Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49"

Транскрипт

1 Na osnovu člana 5 stav 2 Zakona o budžetu ( Službeni list RCG, br. 40/01, 44/01, 28/04 i 71/05 i Službeni list CG, br. 12/07, 73/08, 53/09, 46/10 i 49/10), člana 42, 43 i 44 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list RCG, br. 42/03, 44/03 i Službeni list CG, br. 5/08, 51/08 i 74/10) i člana 40 tačka 6 Statuta opštine Budva ( Službni list CG - Opštinski propisi, br.19/10), Skupština opštine Budva, na sjednici održanoj dana 27. decembra godina donijela je: O D L U K U O BUDŽETU OPŠTINE BUDVA ZA 2013.GODINU I OPŠTI DIO Član 1 Odlukom o budžetu opštine Budva za godinu (u daljem tekstu: Budžet), utvrđuju se primici i izdaci u iznosu od ,00 EUR. Primici se raspoređuju na: - Tekuće izdatke u iznosu od ,00 EUR - Kapitalne izdatke u iznosu od ,00 EUR - Otplata duga i garancija ,00 EUR - Otplatu obaveza iz prethodnog perioda u iznosu od ,00 EUR - Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od ,00 EUR - Stalnu budžetsku rezervu u iznosu od ,00 EUR Član 2 Primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u opštem dijelu Budžeta, kako slijedi: 1

2 Plan primitaka Fiskalna godina: 2013 Ekonomska šifra Opis 711 POREZI Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica (12%) Porez na lična primanja zaposlenih kod fizičkih lica (12%) Porez na ostala lična primanja (12%) Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohodku (12%) Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu (12%) Porez na prihode od imovine i imovinskih prava (12%) Porez na prihode od kapitala (12%) Porez na dohodak po godišnjoj prijavi (12%) Porez na nepokretnosti Porez na promet nepokretnosti (80%) Prirez porezu na dohodak fizičkih lica TAKSE Lokalne administrativne takse Lokalne komunalne takse za korišćenje prostora na javnim površinama, osim radi prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija, proizvoda starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti Lokalne komunalne takse za držanje (priređivanje) muzike u ugostiteljskim objektima, osim muzike koja se reprodukuje mehaničkim sredstvima (gramofon, magnetofon, radio, TV i sl.) Lokalna komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera Lokalna komunalna taksa za korišćenje prostora za parkiranje na za to uređenim i obilježenim mjestima Lokalna komunalna taksa za držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi NAKNADE Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa (70%) Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za pravna lica Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, za građane Naknada za korišćenje opštinskih puteva 715 OSTALI PRIHODI Novčane kazne i oduzete imovinske koristi Prihodi od kamata za neblagovremeno plaćanje obaveza Prihodi od djelatnosti organa Ostali prihodi 721 PRIMICI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE Prodaja nepokretnosti u korist budžeta opštine 732 SREDSTVA PRENESENA IZ PRETHODNE GODINE Sredstva prenesena iz prethodne godine 751 POZAJMICE I KREDITI Pozajmice i krediti od domaćih finansijskih institucija UKUPNO:

3 Iznos 10,430, , , , , , , , , ,000, ,900, , , , , , , , , ,260, ,060, ,000, ,000, , ,100, , , , ,650, ,900, ,900, , , ,600, ,600, ,090,

4 Plan izdataka Fiskalna godina: 2013 Opis 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 5,383, Neto zarade 3,324, Porez na zarade 420, Doprinosi na teret zaposlenog 1,072, Doprinosi na teret poslodavca 520, Opštinski prirez 46, Ostala lična primanja 337, Naknade skupštinskim odbornicima 200, Ostale naknade 137, Rashodi za materijal i usluge 3,998, Rashodi za materijal i usluge 259, Rashodi za službena putovanja 84, Rashodi za reprezentaciju 127, Rashodi za energiju 618, Rashodi za telefonske usluge 120, Rashodi za poštanske usluge 103, Bankarske usluge i negativne kursne razlike 25, Ugovorene usluge 2,660, Tekuće održavanje 425, Tekuće održavanje javne infrastrukture 350, Tekuće održavanje građevinskih objekata 42, Tekuće održavanje opreme 33, Kamate 350, Kamate finansijskim institucijama 350, Renta 118, Zakup objekata 118, Prava iz oblasti socijalne zaštite 25, Tuđa njega i pomoć 25, Sredstva za tehnološke viškove 382, Otpremnine za tehnološke viškove 382, Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom sektoru 3,055, Transferi javnim institucijama 990, Transferi za zdravstvenu zaštitu 40, Transferi obrazovanju 70, Transferi za kulturno-zabavne manifestacije 200, Transferi za sport 1,330, Transferi mjesnim zajednicama 40, Transferi Crvenom krstu 90, Transferi nevladinim organizacijama 70, Transferi političkim partijama 145, Jednokratne socijalne pomoći 80,

