Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61"

Транскрипт

1 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, 23. listopada godine, donio je P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu - Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za kulturu, koji čini sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 3. Savjetnik 1 za ekonomske poslove, opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: - izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i izradu njihove dinamike po mjesecima i tromjesečjima, - kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), - izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela, - prati izvršenje proračunskih stavaka te priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, - izrađuje godišnje i polugodišnje financijske izvještaje, kao i izvještaje na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, - sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač i vodi brigu o njihovoj provedbi te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima Sindikata zaposlenih u ustanovama u kulturi, - vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na razini Odjela, - samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, - vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), - provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDV-a manja od ,00 kuna, - prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga svojih poslova, daje sugestije i savjete pročelniku Odjela, a po potrebi i ostalim službenicima u vezi s primjenom zakona i ostalih propisa i akata vezanih za financijsko i ekonomsko poslovanje Odjela, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: "4. Savjetnik 2 za ekonomske poslove Kategorija: II Potkategorija: savjetnik Razina: - Klasifikacijski rang: 5. Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: - Broj izvršitelja: 1 Opis poslova radnog mjesta: - izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i izradu njihove dinamike po mjesecima i tromjesečjima, - kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), - izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela,

2 - financijski prati EU projekte, - rad u sustavu Riznice (planiranje nabave, povezivanje računa i predmeta nabave, ovjera ulaznih računa), - prati i kontrolira cjelokupno financijsko poslovanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., - sudjeluje u izradi izvještaja na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, - sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, - priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, - sudjeluje u izradi planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća o ostvarenju istih, - vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na razini Odjela, - samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, - prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, - vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - položen državni stručni ispit. Opis razine standardnih mjerila: Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje složenije poslove unutar i izvan upravnoga tijela. Samostalnost u radu: samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadatak radnog mjesta uz redoviti nadzor i upute pročelnika. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture kojima je Grad osnivač. Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i poruke). Suradnja i komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih ekonomskih pitanja. Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za točno i zakonito obavljanje poslova u odjelu. Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: "7. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove Kategorija: II Potkategorija: savjetnik Razina: - Klasifikacijski rang: 5. Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: - Broj izvršitelja: 1 Opis poslova radnog mjesta: - rješava poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije kapitalnih projekata u kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi; provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prati provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te pruža pravnu pomoć pri izradi godišnjih i dugoročnih planova raspodjele sredstava spomeničke rente, - sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, provedbu kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi, te predlaže aktivnosti vezane uz njihovu provedbu, sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava upravne i ostale predmete iz

3 nadležnosti Odjela, izrađuje i/ili pruža pravnu pomoć pri izradi prijedloga akata i dokumentacije iz djelatnosti Odjela, a koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće - sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova djelokruga, - rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela, - priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, - neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa pravnom problematikom vezano uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih odgovora na postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s poslovima u nadležnosti Odjela, - prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz nadležnosti Odjela, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - položen državni stručni ispit. Opis razine standardnih mjerila: Složenost poslova: složenost poslova koja uključuje obavljanje izvršnih poslova (izrada i provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, zakoni iz područja kulture, porezni propisi, autorskog prava itd). Složenost posla vezana je i uz raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku. Samostalnost u radu Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične smjernice i upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju stupanj samostalnosti pri izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: : Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture kojima je Grad osnivač. Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i poruke). Suradnja i komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti za zakonitost rada i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju poslova.". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja. KLASA: /18-04/ URBROJ: 2170/ Rijeka, 23. listopada GRADONAČELNIK #potpis# mr.sc. Vojko OBERSNEL

4 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: /18-10/35 URBROJ: 2170/ Rijeka, GRADONAČELNIKU NA DONOŠENJE Predmet: Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu Pročelnik Ivan Šarar #potpis# Grad Rijeka, Korzo 16, Rijeka, Hrvatska Tel , Faks:

