ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić"

Транскрипт

1 PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, ) 1/13

2 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak Svrha Pravilnika... 4 Članak Pojmovi... 4 Članak Prilozi Pravilniku... 5 Članak Vrste ovlaštenja... 5 Članak II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DAVANJE OVLAŠTENJA... 5 Zahtjev... 5 Članak Članak Članak Davanje ovlaštenja... 7 Članak Rješenje... 7 Članak Članak Članak Promjene tijekom ovlaštenja... 8 Članak III. POSTUPANJE OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA... 9 Članak IV. REGISTAR OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA ZA KONTROLU ENERGETSKOG CERTIFIKATA I/ILI IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI /13

3 Članak V. PROVOĐENJE KONTROLE Sustav kontrole Članak Sadržaj kontrole Članak Dostava izvješća o kontroli Članak VI. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA I KORISNIKA ZGRADE KOD PROVOĐENJA KONTROLE Članak VII. OBVEZE OVLAŠTENIH OSOBA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI KOD PROVOĐENJA KONTROLE Članak VIII. POSTUPANJE PO NEGATIVNOM IZVJEŠĆU O KONTROLI Postupanje po negativnom izvješću Članak IX. NABAVA USLUGE KONTROLE Članak X. NADZOR Nadzor Članak XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak Članak /13

4 I. OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti provedbe neovisne kontrole energetskih certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, postupak za podnošenje zahtjeva i davanje ovlaštenja osobama za kontrolu, postupanje ovlaštenih osoba, vođenje registra ovlaštenih osoba, provođenje kontrole, obveze investitora, vlasnika i korisnika zgrade kod provođenja kontrole, obveze ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kod provođenja kontrole, postupanje po negativnom izvješću o kontroli, nabava usluge kontrole i nadzor nad radom ovlaštenih osoba za kontrolu. (2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na poslove i postupke iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na samostalne uporabne cjeline zgrade. Svrha Pravilnika Članak 2. (1) Pravilnikom se uspostavlja sustav neovisne kontrole energetskog certifikata zgrada i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. (2) Ovim Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi se sljedeća direktiva: Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, ) u dijelu koji se odnosi na osiguranje neovisnih kvalificiranih i/ili ovlaštenih stručnjaka koji na neovisan način provode kontrolu izdanih energetskih certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Pojmovi Članak 3. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: samostalna uporabna cjelina zgrade je dio zgrade, kat, stan, poslovni prostor i slično unutar zgrade koji je predviđen ili preuređen za zasebno korištenje; kontrola je postupak koji provodi ovlaštena pravna osoba u svrhu ocjene ispravnosti provedenih postupaka i rezultata energetskog pregleda i predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, ispravnosti izdanog energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi te predloženih mjera za poboljšanje energetskog svojstva zgrade; ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva; 4/13

5 Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva; ovlaštena pravna osoba je osoba koju je Ministarstvo ovlastilo za kontrolu; Zakon je Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013). Ovaj Pravilnik sadrži sljedeće priloge: Prilozi Pravilniku Članak 4. Prilog 1 Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu; Prilog 2 Obrazac izjave o zapošljavanju i imenovanju osobe Prilog 3 Tablica za popis izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Prilog 4 Obrazac izvješća o kontroli energetskog certifikata zgrade; Prilog 5 Obrazac izvješća o kontroli izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi; Prilog 6 Sadržaj Registra ovlaštenih pravnih osoba za kontrolu energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Ovlaštenje se daje za: Vrste ovlaštenja Članak 5. kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. II. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DAVANJE OVLAŠTENJA Zahtjev Članak 6. (1) Pravna osoba (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi Ministarstvu zahtjev za davanje ovlaštenja za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, u elektroničkom ili pisanom obliku na obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika. (2) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka mora biti naznačena vrsta ovlaštenja za koju se podnosi zahtjev. 5/13

