ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у"

Транскрипт

1 ВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање Број: / /9 Београд, 29. новембар године 0

2 Мисија Државна ревизорска институција Народној скупштини, грађанима и другим заинтересованим странама на свим нивоима власти пружа разумно уверавање о томе како се управља и како се користе јавна средства и доприноси унапређивању финансијског управљања, као и одговорности, транспарентности и интегритета носилаца јавних функција. 1 1 Насловну слику је обезбедио Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић. 0

3 Зашто смо спровели ову ревизију? У ревизијама које су вршене у претходном периоду утврђено је да здравствене установе ангажују капацитете који су већ уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање услуга здравствене заштите уз наплату физичким и правним лицима. Приходи остварени по овом основу користе се за различите намене на начин који није ближе уређен прописом или актом установе. Циљ ове ревизије јесте сагледавање правилности пословања здравствене установе приликом стицања прихода пружањем услуга уз наплату и располагања тим средствима, како би се спречило преливање извршених расхода здравствене установе на средства буџета и Републичког фонда за здравствено осигурање. Шта смо препоручили? За уређење области која је била предмет ревизије дато је пет препорука које су усмерене на: - уређивање начина коришћења расположивих капацитета установе, - начин стицања и располагања приходима оствареним употребом јавних средстава, - утврђивање структуре цене здравствених услуга и коришћење остварених прихода. Резиме Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије Др Вукан Чупић, Београд је за пружање услуга уз наплату ангажовао део капацитета уговорених са Републичким фондом за здравствено осигурање што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета за услуге које представљају право из обавезног здравственог осигурања Институт за здравствену заштиту мајке и детета Др Вукан Чупић, Београд (у даљем тексту: Институт за мајку и дете) је за пружање услуге здравствене заштите уз наплату ангажовао у редовно радно време и запослене које је уговорио за пружање здравствених услуга из обавезног здравственог осигурања. Уговорено са Републичким фондом за здравствено осигурање Остало Планирана искоришћеност постеља Запослени Остварени приходи 63% 93% 89% 37% Током године услуге пружене уз наплату (специјалистички прегледи, болничко лечење и дијагностичке услуге са снимањем) представљају 8% од броја тих услуга пружених из обавезног здравственог осигурања. Институт за мајку и дете није утврдио структуру цене здравствених услуга које пружа уз наплату, што онемогућава примену члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама. Из остварених прихода 20 милиона динара искоришћено је за увећање плате запосленима а да претходно није утврђено учешће трошкова рада у оствареном приходу. 7% 11% 0

4 САДРЖАЈ: I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА УЗ НАПЛАТУ У РЕДОВНО РАДНО ВРЕМЕ АНГАЖОВАО ЗАПОСЛЕНЕ КОЈИ СУ УГОВОРЕНИ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОСИГУРАНИЦИМА Институт за мајку и дете је запослене које је са 100% радног времена уговорио са Републичким фондом за здравствено осигурање ангажовао у редовно радно време за пружање услуга уз наплату, што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета у складу са чланом 182 став 3 Закона о здравственом осигурању ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ УСКЛАДИО ОСТВАРИВАЊE ПРИХОДА СА ОДРЕДБАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ Институт за мајку и дете је остварио приходе у износу од 8,4 милиона динара пружањем услуга уз наплату без закљученог уговора што није у складу са одредбама члана 159 Закона о здравственој заштити Институт за мајку и дете је пружене здравствене услуге физичким лицима на њихов захтев и услуге које нису обухваћене здравственим осигурањем наплаћивао по ценама које није утврдио управни одбор установе, што није у складу са чланом 161 Закона о здравственој заштити Институт за мајку и дете је наставио да примењује уговор о издавању пословног простора у закуп након истека рока на који је закључен, а да није прибавио сагласност Дирекције за имовину. Остварени приходи по овом основу износе 2,4 милиона динара ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ НИЈЕ УТВРДИО СТРУКТУРУ ЦЕНЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА КОЈЕ ПРУЖА УЗ НАПЛАТУ, ОДНОСНО НИЈЕ ОБЕЗБЕДИО УСЛОВЕ ЗА ПРИМЕНУ ЧЛАНА 12 ЗАКОНА О ПЛАТАМА У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА Институт за мајку и дете је вршио обрачун и исплату увећања плате запосленима из прихода установе у износу од 20 милиона динара а да није претходно утврдио учешћа трошкова рада у оствареном приходу ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ ЈЕ ВРШИО НАПЛАТУ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИ УРЕЂУЈУ ОВУ ОБЛАСТ Институт за мајку и дете је услуге које су осигураници користили на начин и у поступку који није у складу са прописима из обавезног здравственог осигурања наплаћивала у складу са одредбама члана 61 Закона о здравственом осигурању.. 9 II. ПРЕПОРУКЕ III. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА IV. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Предмет ревизије Ревидирани период пословања Информације о субјекту ревизије Обим ревизије, ограничења у погледу обима Критеријуми Методологија рада Стандарди ревизије примењени у ревизији V. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ VI. АНЕКС УЗ ЗАКЉУЧАК БРОЈ