5 O b r a z l o ž e nj e Predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu, u Popisu radnih mjesta, koji čini sastavni dio Pravilnika, predlaže se kod radnog mjesta Savjetnik 1 za ekonomske poslove dopuniti odnosno izmijeniti opis poslova. Ujedno se predlaže ukinuti dva radna mjesta: Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,53) i Savjetnik 1 za pravne poslove (1 izvršitelj, koef. 2,02), a umjesto istih, predlaže se ustrojiti dva nova radna mjesta i to: - Savjetnik 2 za ekonomske poslove (1 izvršitelj, koef. 1,87) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit; - Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove (1 izvršitelj, koef. 1,63) sa sljedećim uvjetima: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu te položen državni stručni ispit. Navedenim Prijedlogom ne mijenja se niti broj radnih mjesta niti broj izvršitelja (ostaje 24 radna mjesta sa 28 izvršitelja), a zbroj koeficijenata za sistematizirana radna mjesta smanjuje se za koeficijent 0,05. Predlaže se da Pravilnik stupi na snagu osmoga dana od dana donošenja. Slijedom navedenog predlaže se da Gradonačelnik donese sljedeći Z A K LJ U Č A K Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu, u predloženom tekstu. 2

6 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog pročelnika Odjela gradske uprave za kulturu, dana 2018., donio je P R A V I L N I K o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu Članak 1. U Pravilniku o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za kulturu - Popisu radnih mjesta Odjela gradske uprave za kulturu, koji čini sastavni dio Pravilnika, kod radnog mjesta rednog broja 3. Savjetnik 1 za ekonomske poslove, opis poslova radnog mjesta mijenja se i glasi: - izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i izradu njihove dinamike po mjesecima i tromjesečjima, - kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), - izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (HNK Ivana pl. Zajca Rijeka, Gradsko kazalište lutaka, Gradska knjižnica Rijeka, Hrvatski kulturni dom na Sušaku), korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela, - prati izvršenje proračunskih stavaka te priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, - izrađuje godišnje i polugodišnje financijske izvještaje, kao i izvještaje na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, - sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač i vodi brigu o njihovoj provedbi te sudjeluje kolektivnim pregovorima s predstavnicima Sindikata zaposlenih u ustanovama u kulturi, - vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na razini Odjela, - samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, - vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), - provodi postupke nabave iz djelokruga rada Odjela čija je pojedinačna procijenjena vrijednost bez PDVa manja od ,00 kuna, - prati propise i stručnu literaturu iz djelokruga svojih poslova, daje sugestije i savjete pročelniku Odjela, a po potrebi i ostalim službenicima u vezi s primjenom zakona i ostalih propisa i akata vezanih za financijsko i ekonomsko poslovanje Odjela, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. Ukida se radno mjesto rednog broja 4. Viši stručni suradnik 2 za ekonomske poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: "4. Savjetnik 2 za ekonomske poslove Kategorija: II Potkategorija: savjetnik Razina: - Klasifikacijski rang: 5. Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: - Broj izvršitelja: 1 Opis poslova radnog mjesta: - izrađuje financijsko-planske dokumente te njihove izmjene kao i izradu njihove dinamike po mjesecima i tromjesečjima, - kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), - izrađuje i ovjerava naloge za prijenos financijskih sredstava ustanovama (Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Muzej grada Rijeke, Art-kino), korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Odjela,

7 - financijski prati EU projekte, - rad u sustavu Riznice (planiranje nabave, povezivanje računa i predmeta nabave, ovjera ulaznih računa), - prati i kontrolira cjelokupno financijsko poslovanje trgovačkog društva RIJEKA 2020 d.o.o., - sudjeluje u izradi izvještaja na zahtjev Ministarstva kulture RH i drugih tijela, - sudjeluje u izradi prijedloga kolektivnih ugovora za ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivač, - priprema materijale za preraspodjelu proračunskih sredstava, - sudjeluje u izradi planova i programa na razini Odjela, prati njihovu realizaciju te izrađuje mjesečna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća o ostvarenju istih, - vrši ovjeru ulaznih računa u aplikaciji Riznica te kontrolira suštinsku i formalnu ispravnost računa na razini Odjela, - samostalno izrađuje te sudjeluje u izradi materijala za Gradonačelnika, - prati stručnu literaturu te pohađa edukacije iz područja svog rada, - vodi evidenciju predmeta u sustavu Integralni informacijski sustav (IIS), - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik Odjela. Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: - magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, - najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - položen državni stručni ispit. Opis razine standardnih mjerila: Složenost poslova: stupanj složenosti posla koji uključuje složenije poslove unutar i izvan upravnoga tijela. Samostalnost u radu: samostalnost odlučivanja u obavljanju svih poslova i zadatak radnog mjesta uz redoviti nadzor i upute pročelnika. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture kojima je Grad osnivač. Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i poruke). Suradnja i komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih ekonomskih pitanja. Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za točno i zakonito obavljanje poslova u odjelu. Ukida se radno mjesto rednog broja 7. Savjetnik 1 za pravne poslove, te se umjesto istog ustrojava novo radno mjesto pod istim rednim brojem i glasi: "7. Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove Kategorija: II Potkategorija: savjetnik Razina: - Klasifikacijski rang: 5. Naziv unutarnje ustrojstvene jedinice: - Broj izvršitelja: 1 Opis poslova radnog mjesta: - rješava poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara i realizacije kapitalnih projekata u kulturi Grada i Odjela iz nadležnosti Odjela, vezano za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada; kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi; provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i prati provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te pruža pravnu pomoć pri izradi godišnjih i dugoročnih planova raspodjele sredstava spomeničke rente, - sustavno pruža pravnu pomoć pri praćenju i obavljanju poslova vezanih za provedbu programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u objektima koji su u vlasništvu Grada, provedbu kapitalnih projekata gradnje novih objekata ustanova u kulturi, te predlaže aktivnosti vezane uz njihovu provedbu, sustavno prati i obavlja poslove vezane za provedbu programa javnih potreba Grada za djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i provedbu programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada te rješava upravne i ostale predmete iz nadležnosti Odjela,