6 (3) U zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sadržani podaci o fizičkim osobama zaposlenim u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva, koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, te o imenovanoj osobi ovlaštenoj za potpisivanje izvješća o kontroli. (4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba prilaže sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta prema obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika: 1. izjavu odgovorne osobe u pravnoj osobi o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme osoba koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom arhitektonske ili građevinske struke za ovlaštenje za kontrolu energetskih certifikata, odnosno strojarske struke za ovlaštenje za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama i zapošljavanju i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća, prema Prilogu 2 ovoga Pravilnika, 2. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO), presliku diplome, presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, te preslike Uvjerenja o usavršavanju sukladno Zakonu, za sve osobe iz stavka 3. ovoga članka, 3. popis najmanje 20 izdanih energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom ako se traži ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada, odnosno popis najmanje 20 izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako se ovlaštenje traži za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, prema Prilogu 3 ovoga Pravilnika, 4. presliku ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka mogla učiniti vlasniku ili drugoj osobi, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja o ovlaštenju za kontrolu (ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti), 5. uvjerenje o nekažnjavanju za pravnu osobu podnositelja zahtjeva i odgovornu osobu u pravnoj osobi, izdano od nadležnog Općinskog suda, 6. dokaz o uplaćenoj pristojbi (državni biljezi zalijepljeni na zahtjevu). (5) U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnositelj zahtjeva dužan je, na zahtjev Ministarstva, dostaviti i druge isprave i dokaze. Članak 7. (1) Ovlaštena pravna osoba imenuje fizičku osobu kao imenovanu osobu za potpisivanje izvješća o kontrolama energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. (2) Imenovana osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u toj ovlaštenoj pravnoj osobi. 6/13

7 (3) Imenovana osoba iz stavka 1. ovoga članka i ostale osobe navedene u zahtjevu, zaposlene kod podnositelja zahtjeva moraju imati uspješno završen Program osposobljavanja Modul 2. Članak 8. (1) Ministarstvo u tijeku postupka provjerava potpunost i točnost dostavljenih podataka, te priloženih isprava podnositelja zahtjeva za izdavanje rješenja o ovlaštenju za kontrolu energetskog certifikata zgrade i /ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. (2) Ministarstvo provodi kontrolu kvalitete energetskih certifikata zgrada, odnosno izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, izdanih od strane podnositelja zahtjeva. (3) Ako se provjerom podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrdi da u zahtjevu ili priloženim ispravama nedostaje dokaz o ispunjavanju propisanih uvjeta, da dostavljeni podaci ne odgovaraju propisanim podacima ili da nedostaje neki podatak, Ministarstvo donosi zaključak radi dopune podataka. Davanje ovlaštenja Članak 9. (1) Ministarstvo, na temelju utvrđenih činjenica i materijalnih dokaza, daje ovlaštenje za neovisnu kontrolu energetskog certifikata zgrade i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. (2) Podnositelj zahtjeva za davanje ovlaštenja za kontrolu dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju svih propisanih uvjeta za davanje tog ovlaštenja. Rješenje Članak 10. Rješenje kojim se pravnoj osobi daje ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi sadrži: podatke o ovlaštenoj pravnoj osobi (naziv, adresa sjedišta i osobni identifikacijski broj), vrstu ovlaštenja, datum i mjesto izdavanja i rok važenja ovlaštenja, registarski broj ovlaštenja, ime i prezime, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobni identifikacijski broj imenovanih osoba u pravnoj osobi koje potpisuju izvješća o kontroli, 7/13

8 imena i prezimena, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobne identifikacijske brojeve za sve fizičke osobe zaposlene u pravnoj osobi koje provode radnje i postupke kod kontrole. Članak 11. (1) Ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije, dano pravnoj osobi može se ponovno izdati ako pravna osoba podnese novi zahtjev najkasnije 2 mjeseca prije isteka roka važenja ovlaštenja. (2) Na postupak ponovnog davanja ovlaštenja primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika o davanju ovlaštenja. Članak 12. Ovlaštena pravna osoba dužna je ispunjavati uvjete za davanje ovlaštenja u roku važenja ovlaštenja i o svakoj promjeni obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od nastale promjene. Promjene tijekom ovlaštenja Članak 13. (1) U slučaju promjene odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, ovlaštena pravna osoba dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od nastale promjene i dostaviti: presliku ovlaštenja i dokaz o promjeni odgovorne osobe (presliku rješenja o upisu u sudski registar). (2) U slučaju promjene imenovane osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ovlaštena pravna osoba podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe u roku od 8 dana od dana nastale promjene. (3) U slučaju promjene fizičke osobe zaposlene u ovlaštenoj pravnoj osobi koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ovlaštena pravna osoba podnosi zahtjev za promjenu fizičke osobe u roku od 8 dana od dana nastale promjene. (4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica, Ministarstvo izdaje izmjenu rješenja, a promjene iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka unose se u Registar ovlaštenih pravnih osoba za kontrolu energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: Registar). 8/13

