На основу члана 30

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 30"

Транскрипт

1 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон ) и чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр,108/2013, 142/2014,68/15-др.закон,103/15, 99/2016 и 113/2017 ) и члана 18.став 1. тачка 2. Статута Градске општине Сурчин( Службени лист града Београда број 44/08,12/10,39/13 и 47/15), а на предлог Већа Градске општине Сурчин, донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СУРЧИН ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета Градске општине Сурчин за годину, у хиљадама динара износе: Р.бр. Опис Износ 1. Укупни новчани приливи Салдо готовине на почетку године Укупно извршени текући расходи и издаци Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1+2-3) 5. Средства коришћена за исплату обавеза по кредиту Суфицит (4-5) Корекција новчаних прилива 8. Корекција новчаних одлива Салдо готовине на крају године (6+7-8)

2 Члан 2. У Билансу стања на дан 31. децембар годинe (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве (на нивоу групе) дата је у следећој табели: (у хиљадама динара) Конто Назив Износ Конто Назив Износ 011 Некретнине и опрема Домаће дугорочне обавезе 012 Култивисана имовина Обавезе за плате и додатке 014 Природна имовина Обавезе по основу социјал.доприноса на терет послодавца Обавезе по 015 Неф.им. у припреми и аванси уговору 016 Нематеријална им Обавезе за социјално осигурање 111 Дугорочна домаћа финансијска имовина Обавезе за остале расходе 121 Новчана средства Обавезе према добављачима 122 Краткорочна потраживања 123 Краткорочни пласмани Остале обавезе ПВР AВР Нефинансијска имовина у сталним средствима Финансијска имовина Пренета неутрошена средства из ранијих године Суфицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година УКУПНА АКТИВА УКУПНА ПАСИВА Члан 3.

3 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су : (у хиљадама динара) 1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине 2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3. Вишак прихода буџетски суфицит(ред.бр.1 ред.бр.2) Кориговање вишка прихода : део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака из ове године -део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5. Утрошена средства од текућих прихода за отплату обавеза по кредитима 6. Кориговани вишак прихода-суфицит (3+4-5) Члан 4. Вишак прихода у износу од хиљада динара се састоји од дела који је наменски опредељен и као такав се преноси у наредну годину, а који износи хиљада динара и нераспоређеног дела вишка прихода и примања који износи хиљада динара. Вишак прихода од хиљада динара се коригује за пренета неутрошена средства из ранијих година у износу од хиљада динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од хиљада динара, тако да укупан вишак средстава који се преноси у 2018.годину износи хиљада динара и његов део је већ распоређен кроз Одлуку о буџету ГО Сурчин за 2018.годину, a део који је утврђен тек по завршном рачуну биће распоређен кроз Одлуку о изменама и допунама одлуке о буџету за 2018.годину. Вишак прихода који је наменски опредељен и који се преноси у 2018.годину, чине: - Неискоришћена средства од Секретаријата за саобраћај из 2016.године у износу од 24 хиљаде динара; - Неискоришћена средства добијена од града ранијих година за трошкове рушења бесправних објеката у износу од 232 хиљаде динара; - Неискоришћена средства из 2016 године добијена за покриће трошкова стручног надзора у износу од 323 хиљаде динара; - Средства Комесаријата за избегла и расељена лица за њихово економско оснаживање у износу од хиљада динара ; - Неутрошена средства која су добијена од града за текуће одржавање школа у износу од хиљада динара;

4 - Средства за израду подлоге на спортском терену у Добановцима у износу од хиљада динара; - Средства за израду пројекта спортске сале у Добановцима у износу од хиљада динара; - Неутрошена средства која су добијена за израду идејног пројекта ДК Бољевци у износу од 156 хиљада динара; - Средства за адаптацију Спортске сале 'Интеграл' у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију ДК Сурчин у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију објекта јавне намене у Јакову у износу од хиљада динара; - Средства за адаптацију ДК Бољевци-наставак радова у износу од хиљада динара; - Средства за изградњу,одржавање и санацију некатегорисаних путева у износу од 50 хиљада динара; - Средства за стручни надзор у износу од хиљада динара; - Неискоришћена средства за атарске путеве у износу од 6 хиљада динара; - Наменска средства на подрачунима за гасификацију,канализацију и изградњу позоришта у износу од хиљада динара и - Неутрошена средства из донација и трансфера у Културном центру Сурчин у износу од 709 хиљада динара. Члан 5. Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су : Опис (у хиљадама динара) Економска класификација Средства из буџета I Укупна примања: Текући приходи Од тога приход од камате Капитални приходи-примања од продаје нефинансијске имовине 8 3. Примања од задуживања 9 0 II Укупни издаци Текући расходи Од тога плаћене камате Капитални расходи Издаци за отплату главнице III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( I-(II-6) ) (7+8) (4+5) IV ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ ( ) ( )

