ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 10"

Транскрипт

1 ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АДЕКВАТНОСТИ КАПИТАЛА БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Одредбама тачке 38. став 2. Одлуке о адекватности капитала банке ( Службени гласник РС, бр. 103/2016 и 103/18 у даљем тексту: Одлука о адекватности капитала банке), прописано је да... банка није дужна да у класе изложености из става 1. те тачке распореди изложености које у складу са Главом III представљају одбитну ставку од основног акцијског капитала, додатног основног капитала или допунског капитала банке.. Потребна су следећа појашњења у вези са третманом одбитних ставки од капитала из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлукe о адекватности капитала банке приликом обрачуна ризиком пондерисаних изложености: С обзиром да се обрачун ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик базира на изложености да ли се из обрачуна ризиком пондерисаних изложености од дужника физичког лица искључује целокупна изложеност (износ главнице кредита, са припадајућим каматама, накнадама, пасивним временским разграничењима) по основу уговора по нпр. готовинском, потрошачком или осталом кредиту чија је уговорена рочност дужа од 2920 дана а одобрени су након 1. јануара године, а не само припадајући део који се евидентира на контима 102, 107 и 108? Како третирати припадајућу исправку вредности (специфично прилагођавање за кредитни ризик) за ове кредите, уколико се бруто изложеност искључује из обрачуна ризиком пондерисане изложености за кредитни ризик требало би да се искључи и пратећа исправка вредности (специфично прилагођавање за кредитни ризик), како се не би по два основа умањивала ризиком пондерисана актива уз то да и у складу са тачком 37. став 1. специфична прилагођавања умањују одређену бруто изложеност и не могу се посебно примењивати? У износ ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик за потребе обрачуна ризичне активе не улази бруто износ потраживања од дужника физичког лица (осим пољопривредника и предузетника) по основу одобрених потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке који представља одбитну ставку од основног акцијског капитала

2 бр. питања 2. у складу са тачком 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке. С обзиром на то да се наведене изложености које представљају одбитну ставку од основног акцијског капитала не укључују у обрачун износа ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик, припадајуће исправке вредности евидентиране на рачуну 109 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке не узимају се у обзир приликом вршења тог обрачуна тј. немају утицај на обрачун ризичне активе. Да ли је у складу са тачком 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке, банка дужна да обрачуна одбитну ставку од основног акцијског капитала два пута, уколико је дужнику одобрен пласман по основу кога се истовремено прекорачује и критеријум кредитне задужености преко дефинисаног процента и критеријум уговорене рочности преко дефинисаног броја дана? У случају одобравања дужнику - физичком лицу потрошачког кредита, готовинског кредита или осталог кредита који се исказује на рачуну 102, 107 или 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке, којим се истовремено испуњава услов за примену одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке и одбитне ставке прописане одредбом под 14) или 15) истог става, банка је дужна да по основу одобреног пласмана обрачуна одбитну ставку од капитала једном, у бруто износу одобреног пласмана. С тим у вези, у Извештају о капиталу банке који се доставља на Обрасцу КАП који је дат у Прилогу 1 уз Одлуку о извештавању о адекватности капитала банке ( Службени гласник РС, бр. 103/2016 и 8/2019) кроз фусноту је прецизиран начин попуњавања овог обрасца у описаном случају. бр. питања 3. Да ли се под одбитном ставком из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) подразумева укупно потраживање укључујући и потраживање по доспелој или разграниченој камати или само главница која се налази на рачунима потрошачких, готовинских и осталих кредита 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке.

3 Под одбитном ставком из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке подразумева се бруто износ потраживања од дужника физичког лица које није пољопривредник и предузетник (неотплаћени износ главнице потраживања) по основу одобрених потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке. бр. питања 4. став 2. одредба под 16) На коју се резерву за процењене губитке односи одредба под 16) у тачки 13. став 1. Одлуке о адекватности капитала банке, имајући у виду измене у складу са Одлуком и укидање обавезе укључивања потребне резерве за процењене губитке у обрачун адекватности капитала почев од 1. јануара године. У складу са тачком 13. став 1. Одлуке о адекватности капитала банке, одбитна ставка из одредбе под 16) односи се на износ резерве за процењене губитке обрачунате у складу с прописима Народне банке Србије, ако је тим прописима утврђена обавеза издвајања ове резерве. С тим у вези, наведена одредба ће се примењивати тек након евентуалног имплементирања у правни оквир овакве обавезе. бр. питања 5. Како се правилно примењују одредбе од 13) до 15) у тачки 13. став 1. Одлуке о адекватности капитала банке у следећим ситуацијама: а) Ако клијент, са примањима од динара, већ има одобрен минус по трансакционом рачуну у износу динара ( динара у коришћењу) и аплицира за кредит са рачуна 102,107 или 108 са ратом у износу од да ли то значи да ће бруто износ новог пласмана са рачуна 102,107 или 108, бити одбитна ставка од капитала? б) Ако је клијенту који има у коришћењу стамбени кредит, након 1. јануара године одобрен нови кредит који се приказује на рачуну 102,107 или 108 са којим му степен кредитне задужености (ДТИ) прелази 60%, да ли то значи да ће бруто износ потраживања по основу новог пласмана са рачуна 102, 107 или 108 бити одбитна ставка од капитала? в) Ако клијенту који има у коришћењу кредит приказан на

