SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 12"

Транскрипт

1 SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 156. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata Sveučilišta o upisnim kvotama u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. od 26. ožujka godine (KLASA: /19-06/9, URBROJ: ) raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH, INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA TE PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020. Pregled svih studijskih programa na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na koje se kandidati mogu prijaviti za upis u I. godinu studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na mrežnim stranicama O P Ć I D I O N A T J E Č A J A Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. I. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE putem NISpVU sustava Prijave za upis na studijske programe i izbor studijskih programa vrši se elektronički, putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) odnosno mrežne stranice Upute o postupku elektroničkih prijava studijskih programa nalaze se na mrežnoj stranici i

2 1.1. Državna matura kao uvjet upisa na studij Kandidati koji završavaju srednju školu ili su je završili i kasnije obvezni su položiti ispite državne mature kako bi prijavili željene studije. Kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu prije godine odnosno prije uvođenja državne mature nisu obvezni položiti ispite državne mature u svrhu upisa na studij, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo ocjenama koje su stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja, posebnim postignućima i rezultatima dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje provode pojedina visoka učilišta. Iznimno, ako visoko učilište u sklopu svojih uvjeta za upis na studijski program zahtijeva prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i/ili praga na ispitima državne mature, potrebno je položiti tražene ispite državne mature. Detaljnije informacije dostupne su na mrežnim stranicama Krajnji rokovi za elektroničku prijavu studijskih programa u sustavu NISpVU Ljetni rok - do 15. srpnja (do 15:59 sati) ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište. Jesenski rok - od 24. srpnja do 17. rujna (do 15:59 sati) ili do ranijeg roka kojeg odredi visoko učilište. Zbog specifičnosti nekih studijskih programa jedan od uvjeta za upis na studij može biti dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (PZVS) potrebnih za uspješno studiranje na tom studijskom programu. Visoka učilišta provode postupak dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti pa je osim elektroničke prijave studijskog programa u NISpVU, prijavu potrebno podnijeti i izravno visokom učilištu. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina ljetni/jesenski rok 1. ljetni rok 2. ljetni rok jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu 17. svibnja lipnja rujna Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN: HR s naznakom Test psihomotorike upute na web stranici Fakulteta. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti ljetni/jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu Kineziologija ljetni rok jesenski rok 17. lipnja rujna Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 700,00 kn (preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija) uplaćenih na IBAN: HR s naznakom troškovi dodatne provjere ". Filozofski fakultet ljetni/jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij Psihologija ljetni rok jesenski rok 3. lipnja kolovoza 2019.

3 Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 150,00 kn uplaćenih na IBAN: HR s naznakom troškovi provjere dodatnih sposobnosti - psihologija". Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam ljetni/jesenski rok ljetni rok jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu 10. lipnja rujna Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 350,00 kn uplaćenih na IBAN: HR s naznakom troškovi dodatne provjere ". Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu ljetni/jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu Filozofsko-teološki studij ljetni rok jesenski rok 28. lipnja rujna Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 100,00 kn uplaćenih na IBAN: HR Pravni fakultet Osijek ljetni/jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad ljetni rok jesenski rok 11. lipnja rujna Kandidati su obvezni s prijavom dostaviti Fakultetu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR s naznakom troškovi dodatne provjere". Akademija za umjetnost i kulturu Glazbena pedagogija Klavir Pjevanje Likovna kultura Gluma i lutkarstvo Kompozicija Teorija muzike Gitara Tambure ljetni/jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok ljetni rok jesenski rok Zadnji dan prijave visokom učilištu 12. lipnja rujna srpnja rujna lipnja rujna lipnja kolovoza lipnja kolovoza srpnja rujna srpnja rujna srpnja rujna srpnja rujna 2019.

4 Kandidati su obvezni dostaviti Akademiji potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN: HR s naznakom "za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti ". Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav NISpVU unosi znanstvenonastavna/umjetničko-nastavna sastavnica. Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studijski program. II. PRIJAVE ZA UPISE NA STUDIJE za kandidate starije od 25 godina Prijave za kandidate starije od 25 godina podnose se izravno znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama koje su utvrdile broj mjesta za upis na određene studijske programe na koja se mogu upisati na temelju razredbenog postupka/ispita kojeg provodi znanstvenonastavna/umjetničko-nastavna sastavnica (više u posebnom dijelu natječaja) Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 25 godina (prilažu se visokom učilištu): 1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-građani. 2. Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-izvadak iz MR generiran iz sustava e- Građani. 3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi). 4. Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN visokog učilišta uz naznaku za razredbeni postupak. Trošak razredbenog postupka iznosi 300,00 kn. Broj IBAN-a i poziv na broj vidjeti u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim stranicama visokog učilišta. 5. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb ( tel.: +385 (1) ). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb ( tel (1) ). 6. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kanditati koji imaju ovaj status) 1.2. Upisi kandidata starijih od 25 godina Rokovi za upis kandidata starijih od 25 godina koji su ostvarili pravo upisa i popis dokumenata koje su kandidati dužni priložiti prilikom upisa navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama visokog učilišta.

