Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014."

Транскрипт

1 Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

2

3 3 Садржај ДИО I: Опис података Контакт информације Институције укључене у прикупљање података и правни основ Опис методолошке основе за добијање података о отпаду... 4 Генерисање отпада по врсти и извору/дјелатности из које потиче први сет података... 5 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима методом узорка... 5 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података о третману отпада... 5 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података о прикупљеном отпаду... 6 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података из административних извора... 6 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу других метода, на примјер моделирања... 6 Одређивање генерисаног екстрактивног отпада... 6 Опис отпада из домаћинстава... 7 Третман отпада други и трећи сет података Важне промјене... 8 Промјене у односу на претходне године... 8 Предвиђене промјене Специфична питања важна за прикупљање података за референтну годину Влажна материја муља... 8 ДИО II: Извјештај о индикаторима квалитета Релевантност Тачност Грешке узорковања Неузорачке грешке Грешке обухвата Грешке мјерења Грешке обраде Грешке неодговора Грешке модела претпоставке Правовременост и тачност објаве Правовременост објаве података Тачност објаве података Доступност и јасноћа Упоредивост Географска упоредивост Временска упоредивост Усклађеност Оптерећеност извјештајних јединица... 15

4 4 ДИО I: Опис података 1. Контакт информације Стана Копрановић телефон: Одјељење производних статистика Статистика животне средине Републички завод за статистику Републике Српске 2. Институције укључене у прикупљање података и правни основ Републички завод за статистику Републике Српске прикупља податке о генерисаном индустријском и комуналном отпаду. Статистичке активности у области статистике отпада проводе се на основу Статистичког програма Републике Српске за период , који је заснован на Закону о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03). За ову статистичку област релевантан је Правилник о категоријама отпада са каталогом ( Службени гласник Републике Српске, број 39/05) и Закон о управљању отпадом Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 111/13). Прикупљање и израда података о отпаду усклађени су са европском Уредбом о статистици отпада 2150/2002/ЕC 1). 3. Опис методолошке основе за добијање података о отпаду Подаци о отпаду прикупљају се према извору, односно дјелатности из које потиче, врсти отпада и поступку управљања отпадом. У складу са Анексима I и II европске Уредбе о статистици отпада 2150/2002/EC, неопходно је израдити сетове података о генерисању и третману отпада. Генерисани отпад потребно је приказати према извору и врсти отпада, док је податке о третираном отпаду потребно израдити према врсти отпада и поступку третмана, укључујући број и капацитет постројења за третман. У ту сврху, приликом прикупљања података важна је примјена релевантних класификација (Табела 2). У овом Извјештају описују се индикатори квалитета за податке о генерисаном индустријском отпаду и отпаду из домаћинстава. Подаци о индустријском отпаду добијени су путем статистичког извјештаја који достављају пословни субјекти разврстани према претежној дјелатности у подручја: Вађење руда и камена (B), Прерађивачка индустрија (C) и Производња и снабдијевање ел.енергијом, гасом, паром и климатизација (D) по Класификацији дјелатности КД БиХ ), а који имају 10 и више запослених. Подаци укључују и отпад настао у јединицама које се баве индустријском производњом, а налазе се у саставу неиндустријских предузећа, уколико задовољавају наведени критериј о броју запослених. За извјештајне јединице које не доставе одговор или је достављени одговор непотпун врши се процјена генерисане количине и врсте отпада. Процјена се заснива на претпоставци да пословни субјекти који припадају истој класи (по броју запослених) и истој области (према КД БиХ 2010) генеришу сличну врсту и количину отпада. Подаци о отпаду из домаћинстава прикупљају се индиректно, односно путем годишњег извјештаја о прикупљеном комуналном отпаду. 1) Уредба о статистици отпада (2150/2002/EC) ревидирана је године (Commision Regulation (EU) No 849/2010 of 27 September 2010 amending Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Perliament and of the Council on waste statistics). 2) Kласификација дјелатности у Републици Српској израђена је на основу Статистичке класификације економских дјелатности у ЕУ (NACE Rev. 2) и упоредива је са Међународном стандардном индустријском класификацијом свих економских дјелатности ISIC Rev. 4. Такође, усклађена је и са прописима о класификацији дјелатности донесеним на нивoу Босне и Херцеговине.

