РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:"

Транскрипт

1 Број: 2188/1 Датум: године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ 1

2 У здравственим установама унапређење квалитета рада здравствене заштите, је саставни део свакодневних активности здравствених радника и сарадника као и свих других радника у здравственим установама. То је континуиран процес чији је циљ да се достигне виши ниво ефикасности и ефективности у самом раду, као и већи степен задовољства корисника и запослених. Министарство здравља Републике Србије у сарадњи са Републичким фондом за здравствено осигурање Београд, је иницирало праћење и унапређење квалитета рада у здравственим установама примарне и секундарне здравствене заштите године, најпре кроз интерни акт Објашњење за праћење квалитета рада у здравственим установама, да би се већ крајем године дошло до радне верзије Правилника о показатељима квалитета рада здравствене заштите а средином године и до његовог званичног усвајања (Сл. гласник РС бр.57/2007.). Међутим, обзиром да праћење показатеља квалитета рада представља континуирани процес где се показатељи квалитета прилагођавају постојећим потребама, године усвојен је нови Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите (Сл. гласник РС 49/2010.), који дефинише нове показатеље који треба да достигну одређени степен квалитета. Методолошко упутство за поступак извештавања здравствених установа о показатељима квалитета здравствене заштите од стране Института за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут изашло је у јуну године тако да се показатељи квалитета рада из претходно наведеног Правилника прате у здравственим установама од 1. јануара године. У ситуацији када су средства која се обезбеђују за здравствену заштиту из јавних прихода ограничена и недовољна за стално растуће потребе здравственог система треба применити стручне и искуствене показатеље у области праћења квалитета рада у здравственим установама, како би се за исход по здравствену заштиту пацијената, обезбедила ефикасна и рационална здравствена заштита. Свакако треба имати у виду да се унапређењем и праћењем квалитета рада здравствених установа стварају услови за успостављање процеса лиценцирања и акредитације. Треба имати у виду да је за стално унапређење квалитета рада у здравственим установама одговорна пре свега Комисија за унапређење квалитета рада здравствене установе која је формирана од стране директора, руководећи тим и директор. Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите који се спроводи у здравственој установи. Наведена Комисија је у обавези да на почетку календарске године сачини предлог Програма за унапређење квалитета рада здравствене установе. Квалитет здравствене заштите је сложен показатељ функционисања здравствене службе који се састоји из бројних компоненти. У основи се налази исход, а сем тога може да се сагледава и структурални и процесни аспект. Разматрање квалитета рада може бити усмерено на примарни, секундарни и терцијарни ниво. Ова анализа показатеља квалитета рада обухвата територију Браничевског округа на којој се налазе осам домова здравља, две опште болнице и једна апотекарска установа са својим апотекама у свим општинама округа. Домови здравља и апотеке се налазе у општинама Велико Градиште, Голубац, Жабари, Жагубица, Кучево, Мало Црниће Петровац и Пожаревац које административно припадају Браничевском округу. Општа болница Пожаревац и Петровац налазе се на територији наведеног округа. 2

3 I ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Под показатељем квалитета подразумева се квантитативан показатељ који се користи за праћење и евалуацију квалитета неге и лечења пацијената, као и подршка активностима здравствене заштите. Показатељи квалитета обухватају и показатеље квалитета рада здравствених установа, као и показатеље квалитета који се односе на рад комисије за унапређење квалитета рада, стицање и обнову знања и вештина запослених, вођења листа чекања, безбедност пацијената, задовољство корисника услугама здравствене службе и задовољство запослених. Према Правилнику о показатељима квалитета здравствене заштите, показатељи квалитета рада су утврђени према нивоима здравствене делатности, према врстама здравствених установа и према медицинским гранама. У 2014.години показатељи квалитета су праћени за целу календарску годину, као и i године, док је у години праћење показатеља било само за шест месеци. 1. Дом здравља здравствена делатност коју обављају изабрани лекари Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обављају изабрани лекари у служби за здравствену заштиту одраслог становништва јесу: 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили изабраног лекара, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара, 5. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 година вакцинацијом против сезонског грипа, 6. Проценат оболелих од повишеног притиска (I10-I15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90, 7. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна, 8. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц), 9. Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе IТМ, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање, 10. Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест), 11. Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином. 3

4 Табела бр. 1 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ЛЕКАРА У СЛУЖБИ ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 3.Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код лекара 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 5.Обухват регистрованих корисника старијих од 65 г. вакцинацијом против сезонског грипа 6.Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90 Велико Гради ште Голу бац Жаба ри Жагу бица Кучево Мал о Црн иће Петров ац Пож арев ац Брани чевски округ , , ,4 84,7 90,5 90,6 2 3, ,4 1,9 1, ,6 16,8 13,1 96,6 20,5 24,7 19,3 27,3 26,1 24,6 4, ,5 1,6 4,1 3, , ,9 20,8 6,8 14,1 12,7 19,1 13,3 12,7 12,7 77,7 67,4 36,7 66,2 78,7 55, ,9 66,5 4

5 7.Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. 8.Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). 9.Проценат регистрованих корисника у чији је здр.картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе-итм, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање 10.Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) 11.Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином ,3 41,1 60, ,3 58,2 46, ,5 29,1 61,2 60,4 10,7 25,8 72,6 51,4 51,4 12,3 30,2 97,5 46,5 6, ,8 38,8 10 1,3 5, ,3 2,4 8,6 8,3 7,2 13,4 77,3 10,1 58,3 68,4 45, ,2 37,3 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара, је показатељ који нам говори у којој мери је изабрани лекар активан у обезбеђивању здравствене заштите становницима на својој листи. Вредности овог показатеља у служби опште медицине су се кретале од 76,4% у Малом Црнићу где је уједно и најнижи проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара, до 100% (Велико Градиште, Жабари и Кучево). Просечна вредност овог показатеља на територији Браничевског округа је 90,6%. У поређењу са претходним годинама, вредност показатеља је без промена, док је у поређењу са просеком Републике Србије знатно већи. 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара је индикатор који указује на способност и вештину лекара да реши здравствени проблем. Најповољнији однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара забележен је у Пожаревац 5

