PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od"

Транскрипт

1 L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (Tekst značajan za EGP) EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga o novoj hrani, o izmjeni Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Komisije (EZ) br. 1852/2001 ( 1 ), a posebno njezin članak 20. i članak 35. stavak 3., budući da: (1) Uredbom (EU) 2015/2283 utvrđena su pravila o stavljanju na tržište i upotrebi nove hrane u Uniji. (2) U skladu s člankom 20. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju administrativni i znanstveni zahtjevi koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja. (3) Ne dovodeći u pitanje članke 5., 15. i 16. Uredbe (EU) 2015/2283, Komisija bi trebala provjeriti je li određena obavijest obuhvaćena područjem primjene navedene uredbe te provjeriti valjanost te obavijesti ili zahtjeva. (4) Obavijesti iz članka 14. Uredbe (EU) 2015/2283 trebale bi sadržavati dovoljno informacija i znanstvene dokumentacije kako bi Komisija mogla provjeriti njihovu valjanost te kako bi države članice i Europska agencija za sigurnost hrane ( Agencija ) mogle ocijeniti povijest sigurne upotrebe tradicionalne hrane iz treće zemlje. (5) Zahtjevi iz članka 16. Uredbe (EU) 2015/2283 trebali bi sadržavati dovoljno informacija i znanstvene dokumentacije kako bi Komisija mogla provjeriti njihovu valjanost te kako bi Agencija mogla provesti sveobuhvatne procjene rizika. (6) Ako podnositelj zahtjeva podnosi obavijest ili zahtjev za dodavanje, uklanjanje ili izmjenu specifikacija, uvjeta upotrebe, dodatnih posebnih zahtjeva za označivanje ili zahtjeva u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište odobrene tradicionalne hrane iz treće zemlje, možda neće biti nužna dostava svih podataka potrebnih za procjenu sigurnosti ako je podnositelj zahtjeva dostavio prikladno provjerljivo obrazloženje. (7) U okviru razmjene informacija između Komisije, država članica i Agencije trebalo bi biti moguće prema potrebi Komisiji dostaviti propisno obrazložene prigovore u pogledu sigurnosti. (8) Mišljenje Agencije trebalo bi sadržavati dovoljno informacija za utvrđivanje sigurnosti predložene upotrebe tradicionalne hrane iz treće zemlje za potrošače. (9) U skladu s člankom 35. stavkom 3. Uredbe (EU) 2015/2283 Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju zahtjevi iz članka 20. te uredbe. (10) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje, ( 1 ) SL L 327, , str. 1.

2 L 351/ DONIJELA JE OVU UREDBU: Članak 1. Područje primjene i predmet Ovom Uredbom utvrđuju se pravila za provedbu članka 20. Uredbe (EU) 2015/2283 u pogledu administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja i prijelaznih mjera iz članka 35. stavka 3. te uredbe. Uredba se primjenjuje na obavijesti i zahtjeve iz članaka 14. i 16. Uredbe (EU) 2015/2283. Članak 2. Definicije Uz definicije utvrđene u člancima 2. i 3. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 ) i u Uredbi (EU) 2015/2283 primjenjuju se i sljedeće definicije: (a) obavijest znači zaseban spis koji sadržava informacije i znanstvene podatke dostavljene u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) 2015/2283. (b) zahtjev znači zaseban spis koji sadržava informacije i znanstvene podatke dostavljene u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) 2015/2283. Članak 3. Struktura, sadržaj i prezentacija obavijesti 1. Obavijest se Komisiji dostavlja elektronički i obuhvaća sljedeće: (a) popratno pismo; (b) tehnički spis; (c) sažetak spisa. 2. Popratno pismo iz stavka 1. točke (a) sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga I. 3. Tehnički spis iz stavka 1. točke (b) sadržava sljedeće: (a) administrativne podatke iz članka 5.; (b) znanstvene podatke iz članka Ako podnositelj zahtjeva podnosi obavijest radi izmjene uvjeta upotrebe, specifikacija, dodatnih posebnih zahtjeva za označivanje ili zahtjeva u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište odobrene tradicionalne hrane iz treće zemlje, možda neće biti nužna dostava svih podataka propisanih člankom 6. ako je podnositelj zahtjeva dostavio provjerljivo obrazloženje u kojem je objašnjeno da predložene izmjene ne utječu na rezultate postojeće procjene sigurnosti. 5. Sažetak spisa iz stavka 1. točke (c) sadržava dokaze da je upotreba tradicionalne hrane iz treće zemlje u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 7. Uredbe (EU) 2015/2283. Članak 4. Struktura, sadržaj i prezentacija zahtjeva 1. Zahtjev se Komisiji dostavlja elektronički i obuhvaća sljedeće: (a) popratno pismo; (b) tehnički spis; (c) sažetak spisa; (d) propisno obrazložene prigovore u pogledu sigurnosti iz članka 15. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2283. (e) odgovor podnositelja zahtjeva na propisno obrazložene prigovore u pogledu sigurnosti. ( 1 ) Uredba (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, , str. 1.).

