На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/"

Транскрипт

1 На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19), члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 16. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 124/2016 и 144/2016) Градско веће Града Ниша, на седници одржаној , доноси Р Е Ш Е Њ Е I УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу буџета Града Ниша за период јануар јун, број /2019 од , Секретаријата за финансије. II Решење доставити: Скупштини Града Ниша и Секретаријату за финансије. Број: 753-3/ У Нишу, ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША ПРЕДСЕДНИК Дарко Булатовић

2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-ЈУН ГОДИНЕ Ниш, јул

3 I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Чланом 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/2018 и 31/2019) регулисано је: локални орган управе, надлежан за финансије, обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Укупни приходи и примања, заједно са пренетим неутрошеним средствима утврђени су чланом 5, а укупни расходи и издаци утврђени су чланом 6. Одлуке о буџету Града Ниша за годину ( Службени лист Града Ниша, број 118/18) у износу од динара, а са решењима о промени апропријација у износу динара. У периоду јануар-јун приходи и примања буџета Града Ниша планирани су у износу од динара, а остварени су у износу од динара, као и пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од динара. Укупно остварење прихода у периоду јануар-јун је динара, што је 97,28% у односу на шестомесечни план, односно 38,96% од годишњег плана. II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА Приходи и примања буџета Града Ниша за период јануар-јун, изузимајући пренета неутрошена средства из ранијих година, остварени су у износу од динара, што представља 93,92% у односу на план јануар-јун, односно 37,04% у односу на годишњи план. Текући приходи буџета Града Ниша у периоду јануар-јун остварени су у износу од динарa, односно 98,32% од планираних динара за овај период. - Приходи од пореза на доходак, добит и капиталне добитке остварени су у износу од динара или 44,01% од годишњег плана, односно 97,55% од шестомесечног плана. У односу на исти период више су остварени за динара. Најобимнији је порез на зараде који је остварен у износу од динара или 45,47% од годишњег плана, односно 98,43% од шестомесечног плана. У односу на исти период порез на зараде је остварен динара више. - Порези на имовину остварени су у износу од динара, односно 93,79% од плана јануар-јун или 39,94% од годишњег плана. Најобимнији је порез на имовину динара и порез на капиталне трансакције динара. - Порез на добра и услуге остварен је у укупном износу од динара, што је 0,08% више од шестомесечног плана, односно 36,08% од годишњег плана. Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила остварена је у износу од динара или 98,70% од шестомесечног плана; посебна накнада за 2

4 заштиту и унапређење животне средине остварена је у износу од динара, односно 81,56% од шестомесечног плана; боравишна такса остварена је у износу од динара, односно 96,23% од шестомесечног плана; - Од комуналне таксе за истицање фирме остварено је динара, тј. 29,15% од годишњег плана или 78,60% од шестомесечног плана. - Приходи од трансфера од других нивоа власти остварени су у износу од динара, што је 19,27% више од шестомесечног плана, односно 51,66% од годишњег плана и представљају ненаменске трансфере од Републике у износу од динара, текуће наменске трансфере у ужем смислу у износу од динара и капиталне наменске трансфере у ужем смислу у износу од динара. - Приходи од имовине остварени су у укупном износу од динара, односно 95,93% од шестомесечног плана. Допринос за уређивање грађевинског земљишта остварен је у износу од динара или 99,61% од шестомесечног плана, а приход од накнаде за коришћење грађевинског земљишта остварен је у износу од динара или 69,69% од шестомесечног плана. - Приходи од продаје добара и услуга остварени су у укупном износу од динара, односно 97,30% од шестомесечног плана или 25,87% од годишњег плана и то: Приходи од давања у закуп непокретности остварени су у износу од динара односно 98,00% од шестомесечног плана или 36,59% од годишњег плана. Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова остварена је у износу од динара. Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине остварена је у износу од динара. Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколској установи остварен је у износу од динара. Такса за озакоњење објеката остварена је у износу од динара, а приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова остварени су у износу од динара. Приходи од новчаних казни и одузете имовинске користи остварени су у износу од динара или 95,97% од шестомесечног плана. Мешовити и неодређени приходи остварени су у износу од динар, што је 97,61% од шестомесечног плана или 35,75% од годишњег плана. Примања од продаје нефинансијске имовине у периоду јануар-јун остварени су у износу од динара, и то: - Примања од продаје непокретности остварена су у износу од динар. - Примања од продаје осталих основних средстава остварена су у износу од динара, односно 30,98% од шестомесечног плана. - Примања од продаје робних резерви остварена су у износу од динара или 79,43% од шестомесечног плана. - Примања од продаје земљишта остварена су у износу од динара, односно 10,49% од шестомесечног плана. 3

