: Poštanska adresa: Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: 1.MAJ LABIN d.o.o. OIB: 23557321379 Poštanska adresa: Vinež 81 Mjesto: LABIN Poštanski broj: 52220 Država:

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD OPATIJA OIB: Poštanska adresa: M.Tit

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD OPATIJA OIB: Poštanska adresa: M.Tit Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: GRAD OPATIJA OIB: 99455464348 Poštanska adresa: M.Tita 3 Mjesto: Opatija Poštanski broj: 51410 Država: Hrvatska

Више

Microsoft Word - Obrasci.doc

Microsoft Word - Obrasci.doc POZIV NA NATJEČAJ Poziv objavljuje: Javni naručitelj Naručitelj I. ODJELJAK: JAVNI NARUČITELJ/NARUČITELJ I.1. IME, ADRESA I URED(I) ZA KONTAKT MBS: Dodatne informacije (obavijesti) daju: navedeni uredi

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: Poštanska adresa: Obal

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: Poštanska adresa: Obal Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Grad Makarska OIB: 53515145212 Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 1 Mjesto: Makarska Poštanski broj:

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: Poštanska a

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: Poštanska a Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Muzeji Hrvatskog zagorja OIB: 11298572202 Poštanska adresa: Samci 64 Mjesto: Gornja Stubica Poštanski broj:

Више

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim

PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim PREDGOVOR Do donošenja Zakona o nabavi roba, usluga i ustupanju radova (Nar. nov., br, 142/97), područje javne nabave bilo je regulirano podzakonskim propisima. Usprkos nedostacima taj je Zakon značio

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Vukovarsko-srijemska županija OIB: Poštan

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Vukovarsko-srijemska županija OIB: Poštan Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Vukovarsko-srijemska županija OIB: 74724110709 Poštanska adresa: Županijska 9 Mjesto: Vukovar Poštanski

Више

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi

TEB-ov priručnik SUSTAV JAVNE NABAVE Sadržaj SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni Zakon o javnoj nabavi SADRŽAJ I. JAVNA NABAVA 1. ZAKONODAVNI I STRATEŠKI OKVIR U RH I EU 1-1 Zakoni 1-1-1 Zakon o javnoj nabavi 1-1-2 Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave 1-1-3 Zakon o elektroničkom

Више

Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o. OIB: P

Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o. OIB: P Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA PULA d.o.o. OIB: 51946493681 Poštanska adresa: ližnjan, valtursko polje 210, Mjesto:

Више

Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. OIB:

Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. OIB: Poziv na nadmetanje sektor Odjeljak I: Sektorski naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZRAČNA LUKA DUBROVNIK d.o.o. OIB: 63145279942 Poštanska adresa: Dobrota 24 Mjesto: Čilipi Poštanski

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djel

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djel Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: Čistoća Metković d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti OIB: 53973515423 Poštanska adresa: Mostarska

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA OIB: Pošta

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA OIB: Pošta Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA OIB: 40589450667 Poštanska adresa: Osječka 107 Mjesto: POŽEGA Poštanski broj:

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A  H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavijesti na objavu:22.2.2018. u 12:38 OBAVIJEST O

Више

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE

Školjić 15 Rijeka Tel: +385(51) Fax: +385(51) Naš znak: / Rijeka, 3. siječanj godine KD AUTOTROLE Školjić 15 Rijeka 51000 Tel: +385(51) 564-408 Fax: +385(51) 330-330 Naš znak: 400-11-18/01-41-00-03-14-3 Rijeka, 3. siječanj 2018. godine KD AUTOTROLEJ d.o.o. NADZORNI ODBOR Predmet: Ugovor o osiguranju

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPAN

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPAN Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE OIB: 85555713264 Poštanska adresa: Dr. Ante Šercera

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska adr

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OIB: Poštanska adr Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA OIB: 40774389207 Poštanska adresa: DR. FRANJE TUĐMANA 4 Mjesto: GOSPIĆ Poštanski

Више

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.)

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.) Datum: 30.03.2016. Ur.broj: 71-3/50-1-16 Broj poziva: 50/16 P O Z I V N A D O S T A V U P O N U D E Poštovani, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vam upućuje Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: CJEPIVO

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc)

(Microsoft Word - Obavijest - dimnja\350ar _003_.doc) REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD IVANEC GRADONAČELNIK KLASA:406-01/16-01/45 URBROJ: 2186/12-02/02-17-4 Ivanec, 14. veljače 2017. Na temelju članka 11. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: 360-01/16-01/_ URBROJ: 2185/05-16-2 DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a I. izmjene (izmjene označene žutom bojom) Zagreb, travanj 2019.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/19-05/09

Више

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: 2176-36-01-18-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe TABLETI ZA UČENIKE Kutina, kolovoz 2018. SADRŽAJ: 1.