8 izrađuje i/ili pruža pravnu pomoć pri izradi prijedloga akata i dokumentacije iz djelatnosti Odjela, a koje donose Gradonačelnik i Gradsko vijeće - sustavno pruža pravnu pomoć pročelniku te suradnicima pri obavljanju poslova iz njihova djelokruga, - rješava svakodnevne zadatke iz nadležnosti Odjela po nalogu pročelnika, te s tim u vezi daje pisana pravna mišljenja i sastavlja službene odgovore na upite fizičkih i pravnih osoba te javnih tijela, - priprema i pregledava ugovore iz nadležnosti Odjela, - neposredno kontaktira sa strankama i pruža stručnu pomoć u vezi sa pravnom problematikom vezano uz zaštitu i očuvanje kulturnih dobara u nadležnosti Odjela te izrađuje prijedloge službenih odgovora na postavljene upite fizičkih osoba, pravnih osoba, javnih tijela i medija u vezi s poslovima u nadležnosti Odjela, - prati stručnu literaturu i propise vezane za obavljanje stručnih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara iz nadležnosti Odjela, - obavlja i druge poslove koje mu povjeri pročelnik. Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja: - magistar struke ili stručni specijalist pravne struke, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, - poznavanje rada na računalu, - položen državni stručni ispit. Opis razine standardnih mjerila: Složenost poslova: složenost poslova koja uključuje obavljanje izvršnih poslova (izrada i provedba akata) iz raznih pravnih područja (obvezno pravo, radno pravo, zakoni iz područja kulture, porezni propisi, autorskog prava itd). Složenost posla vezana je i uz raznovrsnost poslova koji se obavljaju, potrebu hitnog i efikasnog izvršenja nepredviđenih radnih zadataka te s time u vezi izvršavanja više radnih zadataka u kratkom vremenskom roku. Samostalnost u radu Poslovi i zadaci obavljaju se potpuno samostalno uz opće i specifične smjernice i upute nadređenih te uz povremeni nadzor. Poslovi i zadaci zahtijevaju stupanj samostalnosti pri izradi prijedloge odluka i drugih akata velike složenosti. Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s strankama: : Svakodnevni kontakt sa pročelnikom i službenicima u Odjelu, službenicima u ostalim upravnim tijelima gradske uprave, te ustanovama kulture kojima je Grad osnivač. Povremeni kontakti s državnim i drugim tijelima. Komunikacija je usmena (neposredna ili telefonom) i pismena (dopisi i poruke). Suradnja i komunikacija je od velikog značaja za rad upravnog tijela a posebna ona koja ima za cilj prikupljanje i razmjenu informacija potrebnih za rješavanje pojedinih pravnih pitanja. Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti za zakonitost rada i postupaka u Odjelu pri provedbi odluka Gradonačelnika i Gradskog vijeća. Poslovi i zadaci radnog mjesta znatno utječu na provedbu ciljeva Odjela. Odgovornost za materijalne resurse u obavljanju poslova.". Članak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana donošenja.