5 РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) V УКУПАН ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (7+8)-(4+5)+(9-6) Члан 6. Буџетски суфицит у износу од хиљада динара утврђен је као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за финансијску имовину. Примарни суфицит у износу од хиљада динара исказан је као разлика између прихода и примања умањених за наплаћене камате и расхода и издатака умањених за плаћене камате. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит, коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, и утврђен је у износу од хиљада динара. Члан 7. Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од хиљада динара и део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од хиљада динара коришћен је у години за покриће расхода и издатака и распоређен је кроз Одлуку о измени и допуни одлуке о буџету Градске општине Сурчин за годину. Члан 8. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђени су укупни издаци за нефинансијску имовину у износу од хиљада динара,издаци за отплату обавеза по кредиту у износу од хиљада динара и издаци за набавку финансијске имовине у износу од 30 хиљада динара, тако да је у овом извештају евидентиран мањак примања у износу од хиљада динара. Структура капиталних издатака је следећа: Конто Назив Износ 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина 280 Члан 9.

6 У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи од хиљада динара, и укупни новчани одливи од хиљада динара,што са исказаним салдом готовине на почетку године у износу од хиљада динара и извршеним корекцијама новчаних одлива (3.100) даје салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Стање готовине на крају године на свим подрачунима износи у динарима: Р.бр. Назив подрачуна Износ 1. Рачун извршења буџета ,21 2. МЗ Бољевци 134,47 3. МЗ Бољевци-изградња водоводне мреже ,04 4. Културни центар Сурчин ,74 5. Подрачун за изградњу гасификационе мреже ,09 6. Подрачун за изградњу канализационе мреже ,42 7. Подрачун за избегла и расељена лица 0,00 8. Подрачун за изградњу позоришта ,90 9. ГО Сурчин изборно јемство , Подрачун за боловање преко 30 дана 0,00 УКУПНО НА КРТ-У ,07 Члан 10. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика од хиљада динара (суфицит), између укупних прихода и примања од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара,као и издатака за отплату кредита и набавку финансијске имовине у износу од хиљада динара. II ПОСЕБАН ДЕО Члан 11. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима : у динарима

7 Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04,07 и 08 планирано Извор 04,07 и 08 извршено % Извор 13,15 планирано Извор 13,15 извршено Укупно план Укупно извршење % 3 Пренета средства из претходне године 163,087, ,087, ,087, ,087, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 471,408, ,864, ,389, ,231, ,798, ,096, ПОРЕЗИ 461,378, ,533, ,378, ,533, % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 236,443, ,996, ,443, ,996, % Порез на зараде 208,155, ,955, ,155, ,955, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 500,00 327, ,00 327, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 12,000,00 11,325, ,000,00 11,325, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 15,788,68 23,683, ,788,68 23,683, % Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 15,60 15, Порез на земљиште 688, , Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 186,459, ,295, ,459, ,295, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 52,000,00 51,982, ,000,00 51,982, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 99,909, ,369, ,909, ,369, % Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који не воде пословне књиге Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде пословне књиге Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 5,425,87 3,835, ,425,87 3,835, %

8 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 17,000,00 59,171, ,000,00 59,171, % Порез на пренос апсолутних права на на акцијама и другим хартијама од вредности 50,00 50,00 % Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе 12,073, ,935, ,073, ,935, % Порез на пренос апсолутних права на осталим објектима по решењу Пореске управе 1,25 1, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 23,975, ,157, ,975, ,157, % Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 300,00 361, ,00 361, % Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 23,555, ,646, ,555, ,646, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња 100,00 139, ,00 139, % Комунална такса за држање и коришћење пловних постројења,пловних направа и других објеката на води,осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају 10,00-1, ,00-1, % Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води,осим чамаца које користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве 10,00 11, ,00 11, % ДРУГИ ПОРЕЗИ 14,500,00 14,083, ,500,00 14,083, % Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 14,500,00 14,083, ,500,00 14,083, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 170,189, ,915, ,189, ,915, %

