Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ"

Транскрипт

1 Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/ др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( Службени гласник Републике Србије, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст) и члана 33. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, доноси П Р А В И Л Н И К о начину суфинансирања пројеката удружења грађана Члан 1. Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак суфинансирања пројеката удружења грађана изузев пројеката из Бачка Паланка 03. јануар године области туризма, екологије, заштите животне средине, културе и социохуманитарних делатности (у даљем тексту: удружења) средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 2. Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Бачка Паланка имају: 1. удружења која су регистрована на територији Општине Бачка Паланка више од две године од расписивања конкурса; 2. удружења која су регисторована мање од две године, од расписивања конкурса, под условом да су партнери на пројекту са удружењима која испуњавају услове из тачке 1. Пројектне aктивности морају се реализовати на територији Општине Бачка Паланка до краја буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима. Члан 3. По овом Правилнику Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од вредности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за сваку буџетску годину.

2 2 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године O избору пројеката одлучује Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија). Члан 4. Једно удружење може учествовати са само једним предлогом пројекта на једном конкурсу. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је ,00 динара, а максимални не сме износити више од ,00 динара. Члан 5. Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника могу да се користе за реализацију пројеката и захтева удружења грађана изузев пројеката и програма из области туризма, екологије, заштите животне средине, културе и социо-хуманитарних делатности. Области за доделу средстава за суфинансирање пројеката су: наука, предузетништво, образовање, заштита потрошача итд. Члан 6. Суфинансирање пројеката удружења из члана 2. овог Правилника врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који расписује и спроводи Комисија и оглашава на интернет презентацији Општине Бачка Паланка и у средствима јавног информисања. Конкурс се може расписати највише четири пута у току календарске године. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се према статутарним одредбама циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује. Члан 7. Текст конкурса садржи: 1. опште услове конкурса, 2. начин подношења пријава, 3. одлучивање по пријавама, 4. трајање конкурса Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање пројеката за област за коју се расписује конкурс, као и извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса. Конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Члан 8. За учешће на конкурсу неопходно је доставити образац (налази се на сајту општине Бачка Паланка). Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Уколико се пројекат реализује у партнерству са другим удружењем, неопходно је доставити доказ о сарадњи са истим (протокол, споразум и слично). Пријава у којој је конкурсна документација написана руком неће се сматрати важећом. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци и може се доставити на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или поштом на доле назначену адресу: Општина Бачка Паланка Одељење за друштвене делатности

3 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 3 Комисија за оцену пројеката из области удружења грађана Краља Петра Првог број Бачка Паланка Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Члан 9. Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 8 дана ни дужи од 15 дана. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. Члан 10. Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити оцењени у складу са следећим мерилима и критеријумима: МЕРИЛА Административна провера Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 1. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми; 2. провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају циљеве постављене у Правилнику, да ли је максимално тражени износ у складу са правилима конкурса. Техничко-финансијска провера Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин који следи: КРИТЕРИЈУМИ 1. Релевантност - квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? - - Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни

4 4 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године ризици јасно дефинисани? 2. Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Да ли су планирани резултати реални? Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 3. Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 4. Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Члан 11. Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа. Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта. Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу средстава, неће бити подржане. Члан 12. Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве: ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремена); ако пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима; ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве; ако предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру предмета конкурса, затражена средства су већа од дозвољеног максимума, итд.); ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у буџетској години која претходи буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу. Члан 13. По завршетку конкурса и обраде пријава, Комисија у року од 30 дана од завршетка конкурса доноси одлуку о

5 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 5 избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка. Саставни део наведене одлуке је и коначна ранг листа са бодовима предложених пројеката. Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Рок за подношење приговора на Одлуку из става 1. овог члана је осам дана од дана објављивања Одлуке на интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка. Одлуку по приговору Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Члан 14. На основу Одлуке из члана 13. овог Правилника, Председник општине Бачка Паланка закључује Уговор о суфинансирању пројекта средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 15. Уговор о суфинасирању пројекта из буџета Општине Бачка Паланка садржи: ознаку уговорних страна; назив и садржину пројекта; укупну вредност пројекта; износ средстава која се додељују из буџета Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта; датум почетка и датум завршетка пројекта; права и обавезе уговорних страна; услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен; начин решавања спорова; одредбу да се средства користе искључиво за реализовање одобреног пројекта и начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не користи за реализовање одобреног пројекта. Члан 16. Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка и Комисија прате и надзиру наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта. Удружења која су из буџета јединице локалне самоуправе добила средства за реализовање пројекта од јавног интереса, чине доступним јавности извештај о свом раду и тај извештај достављају даваоцу средстава. Члан 17. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 2/2015 и 20/2017). Члан 18. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања

6 6 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / децембар године БАЧКА ПАЛАНКА 2 Председник Општинског већа, Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/ др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( Службени гласник Републике Србије, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015), на основу члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст) и члана 33. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, доноси П Р А В И Л Н И К о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе Члан 1. Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе (у даљем тексту: удружења) средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 2. Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Бачка Паланка имају: 1. удружења која су регистрована на територији Општине Бачка Паланка више од две године од расписивања конкурса, 2. удружења која су регисторована мање од две године од расписивања конкурса, под условом да су партнери на пројекту са удружењима која испуњавају услове из тачке 1. Пројектне aктивности морају се реализовати на територији Општине Бачка Паланка до краја буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима. Члан 3. По овом Правилнику Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од вредности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за сваку буџетску годину. O избору пројеката одлучује Комисија за оцену пројеката из области културе (у даљем тексту: Комисија). Члан 4. Једно удружење може учествовати са само једним предлогом пројекта на јед-

7 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 7 ном конкурсу. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је ,00 динара, а максимални не сме износити више од ,00 динара. Члан 5. Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника могу да се користе за реализацију пројеката и захтева из следећих области и програма: за област заштите, очувања и презентације непокретног културног наслеђа; за област заштите, очувања и презентације археолошког наслеђа; за област заштите, очувања и презентације музејског наслеђа; за област заштите, очувања и презентације архивске грађе; за област заштите, очувања и презентације нематеријалног културног наслеђа; програма који доприносе подизању културне свести, намењени јавности, а нарочито младима и деци; програми који доприносе развоју регионалне и међународне сарадње у области културе и културног наслеђа; програми који доприносе установљавању и одржавању манифестација и такмичења из области културе. Члан 6. Суфинансирање пројеката у области културе врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс), који расписује и спроводи Комисија и оглашава на интернет презентацији Општине Бачка Паланка и у средствима јавног информисања. Конкурс се може расписати највише четири пута у току календарске године. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се према статутарним одредбама, циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује. Члан 7. Текст конкурса садржи: 1. опште услове конкурса, 2. начин подношења пријава, 3. одлучивање по пријавама, 4. трајање конкурса. Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање пројеката за област за коју се расписује конкурс, као и извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса. Конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Члан 8. За учешће на конкурсу неопходно је доставити образац (налази се на сајту општине Бачка Паланка). Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Уколико се пројекат реализује у партнерству са другим удружењем, нео-

8 8 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године пходно је доставити доказ о сарадњи са истим (протокол, споразум и слично). Пријава у којој је конкурсна документација написана руком неће се сматрати важећом. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци и може се доставити на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или поштом на доле назначену адресу: Општина Бачка Паланка Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену пројеката из области културе Краља Петра Првог број Бачка Паланка Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Члан 9. Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 8 дана ни дужи од 15 дана. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. Члан 10. Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити оцењени у складу са следећим мерилима и критеријумима: МЕРИЛА Административна провера Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 1. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми; 2. провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају циљеве постављене у Правилнику, да ли је максимално тражени износ у складу са правилима конкурса. Техничко-финансијска провера Техничко- финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин који следи: КРИТЕРИЈУМИ 1. Релевантност - квалитет пројекта

9 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 9 Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је број директних корисника? Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефинисани? 2. Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Да ли су планирани резултати реални? Да ли је план реализације пројекта добро разрађен и изводљив? 3. Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 4. Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Члан 11. Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа. Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта. Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу средстава, неће бити подржане. Члан 12. Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве: ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремена); ако пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима; ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве; ако предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру предмета конкурса, затражена средства су већа од дозвољеног максимума, итд.); - - ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана

10 10 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године у буџетској години која претходи буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу. Члан 13. По завршетку конкурса и обраде пријава, Комисија у року од 30 дана од завршетка конкурса доноси одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка. Саставни део наведене одлуке је и коначна ранг листа са бодовима предложених пројеката. Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Рок за подношење приговора на Одлуку из става 1. овог члана је осам дана од дана објављивања Одлуке на интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка. Одлуку по приговору, Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Члан 14. На основу Одлуке из члана 13. овог Правилника, Председник општине Бачка Паланка закључује Уговор о суфинансирању пројекта средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 15. Уговор о суфинасирању пројекта из буџета Општине Бачка Паланка садржи: ознаку уговорних страна; назив и садржину пројекта; укупну вредност пројекта; износ средстава која се додељују из буџета Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта; датум почетка и датум завршетка пројекта; права и обавезе уговорних страна; услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен; начин решавања спорова; одредбу да се средства користе искључиво за реализовање одобреног пројекта и начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не користи за реализовање одобреног пројекта. Члан 16. Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка и Комисија прате и надзиру наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта. Удружења која су из буџета јединице локалне самоуправе добила средства за реализовање пројекта од јавног интереса, чине доступним јавности извештај о свом раду и тај извештај достављају даваоцу средстава. Члан 17. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о