4 рачуну 102, 107 или 108, банка одобри стамбени кредит након 1. јануара године са којим му степен кредитне задужености (ДТИ) прелази 60%, да ли то значи да ће бруто износ потраживања по основу старог пласмана са рачуна 102,107 или 108 бити одбитна ставка од капитала? г) Ако се клијенту који има у коришћењу кредит евидентиран на рачуну 102, 107 или 108 у износу од динара, одобри нови кредит који се приказује на рачуну 102, 107 или 108 у износу од са којим му степен кредитне задужености (ДТИ) прелази 60%, да ли ће бруто износ старог и новог пласмана ( динара) или само новог пласмана ( динара) бити одбитна ставка од капитала? а) Не значи, имајући у виду да се за потребе утврђивања степена кредитне задужености дужника узимају у обзир његове укупне обавезе (и редовни нето приходи) на нивоу календарског месеца. Наиме, банка је дужна да, у складу са својим унутрашњим актима, обрачуна износ који се може сматрати месечном обавезом дужника физичког лица по основу минуса по текућем рачуну на основу свих података о том кредиту којим располаже (износ одобреног прекорачења, износ одобреног прекорачења у коришћењу, камата за коришћење дозвољеног минуса по текућем рачуну, период на који је закључен уговор о дозвољеном прекорачењу итд.) и података о одобреном прекорачењу из извештаја из Кредитног бироа, те да на основу тих података утврди или, ако то није могуће, процени месечну обавезу дужника физичког лица по основу кредита по трансакционим рачунима (нпр. 5% од укупног одобреног прекорачења по текућем рачуну). Дакле, приликом утврђивања степена кредитне задужености дужника у однос треба ставити месечни износ обавеза по основу одобреног минуса (на пример динара) увећан за месечни износ обавеза по новоодобреном кредиту (на пример динара) и нето приходе ( динара), па у конкретном случају не би били испуњени услови за примену одбитне ставке 4700/50.000=9,4%. бр. питања 6. б) Да. в) Не, јер није одобрен нови кредит који се приказује на рачуну 102, 107 или 108 након 1. јануара године. г) Одбитна ставка од капитала биће бруто износ потраживања по основу одобреног новог кредита након 1. јануара године приказаног на рачуну 102, 107 или 108 ( динара).

5 У складу са тачком 38. став 2. Одлуке о адекватности капитала банке, банка није дужна да по класама изложености из става 1. те тачке распореди изложености у складу са Главом III Одлуке о адекватности капитала банке, које представљају одбитну ставку од основног акцијског капитала, додатног основног капитала или допунског капитала. Сходно томе, банка није дужна да у класе изложености распореди потрошачке, готовинске или остале кредите који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 ако исти представљају одбитну ставку од основног акцијског капитала банке у складу са тачком 13. став 1. одредбе од 13) до 15) те одлуке. С тим у вези, да ли се потраживања по основу камата и накнада по тим кредитима распоређују по класама изложености? Додатно, какав је третман унапред наплаћених прихода по основу трошкова сервисирања кредита који се књиговодствено евидентирају на рачуну 493, а који представљају одбитну ставку по основу изложености по кредиту који није распоређен по класи изложености? Потраживања по основу камата и накнада по наведеним кредитима распоређују се по класама изложености имајући у виду да нису испуњени услови за примену изузетка из тачке 38. став 2. Одлуке о адекватности капитала банке (последично укључују се у обрачун износа ризиком пондерисаних изложености за кредитни ризик). бр. питања 7. став 1. За потребе обрачуна одбитних ставки узима се у обзир припадајући део стања на рачунима 102, 107 и 108 утврђеним Контним оквиром за банке у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру (по бруто принципу - пре умањивања за исправке вредности) без умањења за односне разграничене приходе који се приказују на рачуну Разграничени приходи за потраживања исказана по амортизованој вредности применом ефективне каматне стопе. У вези са тачком 13. став 1. одредба под 13) да ли се за потребе примене ове одбитне ставке посматра степен кредитне задужености од 1. јануара године када се клијенту одобрава нови пласман? Које су последице побољшања степена кредитне задужености клијента са становишта класификације потраживања, а које са аспекта примене ове одбитне ставке? Одбитна ставка из тачке 13. став 1. одредба под 13)