6 (1,3) и Жагубица (1,4), а најнеповољнији у Голубац ( 3,5 поновних посета на једну прву). Просечна вредност овог показатеља у служби опште медицине Браничевског округа је 1,6 и у поређењу са претходним годинама не показује битне промене. 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код лекара указује на улогу изабраног лекара опште медицине као,,чувара капије,, за улаз у виши ниво здравственог система. Вредности овог показатеља су се кретале од 13,1% у Голубац што је и најповољније до 96,6% у дому здравља Жабари, где је скоро сваки пацијент био упућен на специјалистичко консултативни преглед. Просечна вредност овог индикатора на територији Браничевског округа била је 24,6% односно сваки четврти корисник је упућен специјалисти на консултацију. 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара је показатељ који указује на удео превентивних прегледа у укупном броју услуга изабраног лекара. Капитацини подстицај до 30% од варијабилног дела плате изабраног лекара. Вредности показатеља у домовима здравља су се кретале од 1,6% ( Жагубица) до 5,2% ( Пожаревац). Просечна вредност овог показатеља у Браничевском округу је 4,4%. 5. Обухват регистрованих корисника старијих од 65 г. вакцинацијом против сезонског грипа је показатељ који утиче на смањење трошкова здравствене заштите. Вредности показатеља су се кретале у интервали од 4,9% у Велико Градиште до 20.8% у Голубац. На територији Браничевског округа је обухваћено 12,7% старих имунизацијом против грипа односно сваки осми. 6. Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90, је показатељ који указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, пре свега кардиоваскуларним обољењима. Утиче директно на смањење трошкова лечења компликација. У Жабари је најмањи удео хипертоничара 37,6% којима је на крају године био регулисан крвни притисак. Највећи удео са нормалним вредностима крвног притиска 78,8% је имао Дом здравља Кучево. Просечна вредност овог показатеља у Браничевском округу је 66,5%. 7. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. Значај овог показатеља указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, пре свега дијабетес мелитусом и утиче на смањење трошкова лечења компликација. У Мало Црниће је најмањи удео пацијената оболелих од шећерне болести који су упућени офталмологу (17%), док је Голубац са највећим процентом 80,5% упућених на преглед очног дна. У Браничевском округу просечна вредност овог индикатора је 46,9%. 8. Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). Значај овог показатеља указује на квалитет и успешност менаџмента хроничним масовним болестима, пре свега дијабетес мелитусом и утиче на смањење трошкова лечења компликација као и претходни показатељ. Вредности показатеља су се кретале у интервалу од 10,7% у Мало Црниће код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина у крви (ХбА1ц) до 72,6% у Пожаревац. Просечна вредност наведеног показатеља у округу је 51,4%. 9. Проценат регистрованих корисника у чији је здравствени картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе-итм, пушачки статус и препоручени савети за здраво 6

7 понашање, указује на значај контроле фактора ризика за настанак хроничних масовних болести. Веома мали удео регистрованих корисника је у Мало Црниће 6,1%, док је највећи број корисника у чијем се здр. картону налазе убележени горе наведени елементи у Жагубица 97,5%. Код 38,8% пацијената су у здравствени картон убележене вредности крвног притиска, боди мас индекса, пушачког статуса и дат је савет о здравим стиловима живота. 10. Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест), је показатељ који указује на успешност скрининга колоректалног карцинома и утиче на дужину преживљавања. Вредности овог показатеља су се кретале од 1,3% у Голубац и Жагубица, до 22,3% у Кучево. Овај тест на нивоу Браничевског округа је урађен код 7 пацијената од 100 особа старијих од 50 година. 11. Проценат епизода са тонзилофарингитисом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Вредности овог показатеља су најниже у Жабари 10,1% што је добро а највише у Голубац 77,3% што говори о изузетно великој употреби пеницилина у лечењу тонзилофарингитиса. Просечна вредност овог показатеља у Браничевском округу је 37,3% и скоро је иста каио и претходне године. 7

8 Графикон бр.1 Показатељи квалитета у служби опште медицине Браничевског округа од 2012 до године Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног лекара 90,6 91,1 89,8 Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног лекара 1,6 1,4 1,8 Однос броја упута издатих за специјалистичко консултативни преглед и укупног броја посета код лекара 24, ,5 Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код лекара 4,4 4,6 4,5 Обухват регистрованих корисника старијих од 65 г. вакцинацијом против сезонског грипа 12,7 17,3 14,6 Проценат оболелих од повишеног крвног притиска (И10-И15) код којих је на последњем контролном прегледу, вредност крвног притиска била нижа од 140/90.Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна. 55,3 46,9 47,4 53,4 66,5 65,6 Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина (ХбА1ц). 51,4 53,6 60,8 Проценат регистрованих корисника у чији је здр.картон убележена вредност крвног притиска, индекс телесне масе-итм, пушачки статус и препоручени савети за здраво понашање 30,3 38,8 39,7 Проценат регистрованих корисника старијих од 50 година којима је урађен тест на крвављење у столици (хемокулт тест) 7,2 6,9 6 Проценат епизода са тонзилофарингитом (Ј02, Ј03) код којих је као прва терапија ординирана терапија пеницилином 37,3 36,7 46, Анализирајући графикон бр.1 у коме су приказани претходно наведени показатељи кроз временски период од до године може се уочити да су вредности посматраних показатеља углавном исте или приближне. Код показатеља који се односи на оболеле од повишеног крвног притиска којима је на последњој контроли вредност притиска била нормална уочава се већи удео, што је добро. 8

9 Графикон бр. 2 - Проценат оболелих од шећерне болести (Е10-Е14) који су упућени на преглед очног дна у Браничевском округу је 46,9 (у претходној години 47,4%), а код којих је бар једном одређена вредност гликолизираног хемоглобина 51,4% (ХбА1ц) је (у предходној години 53,6%). Најбоља здравствена заштита дијабетичара према наведеним показатељима је у Дому здравља Голубац, Кучево и Пожаревац. Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар доктор медицине специјалиста педијатрије у служби за здравствену заштиту деце и омладине јесу: 1. Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили изабраног педијатра, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног педијатра, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код педијатра, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код педијатра, 5. Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик, 6. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којима је ординирана ампулирана терапија, 7. Проценат предгојзне и гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани, 8. Обухват деце у 15 години живота комплетном имунизацијом. 9