5 I. ЗАКЉУЧЦИ И НАЛАЗИ 1. Институт за мајку и дете је за пружање услуга уз наплату у редовно радно време ангажовао запослене који су уговорени за пружање услуга здравствене заштите осигураницима 1.1. Институт за мајку и дете је запослене које је са 100% радног времена уговорио са Републичким фондом за здравствено осигурање ангажовао у редовно радно време за пружање услуга уз наплату, што може утицати на приоритет у коришћењу капацитета у складу са чланом 182 став 3 Закона о здравственом осигурању Одредбом члана 182 Закона о здравственом осигурању 2 прописано је да је здравствена установа дужна да приоритетно закључи уговор са Републичким фондом за здравствено осигурање, за расположиве капацитете у погледу простора, опреме и кадрова. Истим чланом даље је прописана обавеза здравствене установе да приоритетно пружа услуге здравствене заштите осигураним лицима у односу на друга правна и физичка лица са којима има закључене уговоре о пружању здравствених услуга. Институт за мајку и дете је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину којим су закупљени постељни и кадровски капацитети. Уговором је утврђена обавеза финансирања укупних постељних капацитета установе (400 постеља) са планираним ангажовањем у обиму од 63% и плате за 911 радника запослених на неодређено време, у складу са Кадровским планом. Капацитети уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање Преостали капацитети Планирана искоришћеност постеља 63% 37% Запослени 93% 7% Слика број 1. Преглед укупних капацитета Института за мајку и дете и уговорених капацитета за пружање услуга осигураницима Републичког фонда за здравствено осигурање Институт за мајку и дете је поред уговора закљученог са Републичким фондом за здравствено осигурање, закључио уговоре са фондовима здравственог 2 Службени гласник РСˮ, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 одлука УС, 106/15 и 10/16 - др. закон. 2

6 осигурања из Републике Српске, Црне Горе и Брчко дистрикта БиХ, за пружање здравствених услуга осигураним лицима ових фондова. Табела број 1. Прегелд броја пружених услуга Института за мајку и дете у години Категорија пацијента Број Врсте услуга Осигураник Остали услуга 3 Број Учешће Број Учешће Однос = 3 : = 5 : 2 3:5 Болничко лечење (хоспитализација) % % 7:1 Специјалистички прегледи (амбулантни и стационарни) % % 10:1 Дијагностичке услуге са снимањем (ултразвук, скенер и магнетна резонанца) % % 21:1 Укупно: % % 11:1 Институт за мајку и дете је у години остварио хоспитализацију укупно осигураника, што је за 1% испод планираног броја. Услуге специјалистичког прегледа реализоване су у обиму од 96% од планираног. У обиму мањем од планираног реализоване су и дијагностичке услуге са снимањем: ултразвучни прегледи (61%), прегледи на скенеру (74%) и прегледи магнетном резонанцом (80%). Током године, Институт за мајку и дете је пружио најмање услуга уз наплату што чини 8% укупно пружених услуга. Ове услуге пружене су лицима која нису осигураници, као и осигураницима који нису имали право на пружање ових услуга на терет средстава обавезног здравственеог осигурања. Институт за мајку и дете је за пружање услуга уз наплату ангажовао у редовно радно време и запослене чије је финансирање плата уговорено са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање здравствених услуга осигураницима. Запослени који су са 100% радног времена уговорени за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, пружали су у редовно радно време и услуге уз наплату. Ове услуге чине 5% 12% од укупног броја пружених услуга. Због непостојања одговарајуће евиденције о времену пружања услуга и чекања осигураника Републичког фонда за здравствено осигурање на пружање здравствене услуге, нисмо у могућности да прибавимо довољно адекватних ревизијских доказа о повреди члана 182 став 3 Закона о здравственом осигурању. Узимајући у обзир проценат извршења Плана рада и 3 Лица која немају осигурање Републичког фонда за здравствено осигурање. Податaк je изведен као разлика укупног броја лица (табела 6а и 10а Извештаја о извршењу Плана рада за 2017 годину) и броја лица која су осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање (табеле 6 и 10 Извештаја о извршењу Плана рада за 2017 годину). 3

7 2. Институт за мајку и дете није у потпуности ускладио остваривањe прихода са одредбама Закона о здравственој заштити однос броја пружених услуга уз наплату у односу на број услуга обухваћених обавезним здравственим осигурањем, сматрамо да овај утицај може бити материјално значајан. Више детаља у вези овог налаза дато је у Анексу уз закључак број 1 који се налази у прилогу овог извештаја. У вези са утврђеним дали смо препоруку за поступање (Препорука број 1) Институт за мајку и дете је остварио приходе у износу од 8,4 милиона динара пружањем услуга уз наплату без закљученог уговора што није у складу са одредбама члана 159 Закона о здравственој заштити Табела 2. Законом о здравственој заштити 4 прописано је да здравствена установа из Плана мреже, између осталог, средства за рад остварује продајом услуга употребом јавних средстава чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима на основу њихове слободне воље. Ове услуге наплаћују се по ценама које утврди управни одбор здравствене установе. Преглед остварених прихода од продаје добара и услуга у години Износ прихода у Врста услуга динарима Учешће = 2 : 2 Услуге које плаћају инострани фондови здравственог осигурања на основу уговора % Услуге уз наплату физичким лицима % Услуге уз наплату које плаћају правна лица на основу уговора % Клиничке студије % Приходи од закупа % Остали приходи % Услуге које плаћају правна лица са којима није закључен уговор % - Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине % - Остали % Укупно: Институт за мајку и дете исказао је приходе из осталих извора од продаје добара и услуга у износу од динара, што представља 12% у односу на приходе остварене од Републичког фонда за здравствено осигурање. Институт за мајку и дете је у години, између осталих, пружао здравствене услуге без претходно 4 Службени гласник РСˮ, бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 - др. закон, 93/14, 96/15, 106/15, 113/17 - др. закон и 105/17 - др. закон. 4

