OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif"

Транскрипт

1 OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raiffeisen banke a.d. Beograd koji se primenjuju u depozitnom poslovanju s klijentima fizičkim licima (u daljem tekstu: Opšti uslovi) Raiffeisen banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) utvrđuje uslove pod kojima prima depozite klijenata fizičkih lica (u daljem tekstu: klijent). Ovi opšti uslovi se objavljuju i na Internet stranici Banke, na adresi: a dostupni su i u svim ekspoziturama Banke. Banka depozite fizičkih lica osigurava kod Agencije za osiguranje depozita. Iznos osiguranog depozita je do evra po deponentu u banci, koji se za dinarske depozite, devizne depozite položene u evrima i devizne depozite položene u ostalim valutama (različitim od evra) utvrđuje na način propisan Zakonom o osiguranju depozita. Osigurani depozit ne obuhvata depozite fizičkih lica povezanih s Bankom, u smislu zakona kojim se uređuju banke. U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita, osigurani depoziti ne obuhvataju depozite koji predstvavljaju ugovoreno sredstvo obezbeđenja banke, ako je iznos potraživanja banke prema deponentu koje je obezbeđeno ovim depozitom veće ili jednako iznosu tog depozita. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana klijent plaća porez na prihode od kapitala na kamatu na devizna sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju). Banka za klijenta, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, za svaki pojedinačno isplaćeni prihod po osnovu kamate na devizne depozite sa ugovorenom kamatom, u momentu isplate, obračunava porez po odbitku, po stopi koja važi na dan isplate prihoda (kamate), porez obustavlja i uplaćuje na propisani račun nadležnog poreskog organa. U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, na dinarska sredstva po osnovu štednih i drugih depozita (oročenih ili po viđenju) klijent ne plaća porez na prihode od kapitala na kamatu. Visina kamatnih stopa vezanih za svaku vrstu depozita, prikazana je u Pregledu kamatnih stopa, naknada i drugih troškova u poslovanju sa fizičkim licima po depozitnim poslovima, koji je dat na kraju teksta Opštih uslova (u daljem tekstu: Pregled). Informacije o uslovima i potrebnoj dokumentaciji za polaganje depozita dostupne su klijentu u poslovnoj mreži Banke i drugim distributivnim kanalima Banke (npr. Internet stranici banke, putem Kontakt centra Banke). Banka će Klijentu u predugovornoj fazi, pre zaključenja ugovora o depozitu, uručiti dokument - Ponuda na propisanom obrascu, a na zahtev klijenta i nacrt ugovora o depozitu, a sve u cilju da klijent tu Ponudu uporedi sa ponudama drugih banaka i proceni da li uslovi iz te Ponude odgovaraju njegovim potrebama. Banka kod otvaranja, vođenja i gašenja depozitnih računa preduzima radnje i mere utvrđene propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Banka i klijent zaključuju ugovor ukoliko Klijent želi kod Banke da položi depozit. Ugovor se zaključuje u pisanoj formi. Ugovor sadrži broj i naziv računa koji se otvara, prava i obaveze Banke i Klijenta, vrstu depozita, period na koji Klijent polaže depozit, iznos sredstava koji polaže, valutu u kojoj Klijent polaže depozit, podatak o tome da li Banka plaća kamatu na depozit, način obračuna i plaćanja kamate, način i uslove pod kojima klijent može raspolagati depozitom, iznos osiguranog depozita, uslove i način automatskog produžavanja oročenja, uslove za raskid ugovora, obavezu Klijenta da obavesti Banku o statusnim i drugim promenama i dr. Banka uz ugovor o depozitu klijentu uručuje po jedan primerak Plana isplate depozita i Pregleda bitnih elemenata depozita koji sadrži osnovne podatke o depozitu. Banka otvara depozitni račun klijentu (rezident) pod uslovom da klijent preda Banci potpisani, u pisanoj formi Zahtev za otvaranje računa, na obrascu Banke i uz zahtev dostavi dokumenta kojim se utvrđuje identitet podnosioca zahteva (lična karta, pasoš, ili druga odgovarajuća lična isprava), kao i druga dokumenta u skladu sa propisima, a ako zahtev podnosi nerezident i dokument iz koga se može utvrditi mesto njegovog prebivališta ili boravišta u poslednjih godinu dana (pasoš ili druga odgovarajuća isprava). Fizičko lice može ovlastiti drugo lice da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o otvaranju i vođenju depozitnog računa sa Bankom, kao i da raspolaže sredstvima na njegovom računu. U ovom slučaju Banka otvara račun, odnosno omogućava raspolaganje sredstvima na računu na osnovu ovlašćenja punomoćnika koji je overio nadležni organ. Ovlašćenje za otvaranje depozitnog računa i raspolaganje sredstvima na računu u trenutku dostavljanja Banci ne može biti starije od šest meseci. Ovlašćeno lice je dužno da uz ovlašćenje Banci stavi na uvid isprave na osnovu kojih se utvrđuje identitet vlasnika računa, identitet ovlašćenog lica i drugu potrebnu dokumentaciju. Banka depozitni račun može otvoriti i maloletnom fizičkom licu na osnovu ugovora koji u ime i za račun tog lica potpisuje njegov zakonski zastupnik i utvrđuje identitet zastupnika. 1