9 III. POSTUPANJE OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA Članak 14. (1) Ovlaštena pravna osoba dužna je kontrolu provoditi sukladno Zakonu i ovom Pravilniku i na propisanim obrascima izrađivati izvješća. (2) Na ovlaštenu pravnu osobu na odgovarajući način se primjenjuju odredbe posebnog propisa i Zakona koje se odnose na ovlaštene osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada. IV. REGISTAR OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA ZA KONTROLU ENERGETSKOG CERTIFIKATA I/ILI IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI Članak 15. (1) Registar ovlaštenih pravnih osoba ustrojava i vodi Ministarstvo u elektroničkom i u pisanom obliku. (2) Registar se vodi prema obrascu iz Priloga 6 ovoga Pravilnika. (3) Registar sadrži: klasifikacijski broj, urudžbeni broj i datum davanja ovlaštenja, naziv pravne osobe, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, broj telefona, vrstu ovlaštenja, ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi i njezin osobni identifikacijski broj, imena i prezimena, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobne identifikacijske brojeve fizičkih osoba zaposlenih u ovlaštenoj osobi koje provode kontrolu energetskog certifikata i/ili kontrolu izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije s podacima o njihovom osposobljavanju i usavršavanju, ime i prezime, stručni naziv i akademski stupanj odnosno akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj i osobni identifikacijski broj imenovane osobe koja potpisuje izvješća o provedenim kontrolama energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, te odjeljak za napomene i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena. (4) Izvadak iz Registra može se objaviti na službenim internetskim stranicama Ministarstva. 9/13

10 V. PROVOĐENJE KONTROLE Sustav kontrole Članak 16. (1) Ministarstvo provodi kontrolu energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama. (2) Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti fizičku odnosno pravnu osobu ovlaštenu za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, koja je izradila energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koji je predmet kontrole, o pokretanju postupka kontrole te pozvati da Ministarstvu dostavi dokumentaciju potrebnu za provedbu kontrole. (3) Energetski certifikati i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama za kontrolu odabiru se na jedan od sljedećih načina: slučajnim odabirom od ukupnog broja izdanih energetskih certifikata, certifikata određenog energetskog razreda te certifikata određene vrste i namjene zgrade, slučajnim odabirom od ukupnog broja izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, prema pritužbi. (4) Ministarstvo, na temelju slučajnog odabira, najmanje jednom u pet godina za svaku ovlaštenu fizičku i ovlaštenu pravnu osobu za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom, odnosno za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom odnosno za energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom provodi kontrolu najmanje jednog energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi. Sadržaj kontrole Članak 17. (1) Kontrolom energetskog certifikata zgrade ovlaštena pravna osoba provjerava sadržaj izvješća o provedenom energetskom pregledu zgrade, valjanost i potpunost ulaznih podataka, ispravnost i točnost energetskog certifikata, izračuna i predloženih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade. (2) Kontrolom izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ovlaštena pravna osoba provjerava potpunost izvješća te potpunost predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti. 10/13

11 Dostava izvješća o kontroli Članak 18. Ovlaštena pravna osoba dostavlja Ministarstvu izvješće o kontroli izrađeno prema Prilogu 4, odnosno Prilogu 5 ovoga Pravilnika u elektroničkom i pisanom obliku. VI. OBVEZE INVESTITORA, VLASNIKA I KORISNIKA ZGRADE KOD PROVOĐENJA KONTROLE Članak 19. Ako je u postupku provođenja kontrole potrebno obaviti energetski pregled zgrade ili pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, investitor, vlasnik, odnosno korisnik zgrade, dužan je ovlaštenoj pravnoj osobi omogućiti nesmetani pristup zgradi i ostale uvjete za nesmetan rad. VII. OBVEZE OVLAŠTENIH OSOBA ZA ENERGETSKO CERTIFICIRANJE I ENERGETSKI PREGLED ZGRADE I REDOVITI PREGLED SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI KOD PROVOĐENJA KONTROLE Članak 20. (1) Fizička ili pravna osoba ovlaštena za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, odnosno redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, koja je izradila energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koji je predmet kontrole, dužna je u roku od 15 dana na pisani poziv Ministarstva dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za provedbu kontrole. (2) U slučaju da se kontrola ne može provesti bez dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, a ovlaštena osoba ih ne dostavi, energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o provedenom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, ocjenjuje se negativno. 11/13

