Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu"

Транскрипт

1 Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje: I Podaci o naručiocu P O Z I V broj 143/14 na otvoreni postupak javne nabavke usluga Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.12 Grad: Podgorica Telefon: 020/ Elektronska pošta ( ): Kontakt osoba/e: Mirko Dedović, dipl. pravnik Poštanski broj: Identifikacioni broj: Fax: 020/ Internet stranica (web): II Mjesto i datum objavljivanja poziva za javno nadmetanje: Portal Uprave za javne nabavke: ; dana: godine; Sajt EPCG: III Predmet javne nabavke Nabavka usluga održavanja, remonta i servisiranja putničkih, dostavnih i terenskih motornih vozila (sa ugradnjom rezervnih djelova), stavka pod rednim brojem 289 iz Plana javnih nabavki Elektroprivrede Crne Gore br: od godine, kojoj je dodijeljena šifra CPV u skladu sa jedinstvenim rječnikom javne nabavke. Održavanje, remont i servisiranje vozila za potrebe Naručioca će se vršiti u skladu sa Opisom usluga, koji je sastavni dio tenderske dokumentacije. Serviser sa kojim se sklopi Okvirni sporazum će vršiti ugovorene usluge po nalogu ovlašćenog lica Naručioca u periodu od najviše 12 mjeseci od dana sklapanja okvirnog sporazuma ili do dostizanja finansijskog limita od ,00 sa uračunatim PDV-om, što će zavisiti od stvarnih potreba Naručioca za ugovorenim uslugama. Količine usluga navedene u troškovniku (OBRAZAC FINANSIJSKE PONUDE ZA - Poziv br. 143/14) su okvirne i procijenjene su na osnovu iskazanih potreba organizacionih jedinica Naručioca u narednih 12 mjeseci i na osnovu do sada realizovanih ugovora o servisiranju i održavanju vozila u EPCG AD Nikšić i iste nijesu obvezujuće za Naručioca.

2 Serviser će izvršavati ugovorene usluge na osnovu pismene narudžbenice, koja će biti izdata od strane ovlašćenog lica Naručioca, a sve u skladu sa odredbama ove tenderske dokumentacije. Označiti da li se predmet javne nabavke nabavke nabavlja kao: cjelina partije (navesti partije) IV Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma da ne Okvirni sporazum će biti zaključen na period od 12 mjeseci. Saglasnost Uprave za javne nabavke br /1 od godine. V Procijenjena vrijednost javne nabavke Iskazati procijenjenu vrijednost javne nabavke u eurima sa uračunatim PDV-om: ,00. VI Uslovi i podobnost ponuđača Obavezni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji: 1) je registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke; 2) ima dozvolu (licencu ili drugi akt) za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, u skladu sa zakonom; 3) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; 4) u periodu od dvije godine prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno dostavljanja poziva za nadmetanje nije osuđen za krivično djelo i da mu nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti u vezi sa krivičnim djelom. Dokazi o ispunjenosti obaveznih uslova iz ove tačke podnose se u obliku u formi predviđenom čl. 66 i 74 Zakona o javnim nabavkama: 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju; 2) dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta u skladu sa zakonom; U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se Zahtjevom br: od godine, obratio nadležnom organu Ministarstvu ekonomije Sektoru za industriju i preduzetništvo, na koji je nadležni organ odgovorio aktom broj: 0801-