6 бр. питања 8. став 1. Одлуке о адекватности капитала банке примењује се само на одобрене потрошачке кредите, готовинске кредите или остале кредите од дана ступања на снагу Одлуке (1. јануара године) дужницима чији је степен кредитне задужености пре одобрења кредита био већи од процента утврђеног у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке или ће тај проценат бити већи услед одобрења таквог кредита. Ако дужнику банке није одобрен нови кредит од 1. јануара године ова одредба није применљива без обзира на степен кредитне задужености тог дужника који је банка утврдила приликом ажурирања кредитног досијеа. У складу са одредбама Одлуке о изменама и допунама Одлуке о класификацији билансне активе и ванбилансних ставки банке ( Службени гласник РС, бр. 103/18), уколико након класификације потраживања од дужника физичког лица у Д због прекораченог процента кредитне задужености банка утврди да је степен кредитнe задужености тог дужника побољшан (постао је једнак и нижи од 60%) дужна је да престане да класификује потраживања од дужника у категорију Д по наведеном основу. С друге стране, уколико је испуњен услов за примену одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 13) банка је дужна да одбија од основног акцијског капитала бруто износ односног потраживања до његове коначне отплате (док год постоји у портфолију) и у случају да је након одобрења кредита степен кредитне задужености дужника постао једнак или нижи од 60%. Да ли се за потребе класификације потраживања у категорију Д по основу прекорачења степена кредитне задужености узимају у обзир сви кредитни производи, а за потребе примене одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке само ове три врсте кредитних производа: потрошачки (102), готовински (107) и остали кредити (108)? Степен (проценат) кредитне задужености се утврђује на исти начин и за потребе класификације потраживања у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке и за потребе утврђивања испуњености услова за примену одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке као однос укупних месечних кредитних обавеза и редовних нето месечних прихода тог дужника. Под укупним месечним кредитним обавезама подразумева се збир ових обавеза по

7 кредитима укључујући кредите по трансакционим рачунима (минуси по трансакционим рачунима) и обавезе по кредитним картицама (месечна обавеза од укупно одобреног кредита по картици) активираних јемстава по кредитима и обавеза из уговора о финансијском лизингу, с тим што банка у укупне месечне кредитне обавезе, у складу са својим актима, може укључити и друге обавезе тог лица). Одбитна ставка од капитала у случају прекорачења процента кредитне задужености примењује се на новоодобрене потрошачке, готовинске или остале кредите почев од 1. јануара године. бр. питања 9. Да ли се капитал умањен за одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) користи и приликом обрачуна показатеља адекватности капитала и приликом обрачуна великих изложености? Имајући у виду одредбу одлуке којом се уређује управљање ризицима банке приликом обрачуна великих изложености банке потребно је узети у обзир капитал утврђен у складу са одредбама одлуке којом се уређује адекватност капитала банке, а то је износ капитала умањен и за одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке. бр. питања 10. став 1. Да ли се степен кредитне задужености за потребе примене и одређивања износа одбитне ставке од капитала рачуна само приликом одобравања новог потрошачког, готовинског или осталог кредита или и након одобравања периодично, па се потраживања код којих је накнадно утврђен степен кредитне задужености изнад 60% узимају као одбитна ставка од капитала? Степен кредитне задужености за потребе примене одбитне ставке из тачке 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке утврђује се приликом одобрења потрошачких кредита, готовинских кредита или осталих кредита који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке. Уколико је у тренутку одобрења таквог кредита степен кредитне задужености дужника нижи или једнак 60%, а банка накнадно, током отплате тог кредита (приликом ажурирања кредитног досијеа тог дужника или приликом одобрења новог кредита), установи да је дошло погоршања степена кредитне задужености дужника у смислу да је утврдила

8 бр. питања 11. став 1. степен кредитне задужености изнад 60% банка наведени кредит не третира као одбитну ставку од капитала банке. Какав третман има периодично обнављање лимита код кредитних картица, тј. да ли се за све кредитне картице обнављање лимита - замена пластике, сматра потраживањем које испуњава услове прописане тачком 2. став 1. Одлуке? Имајући у виду специфичност конкретног кредитног производа, сматрамо оправданим да се периодично обнављање лимита кредитне картице, односно замена пластике, не сматра одобреним кредитом за потребе примене тачке 2. став 1. Одлуке. Дакле, уколико се само ради о обнављању лимита у складу са унутрашњим актима банке и уговором закљученим с клијентом, то потраживање се неће сматрати основом за примену наведене одредбе, те се неће третирати као одбитна ставка од основног акцијског капитала банке. бр. питања 12. став 1. У вези са тачком 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке: 1) Да ли одбитну ставку од капитала банке представља бруто износ потраживања (по основу готовинског/потрошачког/осталог кредита) услед чијег је одобрења прекорачен проценат степена задужености и у случају када је тај проценат пре одобрења био нижи и у случају када је пре одобрења тај проценат био виши од прописаног процента? 2) Да ли се одбитна ставка од капитала примењује до краја отплате предметног потраживања, без обзира да ли је у процесу ажурирања степена кредитне задужености у складу са унутрашњим актима банке у периоду након одобрења утврђен степен кредитне задужености нижи од процента прописаног за одбитну ставку? 3) Да ли се одбитна ставка од капитала примењује на потраживања чијим је одобрењем степен кредитне задужености спуштен испод прописаног процента степена задужености у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансих ставки банке? 1) Одбитну ставку од капитала банке представља бруто износ потраживања (по основу