5 5 Генерисање отпада по врсти и извору/дјелатности из које потиче први сет података Табела 1. Одређивање генерисаног отпада (сиве колоне односе се на подручја КД БиХ 2010 која нису обухваћена извјештајем о отпаду) Извор отпада према КД БиХ Број категорије отпада А B C10 C12 C13 - C15 C16 C17 C18 C19 C20 C22 C23 C24 C25 C26 C30 C31 C33 D Е36, Е37, Е39 Е38 F G-U иксљ G46.77 домаћинства 1 2 _ _ Пословни субјекти са 10 и више запослених Индиректно одређивање путем података о прикупљеном комуналном отпаду Табела 2. Класификације у употреби Назив класификације Извор отпада КД БиХ 2010 Врсте отпада Поступци третмана отпада Листа отпада R и D кодови Опис класификације (усклађеност са захтјевима садржаним у Уредби о статистици отпада, 2150/2002/EC) Прикупљање података о извору отпада према КД БиХ 2010 усклађено је са препорукама садржаним у Уредби 2150/2002/ЕC. Подаци о врсти отпада прикупљају се помоћу Листе отпада, која је заснована на Правилнику о категоријама отпада са каталогом ( Службени гласник Републике Српске, број 39/05). Примјеном кореспондентних табела, успостављена је веза између Листе отпада и Европског статистичког каталога отпада (EWC-Stat), који је прописан Уредбом 2150/2002/ЕC. Поступци третмана (поновног искоришћења и одлагања) отпада класификовани су према кодовима датим у Анексу II Уредбе 2150/2002/ЕC. Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима методом узорка Није у примјени. Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података о третману отпада Није у примјени.

6 6 Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података о прикупљеном отпаду Није у примјени. Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу података из административних извора Није у примјени. Одређивање генерисаног отпада у економским дјелатностима на основу других метода, на примјер моделирања Није у примјени. Одређивање генерисаног екстрактивног отпада Отпадни материјали који настају приликом експлоатације руде и камена, као што су површински слојеви земље, камен, јаловина и други инертни материјали, количински су значајна карактеристика подручја Вађење руде и камена. Иначе, статистика отпада генерисаног у индустријским дјелатностима обухвата и значајне количине наведених материјала. Изузетак је јаловина која задовољи критерије квалитета лошије руде и као таква продаје се купцима на тржишту. Више информација о обухвату екстрактивног отпада наводи се у Табели 3. Табела 3. Укљученост екстрактивног отпада у статистику отпада Покривеност 3) Горњи слој тла (Topsoil) Неопасни отпад од руде (Overburden) Отпадни камен (Waste-rock) Неопасна јаловина (Tailings) Комплетна покривеност X X X Дјелимична покривеност X 4) Искључено 3) Коришћење појединих шифара из Листе отпада, као што су и , за опис отпада/материјала који потиче од ископавања металних и неметалних минералних сировина у неким случајевима не омогућава прецизно разликовање врсте материјала о коме се ради, да ли само о откривци површинског слоја земље или о мјешавини инертног материјала састављеног од земље и камена, а у неким случајевима и са одређеним удјелом међуслојне јаловине. 4) Уколико јаловина која настаје при експлоатацији минералних сировина задовољи стандарде и може да се класификује као руда лошијег квалитета за коју пословни субјект има купца и продаје је на тржишту по нижој цијени, та се количина јаловине не укључује у статистику отпада.

7 7 Опис отпада из домаћинстава Табела 4. Одређивање отпада из домаћинстава 1 Индиректно одређивање на основу података о прикупљеном отпаду 1.1 Јединица извјештавања Предузеће овлашћено за сакупљање отпада у име општине/града 1.2 Систем прикупљања података Подаци о отпаду из домаћинстава прикупљају се путем годишњег статистичког извјештаја о прикупљеном комуналном отпаду. 1.3 Покривеност врста отпада Комунални отпад (група 20 и из Листе отпада) - отпад из домаћинстава и отпад из других извора који је по својој природи или саставу сличан отпаду из домаћинстава. 1.4 Карактеристике статистичких активности (1.4а 1.4д) а) Величина посматране популације (укупан број општина/градова) б) Укупан број општина/градова које су обухваћене извјештајем/укупан број сакупљача отпада ц) Број одговора који се користе за израчунавање укупне количине 62 општине/града у Републици Српској; 55 регистрованих пословних субјеката који сакупљају отпад јавним одвозом 55 општина/градова обухваћених јавним одвозом отпада; 55 регистрованих пословних субјеката који сакупљају отпад у име општине/града 55 д) Пондерациони фактор (уколико постоји) Метода одређивања извора отпада Податак о извору отпада прикупљеног јавним одвозом добија се путем статистичког извјештаја, у коме се наводе три могућа извора отпада (домаћинства, услужне и производне дјелатности, комуналне службе). Расподјела количине прикупљеног отпада по изворима заснива се на процјени извјештајних јединица. 1.6 Удио отпада из комерцијалних дјелатности 5) у укупно прикупљеном отпаду, по врсти отпада 1.7 Постотак становништва покривеног системом јавног одвоза отпада из домаћинстава и сличног отпада Комунални и сличан отпад из комерцијалних дјелатности (категорија 20 Листе отпада) чини 24,5% укупно прикупљеног отпада Амбалажни отпад из комерцијалних дјелатности (категорија 15 Листе отпада) чини 0,13% укупно прикупљеног отпада ~66% (у недостатку евиденције, наведени проценат заснива се, углавном, на процјени коју обезбјеђују извјештајне јединице) 2 Одређивање отпада на основу податка о третману отпада није у примјени 5) Дјелатност трговине, јавне управе, образовања, административне и остале услужне дјелатности. С обзиром на постојећи систем управљања отпадом, у појединим случајевима укључене су и индустријске дјелатности.