5 Конто ПРИХОДИ ОСТВАРЕЊЕ ( ) ОСТВАРЕЊЕ ( ) РАЗЛИКА ( ГОД.) 7 ПРИХОДИ Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на добра и услуге Други порези Трансфери од других нивоа власти Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Новчане казне и одузета имовинска корист Добровољни трансфери од физичких и правних лица Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од продаје непокретности Примања од продаје осталих основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје природне имовине УКУПНО (КЛАСА 7 И 8):

6 Преглед остварених прихода и примања са пренетим средствима из ранијих година по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун Класа Категорија Група План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (7:5) % остварења (7:6) I ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ,04 93,92 7 Текући приходи ,44 98,32 71 Порези ,37 96, Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица ,01 97, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину ,94 93, Порез на добра и услуге ,08 100, Други порези ,15 78,60 73 Донације, помоћи и трансфери ,66 119, Трансфери од других нивоа власти ,66 119,27 74 Други приходи ,34 96, Приходи од имовине ,19 95, Приходи од продаје добара и услуга ,87 97, Новчане казне и одузета имовинска корист ,79 95, Добровољни трансфери од физичких и правних лица ,67 0, Мешовити и неодређени приходи ,75 97,61 8 Примања од продаје нефинансијске имовине ,03 9,21 81 Примања од продаје основних средстава ,55 2, Примања од продаје непокретности ,47 2, Примањa од продаје осталих основних средстава ,33 30,98 82 Примањa од продаје залиха ,19 79, Примањa од продаје робних резерви ,19 79,43 II 84 Примања од продаје природне имовине ,23 10, Примања од продаје земљишта ,23 10,49 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,30 228,30 УКУПНО I + II: ,96 97,28 5

7 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В 6 План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (5:3) % остварења (5:4) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,44 98, Порези на доходак, добит и капиталне добитке које плаћају физичка лица Порез на зараде ,47 98, Порез на приходе од самосталних делатности ,09 91, Порез на приходе од имовине ,97 89, Порез на друге приходе ,57 96,82 Укупно ,01 97, Порез на фонд зарада ,00 0, Порези на имовину Порез на имовину ,16 92, Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе ,57 97, Порез на капиталне трансакције ,37 98,06 Укупно ,94 93, Порез на добра и услуге Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. воз ,24 98, Накнаде за коришћење добара од општег интереса ,81 54, Боравишна такса ,44 96, Посебна накнада за заштиту и унапређење жив. средине ,62 81, Накнада за постављање објеката, односно средстава за оглашавање и других објеката и средстава ,20 59, Накнада за коришћење простора на јавној површини ,00 0, Накнада за коришћење јавне површине за огласе ,00 0, Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа ,00 0, Комунална такса за коришћење витрина ,00 0,00 Укупно ,08 100, Други порези Комунална такса на фирму ,15 78,60 Укупно ,15 78, Трансфери од других нивоа власти Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа гр ,00 100, Текући наменски трансфер, у ужем смислу ,05 511, Капитални наменски трансфер, у ужем смислу ,46 0,00 Укупно ,66 119, Приходи од имовине Накнада за коришћење шумског и пољопр. земљишта ,27 94, Комунална такса за коришћење простора за паркирање ,09-7, Накнаде за коришћење грађевинског земљишта ,22 69, Допринос за уређивање грађевинског земљишта ,21 99, Накнада за коришћење дрвета ,00 0,00 Укупно ,19 95, Приходи од продаје добара и услуга Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике ,00 0, Приходи од давања у закуп непокр. у држ. својини које користе градови ,59 98, Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова ,61 322, Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист нивоа градова ,42 134, Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама ,59 99, Приходи од давања у закуп, односно на коришћење ,00 0, Такса за озакоњење објекта ,60 90, Накнада за уређивање грађевинског земљишта ,77 32, Приходи који својом делатношћу остваре органи и организације градова ,48 63,95 Укупно ,87 97,30

