На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,"

Транскрипт

1 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014 и 68/2015) и члана 39. Статута општине Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 3/2008, 5/2013 и 13/2013), Скупштина општине Бабушница на седници од... године, доноси О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2016 ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бабушница за 2016.годину ( у даљем тексту: буџет) састоје се од: О П И С Износ у динарима А РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗАДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класа 7+ класа8) 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему буџетска средста - сопствени приходи донације ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛАСА 8) 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (класа 4+ класа 5) 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (КЛАСА 4) у чему: текући буџетски расходи расходи из сопствених прихода донације ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (класа ) у чему - текући буџетски издаци издаци из сопствених прихода донације БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ (класа 7+ класа 8) (класа 4 + класа 5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62 Примања од продаје финансијке имовине (категорија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228 Б РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 13. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, Примања од задуживања (категорија 91) 15. Неутрошена средства из претходних година 16. Издаци за отплату главнице дуга (категорија 61) Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део категорије 62)

2 НТО ФИНАНСИРАЊЕ ( )-(16+17) Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: Опис Шифра економске класификације Средства из буџета I УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 1.2.Самодопринос Порез на имовину Порез на добра и услуге Остали порески приходи Непорески приходи, од чега: наплаћене камате Примања од продаје нефинансијске имовине 8 4.Донације Трансфери Меморандумске ставке II УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Издаци за социјалну заштиту Остали расходи ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I- (7+8)-(4+5) II) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ ( )- (4-44+5) РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ 92 КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И 62 НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) VII ЗАДУЖИВАЊЕ 91 1.Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 VIII ОТПЛАТА ДУГА Отплаћивање домаћег дуга Отплаћивање страног дуга Отплаћивање по гаранцијама 613

3 IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII) Члан 2. Расходи и издаци из члана 1.ове одлуке у укупном износу динара, и то: 01- приходи из буџета у износу , приходи од донација у износу од динара, сопствени приходи индиректних корисника у износу од динара, средства из наменског вишка прихода из ранијег периода у износу од динара и неутрошена средства донација из ранијег периода у износу од , користе се за следеће програме: Комунална делантост Локални економски развој Развој туриизма Развој пољопривреде Заштита животне средине Путна инфраструктура Предшколско васпитање Основно образовање Средње образовање Социјална и дечја заштита Примарна здравствена заштита Развој културе Развој спорта и омладине Локална самоуправа Члан 3. Буџет за годину састоји се од : -Прихода и примања у износу од динара -Расхода и издатака у износу од динара

4 Члан 4. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2016.,2017. и годину, исказани су у следећој табели Ек. клас. Ред. Опис Износ у динарима број А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 511 Зграде и грађевински објекти 1. Уређење јавних површина у центру Бабушнице Година почетка финансирања:2013 Година завршетка финансирања: 2017 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: -из текућих прихода буџета општине: Отплата рата по уговору за изградњу базена / / / Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: 2016 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: из текућих прихода буџета Изградња спортске хале Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: 2018 Укупна вредност пројекта: Извори финансирања: Из буџета Републике из текућих прихода буџета Изградња саобраћајница на територији општине Бабушница Година почетка финансирања: Година завршетка финансирања: 2016 Укупна вредност пројекта: /

5

6 Прилог 2 Преглед капиталних пројеката у периоду године Шифра корисника: 6 Бабушница у дин (заокружено на 000) Приоритет Назив капиталног пројекта Година Реализовано Година почетка завршетка Укупна вредност закључно са процена финансирања план финансирања пројекта извршења пројекта пројекта године Након Уређење јавних површина у центру Бабушнице Изградња саобраћајница на територији општине Бабушница Oтплата рата по уговору за изградњу базена Изградња спортске хале Место, Датум M.П. Потпис одговорног лица

