U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s"

Транскрипт

1 U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd, Upravni odbor Banca Intesa AD Beograd, donosi OPŠTE USLOVE POSLOVANJA BANCA INTESA AD BEOGRAD ZA KREDITNE KARTICE ZA FIZIČKA LICA 1. UVODNE ODREDBE 1.1. Sadržina Opštih uslova poslovanja Banke Ovim Opštim uslovima poslovanja Banca Intesa AD Beograd za kreditne kartice za fizička lica (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja), Banca Intesa AD Beograd, uređuje: - uslove pod kojima Banka pruža usluge izdavanja i korišćenja kreditnih kartica za fizička lica, - informacije i podatke o naknadama, kamatnim stopama i kursu zamene valuta, - informacije o načinu i sredstvima komunikacije između Korisnika i Banke, - informacije o zaštitnim i drugim merama u vezi sa izvršavanjem platnih transakcija, - uslove za izmene i dopune, kao i prestanak Okvirnog ugovora, kao i - informacije o zaštiti korisnika platnih usluga. Opštim uslovima poslovanja smatraju se i standardni uslovi određenih proizvoda i usluga Banke, kao i akti kojima se utvrđuju naknade i drugi troškovi koje Banka naplaćuje Korisnicima. Pojmovi korišćeni u Opštim uslovima poslovanja imaju sledeće značenje: 1) Platna transakcija označava uplatu, prenos ili isplatu novčanih sredstava, koje inicira Korisnik kao platilac ili kao primalac plaćanja, a obavlja se bez obzira na pravni odnos između platioca i primaoca plaćanja; 2) Platni nalog označava instrukciju Korisnika kao platioca ili kao primaoca plaćanja Banci, kojom se zahteva izvršenje platne transakcije; 3) Platni račun označava račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija, a koji vodi Banka; 4) Platni instrument označava svako personalizovano sredstvo i/ili niz postupaka ugovorenih između Korisnika i Banke, a koje Korisnik upotrebljava za izdavanje platnog naloga; 5) Korisnik označava fizičko lice koji je potpisnik Okvirnog ugovora o korišćenju limita za kreditnu karticu; 6) Platilac označava fizičko koje na teret svog platnog računa izdaje platni nalog ili daje saglasnost za izvršenje platne transakcije na osnovu platnog naloga koji izdaje primalac plaćanja, a ako nema platnog računa - fizičko lice koje izdaje platni nalog; 7) Primalac plaćanja označava fizičko ili pravno lice koje je određeno kao primalac novčanih sredstava, koja su predmet platne transakcije; BANCA INTESA AD BEOGRAD MILENTIJA POPOVIĆA 7B, NOVI BEOGRAD; CALL CENTER: +381 (011) ; TEKUĆI RAČUN:

2 8) Poslovni dan je dan, odnosno deo dana u kome Banka posluje tako da omogući izvršenje platne transakcije svom Korisniku kao korisniku platnih usluga; 9) Datum valute je referentni datum, odnosno referentno vreme koje Banka koristi kod obračuna kamate na novčana sredstva zadužena ili odobrena na platnom računu; 10) Referentni kurs je kurs na osnovu kojeg se vrši računanje pri zameni valuta, a koji je dostupnim učinila Banka ili koji potiče iz javno dostupnog izvora; 11) Jedinstvena identifikaciona oznaka označava kombinaciju slova, brojeva i/ili simbola koju Banka utvrđuje Korisniku i koja se u platnoj transakciji upotrebljava za nedvosmislenu identifikaciju tog Korisnika i/ili njegovog platnog računa; 12) Trajni nosač podataka označava svako sredstvo koje Korisniku omogućava da sačuva podatke koji su mu namenjeni, da tim podacima pristupi i da ih reprodukuje u neizmenjenom obliku u periodu koji odgovara svrsi čuvanja; 13) Domaća platna transakcija označava platnu transakciju kod koje platiočev pružalac platnih usluga i pružalac platnih usluga primaoca plaćanja tu uslugu pružaju na teritoriji Republike Srbije; 14) Međunarodna platna transakcija označava platnu transakciju kod koje jedan pružalac platnih usluga pruža ovu uslugu na teritoriji Republike Srbije, a drugi na teritoriji treće države, kao i platnu transakciju kod koje isti pružalac platnih usluga tu uslugu za jednog korisnika platnih usluga pruža na teritoriji Republike Srbije, a za istog ili drugog korisnika platnih usluga na teritoriji treće države; 15) Treća država do dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, označava svaku stranu državu, a nakon tog dana državu koja nije država članica EU; 16) Banka označava Banca Intesa AD Beograd sa sedištem u Beogradu-Novi Beograd, ul.milentija Popovića 7b, MB: , PIB: , koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke; 17) Slip označava potvrdu o izvršenoj transakciji kreditnom karticom; 18) Kreditna kartica označava instrument plaćanja koje izdaje Banca Intesa ad Beograd na zahtev Korisnika, a po osnovu ugovora sa kartičarskom organizacijom, koja je vlasnik brenda kreditne kartice; 19) Prodajno mesto označava prodajno mesto trgovca na kome se obavezno prihvataju kreditne kartice, kao sredstvo bezgotovinskog plaćanja za prodaju roba i pružanje usluga; 20) Internet prodajno mesto označava prodajno mesto gde se izlaganje i prodaja proizvoda i usluga, kao i sve ostale radnje vezane za proces prodaje, vrši putem elektronskih kanala komunikacije (internet, telefon, ) i bez fizičkog kontakta trgovca i Korisnika; 21) Autorizacija označava proces u kome se vrši odobravanje transakcija po kreditnim karticama po zahtevu Trgovca; 22) Samouslužni uređaj elektronski uređaj namenjen izvršavanju platnih transakcija, plaćanja robe i/ili usluga, na kojem se transakcije sprovode korišćenjem kreditne kartice i identifikacijom Korisnika, na način uslovljen od strane samog samouslužnog uređaja; 23) POS (Point of Sale) terminal elektronski uređaj koji služi za prihvatanje kreditnih kartica na isplatnom i prodajnom mestu; 24) ATM uređaj (bankomat) elektronski uređaj namenjen izvršenju platnih transakcija podizanja i uplate gotovog novca, proveri stanja na računu Korisnika i drugim uslugama, koje Banka pruža ili bi u budućnosti pružala putem navedenog uređaja; 25) Isplatno mesto je mesto na kojem je poslovni subjekt ovlašćen da prihvata kreditnu karticu za uslugu isplate gotovog novca na POS uređaju. Strana 2 od 14