5 III. UPISNA MJESTA KLASA: /19-06/9 URBROJ: Osijek, 26. ožujka Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine" broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 60/15 OUSRH i 131/17), članka 64. stavka 1. podstavka 4. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i članku 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 5. sjednici u akademskoj godini 2018./2019. održanoj 26. ožujka godine pod točkom 5. dnevnog reda donio je sljedeću ODLUKU o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. I. Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. kako slijedi: broj upisnih mjesta na redovitim studijima za državljane RH i državljane država članica EU broj upisnih mjesta na redovitim studijima za strane državljane broj upisnih mjesta za izvanredne studije. Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj ranglisti, do ispunjenja upisnih kvota. II. (1) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 9. svibnja godine pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju: hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine

6 djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 148/13), u daljnjem tekstu: Zakon, djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona, djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona. (2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis. (3) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka (1) i (2) ove točke: Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva). Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave. Kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. Kandidati iz stavka (1), alineja 5., 6. i 7. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada. Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH. (4) Kandidati iz stavaka (1) i (2) ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar upisne kvote upisat će se izvan kvote do ispunjenja kapaciteta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata. III. Strani državljani stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora. IV. U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane na njih se mogu upisati državljani RH/EU uz prethodnu suglasnost Sveučilišta na temelju zahtjeva znanstveno/umjetničkonastavne sastavnice.

7 V. Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Odluke. VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj godini 2019./2020. REKTOR Prof. dr. sc. Vlado Guberac

8 Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te na preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2018./2019. na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku utvrđen je Odlukom Senata Sveučilišta od 26. ožujka godine (KLASA: /19-06/9, URBROJ: ) Upisna mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te na preddiplomske stručne studije u akademskoj godini 2019./2020. Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij Redov iti studen ti UPISNA MJESTA Izvanre dni studenti Strani državlj ani UKUPNO A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI ODJEL ZA BIOLOGIJU Preddiplomski sveučilišni studij Biologija ODJEL ZA FIZIKU Preddiplomski sveučilišni studij Fizika ODJEL ZA KEMIJU Preddiplomski sveučilišni studij Kemija ODJEL ZA MATEMATIKU Preddiplomski sveučilišni studij Matematika Preddiplomski sveučilišni studij Matematika i računarstvo PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika i informacijska tehnologija Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjer: opći Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam STROJARSKI FAKULTET Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

9 Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Pregradi Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Novoj Gradiški Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica MEDICINSKI FAKULTET Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij Redov iti studen ti UPISNA MJESTA Izvanre dni studenti Strani državlj ani UKUPNO A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjer: Agroekonomika Bilinogojstvo Mehanizacija Zootehnika Hortikultura PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI EKONOMSKI FAKULTET Preddiplomski sveučilišni studij Financijski menadžment Preddiplomski studij Marketing Preddiplomski studij Menadžment Preddiplomski studij Poduzetništvo Preddiplomski studij Poslovna informatika Preddiplomski studij Ekonomska politika i regionalni razvitak PRAVNI FAKULTET Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad PODRUČJE DRUŠTVENIH I HUMANISTIČKIH ZNANOSTI FILOZOFSKI FAKULTET Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studiji

10 Hrvatski jezik i književnost Informatologija Njemački jezik i književnost Psihologija Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studiji Sociologija - Pedagogija Sociologija - Engleski jezik i književnost Sociologija - Filozofija Sociologija - Povijest Sociologija - Hrvatski jezik i književnost Povijest - Filozofija Engleski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost Mađarski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij Redov iti studen ti UPISNA MJESTA Izvanre dni studenti Strani državlj ani UKUPNO A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost - Povijest Pedagogija - Povijest Mađarski jezik i književnost - Engleski jezik i književnost Engleski jezik i književnost - Filozofija Mađarski jezik i književnost - Povijest Engleski jezik i književnost - Pedagogija Engleski jezik i književnost - Povijest Filozofija - Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost - Pedagogija Mađarski jezik i književnost - Pedagogija Njemački jezik i književnost - Pedagogija KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Filozofsko-teološki studij INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek* Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod*

11 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Osijek Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij, Slavonski Brod Preddiplomski sveučilišni studij Kineziologija UMJETNIČKO/ZNANSTVENO PODRUČJE AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU Preddiplomski studij Glume i lutkarstva Preddiplomski studij Kazališno oblikovanje Preddiplomski studij Kompozicija s teorijom muzike; smjerovi: Kompozicija Teorija muzike Preddiplomski Studij Žičani instrumenti; smjerovi: Gitara Tambure Preddiplomski studij Klavir Preddiplomski studij Likovna kultura Preddiplomski studij Glazbena pedagogija

12 Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij Redov iti studen ti UPISNA MJESTA Izvanre dni studenti Strani državlj ani UKUPNO A. PREDDIPLOMSKI I INTEGRIRANI SVEUČILIŠNI STUDIJI Preddiplomski studij Pjevanje Preddiplomski sveučilišni studij Kultura, mediji i menadžment Ukupno preddiplomski i integrirani sveučilišni studiji B. PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika; smjerovi: Informatika Elektroenergetika Automatika Preddiplomski stručni studij Računarstvo GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo stručni studij Zootehnika DRUŠTVENE ZNANOSTI EKONOMSKI FAKULTET Preddiplomski stručni studij Trgovina preddiplomski stručni studij Računovodstvo PRAVNI FAKULTET Preddiplomski stručni Upravni studij Ukupno preddiplomski stručni studiji SVEUKUPNO-SVEUČILIŠTE U OSIJEKU *Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Osijek (izvanredni) će se izvoditi ako se popuni kvota *Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja, Slavonski Brod (izvanredni) će se izvoditi ako se popuni kvota

