STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred"

Транскрипт

1 STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih standarda (označenih zelenom bojom) i donosi ocjena visokog učilišta. Tema standardi su sadržajno grupirani u cjeline (5 tema), koje se odnose na različite aspekte djelovanja visokog učilišta. Standard jasno definirana pojedinog aspekta djelovanja visokog učilišta, s kojom se uspoređuje stvarno postignuće. Ključni standard diskriminatorni standard neispunjavanje kojeg narušava kvalitetu cijeloga visokog učilišta. Opis / razina ispunjenosti / elementi standarda elementi koji se uzimaju u obzir prilikom procjene usklađenosti nekoga aspekta visokog učilišta sa standardom. Dokaz* podaci (činjenice) na temelju kojih se izvodi zaključak o razini ispunjavanja standarda. *Dokazi navedeni u ovom dokumentu samo su primjeri kojima se visoko učilište može voditi pri izradi samoanalize. Uz to, visoko učilište može koristiti i druge dokaze Ujedno, to je pomoć stručnom povjerenstvu pri ocjeni razine ispunjenosti standarda, ali osim tih dokaza povjerenstvo pri donošenju mišljenja koristi i druge dokaze, i informacije prikupljene iz samoanalize i tijekom posjeta visokom učilištu. Donje Svetice 38/ Zagreb, Hrvatska T F E W Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Sadržaj ovoga dokumenta isključiva je odgovornost Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

2 I. Interno osiguravanje i društvena uloga visokoga učilišta (ESG 1.1., ESG 1.7., ESG 1.8.) Standard Ocjena 1.1. Visoko je učilište uspostavilo funkcionalan sustav unutarnjeg osiguranja. Interni sustav osiguravanja obuhvaća i vrednuje cjelokupnu djelatnost i sve aktivnosti visokog učilišta (studijske programe, nastavni proces, podršku studentima, podršku studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina, resurse za učenje, znanstvenu/umjetničku djelatnost, stručnu djelatnost itd.) i to potkrepljuje dokumentima. Interni sustav osiguravanja aktivno uključuje sve dionike visokog učilišta (studente i vanjske dionike poslodavce, alumnije, predstavnike strukovnih i profesionalnih udruženja, organizacije civilnog društva/udruge te unutarnje dionike). Visoko je učilište prihvatilo politiku osiguravanja, koja je dio strateškog upravljanja visokim učilištem, a realizira se provedbom strategije, uključujući strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje pet godina. Provedba strategije obuhvaća SWOT analizu ili slično, strateške ciljeve, ciljeve iz programskih ugovora (gdje je primjenjivo), operativni plan, definiranu odgovornost za provedbu, mehanizme praćenja i izvješće o njegovoj realizaciji. Dionici prepoznaju strategiju kao učinkovit alat za unaprjeđenje visokog učilišta. Visoko učilište sustavno prikuplja i analizira podatke o svojim procesima, resursima i rezultatima te ih koristi za učinkovito upravljanje, unaprjeđivanje svih svojih aktivnosti i daljnji razvoj. Visoko učilište koristi različite metode prikupljanja informacija o kvaliteti (studentske ankete o nastavi, ankete o zadovoljstvu studijem, suradničku procjenu, povratne informacije poslodavaca i/ili suradnika, diplomiranih studenata i sl.). Visoko je učilište posvećeno razvoju i provedbi politika upravljanja svojim ljudskim potencijalima (upravljačkim, nastavno-znanstvenim, nastavnoumjetničkim, administrativnim, stručnim i tehničkim), u skladu s načelima i standardima struke. 2

3 politika osiguravanja (dokument) strategija razvoja visokog učilišta, koja uključuje i strateški program znanstvenih istraživanja za razdoblje od najmanje 5 godina i izvještaj o provedbi strateškog programa znanstvenih istraživanja za prethodno razdoblje od najmanje 5 godina primjeri uključivanja studenata i vanjskih dionika u izradu strateških dokumenata (ciljevi, razvoj programa itd.) analize izrađene na temelju prikupljenih podataka i povratnih informacija različitih dionika te akcijski planovi primjeri poboljšanja (revizija) na temelju prikupljenih podataka i izrađenih analiza primjeri cjeloživotnog profesionalnog usavršavanja svih zaposlenika visokog učilišta, primjeri praćenja radnog učinka i s tim povezanog nagrađivanja zaposlenika. 3

