DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Za"

Транскрипт

1 DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB ZAGREB, Šestinski dol 53 OIB: Tel: 01/ , fax: 01/ Podružnica Mirkovec Mirkovec 5, Sveti Križ Začretje Tel: 049/ , fax: 049/ S T A T U T ZAGREB, travanj godine 1

2 Temeljem članka 54. st. l. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93, 29/97, 49/99. i 35/08.), te članka 161. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13. i 152/14. ) Upravno vijeće Doma za odrasle osobe Zagreb ( u daljnjem tekstu: Dom ) na svojoj sjednici održanoj dana 02.travnja godine donijelo je: S T A T U T DOMA ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom utvrđuje se: - status Doma, - naziv i sjedište Doma, - djelatnost Doma, - pečat i znak Doma, - pravni položaj Doma, - zastupanje i predstavljanje Doma, - unutarnji ustroj Doma, - tijela Doma i djelokrug njihova rada, - prijam i otpust korisnika - javnost rada Doma, - profesionalna tajna Doma - opći akti - ostala pitanja značajna za rad Doma. Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Članak 2. Dom je pravni slijednik Prihvatilišta za odrasle osobe, koje je utemeljeno odlukom Gradskog odbora grada Zagreba, 20. ožujka Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske je na temelju odredbe članka 69. Stavka 3. Zakona o ustanovama i na temelju Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 26. svibnja

3 godine donijelo Odluku o podjeli Zavoda za socijalno-zdravstvenu zaštitu Zagreb ( NN 1/98 )., na Dom za psihički bolesne odrasle osobe Zagreb i Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bidružica. Javna ustanova Dom za odrasle osobe Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Šestinski dol 53, kojoj je osnivač Republika Hrvatska upisana je dana 18. listopada godine u Upisnik ustanova socijalne skrbi Ministarstva rada i socijalne skrbi pod matičnim brojem MBU: Članak 3. Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska s time da prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST, PEČAT I ZNAK DOMA Članak 4. Dom obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom DOM ZA ODRASLE OSOBE ZAGREB. Naziv Doma ispisan je na ploči koja je istaknuta na zgradi. Članak 5. Sjedište Doma je u Zagrebu, Šestinski dol 53 Članak 6. O promjeni naziva i sjedišta Doma odlučuje osnivač. 3

4 Članak 7. Dom pruža usluge skrbi izvan vlastite obitelji osobama s mentalnim oštećenjima kojima nije potrebno bolničko liječenje, a skrb im se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način, kao i osobama koje imaju višestruka oštećenja ukoliko se usluga vezana uz dodatna oštećenja može osigurati u Domu, kod drugog pružatelja ili u zdravstvenoj ustanovi. Djelatnost Doma ostvaruje se pružanjem sljedećih vrsta socijalnih usluga: 1. usluga smještaja 2. usluga poludnevnog boravka 4. usluga cjelodnevnog boravka 5. usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 6. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku 7. usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku 8. usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku 9. usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji 10. usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge 11. usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge 12. usluga pomoći u kući. Članak 8. Dom može promijeniti djelatnost. Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva. Članak 9. Za poslovanje Dom ima 2 pečata okruglog oblika (promjera 35mm), koji sadrži puni naziv i sjedište Doma te broj ( od kojih se jedan nalazi u sjedištu Doma, a drugi u sjedištu podružnice Mirkovec ) i 2 pečata pravokutnog oblika ( promjera 50x20 mm ), od kojih jedan sadrži puni naziv, sjedište doma i broj, te drugi koji sadrži puni naziv, sjedište, broj te naziv podružnice. Dom ima i štambilj za urudžbiranje veličine 64 mm x 34 mm od kojih jedan sadrže naziv i sjedište Doma, a drugi naziv, sjedište Doma i naziv Podružnice 4

5 Članak 10. Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način njihova korištenja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje. III. PRAVNI POLOŽAJ DOMA Članak 11. Dom je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koje vodi Ministarstvo. Članak 12. Dom posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Doma i pravilima struke. Članak 13. Dom može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima, drugim državnim organima i tijelima s javnim ovlastima sukladno Zakonu i ovom Statutu. Članak 14. Imovinu Doma čine sve nekretnine i pokretnine, te druga imovinska prava koja su do 24. kolovoza godine kao dana stupanja na snagu Zakona o ustanovama, bile društvena sredstva ka kojima je pravo raspolaganja i korištenja imao dom. Članak 15. Dom odgovara cijelom svojom imovinom za obveze u pravnom prometu. Osnivač Doma solidarno i neograničeno odgovara za njegove obveze. 5