9 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 170,189, ,915, ,189, ,915, % Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 1,000,00 516, ,000,00 516, % Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина 19,000,00 13,922, ,000,00 13,922, % Текући трансфери градова у корист нивоа општина 26,517, ,805, ,517, ,805, % Капитални трансфери од градова у корист нивоа општина 123,671, ,671, ,671, ,671, % ДРУГИ ПРИХОДИ 10,030,00 12,331, ,030,00 12,331, % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 4,300,00 6,218, ,300,00 6,218, % Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака Накнада за коришћење минералних сировина 450,00 1,129, ,00 1,129, % Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности 1,000,00 652, ,000,00 652, % Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима 250,00 27, ,00 27, % Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,500,00 3,448, ,500,00 3,448, % Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом 100,00 959, ,00 959, % Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 5,400,00 5,003, ,400,00 5,003, %

10 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 3,200,00 2,726, ,200,00 2,726, % Општинске административне таксе 2,200,00 2,277, ,200,00 2,277, % Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 130,00 488, ,00 488, % Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку 80,00 98, ,00 98, % Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина 50,00 390, ,00 390,00 78% ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 10,079,00 4,187, ,079,00 4,187, % Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 10,079,00 4,187, ,079,00 4,187, % МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 200,00 621, ,00 621, % Остали приходи у корист нивоа општина 200,00 610, ,00 610, % Део добити јавних предузећа 11, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 2,121, ,128, ,121, ,128, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године 2,121, ,128, ,121, ,128, % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 471,408, ,864, ,408, ,864, % СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 907,00 540, ,00 540, % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА,СОПСТВЕНА СРЕДСТВА 471,408, ,864, ,296, ,771, ,087, ,087, ,792, ,723, %

11 Члан 12. Укупно планирани и остварени текући расходи и издаци буџета општине по економским класификацијама утврђени су у следећим износима : у динарима Конто Назив конта Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04, 07,08 планирано Извор 04,07,08 извршено % Извор 13 планирано Извор 13 извршено % УКУПНО ПЛАНИРАНО УКУПНО ИЗВРШЕНО % Текући расходи 41 Расходи за запослене 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 436,359, ,058, ,979, ,729, ,235, ,720, ,575, ,508, % 142,493, ,181, ,050,00 309, ,963, ,963, ,507, ,454, % 112,968, ,279, ,804, ,804, ,772, ,083, % 412 Социјални доприноси на терет послодавца 20,398, ,067, , , ,258, ,927, % 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде трошкова за запослене 782,00 764, ,00 764, % 3,602,00 1,638, ,050,00 309, ,00 300, ,952,00 2,247, % 3,942,00 3,756, ,942,00 3,756, % 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 800,00 674, ,00 674, % 417 Посланички додатак 42 Коришћење услуга и роба 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 426 Материјал 218,691, ,842, ,603, ,460, ,695, ,188, ,991, ,491, % 55,838,00 51,354, ,397, , , , ,245, ,609, % 630,00 61, ,00 61, % 73,599,20 60,624, ,362, ,358, ,50 161, ,113, ,143, % 69,730, ,444, ,141, ,333, ,487, ,211, ,359, ,990, % 11,126,00 6,015, ,00 57, ,837, ,555, ,068, ,629, % 7,767, ,341, , , , , ,573, ,056, %

12 44 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1,280,00 281, ,00 2,587, ,586, ,873, ,867, % 441 Отплата домаћих камата 442 Отплата страних камата 444 Пратећи трошкови задуживања 45 Субвенције 220,00 212, ,00 212, % 1,060,00 68, ,00 2,587, ,586, ,653, ,654, % 18,018, ,959, ,018, ,959, % 451 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 18,018, ,959, ,018, ,959, % 454 Субвенције приватним предузећима 46 Донације, дотације и трансфери 463 Трансфери осталим нивоима власти 16,840, ,035, ,700,00 15,172, ,300,00 7,921, ,840, ,129, % 2,400, ,569, ,700,00 15,172, ,300,00 7,921, ,400, ,663, % 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 465 Остале дотације и трансфери 14,440,00 13,466, ,440,00 13,466, % Социјално осигурање и социјална заштита Накнаде за социјалну заштиту из буџета 7,560, ,480, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,971, ,024, % 7,560, ,480, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,971, ,024, % 48 Остали расходи 27,287, ,278, ,00 109, ,278, ,194, ,185, ,581, % 481 Дотације невладиним организацијама 482 Порези, обавезне таксе и казне 21,084, ,010, ,084, ,033, ,168, ,043, % 2,103,00 227, ,00 109, ,00 161, ,917,00 497, % Новчане казне и пенали по решењу судова Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 1,000,00 40, ,000,00 40, % 3,100,00 3,100,00 %