11 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 11 начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области културе ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 2/2015 и 20/2017). Члан 18. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / децембар године БАЧКА ПАЛАНКА 3 Председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/ др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( Службени гласник Републике Србије, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст) и члана 33. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, доноси П Р А В И Л Н И К о начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине Члан 1. Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине (у даљем тексту: удружења) средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 2. Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Бачка Паланка имају: 1. удружења која су регистрована на територији Општине Бачка Паланка више од две године од расписивања конкурса; 2. удружења која су регистрована мање од две године од расписивања конкурса, под условом да су партнери на пројекту са удружењима која испуњавају услове из тачке 1. Пројектне aктивности морају се реализовати на територији Општине Бачка Паланка до краја буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима. Члан 3. По овом Правилнику Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од вред-

12 12 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године ности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се Одлуком о буџету Општине Бачка Паланка за сваку буџетску годину. O избору пројеката одлучује Комисија за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине (у даљем тексту: Комисија). Члан 4. Једно удружење може учествовати са само једним предлогом пројекта на једном конкурсу. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је ,00 динара, а максимални не сме износити више од ,00 динара. Члан 5. Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника морају обухватати активности које се односе на степен унапређења стања и развој локалне заједнице у области туризма, екологије и заштите животне средине. Предлог пројекта мора бити у складу са активностима које се односе на јачање сарадње између владиног, цивилног и бизнис сектора, као и са једним од следећих циљева: 1. подстицање и развој привредних делатности (туризам, занатство, стари занати, традиционалне манифестације и др.); 2. афирмација о значају екологије и заштите животне средине. Члан 6. Суфинансирање пројеката у области туризма, екологије и заштите животне средине врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс), који расписује и спроводи Комисија и оглашава на интернет презентацији Општине Бачка Паланка и у средствима јавног информисања. Конкурс се може расписати највише четири пута у току календарске године. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се према статутарним одредбама циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује. Члан 7. Текст конкурса садржи: 1. опште услове конкурса, 2. начин подношења пријава, 3. одлучивање по пријавама, 4. трајање конкурса. Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање пројеката за област за коју се расписује конкурс, као и извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса. Конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Члан 8. За учешће на конкурсу неопходно је доставити образац (налази се на сајту општине Бачка Паланка). Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Уколико се пројекат реализује у партнерству са другим удружењем, нео-

13 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 13 пходно је доставити доказ о сарадњи с истим (протокол, споразум и слично). Пријава у којој је конкурсна документација написана руком неће се сматрати важећом. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци и може се доставити на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или поштом на доле назначену адресу: Општина Бачка Паланка Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену пројеката из области туризма, екологије и заштите животне средине Краља Петра Првог број Бачка Паланка Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА, ЕКОЛОГИЈЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Члан 9. Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 8 дана ни дужи од 15 дана. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. Члан 10. Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити оцењени у складу са следећим мерилима и критеријумима: МЕРИЛА Административна провера Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 1. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми; 2. провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају циљеве постављене у Правилнику, да ли је максимално тражени износ у складу са правилима конкурса. Техничко-финансијска провера Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин који следи: КРИТЕРИЈУМИ А) Колико квалитет пројектне идеје доприноси степену развијености Општине Бачка Паланка?

14 14 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године Максимално 15 бодова Б) Да ли је осмишљена квалитетна туристичка презентација за реализацију пројекта која има препознатљив ефекат за Општину Бачка Паланка? Максимално 15 бодова В) Да ли реализацију пројекта подржавају и други суорганизатори или донатори? Г) Да ли је догађај убележен у туристички календар ТОО Бачка Паланка или ТО Војводине? Д) Да ли је туристички догађај регионалног или међународног значаја? Максимално 15 бодова Ђ) Да ли постоји континуитет реализације пројекта: - до 2 године, Максимално 5 бодова - од 3 до 4 године, - од 5 година и више. Максимално 15 бодова Е) Колико квалитет пројектне идеје доприноси побољшању квалитета живота грађана Општине Бачка Паланка и целовитом решавању одређеног питања? Ж) Да ли је организатор обезбедио оперативно-техничке услове за реализацију пројекта (простор, еминентне предаваче, техничку подршку и др.)? Члан 11. Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа. Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројеката. Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу средстава, неће бити подржане. Члан 12. Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве: ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремена); ако пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима; ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве; ако предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру предмета конкурса, у предлогу пројекта се премашује максимално дозвољено време трајања, затражена средства су већа од дозвољеног максимума, итд.); ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у буџетској години која претходи буџетској години у којој се додељују