10 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНИХ ПЕДИЈАТАРА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014.ГОДИНИ -Превентивни прегледи код деце и школске деце су у години реализовани на територији Браничевског округа са уделом од 17,8% ( ,2%), што значи свако шесто дете је превентивно прегледано. Највише превентивног рада је било у педијатријској служби у Жабарима 77,8% а најмање у Кучеву (11,6%). Табела бр. 2 Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисника који су из било ког разлога посетили свог изабраног педијатра 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног педијатра 3.Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код педијатра 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код педијатра 5.Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан Циљ квалит ета 80-85% Велик о Гради ште Голу бац Жаб ари ,7 100 Вредност показатеља Жагуб Куч ица ево 100 Мал о Црн иће Петро вац на Млав и Пожар евац Брани чевск и округ 97,8 74, ,6 91,9 1:1 0,8 1,3 0, ,5 0,4 0,4 0, % 14,3 8,5 34,4 4,7 11,5 7,2 8,6 10,3 10,4 13,9 15,8 77,8 23,2 11,6 28,7 16,2 17,8 17,8 46,4 27,4 85,3 41,6 40,3 31,8 31,9 28,4 35,7 10

11 антибиотик 6. Проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија. 7.Проценат предгојазне и гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани. 8.Обухват деце у 15. години живота комплетном имунизацијом 50-70% 15,5 3, ,4 6,7 3,5 7 6, ,5 98,3 96,8 85% ,4 96,1 99,2 97,73 - Показатељ Проценат епизода са акутним инфекцијама горњих дисајних путева (Ј00-Ј06) код којих је при првом прегледу прописан антибиотик у Браничевском округу је 35,7% ( ,4%). Овај показатељ указује на поштовање водича добре праксе за примену антибиотске терапије и рационалну употребу антибиотика. Лечење акутних инфекција антибиотицима је изузетно заступљено у педијатријској служби Жабари чак 85,3%, док се употреба антибиотика знатно рационалнија у осталим домовима здравља, а најмања у Голупцу 27,4% и Пожаревцу 28,4%. - Индикатор проценат епизода свих обољења код деце лечених антибиотицима у којим је ординирана ампулирана терапија у Браничевском округу је 6,7% (у прошлој години је износио 7,2%). Значај показатеља за квалитет указује на квалитет и конфор терапије антибиотицима код деце. Једино у Дому здравља Жагубица није у лечењу апликована ампулирана терапија. Индикатор показује најмање вредности ампулиране антибиотске терапије у педијатријској служби Голубац 3,1% и Петровац на Млави 3,5%, а највише у Велико Градиште 15,5%. 11

12 Графикон бр.3 - Проценат предгојазне/гојазне деце у чији је здравствени картон убележен статус ухрањености и дат савет о правилној исхрани указује на менаџмент факторима ризика код деце и у Браничевском округу је изузетно висок (96,8%). У свим Домовима здравља наведеног округа ова услуга је приказана у великом проценту почев од Великог Градишта 100% па до Петровца на Млави (69,5%). Деца у 15. години живота су такође на територији округа у великом обухвату комплетно имунизована вакцинама према дефинисаном Правилнику о имунизацији 97,7%, уз напомену да је у Малом Црнићу овај индикатор имао најнижу вредност 78,4%. Овај показатељ указује на активну улогу изабраног педијатра у обухвату деце вакцинацијом. Показатељи квалитета изабраних лекара у служби за здравствену заштиту жена Показатељи квалитета који се прате у области здравствене делатности коју обавља изабрани лекар доктор медицине специјалиста гинекологије у служби за здравствену заштиту жена јесу: 1. Проценат регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле изабраног гинеколога, 2. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога, 3. Однос броја упута издатих за специјалистичко-консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога, 4. Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога, 5. Проценат корисница од година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривања рака грлића материце, 6. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци. 12

13 Табела бр. 3 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНОГ ГИНЕКОЛОГА У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2014.ГОДИНИ Назив показатеља 1.Проценат регистрованих корисница који су из било ког разлога посетиле свог изабраног гинеколога 2.Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога 3.Однос броја упута издатих за специјалистичкоконсултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога 4.Проценат превентивних прегледа у укупном броју прегледа и посета код гинеколога 5.Проценат корисница од 25 до 69 година старости обухваћених циљаним прегледом ради раног откривања рака грлића материце 6. Проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци Циљ квалит ета 30-35% 30-35% Велик о Гради ште Голу бац Жаб ари Вредност показатеља Жагуб Куч ица ево Мал о Црн иће Петро вац на Млав и Пожар евац Брани чевск и округ 77,4 68,3 80,4 51,6 91,5 77,4 85,7 91,5 85,3 1,5 1,3 0,8 0,7 0,8 1,2 0,4 0,5 0,7 7,2 5,7 28,1 1,8 9,5 1,7 6,1 6,7 6,8 37,1 40,4 56,3 39,1 57,6 21,7 34,7 43,5 41,8 32,9 18,5 85,1 35,7 29,7 2,5 55,4 25,5 29,3 8,8 24,8 85,2 0,5 52, ,2 19,4 23,1 13

