Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Година LIV Број 31/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Репу"

Транскрипт

1 Година LV Број 31/ LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка, ШЕШУМ МЛАДЕНУ из Младенова, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, Др Боро Јовић (ПС ПУПС), пре истека времана на које је изабран, због подношења писане оставке на мандат одборника, дана 13. новембра године. Ово Решење објавити у Службеном листу Општине. О б р а з л о ж е њ е Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним 30. новембар године изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници, те је из наведених разлога потребно да Скупштина донесе решење о престанку мандата за одборника, Шешум Младенa, који је дана 13. новембра године, поднео оверену писану изјаву- оставку на мандат одборника у Скупштини општине Бачка Паланка, из личних разлога. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења. Број: /2018

2 1636 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године 285 На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине, ЂУРЕТИЋ СВЕТЛАНИ из Бачке Паланке, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, Др Боро Јовић (ПС ПУПС), пре истека времана на које је изабрана, због подношења писане оставке на мандат одборника, дана 15. новембра године. Ово Решење објавити у Службеном листу Општине. скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници, те је из наведених разлога потребно да Скупштина донесе решење о престанку мандата за одборника, Ђуретић Светлану, која је дана 15. новембра године, поднела оверену писану изјаву- оставку на мандат одборника у Скупштини општине Бачка Паланка, из личних разлога. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења. Број: / На основу члана 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела О б р а з л о ж е њ е Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је одборник поднео између две седнице, о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине Утврђује се престанак мандата одборника Скупштине општине Бачка Паланка, ЧАВИЋ МИЛАНУ из Бачке Паланке, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА Пеђа Вулетић, Саша

3 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1637 Борковић, Др Боро Јовић (ПС ПУПС), пре истека времана на које је изабран, због подношења писане оставке на мандат одборника, дана 21. новембра године. Ово Решење објавити у Службеном листу Општине. 287 На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела О б р а з л о ж е њ е Правни основ за доношење овог решења је члан 46. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/ Одлука УС РС и 54/2011), којим је регулисано да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке. Чланом 46. Закона о локалним изборима је регулисано да о оставци коју је одборник поднео између две седнице, скупштина је дужна да одлучи на првој наредној седници, те је из наведених разлога потребно да Скупштина донесе решење о престанку мандата за одборника, Чавић Милана, који је дана 21. новембра године, поднео оверену писану изјаву- оставку на мандат одборника у Скупштини општине Бачка Паланка, из личних разлога. ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се поднети жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења. Број: /2018 о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Потврђујe се мандат одборника Скупштине општине са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИ- СТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС ) и то: ДУБРАВКА КОВАЧЕВИЋ, рођена год, проф. енглеског језика из Бачке Паланке, Банатска 9/1. Мандат одборника почиње даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине ". О б р а з л о ж е њ е Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), је прописано да кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат.

4 1638 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Како је, Шешум Младену, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИ- СТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС), због подношења писане оставке, престао мандат одборника у Скупштини општине Бачка Паланка пре истека времена на које је изабран, Општинска изборна комисија доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника Ковачевић Дубравки, те је у складу са изнетим одлучено као у диспозитиву. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења Скупштине општине. Број: / На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Потврђујe се мандат одборника Скупштине општине са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИ- СТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС ) и то: ВЕЛИМИР РАДОВАНОВ, рођен године дипл. економиста из Бачке Паланке, Бранка Радичевића 271/а. Мандат одборника почиње даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине ". О б р а з л о ж е њ е Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), је прописано да кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Како је, Ђуретић Светлани, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИ- СТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС), због подношења писане оставке, престао мандат одборника у Скупштини општине Бачка