4 1.2. Visoko učilište primjenjuje preporuke za unaprjeđenje iz ranije provedenih vrednovanja. Visoko je učilište analiziralo prijedloge za poboljšanja i provodi aktivnosti na temelju ranije provedenih vrednovanja (unutarnjih i vanjskih). Visoko učilište analizira poboljšanja i na temelju njih planira daljnji razvoj. akcijski plan i izvješća o realizaciji akcijskog plana na temelju preporuka povjerenstava iz ranije provedenih vrednovanja primjeri rezultata postignutih na temelju preporuka iz ranije provedenih vrednovanja (prvi ciklus reakreditacije, reakreditacije doktorskih studija, vrednovanja u organizaciji drugih agencija iz inozemstva itd.). 4

5 1.3. Visoko učilište podupire akademski integritet i slobode, sprječava sve oblike neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. Visoko učilište podupire akademski integritet i slobodu te osigurava etičnost rada i čuva akademski integritet i slobodu. Visoko se učilište učinkovito služi mehanizmima za sprječavanje neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. Visoko učilište provodi aktivnosti za sankcioniranje neetičnog ponašanja, netolerancije i diskriminacije. Sustav nadležnosti za rješavanje konflikata i nepravilnosti funkcionalan je na svim razinama visokog učilišta. Zaposlenici visokog učilišta, studenti i vanjski dionici temelje svoj rad na načelima akademske etike. Visoko učilište sustavno rješava probleme plagiranja, prepisivanja i krivotvorenja rezultata. politika etički kodeks (uključuje definirane postupke za otkrivanje plagiranja, prepisivanja i krivotvorenja rezultata) etička povjerenstva studentski pravobranitelj (na razini sastavnice ili sveučilišta) primjena alata za otkrivanje plagiranja (primjeren softver i sl.) postupak za utvrđivanje etičnosti u istraživanju, omjer zaprimljenih i provedenih postupaka, broj postupaka proslijeđenih na višu instanciju primjeri provedenih postupaka za otkrivanje i sankcioniranje neetičnih oblika ponašanja, ako je primjenjivo itd. 5

6 1.4. Visoko učilište osigurava dostupnost informacija o važnim aspektima svojih aktivnosti (nastavnoj, znanstvenoj/umjetničkoj i društvenoj ulozi). Informacije o studijskim programima i ostalim aktivnostima visokog učilišta javno su dostupne na hrvatskom i nekom od svjetskih jezika. Visoko učilište obavještava zainteresiranu javnost o kriterijima upisa, upisnim kvotama, studijskim programima, ishodima učenja i kvalifikacijama, oblicima podrške koji su studentima na raspolaganju. Informacije o društvenoj ulozi visokog učilišta dostupne su zainteresiranoj javnosti. Visoko učilište obavještava zainteresiranu javnost o ostalim pokazateljima (npr. analizama prolaznosti, zapošljavanju završenih studenata, stopama odustajanja, ishodima dosadašnjih vrednovanja i sl.). mrežne stranice visokog učilišta, društvene mreže, dani otvorenih vrata itd. informacije i dokumenti objavljeni na mrežnim stranicama visokog učilišta, brošure, letci i dr. podaci o suradnji sa srednjim školama i programima organiziranim za potencijalne studente primjeri javnih akcija i praksi visokog učilišta usmjerenih na obavještavanje javnosti. 6

7 1.5. Visoko učilište razumije i potiče razvoj svoje društvene uloge. Visoko učilište doprinosi razvoju gospodarstva (ekonomska, gospodarska i tehnološka misija sveučilišta). Visoko učilište doprinosi razvoju lokalne zajednice. Visoko učilište doprinosi temeljima akademske profesije i odgovornosti sveučilišnih nastavnika za razvoj sveučilišta i lokalne zajednice. Razvoj društvene uloge dio je misije visokog učilišta (npr. razvoj civilnog društva, demokracije i sl.). dokazi o aktivnostima povezanim s istraživačkim radom (npr. transfer tehnologija na komercijalno odgovoran način, u cilju doprinosa razvoju okruženja u kojem visoko učilište djeluje, lokalno i regionalno) dokazi o aktivnostima povezanim s nastavnim radom (npr. javna predavanja ili okrugli stolovi, izdavački rad i druge vrste javnog djelovanja zaposlenika visokih učilišta u području svoje struke, izvođenje obrazovnih programa za različite društvene grupe, sudjelovanje na događajima popularizacije znanosti, sudjelovanje u istraživačkom radu sa zainteresiranim grupama u zajednici, uključivanje rada u zajednici u obrazovni proces visokog učilišta i sl.) dokazi o aktivnostima povezanim s angažiranjem postojećih intelektualnih, ljudskih i fizičkih resursa na visokom učilištu društvena angažiranost (npr. pro bono konzultantski rad, izvedba neformalnih obrazovnih programa, korištenje prostora, opreme i infrastrukture visokog učilišta za potrebe lokalne zajednice) volonterski doprinos zajednici (djelatnici i studenti). 7