13 UPISNE KVOTE ZA STUDENTE STARIJE OD 25 GODINA 1. REDOVITI STUDENTI Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij UPISNA MJESTA EKONOMSKI FAKULTET 5 Preddiplomski sveučilišni studiji 5 GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK 3 Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo 3 ODJEL ZA BIOLOGIJU 5 Preddiplomski sveučilišni studij Biologija 5 FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 15 Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi: 10 Agroekonomika 2 Bilinogojstvo 2 Mehanizacija 2 Zootehnika 2 Hortikultura 2 Preddiplomski stručni studiji 5 stručni studij Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo 3 stručni studij Zootehnika 2 PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 5 Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija 5 AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU 2 Preddiplomski studij Glume i lutkarstva 1 Preddiplomski studij Likovna kultura 1 SVEUČILIŠTE - UKUPNO REDOVITI STARIJI OD 25 GODINA 35

14 2. IZVANREDNI STUDENTI Znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica/studij UPISNA MJESTA EKONOMSKI FAKULTET 20 Preddiplomski sveučilišni studiji 20 Preddiplomski stručni studiji 0 Računovodstvo 0 Trgovina 0 FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO 20 Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - dislocirani studij u Pregradi 20 FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 10 Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Osijek 5 Preddiplomski Rani i predškolski odgoj i obrazovanje Slavonski Brod 5 FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 25 Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda; smjerovi: 25 Agroekonomika 5 Bilinogojstvo 5 Mehanizacija 5 Zootehnika 5 Hortikultura 5 PRAVNI FAKULTET 45 Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo 20 Preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad 10 Preddiplomski stručni Upravni studij 15 SVEUČILIŠTE - UKUPNO IZVANREDNI STARIJI OD 25 GODINA 120

15 IV. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA) I. Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2019./2020. na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi: a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija Kineziologije) te za studije Matematike, b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Fizike i Kineziologije, c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije. Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2019./2020. po prvi puta upisuju 1. godinu studija u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 2019./2020. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija. Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij. Za odgovarajući studij plaćaju ,00 kn za preddiplomski sveučilišni studij Dentalna medicina. Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij u odgovarajućem znanstvenom odnosno umjetničkom području. Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH i u akademskoj godini 2019./2020. upisuje I. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta.

16 V. UPISI Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe kandidat će se naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta i na kojem ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan. Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 15. srpnja nakon 16:00 sati, a za jesenski rok 17. rujna godine. Jednom objavljene konačne rang-liste su nepromjenjive. Nakon objave konačnih rang-lista kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se na taj studijski program upiše. Nakon ostvarenog prava upisa, za daljnje informacije o samom upisu na željeni studij potrebno je obratiti se izravno visokome učilištu ili pogledati na mrežnoj stranici visokog učilišta. 2. UPISNI ROKOVI Rokovi upisa na pojedine studijske programe navedeni su u POSEBNOM DIJELU OVOG NATJEČAJA i na mrežnim stranicama znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 3. TROŠKOVI UPISA Znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku naplaćuju troškove upisa i upisnih materijala sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke Senata Sveučilišta o posebnim naknadama od 4. travnja godine (KLASA: /18-06/6, URBROJ: ) i to: sastavnice koje koriste indeks 450,00 kn i sastavnice koje koriste e-indeks 300,00 kn + 30,00 kn projekti Studentskog zbora Sveučilišta. 4. DOKUMENTI ZA UPIS Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente: - Jedna fotografija veličine 4x6 cm - Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid). - Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata. - Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu izvanredni student ili stranac. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN visokog učilišta (broj IBAN-a vidi u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA). - Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 480,00 kn za sastavnice koje koriste indeks, odnosno 330,00 kn za sastavnice koje koriste e-indeks uplaćenih na IBAN visokog učilišta.

17 - Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju (OIB-u) kojeg izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek, Županijska 4, Osijek. Napomena: Kandidati trebaju provjeriti u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama visokog učilišta traže li se za upis dodatni dokumenti. OBAVIJESTI ZA KANDIDATE STRANE DRŽAVLJANE Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj kao i državljani RH. Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na studije sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita državne mature, ali za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište. P O S E B N I D I O N A T J E Č A J A PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 1. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA, Osijek, Kneza Trpimira 2b, tel. 031/ ; URL: IBAN: HR Upisi Upis na preddiplomske sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije će se provoditi u - ljetnom roku 17. srpnja jesenskom roku 20. rujna Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi FERIT-a i URL: Informacije o studijskim programima preddiplomskih studija i stručnog studija Fakulteta nalaze se na web-stranicama:

18 2. GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK, Osijek, Vladimira Preloga 3, tel. 031/ , tel. 031/ , fax: 031/ ,URL: IBAN: HR Upisi Upisi na preddiplomske sveučilišne studije i preddiplomski stručni studij Građevinskog i arhitektonskog fakulteta će se provoditi u ljetnom roku: srpnja preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo srpnja preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam jesenskom roku: - preddiplomski stručni (redoviti) studij Građevinarstvo rujna svi preddiplomski studiji Upisi će se provoditi u prostorijama Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira Preloga 3. Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira Preloga 3, osobno, telefonom na brojeve: 031/ i 031/ i na UPIS KANDIDATA STARIJIH OD 25 GODINA 1.1. Prijave za razredbeni postupak Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva: upisna kvota - 3 studenta Na studij se mogu prijaviti osobe starije od 25 godina koje imaju završenu četverogodišnju srednju školu, a nisu polagale državnu maturu. Prijave za razredbeni postupak se primaju od 04. do 06. rujna Prijava za razredbeni postupak podnosi se na posebnoj tiskanici koja se podiže u Uredu za studente ili na mrežnoj stranici Fakulteta Radno vrijeme Ureda od sati.

