NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natj"
 • Tine Lah
 • пре 3 година
 • Прикази:

Транскрипт

1 NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2017/2018 Sarajevo: juli/srpanj 2017.

2 Broj: 749/17 Sarajevo: Komitet za hitnost Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 32. Statuta Nogometnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine i člana 4. Pravilnika o nogometnim takmičenjima NS/FS BiH, na sjednici održanoj godine u Sarajevu, donosi s l j e d e ć e: OPŠTE ODREDBE: P R O P O Z I C I J E takmičenja Omladinske lige BiH za kadete i juniore za takmičarsku 2017/2018 godinu Član 1. Omladinsko prvenstvo kadeta i juniora Bosne i Hercegovine za takmičarsku 2017/2018 godinu u drugom stepenu takmičenja/natjecanja BiH odvijaće se u okviru omladinske lige Bosne i Hercegovine podijeljene u četiri grupe: Sjever, Zapad, Centar i Jug. Član 2. Takmičenje/natjecanje se organizuje u formi jedinstvene lige kadeta i juniora, podijeljene u četiri grupe, po kriteriju geografske povezanosti i ekonomske opravdanosti. U takmičenju/natjecanju obavezno učestvuju juniorske i kadetske ekipe klubova Prve lige Federacije BiH. Klubovi Druge lige FBiH, te klubovi Prve i Druge lige Republike Srpske mogu učestvovati prema prijavama za takmičenje. Na osnovu ukazane potrebe za popunjavanje broja klubova u Omladinskoj ligi BiH mogu učestvovati i klubovi i nižeg stepena takmičenja uz ispunjavanje kriterija: sportskih, infrastrukturalnih, finansijskih i drugih. Ukoliko se otvori prostor za popunjavanje lige u Omladinskoj ligi BiH u cilju razvoja mladih nogometaša, mogu učestvovati kadeti i juniori klubova Premijer lige BiH. Svaki klub u takmičenju mora imati kadetski i juniorski tim i nastupiti na svakoj utakmici sa dva navedena tima. Član 3. Grupu Centar sačinjavaju klubovi iz FS Kantona Sarajevo, NS Zeničko-Dobojskog kantona, NS Srednjebosanskog kantona/županije, FS Bosansko-Podrinjskog kantona i PFS Istočno Sarajevo. Grupu Jug sačinjavaju klubovi iz NS Hercegovačko-Neretvanskog kantona/županije, ŽNS Županije Hercegbosanske, ŽNS Zapadnohercegovačkog i PFS Trebinje. Grupu Sjever sačinjavaju klubovi iz NS Posavske županije, NS Tuzlanskog kantona, PFS Bijeljina i PFS Doboj. Grupu Zapad sačinjavaju klubovi iz NS Unsko-Sanskog kantona, PFS Banja Luka, PFS Prijedor i PFS Gradiška. NAČIN ODIGRAVANJA TAKMIČENJA: Član 4. U Omladinskoj ligi BiH grupa Centar u takmičarskoj/natjecateljskoj sezoni 2017/2018 igraju 22 kluba, koji su rasporeďeni u dvije grupe Centar A i Centar B prema regionalnoj podijeljenosti. 2

3 U Omladinskoj ligi BiH grupa Jug u takmičarskoj/natjecateljskoj sezoni 2017/2018 igra 14 klubova. Takmičenje u četiri grupe Omladinske lige BiH se odigrava po dvostrukom bod sistemu i vremenski utvrďenom kalendaru sa dvije takmičarske/natjecateljske polusezone jesen i proljeće. RUKOVOĐENJE TAKMIČENJEM: Član 5. IzvoĎenje takmičenja u grupama Omladinske lige BiH bit će ustupljeno entiteskim savezima, koji će rukovoditi takmičenjem putem organa koje imenuju entitetski savezi. Omladinskom ligom grupa Centar i grupa Jug u takmičarskoj 2017/2018 godini rukovodit će NS Federacije BiH, a Omladinskom ligom grupa Sjever i grupa Zapad rukovodiće FS Republike Srpske. Entitetski savezi ne mogu ustupati voďenje takmičenja grupa Omladinske lige BiH kantonalnim, županijskim, odnosno, područnim savezima. Član 6. Takmičenje/natjecanje u Omladinskoj ligi BiH grupa Centar i Jug administrativno se vodi kroz COMET informacioni sistem. Na stadionu treba biti posebna prostorija za sastavljanje zapisnika. Na stadionima klubova za utakmice Omladinske lige u službenom prostoru za zapisnik, klub domaćin treba da obezbijedi: -ispravan kompjuter sa štampačem i ispravnom internet konekcijom za potrebe COMET informacionog sistema. -ispravnu telefonsku liniju i telefaks. Član 7. Komisiju za rukovoďenje takmičenjem/natjecanjem čini komesar takmičenja, komesar za odreďivanje sudija, disciplinski sudija i tehnički sekretar, koje će imenovati entitetski savezi. U Omladinskoj ligi grupa Centar i Jug, komesar takmičenja, disciplinski sudija i tehnički sekretar su iz NS Federacije BiH, a komesar za sudije iz FS Republike Srpske. U Omladinskoj ligi grupa Sjever i Zapad, komesar takmičenja, disciplinski sudija i tehnički sekretar su iz FS Republike Srpske, a komesar za sudije iz NS Federacije BiH. Član 8. Kotizaciju u iznosu od 1.200,00 (hiljaduidvijestotine) KM, kojom se finansira rad organa koji u procesu takmičenja/natjecanja razmatraju pitanja takmičenja/natjecanja i donose odluke u vezi sa takmičenjem/natjecanjem, kao i izvršavanje administrativnotehničkih poslova, klubovi će uplaćivati entitetskim savezima, koji rukovode takmičenjem u grupama Omladinske lige. Klubovi su obavezni prvi dio kotizacije u iznosu od 600 KM i godišnju pretplatu za bilten (100 KM) uplatiti 15 dana prije početka prvenstva, a drugi dio u iznosu od 600 KM 15 dana prije početka drugog dijela prvenstva. Klubovi koji u predviďenom roku ne izvrše uplatu kotizacije ne mogu početi takmičenje/natjecanje. Troškove kotizacije za takmičenje snosit će klubovi Omladinske lige BiH ili će uplatu izvršiti NS/FS BiH kao pomoć klubovima Omladinske lige BiH grupa Sjever, Centar, Zapad i Jug, te će u tom slučaju klubovi Omladinske lige BiH biti osloboďeni plačanja kotizacije. 3