2 Banka otvara račun fizičkom licu i na osnovu sudskog ili upravnog akta, u kom slučaju ugovor o otvaranju tog računa zaključuje ovlašćeno lice iz tog akta. Za lica pod starateljstvom ugovor o otvaranju računa zaključuje lice koje je rešenjem starateljskog organa određeno za staratelja, odnosno lice iz izvršnog sudskog rešenja. Klijentu kome je otvorila devizni depozitni račun Banka izdaje evidencionu karticu ili deviznu štednu knjižicu. Banka gasi depozitni račun na zahtev vlasnika tog računa, ovlašćenog lica, po isteku roka oročenja, raskida ugovora o depozitu pre isteka roka oročenja pod uslovima iz ugovora, odnosno na osnovu ugovora o depozitu, kao i na osnovu izvršnog sudskog rešenja, zbog smrti vlasnika računa ili iz drugih razloga (npr. depozitni račun je neaktivan u periodu od eseci neprekidno). Zahtev za gašenje računa podnosi se u pisanoj formi, na papiru. Banka će Klijentu, za vreme važenja ugovora o depozitu, na njegov zahtev, u pisanoj formi, na šalteru Banke, besplatno dostaviti informacije, podatke i instrukcije u vezi sa ugovornim odnosom. Banka će Klijenta, za vreme važenja ugovora o depozitu, blagovremeno obavestiti o promeni podataka koji u smislu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga nisu obavezni elementi ugovora o depozitu. Obaveštenje Banka može uputiti Klijentu na jedan od sledećih načina: u pisanoj formi običnom pošiljkom, na adresu Klijenta koja je navedena u ugovoru o depozitu, odnosno na kontakt adresu o kojoj je Klijent u pisanoj formi obavestio Banku; u poslovnoj mreži Banke, kroz Opšte uslove; na Internet stranici Banke; putem Kontakt centra Banke; putem ROL-a (RaiffeisenOnLine). Klijent se obavezuje da Banku blagovremeno obavesti o promeni svog statusa rezidentnosti najkasnije u roku od 7 dana od dana nastanka promene i o tome dostavi dokaz, kao i o promeni svih ličnih podataka datih prilikom otvaranja računa. Klijent ima pravo na pisani prigovor Banci ako smatra da se Banka ne pridržava odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuje depozitno poslovanje, ovih opštih uslova ili dobrih poslovnih običaja i obaveza iz ugovora o depozitu. Ukoliko klijent nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor, ili Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, ima pravo da pokrene postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa - postupak posredovanja podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije - Centru za korisnike finansijskih usluga na adresu Poštanski fah 712. Adresa Narodne banke Srbije, kao organa koji vrši kontrolu banaka, za dostavljanje pritužbi : Narodna banka Srbije, Ul. Nemanjina br. 17, Beograd ili Poštanski fah 712, Beograd i imejl adresa: VRSTE DEPOZITA Depoziti mogu biti po viđenju ili oročeni. DEPOZITI PO VIDJENJU Depozite po viđenju Banka prima bez vremenskog određenja. Depozit po viđenju može biti dinarski sa posebnom namenom ili bez posebne namene i devizni sa posebnom namenom. 1. DINARSKI DEPOZITI PO VIDJENJU BEZ POSEBNE NAMENE Radi prijema dinarskog depozita po viđenju bez posebne namene Banka klijentu - rezidentu, bez naknade, otvara dinarski štedni račun po viđenju bez posebne namene. Prilikom otvaranja dinarskog štednog računa po viđenju, klijent je u obavezi da položi depozit; najmanji iznos koji Banka prima na ime prve uplate: RSD 300. Kamatna stopa: Na sredstva položena na dinarske depozite po viđenju bez posebne namene Banka ne plaća kamatu. Raspolaganje sredstvima: Sredstvima depozita klijent može raspolagati u svakom trenutku. Način i uslovi pod kojima klijent može raspolagati sredstvima depozita: gotovinski (isplata na šalteru Banke), bezgotovinski (prenosom na druge lične dinarske račune). 2. DEPOZITI PO VIDJENJU SA POSEBNOM NAMENOM Vrste: -dinarski depoziti po viđenju sa posebnom namenom, -devizni depoziti po viđenju sa posebnom namenom Dinarski depoziti po viđenju sa posebnom namenom Radi prijema dinarskog depozita po viđenju sa posebnom namenom Banka klijentu, bez naknade, otvara dinarski račun po viđenju sa posebnom namenom. Taj račun može biti rezidentni i nerezidentni. Posebna namena može biti: uplata osnovnog kapitala privrednog društva u osnivanju, primljeni avansi, kao i druge namene dozvoljene važećim propisima. Iznos sredstava koji Banka prima u depozit uslovljeni su ugovorom koji je zaključen između Banke i klijenta. Kamatna stopa: na dinarski depozit sa posebnom namenom Banka ne plaća kamatu. Raspolaganje sredstvima: Klijent može raspolagati sredstvima depozita pod uslovima utvrđenim ugovorom zaključenim između Banke i klijenta - za namene utvrđene 2

