Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - Правилник о основним струковним студијама _исправке грешака у куцању_.docx"

Транскрипт

1

2 Члан 3. Студије се организују и изводе у току школске године која, по правилу, почиње 1. октобра и траје 12 календарских месеци, до 30. септембра наредне године. Настава се организује и изводи по семестрима, у складу са Академским календаром за сваку годину студија. Настава у зимском семестру, по правилу, почиње 1. октобра и траје 15 наставних недеља. Настава у летњем семестру, по правилу, почиње у последњој недељи фебруара месеца и траје 15 наставних недеља. Студенти, по правилу, уписују годину студија до 30. октобра. Члан 4. Настава се изводи према распореду који доноси Наставно веће Школе, пре почетка сваког семестра. Студентима су доступни студијски програми, Статут Школе и друга општа акта којима се уређују правила студија, права и обавезе студената и дисциплинска и материјална одговорност студената. Члан 5. Пре почетка школске године студентима се презентују студијски програми и припадајући предмети тог студијског програма на одговарајућој години студија. Члан 6. Сваки наставни предмет, на свим студијским програмима које Школа организује на основним струковним студијама, носи по 6 ЕСПБ бодова, изузев Стручне праксе, која носи 4 ЕСПБ бода и Завршног рада, који носи 8 ЕСПБ бодова. Акредитованим студијским планом и програмом одређује се који предмети су обавезни и колико таквих предмета постоји на свакој студијској години. За успешан завршетак једне студијске године, студент мора да положи испите из онолико предмета који у збиру носе најмање 60 ЕСПБ. За успешан завршетак студија, студент мора да положи испите из онолико предмета који у збиру носе најмање 180 ЕСПБ бодова. Студент стиче број ЕСПБ бодова који један предмет носи, када положи испит из тог наставног предмета на начин утврђен Правилником о полагању испита. Члан 7. Оквирни термини за проверу знања студената у оквиру предиспитних активности саопштавају се студентима на почетку сваког семестра. Предвиђени задаци за индивидуални рад студената распоређују се равномерно у току семестра, с тим да обим задатака мора бити усаглашен са оптерећењем студената предвиђеним на предмету. Наставник је дужан да у току свих облика наставе помаже студентима организовањем консултација чији термини морају бити доступни студентима. За извођење свих облика наставе одговоран је предметни наставник.

3 Члан 8. Студент, у скалду са законом и Статутом Школе, има право: 1. на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање; 2. на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије; 3. на активно учествовање у доношењу одлука; 4. на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења; 5. на повластице које произилазе из статуса студента; 6. на подједнако квалитетне услове студија за све студенте; 7. да дâ оцену о студијским програмима и мишљење о раду наставника, сарадника и ненаставног особља; 8. на различитост и заштиту од дискриминације; 9. да бира и да буде биран у Студентски парламент и друге органе Школе. Члан 9. Студент је обавезан да: 1. испуњава наставне и предиспитне обавезе; 2. поштује опште акте Школе; 3. поштује права запослених, студената и трећих лица у Школи; 4. учествује у доношењу одлука у складу са Законом и Статутом; 5. чува углед и достојанство Школе, студената, наставника и других лица запослених у Школи. Члан 10. Студент има право на жалбу директору Школе, уколико Школа прекрши неку од обавеза из члана 8. овог Правилника. Жалба се подноси директору Школе, у писменој форми, у 2 (два) примерка, у року од 8 дана рачунајући од дана сазнања за повреду неке од обавеза из члана 8. овог Правилника. Пре одлучивања о жалби, односно достављања жалбе на одлучивање надлежном органу Школе, директор спроводи претходни поступак у коме испитује наводе из поднете жалбе. Директор, односно други надлежни орган Школе доноси коначну одлуку о жалби на основу навода жалбе и извештаја о претходном поступку, који подноси директор, односно председник Студентског парламента, уколико се жалба односи на послове из делокруга рада Студентског парламента. Члан 11. Распоред часова предавања и аудиторних вежби усваја Наставно веће. Распоред се објављује на сајту школе и огласним таблама најкасније три дана пре почетка наставе, у складу са Академским календаром. Распоред лабораторијских вежби и групе утврђује се и објављује најкасније пет дана пре почетка одржавања лабораторијских вежби, у складу са Академским календаром. Распореди из ставова 1. и 2. овог члана се утврђује за сваки семестар, студијску годину и студијски програм.