7 Шифра ДБК: 6 Бабушница Преглед капиталних пројеката у периоду године Прилог 2a Р.бр Назив капиталног пројекта Програм Програмска активност/ Пројекат Конто 3. ниво Конто 4. ниво Извор Реализовано закључно са план процена реализације у дин (заокружено на 000) Након Уређење јавних површина у центру Бабушнице 0701 П Изградња саобраћајница на територији општине Бабушница Oтплата рата по уговору за изградњу базена Изградња спортске хале 0701 П П П Место, Датум Потпис одговорног лица

8 Члан 5. Укупни приходи и примања буџета општине (извор финансирања 01 и 06 ) у укупном износу од динара по врстама, односно економским класификацијама утврђени су у следећем износу: Економ класификација Структурa у % ОПИС ИЗНОС Порез на зараде ,00 17, Порез на приходе од самосталних делатности који се ,00 0, Порез на приходе од самосталних делатности који се ,00 0, Пор.на прих.од самосталних делатности ,00 0, Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари ,00 0, Порез на земљиште ,00 0, Порез на остале приходе ,00 1, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ,00 20, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и удел ,00 2, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и удел ,00 1, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе ,00 0, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, ,00 0, Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима ,00 0,28 и пловним објектима ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 5, Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних ,00 0,39 возила и машина ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 0, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору ,00 0, ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 0, Текуће донације од међународних организација у кор ,00 0, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ,00 0,27 ОРГАНИЗАЦИЈА Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа ,00 55,80 општине Капитални наменски трансфери у ужем смислу од Републике ,00 6, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ,00 61,93

9 Приходи буџета општине од камата на средства конс ,00 1, Накнада за коришћење минералних сировина и геотер ,00 0, Средства остварена од давања у закуп пољопривред ,00 0, Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,00 0, Комунална такса за коришћење простора на јавним п ,00 0, Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 3, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и ,00 0,30 индиректни корисници њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист ,00 0,14 нивоа општине Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 1, Приходи које својом делатношћу остваре органи и општине ,00 0, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ,00 2, Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене ,00 0, ПРИХ.ОД ПО ДУГ НА ДАН ПР.НАПЛАТЕ ЛПА ,00 0, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА ,00 0,29 КОРИСТ Остали приходи у корист нивоа општина ,00 1, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ ,00 1, Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ,00 0,46 Укупно: ,00 ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА Економ класификациј Средства из Средства из а Средства из сопствених осталих ОПИС буџета извора извора Укупно Порез на зараде ,00 0,00 0, , Порез на приходе од самосталних делатности који се ,00 0,00 0, ,00

10 Порез на приходе од самосталних делатности који ,00 0,00 0, ,00 се Пор.на прих.од самосталних делатности ,00 0,00 0, , Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари ,00 0,00 0, , Порез на земљиште ,00 0,00 0, , Порез на остале приходе ,00 0,00 0, , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ,00 0,00 0, ,00 ДОБИТКЕ Порез на имовину (осим на земљиште, акције и удел ,00 0,00 0, , Порез на имовину (осим на земљиште, акције и удел ,00 0,00 0, , Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе ,00 0,00 0, , Порез на пренос апсолутних права на непокретности, ,00 0,00 0, , Порез на пренос апсолутних права на половним моторним возилима и ,00 0,00 0, ,00 пловним објектима ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ,00 0,00 0, , Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим ,00 0,00 0, ,00 пољопривредних возила и машина ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ,00 0,00 0, , Комунална такса за истицање фирме на ,00 0,00 0, ,00 пословном простору ДРУГИ ПОРЕЗИ ,00 0,00 0, , Текуће донације од међународних организација 0, , ,00 у кор ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 0, , ,00 ОРГАНИЗАЦИЈА Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа ,00 0,00 0, ,00 општине Капитални трансфери у ужем смислу од Републике ,00 0,00 0, , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ,00 0,00 0, ,00 ВЛАСТИ Приходи буџета општине од камата на средства конс ,00 0,00 0, , Накнада за коришћење минералних сировина и ,00 0,00 0, ,00 геотер Средства остварена од давања у закуп пољопривред ,00 0,00 0, , Накнада за коришћење шума и шумског земљишта ,00 0,00 0, , Комунална такса за коришћење простора на јавним п ,00 0,00 0, ,00

