KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, JU

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, JU"

Транскрипт

1 KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE PODRŠKE I POMOĆI GODIŠNJI I Z V J E Š T A J o kontroli državne podrške i pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, JUN godine

2 S A D R Ž A J 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ GORI U GODINI 1.1. Rezime Uvodne napomene Metodologija za izradu popisa državne pomoći 4 2. DODIJELJENA DRŽAVNA POMOĆ U CRNOJ GORI U GODINI Državna pomoć u Crnoj Gori u odnosu na osnovne 5 makroekonomske pokazatelje 2.2. Dodijeljena državna pomoć u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije Kategorija državne pomoći Horizontalna državna pomoć Sektorska državna pomoć Regionalna državna pomoć Instrumenti dodjele državne pomoći 14 9.ZAKLJUČAK 17

3 IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ GORI U GODINI 1.1. Rezime Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini ( u daljem tekstu: Izvještaj za godinu) je, prema redosledu izrade, treći izvještaj koji je pripremljen u Crnoj Gori, ali po obuhvatnosti podataka, prvi godišnji izvještaj. Prvi izvještaj je obuhvatio podatke za i godine (u daljem tekstu: Izvještaj za i godinu).drugi izvještaj je obuhvatio sve direktne i indirektne subvencije isplaćene iz budžeta Crne Gore u 2005 i 2006 godini(u daljem tekstu Izvještaj za 2005 i 2006 godinu). U izradi Izveštaja za godinu slijedila se metodologija koja je propisana od strane Evropske komisije u oblasti izvještavanja o državnoj pomoći. Primjena ove metodologije je bila moguća, s obzirom da postoji zakonski okvir u oblasti kontrole državne pomoći - Zakon o kontroli drzavne podrške i pomoći, ( Sl.list RCG, br. 26/07). Podaci o bruto domaćem proizvodu (u daljem tekstu: BDP) i o javnim rashodima su rezultat potpunije primjene Evropskog sistema nacionalnih računa (ESA 95), najnovijih međunarodnih standarda i preporuka, dosledne primjene metodoloških rješenja i sagledavanja svih izvora podataka. U godini u Crnoj Gori je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 24,847 miliona eura, što je manje u odnosu na ukupno dodijeljenu državnu pomoć u godini (65,463 miliona eura), i manje u odnosu na isti parametar u godini (61,943 milion eura). Učešće državne pomoći u BDP-u je smanjeno sa 3,41 % u godini i 3,39% u godini na 0,98 % u godini.. Prema novoj metodologiji, izvršena je podjela državne pomoći prema primarnim ciljevima dodjele, na sledeće kategorije: - horizontalnu državnu pomoć, - sektorsku državnu pomoć, - regionalnu državnu pomoć. Struktura državne pomoći u godini, ima pozitivan trend, koji se ogleda, prije svega, u povećanju učešća horizontalne državne pomoći u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći, s obzirom da ova kategorija državne pomoći, u najmanjoj mjeri izaziva poremećaj konkurencije na tržištu. U godini je dodijeljena horizontalna državna pomoć u apsolutnom iznosu od 14,779 miliona eura, što u odnosu na godinu predstavlja smanjenje za 38 %, a u odnosu na godinu povećan je za 66 %. Učešće ove kategorije u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini je poraslo na 59,47 %. Poređenja radi, u godini učešće horizontalne državne pomoći je iznosilo 31,19 %, a u godini 14,37 % u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći.

4 - 3 - Sektorska državna pomoć je, u apsolutnom iznosu, u godini bila 10,068 miliona eura,u godini 28,247 miliona eura i u godini 38,939 miliona eura. Za ove ciljeve dodijeljeno je u godini najvećim dijelom sektoru čelika i sektoru poljoprivrede. Iako je dodijeljen manji apsolutni iznos u godini u odnosu na prethodne dvije izvještajne godine, učešće sektorske državne pomoći u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini je još uvijek visoko i iznosi %. U narednom periodu, treba smanjivati navedeni procenat učešća, obzirom da zbog selektivnosti, koja je glavno obilježje ove kategorije državne pomoći, ona u većoj mjeri narušava, ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu. Regionalna državna pomoć. U godini nijesu bile dodjeljivane državne pomoći po ovom kriterijumu, nego po drugom kriterijumu. U i godini državne pomoći koje su bile dodjeljivane od Fonda za razvoj Crne Gore i jedinica lokalne samouprave svrstane su bile u ovu kategoriju. U godini svrstane su u horizontalne državne pomoći kao što su bile po namjeni dodjeljivane, u saglasnosti sa metodologijom Evropske Unije. Na osnovu podataka jedinica lokalne samouprave državne pomoći su svrstane po kategorijama horizontalne pomoći i po kategorijama kako su dodjeljivane, pa nijesu svrstane pod regionalne pomoći kao u izvještajima za i godinu. Sredstva egalizacionog fonda (instrumenta za finansijsko izjednačavanje razvoja opština) data u izvještajima u i godini, u skladu sa metodologijom Evropske Komisije, ne smatraju se državnom pomoći, pa u tom smislu nijesu navedena u izvještaju za godini. Izvještaj za godinu obuhvata i podatke o dodijeljenoj državnoj pomoći u sektoru poljoprivrede, iako se ova oblast posebno prati u Evropskoj uniji Uvodne napomene Od stupanja na snagu Odluke Savjeta ministara Evropske unije o Evropskom partnerstvu, napredak Crne Gore u evropskim integracijama se prati, između ostalog, i na osnovu stepena ispunjenja preporuka koje ovaj dokument sadrži. Jedna od preporuka je i izgradnja transparentnog sistema državne pomoći, kao prvog koraka ka uspostavljanju kontrole u ovoj oblasti. U prilog značaju ovog pitanja za odnose sa Evropskom unijom, govori i činjenica da je Crna Gora, po potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, preuzela obavezu usvajanja pravnog okvira za kontrolu državne pomoći, usklađenog sa pravnim tekovinama Evropske unije (acquis communautaire) u ovoj oblasti. Na ovaj način je omogućena efikasna prethodna (ex ante) i naknadna (ex post) kontrola svih novih mjera državne pomoći, kao i usaglašavanje već postojećih mjera sa pravilima koja budu uspostavljena, što će imati pozitivne efekte u kreiranju ekonomske politike, racionalnom planiranju budžeta i vođenju odgovarajuće politike regionalnog razvoja. U cilju ispunjenja ove preporuke, a po Zaključku Vlade formiran je Monitoring tim za praćenje i kontrolu drzavne pomoći Ministarstva finansija, koji je sačinio Izveštaje o popisu obima i vrsta državne pomoći u Crnoj Gori sa podacima za i godinu, kao i za i godinu. Shodno odredbama Zakona,jedinica Ministarstva finansija je sačinila prvi sveobuhvatan Izvještaj, s obzirom da Izvještaje za i godinu, kao i Izvještaj za i godinu Vlada nije razmatrala i usvajala. Ove Izvještaje Ministarstvo finansija dostavljalo je na uvid Evropskoj Komisiji.

