ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА"

Транскрипт

1 ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА Решење о изменама и допунама Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструкруре Сагласност на Одлуку Савета месне заједнице Таково о висини накнаде за заузеће јавне површине за време вашара у Такову Страна 2. Страна Измена финансијског плана Апотеке Горњи Милановац за годину Страна Решење о промени апропријације Страна Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Страна Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Страна Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Страна 6. АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 40. Одлука о укидању ванредне ситуације на делу територије општине Горњи Милановац Страна 7. Решење о образовању комисија за евиденцију и категоризацију степена оштећења на 41. породичним стамбеним објектима проузрокованим дејством елементарних непогода на територији општине Горњи Милановац Страна 8. АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Решење о образовању комисије за спровођење Јавног конкурса за одређивање одређивање 7. доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Горњи Милановац 8. Правилник о изменама и допунама правилника о платама запослених у Општинској управи општине Горњи Милановац Страна 9. Страна 10.

2 АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 123. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 др.закон, 47/2018), члана 20. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, брoj 26/2017, 21/2018) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јула године, донело је о изменама и допунама Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструкруре Члан 1. У члану 1. став 3. Решења о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре (Службени гласник општине Горњи Милановац, број 14/18, 18/18, 20/18 и 23/18) додаје се нови став 9. који гласи: - алинеја Асфалтирање локалних путева, средства у износу од ,60 распоређује се на следеће путне правце: 1) Локални пут Бершићи Галич износ од ,00 2) Локални пут Синошевићи Врнчани износ од ,20 3) Локални пут Драгољ Широковац износ од ,00 4) Локални пут Брусница Јелићи износ од ,40 Члан 2. У осталом делу Решење о распореду дела средстава намењених за одржавање саобраћајне инфраструктуре (Службени гласник општине Горњи Милановац, број 14/18, 18/18, 20/18 и 23/18) остаје непромењено. Члан 3. О реализацији овог решења стараће се Одељење администрацију. за финансије, рачуноводство и локалну пореску Члан 4. Ово решење биће објављено у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

3 124. На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац («Службени гласник општине Горњи Милановац» бр. 23/2016), Општинско веће општине Горњи Милановац, на седници одржаној 26. јула године, донело је З А К Љ У Ч А К Даје се САГЛАСНОСТ на Одлуку Савета месне заједнице Таково о висини накнаде за постављање шатри, сунцобрана, рингишпила, роштиља, тезги и возила за продају робе за време вашара у Такову. ОВЛАШЋУЈЕ СЕ Општинска управа општине Горњи Милановац, Одељење за урбанизам, комуналностамбене и имовинско правне послове да на основу члана 233. ст. 1. тачка 11. Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр. 29/2016) и члана 3. Одлуке о висини накнаде за постављање шатри, сунцобрана, рингишпила, роштиља, тезги и возила за продају робе за време вашара у Такову донесе решења о привременом заузећу јавне површине и постављању шатри, сунцобрана, рингишпила, роштиља, тезги и возила за продају робе. Овај закључак објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 125. Општинско веће општине Горњи Милановац, у поступку разматрања измена финансијског плана Апотеке Горњи Милановац за годину, на основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Г.М., бр. 23/2016.) и чланова 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ("Сл.гласник општине Горњи Милановац, бр.24/08), на седници одржаној 26. јула године, донело је I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на измене финансијског плана Апотеке Горњи Милановац за годину које је усвојио Управни одбор Апотеке Горњи Милановац Одлуком бр. 80 од године. II Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. Број: /2018 од 26. јула године.

4 126. На основу члана 61. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр. 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/ др. закон, 101/ др. закон и 47/2018), члана 10. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јула године, донело је промени апропријације 1. Средства утврђена Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018), у износу од ,00 динара, преусмеравају у оквиру раздела 4 Општинска управа, са позиције 53, глава 01, функционална класификација 620 Развој заједнице, програм 0602 програм 15- Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 функционисање локалне самоуправе, економска класификација Зграде и грађевински објекти, алинеја Идустријска зона, на позицију 65, глава 01, функционална класификација 620 Развој заједнице, програм 0701 програм 7- Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, програмска активност 0002 одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска класификација Зграде и грађевински објекти, алинеја Асфалтирање локалних путева. 2. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за 2018.годину, као и Финансијског плана директног буџетског корисника - Општинска управа за 2018.годину. 3. О реализацији овог решења стaраће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију. 4. Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017 ), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 др.закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018.) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јула године, донело је о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018), раздео 4 Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација 133 Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 текућа буџетска резерва, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од

