Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web:"

Транскрипт

1 Број:845 Датум: год. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, Пожаревац Web: E- mail: Тел.: 12/ ; ; Факс: 12/2-913 АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПОДУНАВСКОГ ОКРУГА У 13. ГОДИНИ (ДОМ ЗДРАВЉА, БОЛНИЦА) Задовољство послом који обавља здравствени радник се дефинише као позитивна емоционална реакција. Свакако да задовољство радника утиче на већу продуктивност, веће задовољство самих корисника, мањи апсентизам као и на мању вероватноћу промене радног места, односно радне организације. Испитивање задовољства запослених радника у здравственим установама обављено је у склопу активности сталног унапређења квалитета рада у здравственим установама Подунавског округа. Учествовале су све здравствене установе које су у Плану мреже здравствених установа. Испитивање задовољства запослених је спроведено по методологији Института за јавно здравље Србије,,Др Милан Јовановић Батут. У домовима здравља Велика Плана, Смедерево, Смедеревска Паланка ово истраживање је спроведено 2. децембра 13. године у периоду од 7 до часова, док је у стационарним здравственим установама (Опште болнице у Пожаревцу и Петровцу) обављено у периоду од 7 часова 2. децембра до 7 часова 3. децембра 13. године. Истраживањем су били обухваћени сви запослени радници који су тог дана били присутни на послу и желели да попуне анонимни упитник како у матичним установама тако и у истуреним пунктовима ван седишта установе. Од укупног броја запослених радника у свим здравственим установама наведеног округа (239), на дан спровођења истраживања подељен је 1614 упитника, док је број враћених попуњених упитника износио Стопа одговора износила је 81,1 што је нешто ниже него претходне године (11. године 82,2). Професионална сатисфакција запослених је испитивана коришћењем Упитника о задовољству запослених са 7 питања углавном затвореног типа, од којих прво питање има 13 подпитања. Опште карактеристике испитаника обухватале су занимање и тренутно обављање неке функције. 1

2 Графикон бр.1 4 Структура анкетираних радника према занимању у здравственим установама Подунавског округа у 13. години Здравствени радник Административни радник Здравствени сарадник Технички радник Према занимању, 82 запослених су здравствени радници, 3,7 су здравствени сарадници, 5,9 административни док је 8,4 техничких радника.структура запослених здравствених радника, сарадника и немедицинских радника није битно промењена како у односу на 12. годину тако и на претходних пет година. На руководећој функцији се налази 13,7 анкетираних док њих 86,3 не обавља ниједну руководећу функцију, при чему су вредности исте прошлогодишњим. На нивоу свих здравствених установа (дом здравља, општа болница) Подунавског округа, по трећина испитаника се изјаснила да је задовољна, делимично задовољна и незадовољна постојећом опремом у служби. Анализирајући период од 7. до 13. године, уочава се повећање степена задовољства запослених опремом којом располажу а пада незадовољство што је добро. Чињеница је да су здравствене установе у већој или мањој мери током задњих година улагале средства у обнављање опреме и то је вероватно резултирало благим повећањем степена задовољства. Графикон бр.2. 6 Приказ задовољства запослених адекватном опремом у Подунавском округу од године незадовољан делимично задовољан задовољан

3 Међуљудским односима на радном месту у свим здравственим установама је задовољно 48,8 (12.-53,3) испитаника, мање од је делимично задовољно, док је више од петине незадовољно 22,3 што је више у поређењу са претходном годиниом (19,3). Бољи међуљудски односи су међу запосленима у домовима здравља (57,8) у односу на болнице (49). Непосредном сарадњом са колегама задовољно је 65,6 (12-7,7) испитаника, четвртина је делимично задовољна док је сваки десети незадовољан, У односу на 12. годину уочавају се лошији резултати јер је смањен број задовољних и делимично задовољних а повећан број незадовољних сарадњом са колегама (12. године је сваки тринаести био незадовољан). Компарирајући здравствене установе у домовима здравља се запажа већи проценат задовољних (68,8) међуљудским односима и непосредњом сарадњом са колегама, него ли у болницама где је сваки десети незадовољан а у дому здравља сваки двадесети. Задовољство аутономијом у обављању посла износи 61,7 код запослених свих здравствених установа, с тим што је незнатно веће код испитаника у домовима здравља 67 (12.-61,4) у односу на опште болнице (56,7). Графикон бр Задовољство аутономијом у обављању посла по врстама здравствених установа у Подунавском округу у 13. години Незадовољни Ни задовољни ни Задовољни незадовољни Дом здравља Општа болница Подунавски округ 61.7 Задовољство могућностима професионалног развоја се разликује међу здравственим установама, где је у домовима здравља нешто мање од половине задовољно (47), у општим болницама мало више од трећине (38) док је на нивоу свих здравствених установа 42,4 задовољно могућностима професионалног развоја који им пружа садашњи посао. Нешто више од четвртине (27) на нивоу свих установа Подунавског округа сматра да им је та могућност умањена или онемогућена те су стога незадовољни (12. године је четвртина била незадовољна на нивоу округа). Половина (49,7) анкетираних је задовољна расположивим временом за обављање задатих послова, а четвртина је незадовољна и веома незадовољна. Ситуација је нешто боља у домовима здравља где је задовољних 57,2, петина је незадовољна, док је у болницама стање нешто лошије око 43 је задовољно док је скоро трећина незадовољна. Резултати су слични онима из претходне године који се односе на расположиво време за обављање задатих послова. 3