6 Članak 16. Dom ne može bez suglasnosti Ministarstva steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od ,00 kuna. Članak 17. Ako u obavljanju djelatnosti iz članka 7. ovog Statuta Doma ostvari dobit, te se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti i za unapređenje rada Doma, sukladno Zakonu i podzakonskim aktima. Članak 18. Dom ima jedinstveni žiro-račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava. IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE DOMA Članak 19. Dom predstavlja i zastupa ravnatelj. Članak 20. Ravnatelj Doma ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Doma upisane u sudski registar, a u skladu s ovim Statutom. 6

7 Članak 21. Ravnatelj Doma ovlašten je u ime i za račun Doma samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu osim: - ugovora o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme čija vrijednost prelazi kunsku protuvrijednost iznosa od ,00 kuna, o čemu odlučuje Upravno vijeće Doma uz suglasnost Ministarstva. Članak 22. Ravnatelj ne može bez posebnog odobrenja Ministarstva nastupiti kao druga ugovorna strana i s Domom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, a u svoje ime i za račun trećih osoba ili u ime i za račun trećih osoba. V. PRIJAM I OTPUST KORISNIKA Članak 23. Prijam i otpust korisnika vrši se na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi, temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb ili ugovora o međusobnim pravima i obvezama. Postupak prijema i otpusta korisnika u Dom propisan je Pravilnikom o prijemu i otpustu korisnika. Prijam i otpust korisnika u Dom vrši Komisija za prijam i otpust korisnika. Komisiju za prijam i otpust sačinjavaju: socijalni radnik, psiholog, rehabilitator, liječnik obiteljske medicine, glavna medicinska sestra i predstavnik područnog Centra za socijalnu skrb. Način rada Komisije za prijam i otpust korisnika uređen je Pravilnikom o prijamu i otpustu korisnika. 7

8 Članak 24. Život i rad korisnika u Domu uređuje se Pravilnikom o kućnom redu Doma. VI. UNUTARNJI USTROJ DOMA Članak 25. U sjedištu Doma (Zagreb, Šestinski dol 53 ) se djelatnost obavlja pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja. Članak 26. Za obavljanja djelatnosti Dom ima i Podružnicu Dom Mirkovec (u daljnjem tekstu: Podružnica) sa sjedištem u Sveti Križ Začretje, Mirkovec 5. Članak 27. Podružnica obavlja dio djelatnosti i sudjeluje u pravnom prometu. Podružnica nema svojstvo pravne osobe. Njezinom djelatnošću i poslovanjem, prava i obveze stječe Dom. Podružnica obavlja djelatnost i poslove pod nazivom Doma i svojim nazivom, navodeći svoje sjedište i sjedište Doma. Članak 28. Djelatnost Podružnice je pružanje odraslim osobama s mentalnim oštećenjima sljedećih vrsta socijalnih usluga: usluga smještaja usluga poludnevnog boravka usluga cjelodnevnog boravka usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku 8

9 usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu intenzivnu podršku usluga organiziranog stanovanja uz svakodnevnu kratkotrajnu podršku usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku usluga individualne psihosocijalne podrške u obitelji usluga individualne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge usluga grupne psihosocijalne podrške kod pružatelja usluge usluga pomoći u kući. Članak 29. U Podružnici se ustrojavaju dva odjela i to: 1. Odjel pojačane brige i njege o zdravlju 2. Odjel prehrane i pomoćno-tehničkih poslova Poslove socijalnog rada i radne terapije obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem predstojnika Podružnice. Članak 30. Podružnicom upravlja predstojnik. Predstojnika imenuje ravnatelj Doma uz suglasnost Upravnog vijeća između zaposlenih radnika Doma na mandat od četiri godine. Osobi koja je imenovana za predstojnika Podružnice prava i obveze iz radnog odnosa miruju do isteka mandata. Osobu imenovanu za predstojnika Podružnice po povratku na poslove za koje joj prava i obveze iz radnog odnosa miruju zamjenjuje osoba u radnom odnosu koji se zasniva na određeno vrijeme. 9