12 VIII. POSTUPANJE PO NEGATIVNOM IZVJEŠĆU O KONTROLI Postupanje po negativnom izvješću Članak 21. (1) Energetski certifikat zgrade ocjenjuje se negativno ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da se potrebna specifična toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke razlikuje za više od 30% od iskazanih vrijednosti na energetskom certifikatu zgrade i/ili se utvrdi da pogreška u izračunu potrebne specifične toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke utječe na promjenu jednog ili više energetskih razreda zgrade i/ili se utvrdi da prijedlog mjera u energetskom certifikatu ne sadrži mjere u skladu s posebnim propisom. (2) Izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ocjenjuje se negativno ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da izvješće ne sadrži više od 30% potrebnih podataka, a u izvješću nisu obrazloženi razlozi za isto. (3) U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka, Ministarstvo će na temelju negativne ocjene ovlaštene pravne osobe rješenjem proglasiti energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, nevažećim, te će ovlaštenoj osobi naložiti ponovno energetsko certificiranje, odnosno provođenje redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, bez naknade, u roku od 30 dana. (4) U slučaju da su energetski certifikat iz stavka 1., odnosno izvješće o kontroli iz stavka 2. ovoga članka, proglašeni nevažećima, Ministarstvo će izvršiti dodatnu kontrolu najmanje dva energetska certifikata zgrade, odnosno dva izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi izrađene po istoj ovlaštenoj osobi. (5) Ovlaštenoj fizičkoj i pravnoj osobi za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kojoj su tri energetska certifikata zgrade, odnosno tri izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, proglašeno nevažećima, Ministarstvo će rješenjem ukinuti ovlaštenje. IX. NABAVA USLUGE KONTROLE Članak 22. (1) Za obavljanje pojedinačne kontrole ovlaštena pravna osoba sklapa ugovor s Ministarstvom. (2) Postupak nabave usluge kontrole provodi se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. 12/13

13 (3) Troškove kontrole koja se provodi prema pritužbi naručitelja snosi naručitelj ukoliko se utvrdi da je pritužba neosnovana, a ovlaštena fizička odnosno pravna osoba ukoliko je pritužba osnovana. X. NADZOR Nadzor Članak 23. (1) Ministarstvo provodi nadzor nad radom ovlaštenih pravnih osoba koje provode kontrolu i poduzima propisane mjere. (2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su Ministarstvu dostavljati na njegov zahtjev sve podatke vezane uz provođenje kontrola. XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 24. (1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13). (2) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama tog Pravilnika. (3) Ovlaštenje pravnoj osobi izdano prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina (»Narodne novine«, broj 81/12 i 79/13) vrijedi do isteka ovlaštenja. Članak 25. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u»narodnim novinama«. Klasa: /14-12/4 Urbroj: Zagreb, 17. lipnja Ministrica Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r. 13/13

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

NN indd

NN indd PRILOG 3. Obrazac ovlaštenja za provođenje energetskog pregleda građevine ili kontrolnog pregleda sustava grijanja i klimatizacije Obrazac OFO OVLAŠTENJE ZA PROVOĐENJE ENERGETSKOG PREGLEDA GRAĐEVINE ILI

Више

Microsoft Word - NN_133_15-Pravilnik_o_energetskom_pregledu_zgrade-procisceni_tekst.docx

Microsoft Word - NN_133_15-Pravilnik_o_energetskom_pregledu_zgrade-procisceni_tekst.docx MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 929 Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013), ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi PRAVILNIK O ENERGETSKOM

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

Microsoft Word - NN Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti - pidpu

