На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став"

Транскрипт

1 На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије", број 129/2007) и члана 41. став 1. тачка 2. Статута општине Лучани ("Службени гласник општине Лучани", број 6/08, 7/12 и 8/12) Скупштина општине Лучани на седници одржаној године, донела је ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџетаа општине Лучани за годину (у даљем тексту: буџет), састоји се: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА О П И С у динарима 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 666,850,000 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 652,550,000 Буџетски суфицит 14,300,000 Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) Укупни фискални суфицит 14,300,000 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине

2 Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности) Издаци за отплату главнице дуга 14,300,000 Нето финансирање -14,300,000 Укупни фискални суфицит плус нето финансирање 0 В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 89,923,900 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 666,850,000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 665,250, ,730,000 Порески приходи 1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприн.) ,020, Самодопринос ,840, Порез на имовину ,500, Порез на добра и услуге ,670, Остали порески приходи ,700, ,098,000 Непорески приходи Од тога наплаћене камате 2.1. Приходи из буџета ,000, Примања од продаје нефинансијске имовине 8 1,600, Донације Трансфери ,422,000 II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 652,550,000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 585,927, Расходи за запослене ,734, Коришћење роба и услуга ,220, Отплата камата 44 12,000,000

3 4. Субвенције 45 36,900, Права из социјалног осигурања 47 12,550, Остали текући расходи ,970,000 7 ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ,370,000 8 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 66,623,000 9 КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ,182,000 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV - V) III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ ДЕФИЦИТ (I - III) (7+8) - (4+5) 14,300,000 ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ ( )- УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) -(4-44+5) 22,400,000 УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III + VI) 14,300,000 Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА ПРОДАЈЕ ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 0 V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,000 VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ, МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( IV - V ) В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживања код јавних финансијских институција и пословних банака Примања од иностраног задуживања 912 VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 61 14,300, Отплата главнице домаћим кредиторима ,300,000 IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III + VI + VII - VIII) X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI + VII - VIII - IX = III) -14,300,000 2

4 XI НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА ,800,000 3 Члан 2. Буџет за годину састоји се од: 1. Прихода и примања у износу од 666,850, Расхода и издатака у износу од 652,550, Буџетског суфицита у износу од 14,300,000 Потребна средства за финансирање отплате дуга обезбедиће се из средстава буџетског суфицита из става 1. овог члана у износу од динара, а остатак из текућег прилива. Раздео Економ. Износ у динарима О П И С класиф А.КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ ДО ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 600, Експропријација земљишта у циљу изградње капиталних објеката 600,000 ОПШТИНСКА УПРАВА - ОРГАН 7,350, Опрема за саобраћај 5,600, Рачунарска опрема 550, Остала опрема 390, Намештај 410, Нематеријална имовина 400,000 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ"ДИРЕКЦИЈА" 3,610, Опрема за саобраћај 2,200, Остала опрема 1,410,000 ОПШТИНСКИ ПРОГРАМ "РЗАВ" 3,300, Идејни пројекти 800, Изградња водовода 2,500,000 Члан 3. Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., и годину исказује се у следећем прегледу: МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 25,959, Реконструкција пливачког базена у Лучанима 20,000, Изградња канализационе и водоводне мреже, путева и ост.обј. 5,741, Остала опрема 18,000

5 541 4.Набавка земљишта 200,000 4 КУЛТУРА 18,750, Капитално одржавање зграда-дом трубе 11,800,000 15,000,000 15,000, Буџет 4,400,000 4,400,000 4,400, Република 7,400,000 7,400,000 7,400, Реконструкција куће Тадића са фрескама Бранка Шотре 2.1. Буџет 2,000,000 1,000, Република 1,000, Израда пројекта за локалитет "Градина" Граб 1,000, Реконстр. осталих објеката-музеј Горач.буне, Рестаур. надг.спом. 800, Остала опрема (климе, рачунари и покретно озвучење) 2,500, Нематеријална имовина-књиге у библиотеци 650,000 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ 2,104, Пројектна документација 2. Остала опрема-опрема за дечје собе и кухињу 1,254, ,000 ТУРИЗАМ 1. Остала опрема 250, , ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 1. Санитетско возило 2.Путничко возило за кућне посете 3.Котао за грјање 4,700,000 2,500,000 1,200,000 1,000,000 УКУПНО ОПРЕМА КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 463 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 1.Израда пројектне документације за енергетску ефикасност 2.Опрема за саобраћај 3.Набавка административне опреме 1,450, ,000 1,200,000 50, ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 3,370,000 3,230,000 1,300, Пројектна документација- енергетска ефикасност 2. Видео надзор 3. Опрема за кабинете 4. Остала опрема 66,623, ,000 1,500,000 2,250, ,000 1,300,000