14 У којој је мери изабрани гинеколог активан у обезбеђивању здравствене заштите особама женског пола, указују нам вредности показатеља регистрованих корисница које су из било ког разлога посетиле свог гинеколога. Најниже вредности овог показатеља уочавају се у служби здравствене заштите жена Жагубица 51,6%, а највише у Пожаревац 91,5% и Кучево 91,5%. На територији Браничевског округа 85,3% је изабрани гинеколог активан у обезбеђивању здравствене заштите. Однос првих и поновних прегледа ради лечења код изабраног гинеколога је индикатор који указује на способност и вештину гинеколога да реши здравствени проблем. Вредности индикатора су се кретале у интервалу од 0,4 у Петровац на Млави где је најповољнији однос, до 1,5 у Велико Градиште где је однос најнеповољнији. Показатељ односа броја издатих упута за специјалистичко консултативни преглед и укупног броја посета код гинеколога указује на улогу изабраног гинеколога као чувара капије за улаз у здравствени систем. Просечна вредност овог показатеља у посматраном округу је 6,8 што значи да на 100 посета гинекологу напише се око 7 упута за специјалистичко-консултативни преглед. Најмање упута написао је гинеколог у Жагубица 1,2 а највише их је написано у Жабари. У области здравствене заштите жена превентивни прегледи су у години на територији Браничевског округа били заступљени са 41,8% што је нешто више у односу на претходну годину (39,5%). Највише превентивних прегледа урађено је у Жабари 56,3% а најмање у Мало Црниће 21,7%. Графикон бр.4 Показатељ циљаног прегледа на карцином грлића материце код жена указује на успешност скрининга карцинома грлића материце код жена од 25 до 69 година. Скрининг је реализован са обухватом од 29,3% у Браничевском округу, што значи да је скоро свака трећа жена старости од 25 до 69 година била прегледана. Највећи проценат ових прегледа је спроведен у Жабарима 85,1% а најмањи у Малом Црнићу 2,5%. Индикатор проценат корисница од 45 до 69 година старости које су упућене на мамографију од било ког изабраног гинеколога у последњих 12 месеци указује на успешност скининга рака дојке. Превентабилне болести попут карцинома дојке могу се превенирати 14

15 одговарајућим превентивним прегледима, попут мамографије. Ова врста прегледа је најзаступљенија у Петровцу 65,1% најнижа у Жагубици 11,3%, док је на нивоу округа свака четврта жена упућена на мамографски преглед. Стоматолошка здравствена заштита-дом здравља Показатељи квалитета који се прате у стоматолошкој здравственој заштити јесу: 1. Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом концетрованих флуорида, 2. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом флуорида, 3. Проценат деце у седмој години живота са свим здравим зубима, 4. Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима, 5. КЕП код деце у дванаестој години живота, 6. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија, 7. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија, 8. Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом, 9. Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана парадонтопатија, 10. Проценат поновљених интервенција. Табела бр. 4 ИЗВЕШТАЈ СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља Циљ квалит ета Велик о Гради ште Голу бац Вредност показатеља % Жагуб Куч ица ево Жаб ари % Мал о Црн иће Петро вац на Млав и Пожар евац Брани чевск и округ 1.Проценат деце у седмој години живота обухваћених локалном апликацијом 83, ,5 концентрованих флуорида 2. Проценат деце у дванаестој години живота обухваћених локалном апликацијом 91,9 93,2 65, ,5 концентрованих флуорида 3. Проценат деце у 42 21,4 17,9 16,7 88,4 21,8 15,1 57,4 30,5 15

16 седмој години живота са свим здравим зубима 4. Проценат деце у дванаестој години живота са свим здравим сталним зубима 5.КЕП код деце у дванаестој години живота 6. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у седмом разреду основне школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 7. Проценат деце код којих је на обавезном систематском прегледу у трећем разреду средње школе утврђено присуство нелечених ортодонтских аномалија 8.Проценат трудница обухваћених превентивним прегледом 9.Проценат пацијената старијих од осамнаест година живота код којих је конзервативно третирана пародонтопатија 10.Проценат поновљених интервенција 48,7 8,1 20,7 24,7 61,8 30,4 32,9 43,9 39,4 1,2 7,1 2,8 1 1,8 2,2 2,1 1,2 1,8 36,1 44, , ,5 3,5 1, ,2 10 0,9 1,5 5,5 16

17 Графикон бр.5 На графикону се уочава удео деце са свим здравим млечним и сталним зубима у 7. години живота, при чему је највећи проценат у Кучеву, затим Пожаревцу и Великом Градишту, a најмањи у Жагубици и Петровцу 15,1%. На територији Браничевског округа у просеку једна трећина деце је са свим здравим зубима (30,5%). Графикон бр.6 Стање здравих зуба у поређењу са седмогодишњацима код деце у 12. години живота је боље, при чему скоро скоро 40% деце са свим здравим сталним зубима, док свако прегледано дете у просеку има скоро по 2 зуба са каријесом, пломбом или је зуб извађен. 17

18 Графикон бр.7 Анализирајући графикон бр.3 који приказује проценат деце са нелеченим ортодонтским аномалијама откривених у 7. разреду основне школе и 3. разреду средње школе, може се констатовати да је стање изузетно забрињавајуће. Наиме, од укупног броја деце са ортодонтским аномалијама приличан удео деце је са нелеченим аномалијама, при чему је највише у Кучеву 100%, Жагубици и Малом Црнићу, а најмање у Пожаревцу 25% код деце у 7. разреду основне школе. Код средњошколаца је ситуација много лошија највероватније због тога што се мањи број деце систематски прегледа у средњој школи, Са нелеченим ортодонтским аномалијама које су дијагностиковане на систематском прегледу било је у Кучеву 100%, Петровцу 93%, Жагубици 91,5%, а у Великом Градишту више од трећине-38,7%. Иако се специјалисти ортопедије вилица не налазе у мањим местима, стоматолози и специјалисти дечје превентивне стоматологије након систематских прегледа су у обавези да децу са деформитетима упуте на даље лечење специјалисти ортопедије вилица било у Пожаревац или Београд. Патронажна служба Показатељи квалитета који се прате у области поливалентне патронажне службе јесу: 1. Просечан број патронажних посета по новорођеном детету, 2. Обухват новорођенчади првом патронажном посетом, 3. Просечан број патронажних посета по одојчету, 4. Просечан број патронажних посета по особи старијој од 65 година. 18