Microsoft Word - NN Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za obavljanje energetske djelatnosti - pidpu MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 1878 Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01 i 177/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi PRAVILNIK

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: /17-01/25 Urbroj: / Ev. broj nabave: Dubrovnik, /JN ~~~~= ZAPISNIK O OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Klasa: 406-03/17-01/25 Urbroj: 191-2.24.4/2-17-07 Ev. broj nabave: Dubrovnik, 11.09.2017. 1-39-17/JN ~~~~=--------- ZAPISNIK O OTVARANJU, PREGLEDU I OCJENI PONUDA Otvaranje ponuda

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE: Usluga izrade studije povij. razvoja trga CIMITER sa priključnim ulicama sa valoriz. arh. i urban. značajki, arh. snimka i id REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO - SENJSKA ŽUPANIJA G R A D S E NJ KLASA: 406-01/19-01/107 URBROJ: 2125-03/03/15-19-03 Senj, 18. srpnja 2019. g. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA „KARAŠICA“ , Belišće, Kralja Tomislava 206 PITANJA I ODGOVORI Natječaj za provedbu mjere/tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Referentni broj natječaja: LN.4.1.1.01. Pitanja

Више

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA

10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVA 10000 Zagreb, Mihanovićeva 12 Objavljuje dana 5. travnja 2019. godine N A T J E Č A J za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme SEKTOR ZA ODRŽAVANJE 1. Diplomirani inženjer geodezije podsustava Istok,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: /16-01/_ URBROJ: 2185/ DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekons REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PETRIJEVCI KLASA: 360-01/16-01/_ URBROJ: 2185/05-16-2 DOKUMENTACIJA ZA PRIKUPLJANJE PONUDA Rekonstrukcija Društvenog doma u Satnici s povećanjem energetske

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE

Dokumentacija o nabavi Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE U ZRAČNOM PROMETU, OSIJEK, HRVATSKA OIB: 48188420009 MATIČNI (POREZNI) BROJ: 3361721 Adresa: Vukovarska 67, Klisa p.p. 47, 31000 OSIJEK Web.adress: www.osijek-airport.hr

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» PGŽ broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 17/13, 3/18 i 5/18-ispravak) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 02.10.2018. godine

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Dizajn et cetera D.O.O.

Dizajn et cetera D.O.O. ZAKON O GRADNJI NN 153/13, 20/17, 39/19 (pročišćeni tekst) 1. OPĆE ODREDBE... 2 2. TEMELJNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU... 6 3. ENERGETSKO SVOJSTVO ZGRADE... 10 4. SUDIONICI U GRADNJI... 21 5. PROJEKTI... 26

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR Tel: 031/ 710-250 Faks.: 031/ 710-259 E-mail: gradskabm@vodatel.net U Belom Manastiru, 05. travnja

Више

Page 1 of 5 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u izvansudskom postupku i postupku stečaja potrošača MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 22

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169-

Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: /16-03/27 Ur.br: 2169- Obrazac br.2 Poziv na dostavu ponude u postupku nabave bagatelne vrijednosti Psihijatrijska bolnica Rab Kampor 224 Klasa: 333-01/16-03/27 Ur.br: 2169-30-02-16-02 Rab, 31.08.2016. PONUDITELJIMA Naručitelj

Више

dozvole

dozvole Na osnovu člana 26. stav (1) tač. a), b) i e) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 103/09) i člana

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i

KLASA: /14-04/843 URBROJ: Zagreb, Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i KLASA: 320-01/14-04/843 URBROJ: 370-04-15-7 Zagreb, 28.09.2015. Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište

Више

Temeljem članka 29

Temeljem članka 29 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) tajnik Osječko-baranjske županije, raspisuje

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka 2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

NN indd

NN indd PRILOG 1 PRIMLJENO Obrazac PUR-R OZNAKA UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE MINISTARSTVO FINANCIJA CARINSKA UPRAVA CARINSKI URED: KLASIFIKACIJSKA OZNAKA URUDŽBENI BROJ ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR KORISNIKA

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

NN 112/2007

NN 112/2007 NN 112/2007 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA 3312 Na temelju članka 2.a stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine«, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03. pročišćeni tekst i