9 готовинског/потрошачког/осталог кредита) услед чијег је одобрења прекорачен проценат степена задужености у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке, и у случају када је тај проценат пре одобрења био нижи и у случају када је пре одобрења тај проценат био виши од прописаног процента; 2) Наведена одбитна ставка од капитала примењује се до краја отплате предметног потраживања, без обзира да ли је у процесу ажурирања степена кредитне задужености у складу са унутрашњим актима банке у периоду након одобрења утврђен степен кредитне задужености нижи од процента прописаног за одбитну ставку. Наиме, ако је банка дужнику одобрила готовински, потрошачки или остали кредит по основу ког је прекорачен проценат кредитне задужености од 60%, дужна је да обрачунава одбитну ставку по основу тог кредита током целог периода отплате кредита (чак и у случају пада кредитне задужености дужника испод 60%); 3) Одбитна ставка од капитала не примењује се на потраживања чијим је одобрењем степен кредитне задужености спуштен испод прописаног процента степена задужености у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансих ставки банке. Пример за то је кад банка одобри кредит за рефинансирање претходно одобреног готовинског/потрошачког/осталог кредита при чему је пре одобрење рефинансирајућег кредита степен кредитне задужености дужника био изнад 60% а након његовог одобрења, гашењем првобитног потраживања и настанком новог потраживања по основу рефинансирајућег кредита, степен кредитне задужености тог дужника постаје мањи од 60%. Потребно је нагласити да се одбитна ставка не примењује на потраживања по основу готовинског/потрошачког/осталог кредита чијим је одобрењем степен кредитне задужености спуштен испод прописаног процента степена задужености - само ако је реч о одобравању кредита за рефинансирање тј. одбитна ставка се примењује ако банка дужнику одобри готовински кредит којим он затим измири претходно одобреног готовински/потрошачки/остали кредит, с обзиром да у тренутку одобравања новог готовинског кредита није познато у које намене ће дужник банке добијена средства искористити. бр. питања 13. Какав је третман реструктурираних потраживања за потребе примене одредаба тачке 13. став 1. одредбе од

10 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке, с обзиром да није предвиђен изузетак од примене одбитне ставке за реструктуриране кредите код којих се реструктурирање врши одобравањем посебног производа реструктурирајућег кредита којим се замењују претходна потраживања од дужника у финансијским тешкоћама? У вези са наведеним разликују се две ситуације: 1) Уколико се реструктурира потраживање које је одобрено пре почетка примене нових мера, односно пре 1. јануара године и то закључењем анекса уговора о кредиту о продужењу датума доспећа последње рате на наведени случај не примењује се одбитна ставка од капитала (иако то није експлицитно наведено као изузетак) имајући у виду да се прекорачење процента кредитне задужености, као и уговорена рочност утврђује у тренутку одобрења новог потрошачког, готовинског или осталог кредита, те да се анексирање уговора о кредиту одобреном пре почетка примене прописа не може сматрати новим кредитом за потребе примене одбитних ставки. Наиме, у овом случају се наведено потраживање не третира као ново потраживање већ као постојеће потраживање за које се анексом уговора којим се продужавају рокови доспећа излази у сусрет клијентима који имају проблем кроз олакшавање услова за отплату кредита (под условом да не долази до повећања укупне изложености, нивоа уговорених каматих стопа или степена кредитне задужености дужника). Ако се под реструктурираним кредитом код којег се реструктурирање врши одобравањем посебног производа реструктурирајућег кредита којим се замењују претходна потраживања од дужника у финансијским тешкоћама подразумева рефинансирајући кредит тј. ново потраживање банке по основу пласмана који је одобрила ради измирења дела или целог износа обавезе коју дужник има према банци, у овом случају реч је о новом кредиту који се одобрава закључењем новог уговора (уговора о рефинансирању), а не анексирањем постојећег уговора, те се одговарајућа одбитна ставка примењује без обзира на то кад је одобрен кредит који се рефинансира рефинансирајућим кредитом одобреним након 1. јануара године. 2) Уколико се пак реструктурира кредитно потраживање које је одобрено након почетка примене нових мера, односно након 1. јануара године анексиран уговор о том кредиту није изузет од примене одбитних ставки ако су испуњени прописани услови за њихову примену (ако се анексирањем уговора о потрошачком, готовинском или осталом кредиту одобреном након 1. јануара године прекорачује проценат кредитне задужености или/и уговорена рочност прописана одлуком). Такође, рефинансирање кредита са становишта нових