3 L 351/57 2. Popratno pismo iz stavka 1. točke (a) sastavlja se u skladu s obrascem iz Priloga II. 3. Tehnički spis iz stavka 1. točke (b) sadržava: (a) administrativne podatke kako su predviđeni u članku 5.; (b) znanstvene podatke kako su predviđeni u članku Ako podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za izmjenu uvjeta upotrebe, specifikacija, dodatnih posebnih zahtjeva za označivanje ili zahtjeva u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište odobrene tradicionalne hrane iz treće zemlje, možda neće biti nužna dostava svih podataka propisanih člankom 6. ako je podnositelj zahtjeva dostavio provjerljivo obrazloženje u kojem je objašnjeno da predložene izmjene ne utječu na rezultate postojeće procjene sigurnosti. 5. Sažetak spisa iz stavka 1. točke (c) sadržava dokaze da je upotreba tradicionalne hrane iz treće zemlje u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 7. Uredbe (EU) 2015/2283. Članak 5. Administrativni podaci koje treba dostaviti u obavijesti ili zahtjevu Uz informacije utvrđene u članku 14. Uredbe (EU) 2015/2283 obavijesti i zahtjevi uključuju i sljedeće administrativne podatke: (a) ime i prezime, adresu i podatke za kontakt osobe nadležne za spis ovlaštene za komuniciranje s Komisijom u ime podnositelja zahtjeva; (b) datum dostave spisa; (c) sadržaj spisa; (d) detaljan popis dokumenata priloženih spisu, uključujući upućivanja na naslove, sveske i stranice; (e) popis dijelova spisa koje treba smatrati povjerljivima u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) 2015/2283 i pravilima utvrđenima u Prilogu III. ovoj Uredbi. Članak 6. Znanstveni podaci koje treba dostaviti u obavijesti ili zahtjevu 1. Spis dostavljen u prilog obavijesti ili zahtjevu za odobravanje tradicionalne hrane iz treće zemlje trebao bi omogućiti ocjenu povijesti sigurne upotrebe tradicionalne hrane iz treće zemlje. 2. Podnositelj zahtjeva dostavlja presliku dokumentacije o primijenjenom postupku prikupljanja informacija. 3. Podnositelj zahtjeva dostavlja opis strategije procjene sigurnosti te obrazlaže uključivanje odnosno isključivanje određenih studija ili informacija. 4. Podnositelj zahtjeva predlaže opći zaključak o sigurnosti predloženih upotreba tradicionalne hrane iz treće zemlje. Ukupna procjena mogućeg rizika za zdravlje ljudi provodi se u kontekstu poznate ili vjerojatne izloženosti ljudi. Članak 7. Provjera valjanosti obavijesti 1. Po primitku obavijesti o tradicionalnoj hrani iz treće zemlje Komisija bez odgode provjerava je li predmetna hrana obuhvaćena područjem primjene Uredbe (EU) 2015/2283 te ispunjava li zahtjeve utvrđene u člancima 3., 5. i 6. te uredbe. 2. Komisija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije u pogledu valjanosti obavijesti te obavijestiti podnositelja zahtjeva o roku za dostavu tih informacija. 3. Odstupajući od stavka 1. ovog članka i ne dovodeći u pitanje članak 14. Uredbe (EU) 2015/2283, obavijest se može smatrati valjanom čak i ako ne sadržava sve elemente propisane člancima 3., 5. i 6. ove Uredbe ako je podnositelj zahtjeva za svaki od elemenata koji nedostaju dostavio provjerljivo obrazloženje.