5 30.000,00 динара основној школи Иво Андрић Прањани за одржавање културно уметничке и спортске манифестације Илиндaнски дани која се одржава 1. и 2. августа у Каменици. 2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 Општинска управа, глава 06, функционална класификација 912 Основно образовање, програм 9 Основно образовање и васпитање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, у оквиру економске класификације Трансфери осталим нивиома власти средства, алинеја Услуге по уговору ( Репрезентација) 3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину, као и Финансијког плана индиректног буџетског корисника - Основног образовања за 2018.годину. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију. 5. Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јула године, донело је о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 26/2017 и 21/2018), раздео 4 Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација 133 Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 текућа буџетска резерва, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од ,00 динара МЗ Клатичево. 2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 4 Општинска управа, глава 0.3, функција 620 Развој заједнице, Програм 0602 Програм 15 - Локална самоуправа, Програмска активност 0002 Месне заједнице МЗ Клатичево, економска класификација 421- стални трошкови(4213). 3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину, као и Финансијског плана индиректног буџетског корисника Месне заједнице, за годину. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију. 5. Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

6 129. На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015,103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 2. Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, брoj 26/2017 и 21/2018) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. јула године, донело је о употреби средстава текуће буџетске резерве 1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, брoj 26/2017 и 21/2018), раздео 4 Општинска управа, глава 0.1, функционална класификација 133 Остале опште услуге, програм 15 - локална самоуправа, програмска активност 0009 текућа буџетска резерва, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва, одобравају се средства у износу од динара Удружењу ГМ оптимист. 2. Средства из тачке 1 овог решења распоређују се у оквиру раздела 2 Председник општине, глава 2.1, функција 111 Извршни и законодавни органи, Програм 16 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 Функционисање извршних органа, економска класификација Дотације невладиним организацијама (481900). 3. Ово решење постаје саставни део Одлуке о буџету општине Горњи Милановац за годину, као и Финансијског плана директног буџетског корисника Председника општине за годину. 4. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију. 5. Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

7 АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 40.

8 41. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: / године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07, 83/ др. закон и 101/ др. закон ), Закона о обнови након елементарне и друге непогоде ( Службени гласник Републике Србије, бр. 112/2015), Уредбe о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну године и члана 53. Статута Општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016) доносим: I ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за евиденцију и категоризацију степена оштећења на породичним стамбеним објектима проузрокованим дејством елементарних непогода на територији општине Горњи Милановац, у саставу: 1. Гордана Тошић, дипломирани грађевински инжењер, 2. Драгана Јовановић, грађевински инспектор, 3. Вера Матовић, дипломирани грађевински инжењер, запослена у ЈП за изградњу општине II ЗАДАТАК Комисије је да: Изврши евиденцију и у складу са Упуством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода ("Сл. лист СФРЈ", бр. 27/87) категоризацију оштећења на породичним стамбеним објектима на територији општине Горњи Милановац током трајања елементарних непогода у мају и јуну године. Сачини табеларни извештај са категоризацијом штета за сваки појединачни објекат за Канцеларију за управљање јавним улагањима, Буде на располагању као подршка Комисијама за верификацију штете у управном поступку по основу Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава и града у мају и јуну године III Решење ступа на снагу даном доношења. IV Ово Решење објавити у Службеном гласнику Општине Горњи Милановац.