4 RASPORED I TRAJANJE UTAKMICA: Član 9. Raspored utakmica odreďuje se žrijebom koji se obavlja prije početka prvenstva. kadetske i juniorske ekipe igraju utakmice u istom danu i u istom mjestu. Klubovi su obavezni u roku od 15 dana prije prvenstva dostaviti podatke o mjestu (stadionu) odigravanja utakmica na kojima su domaćini. Izmjena vremena i mjesta odigravanja utakmica može se vršiti sedam dana prije odigravanja utakmice, a nakon tog roka izmjena se može vršiti samo u slučaju opravdanog razloga, odlukom organa koji rukovodi takmičenjem. Utakmice kadetske lige igraju se 2x40 minuta, a utakmice juniorske lige 2x45 minuta. Odmor traje od 10 do 15 minuta. SUDIJE I DELEGATI: Član 10. Nadležni organi odreďuju sudije i delegate sa liste sudija i delegata, Prve i Druge lige NS FBiH i Prve i Druge lige FS RS, Sekretarijata takmičenja, a izuzetno i Premijer lige BiH vodeći računa o udaljenosti mjesta odigravanja utakmice i troškovima službenih lica. Za obavljanje službene dužnosti delegata, sudije i sudije asistenta na utakmicama Omladinske lige BiH- grupa Centar i Jug po nalogu NS Federacije BiH, utvrďuju se ukupni troškovi od 300 KM. Troškovi se isplaćuju odmah nakon utakmice. Klub koji ni 24 sata nakon odigrane utakmice ne izvrši isplatu pripadajućih troškova službenih lica, automatski je suspendovan i sve do izmirenja finansijske obaveze ne može igrati zvanične utakmice, a zbog zanemarivanja obaveza bit će disciplinski sankcioniran novčanom kaznom od 100 KM. U slučaju da utakmica nije odigrana iz razloga za koji službena lica ne snose krivicu, pripada im dnevnica i putni troškovi a delegatu i taksa. Član 11. Delegat utakmice zapisnik i izvještaj sa utakmice dostavlja kroz COMET sistem. Po završetku utakmice zapisnik sa utakmice sastavljen putem COMET informacionog sistema, sravnjavaju delegat i sudac, nakon čega delegat zaključi izvještaj fair-playa, a sudac utakmice svojom šifrom zaključuje zapisnik sa utakmice. Delegat utakmice je obavezan u roku od 24 sata po odigranoj utakmici ili najkasnije prvi radni dan do 11:00 sati, u COMET informacionom sistemu zaključiti delegatski izvještaj. IGRALIŠTE: Član 12. Utakmice Omladinske lige NS/FS BiH kadeta i juniora igraju se na terenima klubova koja u svemu moraju odgovarati propisima Pravila nogometne igre i Pravilnika o nogometnim natjecanjima NS/FS BiH uz odobrenje nadležnog organa NS FBiH. Stadion mora imati obezbijeďene četiri svlačionice (po dvije za domaću i gostujuću ekipu), sa posebnom svlačionicom za sudije, prostorijom za sastavljanje zapisnika, kao i kabinama za rezervne igrače i stručna rukovodstva i posebnom kabinom za delegata. ORGANIZACIJA UTAKMICA: Član 13. Mjereo bezbjeďenja Organizaciju utakmica vrše klubovi domaćini, koji su obavezni obezbijediti sve uslove u skladu sa važećim propisima. Klub domaćin je obavezan poduzeti sve potrebne mjere za sigurnost sudaca, delegate i gostujućeg tima, za vrijeme odigravanja utakmice i sve do napuštanja igrališta-stadiona odgovarajućim prevoznim sredstvom. 4