4 Могућност да у раду користе сва своја знања, способности и вештине и да су тиме задовољни и веома задовољни исказало је 55,1 испитаника, док је 16,5 незадовољно. Посматрано по врстама здравствених установа, евидентно је да је у домовима здравља степен задовољства већи (6,6) него у болницама (49,9) болницама. Четвртина анкетираних у домовима здравља а трећина у општим болницама је у групи ни задовољан ни незадовољан. Из наведеног произилази да је сваки шести испитаник незадовољан могућношћу да у раду користи своја знања, способности и вештине. Графикон бр.4 7 Задовољство запослених финансијском надокнадом у Подунавском округу 13. године незадовољан делимично задовољан задовољан Када је у питању финансијска надокнада рада, истраживањем су добијене информације да су запослени у здравственим установама највећим делом незадовољни 55,5 (12. године 62,9). Разлика од неких 8 смањења незадовољства представља део који је исказан повећаним уделом задовољних испитаника од 14,7 у 12. години на 21,1 у 13. години. Нешто веће задовољство је међу запосленима домова здравља и то 25,915,1 (12. године 15,1), у поређењу са општим болницама, где је оно нешто мање и износи 14,2. Степен задовољства показује лагани пораст од 7. до 9. године, затим од. долази до благог пада, да би се 13. годинe забележио пораст у односу на претходну годину. Континуирана едукација здравствених радника представља један од предуслова за обављање квалитетног и успешног рада у области здравствене заштите. На основу изјава испитаника, могућност за спровођење континуиране едукације више пружају домови здравља 51,8 задовољних (12. године 47,8), док опште болнице имају мањи проценат задовољних 43,2 (12. године 39,1). Вредности одговора на ово питање су боље у поређењу са претходном годином. Да би једна здравствена установа имала успеха у свом раду и пружала услуге на завидном нивоу, неопходно је пратити и евалуирати рад запослених радника. На нивоу Подунавског округа мање од једне петине испитаника (18,1) сматра да њихови руководиоци не евалуирају њихов рад, а нешто више од половине (,5) сматра да то раде редовно и због тога су задовољни. Већи удео задовољних радника је у домовима здравља (55,6) него у болницама (45,8) јер се прати њихов рад од стране руководиоца. 4

5 Подршка претпостављених даје већу мотивацију за рад и осећај задовољства што је значајно у остваривању бенефита једне установе. Задовољно подршком својих претпостављених било је више од половине испитаника 56,3 ( ,5), сваки пети је незадовољан, док је у болницама сваки четврти незадовољан подршком претпостављених. Наравно да би свако од запослених желео да изнесе своје идеје претпостављенима, али на жалост то није једноставно у појединим здравственим установама. У досадашњим вишегодишњим истраживањима увек је нешто више од половине анкетираних било задовољно могућношћу да изнесу своје идеје руководиоцима, док око једне петине више или мање сматра да нема ту могућност што исказује својим незадовољством. На ово питање боље резултате имали су испитаници у домовима здравља где је 6,2 било задовољних, за разлику од општих болница где 52 је задовољно. Анализирањем одговора на питање које се односи на добијање јасних упутстава запослених шта се од њих очекује у оквиру посла, нешто више од половине испитаника (56,9) је задовољно тиме што то тачно зна, а 19,2 је незадовољно јер није сигурно шта се заправо од њих очекује јер највероватније нису добили тачна упутства. Веће незадовољство је у болницама (21,9) у поређењу са домовима здравља где само 13,6 не добија јасна упутства шта се од њих очекује у оквиру посла па су самим тим и незадовољни. Графикон бр.5 Исцрпљеност повезана са послом код свих запослених у Подунавском округу у 13. години не, никад не, ретко да, понекад да, често да, увек Емоционална Физичка Умор Посматрајући категорије исцрпљености на графикону број 5 може се констатовати да су све три врсте исцрпљености (емоционална, физичка и умор) код једне трећине испитаника присутне понекад. Нешто мало мање од половине анкетираних има често и увек емоционалну (48,3) и физичку исцрпљеност (49,9), док је знатно мањи број оних који су изјавили да она не непостоји или да је ретко осећају (око 18). Сагледавајући исцрпљеност на радном месту а која је повезана са послом, може се закључити да су на нивоу Подунавског округа радници у већем обиму често или пак увек емоционално исцрпљени 48,3 (12. године 47,1), што је знатно више у поређењу са Браничевским округом где је,5 под овом врстом стреса. У анализираном округу сваки пети испитаник (19,2) ретко или никада не осећа емоционалну исцрпљеност повезану са послом, што је нешто боље у односу на претходну годину (12.-17,6). 5