11 Накнада за коришћење грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ,00 0,00 0, ,00 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе ,00 0,00 0, ,00 општине и индиректни корисници њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у ,00 0,00 0, ,00 корист нивоа општине Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,00 0,00 0, ,00 Приходи које својом делатношћу остваре органи ,00 0,00 0, ,00 и општине ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ,00 0, ,00 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене ,00 0,00 0, ,00 ПРИХ.ОД ПО ДУГ НА ДАН ПР.НАПЛАТЕ ЛПА ,00 0,00 0, ,00 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА ,00 0,00 0, ,00 КОРИСТ Остали приходи у корист нивоа општина ,00 0,00 0, ,00 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ,00 0,00 0, ,00 ПРИХОДИ Меморандумске ставке за рефундацију расхода ,00 0,00 0, ,00 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ,00 0,00 0, ,00 РАСХОДА Укупно: , , , ,00 Издаци буџета(01) распоређују се по врстама и то: Економска класифика. В Р С Т А И З Н О С Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата домаћих камата Субвенције Донације и трансфери Накнаде за социјалну заштиту Остали расходи Административни трансф.из буџета -стална резерва текућа резерва Основна средства Залихе робе Остала основна средства Отпата главног дуга

12 У К У П Н О : Еко ном ска клас и. Издаци буџета, по основним наменама(извор финансирања 01,04,06,13 и 15) утврђени су у следећим износима и то: О П И С Приходи из буџета 01 Издаци из додатних прихода 04 Издаци из донација 06 Средства из осталих извора (13 и 15) Укупна средства 41 Расходи за запослене Плате,додаци и накнаде запослених 412 Социјалн допринос на терет посло. 413 Накнаде у натури Социјална давања зaпосленима Накнада за запослене Награде бонуси и остали расход Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Отплата камата Субвенције Субвенције јавним нефин.пред.и Донације и трансфери Донације и трансфери остал. ниво Дотације организ.обавез соц.осигур. 465 Остале дотације по закону Накнаде за социјалну заштиту Накнаде за соц.заш.из буџета Остали расходи Дотације невладиним организацијама 482 Порези и обавезне таксе Новчане казне и пенали Накнада штете за за повреде или Накнада штете за за повреде Средства резерви Стална резерва Текућа резерва Основна средства Зграде и грађевински објекти

13 512 Машине и опрема Нематеријална имовина Залиха робе Залихе робе за даљу продају Остала основна средства Земљиште Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима У К У П Н О: ПОСЕБНИ ДЕО БУЏЕТА Члан 6. Средства буџета у укупном износу динара, и то: 01-приходи из буџета у износу , приходи од донација у износу од динара, сопствени приходи индиректних корисника у износу од динара, средства из наменског вишка прихода из ранијег периода у износу од динара и неутрошена средства донација из ранијег периода у износу од , распоређују се по програмима, програмским активностима, пројектима, корисницима и врстама издатака и то: План расхода посебан део

14

15 BUXET OP[TINE BABU[NICA PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Razdeo 1 SKUPSTINA OPSTINE Glava 1.01 SKUPSTINA OPSTINE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 111 Izvr ni i zakonodavni organi / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

16 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / MA[INE I OPREMA Izvr ni i zakonodavni organi 11,977, ,977, Ukupno za glavu 1.01 SKUPSTINA OPSTINE 11,977, ,977, Glava 1.02 ODRZAVAWE IZBORA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 160 Op te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu / STALNI TRO[KOVI / USLUGE PO UGOVORU / MATERIJAL / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Op te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 2,382, ,382, Ukupno za glavu 1.02 ODRZAVAWE IZBORA 2,382, ,382, Ukupno za razdeo 1 SKUPSTINA OPSTINE 14,359, ,359, Strana 2

17 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Razdeo 2 PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSKO VECE Glava 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 111 Izvr ni i zakonodavni organi / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NANETU OD STRAN Strana 3