3 ugovorom Devizni depoziti po viđenju sa posebnom namenom Radi prijema deviznog depozita po viđenju sa posebnom namenom Banka klijentu otvara devizni račun po viđenju sa posebnom namenom. Posebna namena može biti: učešće na aukciji, obezbeđenje urednog izvršenja obaveza nastalog korišćenjem Visa Classic kartice koju mu je izdala Banka, prijem donacija u humanitarne svrhe, kao i druge namene dozvoljene važećim propisima. Klijent može raspolagati sredstvima depozita pod uslovima utvrđenim ugovorom zaključenim između Banke i klijenta-za namene utvrđene ugovorom. i iznos sredstava koji Banka prima u depozit uslovljeni su ugovorom koji je zaključen između Banke i klijenta. Kamatna stopa: Na sredstva položena na namenski račun Banka ne obračunava i ne plaća Klijentu kamatu. Raspolaganje sredstvima: u skladu sa zaključenim ugovorom. OROČENI DEPOZITI Oročeni depozit može biti dinarski sa posebnom namenom ili bez posebne namene i devizni sa posebnom namenom. Period na koji Banka prima depozit, najmanji iznos sredstava i valuta u kojoj klijent može položiti depozit zavisi od vrste depozita. Pri zaključivanju ugovora o oročenom depozitu Banka uz ugovor klijentu uručuje jedan primerak plana isplate depozita, kao i pregled obaveznih elemenata ugovora koji sadrži osnovne podatke o depozitu. Način raspolaganja: sredstvima oročenog dinarskog depozita klijent može da raspolaže po isteku roka oročenja prenosom na druge lične dinarske račune u Banci (rezidenti i nerezidenti), isplatom u dinarima (samo rezidenti). Način raspolaganja: sredstvima oročenog deviznog depozita klijent može da raspolaže po isteku roka oročenja: prenosom na druge lične devizne račune u Banci (rezidenti i nerezidenti), isplatom u efektivi (samo rezidenti), isplatom u dinarima (samo rezidenti). 1. OROČENI DINARSKI DEPOZITI BEZ POSEBNE NAMENE Dinarski račun može biti rezidentni i nerezidentni. u kojoj klijent može položiti sredstva na depozit sa jednom uplatom je RSD. Radi prijema dinarskog oročenog depozita bez posebne namene Banka klijentu, bez naknade, otvara dinarski oročeni račun. Najmanji iznos sredstava koji Banka prima u dinarski depozit je RSD Banka vrši oročavanje dinarskog depozita na period od 12 meseci. Na partiju oročenog depozita klijent ne može da vrši naknadne uplate. Kamatna stopa: Na sredstva depozita Banka obračunava i plaća kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi važećoj na dan oročavanja depozita. Važeća kamatna stopa navedena je u Pregledu. Važeće kamatne stope dostupne su klijentu kako u poslovnoj mreži tako i drugim distributivnim kanalima Banke (npr. Internet stranici banke, putem Kontakt centra banke). Kamatne stope su izražene na godišnjem nivou. Obračun kamate se vrši primenom konformne metode. Glavnica i kamata se isplaćuju u valuti u kojoj je depozit položen. Kamata se zajedno sa om, po isteku oročenja, prenosi na klijentov dinarski račun po viđenju kod Banke. Raspolaganje sredstvima: Klijent ne može raspolagati oročenim sredstvima pre isteka roka oročenja, osim u izuzetnim slučajevima (smrtni slučaj u porodici, teške bolesti u porodici koje iziskuje troškove lečenja, iseljenje iz zemlje, kupovina trajnih dobara) uz saglasnost Banke, pri čemu Banka vrši preračun kamate i na sredstva počev od dana oročenja pa do isplate obračunava kamatu po stopi koja je u tom periodu važila za depozite po viđenju u valuti depozita kojim se raspolaže. 2. OROČENI DEPOZITI SA POSEBNOM NAMENOM Vrste: - dinarski oročeni depoziti sa posebnom namenom, - devizni oročeni depozit sa posebnom namenom Dinarski oročeni depoziti sa posebnom namenom Radi prijema dinarskog oročenog depozita sa posebnom namenom obezbeđenja potraživanja Banke po osnovu ugovora o kreditu/garanciji/drugom plasmanu zaključenom sa klijentom, Banka klijentu otvara, dinarski oročeni račun sa posebnom namenom na koji klijent polaže depozit. Taj račun može biti rezidentni i nerezidentni. Posebna namena namenskog depozita: obezbeđenje po kreditu, garanciji, akreditivu ili drugom plasmanu koji Banka odobri klijentu. Period i najmanji iznos koji Banka prima u depozit uslovljeni su pravnim poslom za čije obezbeđenje su namenjeni. Kamatna stopa: Na sredstva dinarskog depozita sa posebnom namenom Banka ne plaća kamatu. Raspolaganje sredstvima: Klijent ne može raspolagati sredsvima depozita pre isteka roka oročenja utvrđenog ugovorom. Sredstvima depozita sa posebnom namenom (npr.polaganja depozita radi dobijanja kredita kod Banke) Klijent raspolaže pod uslovima utvrđenim ugovorom 3