3 Korisnik i Banka sklapaju Okvirni ugovor o korišćenju limita za kreditnu karticu (u daljem tekstu: Okvirni ugovor), koji sadrži: - Zahtev za izdavanje kreditne kartice, - Ugovor o korišćenju limita za kreditnu karticu (u daljem tekstu: Ugovor), - Obavezne elemente ugovora o korišćenju limita za kreditnu karticu, i - Opšte uslove poslovanja Banca Intesa AD Beograd za kreditne kartice za fizička lica. Korisnik ima pravo na jedan primerak Okvirnog ugovora u pisanom obliku ili na nekom drugom trajnom nosaču podataka, kao i pravo da mu se tokom trajanja ugovornog odnosa, na njegov zahtev, dostavi kopija Okvirnog ugovora, odnosno informacije dostavljene u predugovornoj fazi, u vidu Nacrta Ugovora i to na način koji će Korisniku omogućiti da se upozna sa uslovima koji se odnose na pružanje platnih usluga, kao i da uporedi ponude različitih pružalaca platnih usluga i proceni da li ovi uslovi i usluge odgovaraju njegovim potrebama Nadležnost za donošenje Opšte uslove poslovanja i njihove izmene i dopune donosu Upravni odbor. Između dve redovne sednice Upravnog odbora, opšti akt iz tačke 1.1 stav 2. može doneti i Izvršni odbor. Upravni odbor daje saglasnost na takvu odluku Izvršnog odbora na prvoj narednoj redovnoj sednici. 1.3.Odnos između Ugovora i Opštih uslova poslovanja U slučaju međusobne neusklađenosti između zaključenog Ugovora i Opštih uslova poslovanja, u odnosima između Banke i Korisnika obavezujuće su najpre odredbe zaključenog Ugovora, a zatim odredbe ovih Opštih uslova poslovanja. 2.Kreditne kartice 2.1.Uslovi pod kojima Banka izdaje kreditne kartice i vrste kreditnih kartica Banka izdaje kreditne kartice Korisnicima Banke pod uslovima utvrđenim Opštim uslovima poslovanja. Izdate kreditne kartice su vlasništvo Banke. Banka Korisniku može izdati kreditne kartice iz ponude. 2.2.Obaveze i prava Banke i Korisnika Podatke koji se odnose na poslovanje kreditnom karticom Banka čuva i upotrebljava u skladu sa pozitivnim propisima. Potpisivanjem zahteva za izdavanje kreditne kartice, Korisnik daje saglasnost da Banka, obrađuje i čuva lične podatke koje je naveo u svom zahtevu. Kreditna kartica je neprenosiva i može je koristiti samo Korisnik. Zbog sigurnosti poslovanja Korisnik je dužan da kreditnu karticu i lični identifikacioni broj (PIN) čuva i sa njima odgovorno postupa. Korisnik snosi svu zakonsku odgovornost za neovlašćeno korišćenje kreditne kartice izdate na njegovo ime, uključujući i sve dodatne kartice. Banka je dužna da obezbedi Korisniku da samo on ima pristup ličnom identifikacionom broju (PIN) do uručenja kreditne kartice. Banka snosi rizik u vezi s dostavljanjem Korisniku kreditne kartice i ličnog identifikacionog broja. Banka vrši naknadne interne kontrole dosledne primene uslova Okvirnog ugovora, koji se odnose na cenu proizvoda tokom čitavog perioda trajanja ugovora. Ukoliko u okviru kontrole iz prethodnog stava utvrdi da obračunata cena nije u skladu sa onom iz Okvirnog ugovora, primenjuju se uslovi povoljniji za Korisnika ili se razlika vraća Korisniku. Strana 3 od 14

4 Kreditnu karticu je moguće koristiti na prodajnim mestima, isplatnim mestima i bankomatima u zemljii u inostranstvu sa oznakom kartičarske organizacije, kao i kod daljinske trgovine na malo koja je omogućena upotrebom ove kreditne kartice. U slučaju kupovine putem Interneta, Korisniku se preporučuje da prethodno kreditnu karticu prijavi u sistem 3D Secure ili koristi druge mehanizme zaštite koje Banka nudi. Za plaćanje izvršeno na prodajnom mestu, ATM-u i isplatnom prodajnom mestu izdaje se potvrda o plaćanju. Kopiju potvrde o plaćanju zadržava Korisnik za svoju evidenciju. U slučaju daljinske trgovine (posredstvom Interneta, kao i putem kataloške i telefonske prodaje i sl.), fizička prisutnost kreditne kartice nije moguća, pa u toj situaciji potvrdu o izvršenom plaćanju Korisnik dobija putem a ili putem faks-a. Kredina kartica se ne sme koristiti protivpravno, uključujući nabavku roba ili usluga zabranjenih zakonom. Svaka upotreba kreditne kartice suprotno zakonu, kao i plaćanje roba i/ili usluga zabranjenih zakonom je kažnjiva (korišćenje kartice kao sredstvo osiguranja podmirenja duga nije dozvoljeno, kao ni korišćenje kreditne kartice zakupovinu pornografskih sadržaja, prostituciju, trgovinu drogom i opojnim sredstvima, kao i za druge nezakonite radnje) i ima za posledicu prestanak prava korišćenja, oduzimanje kreditne kartice i povlači odgovornost Korisnika za sve eventualne gubitke. 2.3.Reklamacije Za rešavanje reklamacija u vezi sa poslovanjem kreditnim karticama nadležna je Banka. Sve reklamacije Korisnik podnosi u pisanoj formi na šalteru ekspoziture Banke, korišćenjem odgovarajućeg obrasca ili na drugi način u skladu sa pravilima dostavljanja regulisanih ovim Opštim uslovima poslovanja. Krajnji rok za podnošenje reklamacije je 13 meseci od datuma transakcije, odnosno datuma prijema Izveštaja o promenama na računu. Troškove neosnovane reklamacije Banka će zaračunati Korisniku, u skladu sa važećom odlukom o tarifi naknada za usluge koje Banka primenjuje u svom poslovanju. Banka nije odgovorna za kvalitet robe/usluga koje Korisnik plaća kreditnom karticom. Ukoliko Korisnik reklamira robu/uslugu na prodajnom mestu, Korisnik je dužan da izmiri obaveze prema Banci, bez obzira na spor sa prodajnim mestom. 3.Uslovi za korišćenje platnih usluga 3.1.Forma i način davanja i povlačenja saglasnosti 1. Banka će izvršiti platni nalog, kojim se traži izvršenje platne transakcije prenosa novčanih sredstava: a) ukoliko je Korisnik obezbedio dovoljno novčanih sredstava, za izvršenje naloga, što uključuje i iznose bančinih naknada, kada je to Okvirnim ugovorom propisano kao obaveza, povezanih sa izvršenjem (porezi, carine, naknade drugih banaka itd.); b) ukoliko je Korisnik dao saglasnost za izvršenje platnog naloga; c) ako ne postoje zakonske prepreke za izvršenje. Saglasnost se izdaje preduzimanjem jedne radnje ili više njih istovremeno. Korisnik daje saglasnost za izvršenje platne transakcije, odnosno ista se smatra autorizovanom: uručenjem kreditne kartice zaposlenom na prodajnom mestu radi plaćanja roba i/ili usluga i potpisivanjem potvrde o kupovini (slipa); uručenjem kreditne kartice na isplatnom mestu, radi izvršenja Platnih transakcija isplate gotovine i potpisivanjem potvrde o transakciji isplate gotovine, generisane iz POS uređaja na isplatnom mestu; unošenjem PIN-a na POS-u i bankomatu; Strana 4 od 14