8 Екон. клас. ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА Н А З И В План за годину План I-VI годину Остварење % остварења (5:3) % остварења (5:4) Новчане казне и одузета имовинска корист Приходи од новчаних казни за прекршаје ,91 97, Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку ,03 90, Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи ,25 65,18 Укупно ,79 95, Добровољни трансфери од физичких и правних лица Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа гр ,67 0,00 Укупно ,67 0, Мешовити и неодређени приходи Остали приходи у корист нивоа градова ,81 99, Део добити јавног предузећа, према одлуци ,00 0, Закупнина за стан у градској својини ,11 87,66 Укупно ,75 97,61 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,03 9, Примања од продаје непокретности Примања од продаје непокретности ,47 2,09 Укупно ,47 2, Примањa од продаје осталих основних средстава Примања од продаје осталих основних средстава ,33 30,98 Укупно ,33 30, Примањa од продаје робних резерви Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова ,19 79,43 Укупно ,19 79, Примања од продаје земљишта Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова ,23 10,49 Укупно ,23 10,49 УКУПНО: ,04 93,92 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ,30 228,30 УКУПНО: ,96 97,28 7

9 III РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У периоду јануар-јун од укупно планираних расхода и издатака у износу од динара извршено је динара, односно 35,66% у односу на годишњи план, а 89,04% у односу на шестомесечни план. У односу на извршење расхода и издатака у истом периоду 2018., расходи и издаци у периоду јануар-јун су већи за динара. Текући расходи су извршени у износу од динара, односно 91,29% од планираног шестомесечног износа. У односу на исти период већи су за динар. Издаци за нефинансијску имовину извршени су у износу од динара, односно 72,93% од шестомесечног плана. У односу на исти период већи су за динара. Највећи део ових издатака односи се на зграде и грађевинске објекте и то динар, машине и опрему динара, остала основна средства динара и земљиште динара. Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине извршени су у износу од динара, односно 98,97% од шестомесечног плана, а већи у односу на исти период за динара. Град Ниш је у периоду јануар-јун финансирао потребе својих директних и индиректних корисника за намене које су утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о буџетском систему и другим законима, одлукама Скупштине града, решењима Градоначелника и другим актима којима је утврђено право за финансирање корисника буџета. Извршавањем буџета Града Ниша у овом периоду омогућено је несметано функционисање свих јавних институција чији је оснивач Град и реализовани су капитални и остали јавни пројекти у обиму који су дозвољавале објективне околности. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика ( год.) Текући расходи Расходи за запослене Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запосленима и остали посебни расходи Коришћење услуга и роба Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање Класа Категорија Група 8

10 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА Разлика ( год.) Материјал Амортизација и употреба средстава за рад Амортизација некретнина и опреме Класа Категорија 44 Група Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Отплате домаћих камата Пратећи трошкови задуживања Субвенције Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Субвенције приватним предузећима Донације, дотације и трансфери Дотације међународним организацијама Трансфери осталим нивоима власти Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања Остале дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета Остали расходи Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе, казне и пенали Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету нанету од елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа Административни трансфери из буџета Средства резерве Издаци за нефинансијку имовину Основна средства Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Залихе Робне резерве Залихе робе за даљу продају Природна имовинa Земљиште Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице Отплата главнице домаћим кредиторима Набавка финансијске имовине Набавка домаће финансијске имовине УКУПНО:

11 Преглед извршених расхода и издатака по категоријама у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Средства из буџета % извршња (6:4) % извршња (6:5) Текући расходи ,64 91,29 41 Расходи за запослене ,46 97,18 42 Коришћење услуга и роба ,49 87,01 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,41 97,76 45 Субвенције ,27 2,53 46 Донације, дотације и трансфери ,70 89,87 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,13 84,11 48 Остали расходи ,40 96,43 49 Административни трансфери из буџета ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијску имовину ,19 72,93 51 Основна средства ,84 64,72 52 Залихе ,00 0,00 54 Природна имовинa ,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,75 98,97 61 Отплата главнице ,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине ,86 100,00 УКУПНО: ,66 89,04 10