8 закљученог уговора пацијентима за које трошкове лечења финансира Завод здравственог осигурања и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине и друга правна лица са којима нема закључене уговоре о пружању услуга. Институт за мајку и дете је остварио приходе у износу од динара пружањем услуга уз наплату без претходно закљученог уговора што није у складу са одредбама члана 159 став 1 тачка 3 Закона о здравственој заштити. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 2) Институт за мајку и дете је пружене здравствене услуге физичким лицима на њихов захтев и услуге које нису обухваћене здравственим осигурањем наплаћивао по ценама које није утврдио управни одбор установе, што није у складу са чланом 161 Закона о здравственој заштити Одредбама члана 161 Закона о здравственој заштити прописано је да се здравствене услуге које здравствена установа пружа: - на захтев послодавца на терет средстава послодавца, - грађанима на њихов захтев, као и здравствене услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, наплаћују по ценама које утврди управни одбор здравствене установе. Управни одбор установе утврдио је године цене услуга које се пружају осигураницима страних фондова са којима је закључен уговор о пружању услуга здравствене заштите. Институт за мајку и дете је у години здравствене услуге на лични захтев физичких лица, услуге осигураницима фонда за здравствено осигурање Федерације Босне и Херцеговине и другим правним лицима са којима нема закључен уговор пружао по ценама које су различите од цена које је утврдио управни одбор установе. Ове услуге пружене су по ценама које су начелно за 20% веће од цена које је утврдио управни одбор. Институт за мајку и дете је услуге пружене на захтев лица и услуге које је правним лицима пружао без претходно закљученог уговора фактурисао и наплатио по ценама које није утврдио управни одбор установе, што није у складу са одредбама члана 161 Закона о 5

9 здравственој заштити. На овај начин остварени су приходи у износу од најмање динара. Мере предузете у поступку ревизије: У вези са утврђеном неправилношћу о наплати услуга по ценама које није утврдио управни одбор установе, Управни одбор Института за мајку и дете је на седници одржаној 28. септембра године донео Одлуку о усвајању ценовника, којом су цене услуга које се пружају уз наплату утврђене у износу у коме су и примењиване. Одредбама члана 148 Закона о здравственој заштити је прописана обавеза Етичког одбора здравствене установе за давање сагласности за спровођење клиничких испитивања. Законом није утврђено право нити обавеза здравствене установе да врши наплату накнаде за вршење ове услуге нити да утврђује њену висину. Директор Института за мајку и дете је године донео Упутство за спровођење клиничких испитивања у коме је уређено да се за разматрање (преглед) документације везане за комерцијална клиничка испитивања као и за суштинске измене комерцијалних испитивања наплаћује накнада. Институт за мајку и дете је у години остварио приходе од наплате накнаде за трошкове разматрања за одобрење или измену клиничких студија у укупном износу од динара. Одредбом члана 7 став 1 тачка 2) и ст. 5 и 6 Закона о медицинским средствима 5, који се примењује од 1. децембра године прописано је да Агенција за лекове и медицинска средства Србије издаје тарифу за издавање одобрења, измене и допуне одобрења клиничког испитивања, као и потврде о пријему пријаве за спровођење клиничког испитивања и одобравање увоза производа за клиничко испитивање у складу са овим законом. Висину и начин плаћања ових тарифа и накнада од 1. децембра године утврђује управни одбор Агенције Институт за мајку и дете је наставио да примењује уговор о издавању пословног простора у закуп након истека рока на који је закључен, а да није прибавио сагласност Дирекције за имовину. Остварени приходи по овом основу износе 2,4 милиона динара. Одредбом члана 159 Закона о здравственој заштити прописано је између осталог да здравствена установа 5 Службени гласник РСˮ, број 105/17. 6