5 441 Kapitalni izdaci 15,647, Izdaci za lokalnu infrastrukturu 13,520, Izdaci za građevinske objekte 1,565, Izdaci za opremu 327, Investiciono održavanje 185, Investiciono održavanje u dijelu uređenja, održavanja i čišćenja zajedničkih djelova stambenih zgrada 50, Otplata duga 275, Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima 275, Otplata garancija 1,800, Otplata garancija finansijskim institucijama 400, Otplata garancija nefinansijskim institucijama 1,400, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 13,992, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 13,992, Tekuća budžetska rezerva 250, Tekuća budžetska rezerva 250, Stalna budžetska rezerva 50, Stalna budžetska rezerva 50, UKUPNO: 46,090,

6 III IZVRŠENJE BUDŽETA Član 3 Za izvršenje Budžeta u cjelini odgovoran je predsjednik opštine Budva, koji istovremeno vrši nadzor i naredbodavac je za izvršenje Budžeta. Član 4 Za namjensko korišćenje budžetskih sredstava odgovoran je starješina organa za privredu i finansije i starješine potrošačkih jedinica. Starješine potrošačkih jedinica odgovorne su za unutrašnju kontrolu izdataka potrošačkih jedinica koje su u njihovoj nadležnosti. Unutrašnja kontrola se odnosi na: - ugovaranje obaveza, u skladu sa članom 6. ove odluke, kao i u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima, uputstvima i procedurama koje se odnose na javne nabavke; - provjeru prijema robe i korišćenja usluga, po osnovu ugovorenih obaveza; - pripremu i ovjeru prateće dokumentacije za plaćanje i njenu dostavu trezoru opštine. Starješina organa za privredu i finansije odgovoran je za sljedeće: - da je zahtjev za plaćanje ugovorenih obaveza evidentiran u glavnoj knjizi trezora; - da postoji odobrenje za stvaranje ugovorene obaveze od strane starješine potrošačke jedinice; - da postoji dovoljno dodijeljenih sredstava po odgovarajućoj stavci budžeta, koja su na raspolaganju potrošačkoj organizaciji za obavljenje plaćanja. Član 5 Potrošačke jedinice su dužne dostaviti predsjedniku opštine mjesečni tromjesečni plan potrošnje Budžetom odobrenih sredstava, najkasnije deset dana od dana usvajanja Budžeta. Sredstva utvrđena Budžetom, potrošačke jedinice koriste u skladu sa periodičnim (mjesečnim/tromjesečnim) dodjelama/alokacijama (varantima) izdatim od strane predsjednika opštine. Član 6 Potrošačke jedinice mogu ugovarati obaveze do iznosa sredstava koja su utvrđena periodičnim dodjelama/alokacijama izdatim od strane predsjednika opštine. Član 7 Predsjednik opštine može, na osnovu obrazloženog zahtjeva potrošačke jedinice, vršiti preusmjeravanje sredstava potrošačkih jedinica po pojedinim namjenama (kroz povećanje ili smanjenje), a najviše do 10 % sredstava određenih za potrošačku jedinicu. Potrošačke jedinice mogu preusmjeriti odobrena sredstva po pojedinim izdacima, uz odobrenje predsjednika opštine, u visini do 10 % iznosa sredstava predviđenih za namjene čiji se iznos mijenja. 5