13 49 Средства резерве 499 Средства резерве 5 Издаци за нефинансијску имовину 51 Основна средства 4,187, ,187, % 4,187, ,187, % 21,374,00 6,486, ,317,00 14,641, ,851, ,161, ,542, ,289, % 21,374,00 6,486, ,317,00 14,641, ,351, ,161, ,042, ,289, % 511 Зграде и грађевински објекти 512 Машине и опрема 513 Остале некретнине и опрема 515 Нематеријална имовина 13,450,00 3,392, ,300,00 14,629, ,969, ,779, ,719, ,801, % 7,644,00 2,814, ,00 12, ,381,48 3,381, ,042,48 6,208, % 280,00 280,00 280,00 280,00 10% 52 Залихе 521 Робне резерве 523 Залихе робе за даљу продају 54 Природна имовина 541 Земљиште 7,500,00 7,500,00 % 7,500,00 7,500,00 % Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 13,675,00 13,673, ,675,00 13,673, % 61 Отплата главнице 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 13,645,00 13,643, ,645,00 13,643, % 13,645,00 13,643, ,645,00 13,643, % 612 Отплата главнице страним кредиторима 62 Набавка финансијске имовине 30,00 30,00 30,00 30,00 10% 621 Набавка домаће финансијске имовине 30,00 30,00 30,00 30,00 10% Укупно : 471,408, ,218, ,296, ,370, ,087, ,882, ,792, ,471, %

14 Члан 13. Укупно планирани и извршени расходи и издаци у години по разделима, функцијама, економској класификацији, наменама,изворима и корисницима износе у динарима: Раздео / Глава Програм Програмска активност / пројекат Функција Позиција Економска класификација ОПИС Извор 01 планирано Извор 01 извршено % Извор 04,07,08 планирано Извор 04,07,08 извршено % Извор 13,15 планирано Извор 13,15 извршено % УКУПНО ПЛАНИРАНО УКУПНО ИЗВРШЕНО % СКУПШТИНА ГО СУРЧИН ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање скупштине 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,603, ,592, ,603, ,592, Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Одборнички додатак Услуге по уговору Материјал 292, , , , ,00 17, ,00 17, , ,00 35,00 32, ,00 32, , ,00 7,000,00 6,790, ,000,00 6,790, ,700,00 1,605, ,700,00 1,605, ,00 58, ,00 58, Остале дотације и трансфери 220,00 203, ,00 203, Дотације невладиним организацијама - финансирање редовног рада политичких субјеката 484, , , , , , Извор финансирања за функцију 111: Свега за функцију 111: 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019,

15 Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019, Извори финансирања за програм 16: Свега за програм 16: Извори финансирања за раздео 1: 11,482, ,986, ,482, ,986, , , , , ,482, ,986, , , ,567, ,019, ,482, ,986, ,482, ,986, , , , , Свега за раздео 1: 02 ПРЕДСЕДНИК И ВЕЋЕ ГО СУРЧИН ПРОГРАМ 16: Политички систем локалне самоуправе ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Функционисање извршних органа 111 Извршни и законодавни органи ,482, ,986, , , ,567, ,019, Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 24,902, ,771, ,902, ,771, Социјални доприноси на терет послодавца Накнаде у натури Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Трошкови путовања Услуге по уговору Материјал Остале дотације и трансфери 4,457, ,434, ,457, ,434, ,00 116, ,00 116, ,00 366, ,00 309, ,00 675, ,00 517, ,00 517, , ,00 3,050,00 2,348, ,050,00 2,348, ,00 192, ,00 192, ,500,00 3,084, ,500,00 3,084, Извор финансирања за функцију 111: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 111: Извори финансирања за програмску активност : 37,308, ,831, ,308, ,831, ,00 309, ,00 309, ,308, ,831, ,00 309, ,618, ,140, ,308, ,831, ,308, ,831,

