На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично"

Транскрипт

1 На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16 и 87/16), члана 14. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (Гласник Универзитета бр. 168/ године), Правилника о докторским студијама на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.191/ године) Веће Учитељског факултета на седници одржаној године донело је следећи: ПРАВИЛНИК О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА I Опште одредбе Члан 1. Oвим Правилником регулишу се следећа питања: услови, начин и поступак уписа студената на докторске студије, начин и услови студирања, поступак пријаве, припреме и одбране завршног дела програма докторских студија докторске дисертације, као и друга питања у вези са реализацијом студијских програма докторских студија на Учитељском факултету. Члан 2. Докторске студије се изводе према акредитованoм студијском програму докторских студија. Докторске студије су студије трећег степена академског образовања. Докторске студије трају три године, односно шест семестара и имају обим од 180 ЕСП бодова и њиховим завршетком се стиче научни назив доктора наука. Студијским програмом су акредитовани модули на које студенти могу конкурисати. Студијски програм се састоји од 3 заједничка предмета и 4 обавезно изборнa (у зависности од модула). Члан 3. Факултет организује и изводи докторске студије на српском језику у складу са Законом о високом образовању, Стандардима за акредитацију студијских програма докторских студија и општим актима Универзитета. Факултет може организовати докторске академске студије у сарадњи са другим високошколским установама у земљи или иностранству, под условом да је тај програм акредитован. Међусобни односи Факултета и друге високошколске установе из става 1. овог члана уређују се уговором. Члан 4. Облик и садржај рада на докторским студијама утврђује се студијским програмом. Докторске студије обухватају различите облике наставе ( предавања, консултативнa наставa, семинари, и сл.),с а м о с т а л н и и с т р а ж и в а ч к и р а д, и з р а д у и о д б р а н у д о к т о р с к е д и с е р т а ц и ј е, а у складу са акредитованим студијским програмом. 1

2 У реализацији наставе на докторским студијама може учествовати наставник који је по важећим стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитован од стране Комисије за акредитацију. За ментора при изради докторске дисертације може бити изабран наставник који је по важећим стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитован од стране Комисије за акредитацију. Члан 5. О припреми, реализацији и обезбеђeњу квалитета студијског програма докторских студија на Учитељском факултету стара се Веће докторских студија. Веће докторских студија спроводи све активности везане за упис на студијски програм докторских студија, утврђује подобност теме докторске дисертације и кандидата. Веће докторских студија чине наставници и ментори који су по важећим стандардима и нормативима за акредитацију студијских програма акредитовани од стране Комисије за акредитацију, у складу са чланом 4. овог Правилника. Мандат чланова Већа докторских студија траје до наредне акредитације. Веће докторских студија бира руководиоца Већа од чланова Већа простом већином гласова наставника са правом гласа. Мандат руководиоца Већа докторских студија траје до наредне акредитације. Руководилац Већа докторских студија посебно: 1) У сарадњи са катедрама припрема предлог студијског програма докторских студија за ННВ 2) Организује и непосредно прати реализацију наставе на докторским студијама 3) Учествује у организовању и спровођењу активности и мера за контролу квалитета. II Услови за упис на докторске студије Члан 6. Упис на докторске студије спроводи се на основу конкурса који на предлог Факултета расписује Универзитет у Београду. За упис на докторске студије неопходно је познавање бар једног страног језика. Члан 7. У прву годину докторских академских студија могу се уписати лица која су на Учитељском факултету Универзитета у Београду завршила: - мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним и м а с т е р академским студијама, просечну оцену најмање 8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 8 из групе предмета од значаја за одговарајући модул; - високо образовање у трајању од најмање четири године према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су остварили просечну оцену од најмање 8 на овим студијама, просечну оцену од најмање 9 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 9 из групе предмета од значаја за одговарајући модул; - мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечном оценом мање од 8 на основним и м а с т е р академским студијама ако има просечну оцену најмање 8 из групе предмета коју чине методике разредне наставе и просечну оцену од најмање 8 из групе предмета од значаја за одговарајући модул и остварене научне радове : 3 самостално објављена рада у часописима са листе ресорног Министарства пре уписа на докторске студије Факултета, ако му на предлог Већа докторских студија, Наставно научно веће одобри упис. 2