8 1.6. Programi cjeloživotnog učenja koje visoko učilište izvodi usklađeni su sa strateškim ciljevima i misijom visokog učilišta te društvenim potrebama. Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva programa cjeloživotnog učenja s misijom i strateškim ciljevima visokog učilišta. Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva programa cjeloživotnog učenja s društvenim potrebama. Revizija i razvoj programa cjeloživotnog učenja provodi se sustavno i redovito. popis programa cjeloživotnog učenja koje visoko učilište izvodi izvješća o izvedenim programima cjeloživotnog učenja pravilnik i/ili operativni plan o cjeloživotnom učenju dokazi o provedenoj analizi i provedenom unaprjeđenju programa cjeloživotnog učenja postupci praćenja zadovoljstva polaznika programa cjeloživotnog učenja. 8

9 II. Studijski programi (ESG 1.2., ESG 1.9.) 2.1. Opći ciljevi svih studijskih programa u skladu su s misijom i strateškim ciljevima visokog učilišta te društvenim potrebama. Visoko učilište dokazuje usklađenost općih ciljeva svih studijskih programa s misijom i strateškim ciljevima visokog učilišta. Opravdanost izvođenja studijskih programa obrazložena je u odnosu na društvene/gospodarske potrebe i uključuje analizu potrebnih kapaciteta visokog učilišta za izvođenje tih programa. Izvodi li studijske programe koji vode do reguliranih profesija, visoko učilište uvažava preporuke strukovnih udruga koje prate njihovo licenciranje. Visoko učilište obrazuje stručnjake konkurentne na nacionalnom i međunarodnom tržištu rada. popis općih ciljeva programa (sastavnice ili sveučilišta) analiza opravdanosti izvođenja studijskih programa dokazi o analizi i provedbi preporuka strukovnih udruga podaci o zapošljivosti diplomiranih studenata usklađenost s preporukama HZZ-a za obrazovnu upisnu politiku. 9

10 2.2. Predviđeni ishodi učenja studijskih programa koje visoko učilište izvodi odgovaraju razini i profilu kvalifikacija koje se njima stječu. Visoko je učilište jasno definiralo ishode učenja studijskih programa koji su usklađeni s misijom i ciljevima visokog učilišta. Visoko učilište provjerava i osigurava usklađenost ishoda učenja na razini studijskog programa i predmeta. Ishodi učenja koji se postižu završetkom studijskih programa odgovaraju opisnicama razine HKO-a i EKO-a na kojoj se program izvodi (razina). Visoko učilište u definiranju ishoda učenja djeluje u skladu sa zahtjevima struke i međunarodno priznatim standardima za tu struku te osiguravaju suvremenost programa (profil). Predviđeni ishodi učenja jasno odražavaju kompetencije potrebne za uključenje na tržište rada, nastavak obrazovanja ili druge potrebe pojedinca/društva. pravilnik o studiranju i/ili ocjenjivanju plan i program studija te izvedbeni plan nastave predviđeni ishodi učenja svih studijskih programa dodatak diplomi analize zaposlenosti završenih studenata povratne informacije diplomiranih studenata i njihovih poslodavaca ili suradnika povratne informacije studenata usklađenost programa s preporukama strukovnih udruga, gdje je primjenjivo sudjelovanje u EU projektu u cilju usklađivanja sa standardima HKO-a studijski program upisan u Registar HKO-a tablica 2.1. iz MOZVAG-a. 10

11 2.3. Visoko učilište dokazuje postignuće predviđenih ishoda učenja na studijskim programima koje izvodi. Visoko učilište osigurava postizanje predviđenih ishoda učenja na studijskim programima koje izvodi. Visoko učilište, na temelju dokaza o postizanju predviđenih ishoda učenja (npr. testova studenata, seminarskih radova, prezentacija itd.), kontinuirano revidira i unaprjeđuje nastavni proces. povratne informacije diplomiranih studenata i njihovih poslodavaca ili suradnika povratne informacije studenata i vanjskih dionika primjeri pismenih ispita, seminarskih radova, projektnih zadataka i sl. studentski završni radovi i ispiti načini provjere ostvarenih ishoda učenja, koje studenti trebaju imati nakon studija primjeri revidiranih ishoda učenja, promjena u nastavnom procesu itd. 11