5 Zastave Klub domaćin obavezan je na jarbole postaviti Državnu zastavu BiH i zastavu NS/FS BiH. Na jarbolima mogu biti entitetske zastave, zastave kantona/županija, klupske zastave i zastave fair-playa. Postavljanje drugih zastava nije dozvoljeno. Istaknute zastave trebaju biti istih dimenzija. Medicinska služba Klub domaćin obavezan je na svim utakmicama osigurati ljekarsku službu i vozilo hitne medicinske pomoći, koje mora biti uz igralište i u slučaju potrebe obaviti prijevoz do zdravstvene ustanove. Ukoliko vozilo prve pomoći ne doďu na igralište do početka utakmice, ista neće započeti sve dok klub ne osigura prikladno i obilježeno osobno vozilo kojimće se, u slučaju potrebe, ozlijeďeni prevesti do najbliže zdravstvene ustanove. Klub domaćin dužan je da osigura za cijelo vrijeme trajanja utakmica kadeta i juniora prisustvo dežurnog licenciranog ljekara ili fizioterapeuta sa odgovarajućom medicinskom opremom. Osiguranje utakmice Klub domaćin obavezan je izvršiti najavu utakmice kod nadležne policijske uprave i zatražiti policijsko obezbjeďenje te se blagovremeno pobrinuti da na utakmicama juniora i kadeta budu prisutni pripadnici policije. Klub domaćin obavezan je osigurati dovoljan broj skupljača lopti propisno odjevenih. Utakmica se neće igrati bez prisustva pripadnika policije, sanitetskog vozila i licenciranog medicinskog ljekara ili fizioterapeuta. U slučaju neispunjavanja prethodno navedenih uslova iz takmičenja, sve posljedice snosi klub domaćin. Lopte za igru Za odigravanje prvenstvenih utakmica domaćin je dužan osigurati najmanje tri lopte za svaku od utakmica, a u slučaju da na igralištu nema skupljača lopti, domaćin je obavezan obezbijediti šest lopti. Odgovornost kluba domaćina Klubovi su odgovorni za ponašanje svojihi grača, službenih osoba, članova, navijača i svake druge osobe koja obavlja dužnost na utakmici u ime kluba. Za propuste u organizaciji utakmice klubovi će snositi takmičarske i disciplinske posljedice prema važećim propisima NS FBiH i NS/FS BiH. PROMJENA TERMINA UTAKMICA: Član 14. Promjena termina odigravanja utakmice može se vršiti na osnovu podnesenog pismenog zahtjeva zainteresiranog kluba, koji mora biti podnesen komesaru za takmičenje/natjecanje, najkasnije osam (8) dana prije utvrďenog termina odigravanja utakmice, a koji u sebi sadrži razlog zbog kojeg se traži promjena termina utakmice s priloženom dokumentacijom iz koje se može utvrditi opravdanost podnesenog zahtjeva sa eventualnim prijedlogom za novi termin odigravanja utakmice. U slučaju kada zahtjev za promjenu termina nije podnesen u skladu sa prethodnim stavom, komesar za takmičenje/natjecanje može promijeniti termin utakmice samo ukoliko je klub koji traži promjenu termina dostavio i pismenu saglasnost drugog kluba, što je moguće najkasnije tri (3) dana prije utvrďenog termina utakmice. 5