10 VII. TIJELA DOMA 1. UPRAVNO VIJEĆE Članak 31. Domom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača, jedan predstavnik radnika zaposlenih u Domu i jedan korisnik Doma ili njegov roditelj ili skrbnik. Članove Upravnog vijeća - predstavnike osnivača i korisnika, imenuje osnivač na mandat od četiri godine. Člana Upravnog vijeća - predstavnika korisnika, predlažu korisnici Doma na skupu korisnika. Člana Upravnog vijeća - predstavnika radnika zaposlenih u Domu, na mandat od četiri godine imenuje radničko vijeće, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu. Članak 32. Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine. Upravno vijeće na konstituirajućoj sjednici bira predsjednika Upravnog vijeća između predstavnika osnivača. Članak 33. Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako: - sam zatraži razrješenje, - ne ispunjava dužnosti člana, - izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, - svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša. Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje članova mogu pokrenuti predsjednik ili najmanje dva člana Upravnog vijeća podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. 10

11 Odluku o razrješenju člana Upravnog vijeća, predstavnika osnivača i predstavnika korisnika Doma, temeljem neposrednog saznanja o okolnostima iz stavka 1. ovog članka ili postupajući po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi, a predstavnik radnika se razrješuje na način kako je i imenovan. Novoimenovanom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata razriješenog člana Upravnog vijeća. Članak 34. Upravno vijeće Doma obavlja sljedeće poslove: - donosi Programe rada i razvoja Doma na prijedlog ravnatelja, te nadzire njihovo izvršavanje, - utvrđuje financijski plan i godišnji obračun na prijedlog ravnatelja, - odlučuje o potrebi ulaganja i nabavci opreme za Dom, te nadzire uporabu tih sredstava, - donosi Statut Doma uz suglasnost Ministarstva - imenuje i razrješava ravnatelja Doma, te sklapa s njim ugovor o radu, - donosi opće akte, osim onih koje temeljem Statuta donosi ravnatelj ili Stručno vijeće, - odlučuje o uporabi dobiti, - donosi odluku o promjeni ili proširenju djelatnosti Doma uz prethodnu suglasnost Ministarstva, - osniva stručna, nadzorna i savjetodavna tijela, - predlaže Ministarstvu statusne promjene, pripojenje i podjelu Doma - donosi odluke u drugom stupnju u svezi s predmetima kojima se odlučuje o pojedinim pravima radnika. - odlučuje i o svim drugim pitanjima iz djelatnosti Doma, ako ovim Statutom ili drugim općim aktom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela, - obavlja i druge poslove propisane posebnim zakonom. Članak 35. Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama. Upravno vijeće Doma donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. Upravno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se pobliže određuju način rada i donošenja odluka. Naknadu za rad članova Upravnog vijeća Doma utvrđuje osnivač, ako za tu namjenu Dom ima osigurana sredstva. 11

12 Članak 36. Sjednice Upravnog vijeća saziva predsjednik po ukazanoj potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Predsjednik Upravnog vijeća dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ravnatelja, odnosno većine članova Upravnog vijeća ili najmanje 10 zaposlenika. Predsjednik Upravnog vijeća predlaže dnevni red i rukovodi sjednicom, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti zamjenik predsjednika Upravnog vijeća. Na sjednici Upravnog vijeća vodi se zapisnik sukladno Poslovniku o radu Upravnog vijeća. Članak 37. Kada Upravno vijeće odlučuje o pravima, obvezama i odgovornosti radnika Doma, na sjednicu se obvezatno poziva i radnik o kome se odlučuje. Članak 38. Za proučavanje i razmatranje stručnih i drugih pitanja od značaja za rad i odlučivanje Upravnog vijeća, za pripremanje i praćenje izvršavanja odluka Upravno vijeće može osnivati radne skupine i druga tijela, a može angažirati i pojedince kao stručne osobe. 2. RAVNATELJ Članak 39. Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Doma, predstavlja i zastupa Dom i odgovoran je za zakonitost rada. Ovlasti ravnatelja Doma utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Doma. 12