9 АКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 7. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број: / године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ На основу члана 54. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07, 83/2014 др.закон, 101/ др.закон и 47/2018), члана 67, 70 и 71. Статута општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016), и члана 4. Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.19/18), доноси се: I - ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење Јавног конкурса за одређивање одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Горњи Милановац, који је објављен у листу Таковске новине и на интернет презентацији општине Горњи Милановац дана године. II - У Комисију се именују следећа лица: 1. Сандра Раловић, дипл.правник, 2. др Владимир Миловановић, 3. др Маријана Манојловић. III - Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Слободанка Петровић, дипломирани правник, запослена у Одељењу за друштвене делатности Општинске управе. IV - Задатак Комисије је да у складу са чланом члана 4. Одлуке о начину одређивања мртвозорника и утврђивању смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији Општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.19/18) и Јавним конкурсом из става I овог решења: изврши пријем и преглед конкурсних пријава, рангирање подносилаца пријава који у свему испуњавају услове конкурса у форми предлога листе мртвозорника, достави образложен предлог листе мртвозорника Општинском већу општине Горњи Милановац, надлежном за утврђивање коначне листе мртвозорника. V Рок за извршење задатака Комисије је 27. јул године. VI - Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Дејан Вељовић с.р.

10 8. Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА Број : / године Горњи Милановац ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац На основу члана 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, запослених у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 44/2008 пречишћен текст, 2/2012, 113/2017 и 23/2018) и члана 39. Одлуке о Општинској Одговорни управи уредник: општине Председник Горњи Милановац Општинског ( Сл. већа гласник општине општине Горњи Горњи Милановац, Милановац, бр. 17/2016 и 7/2017), заменик Рачун начелника за претплату: Општинске Приход управе општинских општине органа Горњи управе Милановац, Горњи Милановац, доноси бр Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број / П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Члан 1. У члану 7. став 1. тачка 1. Правилника о платама запослених у Општинској управи општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, бр. 4/2014 и 2/2015), мења се и гласи: 1. за самосталног стручног сарадника: а) 20,45 - за самосталног стручног сарадника (начелник одељења) 12,05+8,40, б) 19,05 - за самосталног стручног сарадника (порески инспектор локалних јавних прихода, инспектор за принудну наплату локалних јавних прихода) 12,05+7,00, ц) 18,05 - за самосталног стручног сарадника (остали) 12, ,. Члан 2. У члану 8.став 1. Правилника, после тачке 5., додаје се тачка 6., која гласи: 6. Запосленом који ради на пословима инспекцијског теренског надзора у непосредном контакту са субјектима надзора највише до 20% Члан 3. Увећање коефицијента по основу примене члана 2. овог Правилника врши се у оквиру расположиве масе средстава за плате, накнаде трошкова и друга примања за годину и наредне две буџетске године. Члан 4. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Горњи Милановац, а примењује се почев од обрачуна и исплате плата за август године. ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Дејан Вељовић с.р. ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број /

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

02 - Sluzbeni list BR 11

02 - Sluzbeni list BR 11 GODINA XLVIII BROJ 11 ^A^AK 18. jun 2014. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 150. На основу члана 120. Статута града 8/2013 и 22/2013) и члана 9. Правилника о помоћи

Више

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН www.gornjimilanovac.rs ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 19. Решење о одређивању реона за избор чланова

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

Бољевац, 10. октобар године Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 10. октобар године  Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 10. октобар 2018. године www.boljevac.org.rs Година XI број 29-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске 2 Решење о употреби средстава текуће буџетске 3 Решење о употреби средстава

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока Година LIV Број 33/2018 301 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије,

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 146. Председник општине Врњачка

Више

Microsoft Word - 19.doc

Microsoft Word - 19.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 19 КОВИН, 9. СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ КОВИН 547. На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010,

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 2. ТЕМЕРИН 22. МАРТ 2013. Примерак 100,00 динара 21. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије''

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

AKTA

AKTA СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА X XIV БРОЈ 7 24. МАРТ 2015. ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 626. На основу члана 50. став 3.

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

91

91 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 24. август 2004. г., XXXV. évfolyam 6. szám Topolya, 2004. augusztus 24. 121. 75. На основу члана 17. став 5. Одлуке о месним заједницама

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ JUN GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ JUN GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ 11 24. JUN 2009. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 124. Република Србија Број:1 020

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

ГОДИНА MMXVIII 11. МАЈ ГОДИНЕ БРОЈ 18 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН

ГОДИНА MMXVIII 11. МАЈ ГОДИНЕ БРОЈ 18 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН www.gornjimilanovac.rs ГОДИНА MMXVIII 11. МАЈ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 18 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 43. Решење о о изменама и допунама Решења

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 25. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 7 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 25. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 7 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 25. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 7 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