6 Kada se utakmica odlaže zbog bolesti igrača (trovanja i slično), to se može učiniti ukoliko je bolesno najmanje 7 (sedam) standardnih igrača (igrači koji su odigrali najmanje 70% utakmica) u toku tekućeg jesenjeg ili proljetnog dijela prvenstva. Kada komesar za takmičenje dobije pismeni zahtjev kluba za odgodu utakmice zbog bolesti igrača sa kompletnom validnom medicinskom dokumentacijom iz odgovarajuće medicinske ustanove (uredan, čitljiv i tiskan elektronski nalaz nadležnog specijaliste, dijagnoza, mišljenje o dužini bolovanja i sl.), donijet će odluku o odgodi utakmice, uz mogućnost traženja mišljenja od od Komisije za sportsku medicinu NS FBiH. Kada je došlo promjene termina utakmice, komesar za takmičenje će donijeti odluku da se ona odigra u prvom slobodnom terminu (ako su prestali razlozi zbog koje je utakmica odgoďena), pod uslovom da svaki klub ima najmanje dva slobodna dana izmeďu odigravanja dvije utakmice. IGRAČI I TIMOVI: Član 15. Klub je obavezan za kadetski i juniorski tim u NS Federacije BiH 15 dana prije početka prvenstva dostaviti spisak igrača, a potrebno je da svaki kadetski i juniorski tim prije početka prvenstva ima najmanje 18 prijavljenih i uredno registriranih igrača. Svi klubovi prije potvrde učešća u takmičenju Omladinske lige BiH moraju dostaviti dokaz da imaju najmanje po 18 registriranih igrača za kadetsku i juniorsku ekipu. Klub je obavezan na svakoj utakmici nastupiti sa dva tima: kadetima i juniorima. Nenastupanje sa jednim od navedenih timova, tretirat će se kao da klub nije nastupio u tom kolu, sa predviďenom odgovornošću kluba i isključenja iz takmičenja u slučaju nenastupanja na dvije utakmice shodno odredbama Pravilnika o nogomentim takmičenjima NS/FS BiH. U slučaju neopravdanog nenastupanja na utakmici klub će snositi takmičarske i disciplinske posljedice u skladu sa odredbama Pravilnika o nogomentim takmičenjima i Disciplinskog pravilnika. PRAVO NASTUPA I ZAMJENE IGRAČA: Član 16. Pravo nastupa na utakmicama kadetske lige u takmičarskoj 2017/2018 godini imaju igrači roďeni godine i mlaďi, ali ne mlaďi od 14 godina. Pravo nastupa na utakmicama juniorske lige u takmičarskoj 2017/2018 godini imaju igrači roďeni godine i mlaďi, ali ne mlaďi od 16 godina. Ukoliko u ligi nastupaju kadetski i juniorski timovi klubova Premijer lige BiH pravo nastupa imaju: kadeti roďeni godine, i juniori roďeni godine. Klubovi Premijer lige BiH na utakmicama Omladinske lige BiH Centar i Jug mogu u zapisniku sa utakmice imati maksimalno tri igrača roďena godine u kadetskoj konkurenciji i maksimalno tri igrača roďena godine u juniorskoj konkurenciji. Izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su godinu dana mlaďi od naznačenih godina, ukoliko su na osnovu specijalnog ljekarskog pregleda proglašeni sposobnim za nastupe na tim utakmicama, pod uslovom da je to i uvedeno u igračkoj legitimaciji. Tokom utakmice može se izvršiti po pet izmjena za kadete i juniore. Na utakmici može nastupiti samo igrač sa validnim ljekarskim pregledom koji je upisan u igračku legitimaciju, sa validnim datumom, pečatom zdravstvene ustanove i ljekara. Ljekarski pregled važi šest mjeseci a za igrače mlaďe od 17 godina četiri mjeseca. Izuzetno, igrač može nastupiti sa potvrdom o izvršenom ljekarskom pregledu ali samo za tu utakmicu. Delegat igraču bez validnog ljekarskog pregleda neće dozvoliti da nastupi. 6

7 IDENTITET IGRAČA: Član 17. Identitet igrača utvrďuje se na osnovu sportske legitimacije NS/FS BiH ili ličnih isprava (pasoš). U slučaju utvrďivanja identiteta putem ličnih isprava, delegat je u prvu stranu zapisnika obavezan upisati broj lične karte ili pasoša. Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju igrača na način što će izvršiti uporeďivanje fotografije na igračkoj legitimaciji, sa likom igrača, kao i broj dresa sa zapisnikom utakmice. Ukoliko se identitet utvrďuje na osnovu ličnih isprava, a protivnički klub najavi žalbu, klub je obavezan komesaru za takmičenje dostaviti sportsku legitimaciju u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Član 18. Klubovi su obavezni voditi evidenciju opomenutih igrača, te evidenciju isključenih igrača te po potrebi tačnost evidencije provjeriti u Sekretarijatu za takmičenje. U slučaju nastupa igrača pod suspenzijom, takmičarske posljedice će snositi klub, a prema odredbama DP NS/FS BiH, posljedice će snositi klub, igrač i službena osoba kluba koja je suspendovanog igrača stavila u tim. SLUŽBENE OSOBE KLUBA (TRENERI I DR.): Član 19. Svaki klub na utakmicama kadeta i juniora mora obavezno imati akreditiranog službenog predstavnika. Klub je obavezan da u skladu sa normativima vaspitno-pedagoškog rada i obavezama iz takmičenja, na svakoj utakmici obavezno ima dva trenera. Od toga je jedan trener kadetskog tima uz obavezu da se stara o igračima-kadetima, a drugi trener juniorskog tima. Treneri su obavezni da posjeduju Trenersku takmičarsku akreditaciju Centra za edukaciju kadrova NS/FS BiH, sa odgovarajućim datumom validnosti. Za utakmice Omladinske lige BiH validne su trenerske takmičarske akreditacije PRO, A ili B. C takmičarska akreditacija izdata od strane Centra za edukaciju ne vrijedi za utakmice Omladinske lige BiH. Klub domaćin mora imati akreditiranog ljekara i fizioterapeuta. Delegat je obavezan prije početka svake utakmice izvršiti identifikaciju u zapisnik prijavljenih službenih osoba kluba (predstavnik kluba, trener, ljekar, fizioterapeut i komesar za bezbjednost) na način što će izvršiti uporeďivanje fotografije na akreditaciji, sa likom osobe. Delegat neće dozvoliti obavljanje dužnosti službenoj osobi (predstavnik kluba, trener, ljekar, fizioterapeut i komesar za bezbjednost) koja nema validnu akreditaciju. Sve službene osobe obavezni su tokom cijele utakmice imati vidno istaknutu takmičarsku akreditaciju. DRESOVI: Član 20. Klubovi moraju poštivati boju sportske opreme kluba protivnika, koje su prije početka prvenstva prijavljeni u Sekretarijat saveza i objavljena u biltenu NS FBiH. Timovi na jednoj utakmici ne mogu igrati u istim ili sličnim bojama sportske opreme. U slučaju da se podudara boja opreme kod dva tima dresove će promijeniti domaća (prvoimenovana) ekipa, a delegat utakmice je obavezan prijaviti tim zanemarivanja boje sportske opreme a klub će snositi disciplinsku odgovornost. Brojevi na dresovima moraju odgovarati onima na popisu igrača u zapisniku o utakmici. Ako su dresovi prugasti ili šareni, brojevi moraju biti na jednobojnoj podlozi. Za vrijeme odigravanja utakmice igrači na poleďini dresova moraju imati vidljive brojeve 7