19 Uz prijavne obrasce kandidati moraju priložiti dokumente navedene na obrascu Razredbeni postupak Izbor kandidata za upis na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstva obavlja se putem razredbenog postupka, koji obuhvaća sve kandidate i sastoji se od: 1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi - opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura) - vrednovanja uspjeha iz predmeta: Matematika i Fizika Kandidati na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti najviše 65 bodova. 2. Provjera znanja putem pismenog testa Kandidati na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 135 bodova. Kandidat može po svim osnovama vrednovanja ostvariti maksimalno 200 bodova. Razredbeni ispit će se održati ukoliko se prijavi više kandidata od utvrđene kvote. Razredbeni ispit će se održati 12. rujna godine u 9.00 sati, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek. u prostorijama Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit navedenog dana u sati. Na ispit treba donijeti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), bez koje se ne može pristupiti razredbenom ispitu. Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Matematika i Fizika. Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni 17. rujna godine na mrežnoj stranici Fakulteta i oglasnoj ploči. 3. Upisi Upisi će se provoditi 20. rujna Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, Vladimira Preloga 3, osobno, telefonom na brojeve: 031/ i 031/ i na

20 3. STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU, Slavonski Brod, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, tel. 035/ , URL: IBAN: HR Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu će se provoditi u - ljetnom roku 16. i 17. srpnja jesenskom roku 18. rujna srpnja PLASMAN NA RANG LISTI VRIJEME UPISA ,00 h ,00 h ,00 h ,00 h 17. srpnja PLASMAN NA RANG LISTI VRIJEME UPISA ,00 h ,00 h i izvanredni studenti 10,00 h ,00 h Potrebna dokumentacija: Svjedodžba ili Potvrda o položenoj državnoj maturi (original i preslika) Osobna iskaznica (preslika) 1 fotografija (4x6 cm) u boji dokaz o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn (upisni materijali, studentska iskaznica, osiguranje, projekti Studentskog zbora) na IBAN Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu HR , poziv na broj 183, opis plaćanja: troškovi upisa Ukoliko Potvrda o položenoj državnoj maturi kandidatu nije uručena do trenutka upisa, može ju dostaviti u rujnu.

21 1. Obavijesti 1. REDOVITI STUDENTI koji su prethodno bili upisani kao redoviti studenti na nekom drugom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj uz plaćanje troškova upisa plaćaju i participaciju u troškovima studija (školarinu) za I. godinu studija u iznosu od 7.370,00 kuna. 2. IZVANREDNI STUDENTI uz plaćanje troškova upisa plaćaju i participaciju u troškovima studija (školarinu) za I. godinu studija u iznosu od 7.370,00 kuna. 3. Pristupnici koji ne iskoriste pravo na upis u roku u kojem su ga stekli i ne pristupe upisima u zakazane dane, 16. i 17. srpnja gube pravo upisa na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Obavijesti Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu biti će dostupne na web stranici Fakulteta i u Uredu za studente na telefon 035/ Informacije o uvjetima upisa, dužini trajanja studija, sadržaju studijskog programa i kriterijima izbora pristupnika dostupne su na web stranici Fakulteta. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA 4. FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO, Osijek, Crkvena 21, tel.: 031/ ; fax: 031/ ; URL: IBAN: HR (Addiko bank d.d. Zagreb) Upisi će se provoditi za INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE Upisi - ljetni rok 19. i 20. srpnja od 9.00 do sati - jesenski rok 20. rujna od 9.00 do sati

22 Obavijesti Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Dentalne medicine na telefon 031/ ili 031/ Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti. Prijave Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je za: - 1. ljetni rok 17. svibnja ljetni rok 27. lipnja jesenski rok 5. rujna Kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na broj žiro-računa IBAN HR Termin održavanja dodatne provjere je u: - 1. ljetnom roku 25. svibnja ljetnom roku 29. lipnja jesenskom roku 07. rujna Rezultati dodatne provjere objavit će se za: - 1. ljetni rok 28. svibnja ljetni rok 02. srpnja jesenski rok 10. rujna na oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta, te na stranici Obavijesti Sve obavijesti o prijavama za test psihomotorike, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i upisima mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Dentalne medicine, na telefon 031/ ili 031/ Bitno je redovito pratiti internet stranice Fakulteta ( i PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO OSIJEK Upisi - ljetni rok 16. i 17. srpnja od 9.00 do sati - jesenski rok 18. rujna od 9.00 do sati

23 Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Sestrinstvo, na telefon 031/ PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u : - ljetnom roku 18. i 19. srpnja od 9.00 do sati. - jesenskom roku 20. rujna od 9.00 do sati. UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA 1. Uvjeti upisa Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, dislocirani studij u Pregradi: upisna kvota - 25 izvanrednih studenata. Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje školarine) u iznosu od 9.240,00 kn. Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu četverogodišnju srednju medicinsku školu bez obveze polaganje državne mature i stariji su od 25 godina. 2. Prijave za razredbeni postupak Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10E, Osijek) ili osobno u Ured za studente, Cara Hadrijana 10E, prvi kat (soba K-10), od 1. do 5. srpnja godine, svakodnevno u uredovno radno vrijeme (od 7.30 do sati). Dokumenti potrebni za prijavu: Obrazac prijave za upis koji se može preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta ( Obrazac za prijavu (.doc) - Obrazac za prijavu (.pdf) Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi koja ih je izdala). Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb ( tel.: +385 (1) ).