10 стиче средства за рад издавањем у закуп слободног капацитета, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у државној својини у складу са законом. Одредбом члана 164 став 1 Закона о здравственој заштити прописано је да ради рационалног коришћења капацитета у здравственој делатности и стварања услова за потпунију и квалитетнију здравствену заштиту грађана, здравствене установе са средствима у државној својини, које су основане за остваривање законом утврђених права грађана у области здравствене заштите, уколико располажу слободним капацитетом (простор и опрема), могу издавати у закуп ове капацитете, у складу са законом. Одредбама члана 22 Закона о јавној својини 6, између осталог прописано је да се давање у закуп врши по претходно прибављеној сагласности Дирекције за имовину, којом се даје начелна сагласност за давање у закуп, опредељује се намена ствари за време трајања закупа, док се услови закупа уређују уговорним односом закуподавца и закупца. У поступку ревизије утврђено је да Институт за мајку и дете у години остварио приходе у износу од динара на основу уговора закљученог године. Уговор је закључен за издавање дела простора који је дат на коришћење здравственој установи ради обављања апотекарске здравствене делатности. Институт за мајку и дете је приликом закључења уговора добио сагласност за издавање у закуп пословног простора ради обављања здравствене делатности на одређено време од три године. Након истека периода за који је сагласност важила није прибављена нова сагласност. Институт за мајку и дете је наставио са применом закљученог уговора о закупу. Институт за мајку и дете је наставио са применом уговора о издавању у закуп дела простора а да није при томе прибавио сагласност која се односи на период примене уговора. На овај начин остварени су приходи у износу од динара који нису у складу са одредбама члана члана 164 став 1 Закона о здравственом осигурању, а у вези са одредбом члана 22 Закона о јавној својини. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 3). 6 Службени гласник РСˮ, бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16 - др. закон, 108/16 и 113/17. 7

11 3. Институт за мајку и дете није утврдио структуру цене здравствених услуга које пружа уз наплату, односно није обезбедио услове за примену члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама Институт за мајку и дете је вршио обрачун и исплату увећања плате запосленима из прихода установе у износу од 20 милиона динара а да није претходно утврдио учешћа трошкова рада у оствареном приходу Одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама 7 прописана је могућност увећања плате запосленима у јавним службама које се финансирају из доприноса за обавезно социјално осигурање сразмерно учешћу трошкова рада у оствареном приходу, као и да се елементи за обрачун и исплату овако увећане плате утврђују се општим актом послодавца. Одредбама члана 94 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе 8 је прописано да је здравствена установа обавезна да за сваки месец утврди приходе и расходе ради увећања плате по наведеном основу. Укупно извршени расходи Института за мајку и дете из осталих извора износе динара. Остало 18% Расходи за запослене које не финансира РФЗО 19% Стимулација 7% Текуће поправке, одржавање и материјал 50% Стални трошкови 6% Слика број 2. Структура исказаних расхода и издатака из осталих извора у години Од укупно извршених расхода и издатака из осталих извора у години динара, односно 7% се односи на извршене расходе по основу увећања плате запосленима стимулација. 7 Службени гласник РС, бр. 34/01, 62/06 др. закон, 63/06 исправка др. закона, 116/08 др. закони, 92/11, 99/11 др. закон, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 др. закон. 8 Службени гласник РС, број. 1/15. 8

12 У поступку ревизије је утврђено да је директор Института за мајку и дете сваког месеца доносио одлуке о исплати стимулације. Одлуке садрже податке о запосленом и одређеном увећању плате. Увећање је утврђено по запосленом или групама радних места за које се утврђује проценат увећања плате стимулација. На основу ових одлука накнадно је посебним решењем утврђиван износ стимулације по запосленом у износу до 20% од плате за извршени рад. Одлукама о исплати стимулације сваког месеца обухваћано је 18% 23% од укупног броја запослених. Институт за мајку и дете је у години по основу увећања плате запосленима стимулације извршио расходе у износу од динара, односно 2% од укупних расхода за запослене, а да није: - усвојио општи акт којим се уређују елементи за обрачун и исплату увећане плате из прихода од пружања услуга уз наплату, - утврдио сразмерно учешће трошкова рада у оствареном приходу, - за сваки месец утврђивао податке о оствареним приходима и извршеним расходима, што није у складу са одредбом члана 12 ст. 2 и 3 Закона о платама у државним органима и јавним службама и члана 94 став 2 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе. У вези са утврђеним дали смо препоруку за отклањање неправилности (Препорука број 4). 4. Институт за мајку и дете је вршио наплату услуга здравствене заштите осигураним лицима у складу са прописима који уређују ову област 4.1. Институт за мајку и дете је услуге које су осигураници користили на начин и у поступку који није у складу са прописима из обавезног здравственог осигурања наплаћивала у складу са одредбама члана 61 Закона о здравственом осигурању Одредбама члана 61 Закона о здравственом осигурању је између осталог прописано да осигурано лице плаћа из својих средстава услуге здравствена заштита које користи у супротности са начином и поступком остваривања здравствене заштите који је прописан законом као и услуге које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем. Институт за мајку и дете је усвојио Процедуру пријема пацијената којом је уредио да пацијент који нема здравствену књижицу или одговарајући упут финансира трошкове прегледа и болничког лечења (изузев у случајевима када се одговарајућа 9