7 Član 8 Obaveze prema potrošačkim jedinicama u toku godine izvršavaće se srazmjerno ostvarenim prihodima, u skladu sa periodičnim dodjelama/alokacijama(varantima) izdatim od strane predsjednika opštine. Član 9 U postupku izvršenja Budžeta potrošačke jedinice imaju ovlašćenja i dužnosti utvrđene ovim Budžetom, drugim propisima i uputstvima koja će se izdati od strane predsjednika opštine ili sekretara za privredu i finansije. Član 10 Obaveze budžeta mogu se izmirivati na teret nenaplaćenih lokalnih prihoda, u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima. Član 11 Za hitne i nepredviđene izdatke koriste se sredstva tekuće i stalne budžetske rezerve. O korišćenju sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve odlučuje Predsjednik Opštine Budva. Predsjednik Opštine Budva može ovlastiti sekretara Sekretarijata za finansije da odlučuje o korišćenju sredstava tekuće budžetske rezerve do određenog iznosa. III POSEBNI DIO Član 12 Raspored sredstava Budžeta u iznosu od EUR, po organizacionoj, ekonomskoj i funkcionalnoj klasifikaciji vrši se u posebnom dijelu, koji glasi: 6

8 Organ Ekonomska izacion šifra a šifra Funkcio nalna šifra Plan izdataka Fiskalna godina: 2013 Naziv 011 PREDSJEDNIK I KABINET 661, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 371, Neto zarade 230, Porez na zarade 30, Doprinosi na teret zaposlenog 73, Doprinosi na teret poslodavca 35, Opštinski prirez 3, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 290, Rashodi za službena putovanja 50, Rashodi za reprezentaciju 100, Ugovorene usluge 140, SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA 86, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 79, Neto zarade 50, Porez na zarade 5, Doprinosi na teret zaposlenog 16, Doprinosi na teret poslodavca 7, Opštinski prirez RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 7, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 5, SLUŽBA SKUPŠTINE 542, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 134, Neto zarade 80, Porez na zarade 11, Doprinosi na teret zaposlenog 28, Doprinosi na teret poslodavca 14, Opštinski prirez 1, OSTALA LIČNA PRIMANJA 200, Naknade skupštinskim odbornicima 200, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 19, Rashodi za službena putovanja 4, Rashodi za reprezentaciju 5, Ugovorene usluge 10, RENTA 23, Zakup objekata 23, TRANSFERI INSTITUCIJAMA, POJEDINCIMA, NEVLADINOM I JAVNOM SEKTORU 145, Transferi političkim partijama 145, KAPITALNI IZDACI 20, Izdaci za opremu 20, SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE 45, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37, Neto zarade 24, Porez na zarade 2, Doprinosi na teret zaposlenog 8, Doprinosi na teret poslodavca 3, Opštinski prirez RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 7, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 5, SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU IMOVINE 228, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 161, Neto zarade 96, Porez na zarade 14, Doprinosi na teret zaposlenog 34, Doprinosi na teret poslodavca 16,000.00

9 Opštinski prirez 1, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 67, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 65, FOND ZA OBEŠTEĆENJE 990, Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 990, Transferi javnim institucijama 990, SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU 1,496, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 487, Neto zarade 325, Porez na zarade 34, Doprinosi na teret zaposlenog 85, Doprinosi na teret poslodavca 39, Opštinski prirez 4, OSTALA LIČNA PRIMANJA 50, Ostale naknade 50, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 593, Rashodi za materijal i usluge 100, Rashodi za službena putovanja 2, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 150, Rashodi za telefonske usluge 90, Rashodi za poštanske usluge 100, Ugovorene usluge 150, TEKUĆE ODRŽAVANJE 10, Tekuće održavanje građevinskih objekata 2, Tekuće održavanje opreme 8, RENTA 70, Zakup objekata 70, Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 110, Transferi Mjesnim Zajednicama 40, Transferi nevladinim organizacijama 70, KAPITALNI IZDACI 175, Izdaci za opremu 140, Investiciono održavanje 35, SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 2,073, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 176, Neto zarade 105, Porez na zarade 14, Doprinosi na teret zaposlenog 39, Doprinosi na teret poslodavca 16, Opštinski prirez 1, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 62, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 60, TRANSFERI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU 25, Tuđa njega i pomoć 25, Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 1,810, Transferi za zdravstvenu zaštitu 40, Transferi obrazovanju 70, Transferi za kulturno-zabavne manifestacije 200, Transferi za sport 1,330, Transferi Crvenom Krstu 90, Jednokratne socijalne pomoći 80, JP MEDITERANSKI SPORTSKI CENTAR 436, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 244, Neto zarade 150, Porez na zarade 20, Doprinosi na teret zaposlenog 50,000.00