5 unošenjem podataka s kreditne kartice, uključujući i sigurnosne elemente zahtevane na Internet prodajnom mestu, postupanjem s kreditnom karticom, na način kako to uslovljava samouslužni uređaj, Korisnik kreditne kartice ne može opozvati izvršenje platne transakcije kreditnom karticom, nakon što je ista autorizovana. 2. Kada se, prema posebnim propisima, za izvršenje platnog naloga zahtevaju određene isprave ili posebni podaci, Banka će izvršiti platni nalog ukoliko su te isprave ili podaci dostavljeni, odnosno predočeni u propisanom obliku. 3. Ako platnu transakciju inicira primalac plaćanja ili Korisnik preko primaoca plaćanja, opoziv platnog naloga iz ove tačke, ne može se izvršiti bez saglasnosti primaoca plaćanja. 3.2.Dostavljanje Dostavljanje koje Banka vrši Korisniku U vezi sa poslovnim odnosom koji je Korisnik zasnovao ili namerava da zasnuje sa Bankom, Banka dostavlja Korisniku obaveštenja, izveštaje i druge podatke i dokumentaciju u pisanoj formi na adresu prebivališta odnosno boravišta Korisnika, odnosno dostavljanjem elektronske pošte, SMS i telefaks poruka ili na drugi odgovarajući način koji u potpunosti zadovoljava sve neophodne uslove davanja celovite i jasne informacije, kao i zaštite poverljivosti i tajnosti podataka i zaštite podataka o ličnosti Korisnika. Dostavljanje iz prethodnog stava ove tačke Banka vrši, u skladu sa nalogom i saglasnošću Korisnika i to prema poslednjim dostavljenim podacima. Nalog ili saglasnost iz prethodnog stava Korisnik može dati Banci neposredno u prostorijama Banke, pismeno, usmeno preko Kontakt centra Banke, odnosno preko aplikacije Banke za elektronsko ili mobilno bankarstvo. Banka ima pravo da podatke koje poseduje o Korisniku, a koji se odnose na njegovu adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaja, adrese elektronske pošte i ostale podatke koje je Korisnik prezentovao Banci, koristiti radi dostavljanja obaveštenja Korisniku o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama kao i o podacima koji se odnose na poslovanje sa Korisnikom. U slučaju da Korisnik blagovremeno ne obavesti Banku o promeni podataka iz prethodnog stava ove tačke, a koje je Korisnik predao Banci u svrhu dostavljanja, kao i o drugim podacima koji su ili mogu biti od uticaja na uredno dostavljanje, dostava koju Banka bude izvršila u skladu sa raspoloživim podacima smatraće se urednom, a bilo koja obaveza Banke prema Korisniku koja proističe, ili je u vezi sa izvršenim dostavljanjem smatraće se izvršenom: a) na dan predaje pismena pošti (za slanje preporučenom pošiljkom), odnosno privrednom društvu koje je registrovano za vršenje dostave; b) na dan dostavljanja na drugi način po opredeljenju Banke, u skladu sa Okvirnim ugovorom i datim podacima i saglasnošću Korisnika u vezi sa dostavljanjem. Ukoliko pošta dostavljena Korisniku bude vraćena zbog netačne adrese ili zbog netačnosti bilo kog drugog podatka koji je Korisnik odredio, Banka može prestati dalje slanje Korisniku pisanih pošiljki i obaveštenja, sve dok Korisnik ne obavesti Banku o promeni podataka, koji su značajni za urednu dostavu. Banka u skladu sa propisima, Opštim uslovima poslovanja i prirodom i sadržinom akta koji se dostavlja opredeljuje u svakom konkretnom slučaju način na koji će izvršiti dostavu Korisniku i to: preporučenom pošiljkom sa ili bez potvrde o prijemu, dostavom na adresu, telefaksom, SMS porukom ili na drugi odgovarajući način. Strana 5 od 14

6 Banka može vršiti dostavljanje Korisniku i preko trećih lica sa koji ima zaključen ugovor o vršenju dostave, sa ugovorenom obavezom trećeg lica o zaštiti i čuvanju tajnosti poslovnih podataka i podataka vezanih za ličnost Korisnika. Da bi izvršena dostava bila relevantna sa stanovišta njene urednosti, Banka i lice koje u ime i za račun Banke vrši dostavu, dužni su da obezbede dokaz da je pošiljka poslata Korisniku, kao i da obezbede čuvanje ovog dokaza u neophodnom vremenskom periodu Dostavljanje koje Korisnik vrši Banci Korisnik vrši dostavljanje pismena na adresu sedišta Banke ili njenih organizacionih delova u skladu sa Opštim uslovima poslovanja, javnim oglasima i reklamnim materijalom, Internet prezentacijom Banke i u skladu sa drugim instrukcijama koje Banka pismeno dostavi Korisniku. U zavisnosti od prirode posla, u skladu sa važećim propisima i ugovorima sa Korisnikom, Banka može zahtevati da Korisnik određene isprave i obaveštenja dostavi Banci: a) u originalu ili fotokopiji, sa ili bez overe nadležnog organa da je kopija verna originalu; b) sa prevodom na srpski jezik, overenim od strane ovlašćenog sudskog tumača (u slučaju isprava i obaveštenja na stranom jeziku) c) sa overom APOSTILLE ili drugom potvrdom o legalizaciji u zavisnosti od zemlje porekla dostavljene isprave (u slučaju strane isprave). 3.3.Vreme prijema platnog naloga i rok za izvršenje platne transakcije Vreme prijema naloga za plaćanje jeste trenutak u kojem je Korisnik dao saglasnost za izvršenje Platne transakcije, odnosno Banka sprovela postupak autentifikacije. Primljeni nalog će Banka izvršiti uz uslov da je od prodajnog mesta kao Primaoca plaćanja odnosno od drugih pružalaca platnih usluga kao primaoca plaćanja primila platni nalog. Banka će primljeni nalog izvršiti u skladu sa uslovima kartičarske organizacije, ali ne kasnije od 30 dana od datuma prijema takvog naloga. Poslovnim danom Banke smatra se svaki radni dan osim: subote, nedelje, praznika i neradnih dana (prema važećim propisima Republike Srbije). Ako Korisnik i Banka utvrde da izvršenje platnog naloga počne na određeni dan ili na dan na kraju određenog perioda ili na dan kada Korisnik stavi na raspolaganje novčana sredstva svom pružaocu platnih usluga - smatra se da je platni nalog primljen na taj utvrđeni dan, s tim da ako taj dan nije poslovni dan Banke, smatra se da je platni nalog primljen narednog poslovnog dana Banke. Banka kao platiočev pružalac platnih usluga dužna je da obezbedi da je datum valute zaduženja Korisnikovog platnog računa u vezi sa izvršenjem platne transakcije isti ili kasniji od datuma kada se taj Platni račun zaduži za iznos platne transakcije. Banka primaoca plaćanja dužna je da obezbedi da je datum valute odobrenja platnog računa primaoca plaćanja u vezi sa izvršenjem platne transakcije najkasnije poslovni dan kada su novčana sredstva platne transakcije odobrena na računu tog pružaoca. U slučaju domaće platne transakcije, ako Korisnik na platni račun kod Banke uplati gotov novac u valuti tog platnog računa Banka je dužna da obezbedi da datum valute odobrenja tog platnog računa bude datum kada je primio gotov novac. U slučaju međunarodnih platnih transakcija ili platnih transakcija u valuti trećih država, Banka nije dužna da Klijentu dostavi, odnosno učini lako dostupnim informacije u vezi sa rokom za izvršenje platne transakcije i naknadama banke primaoca plaćanja u trećoj državi, ako u trenutku iniciranja takve platne transakcije ne raspolaže takvim informacijama, već da o tome pruži informacije u očekivanom vremenu izvršenja platne transakcije. Strana 6 od 14