5 - 4 - S obzirom da je Pravilnikom o sadržaju Godišnjeg izvještaja o kontroli drzavne podrške i pomoći (Sl. list RCG, br. 7/08), članom 5, propisano da ovaj Izvještaj, izuzetno, ne mora da sadrži izveštaje za i godinu, to su u ovom Izvještaju dati pojedini podaci iz ovih izvještaja, koji omogućavaju uporedivost pojedinih kategorija drzavne podrške i pomoći. Pravilnik o sadržaju godišnjeg izvještaja o kontroli državne podrške i pomoći u članu 2 navodi da godišnji izvještaj obuhvata i izvještaj o radu komisije za prethodnu godinu. Komisija je počela sa radom u godini. Iz tog razloga će izvještaj o njezinom radu biti obuhvaćen izvještajem za godinu Metodologija za izradu popisa državne pomoći U izradi popisa dodijeljene državne pomoći u godini, za potrebe izrade Izvještaja za godinu, pošlo se od metodologije koja je u Evropskoj uniji propisana u oblasti izvještavanja o dodijeljenoj državnoj pomoći i zemlje članice je primjenjuju u izradi svojih godišnjih izvještaja. Navedena metodologija je, u najvećoj mogućoj mjeri, primjenjena u izradi Izvještaja za godinu, obzirom da su obaveza izrade izvještaja, rokovi i metodologija, propisani zakonskim i podzakonskim propisima. Pri tom treba imati u vidu da, u godini nije bio uspostavljen popis državne pomoći, koji bi predstavljao cjelovitu bazu podataka za izradu godišnjeg izvještaja, a koji bi bio zasnovan na obaveznom prijavljivanju namjeravane državne pomoći, prije njene dodjele. Posebno se ističe, da su podaci za i godinu prerađeni u skladu sa metodologijom koja je primjenjena za godinu, kako bi bili uporedivi i kako bi se dobila realnija slika o obimu i kategorijama dodijeljene državne pomoći u sve tri izvještajne godine. Na osnovu iskustva stečenog pri izradi ranijih Izvještaja, a u cilju pravilnog razvrstavanja podataka, jedinica Ministarstva finansija,koja obavlja stručne i administrativne poslove za Komisiju za kontrolu drzavne podrške i pomoći, je sačinila posebne obrasce za prikupljanje podataka, koji su olakšali postupak formalnog izvještavanja davalaca o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini. Navedeni obrasci predstavljaju prvi korak ka uspostavljanju sistema izvještavanja o dodijeljenoj državnoj pomoći. Međutim, nije bilo moguće u potpunosti primijeniti metodologiju Evropske unije, s obzirom da se državna pomoć još uvek nije notificirana kao: - "šema državne pomoći", koja predstavlja skup svih akata na osnovu kojih se državna pomoć dodjeljuje korisnicima koji nijesu unaprijed poznati, i - "individualna državna pomoć", koja se, na osnovu pojedinačnog akta, dodjeljuje unaprijed poznatom korisniku. Navedeno će biti realizovano eksplicitnom primjenom Zakona i pratećih podzakonskih propisa, kojima je uspostavljen pravni osnov za potpunu primjenu metodologije Evropske unije u oblasti izvještavanja. Polazne osnove za izradu Izvještaja za godinu su: Zakon o kontroli drzavne podrške i pomoći i podzakonski propisi za njegovu primjenu - Izvještaj za i godinu, kao i Izvještaj za i godinu - pravne tekovine Evropske unije (acquis communautaire) u oblasti kontrole državne pomoći. U Izvještaju za godinu, podaci za i 2006 godinu su u skladu sa novom metodologijom izvještavanja, koja obuhvata podjelu državne pomoći po kategorijama, prema primarnim ciljevima dodjele (horizontalna, sektorska i regionalna državna pomoć).