4 zaključenim između Banke i Klijenta Devizni oročeni depozit sa posebnom namenom Radi prijema deviznog oročenog depozita sa posebnom namenom obezbeđenja potraživanja Banke po osnovu ugovora o kreditu/garanciji/drugom plasmanu zaključenom sa klijentom, Banka klijentu otvara, devizni oročeni računi sa posebnom namenom na koji klijent polaže depozit. Taj račun može biti rezidentni i nerezidentni. Posebna namena depozita: obezbeđenje po kreditu, garanciji i akreditivu ili drugom plasmanu Banke. Period, valuta i najmanji iznos sredstava koji Banka prima u depozit uslovljeni su pravnim poslom za čije obezbeđenje se depozit polaže i oročava. Kamatna stopa: Na sredstva deviznog depozita sa posebnom namenom Banka ne plaća kamatu. Raspolaganje sredstvima: Klijent ne može raspolagati sredstvima depozita pre isteka roka oročenja utvrđenog ugovorom. Sredstvima depozita sa posebnom namenom (npr.polaganja depozita radi dobijanja kredita kod Banke) Klijent raspolaže pod uslovima utvrđenim ugovorom zaključenim između Banke i Klijenta. 3. OSTALO Klijent, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga i podzakonskim aktom Narodne banke Srbije kojim se bliže propisuje način podnošenja prigovora, ima pravo na prigovor Banci ako smatra da se Banka ne pridržava odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju depozite, Opštih uslova, ili dobrih poslovnih običaja i obaveza iz zaključenih ugovora. Prigovor Klijent može podneti u roku od tri godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, i to u pismenoj formi u poslovnim prostorijama banke, poštom, preko internet prezentacije davaoca usluga ili elektronskom poštom ( om). Banka Klijentu ne može naplatiti naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru. Ukoliko Klijent nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor ili Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, klijent može pre pokretanja sudskog spora podneti pritužbu Narodnoj banci Srbije, u pisanoj formi - poštom na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga Ul. Nemanjina br. 17, Beograd ili Poštanski fah 712, Beograd ili preko internet prezentacije Narodne banke Srbije. Pritužbu Klijent može podneti u roku od šest meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka za dostavljanje odgovora na prigovor. Ukoliko Klijent nije zadovoljan odgovorom Banke na prigovor ili Banka nije odgovorila na prigovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, ima pravo da pokrene postupak vansudskog rešavanja spornog odnosa postupak posredovanja podnošenjem predloga Narodnoj banci Srbije (predlog za posredovanje dostavlja se Narodnoj banci Srbije u pismenoj formi, poštom na adresu: Narodna banka Srbije, Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga, Ul. Nemanjina br. 17, Beograd - ili Poštanski fah 712, Beograd ili imejlom na adresu za prijem elektronske pošte Narodne banke Srbije označenu na njenoj internet prezentaciji: ili da postupak posredovanja pokrene pred drugim organom ili licem ovlašćenim za posredovanje. Pokretanje i vođenje postupka posredovanja između Klijenta i Banke ne isključuje niti utiče na ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, u skladu sa zakonom. Nadležnost suda za rešavanje sporova Ukoliko Banka i Klijent sve eventualne sporove koji proisteknu iz ugovornog odnosa ne reše sporazumno, mogu se obratiti nadležnom sudu prebivališta, boravišta, odnosno sedišta tuženog. 4. ČUVANJE TAJNOSTI PODATAKA O DEPOZITNOM POSLOVANJU I ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI Na postupanje Banke sa podacima do kojih dođe u toku depozitnog poslovanja, kao i na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti primenjuju se propisi koji uređuju zaštitu poslovne odnosno bankarske tajne i zaštitu podataka o ličnosti. Banka obrađuje podatke o ličnosti klijenata u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i internim aktima Banke. Podaci o ličnosti se prikupljaju u cilju izvršenja ugovornog odnosa između Klijenta i Banke, kao i za obradu podataka o ličnosti klijenata u marketinške svrhe u slučaju kada je klijent dao izričit pristanak. Detaljne informacije o obradi podataka o ličnosti, rukovaocu podataka i licu za zaštitu podataka o ličnosti, Klijentu su dostupne u dokumentu Banke pod nazivom Opšte informacije o zaštiti podataka, koji je Banka, pre početka primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, objavila na internet stranici Banke i u svim ekspoziturama Banke. ZAVRŠNE ODREDBE Za sve što nije izričito utvrđeno Opštim uslovima primenjuju se zakonski propisi i akta Banke koji regulišu depozitno poslovanje sa klijentima fizičkim licima. Banka zadržava pravo izmene i dopune Opštih uslova u skladu sa zakonskim propisima i aktima poslovne politike Banke. Izmene i dopune Opštih uslova Banka ističe u svojim poslovnim prostorijama na vidnom mestu i to najkasnije 15 dana pre njihove primene. Ovi Opšti uslovi su usvojeni od strane Izvršnog odbora Banke i primenjuju se počev od godine. 4