5 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1639 Паланка пре истека времена на које је изабрана, Општинска изборна комисија доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника Радованов Велимиру, те је у складу са изнетим одлучено као у диспозитиву. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења Скупштине општине. Број: / На основу члана 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), Скупштина општине је на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Потврђујe се мандат одборника Скупштине општине са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИ- СТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС ) и то: МАЈА КОЈИЋ, рођена године, професор биологије из Бачке Паланке, Змај Јовина 33. Мандат одборника почиње даном потврђивања и траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Ово Решење објавити у "Службеном листу Општине ". О б р а з л о ж е њ е Чланом 48. и 56. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука УС и 54/2011), је прописано да кад одборнику престане мандат пре истека времена на које је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. О потврђивању мандата новог одборника одлучује Скупштина општине на седници, а мандат новог одборника траје до истека мандата одборника коме је престао мандат. Како је, Чавић Милану, са Изборне листе ПОКРЕТ СОЦИЈАЛИСТА Пеђа Вулетић, Саша Борковић, др Боро Јовић (ПС-ПУПС), због подношења усмене оставке, престао мандат одборника у Скупштини општине пре истека времена на које је изабран, Општинска изборна комисија Бачка Паланка доделила је мандат и издала уверење о избору за одборника Којић Маји, те је у складу са изнетим одлучено као у диспозитиву. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења решења Скупштине општине.

6 1640 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године Број: / На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину ( Службени гласник Републике Србије, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012- УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину ( Службени гласник Републике Србије, број 47/2013) и члана 37. Статута Oпштине Бачка Паланка ( Службени лист Општине, број 24/ пречишћен текст), Скупштина општине, на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела је О Д Л У К У о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији oпштине Члан 1. Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне на територији oпштине, за утврђивање пореза на имовину. Члан 2. На територији општине Бачка Паланка одређују се четири (4) зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА ЗОНА: део катастарске општине - град оивичен улицама: Бранка Радичевића обе стране улице (од почетка до Змај Јовине), Змај Јовина-обе стране улице (од Бранка Радичевића до Дунавске обале), Дунавска обала-обе стране улице (од Змај Јовине до Југ Богдана), Југ Богдана обе стране улице (од Дунавске обале до Трга ослобођења), Трг ослобођења-обе стране улице, Брегалничка-обе старне улице (од Саве Ковачевића до Николе Тесле), Николе Тесле-обе стране улице (од Брегалничке до железничке пруге), железничком пругом и Бранка Бајића до броја 30 и броја 35 (од железничке пруге до Бранка Радичевића). ДРУГА ЗОНА: део катастарске општине - град који није обухваћен првом зоном и катастарске општине и Нова Паланка, ТРЕЋА ЗОНА: катастарска општина Челарево. ЧЕТВРТА ЗОНА: катастарске општине Гајдобра, Нова Гајдобра, Силбаш, Деспотово, Пивнице, Параге, Обровац, Товаришево, Младеново, Нештин, Визић, непокретности на територији општине које нису обухваћене у првој, другој и трећој зони, као и непокретност-објекти намењени за становање из друге зоне, изграђени у атарском подручју, без комуналне инфраструктуре.

7 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1641 Прва зона је најопремљенија зона у општини према критеријумима из става 1. овог члана. Члан 3. Ову одлуку објавити у Службеном листу Општине и на интернет страни Општине Бачка Паланка. Члан 4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине, а примењиваће се од 1. јануара године. Почетком примене ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине ( Службени лист Општине, број 6/2015 и 35/2017). Број: -43-8/ На основу члан 6. став 5. до 7. и члана 7а став 2. Закона о порезима на имовину (Службени гласник Републике Србије број 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013 и 68/2014-др. закон) и члана 37. Статута Општине ( Службени лист Општине, број 24/2013 пречишћен текст) Скупштина општине, на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра, доноси О Д Л У К У о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Члан 1. Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Бачка Паланка. Члан 2. За потребе утврђивања пореза на имовину, на територији општине Бачка Паланка одређене су четири зоне, према комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине, осносно радним зонама и другим садржајима у насељу, и то: прва зона, друга зона, трећа зона и четврта зона. Члан 3. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине Бачка Паланка у првој зони износе:

8 1642 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године 1. грађевинског земљишта 1.564,26 динара; 2. пољопривредног земљишта - динара; 3. шумског земљишта - динара; 4. станова ,00 динара; 5. кућа за становање ,06 динара; 6. пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објекта који служе за обављање делатности ,29 динара; 7. гаража и гаражних места ,55 динара; Члан 4. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине у другој зони износе: 1. грађевинског земљишта 904,32 динара; 2. пољопривредног земљишта 130,00 динара; 3. шумског земљишта 206,00 динара; 4. станова ,00 динара; 5. кућа за становање ,30 динара; 6. пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објекта који служе за обављање делатности ,04 динара; 7. гаража и гаражних места ,71 динара; Члан 5. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине у трећој зони износе: 1. грађевинског земљишта 403,68 динара; 2. пољопривредног земљишта 130,00 динара; 3. шумског земљишта 206,00 динара; 4. станова ,00 динара; 5. кућа за становање ,10 динара; 6. пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објекта који служе за обављање делатности ,97.динара; 7. гаража и гаражних места 7425,00 динара;

9 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1643 Члан 6. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине у четвртој зони износе: 1. грађевинског земљишта 172,00 динара; 2. пољопривредног земљишта 126,00 динара; 3. шумског земљишта 206,00 динара; 4. станова ,00 динара; 5. кућа за становање 7.608,41 динара; 6. пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објекта који служе за обављање делатности ,97 динара; 7. гаража и гаражних места 7.425,00 динара; Члан 7. Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је утврђена основица пореза на имовину за годину за непокретности обвезника који не воде пословне књиге, у најопремљенијој зони, износе: 1. пољопривредног земљишта 128,67 динара; 2. шумског земљишта 206,00 динара; Члан 8. Ову одлуку објавити у Службеном листу Општине и интернет страни општине. Члан 9. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине, а примењиваће се од 1. јануара године, код утврђивања пореза на имовину за годину. Број: /2018

10 1644 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године 292 На основу члана 7. и 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( Службени гласник Републике Србије, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013- усклађени дин.изн., 125/2014- усклађени дин.изн., 95/2015- усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016- усклађени дин.изн., 104/2016-др. закон и 96/2017- усклађени дин.изн.), члана 7а., 11. и 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник Републике Србије број 26/2001, 42/2002, 80/2001, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013 и 68/2014) и члана 37. Статута Општине ( Службени лист Општине број 24/2013- пречишћен текст), Скупштина општине на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела је О Д Л У К У о висини стопе пореза на имовину на територији општине Члан 1. Овом Одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на права на непокретностима на територији Општине Бачка Паланка. Члан 2. Стопе пореза на имовину износе: 1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге - 0,40% 2. на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге - 0,20% 3. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на земљишту: На пореску основицу (1) до динара (2) од до динара (3) од до динара (4) преко динара Плаћа се на име пореза 0,35% Порез из подтачке (1)+0,6% на износ преко динара Порез из подтачке (2)+1,0% на износ преко динара Порез из подтачке (3)+2% на износ преко динара Члан 3. Утврђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом о порезима на имовину. Члан 4. Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини ( Службени лист Општине број 35/2017). Ову Одлуку објавити у Службеном листу Општине и на интернет страни Општине Бачка Паланка. Члан 5. О спровођењу ове Одлуке стараће се Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе Општине. Члан 6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном

11 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1645 листу Општине, а примењиваће се од 1. јануара године. Број: / На основу члана 34. и 35. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Србије, број 15/2016) и члана 37. тачка 41. Статута Општине ( Службени лист Општине, број 24/ пречишћен текст), Скупштина општине, на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела је о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора Разрешава се ДУЊА КРНЕТА, дужности члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора. Именује се ВОЈИСЛАВ ЗУБАЦ, за члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора, до истека мандата Комисије. Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Општине. Број: / На основу члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник Републике Србије, број 88/2017, 27/2018- др. закон и 27/2018 () - други закон) и члана 37. Статута Општине ( Службени лист Општине, број 24/2013 пречишћен текст), Скупштина општине на својој 28. седници, одржаној дана 29. новембра године, донела је о разрешењу и именовању чланa Школског одбора Школе за основно музичко образовање Стеван Христић Разрешава се БИЉАНА КУЗМА- НОВИЋ, дужности члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање Стеван Христић, из реда запослених.