7 3.4.Obaveze Korisnika Korisnik preuzima potpunu odgovornost za zakonito i ugovoreno korišćenje kreditnih kartica izdatih po Okvirnom ugovoru. Korisnik se obavezuje: Da uredno i blagovremeno izmiruje sve obaveze nastale upotrebom kreditnih kartica izdatih po Okvirnom govoru, te da u ugovorenom roku plaća naknadu, proviziju i ostale troškove; Da neizostavno i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogući ispunjenje obaveza Korisnika iz Okvirnog ugovora. Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu sa obavezujućim odredbama ove tačke, sve obaveze Korisnika po Okvirnom ugovoru, smatraju se dospelim. 4.INFORMACIJE I PODACI O KURSU ZAMENE VALUTA 4.1.Kurs zamene valute Obaveze koje nastaju upotrebom kreditne kartice u inostranstvu u valuti koja nije EUR, konvertovaće se u valutu EUR po kursu koji kartičarska organizacija primenjuje na dan obračuna. Treća strana može na prodajnom mestu/bankomatu odrediti drugačiji kurs za konverziju. Ukoliko se Korisnik saglasi sa transakcijom, nije u mogućnosti da naknadno traži izmenu kursa. 5.INFORMACIJE O NAČINU I SREDSTVIMA KOMUNIKACIJE IZMEĐU KORISNIKA I BANKE Za svaku komunikaciju između Banke i Korisnika, povezano sa pravima i obavezama iz ovog Okvirnog ugovora, koristiće se srpski jezik. Navedeno ne isključuje upotrebu drugih jezika, sve prema dobroj praksi u bankarskom poslovanju. Informacije i obaveštenja dostavljaće se u pismenoj formi ili drugom trajnom nosaču podataka. Sve merodavne podatke povezane sa izvršenjem platnih transakcija, kao i adrese za komunikaciju sa Bankom, Korisnik može pronaći, na adresi Banka je dužna da Korisniku na njegov zahtev, bez naknade, jednom mesečno na papiru dostavlja izvod o izvršenim platnim transakcijama. Korisnik ima pravo da bilo kada, u toku trajanja Okvirnog ugovora zatraži kopiju istog, kao i da promeni kanal komunikacije sa Bankom, osim kada je to u suprotnosti sa odredbama zaključenog Okvirnog ugovora ili nespojivo sa prirodom proizvoda, odnosno usluge. 6.INFORMACIJE O ZAŠTITNIM I DRUGIM MERAMA U VEZI SA IZVRŠAVANJEM PLATNIH TRANSAKCIJA 6.1.Postupanje u slučaju oštećenja, krađe ili gubitka kartice O uništenju odnosno oštećenju kreditne kartice, Korisnik obaveštava Banku u pisanoj formi, popunjavanjem odgovarajućeg obrasca. O gubitku ili krađi kreditne kartice Korisnik je dužan da obavesti Banku (tel: 011/ ), u što kraćem roku. To obaveštenje mora potvrditi u pisanoj formi korišćenjem odgovarajućeg obrasca, u najbližoj poslovnoj jedinici Banke, u roku od 3 dana od dana prijave Banci. Korisnik je dužan da bez odlaganja prijavi Banci gubitak, odnosno krađu kreditne kartice i da od Banke zahteva blokadu njene dalje upotrebe. Banka će sa danom prijema obaveštenja o gubitku, krađi ili drugoj zloupotrebi kreditnih kartica, oglasiti kreditnu karticu nevažećom kroz elektronske sisteme zaštite. U slučaju da Korisnik posle prijave nestanka pronađe kreditnu karticu, ne sme je koristiti, već je bez odlaganja mora vratiti Banci. Ako Banka ne omogući da se u svakom trenutku prijavi gubitak, krađa ili transakcija izvršena neovlašćenim korišćenjem kreditne kartice, odnosno podataka s kreditne kartice - Korisnik ne snosi posledice neovlašćene upotrebe, osim ako je sam izvršio zloupotrebu. Strana 7 od 14

8 Korisnik snosi sve gubitke u vezi sa svakom transakcijom izvršenom zloupotrebom, koju sam učini, a snosi i gubitke nastale zbog toga što nije ispunio: 1) svoje obaveze koje proizlaze iz propisanih uslova o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, 2) obavezu da na adekvatan način čuva lični identifikacioni broj. Korisnik ne snosi gubitke nastale po osnovu transakcija izvršenih posle prijave Banci gubitka, krađe ili neovlašćenog korišćenja kreditne kartice, odnosno podataka s kreditne kartice, osim ako je sam izvršio zloupotrebu ili učestvovao u zloupotrebi ili delovao s namerom prevare. Banka će Korisnika putem SMS poruke na broj mobilnog telefona koji je Korisnik prijavio u Banci, slati informaciju o svakoj transakciji koja se može smatrati rizičnom. Korisnik je dužan, da odmah po dobijanju poruke o potrošnji koju ne prihvata kao svoju, obavesti Banku pozivom Call centra Banke i izvrši blokadu svoje kreditne kartice. 6.2.Zamena i reizdavanje kreditne kartice U slučaju gubitka, krađe ili zloupotrebe kreditne kartice, Korisnik ima pravo na zamenu iste. Ukoliko Korisnik podnese Zahtev za zamenu kreditne kartice u roku koji je manji od 60 dana od dana isteka kreditne kartice, Korisnik će dobiti kreditnu karticu sa novim rokom važenja. U slučaju oštećenja kreditne kartice ili promene ličnih podatka Korisnika, Korisnik ima pravo na reizdavanje kreditne kartice. Ukoliko Korisnik podnese Zahtev za reizdavanje kreditne kartice u roku koji je manji od 60 dana od dana isteka kreditne kartice, Korisnik će dobiti kreditnu karticu sa novim rokom važenja. 6.3.Pravo Banke za blokadu kreditne kartice Banka može onemogućiti korišćenje kreditne kartice ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na sigurnost kreditne kartice, zatim ako postoji sumnja o neodobrenom korišćenju kreditne kartice ili njenom korišćenju radi prevare ili ako postoji povećanje rizika da Korisnik neće biti u mogućnosti da ispuni svoju obavezu plaćanja, kada je korišćenje kreditne kartice povezano sa odobrenjem kredita, odnosno dozvoljenim prekoračenjem računa Korisniku. Banka je dužna da obavesti Korisnika o nameri i o razlozima blokade kreditne kartice, pre blokade kreditne kartice, a najkasnije odmah nakon blokade. Banka će ponovo omogućiti korišćenje kreditne kartice ili je zameniti novom, kada prestanu da postoje razlozi za blokadu. 6.4.Odgovornost Korisnika za neodobrene platne transakcije Izuzetno od odgovornosti Banke za neodobrene platne transakcije, Korisnik snosi gubitke koji proističu iz izvršenja neodobrenih platnih transakcija, do iznosa od dinara, ako su te transakcije izvršene usled korišćenja: Izgubljene ili ukradene kreditne kartice, ili Kreditna kartica koja je bila zloupotrebljena, jer Korisnik nije uspeo da zaštiti njene personalizovane sigurnosne elemente. Korisnik snosi sve gubitke koji proističu iz izvršenja neodobrenih platnih transakcija, ako su te transakcije nastale usled njegove namere ili krajnje nepažnje odnosno ako su izvršene zbog prevarnih radnji platioca ili neispunjenjem sledećih obaveza: Strana 8 od 14