15 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 15 средства по расписаном конкурсу. Члан 13. По завршетку конкурса и обраде пријава, Комисија у року од 30 дана од завршетка конкурса доноси одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка. Саставни део наведене одлуке је и коначна ранг листа са бодовима предложених пројеката. Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Рок за подношење приговора на Одлуку из става 1. овог члана је осам дана од дана објављивања Одлуке на интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка. Одлуку по приговору Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Члан 14. На основу Одлуке из члана 13. овог Правилника, Председник општине Бачка Паланка закључује Уговор о суфинансирању пројекта средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 15. Уговор о суфинасирању пројекта из буџета Општине Бачка Паланка садржи: ознаку уговорних страна; назив и садржину пројекта; укупну вредност пројекта; износ средстава која се додељују из буџета Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта; датум почетка и датум завршетка пројекта; права и обавезе уговорних страна; услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен; начин решавања спорова; одредбу да се средства користе искључиво за реализовање одобреног пројекта и начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не користи за реализовање одобреног пројекта. Члан 16. Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка и Комисија прате и надзиру наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта. Удружења која су из буџета јединице локалне самоуправе добила средства за реализовање пројекта од јавног интереса, чине доступним јавности извештај о свом раду и тај извештај достављају даваоцу средстава. Члан 17. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о

16 16 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године начину суфинансирања пројеката удружења грађана из области туризма, екологије и заштите животне средине ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 2/2015 и 20/2017). Члан 18. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / децембар године БАЧКА ПАЛАНКА 4 Председник Oпштинског већа, Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/ др. закон), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 83/2014- др. закон и 101/2016- др. закон), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( Службени гласник Републике Србије, број 8/2012, 94/2013 и 93/2015), члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст) и члана 33. став 1. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008), Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, доноси П Р А В И Л Н И К о начину суфинансирања пројеката удружења грађана Члан 1. Овим Правилником одређују се услови, начин, области, критеријуми и поступак суфинансирања пројеката удружења грађана изузев пројеката из области туризма, екологије, заштите животне средине, културе и социохуманитарних делатности (у даљем тексту: удружења) средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 2. Право учешћа у расподели средстава из буџета Општине Бачка Паланка имају: 1. удружења која су регистрована на територији Општине Бачка Паланка више од две године од расписивања конкурса; 2. удружења која су регисторована мање од две године, од расписивања конкурса, под условом да су партнери на пројекту са удружењима која испуњавају услове из тачке 1. Пројектне aктивности морају се реализовати на територији Општине Бачка Паланка до краја буџетске године у којој су средства за суфинансирање пројеката додељена удружењима. Члан 3. По овом Правилнику Општина Бачка Паланка узима учешће у суфинансирању максимално 70% од вредности пројекта, а средства за суфинансирање опредељују се Одлуком о буџету

17 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 17 Општине Бачка Паланка за сваку буџетску годину. O избору пројеката одлучује Комисија за оцену пројеката удружења грађана (у даљем тексту: Комисија). Члан 4. Једно удружење може учествовати са само једним предлогом пројекта на једном конкурсу. Минимални износ средстава који се додељује по једној пријави је ,00 динара, а максимални не сме износити више од ,00 динара. Члан 5. Средства намењена удружењима из члана 2. овог Правилника могу да се користе за реализацију пројеката и захтева удружења грађана изузев пројеката и програма из области туризма, екологије, заштите животне средине, културе и социо-хуманитарних делатности. Области за доделу средстава за суфинансирање пројеката су: наука, предузетништво, образовање, заштита потрошача итд. Члан 6. Суфинансирање пројеката удружења из члана 2. овог Правилника врши се на основу јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс) који расписује и спроводи Комисија и оглашава на интернет презентацији Општине Бачка Паланка и у средствима јавног информисања. Конкурс се може расписати највише четири пута у току календарске године. Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се према статутарним одредбама циљеви удружења остварују у области у којој се пројекат реализује. Члан 7. Текст конкурса садржи: 1. опште услове конкурса, 2. начин подношења пријава, 3. одлучивање по пријавама, 4. трајање конкурса Ближа упуства за подносиоце предлога пројеката о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за суфинансирање пројеката за област за коју се расписује конкурс, као и извод из овог Правилника издаваће се и објављивати као прилог уз текст конкурса. Конкурс за доделу и коришћење средстава објављује се на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Члан 8. За учешће на конкурсу неопходно је доставити образац (налази се на сајту општине Бачка Паланка). Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин. Уколико се пројекат реализује у партнерству са другим удружењем, неопходно је доставити доказ о сарадњи са истим (протокол, споразум и слично). Пријава у којој је конкурсна документација написана руком неће се сматрати важећом. Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној пошиљци и може се доставити на писарницу Општинске управе Општине Бачка Паланка или поштом на доле назначену адресу:

18 18 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године Општина Бачка Паланка Одељење за друштвене делатности Комисија за оцену пројеката из области удружења грађана Краља Петра Првог број Бачка Паланка Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање. Предња страна коверте мора садржати следеће податке: ПРИЈАВА НА КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА Име подносиоца пријаве, адреса подносиоца пријаве, назив пројекта. Члан 9. Рок за подношење пријава на конкурс не може бити краћи од 8 дана ни дужи од 15 дана. Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа. Члан 10. Пријаве за доделу средстава Комисија оцењује према мерилима и критеријумима прописаним овим Правилником. Сви пројекти које су подносиоци пријава предали ће бити оцењени у складу са следећим мерилима и критеријумима: МЕРИЛА Административна провера Сви пројекти који буду послати у предвиђеном року биће укључени у процес административне провере документације. Административна провера састоји се из два дела: 1. провера да ли је пријава комплетна, односно да ли је поднета целокупна документација у складу са листом за проверу и да ли је документација поднета у траженој форми; 2. провера да ли подносилац пријаве, партнери и пројекат (предложене активности) задовољавају циљеве постављене у Правилнику, да ли је максимално тражени износ у складу са правилима конкурса. Техничко-финансијска провера Техничко-финансијска провера представља процену квалитета предлога пројекта и предлога буџета. Процена ће бити спроведена у складу са критеријумима из овог Правилника, на начин који следи: КРИТЕРИЈУМИ 1. Релевантност - квалитет пројекта Колико квалитет пројектне идеје доприноси реализацији предмета конкурса, побољшању квалитета живота грађана и целовитом решавању одређеног питања? - - Колико су јасно дефинисане и стратешки одабране циљне групе, колики је

19 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 19 број директних корисника? Да ли су опис проблема, предуслови реализације и релевантни ризици јасно дефинисани? 2. Методологија Да ли су активности које су планиране у пројекту одговарајуће, усклађене са циљевима и очекиваним резултатима? Да ли су планирани резултати реални? - Да ли је план реа лизације пројекта добро разрађен и изводљив? 3. Одрживост пројекта Да ли ће активности предвиђене пројектом имати конкретан утицај на циљне групе? - Да ли су очекивани резултати пројекта одрживи? 4. Буџет и рационалност трошкова Да ли је предложени трошак неопходан за имплементацију пројекта? Да ли је однос између процењених трошкова и очекиваних резултата задовољавајући? Члан 11. Сваком предлогу пројекта Комисија ће доделити одређен број бодова, на основу кога ће бити сачињена бодовна ранг листа. Сваки члан Комисије је у обавези да појединачно оцени све пристигле предлоге пројекта. Пријаве које имају мање од 50% бодова, сходно предвиђеним критеријумима за доделу средстава, неће бити подржане. Члан 12. Комисија неће разматрати и бодовати следеће пријаве: ако је пријава послата након крајњег рока (неблаговремена); ако пријава није била комплетна или није била у складу са наведеним административним условима; ако подносилац пријаве не испуњава критеријуме везане за статус подносиоца пријаве; ако предлог пројекта не испуњава формалне критеријуме (нпр. активности предложене пројектом нису у оквиру предмета конкурса, затражена средства су већа од дозвољеног максимума, итд.); ако подносилац пријаве није оправдао или утрошио средства добијена из буџета Општине Бачка Паланка по конкурсима за суфинансирање пројеката удружења грађана у буџетској години која претходи буџетској години у којој се додељују средства по расписаном конкурсу.