24 Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb ( tel (1) ). Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status). 3. Razredbeni postupak Razredbeni postupak se sastoji od: vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole dodatne provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijski razgovor) će se održati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dana 9. srpnja godine pred Povjerenstvom. Raspored održavanja motivacijskog razgovora će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta ( nakon završetka prijave. Rezultati motivacijskog razgovora biti će objavljeni 11. srpnja godine na mrežnim stranicama Fakulteta ( 4. Rezultati razredbenog postupka Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta ( 12. srpnja godine. 5. Upisi Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se dana 18. i 19. srpnja u Uredu za studente, zgrada Srednje škole u Pregradi, Stjepana Škreblina bb, Pregrada, u vremenu od 9.00 do sati. Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Sestrinstvo u Pregradi, na telefon 049/ PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠKI Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u: - ljetnom roku 18. i 19. srpnja od 9.00 do sati. - jesenskom roku 20. rujna od 9.00 do sati.

25 Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija sestrinstva u Novoj Gradiški, na telefon 091/ ili na mail: PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI Upisi za kandidate koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi u: - ljetnom roku 17. i 18. srpnja od 9.00 do sati. - jesenskom roku 20. rujna od 9.00 do sati. Obavijesti Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, referadi studija Fizioterapija, na telefon 091/ ili na mail: 5. MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, Osijek, Cara Hadrijana 10E, tel. 031/ ; fax: 031/ ; URL: IBAN HR INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA Upisi kandidata na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicina, prema rang listi objavljanoj putem NISpVU sustava, provodit će se u: - ljetnom roku: 18. i 19. srpnja jesenskom roku: 23. rujna Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja godine, odnosno 19. rujna godine na mrežnoj stranici: Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. Obavijesti Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/ i na mrežnoj stranici:

26 PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA Upisi kandidata na preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika, prema rang listi objavljanoj putem NISpVU sustava, provodit će se u: - ljetnom roku: 17. srpnja jesenskom roku: 23. rujna Detaljan raspored upisa bit će objavljen 16. srpnja godine, odnosno 19. rujna 2019.na mrežnoj stranici: Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. Obavijesti Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na telefon 031/ i na mrežnoj stranici: PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 6. FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK, Osijek, Vladimira Preloga 1, tel. 031/ , faks 031/ ; URL: IBAN: HR Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika i preddiplomske stručne studije: Bilinogojstvo smjer ratarstvo i Zootehnika će se provoditi u - ljetnom roku od 16. do 19. srpnja jesenskom roku od 19. do 20. rujna u vremenu od 9.00 do sati, u prostorima Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek.

27 UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije godine, a koje do uključivo 30. rujna navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija u statusu redovitog studenta, prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis i u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u statusu izvanrednog studenta. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 10 studenata za redoviti studij i 25 studenata za izvanredni studij. Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog stručnog studija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za osobe starije od 25 godina je 5 studenata za redoviti studij. Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provođenje razredbenog postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom ispitu. Razredbeni postupak a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika (40 bodova), Kemija (40 bodova) i Biologija (40 bodova) koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole. Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova. b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz matematike, kemije i biologije, kandidat može ostvariti najviše 120 bodova, od toga 40 bodova iz kemije, 40 bodova iz matematike i 40 bodova iz biologije. Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz matematike, kemije i biologije, odnosno 8 bodova iz matematike, 8 bodova iz kemije i 8 bodova iz biologije. Kandidati koji su bili upisani na dodiplomski studij izvan biotehničkog znanstvenog područja, a nisu ga završili, uz uvjet da su položili module koji obuhvaćaju područje Kemije i Biologije, koje se vrednuje na razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno biologije Troškove razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kuna snose sami kandidati. Prijave za razredbeni postupak Prijave za razredbeni postupak se primaju: - od 1. do 5. srpnja za ljetni upisni rok. - od 10. do 13. rujna za jesenski upisni rok.

28 Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Vladimira Preloga 1, Osijek u vremenu h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom za natječaj za upis. Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti: 1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika). Priznaje se e-domovnica generirana iz sustava e-građani. 2. Izvod iz matične knjige rođenih. Priznaje se e-izvadak iz MR generiran iz sustava e-građani. 3. Izvornik (original) rodnog lista, preslika ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e- Građani 4.Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena preslika svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 5.Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn na IBAN: HR , Addiko Bank d.d. (Opis plaćanja: razredbeni postupak ; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata) 6. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb ( tel.: +385 (1) ). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb ( tel (1) ). 7. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu kandidati koji imaju ovaj status). Razredbeni ispit Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek za: - ljetni upisni rok srpnja u 9.00 sati. - jesenski upisni rok rujna u 9.00 sati. Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije. Objava rezultata i upisi Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će objavljeni 11. srpnja 2019., odnosno 17. rujna na mrežnoj stranici

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Zagrebačka 30 52100 PULA Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 71. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i članka 5. Pravilnika

Више

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku Red. broj Slobodna mjesta u rujanskom upisnom roku za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020. godini Naziv studija PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI I. Upisne kvote Redoviti Studenti

Више

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-zaupis/upisi-20192020/

Више

Microsoft Word - Natječaj za upis u prvu godinu_2019._2020.docx

Microsoft Word - Natječaj za upis u prvu godinu_2019._2020.docx Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin 104. brigade 3 42000 Varaždin Sveučilišni centar Koprivnica Trg dr. Žarka Dolinara 1 48000 Koprivnica www.unin.hr Temeljem čl. 77. Zakonaa o znanstvenoj djelatnosti

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 112-01/19-01/03 URBROJ: 2198-1-79-10-19-04 Zadar, 18. travnja 2019. Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno

Више

Microsoft Word - NATJECAJ za 2014_2015 DIPLOMSKI __

Microsoft Word - NATJECAJ za 2014_2015 DIPLOMSKI __ SVEUČILIŠTE U RIJECI raspisuje NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu diplomskih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u 2014./2015. akademskoj godini Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video