9 Dužnosti Korisnika da koristi kreditne kartice u skladu sa propisima, odnosno ugovorenim uslovima kojima se uređuju izdavanje i korišćenje te kartice; Dužnost da odmah po prijemu kreditne kartice preduzme sve razumne i odgovarajuće mere radi zaštite personalizovanih sigurnosnih elemenata te kartice; Dužnost da odmah nakon saznanja o gubitku, krađi ili zloupotrebi kreditne kartice, o tome obavesti Banku ili lice koje je Banka odredila. Korisnik neće snositi gubitke iz ove tačke, ako mu Banka nije obezbedila odgovarajući način obaveštavanja o izgubljenoj, ukradenoj ili zloupotrebljenoj kreditnoj kartici u skladu sa Zakonom o platnim uslugama i Okvirnim ugovorom, osim ako su ti gubici nastali usled prevarnih radnji Korisnika. Korisnik neće snositi gubitke nastale zbog neodobrenih platnih transakcija, koje su izvršene nakon što je obavestio Banku da je kreditna kartica izgubljena, ukradena ili zloupotrebljena, osim ako su ti gubici nastali usled prevarnih radnji Korisnika. 6.5.Zahtev Korisnika za pravilno izvršenje platne transakcije Korisnik je dužan da obavesti Banku o neodobrenoj, neizvršenoj ili nepravilno izvršenoj platnoj transakciji, odnosno da zahteva pravilno izvršenje iste odmah nakon saznanja o platnoj transkaciji, a pod uslovom da su to obaveštenje, odnosno zahtev dostavljeni najkasnije u roku od 13 (trinaest) meseci od dana zaduženja. 6.6.Odgovornost Banke za neizvršene ili nepravilno izvršene i neodobrene platne transakcije Banka je odgovorna za neizvršene ili nepravilno izvršene i neodobrene platne transakcije i dužna je da u skladu sa zakonom, odmah po saznanju izvrši povraćaj iznosa za takve transakcije Korisniku odnosno da Korisnikov platni račun vrati u stanje u kojem bi bio da neizvršena ili nepravilno izvršena i neodobrena platna transakcija nije izvršena, zajedno sa iznosom naplaćenih naknada za izvršenje predmetne platne transakcije, osim ako Korisnik nije zahtevao pravilno izvršavanje platne transakcije. Ako Korisnik tvrdi da nije odobrio izvršenu platnu trasakciju ili da platna transakcije nije izvršena ili da nije pravilno izvršena, Banka je dužna da dokaže da je od Korisnika osporena platna transakcija pravilno evidentirana i knjižena kao i da na njeno izvršenje nije uticao nikakav tehnički kvar ili drugi nedostatak. Banka je dužna da, u skladu sa zakonom Korisniku obezbedi povraćaj iznosa neizvršene ili nepravilno izvršene i neodobrene platne transakcije ili da obezbedi pravilno izvršenje platne transakcije, ako je Korisnik obavestio o neizvršenoj ili nepravilno izvršenoj i neodobrenoj platnoj transakciji, odnosno ako zahteva pravilno izvršenje platne transakcije, i to odmah nakon saznanja o toj platnoj transakciji, pod uslovom da su to obaveštenje, odnosno taj zahtev dostavljeni najkasnije u roku od 13 (trinaest) meseci od dana zaduženja. Ako Banka Korisniku nije obezbedila informacije o platnoj transakciji, Banka je odgovorna za neizvršenu ili nepravilno izvršenu i neodobrenu platnu transakciju i dužna je da Korisniku obezbedi povraćaj iznosa i nakon isteka roka od 13 (trinaest) meseci, a ako je Korisnik obavesti o neizvršenoj ili nepravilno izvršenoj i neodobrenoj platnoj transakciji odmah nakon saznanja o toj transakciji. Odredbe iz stava 1. i 2. ove tačke ne primenjuju se na odgovornost Banke i Korisnika u vezi sa izvršenjem platne transakcije u slučaju više sile koja je sprečila ispunjenje obaveza koje proističu iz zakona ili ako je to utvrđeno drugim zakonom. Strana 9 od 14

10 6.7. Povraćaj iznosa odobrene i pravilno izvršene platne transakcije Korisniku Banka će Korisniku na njegov zahtev da izvrši povraćaj celokupnog iznosa odobrene i pravilno izvršene platne transakcije (u daljem tekstu: Zahtev za povraćaj), koju je inicirao primalac plaćanja ili Korisnik preko primaoca plaćanja, ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) da je Korisnik dao saglasnost za izvršenje platne transakcije bez utvrđenog tačnog iznosa platne transakcije; 2) da je iznos platne transakcije viši od iznosa koji bi Korisnik razumno mogao očekivati uzimajući u obzir iznose njegovih prethodnih platnih transakcija, uslove utvrđene Okvirnim ugovorom i okolnosti konkretnog slučaja. Banka može zahtevati da Korisnik obezbedi dokaze o činjenicama koji se odnose na ispunjenost uslova iz stava 1. ove tačke, a Korisnik se ne može pozivati na uslov iz stava 1. alineja 2) ove tačke, ako je viši iznos platne transakcije posledica zamene valuta po referentnom kursu. Korisnik može podneti zahtev za povraćaj u roku od 56 dana od datuma zaduženja, a Banka je dužna da Korisniku izvršiti povraćaj celokupnog iznosa platne transakcije ili ga obavestiti o razlozima za odbijanje zahteva za povraćaj, u roku od 10 poslovnih dana. Ako odbije zahtev za povraćaj Korisnika, Banka je dužna da u obaveštenju o razlozima za to odbijanje Korisnika obavesti: 1) o postupku ostvarivanja zaštite prava i interesa Korisnika, uključujući i vansudsko rešavanje spornog odnosa, 2) o postupcima koji se mogu pokrenuti zbog povrede odredaba Zakona o platnim uslugama, kao i 3) o organu nadležnom za vođenje tih postupaka. Korisnik neće imati pravo na povraćaj iznosa platne transakcije iz stava 1. ove tačke ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) da je Korisnik neposredno Banci dao saglasnost za izvršenje platne transakcije; 2) da je Banka ili primalac plaćanja najmanje 28 (dvadesetosam) dana pre dana dospeća na ugovoreni način pružio Korisniku informacije o budućoj platnoj transakciji. 7.USLOVI ZA IZMENE, DOPUNE I PRESTANAK OKVIRNOG UGOVORA 7.1.Izmene i dopune Okvirnog ugovora Ako Banka namerava da neki od obaveznih elemenata ugovora izmeni, dužna je da pribavi pismenu saglasnost Korisnika pre primene te izmene. U slučaju da korisnik nije saglasan sa ovom izmenom, Banka, ne može iz tog razloga jednostrano izmeniti uslove iz ugovora, niti ugovor jednostrano raskinuti, odnosno otkazati. Izuzetno od stava 1. ove tačke, ako se visina fiksne kamatne stope ili fiksnog elementa promenljive kamatne stope, odnosno visina naknada i drugih troškova menjaju u korist Korisnika - te izmene se mogu primenjivati odmah i bez njegove prethodne saglasnosti. U slučaju iz stava 2. ove tačke, Banka, je dužna da o izmenama iz tog stava bez odlaganja obavesti Korisnika u pismenoj formi ili na drugom trajnom nosaču podataka i da u tom obaveštenju navede datum od kada se primenjuju ove izmene. Strana 10 od 14