8 8 Третман отпада други и трећи сет података У складу са Анексом II Уредбе 2150/2002/EC, податке о третману отпада потребно је израдити према врсти отпада и поступку третмана, укључујући број и капацитет постројења за третман. Расположиви подаци о третману односе се на поступке збрињавања отпада генерисаног у пословним субјектима који су према претежној дјелатности разврстани у три подручја КД БиХ 2010: B, C и D. Међутим, будући да се тренутно не прикупљају подаци о отпаду који наведени пословни субјекти преузимају ради даље прераде, нити се прати отпад настао у осталим подручјима КД БиХ 2010, подаци о третману отпада нису потпуни у односу на препоруке садржане у Анексу II Уредбе 2150/2002/EC. Осим податка о броју евидентираних одлагалишта отпада у локалним заједницама, подаци о броју и капацитету постројења за третман отпада, такође, нису доступни. 4. Важне промјене Промјене у односу на претходне године Најзначајнија промјена у подацима о индустријском отпаду за у односу на годину везана је за усклађивање и примјену нове Класификације дјелатности, КД БиХ Приликом усклађивања са КД БиХ 2010 извршене су и корекције одређених шифара дјелатности, што је условило мигрирање субјеката из једне у другу област дјелатности. Током обраде података, евидентиране су јединице по врсти дјелатности чији је отпад укључен у укупно генерисани отпад и додјељен дјелатности главног пословног субјекта којем јединице припадају. Примјер су јединице чија је дјелатност регистрована у подручју Вађење руда и камена, а које су у саставу главног пословног субјекта чија је претежна дјелатност регистрована у подручју Прерађивачке индустрије. Идентификација оваквих јединица условила је промјене у структури података о отпаду по дјелатности за годину. У двогодишњем периоду смањен је и број активних субјекта који су задовољили критериј за улазак у обухват, а то је 10 и више запослених. До године подаци о индустријском отпаду прикупљани су сваке године, након чега се прешло на двогодишњу периодику прикупљања ових података. Предвиђене промјене Значајнији развој статистике отпада покренут је године, када је проведена прва активност прикупљања података о индустријском отпаду за референтну годину. Свака наредна активност прилика је за побољшање квалитета података у смислу примјене важећих дефиниција, стандарда и захтјева садржаних у Уредби 2150/2002/ЕC, као и у смислу доступности података о јединицама посматрања. На процес прикупљања и обраде података утицај може имати и нови Закон о управљању отпадом Републике Српске, који је усвојен крајем године ( Службени гласник Републике Српске, број 111/13). Питање укључивања/искључивања отпадног материјала насталог приликом експлоатације минералних сировина (откривка, међуслојна јаловина, земља и камен) предмет је разматрања и, зависно од потенцијалних смјерница Европске канцеларије за статистику, Еуростата, може утицати на будући приказ ове врсте отпадног материјала у статистици отпада. 5. Специфична питања важна за прикупљање података за референтну годину 5.1. Влажна материја муља Подаци о количини муља односе се, углавном, на влажну материју, с тим да у извјештају путем кога се прикупљају подаци то није увијек евидентно. Конверзија влажне у суву материју муља се не врши.