12 1646 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године Именује се ИВАНА ИКОВИЋ, за члана Школског одбора Школе за основно музичко образовање Стеван Христић, из реда запослених. Мандат новоизабраног члана Школског одбора траје до истека мандата Школског одбора. V Ово решење објавити у "Службеном листу Општине ". Број: / На основу члана 65. став 1. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине ( Службени лист Општине, број 24/2013-пречишћен текст), члана 33а став 1. Одлуке о месним заједницама ( Службени лист Општине, број 26/2008, 2/2010, 29/2011, 6/2015 и 8/2017) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине, број 19/2008), Општинско веће Општине на својој 115. седници, одржаној дана 14. новембра године, донело је о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице Гајдобра Гајдобра о финансирању запосленог средствима буџета Општине Даје се сагласност на Одлуку о финансирању једног запосленог средствима буџета Општине, коју је донео Савет Месне заједнице Гајдобра Гајдобра на седници одржаној дана 26. октобра године. Ово Решење објавити у Службеном листу Општине. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ Број: / новембар године 296 Заменик председника Општине, Александар Борковић, с.р. На основу члана 65. став 1. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине ( Службени лист Општине, број 24/2013-пречишћен текст), члана 145. Одлуке о комуналним делатностима ( Службени лист Општине, број 12/2013 и 14/2017) и члана 33. став 6. Пословника о раду Општинског већа Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине, број 19/2008), Општинско веће Општине на

13 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1647 својој 116. седници, одржаној дана 21. новембра године, донело је о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о сахрањивању, уређењу, одржавању гробаља Општине Даје се сагласност на Правилник о изменама Правилника о сахрањивању, уређењу, одржавању гробаља Општине који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Комуналпројект донео на својој 28. седници одржаној 8. новембра године. Ово Решење објавити у Службеном листу Општине. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ Број: / новембар године 297 Општинског већа, Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 65. и члана 108. став 2. Статута Општине ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број 24/ пречишћен текст), члана 30. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Комуналпројект са Законом о јавним предузећима ( Службени лист Општине број 23/2016 и 30/2017) и члана 33. став 7. Пословника о раду Општинског већа Општине ( Службени лист Општине, број 19/2008), Општинско веће Општине на својој 118. седници, одржаној дана 28. новембра године, донело је следећи З А К Љ У Ч А К о прихватању Извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа Комуналпројект за период године Општинско веће Општине Бачка Паланка је размотрило и прихватило Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа Комуналпројект за период године, који је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Комуналпројект усвојио на својој 28. седници одржаној дана 8. новембра године одлуком под бројем / Овaj закључак објавити у Службеном листу Општине. О П Ш Т И Н С К О В Е Ћ Е ОПШТИНЕ Број: / новембар године Општинског већа, Бранислав Шушница, с.р.

14 1648 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године 298 На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о буџету Општине за годину ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 38/2017 и 21/2018), председник Општине доноси: РЕШЕЊЕ о промени апропријације Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине за годину, раздео 4, Програм 5 Пољопривреда и рурални развој, Пројекат Спровођење поступка комасације у КО Нештин, функционална класификација 421, позиција 162, економска класификација 423 Услуге по уговору умањује се у износу од динара, а за исти износ динара повећава се апропријација у разделу 4, Програм 5 Пољопривреда и рурални развој, Пројекат Спровођење поступка комасације у КО Визић, функционална класификација 421, позиција 168, економска класификација 423 Услуге по уговору. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка. Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном листу Општине. ОПШТИНА П Р Е Д С Е Д Н И К Број: -40-1/ новембар године 299 Општине Бранислав Шушница, с.р. На основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/16 и 113/2017) и члана 17. Одлуке о буџету Општине за годину ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 38/2017 и 21/2018), председник Општине, доноси: РЕШЕЊЕ о промени апропријације Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине за годину, раздео 4, Програм 9 Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 111, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти-накнаде трошкова за запослене умањује се у износу од динара, а за износ од динара повећава се апропријација у разделу 4, Програм 9 - Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 114, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти Трошкови путовања ;