6 Емоционална исцрпљеност је (често и увек) мање присутна код испитаника у домовима здравља, а знатно више 51,5 у општим болницама. Физичка исцрпљеност након посла присутна је код половине испитаника у домовима здравља и у општим болницама, а сваки шести никада или ретко осећа ову врсту замора (12. године сваки пети). Осећај умора при самој помисли на посао често или увек јавља се код мање од трећине испитаника (28), као и у Браничевском округу али са мањим уделом од 25,8. Може се рећи да у посматраној години 39,3 испитаника у општим болницама никада или ретко осећа умор при помисли на посао, што је нешто лошије у односу на претходну годину када половина анкетираних није осећала ову врсту умора. Боља је ситуација са запосленима у домовима здравља где 47 нема ову врсту замора. У односу на прошлу годину, може се закључити да су резултати слични - 46,3 не осећају умор при помисли да треба да иду на посао. Анализирајући задовољство послом пре пет година и сада, може се рећи да је једна четвртина сада задовољнија послом него пре пет година. Међутим, више испитаника (33,1) је незадовољније послом у односу на посматрани период. Око испитаника се изјаснило да нема разлике у задовољству послом пре пет година и сада. Трећина запослених у примарној здравственој заштити је незадовољнија послом сада него пре пет година, при чему су вредности сличне прошлогодишњим док је у 11. години то била четвртина. Нешто већи проценат запослених на секундарном нивоу (35,2) заштите, у односу на примарни, незадовољнији је послом сада него пре пет година. У размишљању о послу у наредних пет година 47,4 запослених планира да остане у државном сектору здравства,,2 уопште не размишља о промени посла, 8 планира да ради послове ван здравствене заштите, а 4,4 планира да оде у приватни сектор здравства. Резултати су слични у болници и дому здравља, уз напомену да највећи број анкетираних жели да остане у државном сектору. На основу добијених података анкетираних у свим здравственим установама, може се закључити да од свих испитаника који су сада незадовољнији послом него пре пет година 33,1 (претходно питање) и за које се очекује да би желели да промене радно место, само се 12,4 изјаснило да планира да оде у приватни сектор и да ради послове ван здравствене заштите. Већи део тих незадовољних садашњим послом ипак жели да остане у државном сектору и уопште не размишља о промени посла. Графикон бр.6 6 Размишљање запослених у вези промене посла по годинама у Подунавском округу године остали у државном сектору здравства 5 отишли у приватни сектор радили послове ван здравства не би мењали посао 6

7 Посматрано у временском периоду од 7. до 13. године, уочава се пораст броја радника који би остали у државном сектору, али је у. години дошло до благог пада. Што се тиче одласка у приватни сектор, негде око 4,5 испитаника планира да оде, што је благо смањење у односу на претходну годину, док би око 8 њих радило послове ван здравства, као и претходне 12. године. Графикон бр.7 6 Задовољство запослених по врстама здравствених установа у Подунавском округу у 13. години Дом здравља Општа болница Подунавски округ Незадовољни Ни задовољни ни незадовољни Задовољан Просечна оцена Ако се посматра задовољство запослених у свим здравственим установама Подунавског округа, може се рећи да је 46,1 задовољно и веома задовољно послом који обавља, 19,7 је незадовољно и веома незадовољно, док је нешто мало више од трећине (34,2) делимично задовољно. Ради бољег увида у посматране варијабиле, обједињене су категорије веома незадовољан и незадовољан као незадовољан, са једне стране, и задовољан и веома задовољан као категорија задовољан. Просечна оцена задовољства запослених у свим здравственим установама (дом здравља и општа болница) је 3,27 док је претходне године била 3,24. Графикон бр. 8 Задовољство запослених у домовима здравља Подунавског округа у 13. години Подунавски округ Велика Плана Смед. Паланка Смедерево Незадовољни Ни задовољни ни незадовољни Задовољни Просечна оцена 7

8 Анализирајући задовољство запослених радника у домовима здравља Подунавског округа, може се истаћи да је удео задовољних на нивоу округа 51,4 и веће је у поређењу са 12. годином (43,8). Највећи удео задовољних је у ДЗ Велика Плана 55,8 а најмањи у ДЗ Смедеревска Паланка 48,6, с напоменом да је у овом дому здравља претходне године било само 34,2 задовољних. Категорија делимично задовољних присутна у јако великом обиму у свим домовима здравља око 29. Просечна оцена задовољства запослених радника на нивоу Подунавског округа је 3,35 и нешто мало је виша у односу на прошлогодишњу (3,2). Графикон бр Задовољство запослених у општим болницама Подунавског округа у 13. години ОБ Смедерево ОБ С. Паланка Подунавски округ 3.18 Незадовољни Ни задовољни ни незадовољни Задовољни Просечна оцена Посматрајући задовољство запослених у општим болницама на нивоу Подунавског округа, уочава се већи удео оних који су се изјаснили да су ни задовољни ни незадовољни, што отежава тумачење којој категорији припадају - задовољној или незадовољној. У овом округу, слично као и у Браничевском, веће је незадовољство запослених у већим болницама односно у болницама окружног типа. Стога вредности добијених резултата указују да су испитаници у смедеревској болници мање задовољни 35,5, док је у паланачкој болници степен задовољства прилично већи и износи 48,5. Скоро сваки четврти у болници у Смедереву је незадовољан послом који обавља, док у Смедеревској Паланци је то тек сваки седми. Просечна оцена задовољства је у Општој болници Смедеревска Паланка 3,35 док је у смедеревској нешто нижа и износи 3,6 и лошија је у поређењу са 12.г. (3,2). У поређењу са претходном годином, може се закључити да је дошло до мањих промена задовољства запослених, уз напомену да велики број испитаника спада у групу делимично задовољних (39,3), односно оних који нису ни у групи незадовољних ни у групи задовољних (што знатно отежава тумачење добијених резултата истраживања). 8

