IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE"

Транскрипт

1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga Šibenik- HR URL: UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG PRAĆENJA(follow-up) Šibenik, veljača 2014.

2 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE NAKON IV. FAZE NAKNADNOG PRAĆENJA(follow-up) ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV.FAZE NAKNADNOG PRAĆENJA (follow-up) DIO JE UKUPNE UNUTARNJE PROSUDBE SUSTAVA I PREDSTAVLJA KONAČAN IZVJEŠTAJ. Analiza učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete nakon IV.faze naknadnog praćenja (followup) Veleučilišta u Šibeniku usvojena je na 18. sjednici Stručnog vijeća od 12. ožujka KLASA: /13-03/01. Ur. broj: 2182/1-12/ Datum: Odobrava vršiteljica dužnosti dekana: Anita Grubišić, mag.oec.,v.pred.

3 SADRŽAJ 1. UVOD ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE PLAN AKTIVNOSTI ZA FAZU NAKNADNOG PRAĆENJA (follow-up)... 3 ESG Politika i procedure sustava osiguravanja kvalitete... 3 *Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete (daljnjem tekstu Povjerenstvo)... 4 ESG Odobrenje, praćenje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja... 4 ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata... 5 ESG 1.4. Osiguranje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija, utjecaj na društvo znanja te doprinos regionalnom razvoju... 6 ESG 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima... 7 ESG 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava za osiguravanje kvalitete... 8 ESG 1.7. Javno informiranje ZAKLJUČNA OCJENA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE PRILOG 1. Kriteriji za prosudbu stupnja razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH

4 Naziv vrednovanoga visokog učilišta: VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Godina osnutka: Adresa: Trg Andrije Hebranga 11 Telefon: 022/ Fax: 022/ Web-adresa: Zvanje, ime i prezime čelnika visokog učilišta: Vršiteljica dužnosti dekana: Anita Grubišić, mag.oec.,v.pred. 1

5 1. UVOD Prema Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09), čl.18. i 23., sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete obuhvaća vanjski i unutranji sustav osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete. Planom provođenja vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u 2013.godini, usvojenog na 28. sjednici Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje, održanoj dana 12.lipnja 2012.godine (Klasa: /12-02/0007, Ur.broj: ) planirana je i vanjska neovisna periodična prosudba sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku. Obveza je Veleučilišta u Šibeniku sukladno Priručniku za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete (audit) visokih učilišta u RH, AZVO, Zagreb, pripremiti dokumentaciju, kao podlogu za provedbu postupka vanjskog vrednovanja sustava. Općenito, vanjskom neovisnom periodičnom prosudbom utvrđuje se stvarno stanje funkcioniranja sustava i njegova usklađenost sa zahtjevima ESG standarda za osiguravanje kvalitete. Pri tome se analizira i utvrđuje aktualna razina kvalitete Veleučilišta te se istima daju preporuke za potrebna poboljšanja sustava osiguravanja kvalitete. Temeljem Izvješća o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na VUŠ-u-(KLASA: /13-03/01; URBROJ:2182/1/ od ) izrađen je Plan aktivnosti za IV.fazu naknadnog praćenja (follow-up) (KLASA: /13-03/01;urbroj:2182/1-12/ od 25.09,2013.). Ovaj izvještaj o analizi učinkovitosti sustava osiguravanja kvalitete nakon IV. faze naknadnog praćenja (follow-up) je napravljen temeljem Izvješća o završenim aktivnostima na provedbi poboljšanja i analize učinkovitosti provedenih aktivnosti odgovornih osoba prema Planu aktivnosti za IV.fazu naknadnog praćenja (follow-up) (čl.15 Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Veleučilišta u Šibeniku od ). U cilju realizacije aktivnosti prema Planu aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) na 11. sjednici Stručnog vijeća od donesena je odluka da se pomakne rok izvršavanja do svim aktivnostima koje do tada nisu realizirane kao i ostalima kojima je rok izvršenja do