20 20 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године Члан 13. По завршетку конкурса и обраде пријава, Комисија у року од 30 дана од завршетка конкурса доноси одлуку о избору пројеката који се суфинансирају из буџета Општине Бачка Паланка. Саставни део наведене одлуке је и коначна ранг листа са бодовима предложених пројеката. Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на званичној интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Рок за подношење приговора на Одлуку из става 1. овог члана је осам дана од дана објављивања Одлуке на интернет презентацији Општине Бачка Паланка. Приговор се подноси Општинском већу Општине Бачка Паланка. Одлуку по приговору Општинско веће Општине Бачка Паланка доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема. Члан 14. На основу Одлуке из члана 13. овог Правилника, Председник општине Бачка Паланка закључује Уговор о суфинансирању пројекта средствима из буџета Општине Бачка Паланка. Члан 15. Уговор о суфинасирању пројекта из буџета Општине Бачка Паланка садржи: ознаку уговорних страна; назив и садржину пројекта; укупну вредност пројекта; износ средстава која се додељују из буџета Општине Бачка Паланка за реализацију пројекта; датум почетка и датум завршетка пројекта; права и обавезе уговорних страна; услове за раскид уговора пре истека времена на који је закључен; права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на који је закључен; начин решавања спорова; одредбу да се средства користе искључиво за реализовање одобреног пројекта и начин и поступак враћања средстава ако се утврди да удружење добијена средства не користи за реализовање одобреног пројекта. Члан 16. Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка и Комисија прате и надзиру наменско коришћење средстава непосредним увидом и на основу извештаја, обавештења и достављене документације, како у току реализације, тако и након реализације пројекта. Удружења која су из буџета јединице локалне самоуправе добила средства за реализовање пројекта од јавног интереса, чине доступним јавности извештај о свом раду и тај извештај достављају даваоцу средстава. Члан 17. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину суфинансирања пројеката удружења грађана ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 2/2015 и 20/2017).

21 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 21 Члан 18. Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном листу Општине Бачка Паланка. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / децембар године БАЧКА ПАЛАНКА 5 Председник Општинског већа, Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст), члана 10. Одлуке о паркирању ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 35/2017) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008) Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, донело је Р Е Ш Е Њ Е о одређивању посебних јавних паркиралишта Члан 1. Овим решењем одређују се као посебна јавна паркиралишта на којима ће се вршити наплата за коришћење услуге паркирања возила у Бачкој Паланци, и то следећа паркинг места: ЕКСТРА (ЦРВЕНА) ЗОНА ПАРКИРАЊА: 1. Паркиралиште у улици Краља Петра I, број паркинг места 62, 2. Паркиралиште код Дома здравља - улаз из улице Краља Петра I, број паркинг места 11, 3. Паркиралиште у Улици Жарка Зрењанина - од улице Краља Петра I до улице Димитрија Туцовића, број паркинг места 37. ПРВА (ЖУТА) ЗОНА ПАРКИРАЊА: 1. Паркиралиште код Дома здравља - код школске амбуланте, број паркинг места 29, 2. Паркиралиште у улици Ђуре Јакшића, број паркинг места 87, 3. Паркиралиште у Шафариковој улици - од улице Димитрија Туцовића до улице Краља Петра I, број паркинг места 12, 4. Паркиралиште у улици Димитрија Туцовића, број паркинг места 36, 5. Паркиралиште у улици Жарка Зрењанина - од улице Краља Петра I до улице Ђуре Јакшића, број паркинг места 26, 6. Паркиралиште у улици Жарка Зрењанина - од улице Ђуре Јакшића до улице Југословенске армије, број паркинг места 35, 7. Паркиралиште у блоку Партизан - од улице Жарка Зрењанина до раскрснице код занатског центра City и стамбених зграда број 2. (кула) и број 4. (низ), број паркинг места 60, 8. Паркиралиште у блоку Партизан - у дворишту стамбених зграда у улици Краља Петра I број 15. и број 19. (ERSTE банка), број паркинг места 25, 9. Паркиралиште у блоку Партизан