11 бр. питања 14. прописа неће подлећи новим мерама (у виду обавезе обрачунавања одбитне ставке) ако се одобрава на рокове краће од 8 година у току године (7 година у току године, односно на 6 година од године, изузев кредита за куповину моторних возила), односно ако је тим рефинансирањем степен кредитне задужености дужника спуштен испод 60%. Да ли је за потребе примене одбитних ставки од капитала из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке предвиђен истоветан третман за потраживања обезбеђена првокласним средствима обезбеђења (ако су испуњени услови за њихову класификацију у категорију А), као у Одлуци о управљању ризиком концентрације по основу изложености банке одређеним врстама производа, односно да ли се приликом вршења обрачуна одбитне ставке бруто износ потраживања умањује за износ обезбеђен првокласним средствима обезбеђења, ако су испуњени услови за њихову класификацију у А у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке. Приликом обрачуна одбитних ставки из тачке 13. став 1. одредбе од 13) до 15) Одлуке о адекватности капитала банке бруто износ потраживања по основу одобреног потрошачког кредита, готовинског кредита или осталог кредита који се исказују на рачунима 102, 107 и 108 у складу са одлуком којом се прописују Контни оквир и садржина рачуна у Контном оквиру за банке умањује се за износ обезбеђен првокласним средством обезбеђења у виду положеног готовинског депозита код банке, под условом да је уговорено да тај депозит служи као обезбеђење за односна потраживања банке по основу одобреног потрошачког кредита, готовинског или осталог кредита, да рок његовог доспећа одговара року доспећа тог потраживања и да једино банка њиме може располагати. бр. питања 15. став 2. Да ли део тачке 13. став 1. одредбе под 14) Одлуке о адекватности капитала банке који гласе кредити одобрени у периоду од 1. јануара може да се тумачи на начин да кредити одобрени у децембру године, на рочност дужу од дана у контексту наведене одлуке неће подлећи примени наведене одбитне ставке с обзиром да је само реализација по одговарајућој Одлуци о одобрењу конкретних пласмана спроведена након 1.

12 јануара године? Под тренутком одобрења кредита за потребе примене тачке 13. став 1. одредбе под 14) Одлуке о адекватности капитала банке сматра се тренутак пуштања кредита у течај (тренутак реализације кредита) тако да ће кредити одобрени у децембру године који су пренети на рачун дужника после 1. јануара године подлећи примени наведене одбитне ставке ако су испуњени услови из ове одредбе. бр. питања 16. став 1. Да ли се тачка 13. став 1, одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке односи само на потраживања од клијената код којих је од дана ступања на снагу Одлуке одобравање новог кредита довело до повећања ДТИ изнад 60% док за кредите који су пласирани пре датума ступања на снагу ове Одлуке ова одредба није применљива? Одбитна ставка из тачке 13. став 1. одредба под 13) Одлуке о адекватности капитала банке примењује се само на одобрене потрошачке кредите, готовинске кредите или остале кредите од дана ступања на снагу Одлуке (1. јануара године) дужницима чији је степен кредитне задужености пре одобрења кредита био већи од процента утврђеног у складу са одлуком којом се уређује класификација билансне активе и ванбилансних ставки банке или ће тај проценат бити већи услед одобрења таквог кредита. Ако дужнику банке није одобрен нови кредит од 1. јануара године ова одредба није применљива без обзира на степен кредитне задужености тог дужника који је банка утврдила приликом ажурирања кредитног досијеа.

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БА ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КЛАСИФИКАЦИЈИ БИЛАНСНЕ АКТИВЕ И ВАНБИЛАНСНИХ СТАВКИ БАНКЕ ( Службени гласник РС бр. 103/2018 у даљем тексту:

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine

Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija za 30. jun godine Erste Bank a.d. Novi Sad Pillar III - Objavljivanje podataka i informacija OPŠTE INFORMACIJE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD Sedište: Ulica Bulevar Oslobođenja 5, 21 000 Novi Sad, Srbija Matični broj: 08063818

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke

Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke Z A K O N O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA Predmet uređivanja Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava i obaveze banke i korisnika finansijskih usluga - fizičkog lica sa

Више

Bazel II Stub 3 Objavljivanje

Bazel II Stub 3 Objavljivanje Vojvođanska banka a.d. Novi Sad Upravni odbor Banke Del. broj: 1.0-17370/14 Datum: 29.09.2015. Upravljanje rizicima i kapitalom Izveštaj 30.06.2015. godine Kapital, adekvatnost kapitala i tehnike ublažavanja

Више

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла

Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и чла Службени гласник РС, бр. 30/2015 и 78/2017 На основу члана 128о став 5. Закона о банкама ( Службени гласник РС, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) и члана 15a став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O MINIMALNIM STANDARDIMA ZA UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U BANKAMA ("Službeni list Crne Gore", br. 022/12 od 23.04.2012, 055/12 od 02.11.2012, 057/13 od 16.12.2013,

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

IT

IT ODLUKA O KAMATNIM STOPAMA U POSLOVANJU SA FIZIČKIM LICIMA ASA Banka d.d. Sarajevo Mart 2019 SADRŽAJ : 1 - DEPOZITNI PROIZVODI... 2 1.1. DEPOZITI PO VIĐENJU... 2 1.2. NENAMJENSKI OROČENI DEPOZITI... 2 2.