12 Преглед извршених расхода и издатака према економској класификацији у односу на годишњи план и план јануар-јун РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета % извршња (7:5) % извршња (7:6) Текући расходи ,64 91,29 41 Расходи за запослене ,46 97, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,73 98, Социјални доприноси на терет послодавца ,69 97, Накнаде у натури ,46 87, Социјална давања запосленима ,99 50, Накнаде трошкова за запослене ,44 80, Награде запосленима и остали посебни расходи ,60 91,75 42 Коришћење услуга и роба ,49 87, Стални трошкови ,98 92, Трошкови путовања ,19 62, Услуге по уговору ,25 80, Специјализоване услуге ,20 87, Текуће поправке и одржавање ,45 93, Материјал ,42 69,12 43 Амортизација и употреба средстава за рад ,00 0, Амортизација некретнина и опреме ,00 0,00 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања ,41 97, Отплате домаћих камата ,61 98, Пратећи трошкови задуживања ,99 82,61 45 Субвенције ,27 2, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,27 13, Субвенције приватним предузећима ,26 0,99 46 Донације, дотације и трансфери ,70 89, Дотације међународним организацијама ,23 17, Трансфери осталим нивоима власти ,53 89, Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ,16 99, Остале дотације и трансфери ,10 91,92 47 Социјално осигурање и социјална заштита ,13 84, Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,13 84,11 48 Остали расходи ,40 96, Дотације невладиним организацијама ,87 90, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,01 92, Новчане казне и пенали по решењу судова ,88 99, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,69 145,69 11

13 РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА ГОДИНУ Класа Категорија Група Средства из буџета % извршња (7:5) % извршња (7:6) Административни трансфери из буџета ,00 0, Средства резерве ,00 0,00 5 Издаци за нефинансијку имовину ,19 72,93 51 Основна средства ,84 64, Зграде и грађевински објекти ,99 67, Машине и опрема ,45 23, Остале некретнине и опрема ,02 3, Нематеријална имовина ,90 30,82 52 Залихе ,00 0, Робне резерве ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 54 Природна имовинa ,53 99, Земљиште ,53 99,26 6 Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине ,75 98,97 61 Отплата главнице ,80 98, Отплата главнице домаћим кредиторима ,80 98,75 62 Набавка финансијске имовине ,86 100, Набавка домаће финансијске имовине ,86 100,00 УКУПНО: ,66 89,04 12

14 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) СКУПШТИНА ГРАДА НИША 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА НИША 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање Скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,05 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,95 99, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,26 93, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Стални трошкови ,00 0, Трошкови путовања ,58 26, Услуге по уговору ,44 92, Остале дотације и трансфери ,15 99, Дотације невладиним организацијама ,67 99,96 Ова апропријација намењена је за финансирање редовног рада политичких странака у складу са законом Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Функција 111: ,53 93, : 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Програмску активност : ,53 93,44 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Програм 16: ,53 93,44 Извори финансирања за главу 1.1: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 Свега за Главу 1.1: ,53 93,44 Извори финансирања за Раздео 1: 01 Приходи из буџета ,53 93,44 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 1: ,53 93,44 2 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,59 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,39 99, Социјална давања запосленима ,00 0, Трошкови путовања ,09 99, Услуге по уговору ,63 95, Дотације међународним организацијама ,86 64, Остале дотације и трансфери ,68 99,81 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Функција 111: ,91 96, : 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Програмску активност : ,91 96,31 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Програм 16: ,91 96,31 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приходи из буџета ,91 96,31 Свега за Главу 2.1: ,91 96, БУЏЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА 0602 ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Инспекцијски послови 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,48 95, Социјални доприноси на терет послодавца ,59 92, Накнаде у натури ,54 40, Социјална давања запосленима ,96 99, Накнаде трошкова за запослене ,51 84, Трошкови путовања ,60 18, Услуге по уговору ,91 15, Материјал ,00 0, Остале дотације и трансфери ,11 93,62 13

15 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Функција 130: ,69 90, : 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Програмску активност : ,69 90,19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Програм 15: ,69 90,19 Извори финансирања за главу 2.2: 01 Приходи из буџета ,69 90,19 Свега за Главу 2.2: ,69 90, СЛУЖБА ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Подршка извршних органа власти и скупштине 130 Опште услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,80 83, Социјални доприноси на терет послодавца ,32 82, Накнаде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,43 71, Награде запосленима и остали посебни расходи ,00 0, Трошкови путовања ,00 0, Услуге по уговору ,60 26, Материјал ,00 0, Остале дотације и трансфери ,21 84,47 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Функција 130: ,94 77, : 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Програмску активност : ,94 77,96 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Програм 16: ,94 77,96 Извори финансирања за главу 2.3: 01 Приходи из буџета ,94 77,96 Свега за Главу 2.3: ,94 77,96 Извори финансирања за Раздео 2: 01 Приходи из буџета ,54 90,95 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 2: ,54 90,95 3 ГРАДСКО ВЕЋЕ 3.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,97 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,63 99, Накнaде у натури ,00 0, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,22 98,58 43a 416 Награде запосленима и остали посебни расходи ,88 96, Трошкови путовања ,49 70, Услуге по уговору ,76 65, Остале дотације и трансфери ,70 99, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Функција 111: ,61 93, : 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Програмску активност : ,61 93,58 Извори финансирања за Програм 16: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Програм 16: ,61 93,58 Извори финансирања за главу 3.1: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 Свега за Главу 3.1: ,61 93,58 Извори финансирања за Раздео 3: 01 Приходи из буџета ,61 93,58 СВЕГА ЗА РАЗДЕО 3: ,61 93,58 14