9 Графикон бр. Opšte zadovoljstvo poslom zaposlenih u bolnicama Podunavskog okruga od 7.do 13. godine незадовољан делимично задовољан задовољан На графикону бр. може се уочити да задовољство до 11. године бележи раст, док у 12. и 13. години долази до пада. Степен незадовољства радника који је у почетном периоду посматрања показивао пад, од средине приказаног периода тј. од 11. уочава се тренд раста незадовољства запослених. У 11. години знатно је смањен проценат незадовољних испитаника општим болницама (14,9), док је у 13. години незадовољство запослених порасло за 5 у односу на 11. годину.такође у 13. години уочава се благи пораст незадовољства запослених у односу на 12.годину. Графикон бр. 11 Zadovoljstvo poslom zaposlenih u domovima zdravlja Podunavskog okruga od 7. do 13. godine 6 23,3 17,5 16,4 21,4 12,3 19,7 34,8 32,9 36,8 28,4 36,8 28,9 48,2 49,6 46,8 43,8 43,2 nezadovoljan delimično zadovoljan zadovoljan ,6 51,4 У 13. години у домовима здравља је дошло до повећања незадовољства запослених за око 7 то јест на 19,7 (12. године 12.3) и до смањења степена задовољства запослених за 6 то јест на 51,4. Обзиром да је удео делимично 9

10 задовољних остао скоро исти може се констатовати да су директно испитаници од задовољних прешли у категорију незадовољних. Евидентан је пад у категорији делимично задовољних (мање од трећине), што нам указује да се у последње време анкетирани ипак опредељују директно за категорију задовољних или незадовољних својим послом. Графикон бр.12 Opšte zadovoljstvo poslom svih zaposlenih u Podunavskom okrugu od 7. do 13. godine ,4 33,7 23,9 3,17 46,1 35,6 18,4 3,3 47,5 36,1 16,4 3,31 45,5 45,1 46,1 41,6 36, ,4 34,2 22,2 18,5 19,4 19,7 3,17 3,27 3,24 3, nezadovoljan delimično zadovoljan zadovoljan srednja ocena На графикону број 12 који показује праћење задовољства запослених у периоду од 7. до 13. године, може се уочити најпре пораст степена задовољства уз пад незадовољства до 9. године. У. години запажа се пад задовољства и пораст незадовољства запослених радника у свим здравственим установама Подунавског округа, док у 11. години долази до пораста степена задовољства запослених, а смањења броја оних који су незадовољни. У 13. години запажа се благи пораст незадовољних и то вероватно оних који су прешли из категорије делимично задовољних јер се такође уочава пораст степена задовољства за 1. Средња оцена задовољства свих запослених у здравственим установама Подунавског округа за посматрани период је 3,27 и незнатно је већа него претходне године када је била 3,24. Опште карактеристике свих запослених радника посматране су само кроз занимање и тренутно обављање неке од руководећих функција. Међу испитаницима било је 13,7 (12. године 13,7) особа на некој од руководећих функција, док је 86,3 било без ње. Пошто је истраживање рађено у здравственим установама, било је највише здравствених радника 85,7 (12.-82,2), затим техничких радника 8,4, административних радника било је 5,9 док је здравствених сарадника било 3,7 од укупног броја запослених који су анкетирани. На крају упитника дата је могућност да испитаници дају примедбе и предлоге за унапређење квалитета рада и задовољства запослених, па ће се ти коментари и анализирати. Фокусираћемо се на оне примедбе и предлоге који су били највише заступљени у анкети и нагласити да су веома слични прошлогодишњим: Неадекватни радни услови у смислу недовољног простора ; Застарела, неисправна опрема, потреба за занављањем нове опреме - савремене апарате, јер се ради са изузетно старим и неисправним;