Више

Addiko Bank d.d.

Addiko Bank d.d. IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.03.2019. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 2 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 02 3 AUTO KREDITI 03 4

Више

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2)

Bez Gold TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZICKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE - A4 NEW (2) SADRŽAJ: TARIFNIK ZA KREDITE ZA FIZIČKA LICA I POLJOPRIVREDNIKE 1 GOTOVINSKI, KREDIT ZA REFINANSIRANJE, DOZVOLJENO PREKORAČENJE 01 STAMBENI KREDITI I KREDITI ZA REKONSTRUKCIJU 0 3 AUTO KREDITI 03 4 KREDIT

Више

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc

Microsoft Word - Skraceni Pregled kamatnih stopa web _sa korigovanim xs_testni limit.doc PREGLED KAMATNIH STOPA PO PROIZVODIMA BANKE NAMIJENJENIH FIZIČKIM LICIMA KREDITNI PROIZVODI 1. KAMATNE STOPE ZA NENAMJENSKE KREDITE Naziv proizvoda Nominalna Vrsta Rok otplate ** kamatne (max do) ( već

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 404/13 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2013. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Fe

Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Fe Na osnovu člana 5. stav (1) tačka h) i člana 19. stav (1) tačka c) Zakona o Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/17), člana 12. stav (1) tačka

Више

MONETARNA KRETANJA 02

MONETARNA KRETANJA 02 MONETARNA KRETANJA 02 Bankarski sektor tokom prva tri kvartala 2018. godine karakteriše sigurnost i stabilnost, uz profitabilno poslovanje, ostvarenu visoku likvidnost i solventnost. Bilansna suma banaka

Више

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun godine Novi Sad, septembar godine OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2014. godine Novi Sad, septembar 2014. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

XXL .xlsx

XXL .xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

Info listovi korekcija.xlsx

Info listovi korekcija.xlsx Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina Zmaja od Bosne bb 71 000 Sarajevo S.W.I.F.T.: RZBABA2S Raiffeisen direkt info: +081 92 92 92 www.raiffeisenbank.ba Informacioni list OSNOVNI USLOVI ODOBRAVANJA

Више

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi

IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasi IZVADAK IZ ODLUKE O VISINI PASIVNIH KAMATNIH STOPA ZA FIZIČKE OSOBE koji se primjenjuje od 31.12.2015. godine 1. OPĆE ODREDBE Ova Odluka o visini pasivnih kamatnih stopa za fizičke osobe (u daljnjem tekstu:

Више

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima

Pregled tarifa i naknada Banke koje se primenjuju u poslovanju Banke sa stanovništvom - građanima PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 04.01.2016. X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAČUNI/KNJIŽICE 1.1. Otvaranje i vodjenje 1.2. Uplate 1.2.1. u

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

УПУТСТВО

УПУТСТВО АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈНИХ ОБРАЗАЦА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОТРЕБЕ САЧИЊАВАЊА ПЛАНОВА РЕСТРУКТУРИРАЊА Бања Лука,

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос

7. март ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на ос 7. март 219. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТОПЕ КОНТРАЦИКЛИЧНОГ ЗАШТИТНОГ СЛОЈА КАПИТАЛА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ Извршни одбор Народне банке Србије је на основу члана 14. став 1. тачка 11) Закона о Народној банци

Више

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P

NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU (Službeni list Crne Gore, br. 39/18 od , 18/19 od ) I. OSNOVNE ODREDBE P NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O KREDITNOM REGISTRU ("Službeni list Crne Gore", br. 39/18 od 15.06.2018, 18/19 od 22.03.2019) I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovom odlukom se uređuju vrste

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc

Microsoft Word - Pravilnik o KO za DPF-2007 _2_.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 15. став 2. тачка 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 1. Закона о добровољним пензијским

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, VOLKSBANK A.D. BEOGRAD, VOJVOĐANSKE BANKE A.D. NOVI SAD, SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD, UNICREDIT

Више

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx

Microsoft Word - Objavljivanje podataka i informacija OTP Banke na dan docx OBJAVLJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA 30. jun 2013. godine Novi Sad, septembar 2013. godine SADRŽAJ: 1. UVOD... 3 2. KAPITAL BANKE... 4 3. ADEKVATNOST KAPITALA BANKE... 5 4. TEHNIKE UBLAŽAVANJE KREDITNOG

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 89. и 90. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17 и 19/18), члана 5. став 1. тачка б, члана 2

На основу члана 89. и 90. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17 и 19/18), члана 5. став 1. тачка б, члана 2 На основу члана 89. и 90. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17 и 19/18), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр

На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, бр На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2. и члана 53а. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1.