6 2. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE PLAN AKTIVNOSTI ZA FAZU NAKNADNOG PRAĆENJA (follow-up) ESG Politika i procedure sustava osiguravanja kvalitete Odrađene aktivnosti prema preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br. Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) 1. Izrada i donošenje strategije VUŠ-a 2. Prijedlog Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete VUŠ-a 3. Prijedlog Poslovnika o radu Povjerenstva 4. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju VUŠ-a 5. Formiranje novog sastava jedinice za kvalitetu 6. Ustrojavanje Gospodarskog vijeća 7. Revizija Priručnika za osiguravanje i unaprijeđivanje kvalitete 8. Integracija dokumentacije prema ISO I ESG zahtjevima 9. Izrada i donošenje postupka provedbe unutarnje prosudbe Sustava osiguravanja kvalitete 10. Provedba naknadnog praćenja i upoznavanje svih dionika o provedbi Zadužene osobe Rok provedbe komentar 45 dana po Aktivnost se prenosi u imenovanju slijedeće razdoblje dekana Donesen Pravilnik o Povjerenstvo*/ sustavu za osiguravanje Stručno vijeće kvaliete VUŠ-a (odluka Povjerenstvo Stručnog vijeća od ) U toku donošenje Dekan/Stručno izmjena Statuta nakon vijeće/upravno čega slijedi izmjena vijeće Pravilnika o unutarnjem ustroju. Prema donesenom Pravilniku ustrojavanje Dekan nove jedinice za kvalitetu u toku. Prema donesenom Dekan/Stručno Pravilniku ustrojavanje vijeće nove jedinice za kvalitetu u toku. Povjerenstvo/Stru Aktivnost se prenosi u čno vijeće slijedeće razdoblje Povjerenstvo i Provesti racionalizaciju Predstavnik dokumentacije gdje je uprave za moguće nakon kvalitetu prema provedbe nadzornog i ISO normi internog audita Donesen Pravilnik o postupku unutarnje periodične prosudbe Povjerenstvo/ sustava osiguravanja Stručno vijeće kvalitete VUŠ-a (Odluka Stručnog vijeća od ) Povjerenstvo/ Svi dionici se Povjerenstvo za kontinuirano upoznaju unutarnju sa provedenim prosudu/stručno aktivnostima na evijeće learning stranici VUŠ-a Dekan/UV 3

7 11. Objava rezultata ispitivanja zadovoljstva dionika Povjerenstvo* *Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete (daljnjem tekstu Povjerenstvo) trajno Trenutno je u tijeku prelazak na novi oblik anketiranja studenata putem novog e-learning sustava ESG Odobrenje, praćenje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja Odrađene aktivnosti prema preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) Radionica za definiranje ishoda učenja Revizija Priručnika za osiguravanje i unaprijeđivanja kvalitete Imenovanje tima za prikupljanje i analizu stavova i mišljenja vanjskih dionika Revizija Pravilnika o sustavu za osiguravanje kvalitete VUŠ-a Provesti analizu upisnih rezultata od ak.god.2010/2011 i izraditi prijedlog uvođenja dodatnih kvalitativnih kriterija u izbor kandidata Zadužene osobe Pročelnici odjela/ Prodekan za nastavu Rok provedbe Prva radionica Povjerenstvo Dekan Povjerenstvo*/ Stručno vijeće Dekan/Stručno vijeće komentar Održana je prva radionica za definiranje ishoda učenja ( ) na temu: Ishodi učenja, kompetencijeelementi vrednovanja i procjene (edukaciju provela: Kristina Škaler, predavač) Revidiran je obrazac Izvedbeni plan nastave (PK-10, , rev.02 Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje Kontinuirano te se prenosi u slijedeće razdoblje Donesen Pravilnik o sustavu za osiguravanje kvaliete VUŠ-a (odluka Stručnog vijeća od ) Dekan će imenovati povjerenstvo koje će pripremiti prijedlog za Stručno vijeće 4