3 Поред горе наведених лица право уписа на докторске студије под истим условима имају и лица која су студије завршила на другом учитељском/педагошком факултету ако су студијски програми и уџбеничка литература комплементарни са студијским програмом и литературом Факулета. Подударност програма и литературе утврђује Наставно научно веће на предлог Већа докторских студија. Члан 8. Одлуком Већа Факултета групу предмета коју чине методике разредне наставе у складу са чланом 7 овог Правилника су: - методика наставе српског језика и књижевности I и II - методика наставе математике I и II - методика наставе природе и друштва I и II - методика наставе музичке културе I и II - методика наставе физичке културе I и II - методика наставе ликовне културе I и II Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе српског језика и књижевности су: - методика наставе српског језика и књижевности I и II - српски језик I - увод у тумачење књижевности - књижевност за децу и младе Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе математике су: - методика наставе математике I и II - математика I и II Одлуком Већа група предмета од значаја за модул Методика наставе природе и друштва су: - методика наставе природе и друштва I и II - увод у природне науке - увод у друштвене науке. Накнадном одлуком Већа ће се одредити група предмета од значаја за сваки следећи модул који Факултет акредитује. Члан 9. Редослед кандидата за упис на прву годину докторских студија утврђује Веће докторских студија сходно критерјумима из члана 7. овог Правилника. Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на оас (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаним дужином трајања студија на основним и мастер академским студијама израженим у ЕСПБ (ОСбод и МСбод): ОПО =ОцОСxОСбод+ОцМСxМСбод ОСбод+МС бод За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Зкона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија. При рангирању кандидата из члана 7. овог Правилника, Веће докторских студија узима у обзир и број и квалитет објављених научних радова. 3

4 Ранг листа пријављених кандидата формира се на основу: просечне оцене на основним и мастер академским студијама (ОПО пута 6), просечне оцене из групе предмета коју чине методике разредне наставе (ПО пута 1), просечне оцене из групе предмета од значаја за одговарајући модул (ПО пута 1,5), мастер рада од значаја за модул на који се конкурише (МР пута 0,5) и самостално објављених научних радова у часописима верификованим од министарства за науку (М пута 1, а највише 10 бодова). Члан 10. Изузетно, у прву годину докторских студија може се уписати и лице које је завршило друге мастер академске студије из друштвено хуманистичких и сродних наука, ако испуњава услове из члана 7 и под условом да до текуће године положи диференцијалне испите. О садржају, обиму и начину полагања диференцијалних испита одлучује Веће Факултета на предлог Већа докторских студија Факултета. Кандидати из претходног става овог члана подносе захтев Већу Факултета за утврђивање садржине и обима диференцијалних испита најкасније до 15. фебруара, ради конкурисања за наредну школску годину. Лица из става 1. овог члана изједначено је у правима и обавезама при упису на докторске студије и на докторским студијама са лицем из члана 7. овог Правилника II а) Упис студената Члан 11. Упис студената спроводи Комисија за упис коју именује Наставно научно веће Факултета, а на предлог Већа докторских студија. Комисија из става 1. овог члана саставља прелиминарни редослед кандидата за упис на докторске студије. Кандидат има право приговора на прелиминарну листу у року од 48 сати од момента објављивања. О приговору одлучује декан Факултета, по прибављеном мишљењу Комисије за упис. Коначан редослед кандидата за упис на докторске студије Комисија доставља Универзитету у Београду који објављује коначну листу уписаних кандидата. Члан 12. Право уписа стиче кандидат који је испунио све услове и на коначној ранг листи се налази у оквиру броја студената који су утврђени конкурсом. Ако кандидат који је на то стекао право не упише докторске студије у року предвиђеном конкурсом, уместо њега се уписује наредни кандидат са ранг листе. Члан 13. Страни држављани могу да се упишу на докторске студије под истим условима као и држављани Републике Србије. Износ школарине за стране држављане посебно се утврђује. Члан 14. Лица са звањем магистра наука које није остварило право из члана 128. став 1. Закона о високом образовању може се уписати на трећу годину студијског програма из научне области из које је стечен академски степен магистра наука. Уколико лице има стечен академски степен магистра наука из друге неодговарајуће научне области, о његовом пријему, диференцијалним признатим испитима, одлучује Веће Факултета, на предлог Већа докторских студија, а на основу приложене документације. 4