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta

21-Prijedlog izmj. i dop. Pravilnika Kabineta REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Kabinet župana Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-101, fax: 052/372-104 KLASA: 023-01/13-01/44 URBROJ: 2163/1-02/6-14-3 Pula, 23. siječnja 2014. ŽUPANU ISTARSKE

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

Broj 10 - Godina 20. Krapina, 24. svibnja, ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i

Broj 10 - Godina 20. Krapina, 24. svibnja, ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i Broj 10 - Godina 20. Krapina, 24. svibnja, 2012. ISSN SADRŽAJ KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 1. Odluka o rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb u 2012.

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/94-87 URBROJ: 2170/01-15-00-16-68 Rijeka, 16. 1. 2017. Gradonačelnik je 16.siječnja 2017. godine

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada R

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 29/09, 11/10 i 5/13 i Službene novine Grada R Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 29/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) i članka 10. i 11. Odluke o grbu

Више

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf

cjenik grad zemlj-NOVO NOVO.pdf R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/10-01/17 URBROJ: 2170/01-01-30-10-3

Више

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: HPB

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: HPB ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA službeno glasilo Grada MAKARSKE Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: 2390001-1824900000 - HPB d.d. Zagreb GODINA XXIV Broj 11 Makarska, 21. lipnja

Више

TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za godinu

TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za godinu TOČKA 21. Prijedlog izmjena i dopuna Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik Rijeka, 5. 12. 2017.

Више

1.pdf

1.pdf Na temelju članka 19. Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije o obnove pročelja i krovova građevina registriranih

Више

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d.

TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. TOČKA 3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu ENERGO d.o.o. Rijeka kod Erste&Steiermarkische Bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: /18-10/14 URBROJ: 2170/

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: /18-10/14 URBROJ: 2170/ R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za kulturu KLASA: 610-01/18-10/14 URBROJ: 2170/01-06-00-18-1 Rijeka, 17. 5. 2018. MATERIJAL ZA GRADONAČELNIKA

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

TOČKA 15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u godini

TOČKA 15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u godini TOČKA 15. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2019. godini R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica

OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u godini Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica OPĆINA MARIJA GORICA 1. Plan nabave roba, radova i usluga u 2017. godini...2 2. Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Marija Gorica u 2017. godini...6 3. Plan prijma na stručno osposobljavanje

Више

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine

27-ispravljeno-Plan prijema u službu godine REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. tel. 052 600-160, fax 622-906 Klasa: 100-01/16-01/01 Ur: 2163/1-01/02-16-11 Pazin, 16. siječnja 2016. ŽUPANU ISTARSKE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/54-17 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/54-17 URBROJ: 2170/01-15-00-18-41 Rijeka, 19. 3. 2018. Na temelju članka 6. Odluke o davanju

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI Z REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA OPIS POSLOVA, PODACI O PLAĆI RADNIH MJESTA, SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA, TE PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA/KINJA ZA TESTIRANJE PO JAVNOM

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SLUŽBENI GLASNIK GRADA V I S A ================================================================== GOD

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SLUŽBENI GLASNIK GRADA V I S A ================================================================== GOD REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SLUŽBENI GLASNIK GRADA V I S A ================================================================== GODINA 2010. GRAD VIS, 30. studeni 2010. godine BROJ:

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/12 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/86-10 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/86-10 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/86-10 URBROJ: 2170/01-15-00-17-13 Rijeka, 7. 11. 2017. Gradonačelnik je 7. studenog 2017. godine

Више

Godina Podravska Moslavina, 27. veljače 2017.g Broj S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o izmjenama i dopunam

Godina Podravska Moslavina, 27. veljače 2017.g Broj S A D R Ž A J AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o izmjenama i dopunam Godina 2017. Podravska Moslavina, 27. veljače 2017.g Broj 1. ---------- S A D R Ž A J ---------- AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o izmjenama i dopunama o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komrad d.o.o.

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /19-04/ URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /19-04/ URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/19-04/106-53 URBROJ: 2170/01-15-00-19-48 Rijeka, 16. 9. 2019. Gradonačelnik je 16. rujna 2019. godine

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Temeljem članka 29

Temeljem članka 29 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) tajnik Osječko-baranjske županije, raspisuje

Више

TOČKA 5. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizac

TOČKA 5. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizac TOČKA 5. a) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata b) Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnog projekta R E P U B L I K A H R V A T

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR Tel: 031/ 710-250 Faks.: 031/ 710-259 E-mail: gradskabm@vodatel.net U Belom Manastiru, 05. travnja