13 Скретање пажње: документација прибави и достави за време трајања болничког лечење или испитивања). У складу са процедуром пратилац пацијента приликом пријема даје писану сагласност у којој се наводи да је пратилац пацијента сагласан да плати пружену услугу у случају да нема оверен упут од одговарајућег фонда за здравствено осигурање. Овако пружене услуге установа наплаћене су од пацијента, што је у складу са одредбама члана 61 Закона о здравственом осигурању. Скрећемо пажњу на Анекс извештаја уз закључак број 1 у којем је описано да је Институт за мајку и дете током године капацитете уговорене са Републичким фондом за здравствено осигурање користио за пружање услуга и осигураницима других фондова за здравствено осигурање. Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању није уређено на који начин здравствена установа, капацитетима које је уговорила са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, може пружати здравствене услуге: - које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, - које се пружају лицима која немају својство осигураног лица. Потребно је да надлежне институције уреде начин пружања услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и начин и услове пружања здравствених услуга лицима која немају својство осигураног лица. Остала питања: Институт за мајку и дете није утврдио листе чекања за услуге прегледа магнетном резонанцом иако је просечно време чекања, од момента јављања здравственој установи до извршеног прегледа, дуже од 30 дана, за пацијенте који нису хитни, што није у складу са чланом 56 Закона о здравственом осигурању (Описано у Анексу уз закључак број 1). II. ПРЕПОРУКЕ Препорука број 1: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да, у сарадњи са оснивачем и Републичким фондом за здравствено осигурање, уреде начин и услове коришћења капацитета установе за пружање услуга које се не финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања (закључак број 1, налаз 1.1). Препорука број 2: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да здравствене услуге пружају на основу прописа који уређују ову област (закључак број 2, налаз 2.1). Препорука број 3: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да издавање у закуп пословног простора врше уз прибављену сагласност надлежног органа (закључак број 2, налаз 2.3). 10

14 Препорука број 4: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да за сваки месец утврде износ остварених прихода, износ расхода и учешће трошкова рада у оствареним приходима и обрачун и исплату увећања плате врше из дела прихода који одговара учешћу трошкова рада у оствареном приходу, у складу са одредбама члана 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама (закључак број 3, налаз 3.1.). Препорука број 5: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да за услугу дијагностике магнетном резонанцом, а за пацијенте који нису хитни, предузму мере ради утврђивања листе чекања у складу са одредбом члана 56 став 5 Закона о здравственом осигурању (VI. Анекс уз закључак број 1). III. ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ОДАЗИВНОГ ИЗВЕШТАЈА Институт за мајку и дете је, на основу члана 40 став 1 Закона о Државној ревизорској институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (Oдазивни извештај) 10 у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз Oдазивни извештај одговарајуће доказе. Институт за мајку и дете у Oдазивном извештају мора да искаже мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у Извештају о ревизији правилности пословања у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене који садрже и препоруке за њихово отклањање, осим оних који су отклоњени у току обављања ревизије и садржани у делу Мере предузете у поступку ревизије. На основу члана 40 став 2 Закона о Државној ревизорској институцији Oдазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност Oдазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе, извршиће се и провера веродостојности Одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у Oдазивном извештају задовољавајуће. 10 Образац одазивног извештаја доступан је на интернет страници: 11

15 Сагласно члану 57 став 1 тачка 3 Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Државној ревизорској институцији Oдазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима, Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40 ст Закона о Државној ревизорској институцији. Генерални државни ревизор Др Душко Пејовић 12

16 IV. КАРАКТЕРИСТИКЕ РЕВИЗИЈЕ Ревизија је спроведена на основу члана 9 став 1 тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, Програма ревизије Државне ревизорске институције за годину и Закључка број / од 6. фебруара године. 1. Предмет ревизије Предмет ревизије је правилност пословања Института за мајку и дете у делу који се односи на остваривање прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене. 2. Ревидирани период пословања Ревизијом је обухваћено пословање субјекта ревизије у периоду од до године. 3. Информације о субјекту ревизије Назив: Институт за здравствену заштиту мајке и детета Др Вукан Чупић Седиште и адреса: Београд, Радоја Дакића број 6 8 Матични број: ПИБ: Шифра делатности: 8610 делатност болница Релевантне правне чињенице везане за историјат установе су следеће: - Институт за мајку и дете је основан године одлуком Владе Народне Републике Србије; - Установа је уписана у судски регистар Привредног суда у Београду, под регистарским улошком број: Оснивачка права над Институтом за мајку и дете врши Влада Републике Србије. Основна делатност Института за мајку и дете је пружање услуга терцијарног нивоа и обављање високоспецијализоване специјалистичко консултативну и стационарне здравствене делатност из области здравствене заштите мајке, деце и школске деце. За потребе становништва Града Београда, Институт за мајку и дете обавља и одговарајућу делатност опште болнице, односно пружа услуге секундарног нивоа здравствене заштите. Институт за мајку и дете обавља и образовну и научноистраживачку делатност. Статутом установе утврђено је да Институт за мајку и дете у обављању здравствене делатности пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге из области: - педијатрије; - дечије хирургије; - гинекологије и акушерства; - лабораторијске, радиолошке и ултразвучне дијагностике; - фармацеутске здравствене делатности и медицинског снабдевања. Послови и задаци из оквира основне делатности Института за мајку и дете груписани су по основним организационим јединицама и то: - педијатријска клиника; - клиника за дечију хирургију; - служба за хуману репродукцију; - републички центар за планирање породице; - служба за научно истраживачку и образовну делатност; 13