9 9 ДИО II: Извјештај о индикаторима квалитета 1. Релевантност Подаци о отпаду за ниво Републике Српске достављају се Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, која је надлежна за агрегирање достављених података за ниво БиХ и извјештавање Европске канцеларије за статистику, Еуростата. Осим за потребе извјештавања Еуростата, подаци статистике отпада користе се и за потребе локалних заједница, индивидуалних истраживача, за израду развојних пројеката и програма итд. Статистика отпада заснована је на методолошким препорукама садржаним у Уредби о статистици отпада 2150/2002/ЕC. Расположиви подаци односе се на генерисани отпад по врстама и економским дјелатностима у три подручја КД БиХ 2010: Вађење руде и камена, Прерађивачка индустрија и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација, укључујући податке о поступцима збрињавања отпада насталог у овим подручјима дјелатности. Статистика комуналног отпада тренутно укључује количину отпада који су прикупили приватни пословни субјекти у име општине/града. комунални и Статистичка активност прикупљања података о отпаду из индустријских дјелатности проводи се сваке друге године за претходну референтну, док се подаци о комуналном отпаду прикупљају сваке године. 2. Тачност 2.1. Грешке узорковања Будући да се постојеће активности у области статистике отпада заснивају на пуном обухвату јединица посматрања према критеријима садржаним у Уредби 2150/2002/ЕC, грешке узорковања нису релевантне Неузорачке грешке Грешке обухвата Анекс I Уредбе: Према Уредби 2150/2002/EC, неопходно је обезбиједити сет података о укупно генерисаном отпаду у свим подручјима КД БиХ 2010 и из домаћинстава. Тренутно, у сету података о генерисаном отпаду обухваћена су три подручја Класификације дјелатности КД БиХ 2010: Вађење руде и камена, Прерађивачка индустрија и Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација. Податак о отпаду из домаћинстава добија се путем статистичког извјештаја о прикупљеном комуналном отпаду. Прикупљени подаци о извору комуналног отпада и постотку становништва које је обухваћено услугом јавног одвоза заснивају се на процјенама извјештајних јединица. Податак о укупно произведеном комуналном отпаду се процјењује и односи се на укупан број становника. Анекс II Уредбе: За сет података о третману отпада, расположиви подаци односе се на отпад који је генерисан и третиран унутар пословних субјеката у наведена три подручја КД БиХ 2010, као и на управљање прикупљеним комуналним отпадом. Недостајући дио података односи се на коначни третман генерисаног отпада, према врсти отпада и поступку третмана, укључујући број и капацитет постројења за третман отпада. Прикупљање података о третману отпада зависи од процеса развоја статистике укупно генерисаног отпада, али и постојећег система управљања отпадом, укључујући административне изворе и расположиве регистре важне за прикупљање ове врсте података. Према Уредби 2150/2002/EC, пословни субјекти који имају мање од 10 запослених не улазе у обухват.

10 10 С обзиром да се као оквир за избор пословних субјеката, поред Статистичког пословног регистра, користе и базе података других статистичких активности, грешке обухвата могу бити везане за референтни период база које су доступне у вријеме провођења активности у области статистике отпада. Будући да се податак о броју запослених преузима из расположивих база података статистичких активности које се, у појединим случајевима, односе на годину која претходи референтној години за статистику отпада, то за резултат може имати прекомјеран, али и недовољан обухват у односу на референтни период. Грешке обухвата везане су и за јединице према врсти дјелатности за које није доступан податак о броју запослених и које у обухват улазе по основу броја запослених у главном пословном субјекту којем припадају. У вези с тим, могућ је прекомјеран, али и недовољан, односно погрешан обухват. С једне стране, то практично може да значи да отпад генерисан у таквим јединицама бива пријављен у извјештају главног пословног субјекта, и онда када јединица не задовољава критериј о броју запослених, што би био прекомјеран обухват. При том, како је дјелатност таквих јединица различита од дјелатности главног пословног субјекта, и у случајевима када је критериј задовољен могућ је погрешан обухват у смислу приказивања отпада кроз дјелатност главног пословног субјекта. У неким случајевима, овакве јединице бивају идентификоване током обраде података и накнадно издвојене као засебне јединице у обухвату, уз додјељивање одговарајуће шифре дјелатности. Грешке прекомјерног обухвата односе се, углавном, на обухваћене јединице које у референтном периоду нису биле активне или су имале број запослених мањи од доње границе Грешке мјерења Јединице посматрања Према Уредби 2150/2002/ЕC, отпад треба да се прати према дјелатности, односно извору генерисања. Придруживање отпада дјелатности из које потиче зависи од начина на који је јединица извјештавања повезана са јединицом посматрања. Податке о генерисаном индустријском отпаду достављају главни пословни субјекти чија је претежна дјелатност регистрована у једном од три посматрана подручја КД БиХ 2010, као и јединице по врсти дјелатности, односно јединице које се баве индустријском производњом, а налазе се у саставу неиндустријских предузећа. Уколико се приликом обраде података установи да се у саставу главног пословног субјекта налазе јединице по врсти дјелатности, које значајно утичу на расподјелу генерисаног отпада на нивоу дјелатности предузећа, врши се одговарајућа корекција при обради података. Иначе, критериј за избор јединица посматрања је број запослених који, у тренутку дефинисања обухвата, није у свим случајевима доступан на нивоу јединице по врсти дјелатности. Мјерне јединице Извјештајне јединице треба да изразе количину отпада у тонама. Уколико је, међутим, количина изражена у другим јединицама мјере, као што су кубни метар, комад, литар и друго, приликом обраде података врши се конверзија, односно прерачунавање у тоне. Као фактори конверзије користе се процјене извјештајних јединица или доступне табеле фактора конверзије које користе статистичке институције појединих земаља чланица ЕУ. Уколико се на мјесту настанка отпада не врши мјерење, односно не води евиденција, податак о количини и врсти генерисаног отпада заснива се на процјени извјештајне јединице. Инструментариј за прикупљање података Инструментариј за прикупљање података (упитник, упутство) креиран је у сарадњи са консултантима Статистике Шведске и предмет је континуиране ревизије и побољшања садржаја како би се избјегле нејасноће и грешке приликом прикупљања података.