3 1517/2 od godine da ponuđači, u predmetnom postupku javne nabavke nijesu dužni da dostave dozvole, licence odobrenja za obavljanje djelatnosti i sličnih akata jer isti nijesu propisani Zakonom o zanatstvu. U skladu sa članom 4 stav 2 Pravilnika o metodologiji iskazivanja podkriterijuma u odgovarajući bodova, o načinu ocjene i upoređivanja ponuda, naručilac se Zahtjevom br: od godine, obratio i nadležnom organu Agencija za zaštitu životne sredine, na koji je nadležni organ odgovorio aktom broj: D-2151/2 od godine da ponuđačima za vršenje servisiranja i održavanja, sa aspekta životne sredine, nijesu potrebne dozvole ili odobrenja Agencije za zaštitu životne sredine. 3) potvrde organa uprave nadležnog za poslove poreza da su uredno izvršene sve obaveze po osnovu plaćanja poreza i doprinosa za period do 90 dana prije javnog otvaranja ponuda; 4) potvrda, odnosno drugog akta nadležnog organa na osnovu podataka iz kaznene evidencijedokazi o ispunjavanju ovog uslova ne smiju da budu stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda. Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj kopiji. Fakultativni uslovi za učešće u postupku javnog nadmetanja Pored obaveznih uslova ponuđač mora da ispuni sljedeće uslove: 1) ekonomsko-finansijsku sposobnost (član 67 Zakona o javnim nabavkama). Ispunjenost uslova koji se odnose na ekonomsko-finansijsku sposobnost ponuđač dokazuje: - Nije potrebno. 2) stručno-tehničku i kadrovsku osposobljenost (član 67 Zakona o javnim nabavkama) Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza, i to: 1) liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Pod sličnim uslugama se podrazumjeva servisiranje i održavanje i drugih marki vozila osim predmetnih. 2) Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti, lokaciji i kapacitetima servisnoradioničkih prostora kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje predmetnih usluga, pri čemu Naručilac zadržava pravo provjere istih obilaskom radioničkog prostora ponuđača. Za navedene servisno-radioničke prostore Ponuđač je obavezan dostaviti vlasnički list. Ukoliko servisno-radionički prostor nije u vlasništvu Ponuđača, Ponuđač će obavezno u sklopu ponude dostaviti dokaz o dostupnosti istog.

4 Naime, Naručilac iz razloga ekonomske opravdanosti, operativnih troškova i brzine intervencije zahtijeva od ponuđača da moraju imati na raspolaganju minimum 1 servisni objekat za održavanje, remont i servisiranje putničkih, dostavnih i terenskih motornih vozila (sa ugradnjom rezervnih djelova), na teritoriji opština Podgorica, Nikšić ili Danilovgrad sa sljedećim karakteristikama: - Tehnička opremljenost i radna površina - min. 500 m 2 pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji - min. 5 dizalica od min. 2 T nosivosti - min. jedna mašina za demontažu-montažu pneumatika - min. jedna mašina za balansiranje pneumatika - min. 1 kanal za servis vozila - mašina za reglažu trapa - mašina za obradu metala (diskova) - lakirernica - računarska oprema sa potrebnim softverom za servis vozila EPCG - Broj i stručnost radnika - Min 5 mehaničara - Min 1 auto električar - Min. 2 limara - Min 1 lakirer - Min. 1 vulkanizer - Min. 1 operater na mašini za obradu metala (svi radnici moraju biti u stalnom radnom odnosu) Ponuđač / Izvršilac usluge je dužan organizovati servisnu službu za program putničkih, dostavnih i terenskih vozila i za sledeće regione teritorije Crne Gore : Region I : Podgorica / Nikšić / Danilovgrad Napomena za Region I : Ukoliko Ponuđač ima servisno radionički prostor sa zahtijevanim kapacitetima, kako tehničkim, tako i kadrovskim u Podgorici, onda je potrebno da još i u Nikšiću ima na raspolaganju servisno radionički prostor pokrivene, zatvorene radne površine na jednoj lokaciji sa najmanje 3 dizalice preko 2 tone nosivosti, 3 mehaničara, jednog vulkanizera i jednog električara. Obratno, ukoliko ima zahtijevane kapacitete u Nikšiću, mora još i u Podgorici imati na raspolaganju servisno radionički prostor sa gore navedenim karakteristikama. Ukoliko Ponuđač ima servisno radionički prostor sa zahtijevanim kapacitetima, kako tehničkim, tako i kadrovskim u Danilovgradu, onda je potrebno da za Region I i još u Podgorici i u Nikšiću ima na raspolaganju servisno radionički prostor sa gore navedenim karakteristikama. Region II : opština Herceg Novi Region III : opštine Kotor i Tivat Region IV : opština Budva