4 L 351/ Komisija je dužna obavijestiti podnositelja zahtjeva, države članice i Agenciju o razlozima zbog kojih se obavijest ne smatra valjanom. Članak 8. Provjera valjanosti zahtjeva 1. Po primitku zahtjeva za odobravanje tradicionalne hrane iz treće zemlje Komisija bez odgode provjerava ispunjava li zahtjev uvjete iz članaka od 4. do Komisija može od podnositelja zahtjeva zatražiti dodatne informacije u pogledu valjanosti zahtjeva te obavijestiti podnositelja zahtjeva o roku za dostavu tih informacija. 3. Odstupajući od stavka 1. ovog članka i ne dovodeći u pitanje članak 16. Uredbe (EU) 2015/2283, zahtjev se može smatrati valjanim čak i ako ne sadržava sve elemente propisane člancima 4., 5. i 6. ove Uredbe ako je podnositelj zahtjeva za svaki od elemenata koji nedostaju dostavio provjerljivo obrazloženje. 4. Komisija je dužna obavijestiti podnositelja zahtjeva, države članice i Agenciju o tome smatra li se zahtjev valjanim ili ne. Ako se zahtjev ne smatra valjanim, Komisija navodi razloge zbog kojih on nije valjan. Članak 9. Propisno obrazloženi prigovori u pogledu sigurnosti 1. Po primitku valjane obavijesti savjetovanje između Komisije, država članica i Agencije može se provesti tijekom prva tri mjeseca razdoblja utvrđenoga u članku 15. stavku 2. Uredbe (EU) 2015/ Propisno obrazloženi prigovori u pogledu sigurnosti koje država članica ili Agencija dostavljaju Komisiji u skladu s člankom 15. stavkom 2. Uredbe (EU) 2015/2283 uključuju sljedeće informacije: (a) naziv i opis tradicionalne hrane iz treće zemlje; (b) znanstvenu tvrdnju u kojoj se navodi zašto predmetna tradicionalna hrana iz treće zemlje može predstavljati sigurnosni rizik za ljudsko zdravlje. 1. Mišljenje Agencije sadržava sljedeće informacije: Članak 10. Informacije koje treba uključiti u mišljenje Agencije (a) identitet i karakteristike tradicionalne hrane iz treće zemlje; (b) ocjenu povijesti sigurne upotrebe u trećoj zemlji; (c) ukupnu procjenu rizika u kojoj se, ako je moguće, utvrđuje sigurnost tradicionalne hrane iz treće zemlje te prema potrebi upozorava na nesigurnosti i ograničenja; (d) zaključke. 2. Komisija može zatražiti dodatne informacije u svojem zahtjevu za mišljenje Agencije. Članak 11. Prijelazne mjere Obavijesti iz članka 35. stavka 2. Uredbe (EU) 2015/2283 podnose se Komisiji najkasnije 1. siječnja 2019.

5 L 351/59 Članak 12. Stupanje na snagu i primjena Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 20. prosinca Za Komisiju Predsjednik Jean-Claude JUNCKER

6 L 351/ PRILOG I. Predložak popratnog pisma uz obavijest za tradicionalnu hranu iz treće zemlje u skladu sa zahtjevima iz članka 14. Uredbe (EU) 2015/2283 EUROPSKA KOMISIJA Glavna uprava Uprava Odjel Datum:... Predmet: Obavijest za odobravanje tradicionalne hrane iz treće zemlje u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 (Jasno označite jedno od polja). Obavijest za odobravanje nove tradicionalne hrane. Obavijest za dodavanje, uklanjanje ili izmjenu uvjeta upotrebe već odobrene tradicionalne hrane. Navedite upućivanje na tu obavijest. Obavijest za dodavanje, uklanjanje ili izmjenu specifikacija već odobrene tradicionalne hrane. Navedite upućivanje na tu obavijest. Obavijest za dodavanje, uklanjanje ili izmjenu dodatnih posebnih zahtjeva za označivanje već odobrene tradicionalne hrane. Navedite upućivanje na tu obavijest. Obavijest za dodavanje, uklanjanje ili izmjenu zahtjeva u vezi s praćenjem nakon stavljanja na tržište već odobrene tradicionalne hrane. Navedite upućivanje na tu obavijest. Podnositelj(i) zahtjeva ili njegov(i)/njihov(i) predstavnik/predstavnici u Uniji (ime(na), adresa/adrese ) podnosi/podnose ovu obavijest radi ažuriranja Unijina popisa nove hrane. Identitet tradicionalne hrane: Povjerljivost ( 1 ). Prema potrebi navedite uključuje li zahtjev povjerljive podatke u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) 2015/2283. Da Ne Kategorije hrane, uvjeti upotrebe i zahtjevi za označivanje Kategorija hrane Posebni uvjeti upotrebe Dodatni posebni zahtjevi za označivanje S poštovanjem Potpis... ( 1 ) Za navođenje informacija za koje je zatraženo da se smatraju povjerljivima podnositelji zahtjeva trebali bi upotrebljavati format utvrđen u Prilogu III. te bi trebali navesti sve potrebne podatke kojima se opravdava zahtjev za povjerljivost.