4 Члан 12. Студент је дужан да похађа предавања и вежбе, као и да извршава предиспитне обавезе из других облика наставе предвиђених наставним планом и програмом. Стручну праксу студент обавља у привредном друштву, установи или другој организацији у земљи или иностранству. Трајање праксе прописано је одговарајућим акредитованим студијским програмом. О обављеној пракси студент подноси извештај предметном наставник. Предметни наставник прегледа извештај о обављеној пракси и уколико га прихвати предаје одговарајућу пријаву Служби за студентска и наставна питања. Као допуну наставе Школа може организовати стручне екскурзије и посете организацијама у оквиру којих се обавља делатност од интереса за студенте. Члан 13. За сваки предмет мора постојати адекватна литература која одговара акредитованом студијском плану и програму. Основна литература мора бити на српском језику, а шира литература може бити и на страном језику. III ОБЛИЦИ НАСТАВЕ Члан 14. У складу са акредитованим студијским планом и програмом, облици наставе су: - предавања; - аудиторне вежбе; - лабораторијске вежбе; - консултације; - други облици наставе. У складу са акредитованим студијским планом и програмом, облици провере знања студената су: - домаћи задаци; - семинарски радови; - тест; - одбрана лабораторијских вежби; - колоквијуми; - испити и завршни рад. Студијским планом и програмом могу се предвидети и други облици реализације наставе и провере знања студената.

5 1. Предавања Члан 15. Предавања су основни облик остваривања наставе. Предавања из једног наставног предмета одржавају се у току једног семестра једносеместралност наставних предмета је правило. Предметни наставници на предавањима студенте упознају са садржајем наставног предмета. Поред утврђеног садржаја предмета, предавања могу садржати и нова научна и стручна сазнања и анализу актуелних питања који су у вези са утврђеним садржајем предмета. Предавањима се обухватају оне теме за које је тај облик наставе рационалнији од других облика и њима треба обухватити: синтетички преглед градива неког подручја које ће бити обрађено у другим облицима наставе, а којим се наглашава обим и суштина градива, новија сазнања која мењају, преиначују или продубљују важне концепте укључене у циљеве наставе предмета, теме које нису на примерен начин обрађене у литератури за предмет, као и градиво које је, према искуству, посебно тешко за студенте. Члан 16. Пре почетка предавања наставник је дужан да упозна студенте са: садржајем наставног предмета, динамиком извођења наставе, методологијом организације наставе, предиспитним обавезама, начином оцењивања и садржином испита, структуром укупног броја бодова и начином формирања оцене, наставном литературом и другим питањима која су од значаја за наставу из појединог предмета. Члан 17. Предавања изводе наставници Школе, а сарадници, по потреби, присуствују предавањима. Наставници других високошколских установа могу изводити предавања у Школи, под условима, на начин и по поступку прописаном Законом, Статутом Школе и другим општим актима. 2. Вежбе Члан 18. Вежбе су део активне наставе на којима се, у зависности од предмета, увежбавају и примењују основна знања, разрађују примери из градива изложеног на предавањима, решавају практични и теоријски задаци и случајеви из праксе, израђују радови из пређеног градива и слично. Вежбе припремају и изводе наставници и сарадници. Демонстратори, уз надзор наставника или сарадника, помажу при извођењу вежби. Презентација Члан 19. Презентација је усмено излагање рада припремљеног на задату тему и по правилу уз коришћење рачунара.