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

TB_Katalog_Proizvoda_Mart

TB_Katalog_Proizvoda_Mart KATALOG PROIZVODA I TARIFNIK NAKNADA I USLUGA TELENOR BANKE ZA FIZIČKA LICA TEKUĆI RAČUNI I KARTICE STARTER PLUS KORISNIK* Viševalutni račun Mesečno održavanje tekućeg računa Valute 300 RSD 300 RSD RSD,

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ МАЈ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.5.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Задуженост становништва по услугама 5 Износ у коришћењу по кредитним

Више

PREGLED TARIFA NAKNADA

PREGLED TARIFA NAKNADA PREGLED TARIFA NAKNADA KOJE SE PRIMENJUJU U POSLOVANJU BANKE SA STANOVNIŠTVOM OD 05.03.2015. VISINA NAKNADA, PROVIZIJA I DRUGO X POSLOVI SA STANOVNIŠTVOM 1. DEVIZNI ŠTEDNI RAĈUNI/KNJIŢICE 1.1. Otvaranje

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АПРИЛ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 30.4.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Кредитна задуженост* становништва на дан 31.12.2018. године

Више

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та

СБ-ОСТ-018 ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Та ТАРИФА НАКНАДА ЗА ВРШЕЊЕ БАНКАРСКИХ УСЛУГА СРПСКЕ БАНКЕ а.д. БЕОГРАД ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА Подаци о документу: Назив документа: Тип документа: Тарифа накнада за вршење банкарских услуга Српске банке а.д. Београд

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ ЈАНУАР 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.1.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Укупан дуг по основу стамбених кредита (у млн. РСД) 5 Доцња*

Више

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta

Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dosta Н по т ље п т њ по уђ, Veza o za o javlje i jav i poziv za dostavlja je po uda za kratrkoroč e kredite i overdraft kredite, o raća se sa ol o za dostavlja je sledećih doku e ata i odgovora a pita ja: -

Више

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског

Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског 1.1.1. Шифарник основа приговора на рад банака, давалаца финансијског лизинга, платних институција, институција електронског новца и јавног поштанског оператора Напомена: Значење колоне обавезност у табели

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 19.08.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

KPMG Screen template

KPMG Screen template Izazovi u primeni IFRS 9 Koncept očekivanog gubitka Predavač: Sanja Kočović Senior Manager Maj, 2015. godine Istorija Efektivni datumi U julu 2014. izdata je konačna verzija standarda IFRS 9: Finansijski

Више

Trendovi u kreditnoj aktivnosti

Trendovi u kreditnoj aktivnosti ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Извештај за прво тромесечје 216. Мај 216. ii Уводна напомена Извештај детаљно анализира најновије трендове у кредитној активности ради што бољег разумевања ситуације на

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана 20. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6

Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 Opšti uslovi koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva 1 / 6 OPŠTE ODREDBE Opšti uslovi poslovanja koji se primjenjuju u poslovanju sa štednim računima stanovništva u Sberbank BH

Више

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u

ODLUKA Kamatne stope u poslovanju sa stanovništvom u Sberbank BH SBERBANK BH Vlasnik dokumenta: OJ 3200 SBERBANK BH - Povjerljivost C0 Kamatne stope u ODLUKA u Sberbank BH SBERBANK BH 1 / 11 I Kamatne stope u poslovanju sa fizičkim licima 1.Kamate u poslovanju sa depozitima 1.1. Depoziti u domaćoj valuti Žiro račun Tekući račun Štedni ulozi (po viđenju)

Више

Kreditni izvestaj

Kreditni izvestaj КРЕДИТНИ ИЗВЕШТАЈ АВГУСТ 2019 Удружење банака Србије Кредитни биро 2 САДРЖАЈ УВОД 3 КРЕДИТНИ БИРО У БРОЈКАМА 31.8.2019. 4 КРЕДИТИ У СЛИКАМА 5 Укупан број лизинг уговора у доцњи* 5 Износ остатка дуга и

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив (пакета) пл ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Сбербанк Србија ад Београд Назив : Платни рачун за предузетнике Корисник платних услуга: Предузетник

Више

Izveštaj o inflaciji

Izveštaj o inflaciji ТРЕНДОВИ У КРЕДИТНОЈ АКТИВНОСТИ Прво тромесечје 219. године Београд, јун 219. године ii Уводна напомена Извештај објављује се ради што бољег разумевања ситуације на домаћем кредитном тржишту. У њему се

Више

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.

ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а. ПРЕГЛЕД УСЛУГА И НАКНАДА за корисника платних услуга предузетника и правно лице Прилог 2 Назив пружаоца платних услуга: Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд Назив (пакета) платног рачуна: Текући динарски

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank Internati Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb 71000 Sarajevo,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Microsoft Word - SRPSKA BANKA_Izvestaj revizora_2018_FINAL.docx

Microsoft Word - SRPSKA BANKA_Izvestaj revizora_2018_FINAL.docx SRPSKA BANKA a.d. BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2018. i Izveštaj spoljnog revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja za 2018. godinu SRPSKA BANKA a.d. BEOGRAD

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 15 1. Одливи по основу откупа сопствених акција и удјела 533 2. Одливи по основу дугорочних кредита 534 3. Одливи по основу краткорочних кредита 535

Више

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста

На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. ста На основу члана 230. и 249. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 04/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство

Више

Objava informacija o osnovnim pokazateljima poslovanja Banke za

Objava informacija o osnovnim pokazateljima poslovanja Banke za OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVANJA BANKE NA DAN 30. JUN 2018. GODINE U skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka i informacija banke koju je izdala Narodna banka Srbije, Sberbank Srbija a.d. Beograd (u daljem

Више

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠILA NA DAN 31. DECEMBAR GODINE

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠILA NA DAN 31. DECEMBAR GODINE ERSTE BANK A.D. NOVI SAD FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU KOJA SE ZAVRŠILA NA DAN 31. DECEMBAR 2016. GODINE ERSTE BANK a.d., NOVI SAD SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 Bilans uspeha godine 2

Више

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући

KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/ Текући KVI/2018* Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Привредни суд у Београду 1 СТ 19/2014 03.02.2014. Текући рачуни 1) 780-266-90 стечајног / 2) ликвидационог

Више

NOVA BANKA AD

NOVA BANKA AD NOVA BANKA A.D., PODGORICA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 31. DECEMBAR 2018. GODINE NOVA BANKA A.D., PODGORICA SADRŽAJ Strana Izvještaj nezavisnog revizora 1-2 Bilans uspjeha za godinu koja završava 31. decembra

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Београд, 26.04.2012. МАКРОЕКОНОМСКО ОКРУЖЕЊЕ РЕЛЕВАНТНИ ИНДИКАТОРИ 2 БДП 2001. 2003. 2006. 2008. 2010. 2011. БДП, мил. ЕУР 12.820,9 17.305,9 23.304,9 32.668,2 29.023,8 32.993 БДП, per capita, у ЕУР БДП,

Више

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI ZAHTJEV ZA SME KREDIT PODACI O KREDITNOM ZAHTJEVU Vrsta kredita Iznos kredita u Rok otplate u godinama Grace period u mjesecima Namjena kredita/opis: Ukoliko se zahtjev odnosi na dugoročne kredite potrebno

Више

Javno JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA

Javno JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA 31.12.217. 1 1. SADRŽAJ 2. UVOD...3 3. PODACI I INFORMACIJE O FINANSIJSKIM ISKAZIMA...4 4. PODACI I INFORMACIJE

Више

JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA

JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA JAVNO OBJELODANJIVANJE PODATAKA I INFORMACIJA O POSLOVANJU BANKE PODACI I INFORMACIJE NA 31.03.2017. 1 1. SADRŽAJ 2. UVOD...3 3. PODACI I INFORMACIJE O FINANSIJSKIM ISKAZIMA...4 4. PODACI I INFORMACIJE

Више

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B

Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna B Informisanje korisnika u pregovaračkoj fazi Standardni informacioni list u primjeni od 11.03.2019. godine Podaci o davaocu usluge Vrsta usluge Bosna Bank International dd Sarajevo Trg djece Sarajeva bb

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Službeni list Republike Crne Gore" br

Na osnovu člana 17 (stav 1 tačka 2), a u vezi člana 30 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore (Službeni list Republike Crne Gore br Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3, a u vezi sa članom 18 Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ( Službeni list Crne Gore, br. 40/10, 46/10 i 06/13), Savjet Centralne banke Crne Gore, na sjednici održanoj

Више

Template for Newsletter 2013/2014

Template for Newsletter 2013/2014 Teme ovih poreskih i finansijskih vesti su sledeće: 1. Najvažnije izmene Zakona o porezu na dobit pravnih lica Strana 1 2. Novi kriterijumi za razvrstavanje prema Zakonu o računovodstvu. Strana 2 3. Primena

Више

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР

АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКР АГЕНЦИЈА ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У П У Т С Т В О ЗА ПРИМЈЕНУ ОДЛУКЕ О ЈЕДИНСТВЕНОМ НАЧИНУ ОБРАЧУНА И ИСКАЗИВАЊА ЕФЕКТИВНЕ КАМАТНЕ СТОПЕ НА МИКРОКРЕДИТЕ Бања Лука, март 2019. године АБРС На основу

Више