16 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) ГРАДСКА УПРАВА 4.1 ГРАДСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти ,14 96,33 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,14 96,33 Функција 620: ,14 96, : 01 Приходи из буџета ,14 96,33 Свега за Програмску активност : ,14 96, Управљање грађевинским земљиштем 130 Опште услуге Земљиште ,54 99,26 Ова апропријација је намењена за исплату накнаде по споразумима и судским решењима у поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета ,54 99,26 Функција 130: ,54 99, Остале опште услуге Специјализоване услуге ,15 100,00 Ова апропријација намењена је за обављање делатности од општег интереса Извори финансирања за функцију 133: 01 Приходи из буџета ,15 100,00 Функција 133: ,15 100, Развој заједнице Текуће поправке и одржавање ,76 57,35 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти ,66 99,42 Ова апропријација намењена је за: - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора ,89 99,48 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње из извора ,00 0,00 - реализацију Програма капиталног одржавања из извора ,83 99,19 - реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње - реализација мере популационе политике, из извора ,00 0, Земљиште ,30 99,23 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма уређивања грађевинског земљишта и изградње Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,90 98,60 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Функција 620: ,73 98, : 01 Приходи из буџета ,60 99,20 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Свега за Програмску активност : ,10 99,20 Извори финансирања за Програм 1: 01 Приходи из буџета ,00 97,92 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 14 Неутрошена средства од приватизације из ранијих година ,00 0,00 Свега за Програм 1: ,37 97, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Управљање / одржавање јавним осветљењем 620 Развој заједнице Стални трошкови ,98 97,48 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Специјализоване услуге ,24 69,60 Ова апропријација намењена је за новогодишњу декорацију 15

17 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Текуће поправке и одржавање ,76 69,54 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма текућег одржавања Зграде и грађевински објекти ,56 41,90 Ова апропријација намењена је за реализацију Програма капиталног одржавања Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,88 93,13 Функција 620: ,88 93, : 01 Приходи из буџета ,88 93,13 Свега за Програмску активност : ,88 93, Одржавање јавних зелених површина 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,84 89,44 Ова апропријација намењена је за одржавање јавних зелених површина, јавних зелених површина на градским гробљима и уређење мобилијара Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,84 89,44 Функција 620: ,84 89, : 01 Приходи из буџета ,84 89,44 Свега за Програмску активност : ,84 89, Одржавање чистоће на површинама јавне намене 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,30 90,90 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,30 90,90 Функција 620: ,30 90, : 01 Приходи из буџета ,30 90,90 Свега за Програмску активност : ,30 90, Зоохигијена 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Специјализоване услуге ,80 83,78 Ова апропријације намењена је за хватање паса и мачака луталица и за спровођење систематске дератизације Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходи из буџета ,80 83,78 Функција 560: ,80 83, : 01 Приходи из буџета ,80 83,78 Свега за Програмску активност : ,80 83, Уређивање, одржавање и коришћење пијаца 620 Развој заједнице Набавка домаће финансијске имовине ,00 100,00 Ова пропријација намењена је за учешће у капиталу ЈКП "Тржница" Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,00 100,00 Функција 620: ,00 100, : 01 Приходи из буџета ,00 100,00 Свега за Програмску активност : ,00 100, Одржавање гробаља и погребне услуге 620 Развој заједнице Специјализоване услуге ,72 99,99 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходи из буџета ,72 99,99 Функција 620: ,72 99, : 01 Приходи из буџета ,72 99,99 Свега за Програмску активност : ,72 99,99 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета ,49 92,25 Свега за Програм 2: ,49 92,25 16