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

dozvola_operator_oieiek_hr

dozvola_operator_oieiek_hr REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD OPERATORU ZA OIEiEK NAZIV IMATELJA DOZVOLE:

Више

Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002) Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002) Vrsta propisa: zakonski akt Status propisa: VAŽEĆI

Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002) Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002) Vrsta propisa: zakonski akt Status propisa: VAŽEĆI Zakon o elektroničkom potpisu (NN 010/2002) Vrsta propisa: zakonski akt Status propisa: VAŽEĆI PROPIS Ključne riječi Eurovoca (3): zaštita podataka elektronički potpis osobni podaci Područje djelatnosti:

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O ODRŽAVANJU GRAĐEVINA (NN 122/14, 25.10.2014.) 1 1 0 OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1.... 3 Članak 2.... 3 Članak 3.... 4 Članak 4.... 4 Članak 5.... 4 ODRŽAVANJE GRAĐEVINE... 5 Uvjeti za održavanje

Више

GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i

GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i GRAD MAKARSKA raspisuje JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje projekta Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) u gradu Makarskoj I. Predmet

Више

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-1 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 813 Na temelju članka 33. Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine», broj 127/14) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja uz suglasnost

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE SUSTAVA KVALITETE USLUGA I RADOVA ZA CERTIFICIRANJE INSTALATERA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE MANJIH KOTLOVA I PEĆI NA BIOMASU (NN 12/17, 16.02.2017) 1 2 7

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0

REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: /16-01/8 UR.BROJ: 2156/ Lovran, 0 REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA PRIMORSKO-GORANSKA OPĆINA LOVRAN OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LOVRAN KLASA: 402-08/16-01/8 UR.BROJ: 2156/02-02-17-02 Lovran, 03. studenog 2017. Na temelju članka 7., stavak 3.,

Више

SUMMER DAYS KLASA: UP/I /19-01/381 URBROJ: Zagreb, 17. lipanj Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ("Narodne n

SUMMER DAYS KLASA: UP/I /19-01/381 URBROJ: Zagreb, 17. lipanj Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (Narodne n SUMMER DAYS KLASA: UP/I-460-02/19-01/381 URBROJ: 513-07-21-01-19-2 Zagreb, 17. lipanj 2019. Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ("Narodne novine" broj 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

HRVATSKI SABOR 3221 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADNJI Proglašavam Zakon o gradnji, koji j

HRVATSKI SABOR 3221 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADNJI Proglašavam Zakon o gradnji, koji j HRVATSKI SABOR 3221 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADNJI Proglašavam Zakon o gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. prosinca 2013.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABA REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Ulica grada Vukovara 72/V 10 000 Zagreb POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ZA NABAVU ODRŽAVANJA FOTOKOPIRNIH STROJEVA KLASA: 406-01/19-05/09

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONU

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONU HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, 10 000 Zagreb Evidencijski broj: Mjed8/19 POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA: IZRADA PROMETNOG ELABORATA: PRIVREMENA REGULACIJA

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 10 000 Zagreb; HR MB: 2539071 OIB: 26023027358 T +385 1 7775-570 F +385 1 7775-574 www.hkis.hr; info@hkis.hr

Више

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju

14-NADOPUNA-Prijedlog Odluke o poništenju REPUBLIKA HRVATSKA REGIONE ISTRIANA Služba za javnu nabavu KLASA:406-01/13-01/01 URBROJ: 2163/1-02/1-14-11 Pula, 27. veljače 2014.g. ŽUPAN putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET: Prijedlog

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21

OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/ KLASA: /16-01/69 UR.BROJ: 21 OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA 44 320 KUTINA, Crkvena 57 Tel/fax: 044/683-277 E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr KLASA: 406-01/16-01/69 UR.BROJ: 2176-37-01-16-2 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU POSTUPKA

Више

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1

IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 IZMJENA POZIVA NA DOSTAVU PONUDE NABAVA RADOVA Soboslikarski radovi Evidencijski broj: N-22/2019 1 KLASA: 372-02/19-02/0002 URBROJ: 343-0602/01-19-010 Zagreb, 19. veljače 2019. godine OPĆI PODACI Naručitelj:

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Pravilnik_REGOS_draft _final