11 7.2.Prestanak korišćenja kreditne kartice Do prestanka korišćenja kreditne kartice može doći na inicijativu Korisnika (otkazivanje upotrebe) ili uskraćivanjem prava na korišćenje od strane Banke (zabrana upotrebe). Korisnik koji ne želi da posluje kreditnom karticom, dužan je da otkaže upotrebu kreditne kartice i istu vrati Banci, na način i u roku regulisanim Okvirnim ugovorom sa Bankom. Korisnik može kreditnu karticu otkazati u svakom momentu bez naknade. Ukoliko Korisnik ne otkaže korišćenje kreditne kartice najkasnije 60 dana pre isteka roka kreditne kartice, a koristi kreditnu karticu u skladu sa ovim Opštim uslovima, Banka mu može automatski obnoviti članstvo i izdati novu kreditnu karticu pod uslovom da ispunjava uslove predviđene Okvirnim ugovorom i propisima. Rok važnosti kreditne kartice upisan je na samoj kreditnoj kartici. Ukoliko Korisnik ne postupa u skladu sa ovim Okvirnim ugovorom ili postupa suprotno zakonu, Banka može da raskine Okvirni ugovor i da zabrani dalju upotrebu svih izdatih kreditnih kartica ili da ih blokira. Osim u gore navedenim slučajevima, Banka može jednostrano raskinuti Okvirni ugovor zaključen sa Korisnikom, u slučaju ostvarenja jednog od sledećih raskidnih uslova: da Korisnik Banci da netačne podatke, odnosno lažne izjave i dokumente od značaja za zaključenje ovog Okvirnog ugovora i/ili procenu kreditne sposobnosti Korisnika; da Korisnik ne ispuni bilo koju obavezu preuzetu Okvirnim ugovorom ni u roku od 15 dana od prijema upozorenja Banke; da Korisnik ne ispuni obavezu prema Banci po njenom zahtevu za dostavljanje ili zasnivanje dodatnih sredstava obezbeđenja u roku koji je Banka odredila; da Korisnik zadocni sa ispunjenjem bilo koje obaveze prema Banci po bilo kom drugom Ugovoru duže od 60 dana; da su nastupile ili je izvesno da će nastupiti okolnosti koje mogu negativno uticati na sposobnost Korisnika da uredno izvršava svoje ugovorene obaveze, odnosno ukoliko dođe do pogoršanja kreditne sposobnosti uključujući i pogoršanja rizične klase Korisnika prema propisu NBS o klasifikaciji aktive banaka; da Korisnik u roku od 3 dana ne obavesti Banku o promeni prebivališta, odnosno boravišta, imena i prezimena, poslodavca, podataka za kontakt i drugih ličnih podataka koje je dao Banci (po mogućnosti pisanim putem ili neposredno nadležnom zaposlenom u Banci, a u hitnom slučaju telefonom uz obaveznu potvrdu date informacije). da nastupe okolnosti utvrđene propisima i procedurama o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i postupanje u skladu sa međunarodnim sankcijama prema određenim zemljama, pod kojima Banka ima pravo ili obavezu da raskine poslovni odnos sa Korisnikom, kao što su, između ostalog: da se utvrdi da se Korisnik nalazi na zvaničnim terorističkim i drugim negativnim listama, u skladu se domaćom i međunarodnom regulativom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; da Korisnik po zahtevu Banke u ostavljenom ili razumnom roku ne dostavi podatke o sebi, poreklu sredstava ili prirodi/nameni poslovnog odnosa sa Bankom i/ili transakcije koje obavlja preko Banke; da ugovorni odnos značajno povećava reputacioni rizik u poslovanju Banke; da Korisnik svojim postupanjem u poslovnim prostorijama Banke ometa zaposlene u radu i remeti poslovni proces Banke; da Korisnik ne poštuje svoje zakonske i ugovorene obaveze prema Banci. Strana 11 od 14

12 Korisnik je dužan da sve obaveze u slučaju otkaza korišćenja kreditnih kartica izmiri na dan podnošenja zahteva za otkaz. U slučaju zabrane upotrebe od strane Banke, Korisnik dospele obaveze namiruje odmah. Korisnik je saglasan da izmiri eventualne obaveze koje mogu nastati u vreme korišćenja kreditne kartice, a koje dospeju u roku do 30 dana nakon podnošenja zahteva za otkaz odnosno nakon prestanka Okvirnog ugovora u slučaju zabrane upotrebe kreditne kartice. Korisnik je dužan da obaveze iz prethodnog stava ove tačke izmiri u roku od 3 dana od dana prijema posebnog obaveštenja od strane Banke o tome. U slučaju prestanka korišćenja kreditne kartice po bilo kom osnovu, na zahtev Banke, Korisnik mora vratiti kreditnu karticu Banci. Banka obaveštava prodajnu mrežu (trgovce) o zabrani upotrebe kreditne kartice. Na osnovu ovog obaveštenja zaposleni na prodajnom mestu je ovlašćen da kreditnu karticu oduzme od Korisnika, u slučaju da dođe u posed kreditne kartice. Banka ima pravo da neizmirene obaveze nastale iz poslovanja kreditnim karticama naplati i sa ostalih računa koje Korisnik ima u Banci. 8. INFORMACIJE O ZAŠTITI KORISNIKA 8.1. Pravo na prigovor Korisnik ima pravo na pismeni prigovor Banci u roku od 3 (tri) godine od dana kad je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja ili obaveza iz Okvirnog ugovora zaključenog s Korisnikom. Banka ne može Korisniku podnosiocu prigovora naplatiti naknadu, niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru. Prigovor se podnosi na adresu Banke: Banca Intesa ad Beograd, Odeljenje za upravljanje zadovoljstvom klijenata, Ulica. Milentija Popovića 7b, Novi Beograd ili putem Pravo na pritužbu Narodnoj Banci Srbije Ako je Korisnik, nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 (petnaest) dana Korisnik može, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije podneti pritužbu u pismenoj formi, ako smatra da se Banka ne pridržava odredaba Okvirnog ugovora, Opštih uslova poslovanja, zakona i drugih propisa kojima se uređuju ove usluge ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz Okvirnog ugovora. Korisnik može podneti pritužbu u roku od 6 (šest) meseci od dana prijema odgovora ili proteka roka iz stava 1. ove tačke. Pritužba se podnosi na adresu: Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, Beograd ili Nemanjina 17, Beograd. Strana 12 od 14

13 8.3. Vansudsko rešavanje sporova Ako je Korisnik nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u propisanom roku od 15 (petnaest) dana, sporni odnos između Korisnika i Banke može se rešiti u vansudskom postupku - postupku posredovanja. Nakon što se pokrene postupak posredovanja, Korisnik više ne može podneti pritužbu, osim ako je ovo posredovanje okončano obustavom ili odustankom, a ako je pritužba već podneta - Narodna banka Srbije će zastati sa postupanjem po pritužbi, odnosno obustaviti ovo postupanje, ako je posredovanje okončano sporazumom. Rok za podnošenje pritužbe ne teče dok traje postupak posredovanja. Postupak posredovanja pokreće se na predlog jedne strane u sporu koji je prihvatila druga strana. Ovaj predlog obavezno sadrži i rok za njegovo prihvatanje, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana od dana dostavljanja tog predloga. Strane u sporu mogu odlučiti da se postupak posredovanja sprovede pred Narodnom bankom Srbije ili drugim organom ili licem ovlašćenim za posredovanje. Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije besplatan je za strane u tom postupku. 9. TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA O PLATNIM USLUGAMA 9.1.Raspolaganje podacima Korisnik je izričito saglasan da Banka, u skladu sa pozitivnim propisima, ima pravo da podatke iz Okvirnog ugovora, podatke o Korisniku i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini dosije uz Okvirni ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po Okvirnom ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima organa Banke, akcionarima Banke, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni i potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi Okvirnog ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu. Korisnik je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik prezentovao Banci prilikom potpisivanja Okvirnog ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku obaveštenja o aktivnostima, proizvodima i uslugama Banke, u vidu letaka, prospekta, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije. 9.2.Zaštita podataka o ličnosti Korisnik potvrđuje da ga je Banka upoznala sa obradom podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i to omogućavanjem uvida u: Obaveštenje o uslovima prikupljanja i obrade podataka o ličnosti ; evidencije o zbirkama podataka o ličnosti Banke. Korisnik daje pristanak za obradu svih podataka o svojoj ličnosti na način opisan u navedenom Obaveštenju i evidencijama i to podataka koje je Banka za potrebe svog redovnog poslovanja i Strana 13 od 14