10 Doprinosi na teret poslodavca 22, Opštinski prirez 2, OSTALA LIČNA PRIMANJA 13, Ostale naknade 13, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 46, Rashodi za materijal i usluge 15, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 23, Rashodi za telefonske usluge 4, TEKUĆE ODRŽAVANJE 20, Tekuće održavanje građevinskih objekata 10, Tekuće održavanje opreme 10, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 15, Otpremnine za tehnološke viškove 15, KAPITALNI IZDACI 17, Izdaci za opremu 17, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 80, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 80, JP SPORTSKO REKREATIVNI CENTAR "BUDVA" 675, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 339, Neto zarade 210, Porez na zarade 27, Doprinosi na teret zaposlenog 70, Doprinosi na teret poslodavca 30, Opštinski prirez 2, OSTALA LIČNA PRIMANJA 12, Ostale naknade 12, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 123, Rashodi za materijal i usluge 25, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 90, Rashodi za telefonske usluge 6, TEKUĆE ODRŽAVANJE 45, Tekuće održavanje građevinskih objekata 30, Tekuće održavanje opreme 15, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 30, Otpremnine za tehnološke viškove 30, KAPITALNI IZDACI 15, Izdaci za opremu 15, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 110, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 110, JU GRAD TEATAR 1,337, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 241, Neto zarade 152, Porez na zarade 17, Doprinosi na teret zaposlenog 50, Doprinosi na teret poslodavca 19, Opštinski prirez 2, OSTALA LIČNA PRIMANJA 15, Ostale naknade 15, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 341, Rashodi za materijal i usluge 23, Rashodi za službena putovanja 7, Rashodi za reprezentaciju 2, Rashodi za energiju 5, Rashodi za telefonske usluge 3, Poštanske usluge 1, Ugovorene usluge 300, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 30, Otpremnine za tehnološke viškove 30,000.00

11 441 KAPITALNI IZDACI 40, Izdaci za opremu 40, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 670, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 670, JU CRVENA KOMUNA 310, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 141, Neto zarade 84, Porez na zarade 12, Doprinosi na teret zaposlenog 30, Doprinosi na teret poslodavca 14, Opštinski prirez 1, OSTALA LIČNA PRIMANJA 12, Ostale naknade 12, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 59, Rashodi za materijal i usluge 10, Rashodi za službena putovanja 2, Rashodi za reprezentaciju 2, Rashodi za energiju 7, Rashodi za telefonske usluge 2, Rashodi za poštanske usluge 1, Ugovorene usluge 35, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 20, Otpremnine za tehnološke viškove 20, KAPITALNI IZDACI 27, Izdaci za opremu 5, Investiciono održavanje 22, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 50, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 50, JU MUZEJI,GALERIJA I BIBLIOTEKA 922, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 453, Neto zarade 310, Porez na zarade 30, Doprinosi na teret zaposlenog 76, Doprinosi na teret poslodavca 34, Opštinski prirez 3, OSTALA LIČNA PRIMANJA 20, Ostale naknade 20, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 133, Rashodi za materijal i usluge 35, Rashodi za službena putovanja 2, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 25, Rashodi za telefonske usluge 9, Rashodi za poštanske usluge 1, Ugovorene usluge 60, RENTA 25, Zakup objekata 25, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 30, Otpremnine za tehnološke viškove 30, KAPITALNI IZDACI 110, Izdaci za opremu 10, Investiciono održavanje 100, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 150, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 150, JU SPOMEN DOM REŽEVIĆI 170, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 61, Neto zarade 36, Porez na zarade 5, Doprinosi na teret zaposlenog 14, Doprinosi na teret poslodavca 6, Opštinski prirez OSTALA LIČNA PRIMANJA 14, Ostale naknade 14, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 29, Rashodi za materijal i usluge 3,000.00