6 5. Капитално одржавање објеката 1,570, СРЕДЊА ШКОЛА 1. Наставак изградња спортске хале 2. Остала опрема - Наставна средства 1,362,000 1,000, ,000 5 II ПОСЕБАН ДЕО Члан 5. Средства буџета у износу од динара и средства од додатних прихода директних и индиректних корисника средстава буџета у укупном износу од динара, исказаних у колони 8. издаци од додатних прихода органа, распоређују се по кориснима, и то: Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених 5,154,500 5,154, Социјални доприноси на терет послодавца 923, , Накнаде у натури 20,000 20, Социјална давања запосленима 130, , Накнаде трошкова за запослене 160, , Награде запосленима и остали посебни расходи 800, , Посланички додатак (накнаде одборницима) 4,500,000 4,500, Стални трошкови 2,900,000 2,900, Трошкови путовања 600, ,000

7 Услуге по уговору 4,000,000 4,000, Специјализоване услуге 100, , Материјал 400, , Дотације невладиним организацијама (за рад политичких странака) 550, , Порези, обавез.таксе и казне намет. од једног нивоа власи другом 40,000 40, Новчане казне и пенали по решењу судова 40,000 40, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране држ. органа 50,000 50, Земљиште 600, , Извори финансирања за функцију 110: Приход из буџета 20,967,500 20,967,500 Укупно за функцију 110: 20,967,500 20,967, ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 330 Јавни ред и мир-судови Стални трошкови 80,000 80, Трошкови путовања 30,000 30, Услуге по уговору 50,000 50, Материјал Извори финансирања за функцију 330: 20,000 20, Приходи из буџета 180, ,000 Укупно за функцију 330: 180, ,000 Извори финансирања за главу 1.1: 01 Приходи из буџета 180, ,000 Свега глава , , Извори финансирања за раздео 1: Приходи из буџета 21,147,500 21,147,500 УКУПНО РАЗДЕО 1: 21,147,500 21,147,500 2 ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге Плате и додаци запослених 43,358,000 43,358, Социјални допринос на терет послодавца 7,761,000 7,761, Накнаде у натури 20,000 20, Социјална давања запосленом 3,550,000 3,550, Накнаде за запослене 1,500,000 1,500, Награде, бонуси и остали пословни расходи 550, , Стални трошкови 13,710,000 13,710, Трошкови путовања 1,000,000 1,000, Услуге по уговору 9,510,000 9,510, Специјализоване услуге Ова апропријација се користи за: 8,276,000 8,276,000

8 -Просторно планирање -Геодетске услуге 7,876, , Текуће поправке и одржавање 2,000,000 2,000, Материјал 5,250,000 5,250, Порези, обавез. таксе и казне намет.од јеедног нивоа влас. другом 210, , Машине и опрема 5,100,000 1,600,000 6,700, Нематеријална имовина 400, ,000 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета 102,195, ,195, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Укупно за функцију 130: 01 Приходи из буџета 102,195, ,195, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600,000 Свега: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 102,195,000 1,600, ,795, Tрансфери нивоу градова 2,500,000 2,500, Донације невладиним организацијама 5,700,000 5,700, Нов.казне и пен.по реш.судова и суд.тела 15,000,000 15,000, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока Накн.штете за повр. или штету нанету од стр.држ.орг. 2,500,000 2,500, Средства резерве 10,500,000 10,500,000 -Текућа буџетска резерва 8,000, Стална буџетска резерва 2,500,000 0 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приход из буџета 36,200,000 36,200,000 Укупно за функцију 110: 36,200,000 36,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 36,200,000 36,200,000 Свега: 36,200,000 36,200,000 Пољопривреда Специјализоване услуге 0 Ова апропријација користи се за -Стрелци противградне заштите 1,500,000 1,500,000 1,500, Текуће субвенције за пољопривреду 18,750,000 18,750,000 Извори финансирања за функцију 700:

9 Приход из буџета 20,250,000 20,250,000 Укупно за функцију 421: 20,250,000 20,250,000 Извори финансирања 01 Приходиз буџета 20,250,000 20,250,000 Свега: 20,250, ,250,000 Трансакције везане за јавни дуг Отплата камата по домаћем кредиту 5,000,000 5,000, Пратећи трошкови задуживања 7,000,000 7,000, Отплата главнице домаћим кредиторима 14,300,000 14,300,000 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета 26,300,000 26,300, Укупно за функцију 170: 26,300,000 26,300,000 Извори финансирања 01 Приходи из буџета 26,300,000 26,300,000 Свега: 26,300,000 26,300,000 Социјална заштита неквалификована на другом месту Донације и трансфери осталим нивоима власти 9,546,000 9,546,000 Ова апропријација користи се за -Плате радника 5,460,000 -Превоз радника 858,000 -Стални трошкови 522,000 -Услуге по уговору 600,000 -Текуће одржавање 150,000 -Материјал 306,000 -Новчане казне по решењу судова и судских тела 200,000 -Опрема 1,450, Накнада за социјалну заштиту из буџета 10,700,000 10,700,000 Ова апропријација користи се за: -Социјалне помоћи за угрожена лица и породице 4,600,000 -Социјално угрожена лица у колектив. смештају 500,000 -Свако новорођено.дете ( дин.) 4,500,000 -Незапослене породиље 600,000 -Помоћ породицама у адаптацији домаћинстава 500,000 Извори финансирања за функцију 090: 01 Приход из буџета 20,246,000 20,246,000 Укупно за функцију 090: 20,246,000 20,246,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 20,246,000 20,246,000 Свега: 20,246,000 20,246,000

10 040 Породица и деца Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,850,000 1,850,000 Ова апропријација се користи за: - Стипендије - Помоћ избеглим лицима - Помоћ лицима са посебним потребама - Интернатски трошкове 1,000, , , ,000 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приход из буџета 1,850,000 1,850,000 Укупно за функцију 040: 1,850,000 1,850,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 1,850,000 1,850,000 Свега: 1,850,000 1,850, Услуге емитовања и издаваштва Медијске услуге радија и телевизије 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања за функцију 830: 01 Приход из буџета 3,000,000 3,000,000 Укупно за функцију 830: 3,000,000 3,000,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 3,000,000 3,000,000 Свега: 3,000,000 3,000,000 Верске организације Донације осталим непрофитним институцијама 600, ,000 Извори финансирања за функцију 840: Приход из буџета 600, ,000 Укупно за функцију 840: 600, ,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 600, ,000 Свега: 600, ,000 Управљање отпадом Услуге чишћења 18,000,000 18,000, Субвенције јавним нефнансиј. предузећима и организацијама 0 Ова апропријација је намењена за финансирање: ЈКП "Регионална санитарна депонија "Дубоко" Ужице 10,000,000 10,000,000 Извори финансирања за функцију 510: 01 Приход из буџета 28,000,000 28,000,000 Укупно за функцију 510: 28,000,000 28,000,000 Извори финансирања