8 6. Revidirati studijske programe stručnih studija kako bi se postigla viša sinergija između studija Dekan/Stručno vijeće/ Povjerenstvo za revizuju studijskih programa/ects koordinator I FAZA/rujan II FAZA/ rujan Napraviti reviziju studijskih programa, ishoda učenja, ECTS bodova i kompetencija sukladno potrebama gospodarstva, a što će omogućiti studentima da tražene kompetencije stječu odabirom kolegija sa drugih studijskih programa VUŠ-a. ESG 1.3. Ocjenjivanje studenata Odrađene aktivnosti prema preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) Osigurati informiranost studenata o sadržaju studijskih programa i izvedbenih planova Uvođenje mentorskog sustava na svim studijima Definiranje kriterija, pravila i postupaka za ocjenjivanje ishoda učenja studenata Zadužene osobe Pročelnici odjela/ prodekan za nastavu/ Služba za informatiku Dekan/Stručno vijeće/uv Stručno vijeće/ vijeće odjela Rok provedbe Veljača 2014 / kontinurano ožujak kontinuirano komentar Kontinuirano, objava uglavnom na e- learningu. Daljnje aktivnosti prenose se u slijedeće razdbolje Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje Postoji na svim kolegijima (revidirano i obrađeno za zimski semestar), u tijeku za ljetni semestar 5

9 ESG 1.4. Osiguranje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija, utjecaj na društvo znanja te doprinos regionalnom razvoju Odrađene aktivnosti prema preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) Analiza opterećenosti nastavnika i asistenata Edukacija o metodologiji prijenosa znanja nastavnik-student Revizija postupka anketiranja studenata Imenovanje Erasmus koordinatora i uspostava formalnih mehanizama za praćenje projekata mobilnosti Donošenje Pravilnika o postupku izbora u nastavna zvanja Donošenje Pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja Donošenje Pravilnika o nagrađivanju nastavnika Zadužene osobe Rok provedbe komentar Pročelnici odjela/ prodekan za nastavu Dekan Povjerenstvo Dekan/Erasmus koordinator Dekan/Stručno vijeće Dekan/ Stručno vijeće Dekan/Stručno vijeće/uv imenovanje do , ostalo 90 dana po imenovanju U tijeku U tijeku Analiza napravljena i dostavljana za Odjel za menadžment, u tijeku za ostale odjele Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje Implementacija novog sustava anketiranja u tijeku na kolegijima iz ljetnog semestra Imenovan koordinator, u tijeku uspostava formalnih procedura u travnju Usklađivanje sa Zakonom izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. U toku postupak donošenja novog Statuta. 6

10 ESG 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima Odrađene aktivnosti prema preporukama Povjerenstva za unutarnju prosudbu i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) Osigurati dodatne resurse za odvijanje nastavnog procesa u Vodicama Potpisati ugovor s knjižnicom Pučkog otvorenog učilišta Vodice Analiza resursa za izvođenje studijskih programa Analiza načina i mjesta održavanja stručne prakse Zadužene osobe Dekan/ prodekan za poslovanje Dekan/prodekan za poslovanje Dekan/ Povjerenstvo Pročelnici odjela/ voditelji stručne prakse Rok provedbe komentar Obavljena nabavka i instalacija informatičke opreme u prostorima u Vodicama. Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje Temeljem zahtjeva za nabavom pročelanika Odjela i Uprave napravljen plan nabavki za Dostavljena je analiza načina i mjesta obavljanja stručne prakse za Stručni studij Promet (Analiza načina i mjesta obavljanja stručne prakse od i Analiza načina i mjesta obavljanja semestralne stručne prakse od ). Na stručnom studiju Menadžmenta osigurana vannastavna stručna praksa. Povećan udio terenske nastave. 7

11 ESG 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava za osiguravanje kvalitete Odrađene aktivnosti prema preporukama Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Rn.br. Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) 1. Redizajn web stranice Imenovanje administratora za web Izrada procedure za objavljivanje informacija na web stranici Uvođenje ISVU sustava u Službi za studentske poslove 5. Edukacija nastavnika za ISVU Zadužene osobe Dekan/ prodekan za poslovanje Rok provedbe Dekan Povjerenstvo /aministrator za web Dekan Dekan/ prodekan za nastavu Ak.godina 2013/2014 prva faza 2014/2015 završetak prosinac kontinuirano komentar Za redizajn web stranice je zadužena informatička sekcija VUŠ-a Imenovan web administrator U toku donošenje izmjena Statuta nakon čega slijedi izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju. U toku. Potpisan Ugovor, imenovan koordinator za ISVU sustav. Obavljene prve edukacije koordinatora i voditelja Službe za studentske poslove od strane SRCA-a Zagreb. Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje 8