12 Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 3, Rashodi za telefonske usluge 1, Ugovorene usluge 20, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 7, Otpremnine za tehnološke viškove 7, KAPITALNI IZDACI 28, Investiciono održavanje 28, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 30, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 30, SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I FINANSIJE 7,724, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 646, Neto zarade 395, Porez na zarade 52, Doprinosi na teret zaposlenog 135, Doprinosi na teret poslodavca 59, Opštinski prirez 5, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 103, Rashodi za službena putovanja 2, Rashodi za reprezentaciju 1, Bankarske usluge i negativne kursne razlike 25, Ugovorene usluge 75, Kamate 350, Kamate finansijskim institucijama 350, SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE 250, Otpremnine za tehnološke viškove 250, Otplata duga 275, Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima 275, Otplata garancija 1,800, Otplata garancija finansijskim institucijama 400, Otplata garancija nefinansijskim institucijama 1,400, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 4,000, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 4,000, TEKUĆA BUDŽETSKA REZERVA 250, Tekuća budžetska rezerva 250, STALNA BUDŽETSKA REZERVA 50, Stalna budžetska rezerva 50, RTV BUDVA 600, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 600, Ugovorene usluge 600, SEKRETARIJAT ZA INVESTICIJE 23,294, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 197, Neto zarade 120, Porez na zarade 15, Doprinosi na teret zaposlenog 42, Doprinosi na teret poslodavca 18, Opštinski prirez 1, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 12, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 10, KAPITALNI IZDACI 15,085, Izdaci za lokalnu infrastrukturu 13,647, Izdaci za građevinske objekte 1,438, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 8,000, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 8,000, SEKRETARIJAT ZA GRADSKU INFRASTRUKTURU I AMBIJENT 2,638, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 184, Neto zarade 112, Porez na zarade 15, Doprinosi na teret zaposlenog 39, Doprinosi na teret poslodavca 17,000.00

13 Opštinski prirez 1, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 1,202, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 300, Ugovorene usluge 900, TEKUĆE ODRŽAVANJE 350, Tekuće održavanje javne infrastrukture 350, KAPITALNI IZDACI 50, Investiciono održavanje u dijelu uređenja, održavanja i čišćenja zajedničkih dijelova stambenih zgrada 50, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 852, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 852, SLUŽBA NAPLATE NAKNADE ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 105, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 98, Neto zarade 60, Porez na zarade 8, Doprinosi na teret zaposlenog 20, Doprinosi na teret poslodavca 9, Opštinski prirez 1, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 7, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 5, SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ 383, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 231, Neto zarade 140, Porez na zarade 19, Doprinosi na teret zaposlenog 49, Doprinosi na teret poslodavca 21, Opštinski prirez 2, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 152, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 150, KOMUNALNA POLICIJA 467, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 408, Neto zarade 260, Porez na zarade 30, Doprinosi na teret zaposlenog 80, Doprinosi na teret poslodavca 35, Opštinski prirez 3, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 30, Rashodi za materijal i usluge 8, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 20, KAPITALNI IZDACI 29, Izdaci za opremu 29, INFORMACIONI CENTAR 144, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 50, Neto zarade 30, Porez na zarade 4, Doprinosi na teret zaposlenog 10, Doprinosi na teret poslodavca 5, Opštinski prirez

14 413 RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 62, Rashodi za materijal i usluge 20, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Ugovorene usluge 40, KAPITALNI IZDACI 31, Izdaci za opremu 31, SLUŽBA ZAŠTITE 756, BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 635, Neto zarade 355, Porez na zarade 54, Doprinosi na teret zaposlenog 123, Doprinosi na teret poslodavca 98, Opštinski prirez 5, RASHODI ZA MATERIJAL I USLUGE 51, Rashodi za materijal i usluge 20, Rashodi za službena putovanja 1, Rashodi za reprezentaciju 1, Rashodi za energiju 15, Rashodi za telefonske usluge 4, Ugovorene usluge 10, KAPITALNI IZDACI 20, Izdaci za opremu 20, OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA 50, Otplata obaveza iz prethodnog perioda 50, UKUPNO: 46,090, Član 13 Ova odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u ''Sl. listu CG - opštinski propisi'', a primjenjivaće se od 01. januara godine Broj: /1 Budva, 27. decembar 2012.godine SKUPŠTINA OPŠTINE BUDVA PREDSJEDNIK, Boro Lazović, s.r.