5 Region V : opština Bar Region VI : opština Ulcinj Region VII : opština Bijelo Polje Region VIII : opštine Mojkovac i Kolašin Region IX : opštine Berane i Rožaje Region X : opštine Pljevlja i Žabljak Za regione II X : Ponuđač je dužan da dostavi Izjavu o lokaciji servisno-radioničkog prostora i o tehničkoj opremljenosti i o kapacitetima servisno-radioničkih prostora kojima raspolaže na području zahtijevanih regiona za izvršavanje predmetnih usluga. Ponuđač / Izvršilac usluge koji predaje ponudu po javnom pozivu, u svom konzorcijskom ugovoru mora navesti partnere sa kojima nastupa za gore navedene regione u skladu sa Čl. 79 i 80 ZJN, (Sl. list br. 42/11). 3) Izjava ponuđača o kvalifikacionoj strukturi zaposlenih radnika i načinu njihovog angažovanja i uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u CG (lista osiguranih lica za obveznika) ili ovjerena kopija radnih knjižica, s ciljem dokazivanja broja zaposlenih radnika u stalnom radnom odnosu. Uslovi za učešće u postupku javne nabavke dostavljaju se u orginalu ili ovjerenoj kopiji. Ukoliko ponuđač ne dostavi neki od dokaza o podobnosti predviđenih pozivom za javno nadmetanje i tenderskom dokumentacijom, njegova ponuda biće odbijena kao neispravna. Ponuđač je dužan da ispunjava obavezne i fakultativne uslove u trenutku otvaranja ponude. VII Dozvoljena je mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda da ne VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: 1) najniža ponuđena cijena 2) ekonomski najpovoljnija ponuda IX Jezik ponude Crnogorski jezik i jezici koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. X Uvid, otkup i preuzimanje tenderske dokumentacije. Zainteresovana lica imaju pravo da izvrše uvid i otkup tenderske dokumentacije od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje. Uvid u tendersku dokumentaciju može se izvršiti svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 sati, počevši od godine, zaključno sa godine, adresa FC Distribucija, ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, Podgorica, kod ovlašćenog lica Mirka Dedovića, dipl.pravnik (kancelarija br.35).

6 Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev koji treba da sadrži: tačan naziv ponuđača, poštansku adresu ponuđača, adresu, PIB, PDV, žiro račun, način preuzimanja papirne forme tenderske dokumentacije i CD, dokaz o uplati. Za otkup tenderske dokumentacije potrebno je podnijeti pisani zahtjev i priložiti dokaz o uplati u iznosu od 23,80 eura, na žiro račun broj: , kod Prve Banke Crne Gore (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije po Pozivu broj: 143/14). Instrukcije plaćanja za zainteresovana lica iz inostranstva: Swift code MNBAMEPG; Name NLB Montenegrobanka AD; Beneficiary customer (field 59) IBAN code: ME JEP Elektroprivreda CG Nikšić Montenegro u iznosu od 20, za inostrane kompanije. Troškove bankarske provizije plaća zainterseovani ponuđač. Dokaz o uplati naknade dostavlja se uz zahtjev. Ukoliko uz zahtjev nije priložen dokaz o uplati troškova otkupa Naručilac će odbaciti zahtjev zainteresovanog lica. XI Rok i mjesto podnošenja ponuda Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 15:00 sati, zaključno sa godine do 11:00 sati, neposrednom predajom na arhivi naručioca, ulica Ivana Milutinovića br.12, Podgorica. Ponude se mogu predati i elektronskim putem (u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu i Zakonom o elektronskoj trgovini), kao i preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom u pozivu za javno nadmetanje i tenderskoj dokumentaciji. XII Vrijeme i mjesto javnog otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica biće održano godine u 12:00 sati, u FC Distribucija,ulici Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, Podgorica. XIII Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude odnosno odluke o obustavljanju postupka javne nabavke je godine, odnosno 90 (devedeset) dana od dana otvaranja ponuda. XIV Pravna pouka: Ukoliko smatraju da su im pozivom za javno nadmetanje, povrijeđena prava i na pravu zasnovani interesi, aktivno legitimisana lica mogu izjaviti žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki u roku od 10 dana od dana objavljivanja poziva za javno nadmetanje, odnosno otkupa i preuzimanja tenderske dokumentacije.