22 22 страна - Број 1/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 03. јануар године - између стамбене зграде у улици Краља Петра I број 15. и занатског центра City, број паркинг места 27, 10. Паркиралиште у блоку Партизану - између занатског центра City и стамбених зграда број 4. и број 5. (низова), број паркинг места 37, 11. Паркиралиште у блоку Партизан - између стамбених зграда број 4 (низ) и број 2. и 3. (куле), број паркинг места 43, 12. Издвојено паркиралиште код Дома Здравља (двориште стамбене зграде у улици Краља Петра I број 22), број паркинг места 16. ДРУГА (ПЛАВА) ЗОНА ПАРКИРАЊА: 1. Паркиралиште у улици Жарка Зрењанина - од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића, број паркинг места 36, 2. Паркиралиште Трг Братства и јединства - од блока Партизан до улице Краља Петра I, број паркинг места 34, 3. Паркиралиште Трг Братства и јединства - од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије, број паркинг места 62, 4. Паркиралиште у улици Југословенске армије - од улице Жарка Зрењанина до улице Веселина Маслеше, број паркинг места 112, 5. Паркиралиште у улици Југословенске армије - од улице Веселина Маслеше до улице Браће Рибникар, број паркинг места 51, 6. Паркиралиште у улици Шафариковој - од улице Цара Лазара до улице Димитрија Туцовића, број паркинг места 47, 7. Паркиралиште у улици Шафариковој - од улице Краља Петра I до улице Југословенске армије, број паркинг места 44, 8. Паркиралиште у блоку Партизан поред стамбене зграде број 6 (ламела) улаз у блок Партизан од улице Трг братства и јединства, број паркинг места 26, 9. Паркиралиште у блоку Партизан - око стамбене зграде број 15. (Елит), број паркинг места 87, 10. Паркиралиште у блоку Партизан - између стамбене зграде број 5 (низ) и број 9. и 10. (ламеле), број паркинг места 45. Број паркинг места за наплату у екстра (црвеној) зони паркирања је 110, у првој (жутој) зони паркирања 433, у другој (плавој) зони паркирања 544 и укупан број паркинг места за наплату у Бачкој Паланци је Члан 2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, a примењиваће се од 01. фебруара године. Даном почетка примене овог решења престаје да важи Решење о одређивању посебних јавних паркиралишта ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 17/2009, 17/2010 и 13/2016). Члан 3. Ово решење објавити у Службеном листу Општине Бачка Паланка.

23 03. јануар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 1/ страна 23 О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број: III / децембар године БАЧКА ПАЛАНКА 6 Председник Општинског већа Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 65. тачка 14. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/2013-пречишћен текст), члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 19/2008) и члана 11. Одлуке о паркирању ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 35/2017) Општинско веће Општине Бачка Паланка на својој 79. седници, одржаној дана 29. децембра године, донело је Р Е Ш Е Њ Е о давању сагласности на Ценовник паркинг услуга у Бачкој Паланци I Даје се сагласност на Ценовник паркинг услуга у Бачкој Паланци, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Комуналпројект на својој 13.седници одржаној дана 08. децембра године. Ценовник паркинг услуга у Бачкој Паланци: Паркирање возила у зонама наплате ЕКСТРА ЗОНА 1 час 50,00 динaра I (ПРВА) ЗОНА 1 час 36,00 динара II (ДРУГА) ЗОНА 1 час 22,00 динара Вишесатна паркинг карта Важи за одређена паркиралишта 85,00 динара Повлашћена паркинг карта за станаре Важи за све зоне наплате паркирања месечна паркинг карта 300,00 динара годишња паркинг карта 3.060,00 динара Претплатна паркинг карта Важи за све зоне наплате паркирања

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног

Више

Sluzbeni-list-BGD-007.indd

Sluzbeni-list-BGD-007.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 7 26. јануар 2018. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 22. јануара 2018. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/ На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени л

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/ На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка (Службени л SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 2/2014 7 На основу члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ("Службени лист Општине Бачка Паланка", број 24/2013 пречишћен

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I.

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим правилником

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

Microsoft Word - 14-sl doc

Microsoft Word - 14-sl doc 330 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XLVII Србобран, 24.12.2014. Брoj: 21 Излази по потреби 186. На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број: 54/2009,

Више

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени

Више

Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА КОНКУРС ЗА УКЉУЧИВАЊЕ УДРУЖЕЊА У ПРОЦЕС СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА КОНКУРС ЗА УКЉУЧИВАЊЕ УДРУЖЕЊА У ПРОЦЕС СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ Република Србија МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА КОНКУРС ЗА УКЉУЧИВАЊЕ УДРУЖЕЊА У ПРОЦЕС СПРОВОЂЕЊА СТРАТЕГИЈЕ КРОЗ РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА УСМЕРЕНИХ КА РЕАЛИЗАЦИЈИ

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 4-6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година LI 23. јануар 2019. г., Бачка Топола LI. évfolyam 1. Szám Topolya, 2019. január 23. Број 1. 23.01.2019. СТРАНА 1. OLDAL 2019.01.23.

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија

На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија На основу члана 13 Правилника о условима за доделу награда ученицима и студентима- младим талентима( Међуопштински службени лист бр 19/2019) Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу награда

Више

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00055/2019-01, од 28.

Више

Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за oстваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у

Решење o расподели средстава за суфинансирање пројеката за oстваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Нова Варош у На основу члана 192. Закона о општем управном поступку, члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл.гласник РС бр.83/14), члана 68.Статута општине Нова Варош ( Сл. лист Општине Нова Варош бр.