11 Приход из буџета 28,000,000 28,000,000 Свега: 28,000,000 28,000,000 Здравство Специјализоване услуге-мртвозорство и остале услуге 250, , Текуће поправке и одржавање 300, , Машине и опрема 4,700,000 4,700,000 Извори финансирања за функцију 700: 01 Приход из буџета 5,250,000 5,250,000 Укупно за функцију 700: 5,250,000 5,250,000 Извори финансирања 01 Приходиз буџета 5,250,000 5,250,000 Свега: 5,250, ,250,000 Јавна безбедност неквалификована на другом месту Трошкови путовања 50,000 50, Услуге по уговору 300, , Специјализоване услуге 300, , Матерјал 100, , Машине и опрема 250, ,000 Извори финансирања за функцију 360: 01 Приход из буџета 1,000,000 1,000,010 Укупно за функцију 360: 1,000,000 1,000,010 Извори финансирања 01 Приход из буџета 1,000,000 1,000,010 Свега: 1,000,000 1,000,010 Развој заједнице-јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Плате и додаци запосленима 16,404,000 16,404, Социјални допринос на терет послодавца 2,937,000 2,937, Накнаде у натури 55,000 55, Социјална давања запосленима 1,000,000 1,000, Накнаде за запослене 650, , Награде, бонуси и остали пословни расходи 150, , Стални трошкови 9,180,000 9,180, Трошкови путовања 320, , Услуге по уговору 2,150,000 2,150, Специјализоване услуге 18,235,000 62,835,000 3,000,000 65,835, Текуће поправке и одржавање 3,150,000 3,150, Материјал 4,200,000 4,200,000

12 Порези обав. таксе и казне намет. од једног нивоа власти другом 310, , Новчане казне и пенали по решењу судова 4,000,000 4,000, Зграде и грађевински објекти 5,000,000 5,000, Машине и опрема 3,610,000 3,610, Земљиште 0 Изворо финансирања за финкцију 620: 01 Приход из буџета 110,951, ,951, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Укупно за функцију 620: 110,951,000 8,000, ,951,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 110,951, ,951, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Свега: 110,951,000 8,000, ,951, Водоснабдевање Стални трошкови 50,000 50, Услуге по уговору 500, , Специјализоване услуге 1,200,000 1,200, Субвенције јавних нефин.пред.и организацијама 8,150,000 8,150,000 Ова апропријација је намењеана за финансирање: -Програма "Рзав"- средства буџета општине 5,150, ЈП"Ариље" - Брана "Сврачково" 3,000, Зграде и грађевински објекти 3,300,000 3,300,000 Ова апропријација је намењеана за финансирање: -Идејни пријекти 800, Пројектна документација -Водоводи-висинска зона Лучани и Гуча 2,500, Приход из буџета 13,200, ,200,000 Укупно за функцију 630: 13,200, ,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 13,200, ,200, Улична расвета Свега: 13,200, ,200, Стални трошкови - За утрошену електричну енергију 5,500,000 5,500, Текуће поправке и одржавање Ова апропријација је намењена за финансирање: - За одрж.јавне расв. и грађевинског земљишта 2,000,000 2,000,000 11

13 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приход из буџета 7,500,000 7,500,000 Укупно за функцију 640: 7,500,000 7,500,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 7,500,000 7,500,000 Свега: 7,500,000 7,500,000 Извори финансирања за главу 2.1: 01 Приход из буџета 131,651, ,651, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 8,000,000 Укупно за главу 2.1: 131,651,000 8,000, ,651, Месне заједнице 160 Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту Плате и додаци запосленима 1,320,000 1,320, Социјални допринос на терет послодавца 242, , Социјална давања запосленима 250, , Награде, бонуси иостали пословни расходи 150, , Стални трошкови 3,140,500 3,140, Трошкови путовања 490, , Услуге по уговору 821, , Специјализоване услуге 10,000,000 2,550,000 14,311,000 12,550,000 26,861, Текуће поправке и одржавање 2,100,000 9,550,000 8,224,000 11,650,000 19,874, Материјал 1,683,000 1,683, Накнаде за социјалну заштиту Донације невладиним организацијама 1,000,000 1,167,000 1,000,000 2,167, Порези обав.таксе и казне нам.од једногнивоа вл.другом 83,000 83, Новчане казне и пенали по решењи судова Зграде и грађевински објекти 7,700,000 26,999,000 25,741,000 34,699,000 60,440, Машине и опрема 18,000 18, Земљиште 200, ,000 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приход из буџета 57,840,500 57,840, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 19,800,000 19,800,000 Укупно за функцију 160: 57,840,500 59,899, ,739,500 Извори финансирања за главу Приход из буџета 57,840,500 57,840, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099,000