6 4. Практична настава Члан 20. Практична настава (стручна пракса, наставне посете и други облици наставе који омогућавају стицање прописаних знања и вештина) је облик наставе у коме студенти продубљују знања и вештине из пређеног градива и где се врши провера практичне примене стечених знања и вештина, под надзором стручног лица. 5. Консултације Члан 21. Консултације су облик наставе у коме наставник или сарадник у непосредном контакту са студентом појашњава студенту сложене делове градива и пружа помоћ у разрешавању одређених проблема и при изради семинарских и завршних радова. Консултације обављају наставници и сарадници. Предметни наставник одређује распоред термина одржавања консултација, уз сагласност руководиоца студијског програма. Распоред консултација објављује се на на сајту Школе и на вратима одговарајућег кабинета наставника и сарадника. 6. Колоквијуми Члан 22. Колоквијуми су облик провере знања студента, на којима студенти самостално обрађују одређене задатке ради провере стечених знања из пређеног градива. Колоквијуми могу бити усмени, писмени, практични или комбиновани. Знање показано на колоквијуму улази у коначну оцену на испиту. 7. Семинарски радови Члан 23. Семинарски радови су облик наставе у коме студенти обрађују одређене проблеме из пређеног градива и стичу знања из методологије обављања истраживачког рада у одређеној области. Циљ семинарског рада је увођење студената у истраживачки рад и припрема студената за писање и израду самосталних радова Тема семинарског рада Члан 24. Тема семинарског рада може бити теоријски задатак или практичан проблем уочен у литератури или пракси. Тему семинарског рада студент може да обради прикупљањем и презентирањем сазнања из литературе или анализом примера из праксе или литературе или на други начин.

7 7.2. Садржај семинарског рада Члан 25. Семинарски рад обухвата: насловну страну, садржај, увод, обраду теме рада, закључак и литературу. Насловна страна садржи основне податке и то: Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, семинарски рад из (назив предмета), наслов рада, име и презиме и број индекса студента, име наставника, место, месец и годину израде. У садржају се наводе основни делови семинарског рада као и бројеви страна на којима се ти делови налазе. У уводном делу семинарског рада презентира се предмет, циљ и значај теме. У централном делу семинарског рада студент обрађује тему с тим да тај део текста треба да буде сачињен од више целина означених одговарајућим насловима и поднасловима. Закључак садржи сумирана основна сазнања до којих је студент дошао кроз израду семинарског рада. Студент наводи литературу и изворе које је користио при изради рада, са потпуним подацима, ради спречавања кршења права интелектуалне својине и спречавања плагијата. Пожељно је коришћење извора на страним језицима као и релевантних интернет сајтова Форма семинарског рада Члан 26. Препоручује се да семинарски рад има између 10 и 20 страница А4 формата. Формат текста: маргине по 2,5 cm, проред 1,5, фонт Times New Roman 12. Рад се предаје или доставља у одговарајућој форми сходно упутствима предметног наставника. Приликом цитирања извора користити фусноте и то: презиме и прво слово имена аутора, година издања, назив дела (књига: italic, а ако је у питању часопис или зборник радова назив чланка пише се нормалним словима, а назив часописа, односно зборника italic стилом), место издања, издавач, број стране на којој се у часопису или зборнику чланак налази, линк ка интернет страници на којој се налази цитирани извор. Слике и табеле у тексту имају своје бројеве и називе, с тим да се приликом навођења извора испод слика и табела наводи цео извор: презиме и прво слово имена аутора, година издања, назив дела, место издања, издавач, број стране на којој се у извору налази слика или табела, уз коришћење фонта Times New Roman Поступак израде и одбране семинарског рада Члан 27. Наставник и студент договарају се око теме рада, а затим наставник одобрава тему. Наставник може одредити и објавити списак тема семинарских радова које студенти могу изабрати током једне школске године. Након завршетка рада и прихватања рада од стране наставника, студент доставља наставнику један примерак рада. Термин за одбрану семинарског рада одређује предметни наставник. Студент је дужан да изради и одбрани семинарски рад у току исте школске године у којој је тема семинарског рада одобрена, у супротном губи право на одбрану одобреног рада. Успешном одбраном семинарског рада, студент стиче одређени број бодова, који се урачунавају у коначну оцену постигнуту на испиту. Број бодова које је студент стекао успешном одбраном семинарског рада уписује се у евиденцију коју је наставник дужан да води.