5 Tabela br.1.: Nominalne godišnje kamatne stope na dinarske oročene depozite bez posebne namene sa jednom uplatom Iznos depozita u dinarima od 20, * Napomena: Za iznos depozita preko RSD 50,000, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. Period oročenja: 1.00% Iznos depozita u valuti EUR Tabela br.2: Nominalne godišnje kamatne stope na devizne oročene depozite bez posebne namene sa jednom uplatom u valuti EUR (sa reoročenjem) - u ponudi zaključno sa godine.* Period oročenja: 3 m 6 m 24 m 36 m od Za iznos depozita preko EUR 500,000.00, bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuje se na depozite položene na račune otvorene zaključno sa godine kada se automatski reoroče. Tabela br.3: Nominalne godišnje kamatne stope na dinarske i devizne oročene depozite bez posebne namene (sa mogućnošću više sukcesivnih uplata), koji nisu u ponudi počev od * Period oročenja 1 m 3 m 6 m 24 m 36 m RSD 20, EUR CHF USD GBP SEK 4, AUD CAD Za iznos depozita preko RSD 50,000,000.00, EUR 500,000.00, USD 500,000.00, CHF 700,000.00, GBP 400,000.00, AUD 850,000.00, SEK 4,500,000.00, CAD 800, bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuje se na depozite kada se automatski reoroče i na sukcesivne uplate izvršene na račune otvorene zaključno sa Tabela br.4: Nominalne godišnje kamatne stope na devizne oročene depozite bez posebne namene (sa mogućnošću više sukcesivnih uplata) za periode oročenja koji nisu u ponudi počev od * Godišnja Period oročenja kamatna 1 2 stopa 2 m 4 m 5 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 60 m nedelja nedelje EUR USD Za iznos depozita preko EUR 500, / USD 500, bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite kada se automatski reoroče i na sukcesivne uplate izvršene na račune otvorene zaključno sa Tabela br.5: Nominalna godišnja kamatna stopa na dinarske oročene depozite bez posebne namene (sa mogućnošću više sukcesivnih uplata), koji nisu u ponudi Banke počev od * u dinarima Period oročenja: 2 m 20, Za iznos depozita preko RSD 50,000, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite kada se automatski reoroče i na sukcesivne uplate izvršene na račune otvorene zaključno sa Tabela br.6: Nominalne godišnje kamatne stope na devizne oročene depozite bez posebne namene, sa isplatom kamate unapred, koji nisu u ponudi Banke počev od * 3 m 6 m EUR CHF USD GBP 1, , , , m 36 m 60 m EUR CHF USD GBP 10, , , , Za iznos depozita preko EUR 500,000.00, USD 500,000.00, CHF 700,000.00, GBP 400, bez obzira na period oročenja, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite položene na račune otvorene zaključno sa godine kada se automatski reoroče. Raiffeisen banka a.d. Beograd Đorđa Stanojevića 16, Beograd tel tel fax Internet JMB Swift code RZBSRSBG PIB