11 Дефицитаран кадар у појединим установама и службама, пријем новог и млађег кадра, боља организација посла; Лоши интерперсонални односи запослених, неадекватна комуникација по хијерархији међу запосленима (вертикална и хоризонтална); Велика оптерећеност здравствених радника посебно медицинских сестара администрацијом, посебно електронском фактуром; Највећи удео испитаника је био незадовољан висином новчане накнаде за посао који обавља (коефицијенти, плата, стимулација, бонуси, плаћање сменског и прековременог рада) генерално незадовољство послом, стањем у здравству и самој држави; повећање могућности за едукацију и предлог да она не буде само теоријска већ и практична како би пре свега средњи кадар био спремнији за нове практичне вештине. Из прочитаних коментара може се закључити да се ништа битно не мења у самој здравственој установи по обављеном Истраживању односно након сугестија и примедби запослених. Како изјављују сами испитаници, питање је да ли руководство и комисија за квалитет уопште анализирају упитнике и њихове изјаве, тако да је свакако препорука да пре свега руководство користи ове информације како би побољшали ниво квалитета рада и здравствене заштите. Важно је да се коментари запослених прочитају и да се не игноришу од стране Комисије за унапређење квалитета и менаџмента здравствених установа. Само истраживање као што је познато, ради се пре свега због потребе саме здравствене установе да лакше идентификује и реши проблеме, а не да би се резултати проследили Заводу за јавно здравље Пожаревац и Министарству здравља Републике Србије. ЗАКЉУЧАК: Из истраживања задовољства запослених сагледани су резултати испитаника запослених радника у Подунавском округу, при чему се може констатовати: Једна петина до једне трећине испитаника у свим здравственим установама је незадовољна адекватном опремом за рад у својој служби, могућношћу професионалног развоја и континуиране едукације, а нешто више од половине је незадовољно финансијском надокнадом, као и претходне 12. године; Иако су међуљудски односи нарушени више од половине запослених је задовољно интерперсоналним односима и непосредном сарадњом са колегама; Да су углавном задовољни аутономијом, расположивим временом, могућношћу коришћења својих знања, вештина и способности, изношења идеја, подршком претпостављених у обављању посла као и добијањем јасних упутстава шта се од њих очекује у оквиру посла; Да је више запослених задовољно својим послом у домовима здравља и то највише у Дому здравља Велика Плана а најмање у Дому здравља Смедеревска Паланка. Веће је незадовољство у окружној смедеревској болници него у болници Стефан Високи у Смедеревској Паланци. У посматраном седмогодишњем периоду уочава се последњих година пад степена задовољства како у болницама тако и у домовима здравља. Средња оцена задовољства свих запослених у посматраном округу је 3,27 (12. године 3,24) и нешто је нижа у односу на Браничевски округ (3,37). 11

12 Да се скоро половина анкетираних осећа често и увек емоционално и физички исцрпљеним након посла, а забрињавајуће је да нешто више од четвртине њих осећа умор на помисао да треба да иде на посао, али не охрабрује податак да се у односу на прошлу годину смањио проценат оних који не осећају ову врсту умора за 3. Да су две трећине запослених сада задовољнији послом него пре пет година, да већина њих планира да остане у државном сектору здравства и не размишља о промени посла. На овакво изјашњавање сигурно има утицај криза у земљи као последица политичке ситуације, отпуштање радника из установа, непостојање нових или других радних места где би људи могли да оду након напуштања свог радног места, што значи да иако незадовољни принуђени су да остану ту где се тренутно налазе. Да је углавном присутно незадовољство финансијском надокнадом за рад код већине запослених али и то да од 12. годинедолази до лаганог пада незадовољства. Може се закључити да је степен задовољства запослених у здравственим установама на нивоу Подунавског округа повећан за 1 у односу на претходну годину. Као и претходних година, приличан број запослених, нема јасан став о појединим посматраним аспектима задовољства те своје мишљење исказује оценом ни задовољан, ни незадовољан. Запослени у здравственим установама представљају њихову највећу вредност коју не може заменити примена ни најсавременијих технологија, а чија сатисфакција битно утиче на квалитет пружених услуга. Потребно је да менаџмент здравствених установа још више обрати пажњу на потребе, сугестије, примедбе својих запослених, јер им је управо то показатељ у ком правцу треба да се организују и пружају још бољу квалитетну здравствену заштиту. Наравно, комисија за праћење и унапређење квалитета рада треба да сагледа разлоге незадовољства и у складу са могућностима кроз бољу информисаност и подршку запосленим радницима, покуша да повећа њихову професионалну сатисфакцију. 12

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2013-2017. ГОДИНЕ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама спроводи се од 2006. године по методолошком упутству

Више

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ РЕЗУЛТАТА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМОВИМА ЗДРАВЉА У 2015.ГОДИНИ Испитивање задовољства запослених у здравственим установама је обављено 30.11.2015. године по јединственој

Више

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012

2. SAJT_analiza zadovoljstva zaposlenih PZZ 2012 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЈЕ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У. ГОДИНИ Београд, фебуар. године Наручилац

Више

Zaposleni 2015

Zaposleni 2015 АНАЛИЗА ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ПИРОТСКОГ ОКРУГА У 2015.ГОДИНИ Март, 2016.г У циљу сталног унапређења квалитета здравствене заштите, а на основу Правилника

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД ЗАДОВОЉСТВО ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2016. године Наручилац задатка: Министарство

Више

zadovoljstvo zaposlenih 2010

zadovoljstvo zaposlenih 2010 Р Е З У Л Т А Т И ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У 2010.ГОДИНИ У в о д На основу Правилника о показатељу квалитета здравствене заштите Завод за јавно здравље Пирот је организовао

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут ЗАДОВОЉСТВО корисника/запослених Весна Кораћ Институт за јавно здравље Србије www.batut.org.rs Истраживање Испитивање је спроведено 3. децембра;

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2591 Датум: 01.08.2018.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs, e- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2590 Датум:

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.zzjzpo.rs E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број: 2241 Датум: 06.