16 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за програмску активност : Пројекат : Прослава општинске славе Св. Стефан Дечански 111 Извршни и законодавни органи 310,00 309, ,00 309, ,308, ,831, ,00 309, ,618, ,140, Услуге по уговорима 500,00 150, ,00 150,00 3 Извор финансирања за функцију 111: 500,00 150, ,00 150,00 3 Свега за функцију 111: 500,00 150, ,00 150,00 3 Извори финансирања за пројекат : 500,00 150, ,00 150,00 3 Свега за пројекат : 500,00 150, ,00 150,00 3 Извори финансирања за програм 16: 37,808, ,981, ,808, ,981, Трансфери од осталих нивоа власти 310,00 309, ,00 309, Свега за програм 16: 37,808, ,981, ,00 309, ,118, ,290, Извори финансирања за раздео 2: 37,808, ,981, ,808, ,981, Трансфери од осталих нивоа власти 310,00 309, ,00 309, ОПШТИНСКА УПРАВА Свега за раздео 2: 37,808, ,981, ,00 309, ,118, ,290, ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: Урбанизам и просторно планирање ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ :Просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти (планови) Извор финансирања за функцију 620: 750,00 0 2,088,00 2,838,00 750, ,00 2,088,00 2,088,00

17 Свега за функцију 620: Извори финансирања за програмску активност : 750,00 0 2,088,00 2,838,00 750, ,00 2,088,00 2,088, Свега за програмску активност : Пројекат: Уклањање објеката по решењима грађевинске инспекције Развој заједнице 750,00 0 2,088,00 2,838, Специјализоване услуге 2,000, , ,231, Извор финансирања за функцију 620: 2,000,00 0 2,000,00 231, , Свега за функцију 620: 2,000, , ,231, Извори финансирања за пројекат : 2,000,00 0 2,000,00 231, , Свега за пројекат : 2,000, , ,231, Извори финансирања за програм 1: Свега за програм 1: 640 Улична расвета ПРОГРАМ 2: Комунална делатност ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавног осветљења Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 640: 2,750,00 0 2,750,00 2,319, ,319, ,750,00 0 2,319, ,069, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Свега за функцију 640: Извори финансирања за програмску активност : 4,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање јавних зелених површина Заштита биљног и животињског света и крајолика 4,800,00 4,440, ,800,00 4,440, Специјализоване услуге 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164, Извор финансирања за функцију 540: 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164,

18 Свега за функцију 540: Извори финансирања за програмску активност : 510 Управљање отпадом Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање чистоће на површинама јавне намене 36,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, ,500,00 36,164, Стални трошкови 34,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Извор финансирања за функцију 510: 34,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Свега за функцију 510: 34,000,00 33,737, Извори финансирања за програмску активност : ,000,00 33,737, ,000,00 33,737, ,000,00 33,737, Свега за програмску активност : 34,000,00 33,737, Пројекат : Гасификација на територији ГО Сурчин ,000,00 33,737, Развој заједнице Стални трошкови 30,00 7, ,00 7, Порези, обавезне таксе и казне 500,00 52, ,00 52, Субвенције јавним нефинансијским институцијама Зграде и грађевински објекти Извор финансирања за функцију 620: 7,000,00 1,485, ,925, ,925, ,925, ,410, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за функцију 620: Извори финансирања за пројекат : 1,925, ,925, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,455, ,470, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за пројекат : 451 Друмски саобраћај Пројекат : Зимско одржавање путева 1,925, ,925, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,925, ,925, ,455, ,470, Специјализовне услуге 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466,