8 8. Испити Члан 28. На испитима се проверава знање студената из укупног садржаја предмета. Начини провере знања морају бити у складу са одговарајућим студијским програмом. Оцењивање студената врши се праћењем рада студената и на основу бодова стечених у испуњавању предиспитних активности и обавеза и полагањем испита, у складу са Правилником о полагању испита. Члан 29. Испитни рокови су јануарски, фебруарски, јунски, септембарски и октобарски, а прецизни термини одржавања испитних рокова утврђују се Академским календаром за сваку школску годину. Члан 30. Услови, начин и поступак полагања и начин оцењивања на испиту уређује се посебним Правилником о полагању испита. Приговор на оцену Члан 31. Студент који сматра да је оштећен утврђеном коначном оценом на испиту, као и студент који сматра да испит није обављен у складу са Законом и општим актима Школе, има право да директору Школе поднесе приговор. Приговор се подноси у року који не може бити дужи од 36 часова, рачунајући од добијања, односно саопштавања коначне оцене. Директор или помоћник директора за наставу, у року од 24 часа од добијања приговора, разматра приговор и доноси одлуку. При разматрању приговора директор или помоћник директора за наставу је обавезан да се упозна са ставом и аргументима испитивача. Уколико се приговор усвоји, студент поново полаже испит у року од (3) дана од пријема одлуке, пред комисијом. Приступањем испиту пред комисијом, поништава се претходно добијена оцена. Комисију од три члана именује директор или помоћник директора за наставу из редова наставника Школе. Предметни наставник је обавезни члан те комисије, али не може бити њен председник. Један члан комисије мора бити наставник из исте уже области којој припада предмет из кога студент полаже испит. Писмени испит или писмени део испита не понављају се пред Комисијом већ га она поново оцењује. Комисија доноси одлуку већином гласова. Оцена комисије је коначна. Комисија води записник о току испита и у њега уноси коначну оцену. Записник потписују сви чланови комисије. Записник се доставља Студентској служби. 9. Завршни рад Члан 32. Услови, начин и поступак израде и одбране завршног рада уређује се посебним правилником.

9 IV ИСПУЊАВАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА Члан 33. Студент је дужан да испуњава утврђене предиспитне обавезе, у складу са планом рада на предмету. Испуњавање утврђеног минимума предиспитних обавеза је услов за полагање испита. Предметни наставник, у складу са стандардима акредитације, дефинише удео броја поена који је могуће стећи предиспитним активностима. Члан 34. Сматра се да је студент је уредно испунио минимум предиспитних обавеза ако је одрадио најмање 80% од укупног броја предвиђених лабораторијских вежби по предмету. Студенту који није испунио минимални услов из става 1. овог члана се омогућава надокнада лабораторијских вежби тако што се у последњој наставној недељи сваког семестра организује бесплатна надокнада лабораторијских вежби из тог семестра. Студент у овом термину надокнаде може одрадити највише 20% од укупног броја предвиђених лабораторијских вежби по предмету. Студент који није испунио минимални услов предиспитних обавеза у погледу лабораторијских вежби на један од начина из ставова 1. и 2. овог члана може, уз плаћање прописане надокнаде, одрадити највише 20% од укупног броја предвиђених лабораторијских вежби по предмету у посебној недељи за ову надокнаду, која се, по правилу, организује током септембарског испитног рока. Члан 35. За надокнаду из члана 34. овог Правилника, студент се пријављује код предметног наставника. Надокнаду из члана 34. овог Правилника организују руководиоци студијских програма. Члан 36. О извршавању предиспитних обавеза студената из свих облика наставног рада, наставници и сарадници воде евиденцију.