6 Tabela br.7: Nominalne godišnje kamatne stope na dinarske i devizne depozite bez posebne namene položene na "Life Deposit", koji nisu u ponudi počev od * ** Period oročenja Godišnja kamatna stopa, fiksna RSD 100, % EUR % Za iznos depozita preko RSD 50,000, / EUR 500, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite položene na račune otvorene zaključno sa godine, kada se automatski reoroče, u skladu sa ugovorom. ** Iznos depozita je jednak ili veći od iznosa ukupne ugovorene premije mešovitog životnog osiguranja umanjene za iznos prve rate premije osiguranja. Tabela br.8: Nominalne godišnje kamatne stope na dinarski depozitni račun štednog plana po viđenju,koji nije u ponudi počev od * Minimalna razlika sume uplata i isplata Period u kom se vrši provera ispunjenosti uslova: na mesečnom nivou 12m 24m 36m RSD 2, % 2.50% 2.50% RSD 5, % 2.50% 2.50% Kamata se pripisuje po isteku ugovorenog perioda u slučaju ispunjenosti ugovornih uslova. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite položene na račune otvorene zaključno sa godine u skladu sa ugovorom. Tabela br.9: Nominalne godišnje stimulativne kamatne stope na devizni depozitni račun štednog plana po viđenju, koji nije u ponudi počev od * Minimalna razlika sume uplata Period u kom se vrši provera ispunjenosti uslova: i isplata na mesečnom nivou 12m 24m 36m 60m EUR % 0.30% 0.30% 0.30% EUR % 0.30% 0.30% 0.30% Stimulativna kamata se pripisuje po isteku ugovorenog perioda u slučaju ispunjenosti ugovornih uslova. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuju se na depozite položene na račune otvorene zaključno sa godine u skladu sa ugovorom. Tabela br.10: Nominalne godišnje kamatne stope na dinarske i devizne depozite bez posebne namene položene na "Dečiju oročenu štednju", koji nije u ponudi počev od * Godišnja kamatna stopa, fiksna Period oročenja RSD EUR 10, Za iznos depozita preko RSD 50,000, / EUR 500, kamatna stopa se odobrava po dogovoru. * Napomena: Navedene kamatne stope primenjuje se na depozite kada se automatski reoroče i na sukcesivne uplate izvršene na račune otvorene zaključno sa godine. Napomena: Iz iznosa bruto kamate Banka, u ime i za račun klijenta, plaća porez na kamatu u skladu s važećim propisima. Raiffeisen banka a.d. Beograd Đorđa Stanojevića 16, Beograd tel tel fax Internet JMB Swift code RZBSRSBG PIB