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ Јована Шербановића 14, 12000 Пожаревац Web: www.javnozdravljepo.nadlanu.com E- mail: zavodpo0311@mts.rs Тел.: 012/222-568; 223-153; Факс: 012/220-913 Број:

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011.

3. zadovoljstvo zaposlenih-bolnice Beograd 2011. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У БЕОГРАДУ У 11. ГОДИНИ Београд, јануар 12. године Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

zadovoljstvo specijalisticka 2014.

zadovoljstvo specijalisticka 2014. ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Испитивање задовољства корисника радом специјалистичке службе у стационарним установама обављено је 05.12.2014.

Више

SZapJavSek

SZapJavSek РЕПУБЛИКА СРБИЈА ГРАД НИШ УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОДСЕК ЗА СТАТИСТИКУ ЗАПОСЛЕНОСТ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ ГРАДА НИША Ниш, мај 2006. године УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 2 Појам јавни сектор,

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично

ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично ИСТРАЖИВАЊЕ СТАВОВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ О ОПАСНОСТИМА И РИЗИЦИМА У САОБРАЋАЈУ У СРБИЈИ Извештај: ПУ ПАНЧЕВО РЕЗУЛТАТИ: Студија представља периодично истраживање са циљем утврђивања ставова учесника о

Више

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У ГОДИНИ Београд, март 2 ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА КВАЛИТЕТОМ ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ У 2016. ГОДИНИ Београд, март 2017. године 1 Наручилац задатка: Министарство здравља

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama stud Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Istraživanje poznavanja ispitanika o poštanskim uslugama i njihova zamjenjivost s EK uslugama studeni 16. Sadržaj 1. Korištenje poštanskih ureda HP-Hrvatske

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира

Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: Рад прихваћен: Миомира Др Филип Мирић *, приказ Стручни сарадник за наставу Правног факултета, Универзитет у Нишу Рад примљен: 16.09.2015. Рад прихваћен: 06.10.2015. Миомира Костић, Дарко Димовски, Филип Мирић Малолетничка делинквенција

Више

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007

ANALIZ A ZADOVOLJSTVA KORISNIKA USLUGAMA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA BRANIČEVSKOG I PODUNAVSKOG OKRUGA u 2007 REPUBLIKA SRBIJA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE POŢAREVAC 12000 Poţarevac, ul. Jovana Šerbanovića 14. Direktor: 012/222-682, centrala: 012/222-691,222-568 Socijalna medicina: 012/227-573, e-mail:zavodpo0311@open.telekom.rs

Више

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc

Microsoft Word - 483E FE-0865C4.doc Zdravstveno potporno udruženje studenata Beograda Svetski dan bez duvanskog dima 31. maj 2008. Rezultati istraživanja o zabrani pušenja u zatvorenim prostorijama na Univerzitetu u Beogradu Istraživanje

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Pećinci April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe.........

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар Београд, март 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Фебруар 219. Београд, март 219. С А Д Р Ж А Ј Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 5 Инфлациона очекивања

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/ факс: 053/ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ТЕСЛИЋ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Карађорђева бр. 18 Теслић Тел.: +387(0)53/411-500 факс: 053/411-541 www.opstinateslic.com ИНФОРМАЦИЈА О процјени степена задовољства

Више

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса:

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, Нови Сад, т: е-адреса: КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ Аутономна покрајина Војводина, Република Србија Хајдук Вељкова 1, 21000 Нови Сад, т: +381 21 484 3 484 е-адреса: uprava@kcv.rs www.kcv.rs РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај Београд, јун 2019. ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Мај 219. Београд, јун 219. Садржај: Уводна напомена... 2 Резиме... 3 Инфлациона очекивања финансијског сектора... 4 Инфлациона очекивања привреде...

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt.

Izveštaj o inflacionim ocekivanjima novembar Finalno lekt. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О ИНФЛАЦИОНИМ OЧЕКИВАЊИМА Новембар 2018. Београд, децембар 2018. САДРЖАЈ Уводна напомена... 3 Резиме... 4 Инфлациона очекивања финансијског сектора...

Више

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години

Извјештај о спровођењу студентске електронске анкете у академској 2017/18. години ИЗВЈЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ СТУДЕНТСКЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АНКЕТЕ У АКАДЕМСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ Канцеларија за осигурање квалитета ИСТОЧНО САРАЈЕВО, јул 2018. године Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

DISTRIBUCIONA LISTA

DISTRIBUCIONA LISTA by the EuropeAid 135642/IH/SER/RS Contract No. 48-00-93-2014-28 Programme IPA 2013 Country Contracting Authority Final Beneficiary End Recipient Type of document Prepared by Approved by Ministry of Finance

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc

Microsoft Word - PusenjeNaRadnomMjestu.doc Zagreb, prosinac 2008. Sadržaj 1. Uvod... 1 2. Struktura ispitanika istraživanja... 1 3. Struktura (ne)pušača... 2 4.... 4 4.1...4 4.2...8 5. Novi zakon o zabrani pušenja... 9 Popis grafikona Grafikon

Више

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U

CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd U CRNOGORSKA SPORTSKA AKADEMIJA, Sport Mont časopis br. 15,16,17. Dr Dragan Martinović, Dragan Branković stručni saradnik, Učiteljski fakultet Beograd USLOVI I OPREMLJENOST OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MIŠLJENJE

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

BROJ 2 decembar 2014.