10 V ОСТАЛА ПРАВИЛА СТУДИЈА Члан 37. Статус студента се стиче уписом у Школу. Услови уписа у прву годину основних струковних студија прописани су Статутом Школе и посебним Правилником о упису. Студент друге високошколске установе, који се у складу са Законом, Статутом Школе и Правилником о упису, упише на неки од студијских програма који се реализују у Школи, може захтeвaти признавање испита положених на другој високошколској установи. Одлуку о признавању испита доноси Наставно веће, на предлог Комисије за признавање испита. Студент друге високошколске установе уз захтев за признавање испита прилаже и уверење о положеним испитима. Студент се уписује у статусу студента који се финансира из буџета или у статусу студента који се сaм финансира, у складу са Законом. Статус студента у погледу финансирања утврђује се приликом уписа школске године, у складу са Законом, Статутом и овим Правилником. Члан 38. Да би се уписао у другу годину студија, студент мора остварити најмање 37 ЕСПБ бодова. Да би се уписао у трећу годину студија, студент мора остварити најмање 60 ЕСПБ бодова из прве године студија и најмање 37 ЕСПБ бодова из друге године студија. Студент који није испунио остварио утврђени минимални прописани број ЕСПБ бодова из ставова 1. и 2. овог члана, поново уписује прву, односно другу годину студија. Студент уписан на трећу годину студија, који не положи све испите са треће године студија, укључујући и Завршни рад, поново уписује трећу годину, односно све неположене испите. Студент друге високошколске установе може уписати одговарајућу вишу годину студија ако је, на основу ЕСПБ бодова остварених признавањем испита положених на другој високошколској установи, остварио услов из ставова 1. и 2. овог члана. Члан 39. Студент који се финансира из буџета, приликом уписа у сваку годину студија, попуњавањем одговарајуће изборне листе, опредељује се за онолико предмета колико је потребно да се оствари најмање 60 ЕСПБ бодова. Студент који се сам финансира, приликом уписа у сваку годину студија, попуњавањем одговарајуће изборне листе, опредељује се, у складу са студијском програмом, за онолико предмета колико је потребно да оствари најмање 37 ЕСПБ бодова. Члан 40. Студент који у текућој школској години оствари Законом прописани минимални број ЕСПБ бодова и који се рангира у оквиру укупног броја студената чије се студије, у складу са Законом и одобреним буџетским квотама по сваком од постојећих студијских програма, финансирају из буџета, има право да се у наредној школској години финансира из буџета. Рангирање студената из става 1. овог члана обухвата студенте уписане исте школске године на одређени студијски програм, а врши се полазећи од броја остварених ЕСПБ бодова и успеха постигнутог у савлађивању студијског програма.

11 Члан 41. Рангирање студената из члана 40. овог Правилника, за упис у другу годину студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета се врши након завршеног последњег испитног рока у текућој школској години, а на основу: 1. Броја ЕСПБ, остварених полагањем испита у Школи у претходној школској години. ЕСПБ бодови стечени признавањем испита положених на другој високошколској установи се не урачунавају приликом рангирања. 2. Успеха постигнутог приликом савладавања студијског програма просечна оцена. Рангирање студената из члана 40. овог Правилника, за упис у трећу годину студија у статусу студента чије се школовање финансира из буџета се врши након завршеног последњег испитног рока у текућој школској години, а на основу: 1. Укупног броја остварених ЕСПБ. 2. Успеха постигнутог приликом савладавања студијског програма просечна оцена. Приликом рангирања за упис у трећу годину студија у статусу студента који се финансира из буџета, студенту који је уписан са признатим испитима положеним на другој високошколској установи, урачунавају се ЕСПБ бодови остварени признавањем и полагањем испита са прве године студија и само ЕСПБ бодови остварени полагањем испита у Школи на другој години студија. Студент који не оствари право на финансирање из буџета, у наредној школској години наставља студије у статусу студента који се сам финансира. Члан 42. Студент који се финансира из буџета може у том статусу да има уписан само један студијски програм на основним струковним студијама. Члан 43. Студент се сваке школске године, при упису, опредељује за предмете из студијског програма, при чему може уписати само оне предмете за које је стекао предуслов по студијском програму. Попуњавањем изборне листе, студент пријављује предмете које жели да слуша и полаже у наредној школској години пре почетка наставе. По истеку рокова за предају изборних листа, формирају се спискови студената по предметима и уносе у информациони систем Школе. Изборни предмети које је студент пријавио могу се мењати, без надокнаде, у прве две недеље сваког од семестара, у погледу испита који се слушају у том семестру. Изборни предмети које је студент пријавио могу се у сваком тренутку мењати, уз плаћање прописане надокнаде. Члан 44. Приликом уписа у прву години студија, студент може изабрати предмете прве године уписаног студијског програма. Приликом уписа у другу годину студија, студент може изабрати предмете прве и друге године, у складу са стандардима акредитације. Приликом уписа у трећу годину студија, студент може изабрати предмете друге и треће године, у складу са стандардима акредитације. Студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, уписује исти предмет. Студент који не положи изборни предмет, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет.

