ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015."

Транскрипт

1 ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

2

3 Предмет: ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часoва предавања и 2 часа рада у малој групи)

4 НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса звање 1. Нела Ђоновић Ванредни професор 2. Мирјана Милосављевић Асистент 3. Драган Васиљевић 4. Марија Секулић Сарадник у настави СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља 1 Комунална хигијена, екологија, екотоксикологија Предавања недељно Рад у малој групи недељно Наставникруководилац модула Проф. Др Нела Ђоновић 2 Исхрана Проф. Др Нела Ђоновић 3 Школска хигијена, хигијена рада, ментална хигијена, санитарна хигијена, хигијена у ванредним ситуацијама, општа хигијена Проф. Др Нела Ђоновић Σ 60+30=90

5 ОЦЕЊИВАЊЕ: Студент савладава премет по модулима. Оцена је еквивалентна броју освојених поена (види табеле). Поени се стичу на четири начина: АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може да стекне до 30 поена и то тако што на последњем часу рада у малој групи одговара на 2 испитна питања из те недеље наставе и у складу са показаним знањем добија 0-2 поен. СЕМИНАРСКИ РАД: На овај начин студент може да стекне до 10 поена ПРАКТИЧНИ ИСПИТ: На овај начин студент може да стекне до 10 поена ЗАВРШНИ УСМЕНИ ИСПИТ: На овај начин студент може да стекне до 50 поена. Студент иѕвлачи 5 питања из 5 различитих области хигијене. Свако питање се бодује 0-10 поена. 1 МОДУЛ Комунална хигијена, екологија, екотоксикологија активност у току наставе МАКСИМАЛНО ПОЕНА Практични Семинарски рад испит Усмени испит Исхрана Школска хигијена, хигијена рада, ментална хигијена, санитарна хигијена, хигијена у ванредним ситуацијама, општа хигијена Σ КОНСУЛТАТИВНА НАСТАВА: Консултације сеодржавају сваке недеље петком од 12 до 14 сати а могу се заказати и са шефом предмета, проф..др Нелом Ђоновић Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена, да уради семинарски рад, да положи практични испит и да положи завршни усмени испит. број освојених поена оцена

6 ЛИТЕРАТУРА: модул назив уџбеника аутори издавач библиотека Комунална хигијена, екологија, екотоксикологија Исхрана Школска хигијена, хигијена рада, ментална хигијена, санитарна хигијена, хигијена у ванредним ситуацијама, општа хигијена Хигијена Проф. Р. Коцијанчић Медицински факултет Београд Има Хигијена. Хигијена исхране. Проф. Р. Коцијанчић, Проф. Б. Новаковић Медицински факултет Београд, Медицински факултет Нови Сад Хигијена Проф. Р. Коцијанчић Медицински факултет Београд Има Сва предавања налазе се на сајту Факултета медицинских наука: Има

7 ПРОГРАМ: ПРВИ МОДУЛ: ХИГИЈЕНА, ЕКОЛОГИЈА, ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА): УВОД У ЕКОЛОГИЈУ, АТМОСФЕРА, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Увод у екологију Атмосфера (састав, аерополутанси, утицај на здравље) Аерозагађење Јонизујуће зрачење (мерење, извори, утицај на здравље људи, превенција и мере заштите) Домаће и међународне институције Домаће и међународно законодавство Ризици из животне средине штетни по здравље људи Утицај загађеног ваздуха на здравље људи Тровање сумпор-диоксидом Тровање азотовим оксидима Тровање угљен-моноксидом Методологија мерења основних и специфичних загађујућих супстанци у ваздуху Методологија мерења радиоактивности Методологија процене утицаја загађеног ваздуха на здравље људи НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): КЛИМА, МИКРОКЛИМА, БУКА, ВИБРАЦИЈЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Хигијена насења. Клима. Микроклима. Бука. Вибрације. Утицај на здравље Зонирање насеља Основни типови клима на нашем подручју Метеоропатологија Микроклиматски елементи и утицај на здравље, зона комфора и линија комфора Бука (дефиниција, извори, утицај на здравње, мере заштите) Вибрације (дефиниција, извори, утицај на здравње, мере заштите) Осветљеност Методологија испитивања микроклиматских елемената температура, влажност ваздуха, притисак, брзина струјања ваздуха Метродологија мерења буке и вибрација Дозвољени нивои микроклиматских елемената Методологија процене утицаја ових елемената на здравље људи НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): ВОДА ЗА ПИЋЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Вода за пиће (физичко-хемијске и микробиолошке карактеристике), законска регулатива. Значај воде. Начини водоснадбевања и обезбеђивања здравствено исправне воде за пиће Методологија одређивања и мерења свих поиказатеља здравстевне исправности воде за пиће и методологија процене њиховог утицаја на здравље људи