14 izvršavanja zakonskih i ugovornih obaveza pribavila od njega i/ili drugih lica, uključujući i posebno osetljive podatke. Pristanak korisnika važi do opoziva. 10. SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA Banka ima pravo da od Korisnika zatraži podatke potrebne za izvršavanje svojih propisanih obaveza u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Banka ima pravo da odloži ili odbije uspostavljanje poslovnog odnosa sa Korisnikom, raskine takav poslovni odnos ili odloži ili odbije izvršavanje transakcije po nalogu ili za račun Korisnika, ukoliko to nalažu propisi o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Banka može da bez saglasnosti privremeno blokira mogućnost korišćenja usluga i proizvoda, delimično ili u celosti, kao i izvršenje transakcija po nalogu ili u korist Korisnika, ukoliko Korisnik po zahtevu Banke u ostavljenom ili razumnom roku ne dostavi podatke o sebi, svom poslovanju, poreklu sredstava ili prirodi i nameni poslovnog odnosa sa Bankom, odnosno transakcije koju obavlja preko Banke, pri čemu Banka neće biti odgovorna za štetu koju Korisnik pretrpi neizvršavanjem transakcija ili uskraćivanjem korišćenja proizvoda ili usluge. 11.ORGAN NADLEŽAN ZA NADZOR NAD POSLOVANJEM BANKE Organ nadležan za nadzor nad poslovanjem Banke, kao pružaoca platnih usluga je: Narodna banka Srbije, Kralja Petra 12, Beograd ili Nemanjina 17, Beograd. 12.STUPANJE NA SNAGU Opšti uslovi poslovanja mogu se primenjivati najranije 15 dana od datuma njihovog objavljivanja, isticanjem na vidnom mestu u ekspoziturama Banke odnosno na internet prezentaciji Banke, uključujući mogućnost isticanja akta u elektronskoj formi na javnom ekranu u ekspoziturama Banke. Predsednik Upravnog odbora Giovanni Boccolini Strana 14 od 14

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 17.04.2019. godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd,

Више

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. s U primeni od 17.03.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 17.03.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa a.d. Beograd,

Више

Memorandum color za slanje om

Memorandum color za slanje om INFORMACIJE O USLUZI PROMENE PLATNOG RAČUNA BANKA NAZIV ADRESA Internet adresa Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Trg Slobode 5, Novi Sad www.voban.rs Opšte informacije o usluzi promene računa Kratak opis

Више

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2

Prilog 1 - Informacije o usluzi promene platnog računa Verzija 2 Verzija 2 Informacije o usluzi promene platnog računa BANKA NAZIV Komercijalna banka A.D. Beograd ADRESA Svetog Save 14, 11000 Beograd Internet adresa www.kombank.com Opšte informacije o usluzi promene

Више

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj , internet stranica:

POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj ,  internet stranica: POSLOVANJA ZA DEBITNE KARTICE ZA PRAVNA LICA Izdavalac o debitne kartice za pravna lica je ni broj 08074313, email: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. Novi Sad. banka ad Novi Sad kao

Више

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33.

U primeni od godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. U primeni od 17.03.2019. godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD. Beograd,

Више

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE , internet stranica: htt

POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE ,  internet stranica: htt POSLOVANJA ZA IZDAVANJE VISA BUSINESS KREDITNE KARTICE SA BESKAMATNIM PERIODOM ZA PREDUZETNIKE 08074313, e-mail: info@voban.rs, internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 218 od 20.12.1989. godine.

Више

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca I

Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca I Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD. Beograd, Upravni odbor Banca Intesa AD Beograd,

Више

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста

Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. ста Службени гласник РС, бр. 20/2019 На основу члана 173. став 4. Закона о платним услугама ( Службени гласник РС, бр. 139/2014 и 44/2018) и члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be

JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Be JUBMES banka a.d. Beograd IZVRSNI ODBOR Broj: 4426/2011 Beograd, 29.11.2011. godine Na osnovu clana 32. stav 2. tacka 19) Statuta JUBMES banke a.d. Beograd Izvrsni odbor JUBMES banke a.d. Beograd je na

Више

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: (u daljem tekstu: ni broj , Novi Sad.

POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica:  (u daljem tekstu: ni broj ,  Novi Sad. POSLOVANJA ZA KREDITNIH KARTICA ZA internet stranica: https://www.voban.rs. (u daljem tekstu: ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka). 3250157, S.W.I.F.T.:

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA IPAY SEE D.O.O. BEOGRAD Čukarica Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA IPAY SEE D.O.O. BEOGRAD Čukarica Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o Na osnovu Zakona o platnim uslugama, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i člana 14 stav 1. tačka 23 Odluke o osnivanju

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 U primeni od 21.08.2019.godine Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: АИК Бизнис

Више

Prilog br_ 9

Prilog br_ 9 ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD PRILOG BR. 9 poslovanja, primenjuju se odredbe ovih Opštih uslova poslovanja (dalje u tekstu: Opšti uslovi). Izdavalac ovih Opštih uslova za servise elektronskog bankarstva za

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) п ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen банка а.д.београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски платни рачун и девизни текући

Више

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri

MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se pri MIRABANK A.D. BEOGRAD OPŠTI USLOVI POSLOVANJA KOJI SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA I. UVODNE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primenjuju u poslovanju sa fizičkim licima (u daljem tekstu:

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski

Platni racun za pravna lica sa prihodom do 1 milion eura dinarski ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici

TARIFE NAKNADA ZA USLUGE_u skladu sa Pricing&Packages - poljoprivrednici TARIFE NAKNADA ZA USLUGE ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD Poljoprivrednici Na osnovu člana 26. stav 3. tačka 13. Statuta Addiko bank a.d. Beograd prečišćen tekst (br. 34043/16 od 01.12.2016. godine) i člana 36.

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine

USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od godine USLOVI I TARIFE PLATNOG PROMETA I KARTICA ZA POSLOVNE SUBJEKTE U primjeni od 18.08.2019. godine u skladu sa Odlukom broj 527/19 od 18.06.2019. godine NACIONALNI PLATNI PROMET Bezgotovinska plaćanja klijenata

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

На основу члана 15

На основу члана 15 Службени гласник РС, бр. 1/2019 и 50/2019 На основу члана 45. став 4. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni odbor Banca Intesa AD Beograd,

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Супер рачун Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

Na osnovu člana 73

Na osnovu člana 73 Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i člana 33. stav 2. tačka 5. Statuta Banca Intesa AD Beograd, Upravni odbor Banca Intesa AD Beograd,

Више

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште

Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште Народна банка Србије, Београд, Краља Петра 12, (у даљем тексту Народна банка Србије), коју, по овлашћењу гувернера, заступа, и (пословно име и седиште банке) (у даљем тексту: Банка), коју заступају председник

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Пакет Једноставно Корисник платних услуга: Физичко лице Датум:

Више

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: ni broj ,

USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica:  ni broj , USLOVI DIREKTNIH KANALA ZA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE poslovanja uslovi) je internet stranica: https://www.voban.rs. ni broj 08074313, email: info@voban.rs, Novi Sad. www.voban.rs (u daljem tekstu: Banka).

Више

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази

Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Нази Образац ПУН ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Назив пружаоца платних услуга: СРПСКА БАНКА а.д., Београд, Савска 25 Назив платног рачуна: Текући платни рачун у динарима Корисник

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платн Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Елит пакет Корисник платних услуга: Физичко лице Датум: 01. 07.