12 ESG 1.7. Javno informiranje Odrađene aktivnosti prema preporukama Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete: Točka preporuke Planirane aktivnosti za fazu naknadnog praćenja (follow-up) 1. Redizajn web stranice 2. Engleska inačica web stranice Imenovanje administratora za web Izrada procedure za objavljivanje informacija na web stranici Zadužene osobe Dekan/ prodekan za poslovanje Dekan/ prodekan za poslovanje Rok provedbe Dekan Povjerenstvo/ aministrator za web komentar Za redizajn web stranice je zadužena informatička sekcija VUŠ-a Predviđena u sklopu redizajna web stranice U toku donošenje izmjena Statuta nakon čega slijedi izmjena Pravilnika o unutarnjem ustroju. Aktivnost se prenosi u slijedeće razdoblje 9

13 3.ZAKLJUČNA OCJENA SUSTAVA OSIGURAVANJA KVALITETE Plan aktivnosti za IV. fazu naknadnog praćenja (follow-up) VUŠ-a napravljen je temeljem preporuka Povjerenstva za unutarnju prosudbu VUŠ-a i Stručnog povjerenstva za provođenje vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete koja su iznesena u Izvješću o unutarnjoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete na Veleučilištu u Šibeniku i Izvješću o provedenoj vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi sustava osiguravanja kvalitete VUŠ-a. U Planu aktivnosti po svim točkama zahtjeva ESG-a standarada definirane su: planirane aktivnosti, zadužene osobe i rok provedbe te prema potrebi dana i dodatna pojašnjenja određenih aktivnosti. Temeljem čl. 15. stavka 2. Pravilnika o postupku unutarnje periodične prosudbe sustava osiguravanja kvatitete VUŠ-a od (KLASA: /13-01/05;URBROJ:2182/1-12/ ) ovaj Izvještaj je napravljen temeljem dostavljenih Izvješće o završenim aktivnostima na provedbi poboljšanja i analize o učinkovitosti provedenih aktivnosti odgovornih osoba, nositelja planiranih aktivnosti. Temeljem svega navedenog, Povjerenstvo za unutarnju prosudbu je ocjenilo da se Veleučilište u Šibeniku nalazi u početnoj fazi razvoja sustava osiguravanja kvalitete za standarde Odobravanje, praćenje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja i, na prijelazu između početne i razvijene faze za standarde: 1.1. Politika i procedure sustava osiguravanja kvalitete, 1.3. Ocjenjivanje studenata, 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima, 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava za osiguravanje kvalitete i 1.7. Javno inforamiranje., te u razvijenoj fazi standard 1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija i utjecaj na društvo znanja te doprinos regionalnom razvoju. Uz planirane praćene aktivnosti ostvareni su dodatni značajni pomaci koji su utjecali na potporu studentima: izrađen projekt, osiguran prostor i sredstva za uređenje restorana studentske prehrane, osigurano dodatno stipendiranje putem Veleučilišta (7 putem državnog proračuna, a 24 putem ugovora s gospodarstvom). Također je održana 1. Znanstveno-stručna konferencija s međunarodnim sudjelovanjem i pod nazivom Izazovi današnjice : turizam danas za sutra čime su nastavnici i studenti Veleučilišta prodonijeli regionalnom razvoju. Uvedeni su dodatni programi cjeloživotnog obrazovanja. Za Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete VUŠ-a predsjednik: dr.sc. Frane Urem, viši predavač 10