11 Грешке обраде Прва контрола и обрада података врши се на папирној верзији достављеног извјештаја. Уколико се приликом визуелне контроле установи грешка коју није могуће уклонити на основу доступних података, успоставља се контакт са извјештајном јединицом како би се уклониле уочене неправилности. Након визуелне контроле, подаци се уносе у апликацију за аутоматску обраду података гдје пролазе додатну математичку и логичку контролу везе између појединих варијабли и табела. Том приликом, подаци се додатно контролишу поређењем са вриједностима за претходну годину на основу чега се, уколико је потребно, врши корекција референтне или претходне године. Контрола се врши и поређењем субјеката исте дјелатности који припадају истој класи у односу на број запослених. Приликом обраде података, идентификују се и статистички аутлајери који се третирају на одговарајући начин. Будући да се у базу података уносе обрађени подаци, нема евиденције о броју извјештаја који су прије уноса морали бити кориговани. Врсте грешака обраде - шифрирање врсте отпада Свакој врсти насталог отпада извјештајна јединица додјељује одговарајућу шифру из Листе отпада која описује процес из којег отпад потиче и његова својства. Том приликом могуће је погрешно шифрирање, што се приликом обраде података настоји препознати. Контрола избора шифре врши се у односу на дјелатност којој се приписује и опис врсте отпада, уз примјену установљених правила избора шифре отпада. Уколико се, међутим, ради о неспецифичној врсти отпада то представља потенцијални извор грешке коју није увијек могуће препознати. - шифрирање поступка третмана Уколико се у јединици посматрања врши интерно третирање отпада, потребно је да се за примјењени поступак одреди један од понуђених R кодова за поновно искоришћење, односно један од D кодова за поступке одстрањивања отпада. Том приликом, могућ је погрешан избор кода, који се контролише, углавном, у односу на врсту отпада којем се додјељује и опис кода који је наведен у Приручнику за примјену Уредбе 2150/2002/ЕC. Потенцијални извор грешке може бити недовољно прецизан опис појединих кодова. - извор отпада Расподјела количине и врсте отпада по дјелатностима које га генеришу везана је за могућност идентификације везе између пријављеног отпада и јединице која га пријављује. То је посебно значајно у случају када се дјелатност јединице која генерише отпад разликује од дјелатности главног пословног субјекта у чијем извјештају је, међутим, пријављен и отпад дате јединице. Овакви случајеви могли су бити идентификовани и кориговани уколико је приказани отпад, по својој врсти и количини, био неспецифичан за дјелатност под којом је пријављен. Проблематика додјељивања отпада дјелатности у којој је настао описана је и у пасусу Грешке обухвата (2.2.1) и Грешке мјерења (2.2.2). - фактори конверзије Одређене грешке обраде могле су се појавити у случајевима када примјењени фактор конверзије мјерних јединица у тону није био одговарајући за описану врсту отпада. Приликом обраде података коришћени су фактори конверзије који примјењују статистичке институције појединих земаља ЕУ, али и процјене које су обезбиједиле извјештајне јединице. Такође, грешке обраде могле су се јавити и уколико извјештајна једница није нагласила употријебљену јединицу мјере која је различита од тоне.

12 Грешке неодговора Табела 5. Грешке неодговора Подручје КД БиХ 2010 Област КД БиХ 2010 Главни пословни субјекти и јединице по врсти дјелатности Укупан број 6) Обухват Неодговор (одговор није достављен или није могао бити употријебљен) Одговор Стопа одговора (%) B ,9 C10-C ,8 C13-C ,9 C ,3 C17-C ,9 C C C20-C C ,6 C24-C ,8 C26-C ,9 C31-C ,4 D ,5 У статистици индустријског отпада, неодговор се третира поступком пондерисања, који је заснован на принципу претпоставке да јединице исте дјелатности и сличног броја запослених генеришу исту/сличну врсту и количину отпада. Као неодговор посматрани су извјештаји јединица, односно пословних субјекта који нису доставили податке о отпаду, а за које се по обиму и врсти производње у референтној години могло очекивати генерисање индустријског отпада, као и они чији подаци нису били потпуни и након контроле нису могли бити искоришћени као одговор. За третирање неодговора јединице су подијељене у пет стратума према величини, односно броју запослених на нивоу области према КД БиХ Унутар сваког стратума вршено је израчунавање пондера подјелом укупног броја јединица које су ушле у статистички обухват бројем оних које су третиране као одговор. Добијеним пондером кориговане су количине пријављеног отпада на нивоу области према КД БиХ 2010, за сваку шифру отпада. Грешке које су могле настати примјеном овог начина третирања неодговора везане су за могућност да величина пословних субјеката, мјерена бројем запослених, не утиче у свим случајевима на настанак отпада на претпостављени начин. Друга врста грешака везује се за постојање статистичких аутлајера, као екстремних вриједности које морају бити засебно третиране и искључене из поступка пондерисања, а које, евентуално, нису препознате као такве. Отпад из домаћинстава Погледати Табелу 4. 6) Статистички пословни регистар и расположиве базе других статистичких активности.