8 propisane veličine. Delegat i glavni sudac utakmice na organizacionom sastanku izvršit će provjeru cjelokupne opreme timova i sudaca te odobriti boju sportske opreme za utakmicu. UTVRĐIVANJE PLASMANA Član 21. Plasman klubova utvrďuje se prema odredbama Pravilnika o nogometnim takmičenjima/ natjecanjima Nogometnog/fudbalskog saveza BiH. Rezultati klubova koji se istovremeno takmiče u Omladinskoj Premijer ligi BiH i Omladinskoj ligi BiH grupa Centar i Jug u toku takmičarske sezone se uračunavaju, a pri formiranju konačne tablice na kraju takmičarske sezone 2017/2018 svi rezultati klubova Premijer lige BiH bit će brisani te isti nemaju pravo nastupa u utakmicama za prvaka grupe Centar ili Jug te ne mogu nastupiti u doigravanju za prvaka Omladinske lige BiH Centar, Jug, Zapad i Sjever. Nakon završenog prvenstva u Omladinskoj ligi BiH grupa Centar, prvaci grupa A i B u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji igrat će razigravanje za prvaka Omladinske lige Centar. U razigravanju za prvaka Omladinske lige BiH grupa Centar igraju se dvije utakmice se po Kup sistemu (domaćin i gost), a parovi kao i raspored se odreďuje žrijebom. Na kraju takmičarske sezone 2017/2018 igrat će se četvrtfinalne utakmice za prvaka Omladinske lige BiH grupa Centar, Jug, Sjever i Zapad u kojima učestvuju četiri najbolje plasirana tima iz NS Federacije BiH koji učestvuju u četiri grupe Omladinske lige BiH. Četvrtfinalne utakmice Omladinske lige BiH igraju se po Kup sistemu (dvije utakmice domačin gost), a parovi i raspored odreďuju se žrijebom. Nakon odigranih četvrtfinalnih utakmica, dva najuspješnija tima plasirat će se na završni Turnir za prvaka Omladinske lige BiH grupa Centar, Jug, Sjever i Zapad. Na završnom Turniru za prvaka Omladinske lige BIH učestvuju dva najuspješnija tima iz NS Federacije i FS Republike Srpske. U polufinalnim utakmicama sastat će se dva tima iz NS FBiH i dva tima iz FS RS, a finalsti će ostvariti plasman u juniorsku Premijer ligu BiH. POPUNJAVANJE LIGE Član 22. U takmičarskoj sezoni 2018/2019 ligu će popuniti: - Klubovi Prve lige FBiH su shodno odlukama IO NS FBiH obavezni učestvovati u takmičenju Omladinske lige BiH grupa Centar, Jug, Zapad i Sjever. - Klubovi Druge lige FBiH prema prijavama za takmičenje - Klubovi Prve i Druge lige RS prema prijavama za takmičenje Lige mogu popunuti i klubovi kantonalnih/županijskih nogometnih liga uzimajući u obzir sljedeće kriterije: - zbirna tablica iz takmičenja juniora i kadeta iz prethodne takmičarske sezone - rezultati seniorskog ima iz prethodne takmičarske sezone - uvjeti infrastrukture i drugo 8

9 ŽALBE: Član 23. Najave žalbe na odigranu utakmicu u pismenoj formi, dostavlja se u roku od 24 sata po odigranoj utakmici, a žalba sa obrazloženjem i dokazom u uplaćenoj taksi dostavlja se u roku od 48 sati po odigranoj utakmici. Ukoliko rok za žalbu ističe u nedjelju ili na državni praznik, rok se produžava za naredna 24 sata. Žalba se podnosi organu koji rukovodi takmičenjem. Žalba na odluku rukovodioca takmičenja i odluku disciplinskog sudije podnosi se Apelaconoj komiksiji NS FBiH uz uplatu propisane takse. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE: Član 24. Za sve što nije predviďeno ovim Propozicijama, primjenjivat će se Pravilnik o nogometnim/fudbalskim takmičenjima NS/FS BiH, Odluke IO NS FBiH, ostali propisi NS/FS BiH i Pravila nogometne/fudbalske igre. Član 25. Propozicije stupaju na snagu danom donošenja a imaju se objaviti u Službenom glasniku NS FBiH. P R E D S J E D N I K Irfan Durić 9

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar

NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičar NOGOMETNI / FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja Premijer ženske lige BiH i završnog dijela Kup-a BiH za Žene takmičarska 2019/2020. godina Maj/Svibanj 2019. god. Na osnovu

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020

13_Organizacija KUP takmicenja 2019_2020 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 07. Август 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ

Више

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ

OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС - СЕЗОНА 2019/20 OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/ Јул године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ OРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС Такмичарска сезона 2019/2020 30. Јул 2019. године КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ КСС БРАНКО ЛОЗАНОВ, ПРЕДСЕДНИК ПОТПРЕДСЕДНИК КСС ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ДУШАН ПРОЈОВИЋ 1 ТАКМИЧЕЊЕ МУШКИХ ЕКИПА

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo

NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezo NOGOMETNI SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E takmičenja/natjecanja Prve lige Federacije BiH za takmičarsku/natjecateljsku sezonu 2019/2020 Sarajevo: juni/lipanj 2019. Broj: 1003/19

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Na osnovu clana 4

Na osnovu clana 4 Na osnovu Člana 33. Statuta Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine, Upravno Odbor Košarkaškog Saveza Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici održanoj 26.01.2010. godine usvojio je: PRAVILNIK O OSNOVAMA

Више

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go

Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, go Na osnovu člana 35. Statuta Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, Izvršni odbor NS/FS BiH, na sjednici održanoj u Sarajevu, 23.05.2016. godine, d o n o s i P R O P O Z I C I J E Premijer futsal

Више

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na

Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj donio, a na Izvršni odbor HNS-a je temeljem članka 42. Statuta (32/12, 22/13) na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a na sjednici održanoj 08. 08. 2013. izmijenio O D L U K

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и

Број: 415/2019 Датум: КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и Број: 415/2019 Датум: 27.08.2019. КЛУБОВИМА ПОТЕНЦИЈАЛНИМ УЧЕСНИЦИМА КУПА И ПРВЕНСТВА СРБИЈЕ 2019/2020 Поштовани, Овим путем Вам достављам календар и систем такмичења ВСС 2019/2020 за сениоре. Напомињем

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

Извршни одбор ФС Србије на основу чл

Извршни одбор ФС Србије на основу чл На основу одредаба члана 47. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», број 2/2012) и на основу Одлуке о систему сталних такмичења за првенство фудбалских футсал лига, Извршни одбор

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja z Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 25.06.2019.godine, donio je: PROPOZICIJE takmičenja za prvenstva Omladinske i Kadetske fudbalske lige Crne

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 327 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници

Више

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc

Microsoft Word - Pravilnik o takmicenjima NSFSBiH.doc SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET/FUDBAL BIH P R A V I L N I K O NOGOMETNIM/FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO, juni/lipanj 2013. Vanredni broj

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

PROPOZICIJE

PROPOZICIJE P R O P I S N I K PRVENSTVA ZAGREBA U ODBOJCI NA PIJESKU ZA 2019. GODINU Članak 1. Osnovne odredbe Prvenstvo Zagreba u odbojci na pijesku (u daljnjem tekstu: natjecanje) provodi se temeljem članka 61,

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

Raspis ekipnog prvenstva RH

Raspis ekipnog prvenstva RH Hrvatski kuglački savez Ilica 37/I, 10000 Zagreb Broj: 5.2/19-IO Zagreb, 13. travnja 2019. godine KUGLAČKIM KLUBOVIMA ŽUPANIJSKIM KUGLAČKIM SAVEZIMA ZAGREBAČKI KUGLAČKI SAVEZ Raspis ekipnog prvenstvo RH

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018.

NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. NATJECATELJSKI PRAVILNIK HRVATSKOG GOLF SAVEZA U Zagrebu, prosinac 2018. Članak 1. Ovim pravilnikom reguliraju se sva pitanja u odnosu na natjecanja Hrvatskog golf saveza (u daljnjem tekstu HGS). Službena

Више

Microsoft Word - Propozicije zone 2019

Microsoft Word - Propozicije zone 2019 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Николе Дражића 15 Тел / Факс 018/ 591-848; 018/ 591-877 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs Број : 272-01 ФС/19 Ниш, 18.07.2019. године

Више

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona

Microsoft Word - Pravilnik natjecanja sezona Pravilnik natjecanja Slavonske regije zapad za sezonu 2016 / 2017. SADRŽAJ 1. OPĆE ODREDBE 2. POSEBNE ODREDBE SUSTAV NATJECANJA SUSTAV PLAĆANJA (KOTIZACIJE I NAGRADE) DISCIPLINSKE ODREDBE 1. OPĆE ODREDBE

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 30.04.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М16 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 РЕЗУЛТАТИ: Сомбор, 28.04.2018. године (субота) СОМБОРЕЛЕКТРО JУГОВИЋ 19:18 Судије: Зорић-Барзут

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g.