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

slb5

slb5 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број Нови Бечеј 23.03.201. године година XLIX ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 138. став 2. Закона о спорту (''Службени гласник РС, број 24/2011 и 99/2011 и др. закон)

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда (

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана године Број: 5. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ KИКИНДА Година 50. дана 20.02.2015. године Број: 5. 1. На основу одредбе члана 51. Статута општине Кикинда ( Службени лист општине Кикинда, број 4/06-пречишћени текст, 2/08, 19/08,

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНС

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНС СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XXXIX Годишња претплата Број 3 Бач, 23. јануар 2014. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 4. ОДЛУКА о образовању Савета за

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. З

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. З СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар 2017. године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЛОПАРЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Број: 02/ /77 Датум: године На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЛОПАРЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Број: 02/ /77 Датум: године На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЛОПАРЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ Број: 02/1-014-1/77 Датум: 20.05.2019. године На основу члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 97/16),

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXVII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 10.12.2018. године РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА БАТОЧИНА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Број: 020-490/18-01 Датум: 04.12.2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 63. став 1. тачка 8. Статута

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ 352. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

2.??????????? ??????

2.??????????? ?????? ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Правни основ за доношење одлуке Скупштина је надлежна да усваја буџет Општине којим се одређују новчана средства за финансирање рада удружења. Из ове надлежности, Скупштина има право да

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - Javni oglas petak

Microsoft Word - Javni oglas petak Na osnovu člana 22 Uredbe o podsticanju direktnih investicija ( Službeni list Crne Gore, broj 80/15) VLADA CRNE GORE SEKRETARIJAT ZA RAZVOJNE PROJEKTE objavljuje JAVNI OGLAS za učešće u postupku dodjele

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 83/14 др. Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша ( Службени лис

На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 83/14 др. Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша ( Службени лис На основу члана 20 Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник РС'' бр.129/07, 83/14 др. Закон и 101/2016), члана 56 Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, бр. 88/08 и 143/2016) и члана 72 Пословника

Више

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З S L U @ B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR 2012. GODINE BROJ 1/2012 1. На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Microsoft Word - ????????.docx

Microsoft Word - ????????.docx Смернице за подносиоце предлога пројеката Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Града Ниша у 2016.години (у даљем тексту: Конкурс),

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

Бољевац, 28. децембар године Година XI број 40 ОПШТИННСКО ВЕЋЕ 1 Решење о измени Решења о оснивању Савета за координацију по

Бољевац, 28. децембар године   Година XI број 40 ОПШТИННСКО ВЕЋЕ 1 Решење о измени Решења о оснивању Савета за координацију по Бољевац, 28. децембар 2018. године www.boljevac.org.rs Година XI број 40 ОПШТИННСКО ВЕЋЕ 1 Решење о измени Решења о оснивању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима територије

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Prijava - Volonterska omladinska akcija

Prijava - Volonterska omladinska akcija КОНКУРС за финансирање ОМЛАДИНСКИХ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА АКТИВИЗМА И ВОЛОНТИРАЊА МЛАДИХ за Западнобачки, Севернобачки, Јужнобачки, Сремски и Севернобанатски округ Образац за писање предлога

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Microsoft Word - 2 Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.docx

Microsoft Word - 2 Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa i projekata.docx На основу члана 12. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџета Града Ниша за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која

Више

На основу члана 57

На основу члана 57 Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Кула Број:03-111-2/2015-6 03.03.2015. године К у л а На основу члана 25 Закона о јавном информисању и медијима (`Сл.гласник РС`,бр.83/2014), члана

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл. гласник РС бр. 83/14 58/15 и 12/16), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката з

На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл. гласник РС бр. 83/14 58/15 и 12/16), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката з На основу члана 25. Закона о јавном информисању и медијима ( Сл. гласник РС бр. 83/14 58/15 и 12/16), члана 24. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања

Више

Број Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 6 РЕПУБЛИ

Број Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 6 РЕПУБЛИ Број 6 18.04.2017 Службени лист општине Нова Ц уња 147 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 2! ^ : ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња 18.04.2017. године Број: 6 РЕПУБЛИКА СРБИЈА-АП ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА -Скупштина

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци,  12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 26/2019 ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Број: 400-30/2019-I/1-1 Дана: 08. априла 2019. године 08. априла 2019.

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III / Дана: године Интернет страница нару

Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III / Дана: године Интернет страница нару Република Србија ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА Ул.Пролетерских бригада бб Број: III-400-17/2017-31 Дана: 28.4.2017.године Интернет страница наручиоца: www.kursumlija.org К у р ш у м л и ј а На основу

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више