15 30. новембар године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ Број 31/ страна 1649 за износ од динара повећава се апропријација у разделу 4, Програм 9 - Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 115, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти Услуге по уговору ; за износ од динара повећава се апропријација у разделу 4, Програм 9 - Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 118, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти Материјал. Апропријација обезбеђена Одлуком о буџету Општине за годину раздео 4, Програм 9 Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 116, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти-специјализоване услуге умањује се у износу од динара, а за исти износ повећава се апропријација у разделу 4, Програм 9 - Основно образовање, ПА 0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 912, позиција 118, економска класификација 463 Трансфери осталим нивоима власти Материјал. О реализацији овог решења стараће се Одељење за финансије и буџет Општинске управе Општине Бачка Паланка. Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном листу Општине. ОПШТИНА П Р Е Д С Е Д Н И К Број: -40-1/ новембар године Општине Бранислав Шушница, с.р.

16 1650 страна - Број 31/2018 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 30. новембар године С А Д Р Ж А Ј Страна 284 РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине - Шешум Младен РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине - Светлана Ђуретић РЕШЕЊЕ о утврђивању престанка мандата одборника Скупштине општине - Милан Чавић РЕШЕЊЕ о потврђивању мандата одборника Скупштине општине - Дубравка Ковачевић РЕШЕЊЕ о потврђивању мандата одборника Скупштине општине - Велимир Радованов РЕШЕЊЕ о потврђивању мандата одборника Скупштине општине - Маја Којић ОДЛУКА о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији oпштине ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности у зонама, за утврђивање пореза на имовину за годину на територији општине ОДЛУКА о висини стопе пореза на имовину на територији општине РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење конкурса за избор директора РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању чланa Школског одбора Школе за основно музичко образовање Стеван Христић РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Савета месне заједнице Гајдобра Гајдобра о финансирању запосленог средствима буџета Општине ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Страна 296 РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о сахрањивању, уређењу, одржавању гробаља Општине З А К Љ У Ч А К о прихватању Извештаја о пословању Јавног комуналног предузећа Комуналпројект за период године ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 298 РЕШЕЊЕ о промени апропријације РЕШЕЊЕ о промени апропријације Службени лист Општине, излази по потреби, издавач Скупштина општине Бачка Паланка, Краља Петра Првог бр. 16, главни и одговорни уредник Станислава Малић Гостовић, текући рачун бр , Буџет Скупштине општине. Штампа "ШТАМПАРИЈА СТАНИШИЋ" 021/

Година LIII Број 6/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гл

Година LIII Број 6/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 75. став 2. Закона о локалној самопуправи ( Службени гл Година L Број 6/2017 52 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А број 24/2013-пречишћен текст) заједнице Нова Гајдобра за 2017. план Месне заједнице Нова Гајдобра за 2017., који је Савет Месне

Више

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин

Година LIV Број 5/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштин Година LIV Број 5/2018 40 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 37. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Oпштине Бачка Паланка број 24/2013 - пречишћен текст) и члана

Више

број 27 2

број 27 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 На основу члана 6. и 7а. и члана 38б. Закона о порезима на имовину ( Службени гласник РС, бр. 26/2001...68/14),

Више

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач

Година LIV Број 30/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бач Година LV Број 30/2018 271 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 65. тачка 15. и члана 108. став 2. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка, број