5 Лица из става 1-2. овог члана подносе захтев за упис на студије Факултету у роковима одређеним конкурсом за упис на докторске студије које расписује Универзитет, и уписују се ван одобреног броја студената. Лица из става 1-2. овог члана може се уписати на Факулет само у својству самофинансирајућег студента. III Статус студента Члан 15. Статус студента докторских студија има лице уписано на студијски програм докторских студија. Са студентом који се уписао на докторске студије, Факултет закључује уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе, а сходно Образцу 1 који је издао Универзитет у Београду. Статус студента може бити буџетски или самофинансирајући. Члан 16. Статус студента докторских студија престаје одбраном дисертације или ако студент не заврши студије у року од двоструког броја школских година потребних за реализацију студијског програма. Студенту се на лични захтев може продужити рок за завршетак студија за два семестра под условима које предвиђа Статут Универзитета и Факултета. Студенту коме је дата сагласност на предлог теме докторске дисертације и који је искористио право из става 2. овог члана може се на лични захтев продужити рок за завршетак студија и за још наредних годину дана, уколико ментор предложи и оцени да студент може за то време да завршистудије, а о чему одлуку доноси Веће Факултета на предлог Већа докторских студија. IV Правила докторских студија Члан 17. Током докторских студија, успех студента се оцењује непрекидним праћењем његовог рада и на основу резултата стечених извршавањем предиспитних обавеза и полагањем испита. Студенти савлађују студијски програм полагањем испита чиме стичу одговарајући број ЕСПБ. Докторска дисертација оцењује се на основу показатеља њеног научног доприноса. Члан 18. Студент уписан на студијски програм докторских студија може да поднесе молбу да му се део студијског програма специјалистичких студија или део магистарских студија реализованих по раније важећим законским прописима призна за део студијског програма докторских студија. О молби из става 1. овог члана одлуку доноси Веће докторских студија. Студенти којима је одобрен прелазак на докторске студије имају обавезу да остваре разлику између признатог и утврђеног обима докторских студија, у складу са Одлуком Већа докторских студија. Члан 19. За упис у наредну годину, студент је дужан да положи испите и стекне одговарајући број ЕСПБ, у складу са Законом о високом обарзовању. 5