8 Методе за дезинфекцију воде за пиће. Средства за дезинфекцију воде за пиће Здравствени значај воде за пиће Објекти за водоснадбевање Зоне санитарне заштите Поступци за прераду воде за пиће (седиментација, коагулација, аерација, дезинфекција) Здравствена исправност воде за пиће Утицај на здравље НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА): ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Отпадне материје Течни отпад Чврсти отпад Уклањање течног отпада Уклањање чврстог отпада Утицај на здраље Катастар загађивача Законска регулатива Основни принципи прикупљања течног отпада Основни принципи прикупљања чврстог отпада Поступци за прераду и коначно уклањање течног отпада Поступци за прераду и коначно уклањање чврстог отпада Методологија одређивања и мерења физичких, хемијским, микробиолошких и радиолошких поиказатеља хигијенске исправности течног и чврстог отпада и методологија процене њиховог утицаја на здравље људи НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА5 (ПЕТА НЕДЕЉА): ЗЕМЉИШТЕ. ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА. ТРОВАЊА ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Хигијена земљишта Дефиниција, особине и значај земљишта Врсте земљишта, особине и утицај на здравље живог света Механизми загађивања Процедуре унапређеља и заштите земљишта од загађивања Тровања у животној средини Тровања у радној средини Тровања тешким металима (олово, жива, гвожђе, манган, бакар, кадмијум, алуминијум) Тровања пестицидима Тровања органским растварачима Методологија одређивања и мерења физичких, хемијским, микробиолошких и радиолошких поиказатеља хигијенске исправности земљишта и методологија процене њиховог утицаја на здравље људи

9 ДРУГИ МОДУЛ: ИСХРАНА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 ( ШЕСТА НЕДЕЉА): УВОД У ИСХРАНУ. НАМИРНИЦЕ Увод у исхрану. Намирнице Основи варења, апсорпције и метаболизма протеина, угљених хидрата и масти Врсте и значај хранљивих материја (протеини, угљени хидрати, масти, витамини, минералне материје, вода) Одређивање калоријске вредности хране. Одређивање квантитативног и квалитативног састава хране. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): ПРАВИЛНА ИСХРАНА Принципи и препоруке у планирању исхране (дневног оброка) здравих људи. Пирамида исхране Енергетске потребе Компоненте енергетске потрошње Чиниоци од значаја за енергетску потрошњу Препоруке Светске здравствене организације Препоруке ФДА Састављање дневног оброка појединих категорија становника (деце, трудница, дојиља, старих). Мерење базалног метаболизма. Планирање дневног оброка код деце, адолесцената, омладине, трудница, дојиља, спортиста, старих НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): ИСПИТИВАЊЕ ИСХРАНЕ И СТАЊА ИСХРАЊЕНОСТИ, ПОРЕМЕЋАЈИ ИСХРАНЕ, БОЛЕСТИ НЕДОВОЉНЕ ИСХРАНЕ, ГОЈАЗНОСТ. Методологија испитивања исхране и стања ухрањености Најважније болести недовољне исхране Поремећаји исхране, анорексија и булимија Најважније болести преобилне исхране Гојазност (етиологија, генетски чиниоци, чиниоци хране, културни чиниоци, физичка активност, социјални чиниоци, остали чиниоци, лечење гојазности, превенција гојазности). НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): Принципи и начини испитивања исхране Процена исхране и стања ухрањености Функционална и антропометријска испитивања Индекс телесне масе, обим струке, кука, тестови кондиције, снаге и издржљивости. Врсте дијета ДИЈЕТОТЕРАПИЈА Исхрана као мера превенције и лечења масовних хроничних болести и стања Исхрана и хроничне незаразне болести Исхрана и кардиоваскуларне болести Састављање дневног оброка код посебних категорија акутних и хроничних болесника.