13 Članak 40. Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Upravno vijeće. Natječaj za ravnatelja Doma objavljuje se u ''Narodnim novinama'' i u jednom javnom glasilu. Ravnatelja Doma imenuje Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Ravnatelj se imenuje na mandat od 4 godine i ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Članak 41. Za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete: - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti - najmanje pet godine radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju - u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio niti jedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1., podstavka 1. ovoga članka, za ravnatelja Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka. Ravnatelj Doma mora imati hrvatsko državljanstvo. Ugovor ravnatelja Članak 42. Osoba imenovana za ravnatelja Doma s Upravnim vijećem sklapa ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ako je za ravnatelja Doma imenovana osoba koja je u tom Domu imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za druge poslove, prava i obveze iz radnog odnosa će, na njegov zahtjev, mirovati najdulje do isteka drugog mandata. 13

14 Osobu imenovanu za ravnatelja, do povratka na poslove koje je prethodno radila, zamjenjuje osoba s kojom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme. Osobi koja je imenovana za ravnatelja Doma, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem, Dom je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete.. Zamjena ravnatelja Članak 43. Ravnatelja Doma u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, zamjenjuje stručni radnik Doma kojega odredi ravnatelj. Stručni radnik iz stavka 1. ovoga članka koji zamjenjuje ravnatelja ima prava i dužnost obavljati poslove ravnatelja čije se izvršenje ne može odgađati. Razrješenje ravnatelja Članak 44. Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja Doma i prije isteka mandata za koji je izabran ako: - ravnatelj sam zatraži razrješenje. - nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu. - ravnatelj u svojem radu krši propise i opće akte Doma ili neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima. - ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Domu veću štetu, zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Doma. - je nastupila zapreka iz članka 213. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi - bez opravdanog razloga ne provodi program rada Doma koji je donijelo Upravno vijeće. - ako je nalazom inspekcije ustanovljena teža povreda propisa i općih akata Doma ili su utvrđene veće nepravilnosti u radu ravnatelja. Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni. 14

15 Vršitelj dužnosti ravnatelja Članak 45. U slučaju razrješenja ravnatelja Doma prije isteka mandata ili u slučaju da se na natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja najduže do godinu dana, s tim da je Upravno vijeće dužno raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od imenovanja vršitelja dužnosti. Članak 46. Za vršitelja dužnosti ravnatelja Doma imenovat će se osoba koja mora imati najmanje završen odgovarajući preddiplomski studij iz članka 41. stavka 1. podstavka 1. ovoga Statuta te ispunjavati uvjete za ravnatelja iz članka 41 stavka 1. podstavka 2. i 3. ovog Statuta. Poslovi ravnatelja Članak 47. Voditelj i čelnik Doma je ravnatelj. Ravnatelj obavlja slijedeće poslove: - organizira i vodi rad i poslovanje Doma, - predstavlja i zastupa Dom, - zastupa Dom u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim tijelima, - poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Doma, - daje punomoć drugoj osobi da zastupa Dom u pravnom prometu u okviru svojih zakonskih ovlasti, - određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije, - vodi stručni rad Doma i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje, - odgovara za zakonitost rada Doma, - provodi odluke Upravnog vijeća, - obavlja i druge poslove ako zakonom i ovim Statutom nisu dani u nadležnost drugom tijelu. Ravnatelj ima pravo i dužnost prisustvovati sjednicama Upravnog vijeća i sudjelovati u njihovom radu bez prava odlučivanja. 15

16 3. STRUČNO VIJEĆE DOMA Članak 48. Dom ima Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Doma. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu kojim se uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te način rada i donošenje odluka. Poslovnikom se može odrediti uži sastav Stručnog vijeća i postupak izbora užeg sastava Stručnog vijeća, pri čemu je potrebno osigurati zastupljenost svih struka stručnih radnika koje pružaju usluge korisnicima Doma. Članak 49. Stručno vijeće radi na sjednicama. Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i Upravnom vijeću Doma mišljenja i prijedloge o: - stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Doma - ustroju Doma - utvrđivanju programa stručnog rada Doma - potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika - o drugim stručnim pitanjima vezanim za rad Doma. Predsjednik Stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu Upravnog vijeća bez prava glasa kada se raspravlja o poslovima iz stavka 2. ovoga članka. VIII. JAVNOST RADA DOMA Članak 50. Rad Doma je javan. Dom je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti ili djela djelatnosti za koju je osnovan. Za obavještavanje javnosti Dom može izdavati periodične biltene, publikacije, te podnositi izvješća o svom djelovanju. Dom je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost. 16