6 V Пријава, оцена и одбрана докторске дисертације Члан 20. Докторска дисертација може се пријавити из научне области акредитованог студијског програма. Члан 21. Студент стиче право да пријави тему докторске дисертације када: (1) након одслушаног трећег семестра докторских студија; (2) напише и објави, у току докторских студија, један научни рад из области којој припада тема докторске дисертације у научном часопису најмање националног значаја са званичне листе министарства за науку или у научном зборнику које издаје научна организација. Пријава теме докторске дисертације подноси се Студентској служби Факултета на Обрасцу 2 који је прописао Универзитет у Београду. Уз пријаву се прилаже: - образложење теме (теоријско и методолошко образложење предложене теме и списак литературе релевантне за израду докторске дисертације) - биографија - библиографија о б ј а в љ е н и х р а д о в а - И з ј а в а д а п р е д л о ж е н у т е м у к а н д и д а т н и ј е п р и ј а в и о н а д р у г о ј в и с о к о ш к о л с к о ј у с т а н о в и у з е м љ и и л и и н о с т р а н с т в у ; - предлог ментора; - сагласност предложеног ментора при изради дисертације, на предложену тему. Члан 22. На предлог Већа докторских студија, Наставно-научно веће Факултета именује Комисију за оцену подобности теме и кандидата, која се састоји од најмање 3 (три) наставника или научна истраживача из одговарајуће научне области из које је тема докторске дисертацијеи који испуњавају услове из Стандарда, од којих бар једно лице није запослено на Факултету. Предложени ментор не може бити члан Комисије. Кандидат пред Комисијом из става 1 овог члана брани предложену тему, износи разлоге због којих се определио за ту тему, образлаже научну и друштвену заснованост пројекта докторске дисертације, објашњава хипотезе, прелиминарне резултате истраживања и смернице даљег истраживања, те излаже ставове о теми у постојећој литератури. Комисија из става 1. овог члана у обавези је да припреми Извештај о оцени подобности теме, кандидата и ментора у року од 30 дана од дана достављања пријаве. Овај Извештај мора да испуњава стандарде и да садржи прилоге које је прописао Универзитет у Београду. Уколико Комисија не сачини извештај у предвиђеном року, Наставно научно веће именује нову комисију. Извештај Комисије о оцени подобности теме, кандидата и ментора, на предлог Већа докторских студија, разматра Наставно-научно веће Факултета у року од 60 дана од дана пријема Извештаја. Уколико Наставно-научно веће усвоји Извештај, доставља га на сагласност Већу научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета. Сматра се да је кандидату одобрена израда докторске дисертације након прихватања Извештаја од стране Већа научних области друштвено-хуманистичких наука Универзитета. Одлука о прихватању теме и одређивању ментора доставља се студенту и ментору. 6

7 Члан 23. Докторске студије се завршавају одбраном докторске дисертације. Право да преда докторску дисертацију има студент који је: положио све испите и обавио и друге наставне обавезе утврђене програмом и режимом докторских студија; Самостално написао и објавио, у току докторских студија, најмање три научна рада у научном часопису или научном зборнику које издаје научна организација, из области којој припада тема докторске дисертације (рачунајући и рад наведен за пријаву докторске дисертације), од којих је један рад саопштење на научном скупу, одржаном у организацији акредитоване научне установе, објављено у целини. Студент који је завршио израду докторске дисертације предаје је ментору најмање 9 месеци пре истека рока за завршетак студија у папирној и електронској форми. Ментор доставља електронски верзију референту за докторске студије ради провере у софтверу за откривање плагијата. Уколико се открије постојање плагијата ментор је у обавези да о томе обавести руководиоца Већа докторских студија и декана ради даљег поступања. Члан 24. По пријему израђене докторске дисертације, коју је ментор проценио да је подобна за одбрану, на предлог Већа докторских студија, најкасније 6 месеци пре истека рока за завршетак студија, Наставно-научно веће именује Комисију за оцену и одбрану урађене докторске дисертације. Комисију за оцену докторске дисертације чине најмање 3 (три) члана из реда наставника, односно научна истраживача из земље или иностранства,са научним референцама из одговарајуће научне области на коју се односи тема докторске дисертације ако испуњава услове из Стандарда који важе за ментора и познаје језик на коме је написана дисертација. Најмање један члан Комисије за оцену докторске дисертације мора бити лице које није запослено на Факултету. Председника Комисије за оцену докторске дисертације бира Комисија из реда својих чланова. Ментор не може бити члан ове Комисије, осим у изузетним случајевима, на основу одлуке Сената Универзитета донете на предлог Факултета и Већа научне области друштвенохуманистичких наука. Студент је дужан да у року од 7 дана од дана пријема обавештења да је формирана Комисија за преглед и оцену дисертације, достави онолики број примерака дисертације колико комисија има чланова + 1 (за библиотеку), заједно са једним примерком на ЦД-у Студентској служби Факултета- референту за докторске студије. Члан 25. Комисија је дужна да у року од 45(четрдесетипет) дана од дана образовања, поднесе Наставно-научном већу Извештај који мора да испуњава стандарде које је прописао Универзитет у Београду. Члан Комисије има право да поднесе посебан извештај, са образложењем. Након пријема Извештаја Комисије за оцену дисертације, декан је дужан да докторску дисертацију и Извештај Комисије о оцени учини доступним јавности у библиотеци Факултета и у електронској верзији на интернет страници Факултета и Универзитета, у року од 30 дана пре усвајања Извештаја Комисије од стране Већа. Сви заинтересовани могу да прегледају поднету докторску дисертацију и Извештај и да уложе свој писмени приговор на дисертацију, односно на Извештај. 7