6 - 5 - Državna pomoć je u Evropskoj uniji uređena članovima Ugovora o osnivanju Evropske zajednice ( u daljem tekstu: Ugovor). Kako Ugovor ne sadrži formalnu definiciju državne pomoći, ista može da se izvede na osnovu elemenata sadržanih u odredbi čl. 87. stav 1. i saglasno Zakonu i SSP podrazumijeva svaku pomoć koja je: - dodijeljena iz javnih sredstava u bilo kom obliku, - selektivna, jer pruža ekonomsku prednost određenom privrednom subjektu, sektoru ili regionu, odnosno proizvodnji određenih proizvoda, ili pružanju određenih usluga i time narušava ili prijeti da naruši tržišnu konkurenciju i utiče na medjunarodnu trgovinu Prema metodologiji Evropske komisije, državnom pomoći se ne smatra pomoć dodijeljena korisnicima koji nijesu privredni subjekti, odnosno koji ne obavljaju djelatnost proizvodnje i/ili prometa robe i/ili vršenja usluga na tržištu. U skladu sa navedenim, Izvještaj za 2007.godinu ne sadrži podatke o pomoći: - dodijeljenoj domaćinstvima, invalidnim licima, za potrebe izgradnje infrastrukture u okviru javnog sektora (ukoliko je pristup infrastrukturi obezbijeđen za sve potencijalne korisnike pod jednakim uslovima); - koja ima karakter opštih mjera i dostupna je svim subjektima pod istim uslovima (kvote, javne nabavke, tehnički standardi, opšte m jere poreske politike), - za potrebe odbrane i javnih radova. 2. DODIJELJENA DRŽAVNA POMOĆ U CRNOJ GORI U GODINI 2.1. Državna pomoć u Crnoj Gori u odnosu na osnovne makroekonomske pokazatelje Pokazatelj Državna pomoć BDP 1) D.pomoć u BDP-u Javni rashodi 3) Jed. mjere hiljada eura. hiljada eura god god god ) u % 3,41 3,05 0,98 hiljada eura D.pomoć u rashodima države u % ,41 2,55 Zaposleni 1) broj D. pomoć po zaposlenom eura Stanovništvo 1) broj D. pomoć po EUR stanovniku )Izvori podataka:monstat 2)Izvor podataka: Ministarstvo finansija 3)Javni rashodi su tekuća javna potrošnja Tabela 1.

7 - 6 - U Tabeli 1. prikazani su podaci o ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori, u 2005, i godini, u odnosu na osnovne makroekonomske pokazatelje. Apsolutni iznos dodijeljene državne pomoći je manji u godini, u poređenju sa prethodne dvije izvještajne godine, a smanjen je i procenat njenog učešća u BDP. 1) U godini u Crnoj Gori je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 24,847 miliona eura. Učešće državne pomoći u BDP-u u godini iznosi 3,41%, u godini 3,05%, a u godini iznosi 0,98% Dodeljena državna pomoć u Crnoj Gori u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije Tabela 2. Davalac državne pomoći Ukupna državna pomoć bez sektora saobraćaja i sektora poljoprivrede i ribarstva Učešće u BDP U mil. eura u % Crna Gora ,748 1,47 Crna Gora ,463 2,86 Crna Gora ,151 0,91 EU 25 članica ,42 EU-15 starih članica ,4 EU-10 novih članica ,52 Mađarska 800 0,93 Slovenija 100 0,48 Češka 600 0,51 Slovačka 200 0,45 Poljska ,45 Prema metodologiji Evropske unije u oblasti izvještavanja, u godišnjim izještajima se daje i prikaz dodijeljenih državnih pomoći bez sektora saobraćaja i poljoprivrede. 1) Ministarstvo finansija

8 - 7 - U tabeli 2. prikazani su podaci o dodijeljenoj državnoj pomoći (ažurirani u jesen godine), prema poslednjim raspoloživim podacima na nivou Evropske unije 1) i po pojedinim zemljama koje su u Evropsku uniju pristupile 1. maja godine. Posmatrano u poređenju sa zemljama članicama Evropske unije, Crna Gora nije dodijelila visok iznos državne pomoći, s obzirom na procenat učešća u BDP-u. Radi usporedivosti podataka na nivou Evropske unije i Crne Gore procenat učešća državne pomoći u BDP-u (bez sektora saobraćaja i poljoprivrede), iznosi 0,91% u godini. Iako je evidentno smanjenje učešća državne pomoći u BDP u godini u odnosu na godinu i u odnosu na godinu, još uvijek je iznad prosjeka zemalja članica Evropske unije (0,42%), 2.3. Kategorije državne pomoći Prema metodologiji Evropske unije, državna pomoć se, prema primarnim ciljevima dodjele, dijeli na sledeće kategorije: - horizontalnu državnu pomoć, - sektorsku državnu pomoć, i - regionalnu državnu pomoć. Horizontalna državna pomoć je namijenjena većem broju korisnika, bez favorizovanja unaprijed određenih (poznatih) privrednih djelatnosti, privrednih subjekata, odnosno proizvoda i usluga i znatno manje narušava tržišnu konkurenciju od sektorske državne pomoći. Pozitivni efekti ove kategorije državne pomoći su višestruki, pa iz istog razloga manje narušavaju tržišnu konkurenciju od sektorske državne pomoći. Sektorska državna pomoć je namijenjena određenim privrednim subjektima u pojedinim djelatnostima, odnosno, sektorima. Ova kategorija je znatno selektivnija u odnosu na horizontalnu državnu pomoć i samim tim, u većoj mjeri narušava, ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu. Iz navedenih razloga, Evropska unija primjenjuje posebna pravila za dodjelu državne pomoći u osjetljivim sektorima, kao što su sektori: čelika, uglja, sintetičkih vlakana, brodogradnje, što se, u toku vođenja pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, po pravilu, regulisalo posebnim protokolima. Regionalna državna pomoć se dodjeljuje sa ciljem podsticanja privrednog razvoja nerazvijenih, odnosno manje razvijenih regiona, prije svega onih u kojima je životni standard izuzetno nizak ili u kojima vlada velika nezaposlenost. Ova kategorija državne pomoći se dodjeljuje privrednim subjektima u regionima gde se ulaganja smatraju opravdanim zbog postojanja ekonomskih, prirodnih, socijalnih i/ili drugih nedostataka. 1) Izvor podataka: EU/Competition-State Aid-Scoreboard