17 - служба за организацију, планирање евалуацију и медицинску информатику; - службе за немедицинске послове. Кадровским планом установе за годину одобрен је број од запослених од чега највише 942 запослених (91%) за обављање послове за потребе обавезног здравственог осигурања, на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање. У установи је на дан године било 912 запослених на неодређено време и 118 запослених на одређено време. 4. Обим ревизије, ограничења у погледу обима У складу са усвојеним предметом и утврђеним критеријумима за ревизију правилности, ревизија је усмерена на: 1) утврђивање основа за пружање и наплату услуга у складу са Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању; 2) испитивање правилности извршавања уговора о пружању услуга у смислу поштовања предмета и цене услуга; 3) правилној примени ценовника услуга које је усвојио управни одбор установе, 4) планирање прихода и расхода према изворима финансирања; 5) коришћење остварених прихода за намене утврђене финансијским планом и поштовање ограничења и услова за исплату увећања плате прописаног Законом о платама у државним органима и јавним службама и прописима донетим ради његове примене. Ревизија се спроводи на нивоу установе као целине, односно свих организационих делова. 5. Критеријуми Критеријуми на основу којих се извршило оцењивање предмета ревизије су: 1) да ли су приходи од услуга остварени у складу са чланом 47 Закона о Изменама и допунама Закона о буџетском систему 11 и чл. 159, 160, 161, 162 и 164 Закона о здравственој заштити? 2) да ли се наплаћена услуга односи на услугу чије је пружање уз наплату дозвољено у складу са чланом 61 Закона о здравственом осигурању? 3) да ли су услуге уз наплату пружене уз поштовање приоритета пружања услуга у складу са чланом 182 став 3 Закона о здравственом осигурању? 4) да ли је здравствена установа средствима остварених прихода располаже у складу са чланом 159 Закона о здравственој заштити и чланом 12 Закона о платама у државним органима и јавним службама? 6. Методологија рада У вршењу ове ревизије спровели смо следеће поступке: - анализу прописа који уређују пословање установе и пружање услуга ради остваривања прихода; - анализу интерних аката Института за мајку и дете којим је уређено остварене сопствених прихода и њихово коришћење; 11 Службени гласник РС, број 93/12. 14

18 - испитивање активности и одлука одговорних лица Института за мајку и дете у вези са остваривањем прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене ; - интервјуисање одговорних особа Института за мајку и дете. Након добијања довољних и одговарајућих доказа за оцену предмета ревизије састали смо се са представницима Института за мајку и дете како бисмо их упознали са прелиминарним налазима и закључцима ревизије, потврдили тачност чињеница и добили одговоре и коментаре одговорних лица. 7. Стандарди ревизије примењени у ревизији Ревизија је извршена у складу са ИССАИ 100 Фундаментални принципи ревизије јавног сектора, ИССАИ 400 Фундаментални принципи ревизије правилности пословањаˮ и ИССАИ 4000 Стандард за ревизију правилности пословања. 15

19 V. МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ У вези са утврђеном неправилношћу која се односи на наплату услуга по ценама које није утврдио управни одбор установе, Управни одбор Института за мајку и дете је на седници одржаној 28. септембра године донео Одлуку о усвајању ценовника, којом су цене услуга које се пружају уз наплату утврђене у износу у коме су и примењиване (веза: Налаз број 2.2). 16

20 VI. АНЕКС УЗ ЗАКЉУЧАК БРОЈ 1

21 Анекс уз закључак број 1 Пружање услуга здравствене заштите уз наплату Институт за мајку и дете је са Републичким фондом за здравствено осигурање закључио Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за годину откупом плана рада којим су за потребе осигураника закупљени постељни и кадровски капацитети. Уговором је утврђена обавеза финансирања укупних постељних капацитета установе (400 постеља) са планираним ангажовањем у обиму од 63% и плата за 911 запослених на неодређено време, у складу са Кадровским планом. Капацитети уговорени са Републичким фондом за здравствено осигурање Преостали капацитети Планирана искоришћеност постеља 63% 37% Запослени 93% 7% Слика број 1. Преглед капацитета Института за мајку и дете Укупан број запослених који је Кадровским планом одобрен Институту за мајку и дете је 1.035, од којих 942 запослена за обављање послова за потребе обавезног здравственог осигурања. На дан године поред 911 запослених који су са 100% радног времена уговорени за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања било је ангажовано још 72 запослена, од којих је њих 10, односно 14% медицинских радника и сарадника. Институт за мајку и дете је поред уговора закљученог са Републичким фондом за здравствено осигурање, закључио уговоре са фондовима здравственог осигурања из Републике Српске, Црне Горе и Брчко дистрикта БиХ за пружање здравствених услуга осигураним лицима ових фондова. Табела број 1. Преглед броја пружених услуга Института за мајку и дете из обавезног здравственог осигурања и услуга уз наплату у години Категорија пацијента Број Врсте услуга Осигураник Остали Однос услуга 12 Број Учешће Број Учешће = 3 : = 5 : 2 3:5 Болничко лечење (хоспитализација) % % 7:1 Специјалистички прегледи (амбулантни и стационарни) % % 10:1 Дијагностичке услуге са снимањем (ултразвук, скенер и магнетна резонанца) % % 21:1 Укупно: % % 11:1 12 Лица која немају осигурање Републичког фонда за здравствено осигурање. Податак је изведен као разлика укупног броја лица (табела 6а и 10а Извештаја о извршењу Плана рада за 2017 годину) и броја лица која су осигураници Републичког фонда за здравствено осигурање (табеле 6 и 10 Извештаја о извршењу Плана рада за 2017 годину). 18