8 Уколико постоје примедбе на Извештај, или на саму дисертацију, Комисија за оцену докторске дисертације у року од 30 дана даје мишљење о примедбама и целокупну документацију доставља Већу Факултета на одлучивање. Члан 26. По истеку рока/рокова из претходног члана, Наставно-научно веће разматра Извештај комисије, примедбе и мишљења Комисије о примедбама и одлучује о прихватању докторске дисертације. Наставно-научно веће може да прихвати Извештај Комисије, може затражити допунски Извештај у року од 30 дана или одбити Извештај. Ако Веће одбије Извештај или Комисија у року не достави допуну Извептаја, Веће именује нову комисију. Ако Наставно-научно веће прихвати докторску дисертацију и Извештај Комисије са предлогом за одбрану, образује Комисију за одбрану дисертације доставља одговарајућем Већу научне области Универзитета на сагласност, Извешај, одлуку о образовању Комисије за одбрану,1 примерак дисертације у штампаном облику и у електронском облику за Репозиторијум докторских дисертација, а све у форми и на начин прописан Правилником Универзитета. Комисију за одбрану дисертације чине најмање три члана од којих најмање један није у радном односу на Факултету. Ментор не може бити члан ове Комисије, осим у изузетним случајевима, на основу одлуке Сената Универзитета донете на предлог Факултета и Већа научне области друштвено-хуманистичких наука. Члан 27. По добијеној сагласности Већа научне области Универзитета, декан одређује дан, час и место одбране, на предлог председника Комисије за одбрану докторске дисертације. Декан у средствима јавног информисања, на веб сајту и огласној табли Факултета, оглашава информацију о одбрани докторске дисертације, са подацима о кандидату, теми, времену и месту одржавања одбране, и то најкасније 5(пет) дана пре одржавања одбране. Одбрана докторске дисертације мора се одржати најкасније у року од два месеца од дана када је добијена сагласност из члана 26. овог Правилника. У рок из става 3. овог члана не рачуна се 45 дана у току летњег распуста, а одбрана се, по правилу, не одржава између 15. јула и 25. августа. Ако кандидат без оправданог разлога не приступи одбрани рада у року из става 3. овог члана, декан ће, на предлог Комисије за одбрану докторске дисертације, обуставити поступак и вратити дисертацију кандидату. Члан 28. Одбрана докторске дисертације је јавна. Одбрани обавезно присусвује ментор и сви чланови Комисије за одбрану докторске дисертације. Председник Комисије за одбрану докторске дисертације отвара поступак усмене одбране, износи опште биографске и библиографске податке о кандидату и основне процедуралне податке о пријави, оцени и одбрани докторске дисертације, те резиме Извештаја о оцени докторске дисертације. После речи председника Комисије, кандидат, у оквиру времена које му одреди председник Комисије, а које не може бити дуже од 45 минута, излаже садржај дисертације, образлаже методе које је применио и објашњава закључке до којих је у њој дошао. Када кандидат заврши своје излагање, чланови Комисије му, редом који одреди председник Комисије, постављају питања и износе критички осврт на дисертацију, а могу тражити и објашњења у вези са дисертацијом и усменом одбраном. Председник Комисије одређује да ли ће кандидат давати одговоре и објашњења 8