9 - 8 - Ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj gori u 2005, i godini po kategorijama Tabela 3. Kategorija 2005.god god. 1.Horizontalne pomoći 2007.god. iznos Učešće% iznos Učešće% iznos Učešće% 8,904 14,37 20,416 31,19 14,779 59,48 Zapošljavanje 3,128 35,13 7,458 36,53 0,063 0,43 Obuka MSP¹ ,294 1,99 Zaštita zivotne ,018 0,12 sredine Razvoj i ,005 0,03 istraživanje Sanacija i restruktuiranje 5,436 61,05 12,958 63,45 0,684 4,63 Izvozne državne 0,340 3,82 pomoći Ostali sektori ,715 92,8 2.Sektorske 38,939 62,86 28,247 43,15 10,068 40,52 pomoći Rudarstvo 3,089 7, Čelik 0,641 1,65 6,689 23,68 7,038 69,90 Saobraćaj 31,945 82, ,138 11,30 Poljoprivreda i 3,250 8,35 4,000 14,16 1,620 16,09 ribarstvo Kultura i ,272 2,70 informisanje Brodogradnja , Ostali sektori 0,014 0,04 17,558 55, Regionalna 14,100 22,76 16,800 25, pomoć Ukupno 61, ,00 65, ,00 24, ,00 ¹ MSP - mala i srednja preduzeća

10 - 9 - Struktura državne pomoći u Crnoj Gori u 2005, 2006 i godini Slika % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005.god 2006.god 2007.god Regionalna Sektorska Horizontalna Podaci iskazani u Tabeli 3. i prikazani na Slici 1. o učešću pojedinih kategorija državne pomoći u ukupnom iznosu dodijeljene državne pomoći u Crnoj Gori, pokazuju da je u godini, učešće horizontalne pomoći (59,48%), a sektorske državne pomoći ( 40,52 %). Regionalna pomoć u godini nije bila dodijeljena. U strukturi ukupno dodijeljene državne pomoći u godini, značajno je povećanje učešća horizontalne državne pomoći, koje iznosi 59,48 %, u odnosu na 31,19 % u godini i 13,90% u godini. U strukturi ukupno dodijeljene državne pomoći u godini, značajno je smanjenje učešća sektorske državne pomoći, koje iznosi 40,52 %, u odnosu na 43,15 % u godini i 62,86 % u godini.

11 Pregled učešća kategorija državne pomoći u Crnoj Gori u 2005, i godini Slika god 2006.god Regionalna Sektorska Horizontalna 2005.god 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Horizontalna državna pomoć Horizontalna državna pomoć u Crnoj Gori u 2005, i godini Vrsta horizontalne d. pomoći god god god. Istraživanje i razvoj 0 0 0,005 Obuka Zapošljavanje 3,128 7,458 0,063 MSP 0 0 0,294 Zaštita životne sredine 0 0 0,018 Sanacija i restrukturisanje 5,436 12,958 0,684 Izvozne državne pomoći 0, Ostale pomoći ,715 Ukupno 8,904 20,416 14,779 Tabela 4. Iznosi u milionima eura