22 Анекс уз закључак број 1 Мишљењем о извршењу Плана рада Института за мајку и дете за 2017 годину 13 констатовано је: - број хоспитализованих лица износи 99% од планираног, - услуге специјалистичког прегледа реализоване су у обиму од 96% од планираног, - у обиму мањем од планираног реализовани су ултразвучни прегледи (61%), прегледи на скенеру (74%) и прегледи магнетном резонанцом (80%). Пружање дијагностичких услуга са снимањем за које је утврђена листа чекања Одредбом члана 56 став 1 Закона о здравственом осигурању прописано је да се за одређене врсте здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања и које нису хитне може утврдити редослед коришћења, у зависности од медицинских индикација и здравственог стања осигураног лица, као и датума јављања здравственој установи, с тим да време чекања не може да буде такво да угрози здравље или живот осигураног лица (у даљем тексту: листа чекања). Одредбом става 5 истог члана прописана је дужност давалаца здравствених услуга са којим је Републички фонд за здравствено осигурање закључио уговор о пружању здравствене заштите на терет средстава обавезног здравственог осигурања да утврди листу чекања и да осигураном лицу пружи здравствену услугу у складу са том листом чекања. На основу овлашћења из одредбе члана 56 став 2 Закона о здравственом осигурању Републички фонд за здравствено осигурање је донео Правилник о листама чекања 14. Правилником о листи чекања су утврђене здравствене услуге за које се утврђују листе чекања. Између осталог, листа чекања утврђена је за преглед на компјутеризованој томографији (ЦТ) и магнетној резонанци (МР). 15 Одредбом члана 3 став 4 Правилника о листи чекања је уређено да стављање на листу чекања обухвата одлучивање о стављању на листу чекања и унос података у листу чекања. Правилником о листама чекања је уређено да стављање осигураног лица на листу чекања може да се изврши на неки од следећих начина: - резервацијом места на листи чекања од стране изабраног лекара и - на основу налаза и мишљења лекара специјалисте здравствене установе у којој се утврђује листа чекања (без резервације изабраног лекара). Одредбом члана 31 Правилника о листама чекања је уређено да се листе чекања не утврђују за здравствене услуге које осигураном лицу из медицинских разлога морају да се пруже у року до 30 дана. Пацијенти којима се ради дијагностички преглед магнетном резонанцом на Институту за мајку и дете могу се сврстати у две основне групе: - пацијенти којима се преглед обавља увођењем у анестезију и - пацијенти којима се преглед ради без анестезије. Према подацима достављеним од субјекта ревизије Институт за мајку и дете има један апарат за магнетну резонанцу. За услуге магнетне резонанце у установи се води листа заказивања, а услуге се пружају у једној смени. За пацијенте се планирају и прегледи у анестезији, а анестезиолог се за ове услуге ангажује једном седмично, осим у случају 13 Мишљење Градског завода за јавно здравље и Оцена Републичког фонда за здравствено осигурање Филијале за град Београд о извршењу Плана рада Института за мајку и дете за 2017 годину. 14 Службени гласник РСˮ, бр. 75/13 и 110/ Одредбама члана 64 став 3 Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања ( Службени гласник РСˮ, бр. 10/10, 18/10 - испр., 46/10, 52/10 - испр., 80/10, 60/11 одлука УС, 1/13 и 108/17) такође је уређено да се листе чекања утврђују за преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ) и методом магнетне резонанце (МР). 19

23 Анекс уз закључак број 1 хитности када се анестезиолог уводи ванредно. Према новодима надлежних у установи уколико је пружање услуга на магнетној резонанци хитно, услуга магнетне резонанце се пружа у року од неколико дана зависно од дијагнозе, односно индикација. Пацијентима који нису хитни, у зависности од врсте прегледа и индикација, прегледи се заказују у року од три до 12 месеци. Институт за мајку и дете је Процедуром заказивања прегледа апаратом за нуклеарну магнетну резонанцу (НМР) предвидео да се прегледи заказују лично или телефонски. Приликом заказивања прегледа поштују се критеријуми хитности (заказује се за први слободан термин), дужине чекања на преглед, као и потреба за седацијом/краткотрајном анестезијом. Дневно се у једној смени за НМР заказује 6 пацијената, а поред тога се једно место се свакодневно оставља за хитне индикације. Прилози наведене процедуре у којима се евидентирају подаци о прегледима пацијената су Књига заказивања и Списак пацијената за магнетну резонанцу. Институт за мајку и дете нема утврђене листе чекања. У установи се пружање услуга магнетне резонаце заказује у Одсеку за магнетну резонанцу који је у оквиру Службе за радиолошку дијагностику. Број лица која су се јавила ради прегледа Број лица којима је заказан термин прегледа Слика број 2. Преглед односа броја осигураника који су се јавили ради прегледа и броја заказаних У поступку ревизије увидом у Књигу заказивања и Списак пацијената за магнетну резонанцу који се односе на годину, као и актуелне податке, утврђено је да се на услугу магнетне резонанце главе чека дуже од 30 дана. Налаз: Институт за мајку и дете није утврдио листу чекања за услугу магнетне резонанце мозга иако је време чекања, од момента јављања здравственој установи до извршеног прегледа, за пацијенте који нису хитни, дуже од 30 дана, што није у складу са одредбом члана 56 став 5 Закона о здравственом осигурању, а у вези члана 31 Правилника о листама чекања. 20