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa

IZVADAK IZ KATALOGA PROIZVODA SEKTORA GRAĐANSTVA   Info telefon: Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građa Stranica 1 od 10 Izvadak iz Kataloga proizvoda Sektora građanstva za fizičke osobe u primjeni od 25.01.2014. štednja 1. Štednja po viđenju 1.1. Štednja po viđenju vodi se na štednim knjižicama ili štednim

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje  om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

На основу члана 15

На основу члана 15 Службени гласник РС, бр. 1/2019 и 50/2019 На основу члана 45. став 4. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,   internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu

I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za uslu I OPĆE ODREDBE 1. Ovom se Odlukom utvrđuju kamatne stope na plasmane pravnim i fizičkim osobama, depozite pravnih i fizičkih osoba, te naknade za usluge koje Banka obavlja i koje su navedene u ovoj Odluci,

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/ Текућ KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ 3.Ст.120/2010 14.11.2007. Текући рачуни 1) 780-255-26 стечајног / 2) ликвидационог

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. Velika Kladuša OPĆI UVJETI DEPOZITNOG POSLOVANJA BANKE SA FIZIČKIM LICIMA Velika Kladuša, jul 2018.godine

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. Velika Kladuša OPĆI UVJETI DEPOZITNOG POSLOVANJA BANKE SA FIZIČKIM LICIMA Velika Kladuša, jul 2018.godine KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. Velika Kladuša OPĆI UVJETI DEPOZITNOG POSLOVANJA BANKE SA FIZIČKIM LICIMA Velika Kladuša, jul 2018.godine 1. OPĆE ODREDBE... 3 2. OSOBNI PODACI... 3 3. DEPOZITNO POSLOVANJE...