19 Извор финансирања за функцију 451: Свега за функцију 451: Извори финансирања за пројекат : 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, Свега за пројекат : Пројекат : Извршавање решења комуналне инспекције Заштита биљног и животињског света и крајолика 6,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, ,000,00 5,466, Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 540: 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, Свега за функцију 540: Извори финансирања за пројекат : 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 2: 1,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,900,00 1,085, ,200,00 80,893, ,200,00 80,893, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 7,530,00 1,545, ,530,00 1,545, Свега за програм 2: 421 Пољопривреда ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 1,925, ,925, ,925, ,925, ,200,00 80,893, ,530,00 1,545, ,925, ,925, ,655, ,364, Трошкови превоза 125, Услуге по уговору 125,00 48, Материјал 50,00 Извор финансирања за функцију 421: ,00 125,00 48, ,00 300,00 48,40 Свега за функцију 421: 300,00 48,40 Извори финансирања за програмску активност : ,00 48, ,00 48, Развој заједнице 300,00 48,40 Свега за програмску активност : 300,00 48,40 Пројекат : Уређење атарских путева ,00 48, ,00 48, Специјализоване услуге 596,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962,

20 Извор финансирања за функцију 620: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 620: Извори финансирања за пројекат : 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 5: 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за програм 5: 0401 ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Управљање комуналним отпадом 510 Управљање отпадом Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 510: 596,40 596, ,371, ,365, ,371, ,365, ,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962, ,40 596, ,40 596,40 4,371, ,365, ,371, ,365, ,40 596, ,371, ,365, ,968, ,962, ,40 644, ,40 644, ,371, ,365, ,371, ,365, ,40 644, ,371, ,365, ,268, ,010, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, Свега за функцију 510: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Пројекат : Противградна одбрана 540 Заштита биљног и животињског света и крајолика Специјализоване услуге 250,00 247, Материјал 116,00 115,20 Извор финансирања за функцију 540: 5,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,500,00 3,185, ,00 247, ,00 115, ,00 362, Свега за функцију 540: 366,00 362, Извори финансирања за пројекат : ,00 362, ,00 362, ,00 362, Свега за пројекат : 366,00 362, Пројекат :Изградња канализационе мреже на територији ГО ,00 362, ,00 362,

21 Сурчин 520 Управљање отпадним водама Стални трошкови Пратећи трошкови задуживања 4,00 2, ,00 2, ,00 5, Порези, обавезне таксе и казне 50, ,00 Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа 100, , Зграде и грађевински објекти Извор финансирања за функцију 520: 2,000,00 119, ,119, , ,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за функцију 520: Извори финансирања за пројекат : 119, , ,00 0 2,009,00 119, , , , ,278, , , ,00 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 6: 119, , ,00 0 2,009,00 119, , ,278, , ,016,00 3,547, ,016,00 3,547, Добровољни трансфери од физичких и правних лица 2,009,00 2,009,00 Свега за програм 6: ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Одржавање саобраћајне инфраструктуре 453 Железнички саобраћај 119, , ,016,00 3,547, ,009,00 119, , , , ,144, ,550, Текуће поправке и одржавање Извор финансирања за функцију 453: 300,00 278, ,00 278, Свега за функцију 453: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Пројекат : Унапређење безбедности саобраћаја 451 Друмски саобраћај 300,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278, ,00 278,

22 Трансфери осталим нивоима власти Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 451 : 2,000,00 1,000,00 1,972, ,000, ,000,00 1,972, ,000,00 1,000,00 10 Свега за функцију 451: Извори финансирања за пројекат : 3,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, Свега за пројекат : Извори финансирања за програм 7: 3,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, Свега за програм 7: Програм 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ Пројекат : Исхрана и смештај ученика са посебним потребама Основно образовање 300,00 278, ,00 278, ,000,00 2,972, ,000,00 2,972, ,00 278, ,000,00 2,972, ,300,00 3,250, Накнаде за социјалну заштиту из буџета Извор финансирања за функцију 912: 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Свега за пројекат : Пројекат : Текуће одржавање школа Основно образовање 1,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, ,850,00 1,451, Трансфери осталим нивоима власти Извор финансирања за функцију 912: 1,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918, Трансфери од осталих нивоа власти Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : 07 Трансфери од осталих нивоа власти Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика основних школа 1,500,00 796, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918, ,500,00 796, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, ,500,00 796, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,500,00 21,918,