12 Попис обавезних предмета и њихов распоред по студијским годинама утврђује се студијским програмом. Настава из изборног предмета организоваће се уколико се за тај предмет пријави најмање 20 студената. Минимални број студената из претходног става овог члана за поједине предмете, може се изменити одлуком директора Школе, уз мишљење Наставног већа. Члан 45. Студент Школе има право да захтева прелазак са уписаног на други студијски програм истог нивоа, у складу са условима утврђеним у одговарајућем студијском програму. Промена студијског програма врши се на лични захтев студента уз сагласност руководиоца студијских програма и одобрење помоћника директора за наставу. Члан 46. Студент Школе који је започео основне студије према наставном плану и програму који је донет до ступања на снагу Закона, има право да настави студије по наставном плану и програму који је донет у складу са Законом. Право из става 1. овог члана остварује се на лични захтев студента, приликом уписа у школску годину. Уколико се захтев студента из става 2. овог члана усвоји, студент се исписује са студија започетих према наставном плану и програму који је донет до ступања на снагу Закона и уписује на одговарајући студијски програм који је донет у складу са Законом. Студент из става 1. овог члана може захтевати признавање испита положених према наставном плану и програму који је донет до ступања на снагу Закона о високом образовању за испите предвиђене наставним планом и програмом који је донет у складу са Законом. Одлуку о признавању испита из предходног става доноси Наставно веће, на предлог Комисије за признавање испита. Мировање права и обавеза студената Члан 47. Студенту се, на његов писмени захтев, одобрава мировање права и обавеза, у случајевима прописаним Законом, Статутом Школе и овим Правилником. То су нарочито следећи случајеви: - Тежа болест, која студента спречава да испуњава студентске обавезе у периоду дужем од три месеца; - Одслужење или дослужење војног рока; - Упућивање на стручну праксу у трајању од најмање шест месеци; - Одржавање трудноће - Нега детета до годину дана живота. Ово право има и студент отац детета; - Припреме за спортска такмичења највишег ранга - олимпијске игре, светско првенство, европско првенство, ако студент има статус врхунског спортисте. - Смрт члана уже породице. Члановима уже породице се сматрају родитељи, деца, брачни друг, браћа и сестре студента, као и старатељи студента. Поред случајева из става 1. овог члана, мировање статуса студента може се у оправданим случајевима, одобрити самофинансирајућем студенту, у случају настанка тешке материјалне ситуације породичног домаћинства студента. Захтев за мировање статуса студента, уз одговарајуће доказе којима доказује постојање основа за одобрење мировања статуса студента, студент подноси секретару школе.