B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, g. B I L T E N BROJ 27 Sarajevo, 27.10.2018. 02.11. 2018.g. Z A P I S N I K Sa VII redovne sjednice Disciplinskog sudije Kantona Sarajevo održane 31. 10. 2018. godine, na kojoj su rješavani predmeti sa utakmica

Више

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odobr Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 23. 08. 2018. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO PRVE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE JUNIORA ZA NATJECATELJSKU

Више

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА ЗАПАД На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара 2014. године усвојио

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 8 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ ПОЛУФИНАЛНИХ УТАКМИЦА КУП-а РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018.ГОДИНЕ. Прва утакмица 16.12.2017. године. ВК ШАБАЦ - ВК НАИС 10

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске ка ПРОПОЗИЦИЈЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018/2019. Члан 1. Првенство Републике Србије за млађе такмичарске категорије у такмичарској сезони 2018/2019 (у даљем тексту:

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Marsovo polje 6, PP 98-52100 PULA OIB: 14116426555 IBAN: HR8523800061132000371 Centrala 052/223-856 Tajnik 052/217-154 Fax 052/382-328 www.nszi.hr e-mail: nogometzi@inet.hr

Више

Glasnik_ cdr

Glasnik_ cdr Godina: XXVII Datum: 24. 08. 2018. Broj: 38 SADRŽAJ - Propozicije natjecanja Prve HNL juniora 2018/19. - Propozicije natjecanja Prve HNL pionira i kadeta 2018/19. - Propozicije natjecanja HNK za pionire,

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016.

2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA GODINU Virovitica Prosinac, 2016. 2017 PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA ZA 2017. GODINU Virovitica Prosinac, 2016. PROGRAM RADA ŽUPANIJSKOG NOGOMETNOG SAVEZA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE VIROVITICA U 2017. GODINI Županijski

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 07.05.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж14 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 18 СУПЕР ЛИГА Нови Сад, 05.05.2018. године (субота) ВОЈВОДИНА ЦРВЕНА ЗВЕЗДА 25:6 (13:3) ЈАБУКА СОМБОРЕЛЕКТРО

Више

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017

Microsoft Word - Propozicije Futsal RIS 2017 ФУДБАЛСКИ САВЕЗ РЕГИОНА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ Адреса: 18000 Ниш, Обреновићева бб, ТПЦ Калча лок. Д-II-93/2 тел: 018/ 591-848; 018/ 591-877 Жиро рачун: 160-17756-61 www.fsris.org.rs e-mail: office@fsris.org.rs

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc

Microsoft Word =UVFKBGD=PROPOZICIJE ZA g.doc 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2017/2018 07.06.2017. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH ŽENSKA NOGOMETNA LIGA FEDERACIJE BiH S A D R Ž A J ADRESAR PRVE i DRUGE ŽEN

SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH ŽENSKA NOGOMETNA LIGA FEDERACIJE BiH S A D R Ž A J ADRESAR PRVE i DRUGE ŽEN SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH NOGOMET U FEDERACIJI BiH ŽENSKA NOGOMETNA LIGA FEDERACIJE BiH S A D R Ž A J ADRESAR PRVE i DRUGE ŽENSKE LIGE FBiH ODLUKA O PROPOZICIJAMA TAKMIČENJA UPUTSTVO

Више

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n

65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog n 65. MEĐUNARODNI OMLADINSKI TURNIR KVARNERSKA RIVIJERA PROPOZICIJE Hrvatski nogometni klub RIJEKA, Rijeka organizator je 65. Međunarodnog omladinskog nogometnog turnira KVARNERSKA RIVIJERA 2017 Turnir počinje

Више

Microsoft Word - Bilten 04 TNS

Microsoft Word - Bilten 04 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 04 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc

Microsoft Word - 1 druga žnl.doc Temeljem čl 38. Statuta Izvršni odbor Nogometnog saveza Zadarske županije na sjednici održanoj 08.08.2014., donosi odluku o: PROPOZICIJAMA NATJECANJA 2. ŽNL OPĆE ODREDBE Članak 1. Broj sudionici natjecanja

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ (изменe и допунe од 20.06.2018. и 24.02.2019.) ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 1 На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2, чл. 157. ст. 1, чл. 158. ст. 2.

Више

broj 498.cdr

broj 498.cdr SLUŽBENI GLASNIK NOGOMETNOG / FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE NOGOMET / FUDBAL BiH Godina XVIII Sarajevo, 14.11.2012. godine broj 498 Broj: 02-3207-1/12 Sarajevo, 08.11.2012. godine DISCIPLINSKA

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax:

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Budačka 12, tel / fax: HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE 53 000 Gospić, Budačka 12, tel / fax: 053 575 644 e-mail: nogometni.savez.lsz@hi.t-com.hr web: www.nogometnisavezlsz.hr Broj:41/2019. Gospić,27.02.2019.

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 18 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Девето коло,

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , ,

Osnovom ~lanka 22. i 26. Statuta Hrvatskog nogometnog saveza, Skup{tina HNS-a, donijela je na sjednicama odr`anim , , P R A V I L N I K O NOGOMETNIM NATJECANJIMA (Pravilnik o nogometnim natjecanjima objavljen je u Glasnik 24/07 pročišćeni tekst, 09/08, 23/08, 9/09, 10/09-ispravak, 23/09-pročišćeni tekst, 10/10, 15/11,

Више

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 17 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ А И ПРВЕ Б ЛИГЕ ГРУПЕ СЕВЕР И ЈУГ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. ПРВА А ЛИГА Осмо коло, 24.