7 L 351/61 Privitci: Potpuni tehnički spis Sažetak spisa Popis dijelova spisa za koje je zatraženo da se smatraju povjerljivima i provjerljivo obrazloženje takvog zahtjeva Preslika administrativnih podataka podnositelja zahtjeva

8 L 351/ PRILOG II. Predložak popratnog pisma uz zahtjev za tradicionalnu hranu iz treće zemlje u skladu sa zahtjevima iz članka 16. Uredbe (EU) 2015/2283 EUROPSKA KOMISIJA Glavna uprava Uprava Odjel Datum:... Predmet: Zahtjev za odobravanje tradicionalne hrane iz treće zemlje u skladu sa zahtjevima iz članka 16. Uredbe (EU) 2015/2283 Podnositelj(i) zahtjeva ili njegov(i)/njihov(i) predstavnik/predstavnici u Europskoj uniji (ime(na), adresa/adrese ) podnosi/podnose ovaj zahtjev radi ažuriranja Unijina popisa nove hrane. Identitet tradicionalne hrane: Povjerljivost ( 1 ). Prema potrebi navedite uključuje li zahtjev povjerljive podatke u skladu s člankom 23. Uredbe (EU) 2015/2283 Da Ne Kategorije hrane, uvjeti upotrebe i zahtjevi za označivanje Kategorija hrane Posebni uvjeti upotrebe Dodatni posebni zahtjevi za označivanje S poštovanjem Potpis... Privitci: Potpuni zahtjev Sažetak zahtjeva Popis dijelova zahtjeva za koje je zatraženo da se smatraju povjerljivima i provjerljivo obrazloženje takvog zahtjeva Dokumentirani podaci povezani s propisno obrazloženim prigovorima u pogledu sigurnosti Preslika administrativnih podataka podnositelja zahtjeva ( 1 ) Za navođenje informacija za koje je zatraženo da se smatraju povjerljivima podnositelji zahtjeva trebali bi upotrebljavati format utvrđen u Prilogu III. te bi trebali navesti sve potrebne podatke kojima se opravdava zahtjev za povjerljivost.

9 L 351/63 PRILOG III. Obrazloženje zahtjeva za povjerljivost informacija Ovaj Prilog ažurira se tijekom postupka podnošenja obavijesti ili zahtjeva svaki put kad podnositelj zahtjeva zatraži da se određene informacije smatraju povjerljivima. Ako se povjerljivi podaci odnose na postupak proizvodnje, dostavlja se sažetak postupka proizvodnje u verziji koja nije povjerljiva. Informacije za koje se traži da se smatraju povjerljivima Obrazloženje Odjeljak x.y. (podnesen dana GGGG/MM/DD) Prilog X. (podnesen dana GGGG/MM/DD) Odjeljak x.y. (podnesen dana GGGG/MM/DD) Prilog X. (podnesen dana GGGG/MM/DD)

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

untitled

untitled 2013R0716 HR 01.01.2015 001.001 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 716/2013 оd 25. srpnja 2013. o

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš 23.5.2019. L 137/15 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

Obavijest Komisije od 13. srpnja o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu

Obavijest Komisije od 13. srpnja o pružanju informacija o tvarima ili proizvodima koji uzrokuju alergije ili intolerancije navedenima u Prilogu 13.12.2017. HR Službeni list Europske unije C 428/1 II. (Informacije) INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE EUROPSKA KOMISIJA OBAVIJEST KOMISIJE od 13. srpnja 2017. o pružanju

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

CL2001R1206HR bi_cp 1..1

CL2001R1206HR bi_cp 1..1 2001R1206 HR 04.12.2008 001.002 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 18. srpnja 2019. (OR. en) 11363/19 ENV 703 DELACT 144 POPRATNA BILJEŠKA Od: Datum primitka: 18. srpnja 2019. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni tajnik Europske komisije,

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova 13.10.2015. HR L 266/9 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine te o odgovarajućim metodama analize

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

Službeni list L 275 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište studenoga Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Provedbena ured

Službeni list L 275 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište studenoga Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Provedbena ured Službeni list L 275 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 61. 6. studenoga 2018. Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1648 оd 29. listopada 2018. o