17 Članak 51. Ravnatelj i osoba koju on ovlasti mogu putem tiska, radija ili televizije informirati javnost o djelatnosti Doma. Službena osoba ( službenik za informiranje ) koju ovlasti ravnatelj, mjerodavna je za rješavanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. IX. UNUTARNJI NADZOR Članak 52. U Domu se provodi unutarnji nadzor nad radom ustrojbenih jedinica i radnika. Način provođenja unutarnjeg nadzora definiran je Pravilnikom o unutarnjem nadzoru i Godišnjim planom i programom provedbe unutarnjeg nadzora. Godišnji plan i program provedbe unutarnjeg nadzora Dom je obvezan izraditi najkasnije do prosinca tekuće godine za slijedeću godinu. X. OPĆI AKTI DOMA Članak 53. Opći akti Doma su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja djelatnosti u Domu. 17

18 Članak 54. U Domu se donose sljedeći opći akti: - Pravilnik o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu - Pravilnik o unutarnjem nadzoru, - Pravilnik o zaštiti na radu, - Pravilnik o zaštiti od požara, - Pravilnik o kućnom redu - Pravilnik o stručnom usavršavanju i osposobljavanju radnika - Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka - Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika, - Pravilnik o evidenciji novčanih sredstava korisnika i o nagrađivanju korisnika Doma - Poslovnik o radu Upravnog vijeća, - Poslovnik o radu Stručnog vijeća kao i ostali opći akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih propisa. Članak 55. Upravno vijeće donosi Statut, Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu, uz suglasnost Ministarstva, te Poslovnik o radu Upravnog vijeća. Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu Stručnog vijeća. Ravnatelj donosi sve ostale opće akte koje je potrebno donijeti ako posebnim propisima nije drugačije određeno. Članak 56. Izmjene i dopune općih akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti. Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči ili glasilu Doma, a u izuzetnim slučajevima i danom objavljivanja. Članak 57. Odredbe općih akata moraju biti u suglasnosti sa Zakonom o socijalnoj skrbi, drugim propisima i Statutom. U slučaju njihove nesuglasnosti primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o socijalnoj skrbi, drugih propisa i Statuta. 18

19 Ako Upravno vijeće ocjeni da Statut ili drugi opći akti nisu u skladu sa zakonskim i drugim propisima, započet će postupak njihova usklađenja sa tim propisima. Članak 58. Za tumačenje odredbi općih akata nadležan je donositelj. Članak 59. Opći akti, a osobito oni koji uređuju prava, obveze i odgovornosti djelatnika Doma moraju biti dostupni svakom radniku. XI. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA Članak 60. Zaštita tajnosti podataka u Domu provodi se sukladno Zakonu o zaštiti tajnosti podataka i Pravilniku o zaštiti tajnosti podataka. Tajnom se smatraju isprave i podaci čije bi priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama bilo protivno poslovanju Doma ili štetilo njegovu poslovnom ugledu, odnosno interesu i ugledu zaposlenih radnika, kao i podaci koji se odnose na osobne i obiteljske prilike korisnika Doma. 19

20 Članak 61. Ravnatelj Doma donijet će Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka kojim će utvrditi: - koje se isprave i podaci imaju smatrati profesionalnom tajnom Doma i čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Doma i štetilo interesima i poslovnom ugledu Doma, - koje su osobe ovlaštene priopćivati drugim osobama sadržaj isprave i podatke koji imaju značaj profesionalne tajne Doma. Članak 62. Poslovnu tajnu Doma dužni su čuvati članovi Upravnog vijeća kao i radnici u Domu koji su na bilo koji način saznali za sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju profesionalnom tajnom Doma. Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što osobe navedene u stavku 1. ovog članka izgube status na temelju kojeg su odgovorne za čuvanje profesionalne tajne Doma. Članak 63. Povreda dužnosti čuvanja profesionalne tajne predstavlja težu povredu obveza iz radnog odnosa. O čuvanju poslovne tajne skrbi ravnatelj. XII. STATUSNE PROMJENE Članak 64. O svim statusnim promjenama odlučuje osnivač. 20