BROJ 2 decembar 2014. BROJ 2 decembar 2014. 1 BAROMETAR POSLOVNOG OKRUŽENJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA broj 2 Banja Luka, decembar 2014. Izdavač Agencija za razvoj preduzeća Eda - Banja Luka Za izdavača Zdravko Miovčić Autor

Више

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Више

kljklčkčjklčjlk

kljklčkčjklčjlk СЕКТОР ЗА НАДЗОР НАД ОБАВЉАЊЕМ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА СЕКТОР ОСИГУРАЊА У СРБИЈИ Извештај за треће тромесечје 2015. године Народна банка Србије Садржај: 1. Тржиште осигурања... 4 1.1. Учесници на тржишту...

Више

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године

НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар године НАРОДНАА БАНКАА СРБИЈЕ АНАЛИЗАА ИСПЛАТИВОСТИ ДИНАРС СКЕ И ДЕВИЗНЕ ШТЕДЊЕЕ Београд, јануар 19. године I. УВОД Депозити становништва представљају значајан извор финансирања и доприносе стабилности финансијског

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11)

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ ( Службени гласник РС, бр. 72/09 и 52/11) Члан 2 Вредновање квалитета рада установе представља процену квалитета рада установе Члан 3 Вредновање квалитета

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛA Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: П Р И Ј А В А З А С П Р О В О Ђ Е Њ Е Ј А В Н О Г Р А Д А 2 0 1 8 О С Н О В Н И П О Д А Ц

Више

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR

Anketa_stavovi_pri_upisu_LR Укупан број обрађених анкета: 434 Тренутна година студија РЕЗУЛТАТИ АНКЕТЕ 1 45 10,37% 2 134 30,88% 3 134 30,88% 4 113 26,04% 5 8 1,84% Тренутна година студија 1 2 3 4 5 Обновљена година Једном 56 12,90%

Више

Kretanja_na_trzistu_rada_2018

Kretanja_na_trzistu_rada_2018 Кретања на тржишту рада у 2018. години - према Анкети о радној снази - 07.06.2019. МК 1/19 У овом извештају анализирају се кретања на тржишту рада у 2018. години. Анализа је превасходно заснована на подацима

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12

ИЗВЕШТАЈ О СТУДЕНТСКОМ ВРЕДНОВАЊУ ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2011/12 САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ... 3 2. МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ПРАЋЕЊА И ВРЕДНОВАЊА НАСТАВНОГ ОСОБЉА... 3 3. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА... 7 3.1 РЕЗУЛТАТИ СТУДЕНТСКОГ ВРЕДНОВАЊА ПЕДАГОШКОГ РАДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА... 10 3.1.1.Упоредни

Више

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO

Vode bazeni 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ 2016. Аутори извештаја: Др sc. mеd. Драгана Јовановић,

Више

23

23 ПРЕС КЛИПИНГ 15. јул 2016. Погодност или дискриминација за раднике на одређено (стр. 2) Комуналци у страху од отказа (стр. 3) Социјална бомба за Шумадију (стр. 4) 1 2 Комуналци у страху од отказа Аутор:

Више

IzvestajLetnji

IzvestajLetnji Извештај о спроведеним анкетама за процену квалитета наставника, асистената и сарадника на Правном факултету Универзитета у Крагујевцу - други семестар академске 2013/2014 године У летњем семестру академске

Више

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (

Vol 5, Broj 17, 7. siječnja Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije ( Vol 5, Broj 17, 7. siječnja 2009. Zdravlje u Virovitičko podravskoj županiji Trendovi konzumiranja droga među mladima Virovitičko podravske županije (Trend in drug consumption among young people in Virovitica

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Memorandum PKRS cir

Memorandum PKRS cir ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И НФОРМАЦИЈА О ПОСЛОВАЊУ СЕКТОРA ГРАЂЕВИНАРСТВО У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА ПЕРИОД I-XII 2015. ГОДИНЕ Бања Лука, март 2016. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt - Lektorisan tekst1

Microsoft Word - tumacenje rezultata za sajt - Lektorisan tekst1 ПРИЛОГ ЗА ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА TIMSS 2015 У међународном испитивању постигнућа TIMSS 2015 по други пут је у нашој земљи испитивано постигнуће ученика четвртог разреда у области математике и природних

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Microsoft Word - Rezultati ankete sindikat.doc