10 Исхрана пацијената са дигестивним сметњама Исхрана пацијената са метаболичким сметњама Исхрана и малигне болести Исхрана и поремећај серумских масти Исхрана и дијабетес НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ, СИСТЕМИ КВАЛИТЕТА, КОНТАМИНАЦИЈЕ ХРАНЕ Здравствена безбедност намирница-хране HАCCP и други системи квалитета Основни физички, хемијски, микробиолошки и радиолошки показатељи у области безбедност намирница Утицај на здравље Методологија испитивања основних физичких, хемијских, микробиолошких и радиолошкхи показатеља у области безбедност намирница ТРЕЋИ МОДУЛ: ХИГИЈЕНА РАСТА И РАЗВОЈА, ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА РАДА, ХИГИЈЕНА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ, МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА, САНИТАРНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, ОПШТА ХИГИЈЕНА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 ( ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): ХИГИЈЕНА РАСТА И РАЗВОЈА, ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА Физиологија раста и развоја. Хигијена школске средине (простора и опреме). Хигијенски услови за изградњу школе Хигијенске карактеристике учионице и учила Хигијенски захтеви наставе Најчешће болести и стања деце у школском узрасту, адолесцената и омладине Утицај школске средине на здравље деце и омладине Поремећаји раста и развоја Методологија испитивања услова живота и рада у школској средини (ниво загађења ваздуха, воде, намирница, бука, осветљеност, дистанца, диференца и ср.) НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): ХИГИЈЕНА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ, МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА, ПРЕВЕНЦИЈА СТРЕСА Хигијена објеката за спорт, рекреацију и физичку културу Хигијенски захтеви при изградњи спортских објеката за професионално бављење спортом и рекреацију Хигијенски услови за изградњу спортских објеката у склопу школе Физичка активност и њен утицај на здравље и превенцију болести Методологија праћења хигијенско-санитарних захтева у објектима за спорт, рекреацију и физичку културу. Израда и обрада анкетних упитника Методологија одређивања статистичких показатеља који се користе за процену менталног здравља Стандардизоване скале Алкохолизам, мере превенције

11 Рекреативна физичка активност Тренирање Бављење спортом Значај физичке активности на раст и развој деце Умор, замор, премор Претренираност Утицај спорта на здравље Утицај спортске средине на здравље Ментална хигијена. Стрес Социоекономске болести (алкохолизам, пушење, зависност од психоактивних супстанци) НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): Употреба психоактивних супстанци, мере превенције Пушење, мере превенције ПРЕВЕНЦИЈА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА, САНИТАРНА ХИГИЈЕНА БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ -Интрахоспиталне инфекције. Санитарна хигијена. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и деконтаминација. Стерилизација. Врсте надзора над болничким инфекцијама Хигијенско-санитарни надзор над болничким инфекцијама Методологија извођења дезинфекције, дезинсекције, дератизације и деконтаминације болничке средине, особља и опреме. Методе стерилизације. Методе контроле стерилизације. Методологија хигијенскосанитарног надзора над болничком средином. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА Хигијена у ванредним ситуацијама Исхрана у ванредним ситуацијама Смештај у ванредним ситуацијама Вода за пиће у ванредним ситуацијама Отпадне материје у ванредним ситуацијама Превентивни рад лекара у ванредним ситуацијама Бојни отрови, деконтаминација Биолошки рат Планирање дневног оброка за поједине категорије становништва у ванредној ситуацији. Планирање потреба у води за пиће Планирање смештаја становништва. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): ЖИВОТНА И РАДНА СРЕДИНА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ Методологија процене утицаја фактора ризика из животне средине на здравље људи. Епидемиолошко статистички метод процене утицаја појединих фактора животне средине (воде, ваздуха, буке, отпада,исхране) на појаву хроничних незаразних болести Хигијена рада Утицај радне средине на здравље Пнеумокониозе-силикоза, антракоза, бисиноза Клиничко-токскиколошке методе Експерименталне методе Општа хигијена Претраживање база података Процена утицаја различитих факрота из животне средине на здравље људи Хигијенско-санитарни минимум Народно здравље Промоција здравља и здравствено васпитање Санитарна инспекција Рекапитулација знања