12 Prema podacima iskazanim u Tabeli 4, horizontalna državna pomoć je, u apsolutnom iznosu, u godini u odnosu na godinu, manja za 27,62%, a u odnosu na godinu, veća za 72,6 %. Smanjenje iznosa dodeljene horizontalne državne pomoći u godini u odnosu na 2006 godinu posledica je, prije svega, činjenice da je u g. izvršen značajan otpis obaveza po osnovu javnih prihoda, subjektima kod kojih je okončan postupak privatizacije, sproveden metodom javne aukcije i metodom javnog tendera. U godišnjem izvještaju uneseni su i podaci o ostalim pomoćima. U ovu kategoriju su svrstane pomoći kojima namjena nije mogla biti utvrđena, pa tako nijesu mogle biti razvrstane u predviđene vrste horizontalnoih pomoći. Struktura horizontalne državne pomoći u 2005, i godini Slika 3. U izvještaju upisane su i ostale pomoći. Pod tu kategoriju razvrstane su pomoći kojima namjena pomoći nije mogle biti ustanovljena 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2005.god god god. Ostale pomoći Izvozne državne pomoći Sanacija i restrukturisanje Zaštita životne sredine MSP Zapošljavanje Obuka Istraživanje i razvoj U narednom periodu je potrebno dalje intenzivirati ulaganja u razvoj malih i srednjih preduzeća, koje za krajnji efekat ima povećanje zapošljavanja i uvođenje novih tehnologija. U zemljama u tranziciji, posebno je u praksi potvrđena direktna veza između aktivnosti malih i srednjih preduzeća, kao najdinamičnijeg elementa svake ekonomije i rasta produktivnosti. Takođe je u narednom periodu potrebno aktivnim mjerama politike zapošljavanja stvarati mogućnosti, odnosno ulaganjem sredstava u novo zapošljavanje-samozapošljavanje, stvarati mogućnosti za novo zapošljavanje (organizovanje dodatnog obrazovanja ili obuka, korišćenje slobodnih resursa preduzeća-poslovnog prostora, opreme, obezbeđivanje plasmana robe ili usluga), ili za prevazilaženje perioda traženja novog zaposlenja kroz aktivno traženje posla.

13 Osnovni indikator dostignutog višeg stepena razvoja će se ogledati i u usmeravanju javnih sredstava u: istraživanje i razvoj, programe zaštite životne sredine, uštede energije i povećanje korišćenja alternativnih i obnovljivih izvora energije Sektorska državna pomoć Sektorska državna pomoć u Crnoj Gori u i godini Tabela 5. Sektor god. god. god. Rudarstvo 3, Čelik 0,641 6,689 7,038 Saobraćaj 31, ,138 Poljoprivreda i 3,250 4,000 1,620 ribarstvo Brodogradnja Kultura i informisanje 0 0 0,272 Ostali sektori 0,014 17,558 0 Ukupno 38,939 28,247 10,068 Iznosi u milionima eura Apsolutni iznos dodijeljene sektorske državne pomoći je u godini za odnosu na godinu i za 73,62 % manji u odnosu na godinu. 35,64 % manji u Značajno smanjenje apsolutnog iznosa dodijeljene sektorske državne pomoći, posebno ako se izuzme državna pomoć namijenjena sektoru saobraćaja, je rezultat već pomenute izmijenjene metodologije obračuna iznosa dodijeljene državne pomoći, realizovane povoljnim kreditiranjem i drugačijom podjelom po kategorijama državne pomoći, odnosno, određivanjem primarnih ciljeva dodjele državne pomoći. U i godini u ostale sektore razvrstane su bile i ostale pomoći: Industriji električnih mašina i aparata, industriji hemijskih proizvoda, tekstila, turizma kao i zdravstvene i socijalne zaštite. Pošto te djelatnosti nijesu posebni sektori u vidu državnih pomoći u godini, razvrstane su u horizontalne pomoći, saglasno sa metodologijom Evropske Komisije. Međutim, učećše ove kategorije državne pomoći u ukupno dodijeljenoj državnoj pomoći u godini, od 40,52% i dalje je visoko. Ovaj procenat treba smanjivati, imajući u vidu selektivnost, kao glavno obilježje sektorske državne pomoći, koja po pravilu, u većoj mjeri narušava, ili prijeti da naruši konkurenciju na tržištu. Najveće učešće u sektorskoj državnoj pomoći ima pomoć dodijeljena sektoru čelika. U godini, državna pomoć navedenim sektorima iznosi 40,52 %, ukupne sektorske državne pomoći, odnosno 43,15% u godini i 62,16 % u godini.

14 Struktura sektorske državne pomoći u Crnoj Gori u 2005, 2006 i 2007.g. Slika % 80% 60% 40% 20% Ostali sektori Kultura i informisanje Brodogradnja Poljoprivreda i ribarstvo Saobraćaj Čelik Rudarstvo 0% 2005.god god god Regionalna državna pomoć Regionalna državna pomoć se dodjeljuje u cilju podsticanja razvoja manje razvijenih, odnosno nerazvijenih područja, odnosno regiona i usmerena je na ublažavanje strukturnih problema i regionalne neravnomjernosti u razvoju. Ova kategorija državne pomoći podrazumijeva mjere koje podstiču ekonomsku aktivnost, sa ciljem smanjenja ekonomskih, prirodnih, socijalnih i drugih razlika u tim područjima, odnosno regionima. U godini nijesu bile dodjeljivane državne pomoći po ovom kriterijumu, nego po drugom kriterijumu. U i godini državne pomoći koje su bile dodjeljivane od Fonda za razvoj Crne Gore i jedinica lokalne samouprave svrstane su bile u ovu kategoriju. U godini svrstane su u horizontalne državne pomoći, kao što su bile po namjeni dodjeljivane, u saglasnosti sa metodologijom Evropske Unije. Na osnovu podataka jedinica lokalne samouprave državne pomoći u 2007 su svrstane po kategorijama horizontalne pomoći i po kategorijama kako su dodjeljivane, pa nijesu svrstane pod regionalne pomoći kao u Izvještajima za i godinu. Sredstva egalizacionog fonda ( instrumenta za finansijsko izjednačavanje razvoja opština) data u izvještajima u i godini, u skladu sa metodologijom Evropske Komisije, ne smatraju se državnom pomoći, pa u tom smislu nijesu navedena u Izvještaju za godini.