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 16.11.2018. C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd 16.11.2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7505 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7505 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 16.11.2018. C(2018) 7505 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd 16.11.2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

SANTE/7009/2016-EN Rev, 1

SANTE/7009/2016-EN Rev, 1 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7619 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 21.11.2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka,

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /15-04/81-61 URBROJ: 2170/ Rijeka, R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/15-04/81-61 URBROJ: 2170/01-15-00-15-84 Rijeka, 30.11. 2015. Gradonačelnik je 30.studenog 2015. godine

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životi

Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životi 03/Sv. 1 Službeni list Europske unije 129 32005R0396 16.3.2005. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 70/1 UREDBA (EZ) br. 396/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka

Више

TA

TA 7.2.2019 A8-0015/ 001-051 AMANDMANI 001-051 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Dominique Riquet A8-0015/2019 Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Službeni list L 144 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište lipnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredba

Službeni list L 144 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište lipnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredba Službeni list L 144 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 62. 3. lipnja 2019. Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/897 оd 12. ožujka 2019. o izmjeni

Више

Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredb

Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredb Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 61. 28. svibnja 2018. Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 оd 21. studenog 2017. o dopuni

Више

COM(2016)811/F1 - HR

COM(2016)811/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.12.2016. COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene

Више

Vaba d

Vaba d POLITIKA UPRAVLJANJA PRITUŽBAMA/PRIGOVORIMA KLIJENATA BANKE Rujan 2018. 1 Područje primjene Politika upravljanja pritužbama/prigovorima klijenata Banke (dalje: Politika), definira opća pravila i načela

Више

Page 1 of 5 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 22

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količ

Uredba (EZ) br. 470/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja o propisivanju postupaka Zajednice za određivanje najvećih dopuštenih količ 03/Sv. 17 Službeni list Europske unije 275 32009R0470 16.6.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 152/11 UREDBA (EZ) br. 470/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 6. svibnja 2009. o propisivanju postupaka

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

TA

TA 30.6.2017 A8-0102/ 001-031 AMANDMANI 001-031 podnositelj Odbor za pravna pitanja Izvješće Max Andersson A8-0102/2017 Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima

Више

L_ HR xml HR Službeni list Europske unije L 282/19 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 20

L_ HR xml HR Službeni list Europske unije L 282/19 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 20 19.10.2016 HR Službeni list Europske unije L 282/19 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842 оd 14. listopada 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 u pogledu elektroničke potvrde o inspekciji za uvezene

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 17. listopada o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/ Europskog parlamenta i Vijeć

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 17. listopada o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/ Europskog parlamenta i Vijeć L 9/2 11.1.2019. UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/33 оd 17. listopada 2018. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za zaštitu oznaka izvornosti,

Више

Službeni list L 137 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti MEĐUNARODNI SPORAZUMI O

Službeni list L 137 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti MEĐUNARODNI SPORAZUMI O Službeni list L 137 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 62. 23. svibnja 2019. Sadržaj II. Nezakonodavni akti MEĐUNARODNI SPORAZUMI Odluka Vijeća (EU) 2019/825 od 14. svibnja 2019. o sklapanju,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

OBRAZAC ZA PONUDU Broj nabave: UGOVORNO TIJELO Ugovorno tijelo: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Adresa: Dubrov

OBRAZAC ZA PONUDU Broj nabave: UGOVORNO TIJELO Ugovorno tijelo: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Adresa: Dubrov OBRAZAC ZA PONUDU Broj nabave: UGOVORNO TIJELO Ugovorno tijelo: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije/kantona Adresa: Dubrovačka bb, Mostar Identifikacijski broj: 4227175700004

Више

Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilimaTekst z

Direktiva Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilimaTekst z 13/Sv. 66 Službeni list Europske unije 47 32013L0028 L 135/14 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 22.5.2013. DIREKTIVA KOMISIJE 2013/28/EU od 17. svibnja 2013. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 19.2.2019. C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd 19.2.2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje

Више

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.)