23 912 Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти 300,00 220, ,00 220, Извор финансирања за функцију 912: 300,00 220, ,00 220, Свега за функцију 912: 300,00 220, ,00 220, Извори финансирања за пројекат : 300,00 220, ,00 220, Свега за пројекат : Пројекат : Награде успешним ученицима Основно образовање 300,00 220, ,00 220, Награде успешним ученицима 300,00 180, ,00 180,00 6 Извор финансирања за функцију 912: 300,00 180, ,00 180,00 6 Свега за функцију 912: 300,00 180, ,00 180,00 6 Извори финансирања за пројекат : 300,00 180, ,00 180, Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика на републичка и међународна такмичења Основно образовање 300,00 180, ,00 180, Трансфери осталим нивоима власти 100,00 52, ,00 52, Извор финансирања за функцију 912: 100,00 52, ,00 52, Свега за функцију 912: 100,00 52, ,00 52, Извори финансирања за пројекат : 100,00 52, ,00 52, Свега за пројекат : Пројекат : Превоз ученика са посебним потребама Основно образовање 100,00 52, ,00 52, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1,500,00 1,227, ,500,00 1,227, Извор финансирања за функцију 912: Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : Свега за пројекат : Пројекат : Ђаци прваци 1,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227, ,500,00 1,227,

24 912 Основно образовање Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400,00 395, ,00 395, Извор финансирања за функцију 912: Свега за функцију 912: Извори финансирања за пројекат : Свега за пројекат : Пројекат : Остали програми 912 Основно образовање 400,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, ,00 395, Трансфери осталим нивоима власти 500, , Извор финансирања за функцију 912: , , , , , , Свега за функцију 912: 500, , , , Извори финансирања за пројекат : 500, , , , Свега за пројекат : 500, , , , Извори финансирања за програм 9: 6,450, ,824, ,450, ,824, Трансфери од осталих нивоа власти 23,700,00 15,172, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,300,00 5,948, Свега за програм 9: ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА 6,450, ,824, ,700,00 15,172, ,300,00 5,948, ,450, ,945, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Социјалне помоћи Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2,260, ,691, ,260, ,691, Извор финансирања за функцију 070: Свега за функцију 070: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка социо-хуманитарним организацијама 2,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691, ,260, ,691,

25 070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 070: 500, , Свега за функцију 070: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка реализацији програма Црвеног крста 010 Болест и инвалидност Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 010: 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 400,00 400, ,00 400, ,00 400, ,00 400,00 10 Свега за функцију 010: Извори финансирања за програмску активност : 400,00 400, ,00 400, ,00 400, ,00 400, Свега за програмску активност : Пројекат : Доходовне активности избеглих и расељених лица Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту 400,00 400, ,00 400, Стални трошкови 50, , Услуге по уговору Накнаде за социјалну заштиту из буџета 150,00 500,00 57, , ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,00 57, ,910, ,783, Извор финансирања за функцију 070: 700,00 297, ,00 297, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,410, ,867, Свега за функцију 070: 700,00 297, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,110, ,841, Извори финансирања за пројекат : 700,00 297, ,00 297, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,410, ,867,

26 Свега за пројекат : 700,00 297, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,110, ,841, Извори финансирања за програм 11: ,860, ,388, ,860, ,388, Трансфери од осталих нивоа власти 20,000,00 2,676, ,410, ,867, Свега за програм 11: Програм 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље 3,860, ,388, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,000,00 2,676, ,410, ,867, ,271, ,932, Услуге јавног здравства Услуге по уговору Специјализоване услуге Извор финансирања за функцију 740: Свега за функцију 740: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансирања за програм 12: Свега за програм 12: 820 Услуге културе Програм 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 500,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, ,00 500, Дотације невладиним организацијама 100, ,00 Извор финансирања за функцију 820: Свега за функцију 820: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00

27 ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа 820 Услуге културе Дотације невладиним организацијама 100, ,00 Извор финансирања за функцију 820: Свега за функцију 820: 840 Верске и остале услуге заједнице Дотације невладиним организацијама Извор финансирања за функцију 840: Свега за функцију 840: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : Извори финансирања за програм 13: Свега за програм 13: ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 810 Услуге рекреације и спорта 100, ,00 100, ,00 2,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,000,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,100,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, ,200,00 2,000, Дотације невладиним организацијама 300,00 80, ,00 80, Извор финансирања за функцију 810: Свега за функцију 810: Извори финансирања за програмску активност : Свега за програмску активност : ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ : Подршка предшколском и школском спорту 810 Услуге рекреације и спорта 300,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, ,00 80, Дотације невладиним организацијама 1,100,00 1,100, ,100,00 1,100,00 10

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више