12 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА САЛА 8. СПРАТ КЦ СРЕДА РАСПОРЕД ВЕЖБИ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПЕТАК

13 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА I модул недеља место тип назив методске јединице наставник 1 1 САЛА 8. СПРАТ КЦ П УВОД У ЕКОЛОГИЈУ, АТМОСФЕРА, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Проф. Др Нела Ђоновић 1 1 ИЗЈЗ В 1 2 САЛА 8. СПРАТ КЦ П КЛИМА, МИКРОКЛИМА, БУКА, ВИБРАЦИЈЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Проф. Др Нела Ђоновић 1 2 ИЗЈЗ В 1 3 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ВОДА ЗА ПИЋЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Проф. Др Нела Ђоновић 1 3 ИЗЈЗ В 1 4 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ОТПАДНЕ МАТЕРИЈЕ, УТИЦАЈ НА ЗДРАВЉЕ Проф. Др Нела Ђоновић 1 4 ИЗЈЗ В 1 5 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ЗЕМЉИШТЕ. ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА. ТРОВАЊА ИЗ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Проф. Др Нела Ђоновић 1 5 ИЗЈЗ В 2 6 САЛА 8. СПРАТ КЦ П УВОД У ИСХРАНУ. НАМИРНИЦЕ Проф. Др Нела Ђоновић 2 6 ИЗЈЗ В 2 7 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ПРАВИЛНА ИСХРАНА Проф. Др Нела Ђоновић 2 7 ИЗЈЗ В 2 8 САЛА 8. СПРАТ КЦ П 2 8 ИЗЈЗ В ИСПИТИВАЊЕ ИСХРАНЕ И СТАЊА ИСХРАЊЕНОСТИ, ПОРЕМЕЋАЈИ ИСХРАНЕ, БОЛЕСТИ НЕДОВОЉНЕ ИСХРАНЕ, ГОЈАЗНОСТ. Проф. Др Нела Ђоновић 2 9 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ДИЈЕТОТЕРАПИЈА Проф. Др Нела Ђоновић

14 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ ИНТЕРНА МЕДИЦИНА I модул недеља место тип назив методске јединице наставник 2 9 ИЗЈЗ В 2 10 САЛА 8. СПРАТ КЦ П 2 10 ИЗЈЗ В ЗДРАВСТВЕНА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ, СИСТЕМИ КВАЛИТЕТА, КОНТАМИНАЦИЈЕ ХРАНЕ Проф. Др Нела Ђоновић 3 11 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ХИГИЈЕНА РАСТА И РАЗВОЈА, ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА Проф. Др Нела Ђоновић 3 11 ИЗЈЗ В 3 12 САЛА 8. СПРАТ КЦ П 3 12 ИЗЈЗ В ХИГИЈЕНА СПОРТА И ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ, МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА, ПРЕВЕНЦИЈА СТРЕСА Проф. Др Нела Ђоновић 3 13 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ПРЕВЕНЦИЈА БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА, САНИТАРНА ХИГИЈЕНА Проф. Др Нела Ђоновић 3 13 ИЗЈЗ В 3 14 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА Проф. Др Нела Ђоновић 3 14 ИЗЈЗ В 3 15 САЛА 8. СПРАТ КЦ П ЖИВОТНА И РАДНА СРЕДИНА И ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЗДРАВЉЕ Проф. Др Нела Ђоновић 3 15 ИЗЈЗ В