14 ESG-standardi Pripremna faza Početna faza Razvijena faza Napredna faza 1.1. Politika, misija, vizija, opća strategija visokog učilišta/podstrategije; Ciljevi, cjelokupna organizacija i unutarnja povezanost sustava osiguravanja kvalitete; Dokumentacija uključujući politiku kvalitete, postupke i odgovornosti svih dionika objavljeni su javno Odobravanje, promatranje i periodična revizija studijskih programa i stupnjeva obrazovanja 1.3. Ocjenjivanje studenata 1.4. Osiguravanje kvalitete nastavnog osoblja, njegova interakcija, utjecaj na društvo znanja te doprinos regionalnom razvoju Politika, misija, vizija, opća strategija u fazi su pripreme i izrade. Ustrojava se sustav osiguravanja kvalitete. Učilište nije izradilo postupke osiguravanja kvalitete za svoje aktivnosti. Ne postoje formalni mehanizmi za odobravanje, promatranje i periodičnu reviziju programa i stupnjeva obrazovanja. Nisu izrađeni ishodi učenja za sve studijske programe. Osiguran je minimum resursa za poučavanje i učenje. Studenti i drugi dionici nisu uključeni u aktivnosti osiguravanja kvalitete. Ne prikupljaju se povratne informacije. Ne postoje javno objavljeni kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje ishoda učenja studenata. Osiguran je minimalan broj nastavnog osoblja s odgovarajućom znanstvenom, nastavnom i stručnom kvalifikacijom, u skladu sa standardima opterećenja nastavnog osoblja. Nastavno osoblje nije aktivno uključeno u regionalni razvoj. Politika, misija, vizija, opća strategija izrađene su, usvojene i javno objavljene. Ustrojen je sustav osiguravanja kvalitete. Postoje postupci osiguravanja kvalitete za neke aktivnosti, ali nisu sustavno strukturirani ni međusobno povezani. Postoje formalni mehanizmi za odobravanje, promatranje i periodičnu reviziju programa i stupnjeva obrazovanja koji se djelomično primjenjuju. Izrađeni su ishodi učenja za sve studijske programe. Resursi su djelomično osigurani. Studenti su uključeni u aktivnosti osiguravanja kvalitete. Postoje kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje ishoda učenja studenata, ali su studentima samo djelomično dostupni i ne primjenjuju se dosljedno. Vještina prijenosa znanja na studente i učinkovitost poučavanja vrednuju se samo studentskim anketama. Nesustavno provođenje usavršavanja nastavnog osoblja. Nastavno osoblje djelomično utječe na regionalni razvoj. Osiguravanje kvalitete pokriva mnoge aktivnosti visokog učilišta i postupci osiguravanja kvalitete čine konzistentan sustav koji se učinkovito unapređuje na temelju rezultata unutarnje prosudbe. Svi dokumenti sustava su javno objavljeni. Mehanizmi za odobravanje, promatranje i periodičnu reviziju programa i stupnjeva obrazovanja primjenjuju se u cijelosti. Ishodi učenja su revidirani i po potrebi poboljšani. Osigurana su odgovarajuća sredstva za veći dio planiranih aktivnosti. Studenti i drugi dionici uključeni su u aktivnosti osiguravanja kvalitete. Kriteriji, pravila i postupci za ocjenjivanje ishoda učenja studenata dosljedno se primjenjuju, javno su objavljeni i studenti su upoznati s njima. Vještina prijenosa znanja na studente i učinkovitost poučavanja istovremeno se vrednuju različitim metodama. Mehanizmi koji omogućuju stručno i znanstveno usavršavanje nastavnog osoblja djelomično se primjenjuju. Nastavno osoblje aktivno utječe na regionalni razvoj. Osiguravanje kvalitete pokriva sve aktivnosti visokog učilišta. Sustav se učinkovito unapređuje na temelju rezultata unutarnje i vanjske prosudbe. Redovito se prikupljaju povratne informacije svih dionika te koriste za unapređenje sustava osiguravanja kvalitete (unapređenje procesa odobravanja, promatranja i periodične revizije programa i stupnjeva obrazovanja). Osigurana su odgovarajuća sredstva za sve aktivnosti. U skladu s kurikulumom i ishodima učenja, trajno se poboljšavaju procedure ocjenjivanja ishoda učenja. Prikupljene povratne informacije o kvaliteti i učinkovitosti procesa poučavanja koriste se za unapređivanje kompetencija nastavnog osoblja. Rezultati znanstvenih istraživanja u području poučavanja uključeni su u sustavno organiziran proces poučavanja nastavnog osoblja. Nastavno osoblje značajno utječe na regionalni razvoj. 11