Више

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA:

DOKUMENTI ZA OSTVARIVANJE DODATNIH BODOVA: POJAŠNJENJA I DOKUMENTI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE BODOVA Studentski centar Rijeka u ovom dokumentu detaljnije objašnjava određene članke Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata

Више

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL:   Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: http://www.tvz.hr Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH,

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. IV. gimnazija Zagreb, Ulica Žarka Dolinara 9; http://www.gimnazija-cetvrta-zg.skole.hr/; centrala: 01/66 77 188; tajništvo

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva riječka hrvatska gimnazija Rijeka, Frana Kurelca 1; www.prhg.hr; tajništvo: 051/339115; ravnatelj: 051/339115; računovodstvo:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2133/ Ozalj, 8. rujna god. Na temelju

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2133/ Ozalj, 8. rujna god. Na temelju REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD OZALJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: 604-02/16-01/01 URBROJ: 2133/05-01-16-1 Ozalj, 8. rujna 2016. god. Na temelju članka 33. Statuta Grada Ozlja (''Službeni glasnik''

Више

Microsoft Word - Informacije verzija za PDF.doc

Microsoft Word - Informacije verzija za PDF.doc REPUBLIKA HRVATSKA SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET I N F O R M A C I J E O UVJETIMA UPISA U 1. GODINU REDOVNIH PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA AKADEMSKE GODINE 2019./2020. RIJEKA, SVIBANJ

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/58 URBROJ: 238/ Poljanica Bistranska, 20. rujna 20

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/58 URBROJ: 238/ Poljanica Bistranska, 20. rujna 20 REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 021-01/17-01/58 URBROJ: 238/02-01-17-01 Poljanica Bistranska, 20. rujna 2017. god. Na temelju članka 32. Statuta Općine Bistra

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR 4

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2013./2014.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola

Више

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. Ankica Nježić, pomoćnica ministra Zagreb, veljača 2013. 1 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE Glavni i ključni

Више

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pr

Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pr Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje NN 63/19 (dalje u tekstu: Pravilnik) Sveučilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJEKA,

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; www.gimnazija-varazdin.hr; centrala: 042/302-122; tajništvo: 042/302-121;

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnos

S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnos S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03,

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin,

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij - klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Pazinski kolegij klasična gimnazija Pazin s pravom javnosti Pazin, J. DOBRILE 6; ; centrala: 052/624505; tajništvo: 052/624505;

Више

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11 Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a u svezi s Pravilnikom

Више

Srednje škole i učenički domovi Požeško-slavonske županije na temelju članka 22

Srednje škole i učenički domovi Požeško-slavonske županije na temelju članka 22 Na temelju članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14- RUSRH, 152/2014, 07/17), Pravilnika

Више

Slide 1

Slide 1 DESETA DRŽAVNA MATURA POČETAK LJETNOGA ROKA ŠKOLSKE GODINE 2018./2019. Ivana Katavić, ravnateljica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Zlatko Zadelj, načelnik Odjela za organizaciju i

Више

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11

Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11 Na temelju članka 22. stavak 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.), a u svezi s Pravilnikom

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

Microsoft Word - HIK_natjec̄aj_KOS̄ARKA_IV. grupa.docx

Microsoft Word - HIK_natjecÌ„aj_KOSÌ„ARKA_IV. grupa.docx NATJEČAJ Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 7. redovnoj sjednici dana 18. travnja 2017. godine donijelo je odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika u program

Више

Temeljem članka 29

Temeljem članka 29 Temeljem članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11. i 4/18.) tajnik Osječko-baranjske županije, raspisuje

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe

Državna matura 2010./2011. i prijave za upis na studijske programe Prijave ispita državne mature 2018./2019. i prijave za upis na studijske programe Ispitna koordinatorica: Gordana Erić, dipl. ing. I. tehnička škola Tesla www.tesla.hr Što su ispiti državne mature? Postoje

Више

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/ ; OIB:

UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/ ; OIB: UGOSTITELJSKA ŠKOLA OPATIJA Kumičićeva 14, Opatija p.p. 99 Tel/fax: 051/718-520; 711-154 e-mail: uso@ss-ugostiteljska-opatija.skole.hr OIB: 82328508097 KLASA: 602-01/16-01/2 URBROJ: 2156-23/UG-01-16-6

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

o upisu učenika u i. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

o upisu učenika u i. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-ispr.,

Више

Upis učenika u 1. razred u šk. god / javni natječaj

Upis učenika u 1. razred u šk. god / javni natječaj GIMNAZIJA BJELOVAR BJELOVAR, Matice hrvatske 17 KLASA: 602-03/16-01/20 URBROJ: 2103-47-01-16-01 Bjelovar, 14. lipnja, 2016. godine Na temelju odredbi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata

Више

Slajd 1

Slajd 1 UPISI U SREDNJE ŠKOLE Za školsku godinu 2019./2020. Osnovna škola Lučac PEDAGOGINJA: Ana Šabić UPISI U SREDNJE ŠKOLE Učenici se prijavljuju i upisuju putem mrežne Stranice Nacionalnog informacijskog sustava

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole:

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole: NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2; web stranica škole: http://www.sscakovec.skole.hr/; 040/314108; službena e mail

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Upis u srednju školu 13-14

Upis u srednju školu 13-14 UPIS U SREDNJU ŠKOLU 13-14 OŠ Vela Luka, siječanj, 2013. Sustav srednjih škola osnovna škola. Gimnazije Umjetničke Četverogodišnje strukovne Trogodišnje strukovne OSTALE Tehničke Industrijske, Opća, Matematička

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

NAZIV ŠKOLE

NAZIV ŠKOLE Na temelju članka 22. stavak 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 6/12. - Pročišćeni tekst, 94/13.