14 13 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 19,800,000 19,800,000 Укупно за главу ,840,500 59,899, ,739, Култура 820 Услуге културе - Центар за културу и спорт, Гуча Плате и додаци запосленима 5,200,000 1,800,000 7,000, Социјални допринос на терет послодавца 930, ,000 1,250, Накнаде у натури 250, , Социјана давања запосленима 500, , Накнадa трошкова за запослене Награде, бонуси и остали посебни расходи Стални трошкови 4,490,000 4,230,000 8,720, Трошкови путовања 940, ,000 1,840, Услуге по уговору 2,210,000 11,500,000 13,710, Специјализоване услуге 2,740,000 1,120,000 3,860, Текуће поправке и одржавање 830, , Материјал 1,010, ,000 1,640, Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти друго 150, , , Новчане казне и пенали по реш. судова Зграде и грађевински објекти 15,600,000 4,200,000 19,800, Машине и опрема 1,800,000 1,800,000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходи из буџета 36,650,000 36,650, Сопствени приходи буџетских корисника 24,900,000 24,900,000 Укупно за функцију 820: 36,650,000 24,900,000 61,550,000 Извори финансирања 01 Приходи из буџета 36,650,000 36,650, Сопствени приходи буџетских корисника 24,900,000 24,900,000 Свега: 36,650,000 24,900,000 61,550, Услуге рекреације и спорта Плате и додаци запосленима 1,000,000 1,000, Социјални допринос на терет послодавца 180, , Стални трошкови 100,000 50, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 200, , Трошкови путовања 100, , Услуге по уговору 200,000 1,900,000 2,100, Специјализоване услуге 100, , Текуће поправке и одржавање 300, , , Материјал 100, , ,000

15 Дотације невладиним организацијама: 6,000,000 6,000,000 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приход из буџета 7,000,000 7,000, Сопствени приходи буџетских корисника 4,200,000 4,200,000 Укупно за функцију 810: 7,000, ,200,000 Извори финансирања 01 Приход из буџета 7,000,000 7,000, Сопствени приходи буџетских корисника 4,200,000 4,200, Култура Свега: 7,000,000 4,200,000 11,200,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 43,650,000 43,650, Сопствени приходи буџетских корисника 29,100,000 29,100,000 Укупно за главу ,650,000 29,100,000 72,750, Услуге културе - Библиотека Плате и додаци запосленима 2,614,000 2,614, Социјални допринос на терет послодавца 468, , Накнаде у натури Социјална давања запосленима 400, , Накнадa трошкова за запослене 180, , Награде, бонуси и остали посебни расходи 100, , Стални трошкови 440,000 20, , Трошкови путовања 170,000 20, , Услуге по уговору 1,310,000 1,310, Специјализоване услуге 150, , Текуће поправке и одржавање 170, , Материјал 80,000 80, Порези обав. таксе и казне једног нивоа власти другом 20,000 20, Машине и опрема 700, , Нематеријална имовина 650,000 30, ,000 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приход из буџета 7,452,000 7,452, Сопствени приходи буџетских корисника 70,000 70,000 Укупно за функцију 820: 7,452,000 70,000 7,522,014 Извори финансирања за главу Приход из буџета 7,452,000 7,452, Сопствени приходи буџетских корисника 70,000 70,000

16 Укупно за главу ,452,000 70,000 7,522, Предшколско образовање Плате и додаци запосленима 27,518,400 6,481,600 34,000, Социјални допринос на терет послодавца 4,926,000 1,160,300 6,086, Накнаде у натури Социјална давања запосленима 400, , Накнаде за запослене 300,600 1,500,000 1,800, Награде, бонуси и остали пословни расходи 200, , Стални трошкови -320, ,000 7,900,000 2,150,000 10,050, Трошкови путовања -250, , , , Услуге по уговору -930, ,000 1,450,000 1,450, Специјализоване услуге 420, , Текуће поправке и одржавање 383, , Материјал -100, ,000 3,040,000 5,910,000 8,950, Употреба основних средстава 200, , Порези обав. таксе и казне наметн. од једног нивоа власти другом 30,000 30, Пројектна документација 1,254,000 1,254, Машине и опрема 850, ,000 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходи из буџета 45,789,000 45,789, Сопствени приходи буџетских корисника 19,054,900 19,054, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 Укупно за функцију 911: 45,789,000 20,654,900 66,443,900 Извори финансирања за главу Приходи из буџета 45,789,000 45,789, Сопствени приходи буџетских корисника 19,054,900 19,054, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 Укупно за главу ,789,000 20,654,900 66,443, Образовање 912 Основно образовање Трошкови путовања - превоза ученика 8,000,000 8,000, Донације и трансфери осталим нивоима власти 74,494,000 74,494,000 Ова апропријација се користи за : -Накнаде запосленим за превоз/маркица 1,280,000 -Накнаде запосленим за превоз-готовина 7,080,000 -Социјална давања запосленима 510,000 - Награде запосленима и остали посебни расходи 1,350,000 -Стални трошкови 43,835,500 -Трошкови путовања 1,307,500 -Услуге по уговору 1,920,700