15 13

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od do plaćeni u periodu od do Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 plaćeni u periodu od 01.01.2014 do 31.10.2014 Fiskalna godina: 2014 01 Služba skupštine 351 800,00 159 986,52 45,4766% 411 Bruto zarade i doprinosi

Више

Microsoft Word odluka o zavrsnom

Microsoft Word odluka o zavrsnom Na osnovu člana 68 i 69 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti( Službeni list CG,broj 20/14, 56/14,70/17,04/18 i 55/18),člana 40 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni list CG, broj 03/19

Више

NACRT odluka o budzetu 2018

NACRT odluka o budzetu 2018 Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl.list RCG, br.42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br 20/14)

Више

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03

Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Sl.list RCG, br. 42/03 Propisi i uplatni računi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorice Na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Sl.list RCG", br. 42/03 i Sl.list CG, 5/08, 51/08, 74/10, 01/15, 78/15, 3/16

Више

odluka o budzetu slcg

odluka o budzetu slcg Na osnovu čl.42 i 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ( Sl.list RCG, br.42/03 i 44/03 i Sl.list CG, br.5/08, 51/08, 74/10), čl.34. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ( Sl.list CG, br 20/14)

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

naacrt_budzet_2018

naacrt_budzet_2018 NACRT CRNA GORA Opština Bijelo Polje Broj:01/1- Bijelo Polje 0. 0. 2018.gd. SKUPŠTINA OPŠTINE BIJELO POLJE Na odnovu cl.57 stav 1.tačka 2.Zakona o Lokalnoj Samoupravi ("SL.List RCG"br.42/03,28/04,75/05,

Више

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti

VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Ceti VÜÇt ZÉÜt cü }xáàéç vtvxà Ç}x IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM PRIMICIMA I IZVRŠENIM IZDACIMA BUDŽETA PRIJESTONICE CETINJE ZA PERIOD JANUAR-JUN 2019.GODINE Cetinje, jul 2019.godine OBRAZLOŽENJE Izvještaj o ukupno

Више

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr

BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 Org. šifra Eko. šifr BILANS BUDŽETA odobreni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 plaćeni u periodu od 01/01/2014 do 01/01/2014 Fiskalna godina: 2014 01 SLUŽBA PREDSJEDNIKA OPŠTINE 54 061,00 0,00 0,00% 411 Bruto zarade i

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx

Microsoft Word - ???????? ??????? 10.docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXVI - Број 10 13. децембар година МОДРИЧА Аконтациона претплата за годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 I АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu

Microsoft Word - Naslovna strana - Prednacrt budzeta RS za 2018 godinu ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р Е Д Н А Ц Р Т Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2018. Бања Лука, новембар:2017. године БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2018. ГОДИНУ ОПШТИ ДИО Опис РС за 2018. А. БУЏЕТСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. 31.12.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 116 53 1983 На основу члана 70. став 1. тачка 3. Устава Републике Српске, члана 182. и члана 186. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. 24.07.2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 65 3 У тачки п) ријечи: три године замјењују се ријечима: једну фискалну годину. Послије става 3. додаје се нови став 4, који гласи: (4) За прекршај

Више

budzet 2013

budzet 2013 Na osnovu čl.5.zakona o Budžetu ("SL.List RCG" br 40/01,44/01,28/04,71/05,Sl CG br 12/07,73/08,53/09,46/10,49/10,53/11) i čl.39 i 42 Zakona o finansiranju Lokalne samouprave("sl.list RCG",br,42/03,44/03,Sl

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Nacrt Odluke o Budžetu za godinu

Nacrt Odluke o Budžetu za godinu Н А Ц Р Т На основу члана 42. и члана 43. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.лист РЦГ», бр. 42/03, 44/03 и 5/089 ), члана 5. став 2. Закона о буџету («Сл.лист РЦГ», бр. 40/01, 44/01, 71/05 и

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 19.09 do 25.09.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0767 21.09.2016 41411100004 Službeno putovanje-akontacija KOMERCIJALNA BANKA-Budva

Више

Nacrt budžeta za za WEB.xls

Nacrt budžeta za za WEB.xls Fojnica, 13.11.2007. godine Broj: 01-14-870/07 Na osnovu člana 1. i 9. Zakona o budžetima / proračunima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06) i člana 17. stav 4 Statuta Općine

Више

I

I Na osnovu člana 42 i člana 43 Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana 4 Zakona o budžetu

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 03.10 do 09.10.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0808 03.10.2016 43151100000 Transfer političkim partijama, DPS 550-3600-50 Podgorička

Више

I

I P R E D L O G Na osnovu člana 42. i člana 43. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03, 44/03, i Sl.list CG, br. 5/08, 51/08,74/10, 1/15, 78/15, 3/16, 30/17), člana 3 i člana