12 2.4. Postupci planiranja, predlaganja i prihvaćanja novih te revizije ili ukidanja postojećih programa uključuju povratne informacije studenata, poslodavaca, strukovnih udruženja, alumnija. Razvojne aktivnosti povezane sa studijskim programima sustavne su i redovite te uključuju različite dionike. Planiranje i predlaganje novih studijskih programa uključuje analizu opravdanosti, kapaciteta i usklađenosti sa strateškim ciljevima na lokalnoj i državnoj razini te ostalim potrebama u društvu. Visoko učilište dokazuje opravdanost izvođenja istih ili sličnih studijskih programa unutar istog sveučilišta. Visoko učilište objavljuje aktualne inačice studijskih programa. Visoko učilište evidentira izmjene studijskih programa i analizira njihovu svrsishodnost. primjeri unaprjeđenja studijskih programa na temelju povratnih informacija studenata i vanjskih dionika (poslodavaca, HZZ-a, strukovnih udruženja i alumnija, organizacija civilnog društva/udruga) primjeri unaprjeđenja studijskih programa na temelju preporuka iz ranije provedenih vrednovanja (inicijalna akreditacija, reakreditacija visokih učilišta, reakreditacija doktorskih studija i sl.) analize provedene u suradnji s dionicima objavljena aktualna inačica studijskog programa evidencije izmjena studijskih programa povratne informacije dionika. 12

13 2.5. Visoko učilište osigurava usklađenost ECTS bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem. Visoko učilište usklađuje ECTS bodove sa stvarnim studentskim opterećenjem na temelju analiza povratnih informacija dionika u nastavnom procesu ili drugih postupaka. Povratne informacije o rezultatima analize prikupljenih podataka i provedenim promjenama dostupne su studentima. postupci kojima se provjerava usklađenost stvarnog opterećenja studenata i definiranih ECTS bodova poboljšanja i revizije studentskog opterećenja iskazani ECTS bodovima povratne informacije nastavnika i studenata evidencija revidirane raspodjele ECTS bodova. 13

14 2.6. Studentska je praksa sastavni dio studijskih programa (gdje je to primjenjivo). Visoko učilište omogućava učenje i stjecanje vještina studentskom praksom, gdje je primjenjivo. Studentska praksa čini dio studijskih programa i organizirana je izvan visokog učilišta u suradnji s tržištem rada, gdje je to primjenjivo. Studentska praksa provodi se na sustavan i odgovoran način koji omogućava postizanje predviđenih ishoda učenja povezanih sa studentskom praksom. ugovori s poslodavcima, pravilnik o stručnoj praksi, dnevnik stručne prakse povratne informacije studenata i poslodavaca sustavno prikupljanje i analiza povratnih informacija studenata i mentora o kvaliteti studentske prakse (evaluacijski upitnik programa prakse i mentora s visokog učilišta i izvan njega) postupak provjere postizanja predviđenih ishoda učenja povezanih sa studentskom praksom broj ECTS bodova dodijeljenih praksi. 14

15 III. Nastavni proces i podrška studentima (ESG 1.3., ESG 1.4., ESG 1.6.) 3.1. Uvjeti za upis ili nastavak studija usklađeni su sa zahtjevima studijskog programa, jasni su, objavljeni i dosljedno se primjenjuju. Objavljeni su kriteriji za upis ili nastavak studija. Kriteriji za upis ili nastavak studija dosljedno se primjenjuju. Kriteriji za upis ili nastavak studija osiguravaju izbor kandidata s odgovarajućim predznanjem, usklađenim sa zahtjevima studijskog programa. Visoko učilište ima učinkovit mehanizam priznavanja prethodnog učenja. jasni i objavljeni kriteriji upisa definirani postupci donošenja odluke o kriterijima upisa (vrednovanje uspjeha u srednjoj školi, razina polaganja obveznih ispita državne mature, izborni ispiti, dodatne provjere znanja i vještina) definirani postupci priznavanja i primjeri provedbe priznavanja domaćih i inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, razdoblja studija i prethodnog učenja u slučaju nastavka studija suradnja sa sveučilišnim uredom za akademsko priznavanje i Nacionalnim ENIC/NARIC uredom Agencije za znanosti visoko obrazovanje analiza kojom se prati uspjeh studenata na studiju, ovisno o uvjetima upisa ili nastavka studija i primjer unaprjeđenja upisnih kriterija / kriterija za nastavak studija na temelju dobivenih rezultata primjeri dobre prakse uključivanja studenata s drugih visokih učilišta ili studijskih programa povratne informacije studenata koji su došli s drugih visokih učilišta o iskustvima s priznavanjem visokoškolske kvalifikacije, razdoblja studija i prethodnog učenja u slučaju nastavka studija (razgovor, anketa) tablice 3.1., 3.2. i 3.3. iz MOZVAG-a. 15