13 Грешке модела претпоставке За обухваћена подручја КД БиХ 2010, једини примијењени модел претпоставке везан је за поправљање недговора и грешке које су могле настати примјеном датог модела (описано под Грешке неодговора). 3. Правовременост и тачност објаве Табела 6. Фазе прикупљања и израде података статистике отпада (индустријски и комунални отпад) Јан. Феб. Март Апр. Мај Јуни Јули Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Преглед и припрема упитника и методолошког материјала за штампање ко 7) ио 7) Израда адресара ко ио Слање упитника и методолошког материјала подручним одјељењима РЗС РС и извјештајним јединицама Прикупљање попуњених упитника Контрола и обрада прикупљених упитника ко ио ко ко ио ио ио ко ио ио Унос података у базу ко ко ио ио Анализа и валидација података ко ио ио Табелирање података (израда саопштења) ко ио Објава података ко по Правовременост објаве података Отпад из индустријских дјелатности Комунални отпад Референтни период година Референтни период година Први и коначни резултати Први и коначни резултати Тачност објаве података Први резултати уједно су и коначни и објављени су у форми годишњег саопштења. 7) ко=комунални отпад; ио=индустријски отпад

14 14 4. Доступност и јасноћа Подаци о отпаду могу се наћи на интернет старници Завода у форми годишњег саопштења, у Статистичком годишњаку и у публикацији Ово је Република Српска. Подаци се достављају и у одговору на писани захтјев корисника без накнаде, при чему се поштују чланови о повјерљивости Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03). Припрема и публиковање Извјештаја о квалитету статистике отпада један је од начина да се неопходне информације о методологији и начину обраде података учине доступним корисницима. Подаци се публикују у PDF формату, који садржи табеле и кратка методолошка појашњења, као и у Excel формату, омогућавајући на тај начин корисницима да врше самосталне анализе. 5. Упоредивост Географска упоредивост Упоредивост са осталим чланицама Европског статистичког система Развој статистике отпада заснован је на препорукама садржаним у Уредби 2150/2002/ЕC, која је у примјени у земљама чланицама Европског статистичког система. Међутим, упоредивост међу и са земљама чланицама, донекле, зависи од специфичности примјењеног система управљања отпадом у свакој од земаља. То се, прије свега, односи на систем управљања комуналним отпадом и могућност да се идентификује удио отпада из домаћинстава у укупно сакупљеном и произведеном комуналном отпаду. Битно је и питање примијењене дефиниције отпада у односу на споредни производ, гдје та разлика није увијек евидентна, и може утицати на упоредивост података међу земљама. Поред тога, поједина методолошка питања, као што је дефиниција отпада у односу на екстрактивни материјал приликом ископавања минералних материја, нису до краја дефинисана Уредбом, што земљама чланицама оставља простор да, у складу са националним потребама и законодавством, (не)приказују ову врсту материјала као отпад. Статистика индустријског отпада на нивоу Републике Српске, за сада, укључује и ову врсту материјала. Временска упоредивост Дужина упоредивих временских серија Серија података о комуналном отпаду објављује се на годишњем нивоу од године. Подаци о индустријском отпаду објављују се од године, с тим да је од периодика провођења активности двогодишња. Увођење двогодишње периодике засновано је на препорукама датим у Уредби 2150/2002/EC, према којој податке о индустријском отпаду земље чланице треба да достављају Еуростату сваке друге године. Услијед преласка на двогодишњу периодику провођења активности о индустријском отпаду, подаци за референтну годину нису доступни. Остали фактори који утичу на временску упоредивост До прекида временске серије, подаци о индустријском отпаду прикупљани су и публиковани према КД БиХ која је била израђена је на основу Статистичке класификације економских дјелатности у ЕУ (NACE Rev. 1.1), док су подаци за референтну годину прикупљени и израђени према КД БиХ У складу са измјенама Уредбе 2150/2002/EC из године, ревидиран је и Европски статистички каталог отпада. У вези с тим, отпад је до референтне године, путем кореспондентних табела са Листом отпада, шифриран помоћу Европског статистичког каталога EWC-Stat Ver.3, након чега су врстама отпада додјељиване ревидиране шифре из каталога EWC-Stat Ver.4. Ревизија Каталога отпада подразумијевала је агрегирање појединих шифара у једну (на примјер, за хемијски отпад), односно разраду једне шифре на неколико нових (примјер је шифра за метални отпад). На временску упоредивост у наредном периоду може, у одређеној мјери, утицати дефинисање везе између отпада и споредног производа у смјеру већег броја случајева у којима се отпадни материјал може сматрати споредним производом. Што се тиче комуналног отпада, није било фактора који утичу на временску упоредивост.