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Пакет производа Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc

Microsoft Word - Pravilnik o reklamaciji Sport Vision.doc PRAVILNIK O POSTUPANJU PO REKLAMACIJI POTROŠAČA ZA ROBU KUPLJENU PUTEM ON LINE PRODAVNICE Preduzeće Sport Vision d.o.o., Beograd-Novi Beograd, donosi ovaj Pravilnik i njime definiše postupak resavanja

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Девизни рачун Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни рачун за примаоце зарада и пензија.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун за примаоце зарада и пензија Корисник платних

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) плат Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (pake PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga nerezident pravno lice Naziv pružaoca platnih usluga: Komercijalna banka a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Dinarski i devizni platni račun-nerezident

Више

Memorandum Banke

Memorandum Banke RAZVOJNA BANKA VOJVODINE a.d. NOVI SAD IZVRŠNI ODBOR Broj: 3-151-7/2011 Dana: 18.11.2011. Na osnovu člana 40. Statuta, a u vezi sa Odlukom o usvajanju Poslovne politike i strategije RAZVOJNE BANKE VOJVODINE

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Нази ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Erste Bank akcionarsko društvo, Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући рачун Корисник платних

Више

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx

Microsoft Word - ПУН - Пакет рачун Standard.docx Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Пакет рачун Standard Корисник платних услуга:

Више

Microsoft Word - PUN za sajt,

Microsoft Word - PUN za sajt, Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Raiffeisen banka ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Премиум пакет текући рачун Корисник платних

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски текући

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Наз ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) платног : Платни рачун за средња и велика

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пла ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Девизни рачун за мала предузећа Корисник платних услуга: Правна

Више

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20

Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 20 Служба за рачуноводство и финансије Служба за техничке прописе Број: службено Датум: 09.05.2011. Процедура за принудну наплату накнада Београд, мај 2011. године С А Д Р Ж А Ј 1. Увод... 3 2. Поступак наплате

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

ČAČANSKA BANKA A

ČAČANSKA BANKA A PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Kvartet tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime

Више

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn

PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv (paketa) platnog računa: Osn PREGLED USLUGA I NAKNADA za korisnika platnih usluga potrošača Naziv pružaoca platnih usluga: Halkbank a.d. Beograd Naziv platnog računa: Osnovni tekući račun Korisnik platnih usluga: Ime i prezime Datum:

Више

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava

Pregled naknada i usluga nosioci poljoprovrednih gazdinstava Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача (Носиоци пољопривредних газдинстава) Назив пружаоца платних услуга: : ProCredit Bank ad Beograd Назив : Тотал агро рачун Корисник

Више

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно

Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платно Прилог 2 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга правнo лице Назив пружаоца платних услуга: Jубмес банка ад Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски и девизни текући рачун за правна

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног : Текући девизни

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета)

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за запослене Корисник

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti

Microsoft Word - Prilog 2 Obrazac PUN - preduzetnik i pravno lice verzija 5 - devizni platni račun za pravna lica i preduzetnike -NeRezidenti ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Credit Agricole banka Srbija a.d. Novi Sad Назив платног рачуна: Динарски и девизни

Више

28_otv_i_vodenje_din_rac_pravnog_lica_i_preduzetnika(2)

28_otv_i_vodenje_din_rac_pravnog_lica_i_preduzetnika(2) ОПШТИ УСЛОВИ ОТВАРАЊА И ВОЂЕЊА ТЕКУЋЕГ ДИНАРСКОГ РАЧУНА ПРАВНОГ ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКА КОД БАНКЕ ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД 1. Уводне одредбе 1.1. Појмови који се користе у Општим условима имају следеће

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун

Више

1. Platni racun sa osnovnim uslugama

1. Platni racun sa osnovnim uslugama Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун са основним услугама Корисник платних услуга: Физичко

Више

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа

. ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа . ОДЛУКА О САДРЖИНИ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ПОДАТАКА КОЈЕ ПРУЖАОЦИ ПЛАТНИХ УСЛУГА ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ - одговори на питања и ближа објашњења Овај документ садржи одговоре на питања која

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx

Microsoft Word - OUPPU fizička lica i preduzetnici - u primeni od docx Na osnovu člana 73. stav 1. tačka 5. Zakona o bankama ( Službeni glasnik RS, br.107/2005, 91/2010 i 14/2015), u skladu sa odredbama Zakona o platnim uslugama ( Sl. glasnik RS", br. 139/2014 i 44/2018),

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi)

OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi) OPŠTI USLOVI PRUŽANJA PLATNIH USLUGA ZA STANOVNIŠTVO i RPG 1. UVODNE ODREDBE Opštim uslovima obavljanja platnih usluga (u daljem tekstu: Opšti uslovi), za korisnike platnih usluga potrošače, (u daljem

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx

Microsoft Word - ПУН - Платни девизни рачун потрошача.docx ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Експобанк а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Платни девизни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

Pregled naknada i usluga preduzetnik

Pregled naknada i usluga preduzetnik ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетник Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: ProCredit Bank ad Beograd Назив (пакета) платног рачуна: Платни рачун Корисник платних услуга: Датум:

Више

JUBMES BANKA

JUBMES BANKA Šifra: OBR-061 Verzija: 2 Strana: 1/1 Organizaciona jedinica: OPFL 1. OSNOVNI PODACI O ZAHTEVU NAMENA KREDITA IZNOS KREDITA U RSD IZNOS KREDITA U EUR ROK OTPLATE GRACE PERIOD DEPOZIT % EUR UĈEŠĆE % RSD

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив ( ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача УСЛУГА Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући рачун за пензионере

Више

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za

ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA  Call centar Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za ODLUKA O NAKNADAMA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA www.erstebank.me Call centar 19991 Stranica 1 od 8 Odluka o naknadama za usluge platnog prometa u poslovanju sa fizičkim licima

Више

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br

Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br Pravilnik o reklamacijama Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača ( Sl.Glasnik RS br. 62/2014) kao i odredbi Zakona o trgovini ( Sl.Glasnik RS br. 53/10, 10/2013), direktor preduzeća ELANA doo Beograd,

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Memorandum mali

Memorandum mali 5) Opšti uslovi korištenja Addiko EBank, Addiko Mobile i Addiko SMS usluge za fizička lica v.1.8 Uvodne odredbe: Ovim Opštim uslovima Addiko Bank a.d. Banja Luka utvrđuje prava, obaveze i uslove korištenja

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Девизни

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета)

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Opportunity banka a.d. Novi Sad Назив (пакета) платног рачуна: Динарски текући рачун Датум: 17.03.2019

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка А.Д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: Динарски

Више

Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБ

Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБ Прилог 8 ДОДАТНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ IPS НБС СИСТЕМА Уводне одредбе 1. Народна банка Србије учесницима пружа додатне услуге у оквиру инфраструктуре IPS НБС система, и то: 1) услуге централне адресне шеме (енг.

Више

Prilog 1 - Politika izvršenja naloga i poveravanja izvršenja naloga - u primeni od godine

Prilog 1 - Politika izvršenja naloga i poveravanja izvršenja naloga - u primeni od godine Prilog 1 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019.godine). POLITIKA IZVRŠENJA NALOGA I POVERAVANJA

Више

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc

Microsoft Word - Odluka o osnovnim elementima naloga za placanje _3_.doc Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", broj 40/10, 46/10 i 06/13) i člana 66 Zakona o platnom prometu ("Službeni list Crne Gore", broj 62/13),

Више

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно

Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платно Прилог 1 ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга потрошача Назив пружаоца платних услуга: ЈУБМЕС банка а.д. Београд Назив (пакета) платног рачуна: девизни текући рачун Корисник платних услуга:

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

OU DC PREDUZETNICI

OU DC PREDUZETNICI OPŠTI USLOVI POSLOVANJA RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU NA IZDAVANJE BUSINESS DEBITNIH KARTICA KLIJENTIMA PREDUZETNICIMA Ovim Opštim uslovima poslovanja za izdavanje business debitne kartice

Више

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif

OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raif OPŠTI USLOVI RAIFFEISEN BANKE A.D. BEOGRAD KOJI SE PRIMENJUJU U DEPOZITNOM POSLOVANJU SA KLIJENTIMA FIZIČKIM LICIMA OPŠTE ODREDBE Opštim uslovima Raiffeisen banke a.d. Beograd koji se primenjuju u depozitnom

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више