18 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Мере активне политике запошљавања 490 Економски послови некласификовани на другом месту Трансфери осталим нивоима власти ,00 90,00 Ова апропријација намењена је за реализацију пројеката са тржиштем рада Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 490: 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Функција 490: ,82 90, : 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Свега за Програмску активност : ,82 90,00 Извори финансирања за Програм 3: 01 Приходи из буџета ,82 90,00 Свега за Програм 3: ,82 90, ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Управљање развојем туризма 473 Туризам Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) ,58 99, Социјални доприноси на терет послодавца ,53 98, Накнаде у натури ,03 92, Социјална давања запосленима ,00 0, Накнаде трошкова за запослене ,00 0, Награде запосленима и остали посебни расходи ,09 93, Стални трошкови ,75 98, Трошкови путовања ,47 14, Услуге по уговору ,28 32, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,40 53, Амортизација некретнина и опреме ,00 0, Пратећи трошкови задуживања ,00 0, Остале дотације и трансфери ,52 98, Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Новчане казне и пенали по решењу судова ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,51 99, Нематеријална имовина ,00 0, Залихе робе за даљу продају ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,69 86,82 Функција 473: ,69 86, : 01 Приходи из буџета ,69 86,82 Свега за Програмску активност : ,69 86, Промоција туристичке понуде 473 Туризам Стални трошкови ,10 84, Трошкови путовања ,80 48, Услуге по уговору ,54 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора ,82 37,45 - Део средстава ове апропријације је из извора ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Функција 473: ,29 40, : 01 Приходи из буџета ,58 40,54 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Свега за Програмску активност : ,29 40, П108 Међународни сајам туризма у Нишу 473 Туризам Стални трошкови ,00 72, Услуге по уговору ,34 91,34 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,97 86,97 Функција 473: ,97 86,97 Извори финансирања за Пројекат 1502-П108: 17

19 Раздео Глава Програм / Програмска активност / Пројекат Функција Број позиције Економска класификација Средства из буџета (10:8) (10:9) Приходи из буџета ,97 86,97 Свега за Пројекат 1502-П108: ,97 86, П109 Изградња визиторског центра Церјанска пећина 473 Туризам Зграде и грађевински објекти ,76 100,00 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходи из буџета ,76 100,00 Функција 473: ,76 100,00 Извори финансирања за Пројекат 1502-П109: 01 Приходи из буџета ,76 100,00 Свега за Пројекат 1502-П109: ,76 100,00 Извори финансирања за Програм 4: 01 Приходи из буџета ,73 72,29 07 Трансфери од других нивоа власти ,00 0,00 Свега за Програм 4: ,55 72, ПРОГРАМ 5 - ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 421 Пољопривреда Услуге по уговору ,40 99, Специјализоване услуге ,00 0, Текуће поправке и одржавање ,00 0, Материјал ,00 0, Субвенције јавним нефинансијским предузећима ,00 0,00 Ова апропријација намењена је за Буџетски фонд за пољопривреду и рурални развој Града Ниша Зграде и грађевински објекти ,00 0, Машине и опрема ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,14 44,10 Функција 421: ,14 44, : 01 Приходи из буџета ,14 44,10 Свега за Програмску активност : ,14 44, Мере подршке руралном развоју 421 Пољопривреда Услуге по уговору ,00 0, Специјализоване услуге ,00 0, Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама ,38 16, Дотације невладиним организацијама ,00 0,00 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,34 7,26 Функција 421: ,34 7, : 01 Приходи из буџета ,34 7,26 Свега за Програмску активност : ,34 7, П112 Успостављања мултифункционалног агроресурс центра у Доњем Матејевцу 421 Пољопривреда Порези, обавезне таксе, казне и пенали ,00 0, Зграде и грађевински објекти ,20 55,61 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходи из буџета ,10 55,42 Функција 421: ,10 55,42 Извори финансирања за Пројекат 0101-П112: 01 Приходи из буџета ,10 55,42 Свега за Пројекат 0101-П112: ,10 55,42 Извори финансирања за Програм 5: 01 Приходи из буџета ,71 43,03 Свега за Програм 5: ,71 43, ПРОГРАМ 6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Управљање заштитом животне средине 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Фонд за заштиту животне средине Услуге по уговору ,86 90, Специјализоване услуге ,38 65, Текуће поправке и одржавање ,52 75,68 18

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXIX - Broj NOVI SAD, 5. jun 00. primerak 60,00 dinara ГРАД НОВИ САД Скупштина 0 На основу члана 4. став. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/0)

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више