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аероза

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аероза ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ХИГИЈЕНЕ И ЕКОЛОГИЈЕ КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА 1.Атмосфера-биолошке карактеристике и значај за здравље 2. Природни и вештачки извори аерозагађења 3.Аеројонизација-карактеристике, биолошки и

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље,

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, Прокупље, ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ПРОГРАМ НAСТАВЕ ( ЕСПБ) Одсек: Прехрамбена технологија, Сточарство; Година студија: III; Семестар: V; Фонд часова: 2+1; Школска година: 201/201 Недеља 1. 04.1 1 18.1 Редни

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За

На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. За На основу члана 23. став 10. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 90/17) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ; НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: Кулинарски техничар (I РАЗРЕД) 1. Опште карактеристике и значај бак

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ; НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: Кулинарски техничар (I РАЗРЕД) 1. Опште карактеристике и значај бак ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ; НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Биологија ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ: Кулинарски техничар (I РАЗРЕД) 1. Опште карактеристике и значај бактерија 2. Грађа, умножавање и значај вируса 3. Грађа

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ Школска 2007/2008

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  Школска 2007/2008 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИП6: ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА Школске 2017/2018 и 2018/19 (II, III, IV семестар) ИП6 : ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА

Више

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc

Microsoft Word - Medjunarodni propisi o kvalitetu i bezbjednosti hrane.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Наставни план студијског програма Студијски програм: ПPЕХРАМБЕНО ИНЖЕЊЕРСТВО Модули: Прехрамбене технологије намирница биљног поријекла Прехрамбене технологије намирница животињског

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ Школска 2007/2008

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ  Школска 2007/2008 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА АКАДЕМСКЕ ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ ИП6: ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА Школске 2018/2019 и 2019/2020 (II, III, IV семестар) ИП6 : ПРЕВЕНТИВНА МЕДИЦИНА

Више

Е. тест ПРАВИЛНА ИСХРАНА 1. Када настаје стабилна телесна маса? а. када је енергетски унос једнак енергетској потрошњи б. када је енергетска потрошња

Е. тест ПРАВИЛНА ИСХРАНА 1. Када настаје стабилна телесна маса? а. када је енергетски унос једнак енергетској потрошњи б. када је енергетска потрошња Е. тест ПРАВИЛНА ИСХРАНА 1. Када настаје стабилна телесна маса? а. када је енергетски унос једнак енергетској потрошњи б. када је енергетска потрошња веће од енергетског уноса ц. када је енергетски унос

Више

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3.

1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. 1. Закон о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» бр. 129/2007 и 83/14-други Закон) 2. Закон о државној управи (79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/14) 3. Закон о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр.

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK O GV AK AM cir.doc На основу чл. 38.став 1. и чл. 47.став 3. Закона о заштити ваздуха («Службени гласник Републике Српске», број: 53/02) И члана 58. Закона о министарствима («Сл. гласник Републике Српске», бр. 70/02) министар

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Tvrtka prijatelj zdravlja Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats

Tvrtka prijatelj zdravlja   Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats Tvrtka prijatelj zdravlja www.strukturnifondovi.hr Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta:

Више

Медицински факултет

Медицински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МАСТЕР ИСХРАНЕ И СУПЛЕМЕНТАЦИЈЕ Распоред предмета по семестрима и годинама студија за мастер академске студије (МАС) Р.бр. Шифра

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Đuričin,

Више

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god.

Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. Prim. mr sci med dr Radmila Jovanović spec.higijene subspec.ishrane PROGRAM JAVNO - ZDRAVSTVENE KONTROLE U PREDŠKOLSKIM I ŠKOLSKIM OBJEKTIMA 2017.god. CILJEVI CILJ OSNOVNI CILJ Očuvanje i unapređenje zdravlja

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више