9 после речи појединих чланова Комисије или ће их дати одједном. Кандидат је дужан да одговори на питања која му поставе чланови Комисије и да пружи тражена објашњења. Када Комисија процени да се о предмету одбране довољно расправљало, председник Комисије саопштава да је одбрана закључена, а Комисија се повлачи на већање и одлучивање гласањем. Одлука из претходног става овог члана може бити да је кандидат докторску дисертацију: - одбранио; - није одбранио. Одлука се доноси већином гласова укупног броја чланова Комисије. У случају једнаке поделе гласова, одлучује глас председника Комисије. Председник Комисије за одбрану докторске дисертације јавно проглашава одлуку Комисије. О одбрани докторске дисертације води се записник који потписују сви чланови Комисије за одбрану. Студент не може да поново брани докторску дисертацију коју није одбранио. Члан 29. Ако Комисија за одбрану докторске дисертације у току одбране закључи да треба извршити додатну проверу самосталности рада, одложиће одбрану до три месеца. Ако кандидат не дође на одбрану која је одложена, а изостанак не оправда ваљаним разлозима, Комисија доноси одлуку да је кандидат одустао од одбране, те да није одбранио докторску дисертацију. Члан 30. Када Комисија за одбрану докторске дисертације одлучи да је кандидат са успехом одбранио дисертацију, сматра се да је кандидат завршио докторске студије. VI Научни назив и промоција Члан 31. Лице које заврши докторске студије стиче академски назив доктора наука-методика разредне наставе, са назнаком звања трећег степена академских студија. Лице из става 1. овог члана дужно је да, преко Факултета, поднесе Универзитету молбу за промоцију за доктора наука у року од 30 дана од дана завршетка докторских студија. VII Прелазне и завршне одредбе Члан 32. Овај Правилник ступа на снагу 8ог дана од дана објављивања на огласној табли Факултета а примењује се на студенте уписане на докторске студије почев од школске 2017/18. године. За студенте који су докторске студије уписали закључно са школском 2016/17. годином, примењују се важећи прописи. Студенти уписани на докторске студије, односно кандидати који су пријавили тему докторске дисертације до године имају право да заврше и одбране докторску дисертацију најкасније до године. Почев од 1.октобра године овај се правилник примењује на све студенте 9

10 докторских студија. Члан 33. На сва питања која регулишу материју докторских студија, а која нису регулисана овим Правилником примењиваће се Статут Факултета, Статут Универзитета, Правилник о докторским студијама Универзитета у Београду, Закон о високом образовању и одговарајући акредитовани студијски програм. Члан 34. Измене и допуне овог Правилника доносиће се по поступку и на начин предвиђен за његово доношење. Председник Већа Проф. др Данимир Мандић 1 0

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - Pravilnik DS docx

Microsoft Word - Pravilnik DS docx На основу члана 21. став 1. тачка 7, у вези са чланом 24. тач. 9. и 19, чланом 66. ст. 3-5. и чланом 86. став 6. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са чланом 86. ст. 2, 4 и 5,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc

Microsoft Word - Pravilnik DAS doc Универзитет у Београду ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Број: 33/2-11 Датум: 29.11.2017. године Београд Земун На основу члана 102. став 12. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 88/2017), члана 1.

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece

Microsoft Word - tacka 3 Pravila_upisa_ NN vece На основу члана 102 Закона о високом образовању (Сл. Гласник број: 88/2017) и на основу члана 47 став 3 и члана 79 Статута Економског факулета у Суботици број: 01-1812 од дана: 31. маја 2018. године, Наставно-научно

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите

Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзите Конкурс за упис у прву годину основних академских студија у школској 2019/2020. години 1. Правни факултет за привреду и правосуђе у саставу Универзитета Привредна академија у Новом Саду (у даљем тексту:

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11

У ПРВУ ГОДИНУ ШКОЛСКЕ 2010/11 КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ ДРУГИ УПИСНИ РОК Распоред пријављивања и полагања пријемног испита На основу члана 98. Закона о високом образовању

Више

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног

На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног На основу члана 60. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13 и 99/14), члана 31 Статута Саобраћајног факултета, декан Факултета донео је О Д Л У К У о висини