године I AКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", број: 72/2011) и

године I AКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије, број: 72/2011) и 11 21.12.2012.године I AКТА На основу члана 27. и 36. Закона о јавној својини ("Службени гласник Републике Србије", број: 72/2011) и члана 44. Закона о лаокалној самоуправи Сл. Гласник РС 129/2007, Скупштина

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sl-16.indd

Sl-16.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 16, 10. април 2019. примерак 100,00 динара Градско веће 281 I. ЈОВАНОВИЋ РАДЕТУ, продужава се дужност в.д. начелника Градске управе за финансије, почев

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? - ??. 11.doc

Microsoft Word - ???????? ??????? - ??. 11.doc SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XIX BROJ 11 1. ЈУЛ 2010. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 607. Р е п у б л и к а С р б и ј

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: НОВЕМБАР ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 121 На основу члана 65. став 1. тачка 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: НОВЕМБАР ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 121 На основу члана 65. став 1. тачка 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БОРА ГОДИНА: I БРОЈ: 12 8. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 121 На основу члана 65. став 1. тачка 13. Статута града Бора ( Службени лист града Бора број

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

Sl.list br.20-17

Sl.list br.20-17 Страна 1 - Број 20. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 7.7.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIII БРОЈ 20 7.7.2017. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 215. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 29. став 4.Закона о јавној

Више

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан

Број 11 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР Петак,29. март Гласник Доњи Жабар СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март године бесплатан Гласник СЛУЖБЕНИ година XX број 11 петак, 29. март 2013. године бесплатан примјерак 65 На основу чл. 43. и 87. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр. 101/04, 42/05

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динар

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 27 27. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 151. На основу члана 32. Закона

Више

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/784-238, 051/784-230 Е-mail:skupstinaokv@gmail.com Одговорни уредник: Раденка Славнић 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ГОДИНА

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 10 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 4 Датум: 13.01.2016.година СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 4 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 6. Закона о начину

Више

ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИ

ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИ www.gornjimilanovac.rs ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 38. Решење о расподели средстава за суфинансирање

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХVIII БРОЈ 7 27. јун 2017. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 158. На основу члана 35. Статута Града Ваљева («Службени гласник Града Ваљева» бр. 1/17- пречишћен текст) а у вези члана

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ OKTOBAR GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara А

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ OKTOBAR GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara А SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ 18 9. OKTOBAR 2009. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 212. Р е п у б л и к а С р

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

број 1 2

број 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 На основу чланова 4. и 141. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 21/2016) и члана 72. Статута општине Ћуприја

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Светосавска 14, 75440 Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net члана 10. и 11. Закона о накнадама

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 26 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 11.9.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XIV БРОЈ 26 11.9.2018. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 363. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл. 34. Закона о јавној својини

Више

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун

Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број август године МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXIV - Број 7 25. август 2016. године МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2016. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00002348-90 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ

Више

Sl-29.indd

Sl-29.indd SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA Godina XXVII - Broj 29 NOVI SAD, 4. septembar 2008. primerak 40,00 dinara 360 На основу члана 35. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2008. годину ( Службени лист Града Новог

Више

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 316 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БР.28 Датум: 14.12.2018.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2018 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 46.Закона о локалној

Више

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу Година LV Број 31/2018 284 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 - Одлука УС РС и 54/2011),

Више

Година LIV Број 25/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службе

Година LIV Број 25/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службе Година LV Број 25/2018 215 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службени гласник Републике Србије, број 135/2004, 36/2009 -

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 2 Година: LV Бачки Петровац 06. марта године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 2 Година: LV Бачки Петровац 06. марта године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 2 Година: LV Бачки Петровац 06. марта 2019. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 3. - Програм рада Скупштине општине Бачки петровац

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/2015 99 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 8 Година Излази по потреби Цена 240 динара На основу члана 32 Статута општине Параћин («Сл.лист Општ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 8 Година Излази по потреби Цена 240 динара На основу члана 32 Статута општине Параћин («Сл.лист Општ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН Број 8 Година 13 26.06.2017. Излази по потреби Цена 240 динара На основу члана 32 Статута општине Параћин («Сл.лист Општине Параћин бр.13/8, 12/12, 13/12, 17/13, 17/14, 25/16)

Више