19 Табела бр.5 ИЗВЕШТАЈ О ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА РАДА ПАТРОНАЖНЕ СЛУЖБЕ ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља 1.Просечан број патронажних посета по новорођеном детету 2.Обухват новорођенчади првом патронажном посетом 3.Просечан број патронажних посета по одојчету 4.Просечан број патронажних посета по особи старијој од 65 година Велик о Гради ште Голу бац Жаб ари Вредност показатеља Жагуб Куч ица ево Мал о Црн иће Петро вац на Млав и Пожар евац Брани чевск и округ 5 5 4,4 4,9 4,8 5,4 4,6 5,2 5, , ,5 99,5 97,9 2,1 2,2 1 2,3 1 1,3 1,9 2,1 1,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 Патронажне посете новорођеној деци од стране патронажних сестара у просеку су око 5 колико подзаконска акта и дефинишу. На територији Браничевског округа новорођенче је у просеку 5 пута посећено од патронажне сестре. Најмањи број посета имају новорођена деца у Жабарима 4,4 а највише у Малом Црнићу 5,4 и Пожаревцу 5,2. Обухват новорођенчади је задовољавајући око 98%, док је одојчади нешто испод 2. Што се тиче патронажних посета особама старијих од 65 година, може се закључити да у просеку свака пета старија особа бива посећена од стране патронажне сестре. Графикон бр.8 19

20 Здравствена заштита радника за лекаре специјалисте медицине рада у дому здравља Показатељи квалитета који се прате у области здравствене заштите радника јесу: 1. Просечан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада, 2. Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту, 3. Проценат запослених које служба медицине рада оспособљава за пружање прве помоћи на радном месту, 4. Проценат повреда на раду, 5. Број утврђених професионалних болести. ИЗВЕШТАЈ О ПРЕВЕНТИВНИМ ПРЕГЛЕДИМА ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ РАДЕ НА РАДНИМ МЕСТИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ, ЕДУКАЦИЈИ О РИЗИЦИМА ПО ЗДРАВЉЕ НА РАДНОМ МЕСТУ И ОСПОСОБЉАВАЊУ ЗА ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ НА РАДНОМ МЕСТУ, О ПОВРЕДАМА НА РАДУ И ПРОФЕСИОНАЛНИМ БОЛЕСТИМА ДОМОВА ЗДРАВЉА БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Табела бр. 6 Назив показатеља 1.Просечан број превентивних лекарских прегледа код запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком по специјалисти медицине рада 2.Проценат запослених који су обухваћени едукацијом о ризицима по здравље на радном месту 3.Проценат запослених које служба медицине рада оспособљава за пружање прве помоћи на радном месту 4.Проценат повреда на раду 5.Број утврђених професионалних болести Петров ац Пожаре вац Браничевски округ ,4 3036,7 0 96,9 96, ,6 2,

21 Едукација о ризицима по здравље на радном месту спроводи се само у Пожаревцу где су скоро сви запослени обухваћени овом едукацијом, као и оспособљени за пружање прве помоћи на радном месту. Повреда на раду је било 2,1%, док верификованих професионалних болести од стране РФЗО а није било у посматраној години. Хитна медицинска помоћ Показатељи квалитета који се прате у области хитне медицинске помоћи јесу: 1. Активационо време Време које је протекло од пријема позива за први ред хитности у диспечерском центру до предаје позива екипи за интервенцију, 2. Реакционо време је време које је протекло од предаје позива екипи за интервенцију до стизања екипе на место догађаја, 3. Време прехоспиталне интервенције, 4. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја, 5. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација у случају изненадног срчаног застоја где екипа хитне медицинске помоћи није била очевидац, 6. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација када је изненадни срчани застој наступио у присуству екипе хитне медицинске помоћи, 7. Проценат пацијената који су самостално решени на терену, 8. Проценат пацијената који су самостално решени у амбуланти хитне медицинске помоћи, 9. Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), 10. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента који су дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова) и транспортовани у најближу установу за примарну коронарну интервенцију, 11. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда са елевацијом СТ сегмента који су дијагностиковани у хитној медицинској помоћи (на терену или у амбуланти), којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетик еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат (у било ком облику) и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза (уколико нема контраиндикација за примену ових лекова), 12. Проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом, 13. Постојање плана за ванредне прилике. На територији Браничевског округа службе хитне медицинске помоћи налазе се у општинама Пожаревац и Петровац на Млави док је у осталим општинама пружање услуга у области хитне медицинске помоћи при служби опште медицине. У службама хитне медицинске помоћи не постоји класичан диспечерски центар као у великим градовима, тако да се телефонски позив непосредно преноси екипи која је присутна у установи и најчешће је то само једна екипа у смени. На територији Браничевског округа екипа хитне медицинске помоћи у просеку за минут ипо прими позив за први ред хитности од особе која се јави на телефонски позив, око 21

22 једанаест ипо минута је потребно да екипа стигне на место догађаја, док је време прехоспиталне интервенције 25,2 минута. У случају изненадног срчаног застоја где екипа ХМП није била очевидац, једна трећина интервенција (31,4%) са кардиопулмоналном реанимацијом је успешна, док је 37,5% успешних КПР обављених који су се десили у присуству екипе ХМП. Пацијенти са акутним коронарним синдромом, њих две трећине бива успешно реанимирано у округу. Табела бр.7 ИЗВЕШТАЈ РАДА СЛУЖБЕ ХИТНЕ МЕДИЦИНСКЕ ПОМОЋИ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Назив показатеља Вредност показатеља Пожаре вац Петров ац Бранич евски округ 1.Активационо време 1, ,6 2. Реакционо време 24,9 8,8 13,1 3. Време прехоспиталне интервенције 4. Проценат извршених кардиопулмоналних реанимација (КПР) у случају изненадног срчаног застоја 5. Проценат успешних КПР у случају изненадног срчаног застоја где екипа ХМП није очевидац 6. Проценат успешних КПР у случају изненадног срчаног застоја који су се десили у присуству екипе ХМП 7. Проценат пацијената који су самостално решени на терену 8. Проценат пацијената који су самостално решени у амбуланти ХМП 9.Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом (АКС) којима је отворен интравенски пут и којима је дат 54,4 21,4 30,3 30,4 65,5 53,9 0 35,6 25,8 0 51,7 51,7 45,6 60,8 59,6 62,8 70,5 67, ,

23 аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина 10. Проценат пацијената са акутним коронарним синдромом, којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан нискомолекуларни хепарин и транспортовани су у најближу установу за примарну коронарну интервенцију 11. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда (АИМ) са СТ елевацијом који су дијагностиковани у ХМП, којима је отворен интравенски пут и којима је дат аналгетски еквивалент морфијуму, кисеоник, нитро препарат и ацетилсалицилна киселина, клопидогрел и клексан и код којих је започета или дата прехоспитална тромболиза 12.Проценат индикованог медицинског третмана на терену код пацијената са тешком траумом 13.Постојање плана за ванредне прилике ,2 84,5 23