(Microsoft Word - Poziv na dostavu ponude CJEPIVO PROTIV \216UTE GROZNICE- ZA AMB 2016.) Datum: 30.03.2016. Ur.broj: 71-3/50-1-16 Broj poziva: 50/16 P O Z I V N A D O S T A V U P O N U D E Poštovani, Hrvatski zavod za javno zdravstvo Vam upućuje Poziv na dostavu ponude za predmet nabave: CJEPIVO

Више

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1 Zajednička komunikacija o provedbi presude IP Translator v1.1, 20. studenoga 2013. Dana 19. lipnja 2012. Sud je donio presudu u slučaju C-307/10 IP Translator, pružajući sljedeće odgovore na upućena pitanja:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

glava

glava Klasa: 022-03/13-01/87 Urbroj: 50301-05/25-13-3 Zagreb, 11. travnja 2013. PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA Predmet: Prijedlog zakona o informiranju potrošača o hrani, s Konačnim prijedlogom zakona Na temelju

Више

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE % HRVATSKI SABOR KLASA: 022-03/19 01/07 URBROJ: 65-19-02 Zagreb, 10. siječnja 2019. ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članka 33. stavka

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: /16-04/1-65 URBROJ: 2170/ Rijeka, 2 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Gradonačelnik KLASA: 023-01/16-04/1-65 URBROJ: 2170/01-15-00-16-40 Rijeka, 26. 1. 2016. Gradonačelnik je 26. siječnja 2016. godine

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.12.2018 A8-0417/158 Amandman 158 Uvodna izjava 21. (21) Studije, uključujući ispitivanja, koje poslovni subjekti podnose u sklopu zahtjeva za odobrenje na temelju sektorskih propisa Unije o hrani obično

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ оd 6. srpnja o odobrenju cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog,

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ оd 6. srpnja o odobrenju cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog, 7.7.2016. HR L 182/7 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1095 оd 6. srpnja 2016. o orenju cinkova acetata dihidrata, cinkova klorida bezvodnog, cinkova oksida, cinkova sulfata heptahidrata, cinkova sulfata

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

CEBS Meeting Document template

CEBS Meeting Document template Joint Committee JC 2014 43 27 May 2014 Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore vrijednosnih papira (ESMA) i bankarstva (EBA) 1 Sadržaj Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora za sektore

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a I. izmjene (izmjene označene žutom bojom) Zagreb, travanj 2019.

Више

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva 07/Sv. 4 Službeni list Europske unije 93 32008L0110 L 345/62 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 23.12.2008. DIREKTIVA 2008/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 014-19 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga održavanja fiksne telefonije Zagreb, travanj 2019. I. OPĆI PODACI 1. PODACI O NARUČITELJU:

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 19. ožujka o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/ o detaljnim pravil

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 19. ožujka o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/ o detaljnim pravil 20.3.2019. L 77/67 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/446 оd 19. ožujka 2019. o izmjeni i ispravku Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-40/19-8 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni 20.3.2019. HR Službeni list Europske unije C 106/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 15. siječnja 2019.

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR (NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja 2016. PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTREBE KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave B-3/16 Poštovani,

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol 2 51521 Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu Poštovani, na službenim web stranicama

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Popis zakonodavstva (hrana za životinje)

Popis zakonodavstva (hrana za životinje) Danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju došlo je do promjena u cjelokupnom zakonodavstvu pa tako i u području hrane za životinje. Naime, pojedini Pravilnici koji su regulirali to područje stavljeni

Више

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc

Microsoft Word - Prijedlog Odluke o prodaji doc REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD PAZIN Gradonačelnik KLASA: 940-01/13-01/62 URBROJ: 2163/01-01-01-13-10 Pazin, 07. listopada 2013 PREDSJEDNIKU GRADSKOG VIJEĆA P A Z I N PREDMET: Odluka o prodaji

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 5.9.2016 A8-0184/7 Amandman 7 Jerzy Buzek u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Izvješće Barbara Kappel Statistika cijena prirodnog plina i električne energije COM(2015)0496 C8-0357/2015

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 6929 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ ODLUCI KOMISIJE o utvrđivanju specifikacija za registre

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 6929 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ ODLUCI KOMISIJE o utvrđivanju specifikacija za registre EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 25.10.2018. C(2018) 6929 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ ODLUCI KOMISIJE o utvrđivanju specifikacija za registre vozila iz članka 47. Direktive (EU) 2016/797 Europskog

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 038-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA usluga servisnog održavanja i popravaka službenih vozila HBOR-a ponovljeni postupak Zagreb, svibanj 2019. Strossmayerov trg 9, 10000

Више

Stručno povjerenstvo za pripremu

Stručno povjerenstvo za pripremu JEDNOSTAVNA NABAVA Evidencijski broj: EVB 114-18 POZIV NA DOSTAVU PONUDA u postupku jednostavne nabave usluga nastavka održavanja RHEL operativnog sustava za 2018. godinu Zagreb, rujan 2018. I. OPĆI PODACI

Више

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 55. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj

Више