7 XV Dodatne informacije Naručilac je, u skladu sa čl. 62 Zakona o javnim nabavkama ( Sl.list CG br.42/11), dužan da poziv za javno nadmetanje objavi na portalu javnih nabavki. Pojedine stavke javnog poziva koji se objavljuje na portalu, Naručilac nije u mogućnosti da mijenja niti da briše, iz razloga što program UJN na kome se objavljuju pozivi ne podržava takve opcije. Kako ne bi došlo do neslaganja Poziva objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke i Poziva koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, ovdje preciziramo sljedeće: Tačka XI: Ponude se ne mogu predati elektronskim putem, već se mogu predati samo putem preporučene pošiljke sa povratnicom ili neposrednom predajom na arhivi naručioca Ponuđač koji učestvuje u postupku javne nabavke mora dostaviti sljedeće: 1.U cilju zaštite od neozbiljnih ponuda, od ponuđača se zahtijeva garancija ponude na iznos od 2% od procijenjene vrijednosti, kao garancija ostajanja u obavezi prema svojoj ponudi u roku važenja iste. Garancija treba da važi 90 dana uključujući i 5-ti dan po isteku roka važenja ponude, ukupno 95 dana. Podnijeta bankarska garnacija ne može da sadrži dodatne uslove za isplatu, kraće rokove od onih koje odredi Naručilac, manji iznos od onog koji odredi Naručilac ili promijenjenu mjesnu nadležnost za rješavanje sporova. Ukoliko ponuđač podnese garanciju ponude izdatu od strane banke, Naručilac može provjeriti bonitet te banke kod Centralne banke Crne Gore. - Avansno plaćanje nije dozvoljeno. - Plaćanje će se vršiti u roku do 60 dana od dana izvršenja usluge i ispostavljanja fakture. 2.Uz ponudu je neophodno dostaviti Plan upravljanja opasnim otpadom ovjeren od strane nadležne ustanove za teritoriju Crne Gore. Jedinične cijene usluga koje navede Ponuđač neće se mijenjati za vrijeme važenja okvirnog sporazuma i ne podliježu bilo kakvim promjenama.

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Br CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 166/14 Mjesto i datum: Nikšić, 03.11.2014. Na osnovu

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CR 1 of 6 11-Jan-14 10:47 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 19/13 Mjesto i datum Podgorica

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad Podgorice u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 115/15 Mjesto i

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj /4 Mjesto i

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj /4 Mjesto i Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Opština Budva, Broj 001-3681/4 Mjesto i datum Budva 26.12.2014 Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Bro

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Bro CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Broj: 14/13 Mjesto i datum: Nikšić 27.03.2013. Na osnovu

Више

Poziv

Poziv CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Ministarstvo unutrasnjih poslova, Broj 02/12 Mjesto i datum Podgorica 26/10/2012 Na osnovu

Више

CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (

CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama ( CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o javnim nabavkama (»Službeni list CG«, broj 42/11) Elektroprivreda Crne

Више

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavka

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavka 1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03.02.2014.godine Na osnovu

Више

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os

VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na os VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG

Више

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči

Broj: 1162 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odluči Broj: 1162 Podgorica, 16.02.2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji

Више

Šoping etender Portal - UJN CG Page 1 of CRNA GORA Min

Šoping etender Portal - UJN CG  Page 1 of CRNA GORA Min Page 1 of 5 CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 9 Član 29 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj Š21/13-5399 Mjesto i datum Podgorica 26/11/2013

Више

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj Mjesto i datum Podgorica 15/12/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj Mjesto i datum Podgorica 15/12/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE Naručilac Ţeljeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica, Broj 10111 Mjesto i tum Podgorica 15/12/2014 I Poci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Naručilac: Ţeljeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: 02-5377/3 Podgorica, 16.09.2011 god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava

Више

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG 1 of 6 4/24/2015

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG  1 of 6 4/24/2015 1 of 6 4/24/2015 2:05 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za jav nabavke Obrazac 18 Član 106 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 7705 Mjesto i tum Podgorica 17/04/2015

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj /12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim n

Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj /12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim n Naručilac Ţeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6808-9/12 - Š.M. Mjesto i datum Podgorica 22/08/2012 Na osnovu čl. 29 i 63 Zakona o javnim nabavkama (Sluţbeni list CG, broj 42/11) Ţeljeznički

Више

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj:

OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: OBRAZAC 19 CRNA GORA Obrazac 19 Ministarstvo finansija Član 105 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/12-46/25 Mjesto i datum: 31.1.2013. godine ODLUKA

Више

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1

CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-1 CRNA GORA Obrazac 18 Ministarstvo finansija Član 106 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-16/15 Mjesto i datum: Podgorica, 08.05.2014.godine ODLUKA

Више

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavka

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavka 1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na portalu Uprave za javne nabavke) CRNA GORA Obrazac 4 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona

Више

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/2 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/2 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-67/

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-67/ CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-67/2 Mjesto i datum: Podgorica, 21. novembar 2013. godine

Више

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o ja OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-68/8 Mjesto i datum: Podgorica, 10. avgust 2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14),

Више

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG Page

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG  Page Page 1 of 5 CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za jav nabavke Obrazac 18 Član 106 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 4393 Mjesto i tum Podgorica 11/11/2013 ODLUKA

Више

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG 1 of 5 11-Jan-1

Odluka o izboru najpovoljnije ponude etender Portal - UJN CG  1 of 5 11-Jan-1 1 of 5 11-Jan-14 10:53 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za jav nabavke Obrazac 18 Član 106 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 119 Mjesto i tum Podgorica 10/01/2014

Више

Naručilac Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6283 Mjesto i datum Podgorica 23/07/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE

Naručilac Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6283 Mjesto i datum Podgorica 23/07/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE Naručilac Željeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica, Broj 6283 Mjesto i tum Podgorica 23/07/2014 I Poci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Naručilac: Željeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 2779 Mjesto i datum: 29.03.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 3894/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 3894/1 Podgorica, 31.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

jn_zahtjev_za_pon_nabavka_ugradnja_klima_uredjaja

jn_zahtjev_za_pon_nabavka_ugradnja_klima_uredjaja OBRAZAC1 Naručilac Opština Bijelo Polje, Služba za zajedničke poslove Broj 111-1/2019 Datum 05.08.2019 godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i

Више

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu

Broj: 5448/1 Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlu Broj: 5448/1 Podgorica, 25.05.2017.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj

Више

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim n

OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim n OBRAZAC 15 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-6/9 Mjesto i datum: Podgorica, 07.03.2016.godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14), u

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-22/

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-22/ CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-22/2 Mjesto i datum: Podgorica, 11. mart 2014. godine

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

NaručilacŽeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6323 Mjesto i datum Podgorica 05/08/2013 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE P

NaručilacŽeljeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 6323 Mjesto i datum Podgorica 05/08/2013 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE P NaručilacŽeljeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica, Broj 6323 Mjesto i tum Podgorica 05/08/2013 I Poci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Naručilac: Željeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (

OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( OBRAZAC1 Skupština Crne Gore Broj: 00-56/18-308/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03. decembar 2018. godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 )

Више

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na Portalu javnih nabavki) CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava

1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na Portalu javnih nabavki) CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava 1. POZIV ZA JAVNO NADMETANJE (objavljen na Portalu javnih nabavki) CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore

Више

Broj: /1 Dana, godine Pljevlja POZIV br. 056/17 za otvoreni postupak nabavke 1. Podaci o naručiocu Naručilac: Rudnik uglja A.D. Plje

Broj: /1 Dana, godine Pljevlja POZIV br. 056/17 za otvoreni postupak nabavke 1. Podaci o naručiocu Naručilac: Rudnik uglja A.D. Plje Broj: 02 9892/1 Dana, 14.08.2017.godine Pljevlja POZIV br. 056/17 za otvoreni postupak nabavke 1. Podaci o naručiocu Naručilac: Rudnik uglja A.D. Pljevlja Kontakt osoba: Adresa: ul. Velimira Jakida br.6