24 Активационо време на нивоу Браничевског округа је 1,6 минута, реакционо време око 13 минута, док је пола сата потребно до хоспиталне интервенције. Показатељи квалитета који се прате у фармацеутској здравственој делатности апотеци јесу: 1. Проценат расходованих лекова и медицинских средстава услед истека рока употребе у односу на укупну набавну вредност лекова и медицинских средстава, 2. Проценат оспорених рецепата при наплати од Републичког завода за здравствено осигурање услед грешке апотеке у односу на укупан број реализованих рецепата апотеке, 3. Проценат рецепата са интервенцијом фармацеута у односу на укупан број рецепата, 4. Просечан број рецепата по фармацеуту, 5. Просечан број рецепата прописаних од стране приватне праксе, а издатих у апотеци, и број издатих рецепата за лекове који нису на Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног осигурања, по фармацеуту, 6. Просечан број налога за медицинска средства по фармацеуту, 7. Просечан број магистралних и галенских лекова по фармацеуту, 8. Број паковања галенских лекова израђених у галенској лабораторији апотеке. Проценат расходованих лекова и медицинских средстава услед истека рока на нивоу Браничевског округа је 0.69%, обзиром да се на наведеној територији налази једна апотекарска установа и то у Пожаревцу, док се у осталим општинама налазе њени огранци. Имајући у виду 7 огранака који врше промет лекова и медицинских средстава, разумљиво је, да је и удео овог индикатора већи, одн. 0,7%. Од укупног броја реализованих рецепата није било оспорених рецепата при наплати од РФЗО услед грешке апотеке, док је број рецепата са административном грешком у односу на укупан број рецепата био 791, што чини 0,07%. На територији Браничевског округа у апотекама државног сектора ради 49 фармацеута. Просечан број рецепата по једном фармацеуту у Апотеци Пожаревац био је Просечан број рецепата прописаних од стране приватне праксе и рецепата за лекове који нису на Листи лекова који се прописују и издају на терет обавезног осигурања у Браничевском округу био је 1411 по једном фармацеуту. Просечан број налога за медицинска средства по једном фармацеуту на територији Браничевског округа је 252, док је број магистралних лекова 799. Апотека Пожаревац не располаже галенском лабораторијом. Специјалистичко консултативне службе Показатељи квалитета који се прате у свим специјалистичко-консултативним службама,без обзира на ниво здравствене заштите и врсту здравствене установе јесу: 1. Просечна дужина чекања на заказани први преглед, 2. Укупна број сати у недељи када служба ради поподне, 3. Број дана у месецу када је омогућено заказивање специјалистичкоконсултативних прегледа, 4. Проценат заказаних посета у односу на укупан број посета у специјалистичкоконсултативној служби, 5. Проценат пацијената који су примљени код лекара у року од 30 минута од времена заказаног термина. 24

25 Специјалистичко консултативна делатност на примарном нивоу у Браничевском округу, спроводи се у домовима здравља Велико Градиште, Жабари, Жагубица и Кучево. На нивоу посматраног округа просечна дужина чекања на заказан први преглед је 2 дана, 30,2% је било заказаних посета у односу на укупан број посета, док је 86,7% примљено у року од пола сата. На нивоу Браничевског округа у свим специјалистичким службама се заказују прегледи. На први преглед интернисте у Жабарима је просечна дужина чекања око 3 а у В.Градишту око 2 дана. У интернистичкој амбуланти Жабари, 20 дана у месецу је омогућено заказивање специјалистичког прегледа, док је у В.Градишту то 22 дана. 25

26 II ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ОПШТИХ БОЛНИЦА Вековна тежња медицинске професије је да обезбеди најбоље могуће лечење и негу. У том погледу су истраживачке и практичке активностри усмерене на процену, мерење и побољшање квалитета. Квалитет у здравственом систему може се сагледати на нивоу институције, даваоца и корисника здравствених услуга, али и других атрибута здравствене заштите попут доступности, једнакости, прихватљивости итд. Процес рада у здравственим установама се иначе сагледава кроз приказ индикатора квалитета рада (болнички леталитет за одређена обољења, смртност од појединих инвазивних дијагностичких процедура или хируршких интервенција, задовољство пацијената...), обима рада односно коришћења капацитета болница (стопа хоспитализације, број дана хоспитализације, просечна дужина болничког лечења, заузетост болничких постеља, пропусна моћ постеља, број исписаних пацијената по лекару и медицинској сестри) и трошкова рада болница (просечни годишњи трошкови по болничкој епизоди, просечни годишњи трошкови по болесничком дану, удео трошкова за амбулантнополиклиничко лечење у укупним трошковима болнице). Квалитет здравствене заштите за стационарну здравствену делатност процењује се на основу показатеља који се прате за установу у целини и показатеља по гранама медицине (интернистичке, хируршке, гинекологија и акушерство и педијатрија). Индикатори који се прате на секундарном нивоу здравствене заштите су: Показатељи квалитета који се прате за здравствену установу у целини јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Просечна дужина болничког лечења, 4. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 5. Проценат обдукованих, 6. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 7. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације, 8. Проценат пацијената који се прате по процесу здравствене неге, 9. Проценат сестринских отпусних писама патронажној служби. Показатељи квалитета који се прате у интернистичким гранама медицине јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Стопа леталитета од инфаркта миокарда, 4. Проценат умрлих од инфаркта миокарда у првих 48 сати од пријема, 5. Стопа леталитета од цереброваскуларног инсулта, 6. Проценат умрлих од цереброваскуларног инсулта у току првих 48 сати од пријема, 7. Просечна дужина болничког лечења, 8. Просечна дужина болничког лечења пацијената са акутним инфарктом миокарда, 9. Просечна дужина болничког лечења пацијената са цереброваскуларним 26