21 XIII. PRESTANAK DOMA Članak 65. Dom prestaje kada se ispune uvjeti i pretpostavke prema posebnim propisima. XIV. IZMJENE I DOPUNE STATUTA DOMA Članak 66. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta utvrđuje Upravno vijeće, a odluku o izmjeni i dopuni statuta, donosi Upravno vijeće uz suglasnost Ministarstva. Izmjenu i dopunu Statuta može inicirati Ministarstvo, Upravno vijeće Doma i ravnatelj. XV. TUMAČENJE ODREDBI STATUTA Članak 67. U slučaju nejasnoća ili nesuglasnosti oko tumačenja odredbi Statuta mjerodavno je tumačenje koje daje Upravno vijeće. 21

22 XVI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 68. Do donošenja općih akata Doma iz članka 55. ostaju na snazi postojeći akti, ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom i zakonom. Članak 69. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Doma za psihički bolesne odrasle osobe od 28. rujna 2007.godine ( pročišćeni tekst). Članak 70. Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Doma. Zagreb, Broj:470/15. PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA: Ljiljana Vrbić univ. spec. act. soc. Na ovaj Statut Ministarstvo socijalne politike i mladih dalo je suglasnost Odlukom od dana 12. svibnja godine, Klasa:550-06/15-01/111, Urbroj: / Statut je oglašen dana 18. svibnja 2015.godine na oglasnoj ploči Doma a stupio je na snagu 25. svibnja 2015.godine. RAVNATELJ DOMA: dr.sc. Marijo Vrdoljak 22

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93;

1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 1 Na temelju odredbe članka 161. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/13.) i članka 54. Zakona o Ustanovama ( Narodne novine br. 76/93; 29/97; 47/99. i 35/08.) i Upravno vijeće Doma za odrasle

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za rehabilitaciju djece Slavonski Brod Slavonski Brod,

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

Na temelju članka 54

Na temelju članka 54 Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( Narodne novine br.76/93.,29/97. i 47/99. ), Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta HRVATSKI DOM PETRINJA, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća grada Petrinje,

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/ Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93., 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Zakona o knjižnicama (Narodne novine br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 60. Statuta Znanstvene

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

KLASA:601-01/98-01/02

KLASA:601-01/98-01/02 Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 021-05/13-01/568, URBROJ:

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s

Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske s Na temelju članka 41. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), a uz prethodnu suglasnost Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: 601-02/14-02/2, URBROJ:

Више

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL

P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATEL P R I J E D L O G O D L U K E O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE GRADA PRELOGA PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA: Maja Lesinger,

Више

Page 1 of 5 1927 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI Proglašavam Zakon

Више

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA

ACFrOgCTAQarQodiIvg3wU_RO54ds-wo3oRTvk1nyBJHEB92bLQwCIAzEM3mNre2_ay43y5HSfRL3uXlGCtJpgJbIjpBQc5NqLMlNc-JX4X93F2WOVfQgVBM2LC4StA Na temelju članaka 41. i 57. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, br. 10./97., 107./07. i 94./13.), uz prethodnu suglasnost osnivača dječjeg vrtića, Općine Zemunik Donji-općinskog

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 602-02/15-01/27 URBROJ : 2167/01-09/01-15-2 Poreč-Parenzo, 14. svibanj 2015. Na temelju članka 48.

Више

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI

RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI RADNA VERZIJA R E P U B L I K A H R V A T S K A MINISTARSTVO KULTURE NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Zagreb, svibanj 2012. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA

Више

službene vijesti hrvatske biskupske konferencije GODIŠTE xviii. ZAGREB BROj 1 (25) DOKUMENTI PORUKE. IZJAVE. PISMA PRIOPĆENJA imenovanja vijesti

službene vijesti hrvatske biskupske konferencije GODIŠTE xviii. ZAGREB BROj 1 (25) DOKUMENTI PORUKE. IZJAVE. PISMA PRIOPĆENJA imenovanja vijesti službene vijesti hrvatske biskupske konferencije GODIŠTE xviii. ZAGREB 2019. BROj 1 (25) DOKUMENTI PORUKE. IZJAVE. PISMA PRIOPĆENJA imenovanja vijesti SADRŽAJ službene vijesti HRVATSKE BISKUPSKE KONFERENCIJE

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019.

STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. STATUT EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT (potpuni tekst) Zagreb, 21. ožujka 2019. Upravno vijeće na temelju Odluke o izmjenama Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski

Више

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u

Microsoft Word - Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o HRT-u HRVATSKI SABOR 1759 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na temnelju članka Zakona

Na temnelju članka Zakona Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14.,

Више

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižniĉnoj djelatnosti (NN 17/2019), temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93.,29/97., 47/99 i 35/08) Upravno Vijeće Gr

Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižniĉnoj djelatnosti (NN 17/2019), temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93.,29/97., 47/99 i 35/08) Upravno Vijeće Gr Temeljem Zakona o knjižnicama i knjižniĉnoj djelatnosti (NN 17/2019), temeljem Zakona o ustanovama (NN 76/93.,29/97., 47/99 i 35/08) Upravno Vijeće Gradske knjižnice Vukovar uz suglasnost Gradskog vijeća

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj

S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 18. svibnj S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 18. svibnja 2016. GODINA: XLII CIJENA: 30,00 KN BROJ: 18 IZDAVAČ:

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Na temelju članka 98

Na temelju članka 98 S T A T U T Osnovne škole Vladimir Gortan Rijeka Rijeka, lipanj 2015. Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr.,

Више

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE

OSNOVNA ŠKOLA ŠESTINE Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13 i 152/14)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

Microsoft Word OŠ Josip Kozarac, Josipovac Punitovački.docx

Microsoft Word OŠ Josip Kozarac, Josipovac Punitovački.docx PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. - ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.,

Више

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“ Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe P u l a ul. Pino Budicin 17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252 telefoni (052) Ravnatelj: 222-106, Kancelarija odgajatelja: 211-192, Stručni tim: tel/fax 382-928, Računovodstvo:

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE POREČ Poreč-Parenzo, SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA PARENZO Broj: 07/2015 GODINA: XXXXI PRETPLATNIČKA CIJ

POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE POREČ Poreč-Parenzo, SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA PARENZO Broj: 07/2015 GODINA: XXXXI PRETPLATNIČKA CIJ POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 52440 POREČ Poreč-Parenzo, 24.07.2015. SLUŽBENI GLASNIK GRADA POREČA PARENZO Broj: 07/2015 GODINA: XXXXI PRETPLATNIČKA CIJENA 200,00 KUNA CIJENA PO KOMADU 30,00 KUNA IZDAVAČ:

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/ Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2.

Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja ISSN AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Službene novine GRADA ĐURĐEVCA Broj 6 - Godina XLIX. Đurđevac, 27. srpnja 2016. ISSN 1845-9331 AKTI GRADSKOG VIJEĆA 83 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ( Narodne

Више

Na temelju članka 161. stavka 2. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015. i 52/2016.) i čl

Na temelju članka 161. stavka 2. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015. i 52/2016.) i čl Na temelju članka 161. stavka 2. i članka 164. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj 157/2013, 152/2014, 99/2015. i 52/2016.) i članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

STATUT

STATUT STATUT NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 4 (Osnivanje)... 4 (Registracija i pravni status)... 4 (Naziv i sjedište)... 4 (Sadržaj Statuta)... 4 (Pečat i štambilj)...

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

Na temelju članka 2,12 i 2

Na temelju članka  2,12 i 2 Na temelju članka 2,12 i 2.14 Izbornog zakona BiH ( Službene glasnik BiH broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24, 06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13),

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/8, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 1

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/8, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 1 Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/8, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 ) i članka 39. Statuta Srednje

Више

S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019.

S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019. S T A T U T SREDNJE ŠKOLE DELNICE 19. ožujka 2019. Sadržaj I. OPĆE ODREDBE 3 II. OBAVLJANJE DJELATNOSTI 5 III. UNUTARNJE USTROJSTVO 10 IV. UPRAVLJANJE ŠKOLOM 11 V. RAVNATELJ 26 VI. TAJNIK ŠKOLE 40 VII.

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se

ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se ZAKON O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU (Urednički pročišćeni tekst, Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) OPĆE ODREDBE Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje predškolski odgoj i obrazovanje te

Више

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc AMA MEFS UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU STATUT UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU Sisak, 24. rujan 2015. Na temelju članka 13. Zakona

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila 2008. godine, i na 16. sjednici Doma naroda,

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska   Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc

Microsoft Word - Pravila II prijedlog.doc PRIJEDLOG HRVATSKI OLIMPIJSKI ODBOR Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 11 TOČKA 7.3. Vijeće Broj: 354IOIURP U Zagrebu, 8.12.2016. Na temelju članka 56. Statuta Hrvatskog olimpijskog odbora, Vijeće Hrvatskog

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више