15 1.5. Resursi za učenje i potporu studentima 1.6. Važnost i pristup informacijama sustava osiguravanja kvalitete Sustav osiguravanja kvalitete ne provjerava resurse potrebne za potporu studentima. Resursi vezani uz studentski standard zadovoljavaju minimum. Sustav osiguravanja kvalitete ne pruža niti unutarnjim niti vanjskim dionicima inforomacije o sustavi ivisokom čilištu 1.7. Javno informiranje Učilišta ne objavljuju relevantne i nepristrane informacije o programima i stupnjevima obrazovanja koje pružaju. Sustav osiguravanja kvalitete provjerava postojeće resurse za učenje koji su djelomično dostupni i primjereni za svaki ponuđeni studijski program. Resursi vezani uz studentski standard djelomično zadovoljavaju potrebe studenata. Informacije se nesustavno prikupljaju i obrađuju te su djelomice dostupne unutarnjim i vanjskim dionicima. Informacije se nesustavno koriste u procesu planiranja i kontinuiranog poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete. Učilišta djelomice objavljuju relevantne i nepristrane informacije o programima i stupnjevima obrazvoanja koje pružaju. Resursi potrebni studentima za učenje dostupni su i primjereni za svaki ponuđeni studijski program. Resursi vezani uz studentski standard u većoj mjeri zadovoljavaju potrebe studenata. Relevantne su informacije dostupne svim dionicima i uglavnom služe za procese planiranja i kontinuiranog poboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete. Učilišta uglavnom objavljuju relevantne i nepristrane informacije o programima i stupnjevima obrazovanja koje pružaju. Visoka učilišta sustavno prate i unapređuju resurse za potporu studentima za svaki ponuđeni studijski program. Resursi vezani uz studentski standard u potpunosti zadovoljavaju potrebe studenata. Sustav osiguravanja kvalitete u cjelosti je jasan. Informacije se sustavno i ciljano razmjenjuju među svim dionicima/dijelovima visokog učilišta. Relevantne su informacije temelj procesa planiranja i kontinuiranog proboljšavanja sustava osiguravanja kvalitete. Učilišta redovito objavljuju relevantne i nepristrane informacije o programima i stupnjevima obzazovanja koje pružaju. 12

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

ELABORAT

ELABORAT 1 VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU 2 OSOBE DATUM NAPOMENE dr.sc. Frane Urem, prof.v.š., koordinator Povjerenstva AUTOR (I) mr.sc. Tanja Radić Lakoš, v.pred., članica Povjerenstva PROVJERIO Želimir Mikulić, dipl.ing.el.,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018. Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva 7 10 000 ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023. GODINE svibnja 2018. U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. Na temelju čl. 84. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc

Microsoft Word - Opis obveza za pružanje usluga pojedinačnih savjetnika na poslovima prijepisa i verifikacije_FINAL.doc PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE (IBRD Zajam br. 8086-HR) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNIH SAVJETNIKA NA POSLOVIMA PRIJEPISA I VERIFIKACIJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Republika Hrvatska Trg sv. Marka 6, HR-10 000 Zagreb Hrvatski sabor Telefon: (01) 45 69 222, 63 03 222 Res publica Croatia Telefaks: (01) 63 03 018 Congregatio croaticum http://www.sabor.hr/, sabor@sabor.hr

Више

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PEM-PAL 2 radionica zajednice praksi unutarnjih revizora Kišnjev, Moldavija, 20.-22.6.2007. Izobrazba za stručno ovlaštenje unutarnjih revizora (CPIA) u Republici Hrvatskoj Sadržaj Strategija PIFC-a i

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih

Више

Slide 1

Slide 1 NOVOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Primošten, 10. travnja 2019. pomoćnik ministrice Vlado Prskalo 1 Provedene aktivnosti u strukovnom obrazovanju donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI RIT Croatia Don Frana Bulića 6, 2 Dubrovnik Broj telefona: (+385 2) 433 Broj telefaxa: (+385

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више