24 Анекс уз закључак број 1 Ризик: Уколико се не утврди листа чекања за услугу прегледа магнетном резонанцом, надлежне институције немају податке на основу којих би предузеле одговарајуће активности и благовремено усмериле недостајуће ресурсе ради скраћивања времена чекања на пружање одређене здравствене услуге. Препорука: Препоручује се одговорним лицима Института за мајку и дете да за услугу дијагностике магнетном резонанцом, а за пацијенте који нису хитни, предузму мере ради утврђивања листе чекања у складу са одредбом члана 56 став 5 Закона о здравственом осигурању. Ангажовање капацитета за пружање услуга уз наплату Током године, Институт за мајку и дете је пружио најмање услуга уз наплату што чини 8% укупно пружених услуга. Ове услуге пружене су лицима која нису осигураници, као и осигураницима који нису имали право на пружање ових услуга на терет средстава обавезног здравственеог осигурања. Ове услуге чине 5% 12% од укупног броја пружених услуга. Институт за мајку и дете је за пружање услуга уз наплату ангажовао у редовно радно време и запослене чије је финансирање плата уговорено са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање здравствених услуга осигураницима. Запослени који су са 100% радног времена уговорени за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, пружали су у редовно радно време и услуге уз наплату. Законом о изменама и допунама Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, бр. 106/15) брисане су одредбе члана 199 Закона о здравственој заштити на основу којих је донет Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој установи или приватној пракси. Такође, укинута је могућност да здравствени радник, здравствени сарадник, као и друго лице запослено у здравственој установи, односно приватној пракси и другом правном лицу које обавља здравствену делатност у складу са законом може обављати одређене послове из своје струке код свог послодавца, ван редовног радног времена, закључивањем уговора о допунском раду. Законом о здравственој заштити и Законом о здравственом осигурању није уређено на који начин здравствена установа, капацитетима које је уговорила са Републичким фондом за здравствено осигурање за пружање услуга из обавезног здравственог осигурања, може пружати здравствене услуге: - које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, - које се пружају лицима која немају својство осигураног лица. Потребно је да надлежне институције уреде начин пружања услуга које нису обухваћене обавезним здравственим осигурањем, као и начин и услове пружања здравствених услуга лицима која немају својство осигураног лица. 21

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава

Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава Извештај о ревизији правилности пословања Универзитетске дечје клинике, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором са Републичким

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот

Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у години у делу остваривања прихода од упот Извештај о ревизији правилности пословања Института за ортопедско - хируршке болести Бањица, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКТОРА ЗА РЕВИЗИЈУ ОРГАНИЗАЦИЈА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ Снежана Трњаковић Врховни државни ревизор РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СПРОВЕДЕНЕ

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: / Београд, 22. март 2 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Број: 400-1848/2018-04 Београд, 22. март 2019. године САДРЖАЈ 1. УВОД... 2 2. НЕПРАВИЛНОСТИ

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-483/2018-06/9

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-422/2018-07/10 Београд,

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Izvestaj za Apoteku Vrsac

Izvestaj za Apoteku Vrsac РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ ВРШАЦ Број: 400-75/2012-01 Београд, 25.12.2012. године САДРЖАЈ:

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Izvestaj za Apoteku Bor-25.12

Izvestaj za Apoteku Bor-25.12 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2011. ГОДИНУ АПОТЕКЕ БОР Број: 400-75/2012-01 Београд, 25.11.2012. године Извештај

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ БЕОГРАД РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ СРБИЈЕ РЕВИЗИЈА САГЛАСНОСТИ ПОСЕБАН ПРОГРАМ Опремање основних и средњих школа опремом и реквизитима у оквиру затворених простора, и то великих и малих сала Београд, децембар 2017.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje

DMDM_Zahtev_za_ovlascivanje Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Demokratski narodni savez

Demokratski narodni savez СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: / /12 Бео РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД Број: 400-425/2018-07/12 Београд, 18. март 2019. године 1. УВОД У Извештају о ревизији

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. с ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 1423/3 Дана, 26.09.2017. године Б е о г р а д На основу чланa 53. став 1. тач. 29 до 8) и члана 61. став 2. Закона о високом образовању ( Службени гласник

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДН РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУГЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1849-2/2016-04 Београд,

Више

Zahtev

Zahtev Надлежни орган: Министарство привреде Дирекција за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 11000 Београд 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ А: 1.1 Пословно име/назив: Адреса седишта: Особа за контакт (телефон):

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA  PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA  HIRURŠKE  GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више