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /17-04/72-7 URBROJ: 2170/ Rijeka, 1 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/17-04/72-7 URBROJ: 2170/01-15-00-17-30 Rijeka, 18. 9. 2017. Gradonačelnik je 18. rujna 2017. godine

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ Rockefellerova 7, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1)

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/94-87 URBROJ: 2170/ Rijeka, Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/94-87 URBROJ: 2170/01-15-00-16-63 Rijeka, 13. 1. 2017. Gradonačelnik je 13. siječnja 2017. godine donio sljedeći z a k l j u č a k 1. Prihvaća se zahtjev za kasniji završetak

Више

ODLUKA

ODLUKA Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08,136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske 08/09 i 13/09,2/13,8/13,9/13- pročišćen tekst i 21/17),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI RIT Croatia Don Frana Bulića 6, 2 Dubrovnik Broj telefona: (+385 2) 433 Broj telefaxa: (+385

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31, 321 Vinkovci Broj telefona: (+385

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2.

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja 2016. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne

Више

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6.

S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. S t r a n i c a 3 7 «SLUŽBENI GLASNIK» 2/2012 GRADA BIOGRADA NA MORU GOD. XX. 28. veljače 2012. godine BROJ 2 Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. i stavka 11. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Више

tocka Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf

tocka  Prijedlog Odluke o pri... kupoprodaja Cib commerce.pdf Klasa: 944-05/11-01/57 Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-11-13 Pula, 08. rujna 2011. GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE Predmet: Prijedlog Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji - dostavlja se U

Више

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1

2016 Odluka o izradi izmjena UPU 1 REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA OPĆINA VRBNIK Općinsko vijeće Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2

REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK KLASA: /17-01/61 URBROJ: 2103/ Bjelovar, 7. prosinca 2 GRAD BJELOVAR GRADONAČELNIK URBROJ: 2103/01-01-18-16 Bjelovar, 7. prosinca 2018. GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o prijenosu prava vlasništva na zgradi učeničkog doma,

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem članka 43. i članka 62. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( Narodne novine broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: /15-01/ URBROJ: Labin, Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradsko vijeće P R I J E D L O G KLASA: 021-05/15-01/ URBROJ: 2144-01-01-15-1 Labin, 2015. Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/ URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /18-04/ URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/18-04/103-26 URBROJ: 2170/01-15-00-18-12 Rijeka, 24. 7. 2018. Gradonačelnik je 24. srpnja 2018. godine

Више

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc

Microsoft Word - Novo Microsoft Wordov dokument.doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 602-02/14-01/08 URBROJ: 2163/01-01-01-14-4 Pazin, 17. ožujka 2014. PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N Predmet: Financijski izvještaj

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

2018. BROJ: 9 Sisak, 26. ožujka GODINA XXV S A D R Ž A J AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće

2018. BROJ: 9 Sisak, 26. ožujka GODINA XXV S A D R Ž A J AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće 2018. BROJ: 9 Sisak, 26. ožujka 2018. GODINA XXV S A D R Ž A J AKTI A SISAČKO-MOSLAVAČKE IJE 44. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja,

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave

Microsoft Word - PRAVILNIK O provedbi jednostavne nabave Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine, br. 120/16 ) i članka 23. Statuta Psihijatrijske bolnice Rab, Upravno vijeće Psihijatrijske bolnice Rab na svojoj 49. sjednici održanoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA  HRVATSKA Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske županije ( Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, broj 8/09 i 4/13),

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA U FUNKCIJI STRUČNOG SURADNIKA ZA GEODETSKE POSLOVE NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA) 1 1. OPĆE INFORMACIJE Projekt implementacije

Више

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD Zajam br. 8086-HR) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNIH SAVJETNIKA NA POSLOVIMA PRIJEPISA I VERIFIKACIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Broj: /

Broj: / Broj: 10-231-5/02-2019 Evidencijski broj nabave: JN 43-2019 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME ZA POTREBE HAZU u 2019. U Zagrebu, ožujak 2019. Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, HR-10000

Више

Microsoft Word - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - objavljen u NN doc

Microsoft Word - Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - objavljen u NN doc REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 45. stavka 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/05., 107/07. i 27/08.) i članaka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARA JSKA ŽUPA IJA GRAD OSIJEK GRADSKO VIJEĆE PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠE JU GRAFITA OSIJEK EPOKORE I GRAD ZAŠTIĆE IM KULTUR IM DOBROM OD LOKAL OG Z AČE JA Osijek, ožujak 2012.

Више