Microsoft Word - Rezultati ankete sindikat.doc РЕЗИМЕ РЕЗУЛТАТА АНКЕТЕ СПРОВЕДЕНЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЕФИКАСНО СУЗБИЈАЊЕ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ Увод У намери да истражи распрострањеност сиве економије у Србији и утиче на њено ефикасно сузбијање, Стално радно

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Slide 1

Slide 1 Prezentacija rezultata istraživanja o učestalosti korištenja Interneta i prepoznavanja potencijalnih rizika na Internetu među populacijom učenika odabranih osnovnih škola sa područja Brčko Distrikta BiH

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO

Povrsinske-kupanje, 2015, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2015. ГОДИНИ

Више

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п

*ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* Возило након зимских услова 2015 АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих п *ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНОЈ ПРЕВЕНТИВНОЈ АКТИВНОСТИ* "Возило након зимских услова 2015" АМС РС и ауто мото друштва у сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Српске и Министарством саобраћаја

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation "Damar Plus" Agencija za ispitivanje javnog mnjenja Stavovi javnosti o korupciji i upoznatost sa radom Agencije za sprječavanje korupcije Decembar 2017 Cilj istraživanja Cilj istraživanja je bio utvrditi

Више

“ZNAM, MOGU, ŽELIM”

“ZNAM, MOGU, ŽELIM” EVALUACIJA PROJEKTA ZNAM, MOGU, ŽELIM Projekat podržalo i finansiralo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije u periodu avgust 2016- februar 2017. SADRŽAJ O PROJEKTU :... 2 PROBLEM... 2 Ciljevi...

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Davanje i prihvatanje kritike

Davanje i prihvatanje kritike Davanje i prihvatanje kritike Praktikum iz poslovne komunikacije i prezentacije Jelica Cincović (jelica@etf.rs) Marko Mišić (marko.misic@etf.bg.ac.rs) Elektrotehnički fakultet u Beogradu, 2018/2019 Sadržaj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ко обезбеђује опште услове за трајно и континуирано обављање комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО ГРАД! Ко обезбеђује организовано и трајно обављање и развој комуналних делатности? ОПШТИНА, ОДНОСНО

Више

Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U EUROPSKOJ UNIJI Jesen NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europsk

Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U EUROPSKOJ UNIJI Jesen NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europsk Standard Eurobarometar 76 JAVNO MNIJENJE U ROPSKOJ UNIJI Jesen 2011. NACIONALNI IZVJEŠTAJ HRVATSKA Ovo je istraživanje zatražila i uskladila Europska komisija, Opća uprava za komunikacije. Ovaj je izvještaj

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20

POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 20 POKAZATELJI KVALITETE KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI U SVEUČILIŠNOJ KNJIŽNICI RIJEKA ZA 2018. GODINU I. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - višegodišnji prikaz 2018. - 2022. II. TABLICA POKAZATELJA KVALITETE - godišnji

Више

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ Булевар маршала Толбухина 8, Beograd Упутство за оцену наставног кадра Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА Д Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака: Љ.3.01 Страна 1 од 11 Детаљан садржај:

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Кандидат: Горана Ракић-Бајић Тема: Психолошко благостање: провера реалности конструкта у оквиру мултидимензионог

Више

IF Business Attitude Survey

IF Business Attitude Survey LESKOVAC UPITNIK - MIŠLJENJE PRIVREDNOG SEKTORA (Mikro preduzeća, malih preduzeća i preduzetnika) Februar 2015. Anketu sprovela Agencija za lokalni ekonomski razvoj Sektor za LER I UVOD Agencija za lokalni

Више

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI

ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI ANALIZA LOKALNE EKONOMIJE OPŠTINA LAKTAŠI Izdavač: Agencija za razvoj preduzeća Eda, Banja Luka eda@edabl.org Za izdavača: Zdravko Miovčić Autor: prof. dr Stevo Pucar Dizajn i kompjuterska priprema: Nenad

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

SEEDS template

SEEDS template Istraživanje među istraživačima društvenih nauka SEEDS PROJEKAT SEPTEMBAR-DECEMBAR 2015 1 Istraživanje među istraživačima društvenih nauka SEEDS PROJEKAT SEPTEMBAR-DECEMBAR 2015 336 ISTRAŽIVAČA 83 UPITNIKA

Више

Izveštaj bazeni 2013

Izveštaj bazeni 2013 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ И З В Е Ш Т А Ј О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ВОДЕ ИЗ ЈАВНИХ БАЗЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2013. ГОДИНИ 2014.

Више

MAT izdanje na srpskom (2).pdf

MAT izdanje na srpskom (2).pdf Projekcije broja zaposlenih i penzionera i uticaj na održivost penzionog sistema Uvod Ljiljana Sekulić i Miladin Kovačević Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) predstavlja osnovnu finansijsku

Више

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija

U trotjednom istraživanju „Kako mršavimo“ provedenom na portalu Ordinacija ISTRAŽIVANJE PORTALA ORDINACIJA.HR: Hrvati pola života provedu na dijeti! Za idealnu liniju spremni smo narušiti svoje zdravlje! U trotjednom istraživanju (kolovoz/rujan 2010.) portala Ordinacija.hr Kako

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више