15 15 6. Усклађеност Према препорукама садржаним у Уредби 2150/2002/EC, подаци о индустријском отпаду, опасном и неопасном, публиковани су на нивоу области према КД БиХ 2010, уз употребу шифара из Европског статистичког каталога отпада (EWC-Stat Ver.4). Европски каталог је путем кореспондентних табела повезан са Листом отпада помоћу које се, иначе, прикупљају подаци о врсти отпада. Према препорукама датим у поменутој Уредби, за неколико области КД БиХ 2010 подаци се приказују збирно. 7. Оптерећеност извјештајних јединица Табела 7. Број извјештајних јединица Статистичка активност Укупан број извјештајних јединица Број одговора Вријеме потребно за попуњавање извјештаја 8) OТП (Отпад из индустријских дјелатности) КОМ-6aП (Прикупљени отпад јавним одвозом) КОМ-6аД (Отпад одложен на одлагалишта отпада) ) Податак о оптерећености извјештајних једница, у смислу времена потребног за попуњавање извјештаја, није доступан.

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 462. Na osnovu člana 44 stav 10 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", br. 64/11 i 39/16), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je PRAVILNIK O METODOLOGIJI ZA UTVRĐIVANJE SASTAVA

Више

ijene stanova u novogradnji

ijene stanova u novogradnji CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOGIJA CIJENE STANOVA U NOVOGRADNJI 48 METODOLOŠKO UPUTSTVO 48 Podgorica, maj 2016. godine Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only BILANS POLJOPRIVREDNE BIOMASE Opis metodologije i uputstva za korišćenje Еxcel aplikacije, uključujući prikaz rezultata bilansa biomase na opštinskom nivou za 2017. godinu Dr Todor Janić, red.prof. Univerzitet

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X

Sarajevo, TB 04 Tematski bilten ISSN X Sarajevo, 2016. TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Izdavač: Odgovara: Podatke priredili: Izrada tabela i grafikona: Lektura: Tehnička priprema: Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Zelenih beretki

Више

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 4 Ðukic Podgorica 2012 [Read-Only] [Compatibility Mode] Radionica o transpoziciji i implementaciji Direktive o vodi za piće (DWD 98/83/EC) i Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda (UWWTD 91/271/EEC) u Crnoj Gori, 26. novembar 2012. Transpozicija

Више

PRILOZI 11

PRILOZI 11 PRILOZI 11 Prilog A: Realna kretanja Tabela 1: Pregled makroekonomskih kretanja Izvor: MONSTAT OPIS 2017 XII/XI Industrijska proizvodnja (index) 98,4 95,5 113,7 111,4 83,7 83,0 113,4 Potrošačke cijene

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Pravilnik informacioni sistem_za objavu u SL

Pravilnik informacioni sistem_za objavu u SL Na osnovu člana 41 stav 3 i člana 42 stav 4 Zakona o energetskoj efikasnosti ( Službeni list CG, broj 29/10), Ministarstvo ekonomije donijelo je Pravilnik o informacionom sistemu potrošnje energije i načinu

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 281 Podgorica, 31. oktobar 2014. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba i CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 282 Podgorica, 1 novembar 2013. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација статистике

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 295 Podgorica, 31. oktobar 2012. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI GRADSKOG SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ČVRSTIM OTPADOM Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet Kragujevac University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering Kragujevac IMPROVING MUNICIPAL SYSTEM FOR SOLID WASTE MANAGEMENT USING GIS-TEHNIQUES AND

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

505

505 505. На основу члана 11 став 3 Закона о заштити ваздуха ( Службени лист ЦГ", број 25/10), Влада Црне Горе на сједници од 8.јула 2010. године, донијела је УРЕДБУ О УСПОСТАВЉАЊУ МРЕЖЕ МЈЕРНИХ МЈЕСТА ЗА ПРАЋЕЊЕ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, фебруар

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ РЕГИСТРУ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, фебруар РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА Е НАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА Бања Лука, фебруар 2015. године Нацрт ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА Члан 1. У Закону о Јединственом регистру финансијских извјештаја