27 инсултом, 10. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 11. Проценат обдукованих, 12. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 13. Проценат пацијената са акутним инфарктом миокарда код којих је извршен поновни пријем у коронарну јединицу, 14. Проценат поновних хоспитализација пацијената са акутним инфарктом миокарда у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, 15. Проценат пацијената са цереброваскуларним инсултом код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге, 16. Проценат поновних хоспитализација пацијената са цереброваскуларним инсултом у року од 30 дана од отпуста из болнице са овом дијагнозом, 17. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима интернистичких грана медицине. Показатељи квалитета који се прате у хируршким гранама медицине јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Стопа леталитета оперисаних пацијената, 4. Просечна дужина болничког лечења, 5. Просечан број преоперативних дана лечења, 6. Просечан број оперисаних пацијената у општој, регионалној и локалној анестезији по хирургу, 7. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 8. Проценат обдукованих, 9. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 10. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на свим одељењима хируршких грана медицине, 11. Број умрлих пацијената после апендектомије, 12. Број умрлих пацијената после холецистектомије, 13. Проценат пацијената који су добили сепсу после операције. Показатељи квалитета који се прате у гинекологији и акушерству јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у току првих 48 сати од пријема, 3. Број трудница и породиља умрлих током хоспитализације, 4. Број живорођене деце умрле до отпуста из болнице, 5. Просечна дужина болничког лечења, 6. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 7. Проценат породиља које су имале повреду при порођају, 8. Проценат новорођенчади која су имала повреду при рађању, 9. Проценат порођаја обављених царским резом, 10. Проценат обдукованих, 11. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 12. Проценат порођаја обављених у епидуралној анестезији, 13. Просечна дужина лежања за нормалан порођај, 27

28 14. Проценат пацијенткиња код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на одељењу гинекологије и акушерства, 15. Укљученост у програм «Болница пријатељ беба», 16. Проценат порођаја обављених уз присуство партнера или члана породице. Показатељи квалитета који се прате у педијатрији јесу: 1. Стопа леталитета, 2. Проценат умрлих у првих 48 сати од пријема, 3. Просечна дужина болничког лечења, 4. Просечан број медицинских сестара по заузетој болничкој постељи, 5. Проценат обдукованих, 6. Проценат подударности клиничких и обдукционих дијагноза, 7. Проценат пацијената код којих је извршен поновни пријем на одељење интензивне неге у току хоспитализације на одељењу педијатрије. Показатељи квалитета који се прате у ургентној медицини (пријем и збрињавање ургентних стања) јесу: 1. Проценат успешних кардиопулмоналних реанимација, 2. Просечна дужина чекања на преглед од момента пријема у здравствену установу, 3. Постојање протокола за збрињавање тешких мултиплих траума у писменој форми. Показатељи квалитета који се односе на вођење листа чекања јесу: 1. Број нових пацијената стављених на листу чекања за сваку интервенцију, процедуру, 2. Проценат урађених интервенција процедура са листе чекања у односу на укупан број урађених интервенција, 3. Просечна дужина чекања за одређену интервенцију процедуру пацијената са листе чекања на нивоу здравствене установе, 4. Проценат упутних дијагноза за компјутеризовану томографију ендокранијума подударних са налазом после обављене дијагностичке процедуре, 5. Проценат упутних дијагноза за магнетну резонанцу ендокранијума подударних са налазом после обављене дијагностичке процедуре. Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви јесу: 1. Просечан број давања крви добровољних давалаца по лекару, 2. Формиран регистар давалаца крви, 3. Проценат наменских (породичних) давања крви, 4. Проценат давања крви на терену, 5. Примена упитника за даваоце крви, 6. Примена националних критеријума за селекцију давалаца крви, 7. Број прикупљених јединица крви према структури кеса, 8. Примена националног алгоритма обавезних тестирања узорака крви давалаца на маркере трансфузијских трансмисивних инфекција, 9. Проценат трансфундованих јединица целе крви, 28

29 10. Проценат примењених еритроцита осиромашених леукоцитима, 11. Примена националних водича за терапију компонентама крви, 12. Успостављање формалне процедуре за евидентирање посттрансфузијских реакција, 13. Успостављање стандардне оперативне процедуре рада, 14. Успостављање формалне процедуре за контролу квалитета компоненета крви, 15. Евиденција о пријему и дистрибуцији јединица крви узетих из других установа, 16. Постојање формализоване процедуре за пријаву неусаглашености инцидената. БЕЗБЕДНОСТ ПАЦИЈЕНАТА представља идентификацију, анализу и корекцију ризичних догађаја, са циљем да се здравствена заштита учини безбеднијом и да се ризик пацијената сведе на најмањи могући ниво. Показатељи квалитета који се односе на безбедност пацијената, за установу у целини на свим нивоима здравствене заштите јесу: 1. Успостављање формалне процедуре за регистровање нежељених догађаја и опис процедуре, 2. Успостављање формалне процедуре за регистровање нежељених дејства лекова и опис процедуре, 3. Стопа падова пацијената, 4. Стопа пацијената са декубитусом, 5. Стопа компликација насталих услед давања анестезије у здравственој установи, 6. Стопа поновљених операција у истој регији, 7. Стопа механичких јатрогених оштећења насталих приликом хируршке интервенције, 8. Стопа тромбоемболијских компликација, 9. Број хируршких интервенција које су урађене на погрешном пацијенту, погрешној страни тела и погрешном органу, 10. Контрола стерилизације, 11. Стопа инциденције болничких инфекција на јединици интензивне неге здравствене установе, 12. Стопа инциденције инфекције оперативног места. Поред претходно наведених показатеља које се односе на безбедност пацијената а прате се у свим здравственим установама, апотеке прате и следеће показатеље: 1. Број пријава нежељених реакција на лек, 2. Проценат рецепата са административном грешком у односу на укупан број рецепата, 3. Број рецепата са стручном грешком у прописивању лека, 4. Број погрешно издатих лекова на рецепт. СТИЦАЊЕ И ОБНОВА ЗНАЊА И ВЕШТИНА ЗАПОСЛЕНИХ Показатељи квалитет рада који се односе на стицање и обнову знања и вештина запослених јесу: 29