Pravilnik_REGOS_draft _final Na temelju članka 91. stavka 5., članka 97. stavka 4., članka 98. stavka 4., članka 192. stavka 3. te članka 193. stavaka 6. i 7. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima ( Narodne novine broj 19/2014,

Више

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /17-01/ / POZIV NA DOSTAV

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, /17-01/ / POZIV NA DOSTAV OPĆA BOLNICA DUBROVNIK Dr. Roka Mišetića 2 20 000 Dubrovnik Klasa: Urbroj: Dubrovnik, 406-03/17-01/14 191-2.24.4/2-17-02 14. 11. 2017. POZIV NA DOSTAVU PONUDE OB Dubrovnik je pokrenula postupak jednostavne

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe T OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA VIDRIĆA KUTINA,Školska 2. KLASA:333-06/18-01/11 URBROJ: 2176-36-01-18-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Jednostavna nabava robe TABLETI ZA UČENIKE Kutina, kolovoz 2018. SADRŽAJ: 1.

Више

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE NOSITELJE PROJEKATA Napomena: Svi dokumenti

Више

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA,

NARUČITELJ: JADROLINIJA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, NARUČITELJ: JADROLINIJA, RIJEKA, DRUŠTVO ZA LINIJSKI POMORSKI PRIJEVOZ PUTNIKA I TERETA, OIB 38453148181 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 50 / 2014 BROJ NADMETANJA: OTP 23 / 14 OKVIRNI SPORAZUM: 2 / 14 Z A P

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja

BRKO- prodaja zemljišta odluka o raspisivanju natječaja OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI NEKRETNINE U K.O. OPATIJA Grad Opatija je vlasnik nekretnina oznake k.č. 1522, šuma površine 412 m2, u zk.ul. 245 k.o. Opatija ( nove izmjere), a koja odgovara

Више

Nacrt konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA NACRT KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA Zagreb, studeni

Више

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br

Sluzbeni glasnik Grada Poreca br OPĆINA VRSAR I. Općinsko vijeće 20. Na temelju članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine",broj 26/03) te članka 40. Statuta Općine Vrsar ("Službeni glasnik Grada Poreča", broj 02/04),

Више

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija Opći uvjeti korištenja servisa e-račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave 1. Uvod i značenje pojmova 1.1. Ovim Općim uvjetima korištenja servisa e-račun za državu (u daljnjem

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim

Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetim Na temelju članka 31. točke 2. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14 i 24/15), članka 12. Pravilnika o uvjetima i načinu prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda

Више

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE

HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. za upravljanje, građenje i održavanje autocesta, Širolina 4, 10 000 Zagreb Evidencijski broj: J66/19 POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA: STRUČNI NADZOR I KONTROLNA ISPITIVANJA NAD RADOVIMA

Више

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. Na temelju čl. 84. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn

OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, Rakov Potok Naziv projekta: Izgradn OBAVIJEST O PRVOJ IZMJENI DOKUMENTACIJE Naziv Naručitelja: GENERA d.d., Kalinovica, Svetonedeljska cesta 2, 10 436 Rakov Potok Naziv projekta: Izgradnja fotonaponske elektrane GENERA za potrebe proizvodnog

Више

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11)

(Microsoft Word - SLU\216BENI GLASNIK br. 11) Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE NOVA BUKOVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA GODINA: XVI NOVA BUKOVICA, 06. studeni 2009. BROJ: 11 S A D R Ž A J AKT STRANICA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 109. Odluka

Више

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 1 OBRASCU RSV-2 Privitak 1 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 1) potrebno je popuniti ako dioničko društvo ima viš

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 1 OBRASCU RSV-2 Privitak 1 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 1) potrebno je popuniti ako dioničko društvo ima viš UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 1 OBRASCU RSV-2 Privitak 1 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 1) potrebno je popuniti ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika. I. U poglavlju»pravni

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A  H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR

(NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTR (NAZIV TVRTKE) (ADRESA) (MJESTO) UR.BROJ: R6-7062/16. U Osijeku, 02. svibnja 2016. PREDMET: Poziv za dostavu ponude u postupku nabave MONITORI ZA POTREBE KBC-a OSIJEK, evidencijski broj nabave B-3/16 Poštovani,

Више