Више

Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e

Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e Temeljem članka 91. Statuta I.gimnazije Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u prvi razred srednj e škole u školskoj godini 2017.12018. od 22. svibnja

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Tel: 051/ Srednja škola Delnice Lujzinska cesta 42 Fax: 051/ Delnice web: ss-delnice.skole.hr KLAS

Tel: 051/ Srednja škola Delnice Lujzinska cesta 42 Fax: 051/ Delnice web: ss-delnice.skole.hr  KLAS KLASA: 003-08/18-01/01 URBROJ: 2112-24-18-02-10 Delnice, 5. lipnja 2018.g. Sukladno Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u I. razred Srednje Škole u školskoj godini 2018./2019. (

Више

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i

Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o i Na osnovu člana 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, prečišćeni tekst ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 22/10) Zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju Kantona

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по

Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по Број студената који се могу уписати у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/17. години на Универзитету у Источном Сарајеву, приказан по организационим јединицама и студијским програмима НАЗИВ

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Industrijsko obrtnička škola Eugena Kumičića 55, Slavonski Brod tel: 035/ fax: 035/ Temeljem članka 22. stavak

REPUBLIKA HRVATSKA Industrijsko obrtnička škola Eugena Kumičića 55, Slavonski Brod tel: 035/ fax: 035/ Temeljem članka 22. stavak REPUBLIKA HRVATSKA Industrijsko obrtnička škola Eugena Kumičića 55, 35000 Slavonski Brod tel: 035/410 542 fax: 035/410 544 Temeljem članka 22. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj

Више

Grupno informiranje za učenike završnih razreda srednjih škola

Grupno informiranje za učenike završnih razreda srednjih škola GRUPNO INFORMIRANJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA SREDNJIH ŠKOLA Pripremile stručne savjetnice u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri: Renata Cimer, dipl.psihologinja i Josipa Crnčan, dipl.psihologinja

Више

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS)

(Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - produ\236eni drugi rok-poslato UNS) УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години продужени други конкурсни рок ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут

Више

Temeljem čl

Temeljem čl Temeljem čl. 91. Statuta Medicinske škole Osijek, članka 12. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Medicinske škole Osijek od 27.8.2015. i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske

Више

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (pročišćeni tekst) Osijek, srpanj 2013. godine SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE...

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR Dr. Franje Tuđmana 24/G KLASA: /17-01/1 URBROJ: / Zadar,

REPUBLIKA HRVATSKA MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR Dr. Franje Tuđmana 24/G KLASA: /17-01/1 URBROJ: / Zadar, REPUBLIKA HRVATSKA MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA ZADAR Dr. Franje Tuđmana 24/G KLASA: 602-03/17-01/1 URBROJ: 2198-1-64/17-01-372 Zadar, 30. 05. 2017. Na temelju točke XV. Odluke o upisu učenika u I.

Више

Konkurs MAS

Konkurs MAS Конкурс за упис студената на мастер академске студије у школској 2019/2020. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТА ДР ЗОРАНА ЂИНЂИЋА БР. 2 НОВИ САД Телефон: +381 21 450 690; факс +381 21

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Zdravstvena škola Split, ŠOLTANSKA 15; http://www.ss-zdravstvena-st.skole.hr/; tajništvo: 021/466-018; ravnatelj: 021/466-018;

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ МИХАЈЛО ПУПИН Адреса:

Више

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v

Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u v Na temelju članka 18. stavak 1. Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta za poljoprivrednu namjenu u vlasništvu Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobor

Више

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: Fax: OIB: MB: Žiro-račun: IBAN: HR

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: Fax: OIB: MB: Žiro-račun: IBAN: HR II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: 031-207-157 Fax: 031-207-156 OIB:32298466963 MB:0240656 Žiro-račun:2500009-1102019332 IBAN: HR57 25000091102019332 KLASA: 003-06/17-01/91 URBROJ: 2158/38-01-17-1

Више

Microsoft Word - T3 A.doc

Microsoft Word - T3 A.doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU R e k t o r a t 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 Telefoni: (031) 224 102, 224 110, 224 120, 224 130 Telefaks: (031) 207 015 URL: http://www.unios.hr Žiro

Више

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: Fax: OIB: MB: Žiro-račun: IBAN: HR

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: Fax: OIB: MB: Žiro-račun: IBAN: HR II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 Telefon: 031-207-157 Fax: 031-207-156 OIB:32298466963 MB:0240656 Žiro-račun:2500009-1102019332 IBAN: HR57 25000091102019332 KLASA: 003-06/15-01-86 URBROJ:2158-38-01-15-1

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko ob

NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko ob NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRIRUČNIK ZA PRIJAVU ISPITA DRŽAVNE MATURE za kandidate koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili od 2010. do 2015. godine u srednjim

Више

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: /18-01/92 URBROJ: 2158/ Osijek, 15. lipnja Temeljem članka 40. Statuta II. gimnaz

II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: /18-01/92 URBROJ: 2158/ Osijek, 15. lipnja Temeljem članka 40. Statuta II. gimnaz II. GIMNAZIJA OSIJEK Kamila Firingera 5 KLASA: 003-06/18-01/92 URBROJ: 2158/38-01-18-1 Osijek, 15. lipnja 2018. Temeljem članka 40. Statuta II. gimnazije Osijek i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje

Више

Тачка 1

Тачка 1 Буџет Суфинансирање Самофинансирање Страни држављани Ванредни Универзитет у Источном Сарајеву Електротехнички факултет Вука Караџића, 30, 71123 Источно Сарајево kontakt@etf.ues.rs.ba +387 57 342 788 www.etf.ues..rs.ba

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Slajd 1

Slajd 1 (Nacionalni centar) (NISvPU) ured) (Središnji prijavni Završetak gimnazije Položiti obavezne ispite Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Upis na fakultet Položiti određene izborne ispite, ako se traže

Више

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs_OAS_2019_20 - FINAL-poslato NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на I годину основних академских студија у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон: +381

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факу УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина,

Више

Temeljem Ċl

Temeljem Ċl Temeljem čl. 85. Statuta Trgovačke i komercijalne škole Davor Milas i Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2015./16.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Microsoft PowerPoint - 2_Prijave_NISpVU_ispiti_studiji_WEB.pptx

Microsoft PowerPoint - 2_Prijave_NISpVU_ispiti_studiji_WEB.pptx Srednja škola Mate Blažine Labin Državna matura 2012./2013. - rad u aplikaciji NISpVU Ispitna koordinatorica:čeda Perko, dipl.ing. studeni 2012. Uvod Pristupanje NISpVU Pregled: Prijava ispita državne

Више

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/ Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17

Више

AZVO_Brosura_2010_18FINweb.indd

AZVO_Brosura_2010_18FINweb.indd Prijave ispita državne mature 2011./2012. i prijave za upis na studijske programe Zagreb, 2011. 1 Nakladnici: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni

Више

GIMNAZIJA VELIKA GORICA Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 (p.p. 55) Velika Gorica Tel/fax:

GIMNAZIJA VELIKA GORICA Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 (p.p. 55) Velika Gorica Tel/fax: GIMNAZIJA VELIKA GORICA Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21 (p.p. 55) 10410 Velika Gorica Tel/fax: 6221-370 E-mail: ured@gimnazija-velika-gorica.skole.hr KLASA: 602-03/17-26/01 URBROJ: 238-31-58-17-01-05

Више

UPISI U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

UPISI U 1. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE Predavanje o E upisima za roditelje učenika 8.-ih razreda Pripremila: Lea Liović, pedagoginja 4. svibnja 2017. godine Dokumenti: -Od 2015. godine: Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata

Више

GIMNAZIJA PULA KLASA: /17-01/34 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov

GIMNAZIJA PULA KLASA: /17-01/34 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov GIMNAZIJA PULA KLASA: 602-03/17-01/34 URBROJ: 2168-19-17-15 Pula, 13. lipnja 2017. Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09.,

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5; http://www.ess.hr/; ravnatelj: 042/313455; voditelji: 042313498; grafička

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића Београд Контакт телефон: ; Факс: prijemni.is УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Др Суботића 8 11000 Београд Контакт телефон: 011 3636333; 011 3636328 Факс: 011 2684053 E-mail: prijemni.ispit@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije

Microsoft Word - KONKURS Osnovne studije ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 200 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3 Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

TRAJANJE BROJ UČENIKA KLASA: /17-01/10 URBROJ: Čakovec, 9. lipnja Tel: 040/ Fax: 040/ gimnazija-cako

TRAJANJE BROJ UČENIKA KLASA: /17-01/10 URBROJ: Čakovec, 9. lipnja Tel: 040/ Fax: 040/ gimnazija-cako TRAJANJE BROJ UČENIKA KLASA: 602-03/17-01/10 URBROJ: 2109-56-01-17-9 Čakovec, 9. lipnja 2017. Tel: 040/314-900 Fax: 040/314-911 E-mail: gimnazija-cakovec@ck.t-com.hr Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IZBOR SREDNJE ŠKOLE/ZANIMANJA, OŠ Dragutina Tadijanovića, Zagreb, 2.lipnja 2016. Edita Bosnar, prof. pedagogije Orest Graljuk, prof informatike i talijanskog jezika i književnosti Zakonodavni okvir Zakon

Више

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo

POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada godine donijelo POZIV NA UPIS Poštovani, Upravno vijeće Hrvatskog instituta za kineziologiju na svojoj 19. redovitoj sjednici dana 4. listopada 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju NATJEČAJA za upis polaznika

Више

GIMNAZIJA PULA KLASA: /16-01/14 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov

GIMNAZIJA PULA KLASA: /16-01/14 URBROJ: Pula, 13. lipnja Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnov GIMNAZIJA PULA KLASA: 602-03/16-01/14 URBROJ: 2168-19-16-16 Pula, 13. lipnja 2016. Temeljem članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09.,

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА у Новом Саду ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ, ул. Школска бр. 1 Број: 01-689-1/2015 Датум: 09. 07. 2015. године На основу члана 83. Закона о високом образовању и члана 37. Статута Високе техничке

Више

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/ , Факс: 032/ Интернет адреса: htt ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Чачак, Светог Саве 65 Телефони: 032/302-759, 302-718 Факс: 032/342-101 Интернет адреса: http://www.ftn.kg.ac.rs К О Н К У Р С ЗА УПИС СТУДЕНАТА

Више

Temeljem čl

Temeljem čl Temeljem čl. 91. Statuta Medicinske škole Osijek i Odluke Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./18. od 12. svibnja 2017.,

Више

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А

Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ А Текст конкурса за упис студената у прву годину основних академских студија у школској 2017/2018. години УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ Адреса: 21000 Нови Сад, Ђуре Јакшића 7 Телефон: 021/420-187

Више