15 Regionalna državna pomoć u Crnoj Gori u 2005, i godini Tabela 6. Pokazatelj 2005.god 2006.god god. Regionalna državna pomoć 14,100 16,800 0 Izrada regionalnih mapa, po standardima NUTS-a (statistička nomenklatura prostornih jedinica), podobnih za dodjelu državne pomoći, omogućiće primjenu kriterijuma Evropske unije za pravilno usmjeravanje sredstava namijenjenih regionalnom razvoju Instrumenti dodjele državne pomoći Državna pomoć dodijeljena iz javnih sredstava, a u zavisnosti od instrumenta dodjele, prikazuje se kao stvarni ili potencijalni javni rashod ili utiče na manje ostvarenje javnih prihoda. Suština svake dodijeljene državne pomoći je da predstavlja korist za primaoca državne pomoći i da se ta korist mjeri u odnosu na konkurente, kojima nije dodijeljena državna pomoć. Međutim, krajnja finansijska korist za primaoca, koja je sadržana u nominalnoj vrednosti dodijeljene državne pomoći, u velikoj mjeri zavisi od instrumenta dodjele. U godini, državna pomoć u Crnoj Gori je dodjeljivana kroz sledeće instrumente: - subvencije, - poreske olakšice, (poreska oslobađanja, poreska izuzeća, otpis poreza i doprinosa), - povoljne zajmove - kredite, - garancije, - ostale instrumente. Primjena nove metodologije u izradi ovog Izvještaja i načina obračuna visine državne pomoći po pojedinim instrumentima i metodologija opredeljivanja kategorija državne pomoći je razlog što se, u nastavku ovog Izvještaja, daje pregled instrumenata dodjele državne pomoći za godinu.

16 Ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u godini prema instrumentima dodjele Kategorija državne pomoći Tabela 7. Iznosi u milionima eura A1* A2 B1 C1 C2 D Ukupno 1.Horizontalna državna pomoć 1,995 12,119 0,272 0,297 0,089 0,007 14,779 Obuka Zapošljavanje 0, , ,063 MSP 0, , ,294 Sanacija i restrukturisanje 0, ,272 0,012 0, ,684 Zaštita životne 0 0, sredine 0,018 Istraživanje i 0 0, razvoj 0,005 Ostale pomoći 1,589 12, ,007 13,715 2.Sektorska 10,068 8,975 1, , državna pomoć Rudarstvo Čelik 7, ,038 Saobraćaj 0,076 1, ,138 Poljoprivreda i ribarstvo 1, , ,620 Kultura i informisanje 0, ,272 Ostali sektori Regionalna državna pomoć Ukupno 10,970 13,181 0,272 0,328 0,089 0,007 24,85 Za državne pomoći gdje su davaoci dostavili podatke za povoljne kredite u smislu razlike između dodijeljene i referentne kamatne stope (po podacima CBCG), uzeta je ta vrijednost. U slučajevima gdje to nije bilo izvodljivo, za potrebe ovog Izvještaja, uzeta je bila vrijednost od 15%, u skladu sa upustvom EK. * A1 Budžetske podrške i pomoći:donacije,subvencije kamate,otpis duga i umanjeni iznosi prilikom prinudnih poravnanja; A2 Poreske olakšice i socijalna davanja:otpis,izuzeća i oslobođenje od poreza; B1 Drzavni i finansijski transferi u formi udjela u kapitalu; C1 Zajmovi pod povoljnijim uslovima iz javnih i privatnih izvora i zajmovi preduzećima u poteškoćama ; C2 ostale mjere(rezervacije,oprosti ili ubrzana amortizacija); D Garancije

17 Podaci pokazuju da je bila dodijeljena jedna garancija, pa je kao vrijednost državne pomoći bila uzeta vrijednost od 10%, u skladu sa upustvom EK. U tabeli 7, prikazana je ukupno dodijeljena državna pomoć u Crnoj Gori u godini, prema instrumentima dodjele. Tabela prikazuje da je najviše bio korišćen instrument A2 (poreske olakšice i socijalna davanja: otpis, izuzeće i oslobođenje od poreza), a slijedi mu instrument A1( subvencije). U godini, kao ni u godini, nije bilo aktiviranja izdatih garancija, odnosno plaćanja. Struktura instrumenata dodjele državne pomoći u Crnoj Gori u godini Slika 5. Ukupno A1 A2 B1 C1 C2 D