18 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / MA[INE I OPREMA Izvr ni i zakonodavni organi 15,448, ,448, Ukupno za glavu 2.01 PREDSEDNIK OPSTINE 15,448, ,448, Glava 2.02 OPSTINSKO VECE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 111 Izvr ni i zakonodavni organi / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / MATERIJAL Izvr ni i zakonodavni organi 1,850, ,850, Ukupno za glavu 2.02 OPSTINSKO VECE 1,850, ,850, Ukupno za razdeo 2 PREDSEDNIK OPSTINE I OPSTINSKO VECE 17,298, ,298, Razdeo Glava 3 OPSTINSKO PRAVOBRANILASTVO 3.01 OPSTINSKO PRAVOBRANILASTVO Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0004 PA OP[TINSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO 330 Sudovi / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE Strana 4

19 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / MA[INE I OPREMA Sudovi 1,951, ,951, Ukupno za glavu 3.01 OPSTINSKO PRAVOBRANILASTVO 1,951, ,951, Ukupno za razdeo 3 OPSTINSKO PRAVOBRANILASTVO 1,951, ,951, Razdeo Glava 4 OPSTINSKA UPRAVA 4.01 OPSTINSKA UPRAVA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 130 Op te usluge / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA Strana 5

20 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / NAKNADE ZA SOCIJALNU ZA[TITU IZ BUXETA / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI / MA[INE I OPREMA / ZEMQI[TE Op te usluge 53,486, ,486, Ukupno za glavu 4.01 OPSTINSKA UPRAVA 53,486, ,486, Strana 6

21 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Glava 4.02 UNAPRE\EWE RADA LPA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 130 Op te usluge / USLUGE PO UGOVORU Op te usluge , , Ukupno za glavu 4.02 UNAPRE\EWE RADA LPA , , Glava 4.03 PLAN DETAQNE REGULACIJE OPSTINE BABUSNICA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 130 Op te usluge / USLUGE PO UGOVORU / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Op te usluge ,570, ,570, Ukupno za glavu 4.03 PLAN DETAQNE REGULACIJE OPSTINE BABUSNICA ,570, ,570, Glava 4.04 SREDSTVA REZERVI Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 112 Finansijski i fiskalni poslovi / TEKUCA BUDZETSKA REZERVA Strana 7

22 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / STALNA BUDZETSKA REZERVA Finansijski i fiskalni poslovi 9,000, ,000, Ukupno za glavu 4.04 SREDSTVA REZERVI 9,000, ,000, Glava 4.05 TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0003 PA UPRAVQAWE JAVNIM DUGOM 170 Transakcije javnog duga / OTPLATA GLAVNOG DUGA ZA KUPALISNI KOMPLEKS / OTPLATA KAMATE DOMACIM KREDITORIMA Transakcije javnog duga 6,300, ,300, Ukupno za glavu 4.05 TRANSAKCIJE JAVNOG DUGA 6,300, ,300, Glava 4.06 MESNE ZAJEDNICE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0002 PA MESNE ZAJEDNICE 160 Op te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I Strana 8

23 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / MATERIJAL Op te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 4,210, ,210, Ukupno za glavu 4.06 MESNE ZAJEDNICE 4,210, ,210, Glava 4.07 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA Program 1801 PROGRAM 12 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZA[TITA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZA TITE 700 ZDRAVSTVO / SPECIJALIZOVANE USLUGE / DOTACIJE DOMU ZDRAVQA ZDRAVSTVO 7,557, ,557, Ukupno za glavu 4.07 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZASTITA 7,557, ,557, Glava 4.08 JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE Program 0601 PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST PA 0001 PA VODOSNABDEVAWE 630 Vodosnabdevanje / JKP KOMUNALAC- SUBVENCIJE Vodosnabdevanje 3,000, ,000, PA 0005 PA JAVNI PREVOZ 450 Saobracaj / JKP KOMUNALAC -JAVNI PREVOZ Saobracaj 8,000, ,000, Strana 9