Више

Microsoft Word - Bilten 05 TNS

Microsoft Word - Bilten 05 TNS ОДБОЈКАШКИ САВЕЗ НОВОГ САДАVOLLEYBALL ASSOCIATON OF NOVI SAD ТЕКУЋИ РАЧУН: 16092405768, Банка Интеса http://www.nsodbojkasavez.org nscitivolley@neobee.net Билтен 05 ТРОФЕЈ НОВОГ САДА С Е З О Н А 2018 /

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Pravilnik o takmicenju KSS

Pravilnik o takmicenju KSS ПРАВИЛНИК О ТАКМИЧЕЊУ КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ( усвојен 22.12.2017 и измене и допуне 20.06.2018.) - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ ПРАВИЛНИКА - 20.06.2018. На основу чл. 99. став 2, чл. 100. ст. 2, чл. 156. ст. 2,

Више

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx

Microsoft Word - PROPOZICIJE UVFKBGD 2018 g.docx 1 УВФКБГД П Р О П О З И Ц И Ј Е ЗА ПРВЕНСТВО ЛИГА ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА ВЕТЕРАНА НА ТЕРИТОРИЈИ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БЕОГРАДА ЗА ТАКМИЧАРСКУ СЕЗОНУ 2018/2019 15.08.2018. године 2 На основу одредаба члана 43.

Више

Slide 1

Slide 1 MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Kralja Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 39 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. Финални турнир Првенства Републике Србије за 2018/2019. годину за мушке млађе категорије играчи до 19 година (2000 и млађе) одржаће се у Крагујевцу 27.-28.

Више

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 21 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ПРВЕ A ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Тринаесто коло, 09. 03. 2019. године:

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr

. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Pr . Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 32/12, 22/13), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 05. 07. 2013. donio, a

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: ДЕЧАЦИ М12 НОВИ САД, 18.03.2019.године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ ДЕЧАЦИ М12 и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж12 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 11 Зрењанин (ОШ Жарко Зрењанин ), 16.03.2019. године (субота) ПРОЛЕТЕР ДИНАМО

Више

Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1

Pravilnik 22. Auto Rally-ja Tuzla 2016 1 Pravilnik 22. Auto Rally-ja "Tuzla 2016" 1 Poseban Pravilnik 22. Auto Rally ja "Tuzla 2016" Član 1. 22. Auto Rally "Tuzla 2016" u organizaciji Tuzlanskog auto moto kluba *Tuzamk* Tuzla (u daljem tekstu

Више

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1

UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 UDRUŽENJE GRAĐANA TUZAMK TUZLA 1 Član 1. 28. Auto Rally "Tuzla 2019" u organizaciji udruženja građana "Tuzamk" Tuzla (u daljem tekstu : Rally) održat će se u nedjelju, 12. maja-svibanj 2019. godine. Rally

Више

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27

На основу Правилника о такмичењу КСС, Председништво КСС на својој седници одржаној 27 КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Управни одбор КСС је на основу Правилника о такмичењу КСС усвојио ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА ЗА МЛАЂЕ КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАН 1 Првенство Кошаркашког савеза Србије за млађе категорије (у даљем

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc

Microsoft Word - Prijedlog Propozicije I. HNL doc P R I J E D L O G Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 42. Statuta HNS-a (Glasnik 44/08), na prijedlog Udruge profesionalnih klubova Prve HNL, na sjednici održanoj 2011. usvojio

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19

Microsoft Word - Propozicije za HBL 18-19 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2018./2019. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више

Broj: 0056

Broj: 0056 FAIR PLAY JUNIOR CUP SEZONA 2015./2016. - PROPOZICIJE - OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim se propozicijama određuje oblik takmičenja u Malonogometnoj ligi FAIR PLAY JUNIOR CUP za takmičarsku sezonu 2015/2016.

Више

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче

1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмиче 1 На основу члана 13 i 18 Правила о раду Олимпијског комитета за раднички спорт и организовање 12. СОРВ, Спортски одбор на предлог Комесара за такмичење СОРВ, на седници одржаној 19. фебруара 2018. године,

Више

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36

Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 36 Izvršni odbor HNS je temeljem članka 43. Statuta na prijedlog Natjecateljske komisije na sjednici održanoj 11. 07. 2019. donio P R O P O Z I C I J E NATJECANJA ZA PRVENSTVO DRUGE HRVATSKE NOGOMETNE LIGE

Више

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik s

NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik s NOGOMETNI SAVEZ ŽUPANIJE ISTARSKE Broj: 412/2019 Pula, 13.06.2019. BILTEN br. 51 Natjecateljska godina 2018./2019. S A D R Ž A J - Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Izvršnog odbora NSŽI - Prijava momčadi

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB

HNS Glasnik 29 / Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj donio OPĆE ODREDB HNS Glasnik 29 / 12.07.19. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza je temeljem članka 43. Statuta na sjednici održanoj 11.07.2019. donio OPĆE ODREDBE P R O P O Z I C I J E ZAVRŠNOG DIJELA NATJECANJA

Више

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17

Microsoft Word - Propozicije za HBL 16-17 HRVATSKI KUGLAČKI SAVEZ BOWLING SEKCIJA PROPOZICIJE HRVATSKA BOWLING LIGA Sezona 2016./2017. PROPOZICIJE RASPORED ODIGRAVANJA HBL-a POPIS IGRAČA ADRESAR KALENDAR NATJECANJA 1. OPĆE ODREDBE 1.1 Priređivač

Више