18 3. ZAKLJUČAK Donošenjem Zakona o kontroli državne podrške i pomoći («Službeni list RCG», broj 26/07), Uredbe o bližim kriterijumima, namjeni i uslovima dodjele državne podrške i pomoći («Službeni list RCG», broj 13/08), Uredbe o načinu i postupku podnošenja i sadržaju potrebne dokumentacije za prethodnu i naknadnu kontrolu državne podrške i pomoći («Službeni list RCG», broj 13/08), i Pravilnika o sadržaju godišnjeg izvještaja o kontroli državne podrške i pomoći («Službeni list RCG», broj 07/08), uspostavljena je kontrola u oblasti državne pomoći i stvorile pravne i institucionalne osnove za ubrzanje reformi, dalje vođenje ekonomske politike koja garantuje makroekonomsku stabilnost i jačanje konkurentnosti privrede, usmjeravanje javnih sredstava tamo gdje su najneophodnija, sa ciljem ostvarivanja održivog ekonomskog razvoja u cjelini, sa posebnim akcentom na regionalni razvoj. Popis državne pomoći je prvi značajan korak u uspostavljanju pravno-institucionalnog okvira za kontrolu državne pomoći. Izveštavanjem o kategorijama, instrumentima i iznosima dodijeljene državne pomoći, obezbeđuje se transparentnost sistema državne pomoći. Obaveza izvještavanja o dodijeljenoj državnoj pomoći na svim nivoima vlasti u Crnoj Gori propisana je Zakonom, dok se podzakonskim propisima bliže uređuju metodologija izrade i rokovi za dostavljanje podataka, u cilju pribavljanja sveobuhvatnih i kvalitetnih podataka od davalaca državne pomoći. Godišnji izvještaj o kontroli državne podrške i pomoći, shodno odredbama člana 15 stav 1 Zakona o kontroli državne podrške i pomoći, Komisija podnosi Vladi i Skupštini do 30. juna tekuće godine, za prethodnu godinu. Na osnovu člana 6 Zakona o kontroli državne podrške i pomoći, Vlada Crne Gore je donijela Rješenje o imenovanju Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći(«službeni list CG», br. 8/07 i 16/08). Zadatak Komisije je da razmatra, ocjenjuje i odobrava predloge državne podrške i pomoći, koje podnosi davalac, kao i da vrši kontrolu dodjele i korišćenja državne podrške i pomoći. Uslovi i postupak za dodjelu državne podrške i pomoći su na detaljan način uređeni donošenjem Uredbe o bližim kriterijumima, namjeni i uslovima dodjele državne podrške i pomoći i Uredbe o načinu i postupku podnošenja i sadržaju potrebne dokumentacije za prethodnu i naknadnu kontrolu državne podrške, čime su stvorene pravne pretpostavke za rad Komisije. Budući da su navedeni podzakonski akti donešeni u februaru godine, Komisija je zvanično počela sa radom u martu godine.

19 U vezi sa navedenim ukazujemo da je Godišnji izvještaj o kontroli državne podrške i pomoći za godinu pripremiljen od strane Ministarstva finansija koje shodno odredbama člana 8 stav 1 tačka 5) Zakona o kontroli državne podrške i pomoći obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za Komisiju, a takođe priprema i godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj podršci i pomoći. Godišnji izvještaj o kontroli državne podrške i pomoći za godinu, urađen je na osnovu podataka dostavljenih od strane davalaca državne pomoći a u skladu sa metodologijom propisanom od strane Evropske komisije u oblasti izvještavanja o državnoj pomoći. Komisija za kontrolu državne podrške i pomoći, je na sjedici održanoj 25. juna godine usvojila Godišnji izvještaj o kontroli državne podrške i pomoći za godinu. Napominjemo da je Godišnje izvještaje za i godinu uradio Monitoring tim Ministarstva finansija. Izveštaj za godinu koncepcijski se razlikuje u odnosu na prethodne Izveštaje zbog drugačijeg metodološkog pristupa koji je primijenjen, čime je obezbijeđena sveobuhvatnija izrada popisa državne pomoći, posebno sa aspekta kriterijuma koji opredjeljuju kategorije državne pomoći, prema primarnim ciljevima dodjele kojima se definišu instrumenti za dodjeljivanje državne pomoći. U narednom periodu, sredstva državne pomoći bi trebalo preusmjeriti od socijalnih ciljeva ka dobro pripremljenim projektima, odnosno ka horizontalnim ciljevima kao što su ulaganja u: mala i srednja preduzeća, istraživanje i razvoj, zapošljavanje, obuku i usavršavanje zaposlenih, zaštitu životne sredine drugo. Cilj državne pomoći, trebalo bi da bude podrška strategiji Vlade Crne Gore u pravcu povećanja privrednog rasta, sprovođenja strukturnih reformi i boljeg upravljanja javnim finansijama, posebno u dijelu javnih rashoda.

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u godini Podgorica, jun godine KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2009. godini Podgorica, jun 2010. godine SADRŽAJ 1. IZVJEŠTAJ O DODIJELJENOJ DRŽAVNOJ POMOĆI U CRNOJ

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 11. mart 2016. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći (Službeni list KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica 01. jun 2012. godine Na osnovu člana 20 i 21 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11) i člana 196 ZUP-a ("Službeni

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli d KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 18. jun 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i 57/11)

Више

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg

IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trg IMF Country Focus Autoput sa gustim saobraćajem u Holandiji: Ekonomski rast je ubrzao u cijeloj Europi, pretvarajući kontinent u pokretač globalne trgovine (foto: Halfpoint/iStock by Getty Images) IMF

Више

Slide 1

Slide 1 Crna Gora Ministarstvo ekonomije PREGLED OBAVEZA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Autor: Božidar Pavlović Radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru - Podgorica - 10.12.2018.