Више

POZIV NA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR

POZIV NA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE BR VLADA REPUBLIKE CRNE GORE Direkcija za nabavke Republike STANDARDNI FORMULAR Čl. 35. Zakona o javnim nabavkama OBRAZAC POZIVA ZA JAVNO NADMETANJE Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG Na osnovu člana čl. 24 i 26 Statuta Stomatološke Komore Crne Gore ("Službeni list CG", br. 29/2017 i 22/2018), u vezi sa članom 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( Sl.list CG br. 42/11, 57/14,

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-7/1

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-7/1 CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/13-7/1 Mjesto i datum: Podgorica, 25.01.2013.godine Na osnovu

Више

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Opština Nikšić, Broj 08/14 Mjesto i dat

CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Opština Nikšić, Broj 08/14 Mjesto i dat CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Opština Nikšić, Broj 08/14 Mjesto i datum Nikšić 13/05/2014 Na osnovu čl. 62 i 63 Zakona o

Више

Odluka 0 izboru najpovoljnije po nude IeTender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministar

Odluka 0 izboru najpovoljnije po nude IeTender Portal - UJN CG  CRNA GORA Ministar Odluka 0 izboru najpovoljnije po nude IeTender Portal - UJN CG http://portal.ujn.gov.me/delta/buyer/displaynotice.html?id=42708&... CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za jav nabavke Obrazac 18 Clan

Више

Microsoft Word - Poziv za sajt.docx

Microsoft Word - Poziv za sajt.docx CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Broj: 0102 2139/4 (8/2012) Mjesto

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br. 5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

OBRAZAC 16 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-72/9 Mjesto i datum: Podgorica, 12. oktobar 2016.godine Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o j

OBRAZAC 16 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-72/9 Mjesto i datum: Podgorica, 12. oktobar 2016.godine Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o j OBRAZAC 16 Naručilac: Skupština Crne Gore Broj: 00-56/16-72/9 Mjesto i datum: Podgorica, 12. oktobar 2016.godine Na osnovu člana 105 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11 i 57/14),

Више

Naručilac Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 5283 Mjesto i datum Podgorica 16/06/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE

Naručilac Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica, Broj 5283 Mjesto i datum Podgorica 16/06/2014 I Podaci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE Naručilac Željeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica, Broj 5283 Mjesto i tum Podgorica 16/06/2014 I Poci o naručiocu ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE Naručilac: Željeznički prevoz Cr Gore AD Podgorica

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

6/5/2014 Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nab

6/5/2014 Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nab CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj 1/2014 (0102-1606/3) Mjesto

Више

DRAFT

DRAFT OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE Na osnovu člana 41 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 tum pripreme

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

1 Red. Broj OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Broj: Kotor, godine. Na osnovu člana 13 i 30 Odluke o poslovnim z

1 Red. Broj OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Broj: Kotor, godine. Na osnovu člana 13 i 30 Odluke o poslovnim z 1 Red. Broj OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE I IZGRADNJU KOTORA Broj: 02-358 Kotor, 06.02.2019.godine. Na osnovu člana 13 i 30 Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama ( Sl. list opštine Crne Gore

Више

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag

CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Ag CRNA GORA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST (u daljem tekstu: Agencija), na osnovu čl. tač. 0 i čl. 06 st., 2, i Zakona

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:27.5.2019. u 13:54 OBAVJEŠTENJE

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:20.12.2018. u 14:32 OBAVJEŠTENJE

Више

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i

CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Broj: 0102 1303/3 Mjesto i datum:

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:8.8.2019. u 9:20 OBAVJEŠTENJE

Више

Nacrt

Nacrt Broj: 01/04-6840-2/18 Sarajevo,31.12.2018. godine 1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, pozivate se da dostavite ponudu u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: / ДАНА: година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЋУПРИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА БРОЈ: 404-8-2/2017-04-5 ДАНА: 17.07.2017 година На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/12,14/15 и 68/15) начелник општинске

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-27/

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-27/ CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-27/1 Mjesto i datum: Podgorica, 31.03.2014.godine Na osnovu

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba tum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:17.12.2018. u 15:55 OBAVJEŠTENJE