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 55 / 2016 BROJ NADMETANJA: OTP 25 / 16 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a ponovljeni postupak Zagreb, svibanj 2019. Strossmayerov trg 9, 10000

Више

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-kupnja-osobnog-automobila.doc

Microsoft Word - DOKUMENTACIJA-ZA-NADMETANJE-kupnja-osobnog-automobila.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Matije Gupca 74 Š i b e n i k DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE IZBOR PONUDITELJA ZA NABAVU OSOBNOG VOZILA Šibenik, travanj 2014. SADRŽAJ: A) Poziv za dostavu

Више

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21 OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 44 320 KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/683-277 E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr KLASA: 406-01/16-01/69 UR.BROJ: 2176-37-01-16-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE Nazorova 23 52100 PULA MB: 3203794 tel: (052) 529-000 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Evidencijski broj nabave 01/2009 E-MV OTVORENI

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 014-19 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga održavanja fiksne telefonije Zagreb, travanj 2019. I. OPĆI PODACI 1. PODACI O NARUČITELJU:

Више

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB:

KOMUNALAC SISAK d.o.o Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/ ; Fax.: 044/ MB , OIB: KOMUNALAC SISAK d.o.o. 44 000 Sisak, Capraška ulica 8 Tel.: 044/525-777; Fax.: 044/525-788 MB 3340848, OIB:28236957305 e-mail: komunalac-sisak1@sk.t-com.hr IBAN HR31 2500 0091 1012 4932 9 Naručitelj: KOMUNALAC

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:31.3.2017. u 13:34 OBAVJEŠTENJE

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 91 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 39 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djela

Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djela Poziv na nadmetanje Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv, adrese i kontakt(i) Službeni naziv: PULA HERCULANEA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti OIB: 11294943436 Poštanska adresa: Trg I. istarske

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:16.7.2019. u 7:50 OBAVJEŠTENJE

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:29.6.2018. u 15:03 OBAVJEŠTENJE

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.7.2019. u 11:05 OBAVJEŠTENJE

Више

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx)

(Microsoft Word - Poziv za dostavu ponude 2019.SREDSTVA ZA PRANJE I \310I\212\306ENJE.docx) UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK Opatička 14, Zagreb e-mail adresa: ruzica.borosa@ma-ja.hr web adresa: http://www.ma-ja.hr tel. 01/4851-810, fax: 4851-809 KLASA: 333-06/18-01/05 URBROJ:251-488-01-18-3 EMV

Више

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK PODACI O NARUČITELJU: Turistička z

PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK PODACI O NARUČITELJU: Turistička z PONOVLJENI POZIV NA DOSTAVU PONUDA NAZIV PROJEKTA: Vodene tajne Slunja Referentna oznaka projekta: KK.06.1.2.02.003 PODACI O NARUČITELJU: Turistička zajednica grada Slunja Ulica braće Radić 7, 47240 Slunj

Више

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda

Microsoft Word - Poziv na dostavu ponuda OSNOVNA ŠKOLA BLATO M B 3 0 8 0 7 9 0 1. Ulica br 25/2 TEL/ FAX 020 851 233 20 271 Blato, p.p. 34 020 851 333 e - mail os-blato@du.ht.hr ž.r. 2330003 1100059533 os-blato@os-blato.skole.hr REPUBLIKA HRVATSKA

Више

«Halauk» d

«Halauk» d REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA VELIKI GRĐEVAC KLASA: 406-01/15-01/03 URBROJ: 2127-02-19-15-01 Veliki Grđevac, 19.10.2015. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PROVEDBU

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:21.2.2019. u 11:06 OBAVJEŠTENJE

Више

Microsoft Word - ESPD-obrazac

Microsoft Word - ESPD-obrazac Prilog 2.: Standardni obrazac za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi (ESPD) Dio I.: Podaci o postupku nabave i javnom naručitelju ili naručitelju Za postupke nabave u kojima je poziv na nadmetanje

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:10.6.2019. u 8:14 OBAVJEŠTENJE

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:24.4.2019. u 13:25 OBAVJEŠTENJE

Више

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1

Tel: 022/ , Fax: 022/ OIB: Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, godine Temeljem članka 1 Tel: 022/ 439-257, Fax: 022/438-188 www.jezinac.hr kontakt@jezinac.hr OIB: 51893359623 Posl.Br.: 2509/2017 Tisno, 31.12.2017. godine Temeljem članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, 10 000 Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA

Више

(Microsoft Word - Zahtjev za prikupljanje ponuda kona\350no.doc)

(Microsoft Word - Zahtjev za prikupljanje ponuda kona\350no.doc) HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE PODRUČNI URED ZAGREB Matični broj: 1369741 OIB: 91547293790 Ev. broj nabave: 406-01/14-01/01 ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA LIJEČNIČKIH ORDINACIJA ZA NEZAPOSLENE

Више

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato

_Poziv_na_dostavu_ponude_Pro-mimato Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu i Prilogu 4. Postupci nabave za

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 116 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 53 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 151 / 2013 BROJ NADMETANJA: OTP 71 / 13 Z A P I S N I K o pregledu i ocjeni

Више

NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna do

NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna do NATJEČAJ PRODAJA POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE LEĆEVICE-KLADNJICE ;čest. zgr. 1755/1 i 40/2 sve k.o. Kladnjice S A D R Ž A J: I. Natječajna dokumentacija Upute ponuditeljima II. OBRAZAC PONUDE

Више