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti 55 iz 2014. godine definisana su pitanja javnog duga. Shodno ovom Zakonu, javni dug obuhvata dug centralnog nivoa države (državni dug) i lokalnog

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Министарство рударства и енергетике Систем енергетског менаџмента у Републици Србији - Закон о ефикасном коришћењу енергије - Проф. Др. Милош Бањац, помоћник министра Семинар Успостављање

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 03_Prezentacija 1_Lea_ [Compatibility Mode] Efikasnost i efektivnost državnih pomoći Lea J. Lekočević SAM GIZ ekspert za državne pomoći Podgorica, 30. oktobar 2013. godine Page 1 Opšti nalazi Evropa 2010 strategija EZ za rast u ovoj deceniji jedinstveno

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.

State Aid Management Project Funded by the European Union Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2. Pregovori za pristupanje Evropskoj Uniji Poljsko iskustvo Mikolaj Stasiak GIZ SAM ekspert 2.-3. jul 2013. Podgorica Page 1 Istorija Evropski ugovor 19. maja 1990. Poljska je zvanicno podnijela zahtjev

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Microsoft Word - Javni oglas petak

Microsoft Word - Javni oglas petak Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija ( Službeni list Crne Gore, broj 80/15) VLADA CRNE GORE SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE objavljuje JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontro

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontro KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 17. februar 2017. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 2 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG" br. 74/09 i 54/11)

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog -

ZAKON O EFIKASNOM KORIŠĆENJU ENERGIJE - Predlog - Crna Gora Ministarstvo ekonomije ENERGETSKA EFIKASNOST U TRANSPORTU Autor: Aleksa Ćulafić Dani energetske efikasnosti - Tivat, 5. mart 2019. godine Institucionalni okvir; Sadržaj: Razvoj održivog korišćenja

Више

JAVNI DUG 06

JAVNI DUG 06 JAVNI DUG 06 Intenzivna realizacija izgradnje dionice auto-puta u toku 2018. godine, uzrokovala je nastavak trenda rasta javnog duga Crne Gore. Prema podacima Ministarstva finansija, bruto javni dug na

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Microsoft Word - RSC doc

Microsoft Word - RSC doc UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo UNMIK NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo УНМИК/РЕГ/2001/23 29. септембар 2001. године

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Makroekonomija

Makroekonomija Makroekonomija Prof.dr Maja Baćović 14/02/2019. Cilj kursa Upoznati studente sa osnovnim makroekonomskim problemima, načinom mjerenja makroekonomskih aktivnosti, međuzavisnostima na makro-nivou i mogućnošću

Више

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi

Ekonomija Regiona - Ispitna Pitanja - Seminarski Maturski Diplomski Radovi Ispitna pitanja EKONOMIJA REGIONA SVETA 1. Transnacionalni ekonomski poredak 1.2.1 i 1.2.2 2. Institucije transnacionalnog ekonomskog poretka 1.2.3 3. Mehanizmi transnacionalnog poretka i globalizacija

Више

11.cdr

11.cdr Пословна зона Tермоелектрана Станари ПОСЛОВНА ЗОНА ТЕРМОЕЛЕКТРАНА Пословна зона Термоелектрана представља мјесто будућег привредног развоја општине Станари и дом нових инвестиција. Налази се у фази обезбјеђења

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU. Nakon što

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Banja Luka, jun 2018. godine Nacrt ZAKON O IZMJENI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Član 1. U Zakonu o privrednim društvima ( Službeni

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД 2009. ДО 2012. ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од 2009. до 2012. године ( Службени

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, фебруар

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, фебруар РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА Бања Лука, фебруар 2015. године Нацрт ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА Члан 1. У Закону о Јединственом регистру финансијских извјештаја

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ПРИЛОГ: Табеле

ПРИЛОГ: Табеле САВЕЗ САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Оделење за економска и социјална питања ПРИКАЗ ОСНОВИХ МАКРОЕКОНОМСКИХ ПОКАЗАТЕЉА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ /број 3/12 од 18.04.2012. године/ Београд, април 2012.

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више



 506. Na osnovu člana 40 stav 4 Zakona o državnoj imovini ("Službeni list CG", broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. jula 2010. godine, donijela je UREDBA O PRODAJI I DAVANJU U ZAKUP STVARI U DRŽAVNOJ

Више

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 12. Устава Републике Србије

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 12. Устава Републике Србије ОБРАЗЛОЖЕЊЕ I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА Уставни основ за доношење овог закона садржан је у одредби члана 97. тачка 12. Устава Републике Србије ( Службени гласник РС број 98/2006) (у даљем тексту:

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Razvoj i perspektive trzista municipalnih obveznica u Srbiji.ppt [Compatibility Mode] RAZVOJ I PERSPEKTIVE TRŽIŠTA MUNICIPALNIH OBVEZNICA U SRBIJI Medjunarodna d konferencija Beogradske berze Upgrade in Belgrade 2012 Aleksandar Bućić 21. oktobar 2012, Beograd STRUKTURA PREZENTACIJE Opšti

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 462. Na osnovu člana 44 stav 10 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA

Више

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz

State Aid Management Project Funded by the European Union Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz Jačanje kapaciteta crnogorskih institucija u oblasti državne pomoći Studije slučaja UOEI iz opština u Crnoj Gori Podgorica (Crna Gora), 16. decembar 2014. Page 1 Odabrane studije slučaja Javne radiodifuzne

Више

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr

KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontr KOMISIJA ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI Broj: 01- Podgorica, 12. decembar 2014. godine Na osnovu člana 10 stav 1, tačka 1 i člana 19 stav 3 Zakona o kontroli državne pomoći ("Službeni list CG", br. 74/09 i

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више