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- '"JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/2 Број: /19- 'JJO^ (Ј-Ж године Јована Мариновића бр. 2 Б е о г р а д На основу члана 108. и РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/ Број: 0--8/9- '"JJO^ (Ј-Ж 09. године Јована Мариновића бр. Б е о г р а д На основу члана 08. и 09. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник PC" бр. /, /

Више

OBRAZAC1 Naručilac: DOO Komunalne djelatnosti Bar Broj: 17-MV-5783 Datum: god. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni lis

OBRAZAC1 Naručilac: DOO Komunalne djelatnosti Bar Broj: 17-MV-5783 Datum: god. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni lis OBRAZAC1 Naručilac: DOO Komunalne djelatnosti Bar Broj: 17-MV-5783 Datum: 23.08.2018. god. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika

Више

DRAFT

DRAFT OBAVEŠTENJE O UGOVORU SNABDEVANJE Na osnovu člana 41 Zakona br. 04/L-042 o javnim nabavkama Republike Kosova, izmenjen i dopunjen Zakonom br. 04/L-237, Zakonom br. 05/L-068 i Zakonom br. 05/L-092 tum pripreme

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-55/2017 Дана: 15.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

OPŠTINA BUDVA Broj : /5 Datum godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/1

OPŠTINA BUDVA Broj : /5 Datum godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/1 OPŠTINA BUDVA Broj : 01-2240/5 Datum 18.08.2017.godine Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje Opštine Budva o sprovođenju

Више

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf

Odluka dodela ugovora Servisiranje vozila pdf Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 Број: 01-14/8 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net Датум: 13.03.3017 www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац На основу чл.

Више

3._tender br Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

3._tender br Zapisnik o javnom otvaranju ponuda Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore Ul.Vaka ðurovića b.b. Podgorica ZAPISNIK O JAVNOM OTVARANJU PONUDA Republički fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, objavio je poziv za otvoreni

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број:I-404/1-39/2016 Дана: 23.5.2016.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН

ЈНМВ 2.2.9Н/2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕН ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ТОПЛИФИКАЦИЈА'' Пожаревац, Трг Радомира Вујовића бр.2 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАРУЏБЕНИЦОМ БР. 2.2.9 Н/2018 Пожаревац, Април 2018. године Страна 1 од 10 На

Више

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о

Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: / 1301 Датум: На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о Средња медицинска школа Др Ружица Рип, Сомбор Подгоричка бр.9 Број: 06-611/ 1301 Датум: 09.10.2018. На основу члана 107. став 3 и члана 108. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС број 124/2012, 14/2015

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Up

Up Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-404/1-60/2017 Дана: 26.5.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

На основу чл

На основу чл На основу чл. 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/2012, 14/2015, 68/2015), Одлуке председника Привременог органа Градске општине Вождовац о покретању отвореног поступка јавне

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

OBRAZAC 3 Opština Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: UPI-4/ Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31 Mjesto i dat

OBRAZAC 3 Opština Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: UPI-4/ Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31 Mjesto i dat OBRAZAC 3 Opština Herceg Novi Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 02-2-4041-UPI-4/2019-2 Redni broj iz Plana javnih nabavki : 31 Mjesto i datum: Herceg Novi, 20.02.2019. godine Na onovu člana

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ;

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, Београд, Република Србија Тeл.: ; Фaкс: ; УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Адреса: Студентски трг 1, 11000 Београд, Република Србија Тeл.: 011 3207400; Фaкс: 011 2638818; E-mail: officebu@rect.bg.ac.rs Појашњење конкурсне документације ЈНМВ 1.2.4/17. услуге

Више

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web: Datum i vrijeme slanj

Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) Faks: (033) Web:  Datum i vrijeme slanj Adresa: Maršala Tita 9a/I Telefon: (033) 251-590 Faks: (033) 251-595 E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba Web: https://www.ejn.gov.ba Datum i vrijeme slanja obavještenja na objavu:11.10.2018. u 14:36 OBAVJEŠTENJE

Више

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi

Microsoft Word - Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti Reklamni materi IV Procijenjena vrijednost nabavke: Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 1.200,00 ; V Tehničke karakteristike ili specifikacije U narednim tačkama dat je opis reklamnog materijala sa detaljnim

Више