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA GODINU Podgorica, april 2014.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA GODINU Podgorica, april 2014. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA GLAVNOG GRADA - PODGORICE ZA 2013. GODINU Podgorica, april 2014. S A D R Ž A J: Strana I IZVJEŠTAJ REVIZORA 3-5 II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI:

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР Аконтација претплате ,00 Цена овог примерка 954, На основу члана СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 14 ГОДИНА I ПАНЧЕВО, 18. ДЕЦЕМБАР 2008. Аконтација претплате 13.880,00 Цена овог примерка 954,00 249 На основу члана 13a. и члана 29. Закона о буџетском систему («Службени

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 201 РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДСКА УПРАВА ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ БАЊА ЛУКА, ЈУНИ 2017. ГОДИНЕ БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИ

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Microsoft Word - 1 Zakona za nakon Skupstina.doc

Microsoft Word - 1 Zakona za nakon Skupstina.doc 1268. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2014. GODINU Proglašavam Zakon o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu, koji je donijela Skupština

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи

БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ Порески приходи БУЏЕТ ГРАДА ТРЕБИЊА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економски БУЏЕТ Опис код 2019. 1 2 3 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 24.587.970 710000 Порески приходи 10.862.000 713000 Порези на лична примања и приходи од самосталних

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републ 29.11.2018. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД Број 11 1. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 160/ На основу члана 31., 32. и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

REPUBLIKA SRPSKA

REPUBLIKA SRPSKA ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П Р И Ј Е Д Л О Г Б У Џ Е Т Р Е П У Б Л И К Е С Р П С К Е за:2016. Бања Лука, децембар:2015. године С А Д Р Ж А Ј I Општи дио 4 II Буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama

Microsoft Word - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama На основу члана 30. став 1. тачка 12. и члана 79. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 9/02, 33/04 и 135/04) и члана 25. Статута општине Инђија («Службени лист општина Срема» број

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 18/ На основу чл 30.11.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 18/2016 361 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 30. НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 18/2016 1. На основу члана 32. тачка 12 Закона о локалној самоуправи ( Службени

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН

Број: 01/ /16 Датум: године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА ГОДИН Број: 01/1 014 1 4/16 Датум:05.01.2016. године ИЗВЈЕШТАЈ О ПРИЈЕДЛОЗИМА ИЗНЕСЕНИМ У ТОКУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2016. ГОДИНУ КОЈЕ ЈЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРЊАВОР УСВОЈИЛА Извјештај

Више

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA GODINU Podgorica, maj 2013.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA GODINU Podgorica, maj 2013. IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI PRIJEDLOGA ZAVRŠNOG RAČUNA BUDŽETA OPŠTINE TIVAT ZA 2012. GODINU Podgorica, maj 2013. S A D R Ž A J: Strana I IZVJEŠTAJ REVIZORA 3-5 II FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI: Opšti dio

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Microsoft Word - NASLOVNA.doc

Microsoft Word - NASLOVNA.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА XLV ТИТЕЛ, 25. ЈАНУАР 2013. ГОДИНЕ БРОЈ 1. 1 На основу члана 11. Закона о условном отпису камата и мировању пореског дуга («Сл. гласник РС»бр.119/2012), члан 60. а у

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ Бања Лука, мај године РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД БАЊА ЛУКА СКУПШТИНА ГРАДА РЕБАЛАНС БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ Бања Лука, мај 2019. године БУЏЕТ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО Економ. ОПИС Буџет за Буџет

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк

Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/ , 051/ Одговорни уредник: Раденк Издавач: Скупштина општине Котор Варош Улица: Цара Душана бб Телефон: 051/784-238, 051/784-230 Е-mail:skupstinaokv@gmail.com Одговорни уредник: Раденка Славнић 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КОТОР ВАРОШ ГОДИНА

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 20/ На основу 21.12.2016. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 411 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА I ВРШАЦ, 21. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ БРОЈ 20/2016 1. 2. На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалним изборима

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god.

Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od do god. Placeni nalozi za fizicka i pravna lica za period od 12.09 do 18.09.2016 god. Fiskalna godina: 2016 020001 SLUŽBA SKUPŠTINE 0743 13.09.2016 43151100000 Transfer političkim partijama, DPS 550-3600-50 Podgorička

Више

SL. GL. MRK. GRAD cdr

SL. GL. MRK. GRAD cdr Број: 5/15, 14.07.2015. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више