Више

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke

Rezime izvještaja guvernera februar-mart U Izvještaju guvernera za februar i mart godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke Rezime izvještaja guvernera februar-mart 2019. U Izvještaju guvernera za februar i mart 2019. godine dat je prikaz ključnih aktivnosti Centralne banke na realizaciji ciljeva i zadataka definisanih Politikom

Више

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P

Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 P Mar-13 Apr-13 Maj-13 Jun-13 Jul-13 Avg-13 Sep-13 Okt-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 91 Podgorica, 15. april 2014. godine Prilikom korišćenja

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских

Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ март године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских Прва економска школа Београд РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТАТИСТИКЕ 9-30. март 019. године ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВО ЗА РАД Укупан број такмичарских задатака је 10. Број поена за сваки задатак означен је

Више

Privreda

Privreda Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske, BDP u prvom polugodištu 2018. godine, u odnosu na isti period 2017. godine, ima pozitivnu stopu rasta od 3,4% (Q1 = 3,1% i Q2 = 3,6%).

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Metode i tehnike utvrđivanja korišćenja proizvodnih kapaciteta Sa stanovišta pristupa problemu korišćenja kapaciteta, razlikuju se metode

Више

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности Извјештај о квалитету за статистичко истраживање АНКЕТА О ПОТРOШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2011. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE

PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE PRIVREDNA KOMORA VOJVODINE Odbor za privredni sistem, ekonomsku politiku, razvoj, istraživanje i prestrukturiranje Pregled osnovnih indikatora privrednog kretanja u regionu AP Vojvodine za period I-IV

Више

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г

ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар године Бања Лука, јануар г ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ П р и в р е д н а к р е т а њ а у Републици Српској за период јануар-децембар 2018. године Бања Лука, јануар 2019. године Привредна комора Републике Српске Ђуре Даничића

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

108ut10.xls

108ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 108 - год. LXVII, 28.04.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - март. - Претходни резултати - У Републици

Више

Microsoft Word - Postupak za upravljanje korektivnim merama.doc

Microsoft Word - Postupak za upravljanje  korektivnim merama.doc Поступак за управљање корективним мерама Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ 4 Детаљан садржај:

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Pađen Blanka

Више

Uputstvo za korištenje korisničkog web portala AC-U UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE KORISNIČKOG WEB PORTALA Izdanje: 1, maj / svibanj 2019 Strana 2 od 1

Uputstvo za korištenje korisničkog web portala AC-U UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE KORISNIČKOG WEB PORTALA Izdanje: 1, maj / svibanj 2019 Strana 2 od 1 UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE KORISNIČKOG WEB PORTALA Izdanje: 1, maj / svibanj 2019 Strana 2 od 18 SADRŽAJ 1. PREDMET... Error! Bookmark not defined. 2. PODRUČJE PRIMJENE... 4 3. DEFINICIJE I REFERENTNI DOKUMENTI...

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

Slide 1

Slide 1 Str. 9 UVOD Predavač: Dr Mirko Savić savicmirko@ef.uns.ac.rs www.ef.uns.ac.rs Dokazano je... Da li vama treba statistika? Top ten najboljih zanimanja (Blic, 6.3.2010.): 1. Aktuari 2. Softverski inženjeri

Више

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ

ОДРЖИВО КОРИШЋЕЊЕ ПРИРОДНИХ РЕСУРСА: ОБНОВЉИВИ РЕСУРСИ Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) Индекс експлоатације воде - Water Exploitation Index (WEI) је индикатор који представља однос укупне годишње количине обновљивих и захваћених

Више

210ut10.xls

210ut10.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 210 - год. LXI, 31.07.. Статистика угоститељства и туризма ISSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јун. - Претходни резултати - У Републици

Више

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA CRNE GORE SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Identifikacioni broj Izjave MSPIUPA1107 1. Naziv nacrtapredloga propisa - na crnogorskom jeziku Predlog uredbe

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

042ut10jan.xls

042ut10jan.xls Република Србија Републички завод за статистику САОПШTЕЊЕ Број 42 - год. LXV, 28.02.. Статистика угоститељства и туризма SSN 0353-9555 УТ10 Туристички промет - јануар. - Претходни резултати - У Републици

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

QFD METODA – PRIMER

QFD METODA – PRIMER QFD METODA - PRIMER PROBLEM: U kompaniji X koja se bavi izradom kompjuterskih softvera uočen je pad prodaje konkretnog softvera - Softver za vođenje knjigovodstva. Kompanija X je raspolagala sa jednom

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom (Službeni list CG, broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je 204. Na osnovu člana 55 stav 3 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je P R A V I L N I K O NAČINU PAKOVANJA I ODSTRANJIVANJA OTPADA

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више