24 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % PA 0008 PA JAVNA HIGIJENA 510 Upravljanje otpadom / STALNI TRO[KOVI Upravljanje otpadom 12,000, ,000, Ukupno za glavu 4.08 JKP KOMUNALAC-STALNI TROSKOVI 23,000, ,000, Glava 4.09 IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE Program 0601 PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST Projekat Izrada projektno tehnicke dokumentacije za rekonstrukciju pijace sa prilaznim putevima 510 Upravljanje otpadom / USLUGE PO UGOVORU / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Upravljanje otpadom , , Ukupno za glavu 4.09 IZRADA PROJEKTNO TEHNICKE DOKUMENTACIJE , , Glava 4.10 INFORMISAWE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0006 PA INFORMISAWE 830 Usluge emitovanja i tampanja / USLUGE PO UGOVORU Usluge emitovanja i tampanja 2,200, ,200, Ukupno za glavu 4.10 INFORMISAWE 2,200, ,200, Strana 10

25 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Glava 4.11 KANCELARIJA ZA MLADE Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0007 PA KANCELARIJA ZA MLADE 150 Op te javne usluge - istra ivanje i razvoj / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL Op te javne usluge - istra ivanje i razvoj 2,832, ,832, Ukupno za glavu 4.11 KANCELARIJA ZA MLADE 2,832, ,832, Glava 4.12 RAZVOJ OMLADINE I SPORTA Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE PA 0001 PA PODR[KA LOKALNIM SPORTSKIM RGANIZACIJAMA, I SAVEZIMA 810 Usluge rekreacije i sporta / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SAVEZ SPORTOVA Usluge rekreacije i sporta 9,108, ,108, Strana 11

26 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Projekat Izgradwa sportske hale 810 Usluge rekreacije i sporta / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Usluge rekreacije i sporta 1,000, ,000, Ukupno za glavu 4.12 RAZVOJ OMLADINE I SPORTA 10,108, ,108, Glava 4.13 PROGRAM POQOPRIVREDE Program 0101 PROGRAM 5 - RAZVOJ POQOPRIVREDE PA 0002 PA PODSTICAJI POQOPRIVREDNOJ PROIZVODWI 421 Poljoprivreda / PROGRAM POQOPRIVREDE-SUBVENCIJE / PROGRAM POQOPRIVREDE Poljoprivreda 4,300, ,300, Ukupno za glavu 4.13 PROGRAM POQOPRIVREDE 4,300, ,300, Glava 4.14 FOND ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE Program 0401 PROGRAM 6 - SREDINE PA 0001 PA UPRAVQAWE SREDINE I PRIRODNIH VREDNOSTI 560 Za tita ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL Strana 12

27 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / MA[INE I OPREMA Za tita ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu 1,703, ,703, Ukupno za glavu 4.14 FOND ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE 1,703, ,703, Glava 4.15 JAVNI RED I BEZBEDNOST Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 360 Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu / OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL-OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA / NAKNADA [TETE ZA POVREDE ILI [TETU NASTALU USLED E / MA[INE I OPREMA Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu 2,004, , ,816, Ukupno za glavu 4.15 JAVNI RED I BEZBEDNOST 2,004, , ,816, Strana 13

28 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Glava 4.16 CIVILNA ZASTITA Program 0602 PROGRAM 15 - LOKALNA SAMOUPRAVA PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OP[TINA 220 Civilna odbrana / STAB CIVILNE ZASTITE Civilna odbrana 100, , Ukupno za glavu 4.16 CIVILNA ZASTITA 100, , Glava 4.17 DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQISTE Program 0601 PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST PA 0010 PA JAVNO OSVETQEWE 620 Razvoj zajednice / STALNI TRO[KOVI / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL Razvoj zajednice 12,000, ,000, Program 0701 PROGRAM 7 - PUTNA INFRASTRUKTURA PA 0002 PA PUTEVA 620 Razvoj zajednice / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA Strana 14