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

TEKST

TEKST PREGLED IZ TARIFA NAKNADA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA TEKUĆI I ŽIRO RAČUNI GRAĐANA Otvaranje tekućeg računa Gašenje/zatvaranje Pasivna kamata Bez kamate Kamata za nedozvoljeno prekoračenje po računu

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga  preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do EUR I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 EUR 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. Vođenje platnog računa U okviru ovog platnog

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5  - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike  -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć

NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekuć NAKNADE ZA USLUGE U POSLOVANJU SA STANOVNIŠTVOM (u primjeni od 01.04.2019. godine) 1. RAČUNI / PAKETI / PREKORAČENJE / TRAJNI NALOG 1.1. Vođenje tekućih računa 2,90 KM mjesečno 1.2. Vođenje studentskih

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004

Pregled kamatnih stopa - HNB rujan 2004 KAMATNE STOPE ZA GRAĐANE HVB SPLITSKA BANKA d.d. 1 PASIVNE KAMATNE STOPE IZ POSLOVANJA S GRAĐANIMA 1.1 UZ KONFORMNI NAČIN OBRAČUNA 1.1.1 Štednja i računi Kunski depoziti po viđenju - knjižica 0,1 - račun

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ( Službeni glasnik RS, br.107/2005, 91/2010 i 14/2015), u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ( Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018),

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F

Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I F Obrazac broj: OB- 357 I Z V O D Odluke o naknadama za bankarske usluge broj OA2-2200/012-v4.3/19 koji se primjenjuje u poslovanju sa stanovništvom I FIZIČKA LICA Tarifni stav Vrsta usluge Visina naknade

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

OU PU, RBPU04 - Primena od ,V3docx

OU PU, RBPU04 - Primena od ,V3docx OPŠTI USLOVI POSLOVANJA RAIFFEISEN BANKE AD BEOGRAD ZA PRUŽANJE PLATNIH USLUGA FIZIČKIM LICIMA Ovim Opštim uslovima poslovanja za pružanje platnih usluga klijentima fizičkim licima (u daljem tekstu: Opšti

Више

OPĆI UVJETI POSLOVANJA PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA

OPĆI UVJETI POSLOVANJA  PRIVREDNE BANKE ZAGREB –DIONIČKO DRUŠTVO S FIZIČKIM OSOBAMA Opći uvjeti Privredne banke Zagreb d.d. za osnovni račun SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. OTVARANJE I KORIŠTENJE OSNOVNOG RAČUNA... 3 Otvaranje osnovnog računa... 3 Obilježja osnovnog računa... 4 Kamate

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R

T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do eur I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM R T A R I F A NAKNADA BANKE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA Pravna lica sa godišnjim prihodom do 3.000.000 eur 09.05.2019. I OPŠTE USLUGE POVEZANE S PLATNIM RAČUNOM 1. GOLD PAKET U okviru ovog platnog računa,

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

UPRAVNI ODBOR

UPRAVNI ODBOR UPRAVNI ODBOR Broj: 1773/2015 Beograd, 12.03.2015.godine OPŠTI USLOVI POSLOVANJA JUBMES banke a.d. Beograd za pravna lica (Prečišćen tekst) Maj 2015. Sadržaj: DRUGI DEO... 1 I Otvaranje, vođenje i gašenje

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima (u daljem tekstu:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више