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 27/ На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Ре SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLX Број 27/2014 224 На основу члана 14. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007, 34/2010 Одлука Уставног

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна На основу члана 32. став 1. тачка 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Сл.лист општине Чока бр. 15. страна 767. 27.11.2013. 116. На основу члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 7 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 09. о к тобар 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIX БРОЈ 18 30. новембар 2018. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 335. На основу члана 6. став 5 до 7. и чл. 7а ст. 1. и 2. Закона о порезима на имовину (''Службени гласник РС'',

Више

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п

Година LIV Број 22/ На основу члана 37. став 1. тачка 21. Статута Општине Бачка Паланка ( Службени лист Општине Бачка Паланка број 24/ п Година LV Број 22/2018 182 реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка за 2017.годину Прихвата се Извештај о реализацији финансијског плана Месне заједнице Центар Бачка Паланка

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 30/ На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLV Број 30/2013 225 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије број 129/2007), члана 28. Закона о комуналним

Више

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока Година LIV Број 33/2018 301 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласни SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 9/2015 99 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон),

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

Година LIV Број 25/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службе

Година LIV Број 25/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службе Година LV Број 25/2018 215 SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 100. став 3. Закона о заштити животне средине ( Службени гласник Републике Србије, број 135/2004, 36/2009 -

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/ Бачка Паланка 30. јун године На основу члана 46. Закона о локалној SLU@BEN LST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 18/2015 190 Бачка Паланка 30. јун 2015. године На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18  Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007

Број: СТРАНА 47. OLDAL szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 Број: 16. 09.06.2016. СТРАНА 47. OLDAL 2016. 06.09. 16. szám На основу члана 32. тачка 12. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 129/2007 и 83/2014 др. закон) и члана 47. тачка 12. Статута

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXIII БРОЈ 15 ЛАПОВО, ЊЕГОШЕВА 18., 28.09. 2017. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ. РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. 109. На основу чл. 48. и чл.56 ст.6 Закона о локалним

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 2 Нови Бечеј 16.01.2013. године година XLV 1. На основу члана 92. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010 и 101/2010, 101/2011 и

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 21. ГОДИНА LI 31. АВГУСТА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 116. На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС, бр 15/2016), члана 32. став 1.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 2 Година XXXIX 29. март 2007. г., XXXIX. évfolyam 2. szám Topolya, 2007. március 29. Број 2. 29.03.2007. СТРАНА 10. OLDAL 2007.03.29. 2. szám 12.

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/ На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на пут

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/ На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на пут SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 39/2013 331 На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије, број 41/2009,

Више

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл

Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 28 Датум: 01.јун 2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист изл Страна 273 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 28 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 5.Пословника о раду Скупштине општине Куршумлија ( Сл.лист општине Куршумлија бр.

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

NASLOVNA.pdf

NASLOVNA.pdf СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 13. АВГУСТ 2010. ГОДИНЕ БРОЈ 6. 27 На основу члана 27. тачка 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ( Службени гласник РС

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с

ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА БРОЈ 7 На основу члaна 12., 21., 38. и 116. Статута општине Осечина (''Општински с ГОДИНА XXVII ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 12.10.2018. БРОЈ 7 I ПРИХВАТА СЕ Извештај о раду Основне школе Браћа Недић Осечина за школску 2017/2018 годину II Закључак доставити Основној школи

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 22. ВРБАС 22. НОВЕМБАР ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас,

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 22. ВРБАС 22. НОВЕМБАР ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас, СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 22. 22. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНА LII 120. На основу члана 53. Статута општине Врбас ( Службени лист општине Врбас, брoj 35/2017), члана 13. и члана 20. Одлуке о Општинском већу

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази

Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази Страна 215 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 7 Датум: 22.05.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 7 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 61. Статута општине

Више

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5 Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз

24. август године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 5  Ариље, 24. август године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о раз www.arilje.org.rs Ариље, 24. август 2015. године Година MMXV Број 5 САДРЖАЈ Решење о разрешењу председника општине Ариље...3 Решење о престанку мандата заменика председника општине Ариље...3 Решење о престанку

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул године 198 На основу члана 209. став 1. та SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLVIII Број 25/2013 Бачка Паланка 31. јул 2013. године 198 На основу члана 209. став 1. тачка 5, члана 210. став. 3. и члана 213. Закона о социјалној

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72

GODINA LIV Apatin, 26. februar godine BROJ На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72 GODNA LV Apatin, 26. februar 2018. godine BROJ 3 36. На основу члана 39. став 2. тачка 1. Закона о култури ( Службени гласник Републике Србије бр.72/2009 и 13/2016), члана 21. тачка 9. Статута општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ ГОДИНА LI 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гл СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 25. ВРБАС 11. МАЈ 2017. ГОДИНА L 66. На основу члана 15. става 1. тачке 10. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 54/2011) Општинска

Више

registar SL 2004

registar SL 2004 РЕГИСТАР СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ ЗА 2004 ГОДИНУ ПРЕДМЕТ објављено у листу бр. стр. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1. Одлука о завршном рачуну буxета општине Нови 1 1 за 2003. годину 2. Одлука о реализацији

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР

Број Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња године Број: 12 РЕПУБЛИКА СР Број 12 30.06.2017 Службени лист општине Нова Црња 333 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Г одина XXVI Нова Црња 30.06.2017. године Број: 12 -Скупш тина општине- БРОЈ:11-О6-19/17-1 лист непокретности бр.

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVIII Број 18. ТЕМЕРИН 30.12.2015. Примерак 100,00 динара 338. На основу члана 6. и члана 33. Закона о о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 15. ВРБАС 7. НОВЕМБАР ГОДИНА XLVIII 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист о СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БРОЈ 15. 7. НОВЕМБАР 2013. ГОДИНА XLV 149. На основу члана 30, 96. и 97. Статута општине Врбас (''Службени лист општине Врбас'', број 3/2002, 5/2002,10/2004, 11/2008, 21/2009 и 15/2010),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравствен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Година XXXI Број 20 30.11.2015. Годишња претплата 2100,00 динара 163. На основу члана 135. став 1. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник РС, број 107/2005, 72/2009

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 1 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 20. март 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 1 Уб, 20. март 2014. године Бесплатан примерак 1. На основу члана 32. тачка

Више

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј

24. август године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагуј 24. август 2017. године. Службени лист града Крагујевца Број 23 Страна 1 КРАГУЈЕВАЦ 24. АВГУСТ 2017. ГОДИНА XXVII БРОЈ 23 Република Србија Град Крагујевац Скупштина града Крагујевца Број: 013-71/17-I/02

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXIII Нова Црња године Број: 21 РЕПУБЛ Број 21 30.12.2013 Службени лист општине Нова Црња Страна 77 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година XX Нова Црња 30.12.2013. године Број: 21 БРОЈ:-06-44/13-1 ДАНА: 28.12.2013. 219.На основу члана 36.Закона о локалној самоуправи

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА ГОДИНЕ С Е Н Т А СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 27. ГОДИНА LI 29. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНЕ С Е Н Т А 185. На основу члана 56. Закона о локалним изборима("службени гласник РС", број 129/2007,34/2010-одлука УС и 54/2011),

Више

Microsoft Word - 19.doc

Microsoft Word - 19.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XI БРОЈ 19 КОВИН, 9. СЕПТЕМБАР 2013. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКA ОПШТИНЕ КОВИН 547. На основу члана 69. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (Сл. Гласник СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 21 04. ОКОТБАР 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 одлука

Више

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 146. Председник општине Врњачка

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

број 21 2

број 21 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 На основу

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО

године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПО 30.10.2018. године Списак комуналних такси и накнада Општинске управе Брод Ред. број Назив накнаде Законски акт Обвезник плаћања накнаде I ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ Порез на имовину 1. Порез на Закон о порезу на