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број:1727 Датум: 2.09.2014. године АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ДОМОВА ЗДРАВЉА, ОПШТИХ БОЛНИЦА И ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БРАНИЧЕВСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ 1 У здравственим установама унапређење квалитета

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Memo

Memo REPUBLIKA SRBIJA AP VOJVODINA Zavod za javno zdravlje Pančevo Pasterova 2, 26 Pančevo Tel.Fax. 13/322-965, e-mail: info@zjzpa.org.rs CENTAR ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA, ZA ANALIZU, PLANIRANJE, ORGANIZACIJU ZDRAVSTVENE

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица web: Teл:022/ Teл/Фakс:0

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул.Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Teл:022/ Teл/Фakс:0 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2015. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE Ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2017. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Компаративна анaлиза Квалитет здравствене АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2013. ГОДИНИ Компаративна анaлиза 2011-2013. Квалитет здравствене заштите је препознат као једна од најважнијих карактеристика

Више

2332

2332 АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЈАБЛАНИЧКОГ ОКРУГА У 2014. ГОДИНИ У В О Д Програм унапређења квалитета здравствене заштите у Републици Србији спроводи се од 2004. године.циљеви

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2010-2014. г о д и н е Унапређење квалитета рада здравствених установа,односно здравствене заштите,као саставни део свакодневних активности

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Savetovali[te ya mlade

Savetovali[te ya mlade ANALIZA POKAZATELJA KVALITETA RADA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SEVERNOBAČKOG OKRUGA, I-XII 2016. GODINE I POKAZATELJI KVALITETA RADA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 1. POKAZATELJI KVALITETA RADA IZABRANIH

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1011 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УНАПРЕЂЕЊЕ ФИНАНСИРАЊА УСТАНОВА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПРИКАЗ НОВЕ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ др Мирјана Милошевић др Александра Спасојевић Живковић Драшко Лазовић Министарство здравља Републике Србије

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

Microsoft Word - Uputstvo

Microsoft Word - Uputstvo Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут МЕТОДОЛОШКО УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАК ИЗВЕШТАВАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА О ОБАВЕЗНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ БЕОГРАД, АВГУСТ 2007.

Више

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У

Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад У Завод за јавно здравље Нови Пазар ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2016.ГОДИНУ-ФИЛИЈАЛА РФЗО НОВИ ПАЗАР Анализу припремили Др Фуад Угљанин,спец.социјалне медицине Др Мајда Иковић,специјализант

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Број: 1013 Датум: 26.04.2017. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Смедерево ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ Центар за анализу, планирање и организацију здравствене

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

untitled

untitled ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ЗДРАВСТВЕНУ ДЕЛАТНОСТ НА ВИШЕ НИВОА ЗА 21. ГОДИНУ Београд, јун 211. године Увод Здравствену

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015 АНАЛИЗА ПЛАНИРАНОГ И ОСТВАРЕНОГ ОБИМА И САДРЖАЈА ПРАВА ОСИГУРАНИХ ЛИЦА НА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ У 2015. ГОДИНИ НА ПОДРУЧЈУ НИШАВСКОГ ОКРУГА Анализом планираног и оствареног обима и садржаја права осигураних

Више

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc

Microsoft Word - Sadrzaj i obim preventivnih mjera.doc П р и л о г број 1. Популационе групе Новорођенче (први мјесец) Дојенче -навршен 1. мјесец живота Дојенче -навршена 2. мјесеца живота С А Д Р Ж А Ј И О Б И М П Р Е В Е Н Т И В Н И Х М Ј Е Р А Врста Садржина

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд,

СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, СМЕРНИЦЕ ЗА ФАКТУРИСАЊЕ Водич за Домове Здравља Београд, 2019 1 САДРЖАЈ страна I. Ажурирање регисра изабраних лекара 3 II. Ажурирање апликације уговорених радника 3 III. Смернице за правилно извештавање

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:  E- mail: Тел.: : 1017 Датум: 17.04.2013. године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Филијала Пожаревац ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ «ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ» Центар за планирање, организацију и развој здравственог

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

2. internisticke grane 2014

2. internisticke grane 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.01.-31.12.2014. ГОДИНЕ -ИНТЕРНИСТИЧКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Интернистичке гране медицине обухватају: интерну медицину са свим

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак

На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.зак На основу члана 55. и члана 221. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - исправка, 30/10 - др.закон, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС,

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija

Microsoft PowerPoint - DZ Mionica prezentacija Дом Здравља Мионица Акредитација алат за унапређење квалитета рада ОМионици ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА 14 355 становника 329 км² 36 насељених места Просечна старост становника 45 година. Општина

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Филијала РЗЗО: _________________________________________

Филијала РЗЗО: _________________________________________ ФИЛИЈАЛА РЗЗО: Краљево ИНСТИТУТ/ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ: Краљево 1 ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ Назив здравствене установе Назив здравствене установе

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO

Analiza PZZ 2017, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ АНАЛИЗА РАДА ВАНБОЛНИЧКИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА И КОРИШЋЕЊЕ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2017. ГОДИНИ 2018. Издавач: Институт

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don

Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Službeni list RCG, broj 39/04 i Službeni list CG, broj 14/10), Ministarstvo zdravlja don Na osnovu člana 111 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list RCG", broj 39/04 i "Službeni list CG", broj 14/10), Ministarstvo zdravlja donijelo je PRAVILNIK O BLIŽIM UPUTSTVIMA ZA OBAVLJANJE

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс

ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врс ПРАВИЛА ШИФРИРАЊА АНЕСТЕЗИЈЕ И ВЕНТИЛАТОРНЕ ПОДРШКЕ 0031 АНЕСТЕЗИЈА Правила шифрирања 0031, се односе на анестезију, примену анестетика и одређене врсте пост-процедуралне аналгезије. Правила која се односе

Више

Microsoft Word - 8intersekcijski

Microsoft Word - 8intersekcijski VIII ИНТЕРСЕКЦИЈСКИ СКУП ДРУШТВА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ТЕХНИЧАРА И БАБИЦА НАЦИОНАЛНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА СРБИЈЕ Хотел Крагујевац Крагујевац 24-27. новембар 2016. године 1 2 ИНФО Рад

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више