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Београд, Студентски трг 1 Телефон: 3207-466, 3207-446 Факс: 2638-818, 2638-912 E-mail адреса: jokicj@rect.bg.ac.rs, damjalj@rect.bg.ac.rs Интернет адреса: www.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021)

Универзитет у Новом Саду Медицински факултет Хајдук Вељкова Нови Сад Република Србија тел: (021) , факс: (021) Број: 01-1435 од 15. 5. 2015. године На основу члана 55. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), члана 1. став

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS У Н И В Е Р З И Т Е Т У Б Е О Г Р А Д У Ф А К У Л Т Е Т О Р Г А Н И З А Ц И О Н И Х Н А У К А На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17и 73/18), члана 85. Статута

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

11221 KANCELARIJSKA OPREMA

11221 KANCELARIJSKA OPREMA УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ ПРАВИЛА СТУДИРАЊА НА ДОКТОРСКИМ УМЕТНИЧКИМ СТУДИЈАМА НА ФАКУЛТЕТИМА УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ Београд, јул 2007. На основу чл. 85. ст 9. ЗВО (Сл.Гласник РС бр.76/05)

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Студентски трг 16 Телефон: 011/2027-801, 2027-811 Факс: 011/2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.rs Интернет адреса: http://www.matf.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ

Више

Microsoft Word - ОАС doc

Microsoft Word - ОАС doc ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Дефектологија (240

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Pravilnik o upisu

Pravilnik o upisu ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Бр. 01-1/682 Датум 21. 06. 2013. година Београд, Здравка Челара 16 На основу члана 85. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademja.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА за

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета

На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду, на седници одржаној 20.03.2013. године,

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Република Србија

Република Србија Република Србија УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ Бр. 04 1381 17.5.2012. године На основу члана 53. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Србије" бр.76/2005), члана 108.

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx

Microsoft Word II semestar Procedura april 2017.docx II SEMESTAR PRIJAVA, IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKOG RADA Nakon upisa II semestra, kandidat prijavljuje temu magistarskog rada. Svaka prijavljena tema prolazi kroz tri faze (tri Vijeća): FAZA 1-Vijeće Fakulteta

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija KONKURS za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj 42/13 precišceni tekst i 13/15), Pravila studiranja

Више

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx

Microsoft Word - Konkurs OAS 2019-za sajt.docx УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ расписује КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ Универзитет у Београду - Православни богословски факултет

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр Београд Контакт телефон: Факс: Е-mail: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића бр. 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 36 36 332 Факс: 2684 053 Е-mail: prijemni.ispit@mеd.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs К О Н К У

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Нови Сад, Ђуре Јакшића бр. 7 тел: 021/422-177 факс: 021/420-187 број жиро рачуна: 840-1451666-42 www.akademija.uns.ac.rs ИНФОРМАТОР О ПРОГРАМСКИМ САДРЖАЈИМА ДИФЕРЕНЦИЈАЛНОГ, ПРЕЛИМИНАРНОГ

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Univerzitet u Beogradu

Univerzitet u Beogradu Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О СТУДИРАЊУ Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници одржаној 11.05.2017. године

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ

: УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служ : УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД 21000 Нови Сад, Булевар Цара Лазара 1 Телефон: 021/485-36-00 Факс: 021/450-413 Студентска служба, телефони: 021/485-36-12, 485-36-11 Жиро- Е-mail:

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

UNIVERZITET U NOVOM SADU

UNIVERZITET U NOVOM SADU УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ А К А Д Е М И Ј А У М Е Т Н О С Т И Н О В И С А Д П Р А В И Л Н И К О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА АКАДЕМИЈИ УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini

KONKURS  za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini KONKURS za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2014/2015. godini May 29, 2014 Na osnovu clana 74. do 81. Zakona o visokom obrazovanju-precišceni tekst ( Službene novine Kantona

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2018/2019. години ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21 450 929 Студентска

Више