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР Р Е Г И С Т А Р ЗА 2013. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2013. ГОДИНЕ 31. децембар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР БРОЈ 1 2 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 5. Статут о изменама и допунама Статута општине

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

Microsoft Word - SL LIST SZ

Microsoft Word - SL LIST SZ Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 235. OLDAL 2013.04.26. 9. szám На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 64. Пословника

Више

Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени г

Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени г Број 2 Страна 9 Службени лист општине Неготин 14.01.2019. На основу члана 46. став 4 у вези става 1. тачка 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11 ) и

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на

ГОДИНА: XI БРОЈ: октобар ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 Скупштина општине Мајданпек, на седници одржаној дана 11. октобра године, на ГОДИНА: X БРОЈ: 28 16. октобар 2018. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1786 на основу члана 56. Закона о локалним изборима (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 54/12), донела је о потврђивању мандата

Више

БРОЈ

БРОЈ РЕГИСТАР ЗА 2007. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2007. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРА- НА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКЕ 1. Одлука о утврђивању стопа пореза

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образов СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LIII ТИТЕЛ, 22. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 1 На основу члана 104.став 3.,4. и 5. Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС број 88/2017

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ VI ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године На основу члана 76. и 77. а у вез ОПШТИНЕ 30.03.2018. На основу члана 76. и 77. а у вези са чланом 64. Закона о јавној својини ( Службени гласник РС бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др.закон и 108/2016), члана 71. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 09. октобар 2013 Службени лист Општине Прокупље Број: 13 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ О ПРОКУПЉЕ ГОДИНА XIV Број 13 Прокупље 9. Октобар 2013. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена

Више

02 - Sluzbeni list BR 11

02 - Sluzbeni list BR 11 GODINA XLVIII BROJ 11 ^A^AK 18. jun 2014. godине Cena ovog broja je 600 dinara Godi{wa pretplata je 10.000 dinara 150. На основу члана 120. Статута града 8/2013 и 22/2013) и члана 9. Правилника о помоћи

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

Microsoft Word - Registar za 2012

Microsoft Word - Registar za 2012 РЕГИСТАР ЗА 2012. ГОДИНУ СТРАНА 1. OLDAL A 2012. ÉVI TÁRGYMUTATÓ БРОЈ АКТА НАЗИВ АКТА И БРОЈ СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА У КОМ ЈЕ ОБЈАВЉЕН СТРАНА АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 1. Годишњи програм заштите,

Више

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима (,,Сл.гласник РС број:15/2016), члана 46. став 1. тачка 10. Статута општине Прибој (,,Сл.лист општине Прибој број 12/08, ) и члана 42. Одлуке о усклађивању

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

SL_br_5-2015

SL_br_5-2015 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLV Број 5. ТЕМЕРИН 29. 04. 2015. Примерак 100,00 динара 117. На основу члана 23. и 26. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), члан 14. Закона о библиотечко-информационој

Више

Бољевац, 10. октобар године Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 10. октобар године  Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 10. октобар 2018. године www.boljevac.org.rs Година XI број 29-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске 2 Решење о употреби средстава текуће буџетске 3 Решење о употреби средстава

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 10 05. ЈУЛ 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 2) Укупно пренете претплате из предходне 1 Република Србија ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ Општинско веће Број: 06-62/2019-09 05.07.2019.

Више

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc

Microsoft Word - službeni glasnik 12.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛАПОВО ГОДИНА XXI БРОЈ 12 ЛАПОВО, 09. октобар 2015. год. ГЛАСНИК ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ.РОК ЗА РЕКЛАМАЦИЈУ 10 ДАНА. ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000,00 Д. 156. На основу чл.53. и 54. а у

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гла

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР ГОДИНЕ БРОЈ На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи (Сл. гла СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА LII ТИТЕЛ, 25. ОКТОБАР 2017. ГОДИНЕ БРОЈ 11. 1 На основу члана 100. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више