29 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI / MA[INE I OPREMA Razvoj zajednice 32,342, , ,942, Projekat Ure\ewei javnih povrsina u centru Babusnice 620 Razvoj zajednice / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Razvoj zajednice 34,300, ,000, ,300, Projekat Izgradwa saobracajnih objekata-ulica 620 Razvoj zajednice / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI Razvoj zajednice 36,000, ,800, ,800, Strana 15

30 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Program 1301 PROGRAM 14 - RAZVOJ SPORTA I OMLADINE PA 0002 PA PODR[KA PRED[KOLSKOM, [KOLSKOM I REKREATIVNOM SPORTU I MASOVNOJ FIZI^KOJ KULTURI 620 Razvoj zajednice / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / MA[INE I OPREMA / ZALIHE ROBE ZA DAQU PRODAJU Razvoj zajednice 11,769, ,769, Ukupno za glavu 4.17 DIREKCIJA ZA GRA\EVINSKO ZEMQISTE 126,411, ,400, ,811, Strana 16

31 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Glava 4.18 DOM KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE PA 0002 PA PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNI~KOM STVARALA{TVU 820 Usluge kulture / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / ZGRADE I GRAÐEVINSKI OBJEKTI / MA[INE I OPREMA Usluge kulture 13,212, , ,988, Strana 17

32 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % Projekat LUZNICKI LETWI FESTIVAL 820 Usluge kulture / SPECIJALIZOVANE USLUGE Usluge kulture 450, , Ukupno za glavu 4.18 DOM KULTURE 13,662, , ,438, Glava 4.19 DOTACIJE NEV.ORG.IZ OBLASTI KULTURE Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE PA 0002 PA PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNI~KOM STVARALA{TVU 820 Usluge kulture / DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA Usluge kulture 500, , Ukupno za glavu 4.19 DOTACIJE NEV.ORG.IZ OBLASTI KULTURE 500, , Glava 4.20 NARODNA BIBLIOTEKA Program 1201 PROGRAM 13 - RAZVOJ KULTURE PA 0001 PA FUNKCIONISAWE LOKALNIH USTANOVA KULTURE 820 Usluge kulture / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE Strana 18

33 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / MA[INE I OPREMA / NEMATERIJALNA IMOVINA Usluge kulture 4,512, , ,592, Ukupno za glavu 4.20 NARODNA BIBLIOTEKA 4,512, , ,592, Glava 4.21 TURISTICKA ORGANIZACIJA Program 1502 PROGRAM 4 - RAZVOJ TURIZMA PA 0001 PA UPRAVQAWE RAZVOJEM TURIZMA 473 Turizam / PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) / SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA / NAKNADE U NATURI / SOCIJALNA DAVAWA ZAPOSLENIMA Strana 19

34 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / NAKNADE TRO[KOVA ZA ZAPOSLENE / NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI / STALNI TRO[KOVI / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / TEKUCE POPRAVKE I / MATERIJAL / OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI / POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI / NOVCANE KAZNE I PENALI PO RE[EWU SUDOVA / MA[INE I OPREMA Turizam 3,374, ,374, Projekat Nastup na sajmovima 473 Turizam / TRO[KOVI PUTOVAWA / USLUGE PO UGOVORU / MATERIJAL Turizam 680, , Projekat Vurdijada Turizam / STALNI TRO[KOVI Strana 20

35 PLAN RASHODA 01 BUDZET OP[TINE BABU[NICA POSEBAN DEO Za period: Funkc Broj Analitika Ekonom Opis Sredstva Sredstva iz Sredstva iz Ukupno Struktura kl. pozicije klasif iz sopstvenih ostalih u buxeta izvora izvora % / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL Turizam 1,340, ,340, Projekat Me\unarodni uspon na Ruj 473 Turizam / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL Turizam 270, , Projekat Luznicki megdan 473 Turizam / USLUGE PO UGOVORU / SPECIJALIZOVANE USLUGE / MATERIJAL Turizam 255, , Ukupno za glavu 4.21 TURISTICKA ORGANIZACIJA 5,919, ,919, Strana 21

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка,

Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, Н На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/2016)

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,број 129/2007), члана 25. и 29. Закона о буџетском систему

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више