17 -Специјализоване услуге 575,000 -Текуће поправке и одржавање 9,700,000 -Материјал 2,990,300 - Трошкови такмичења ученика 110,000 -Порези и таксе 50,000 -Машине и опрема 1,500,000 -Новчане казне по решењу судова 340,000 - Зграде и грађевински објекти 1,870,000 -Књиге у библиотеци 75,000 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приход из буџета 82,494, ,494,000 Укупно за функцију 912: 82,494,000 82,494,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 82,494,000 82,494,000 Укупно за главу ,494, ,494, Средње образовање Донације и трансфери осталим нивоима власти 26,012,000 26,012,000 Ова апропријација се користи за: -Накнаде запосленима за превоз 2,750,000 -Социјална давања запосленима 50,000 -Накнаде запосленимаи остали посебни расходи 300,000 -Стални трошкови 15,800,000 -Трошкови путовања 300,000 -Услуге по уговору 800,000 -Специјализоване услуге 180,000 -Текуће поправке и одржавање 3,000,000 -Материјал 1,340,000 -Порези, обавезне таксе и казне 30,000 -Mашине и опрема 362, Књиге у библиотеци 100,000 - Зграде и грађевински објекти-хала у Лучанима 1,000,000 2,000,000 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приход из буџета 26,012,000 26,012, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2,000,000 Укупно за функцију 920: 26,012,000 2,000,000 26,012,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 26,012,000 26,012, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 2,000,000

18 Туризам Укупно за главу ,012,000 2,000,000 26,012, Плате и додаци запосленима 1,300,000 1,300, Социјални допринос на терет послодавца 233, , Накнаде за запослене Награде, бонуси и остали пословни расходи 30,000 30, Стални трошкови 200, , Трошкови путовања 300, , Услуге по уговору 400, , Специјализоване услуге 1,320,000 1,320, Материјал 240, , Порези обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти друго 50,000 50, Машине и опрема 250, , Набавка домаће финансијске имовине 0 Извори финансирања за функцију 920: 01 Приход из буџета 4,323,000 4,323,000 Укупно за функцију 920: 4,323,000 4,323,000 Извори финансирања за главу Приход из буџета 4,323,000 4,323,000 Укупно за главу ,323,000 4,323,000 Извори финансирања за раздео 2: 01 Приход из буџета 644,102, ,102, Сопствени приходи буџетских корисника 48,224,900 48,224, Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 29,800,000 29,800, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 УКУПНО РАЗДЕО 2: 644,102, ,323, ,426, Извори финансирања раздела 1 и 2: 01 Приход из буџета 665,250, ,250, Сопствени приходи буџетских корисника 48,224,900 48,224,900

19 08 Донације од међународних организација и појединаца 40,099,000 40,099, Прходи од продаје нефинансијске имовине 1,600,000 1,600, Нераспоређен вишак прихода из ранијих година 29,800,000 29,800, Родитељски динар за ван наставне активности 1,600,000 1,600,000 УКУПНО РАЗДЕО 1 И 2 665,250, ,323, ,573,900 18

20

21

22

23

24 к

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,б СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 18. ВРБАС 22. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНА XLIV 155 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи(«службени гласник РС»,број 129/2007), члана 25. и 29. Закона о буџетском систему

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више