13 Студенту коме је одобрено мировање права и обавеза, признају се испити и испуњене предиспитне обавезе, које је положио, односно испунио до тренутка настанка узрока на основу којег је студенту одобрено мировање. Члан 48. Школа је дужна да студенте са посебним потребама равноправно укључи у наставни процес у Школи. Права студената из став 1. овог члана остварују се у складу са могућностима Школе. Престанак статуса студента Члан 49. Статус студента престаје у случају: - исписивања са студија, - завршетка студија, - неуписивања школске године, - када не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, - изрицањем дисциплинске мере искључења са студија. Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија из става 1. тачка 4. овог члана: - ако је испуњавао услове за мировање статуса студента, а није се користио тим правом; - ако истовремено студира или је студирао на другој акредитованој високошколској установи или више студијских програма; - ако је студенту преостало највише 20 ЕСПБ бодова до завршетка студија; - у другим оправданим случајевима, у складу са околностима сваког конкретног случаја. Студент који поднесе захтев за продужетак рока за завршетак студија, дужан је да уз тај захтев приложи одговарајуће доказе који потврђују постојање основа због кога се тражи продужетак. Члан 50. Студент који је изгубио статус студента због неуписивања школске године, односно због тога што није завршио студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, на лични захтев, може наставити студије по наставном плану који важи у тренутку подношења захтева за наставак студија. Наставно веће ће, на предлог Комисије за признавање испита, имајући у виду сличност и разлике наставних предмета, на захтев студента из става 1. овог члана, извршити евалуацију и признавање испита из наставних предмета које је студент положио пре губитка статуса студента, за испите из наставних предмета који се полажу по важећем наставном плану. Студент из става 1. овог члана мора измирити сва евентуална дуговања према Школи која потичу из периода док је имао статус студента.

14

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ

Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ Na osnovu člana 121. Statuta VŠ Primus Gradiška, Senat na sjednici održanoj dana 03.10.2009. godine, donosi: PRAVILNIK O IZRADI SEMINARSKOG RADA NA VŠ PRIMUS GRADIŠKA GRADIŠKA, oktobar 2009.GOD. Ovim Pravilnikom

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ

Студијски програм УЧИТЕЉ за стицање стручног назива Дипломирани учитељ Р.бр. 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програ Студијски програм за стицање стручног назива Дипломирани учитељ 1. РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА по семестрима и годинама студија за студијски програм ПРВА ГОДИНА I семестар II семестар 1. Српски језик 2+2 2+2 8 2.

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом 24-30. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

OSNOVE MENADŽMENTA

OSNOVE MENADŽMENTA FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE I FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE 2018/2019. PREDMET: OSNOVI MENADŽMENTA IG. NAČIN POLAGANJA ISPITA PREKO KOLOKVIJUMA PREDMETNI PROFESOR: DOC. DR SNEŽANA BERIĆ EMAIL: SBERIC@MEGATREND.EDU.RS

Више

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc

Microsoft Word - STUDIJSKI_PROGRAM_ZA_DOKTORSKE_STUDIJE_2008.doc Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број: 01-339/4-2008 01.02.2008. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу ("Билтен Правног факултета" бр. 96 од 08.02.2007. године),

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc

Microsoft Word - Pravilnik o donosenju studijskog programa doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О ДОНОШЕЊУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 2. и 3. члана 85, 86, 87 и 88. Статута Универзитета

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: године На основу члана 83. Закона о високом ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ЗРЕЊАНИНУ, Ђорђа Стратимировића бр. 23 Број: Датум: 09.06.2016. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана49. Статута Високе техничке школе

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc

Microsoft Word - Pravilnik o nastavnoj literaturi doc УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ КОСОВСКА МИТРОВИЦА П Р А В И Л Н И К О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ Косовскa Митровицa, 2008. године На основу члана 64. став 1. тачка 42. Статута Универзитета и члана 55. Закона о високом

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАУ НОВОМ САДУ, Школска бр.1 Број:02-251-1/19 Датум: 29.05.2019. На основу члана 98. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке школе струковних

Више

Microsoft Word - Pravilnik DS docx

Microsoft Word - Pravilnik DS docx На основу члана 21. став 1. тачка 7, у вези са чланом 24. тач. 9. и 19, чланом 66. ст. 3-5. и чланом 86. став 6. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са чланом 86. ст. 2, 4 и 5,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske

Microsoft Word - UNIVERZITET U NISU -Zajednicki tekst Konkursa za upis u prvu godinu studijskih programa OAS, IAS i OSS skolske На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр.88/17, 27/18, 73/18), Одлуке Владе Републике Србије о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више