16 3.2. Visoko učilište prikuplja i analizira podatke o napredovanju studenata na studiju i na temelju njih osigurava kontinuitet studiranja i završnost studenata. Postupci praćenja napredovanja studenata jasni su i dostupni. Prikupljanje i analiziranje podataka o napredovanju studenata na studiju redovito se provodi. Visoko učilište osigurava učinkovite mehanizme analiziranja uspjeha i prolaznosti studenata te na temelju njih pokreće odgovarajuće aktivnosti. podaci o prolaznosti studenata podaci o završnosti i odustajanju od studija (drop-out) primjeri mjera za povećanje prolaznosti i završnosti studenata (npr. mentorski program, izmjene upisnih kriterija, kurikul, razlikovni kolegiji itd.) tablice 3.4. i 3.5. iz MOZVAG-a. 16

17 3.3. Visoko učilište osigurava poučavanje usmjereno na studenta. Visoko učilište potiče različite načine izvođenja nastave u skladu s predviđenim ishodima učenja. Koriste se različite nastavne metode koje potiču interaktivno i istraživačko učenje, rješavanje problema te kreativno i kritičko mišljenje (npr. individualni i grupni projekti, suradničko učenje, problemska nastava, terenski rad i ostale interaktivne metode). Načini izvođenja nastave i nastavne metode kontinuirano se vrednuju i prilagođavaju. Načini poučavanja prilagođeni su raznolikoj studentskoj populaciji (netradicionalna studentska populacija, izvanredni studenti, studenti starije životne dobi, podzastupljene* i ranjive skupine* itd.). Visoko učilište osigurava korištenje naprednih tehnologija s ciljem osuvremenjivanja nastave. Dostupni i predani nastavnici pridonose motiviranju studenata i njihova angažmana. Visoko učilište potiče samostalnost i odgovornost studenata. *Podzastupljenost u visokom obrazovanju definira se kao niži udjel određene skupine studenata u odnosu na populacijske podatke, odnosno u odnosu na situaciju u drugim europskim zemljama. Identificirane su sljedeće podzastupljene skupine: studenti čiji roditelji imaju niže razine obrazovanja; studentice u tehničkom području i studenti u humanističkom području, stariji studenti, studenti s invaliditetom, studenti s djecom, studenti pripadnici romske manjine. **Ranjivost shvaćamo kao teškoće u vidu akademske ili društvene integracije studenata, povezane s određenim osobnim karakteristikama studenata. pravilnik o ocjenjivanju / pravilnik o studiranju primjeri korištenja nastavnih metoda povratne informacije studenata (ankete, upitnici, razgovori itd.) sustavi za e-učenje (LMS, VLS), repozitoriji i sl. izvješća o provedenim postupcima vrednovanja nastavnih metoda. 17

18 3.4. Visoko učilište osigurava odgovarajuću podršku studentima. Visoko učilište omogućava studentima savjetovanja o studiranju i karijernim mogućnostima (npr. tutore, mentore i druge savjetnike kao pomoć studentima u učenju i napredovanju). Visoko je učilište uspostavilo funkcionalne postupke za profesionalno usmjeravanje studenata, psihološko savjetovanje, pravno savjetovanje, podršku studentima s invaliditetom, za podršku pri uključivanju u programe odlazne i dolazne mobilnosti te knjižnične službe i studentske službe na sveučilišnoj ili fakultetskoj razini te su studenti s njima upoznati. Podrška studentima prilagođena je raznolikoj studentskoj populaciji (izvanredni studenti, stariji studenti, studenti iz inozemstva, studenti iz podzastupljenih i ranjivih skupina, studenti s određenim poteškoćama u svladavanju gradiva i prolasku kroz studij itd.). Visoko učilište zapošljava primjeren broj kvalificirana i predana stručnog, administrativnog i tehničkog osoblja. pravilnik o studiranju, pravilnik o ustroju radnih mjesta informacijski paketi za nove studente broj, obrazovna struktura i dostupnost zaposlenika u knjižnici i administrativnim službama podaci o edukacijama, stručnom usavršavanju i razmjeni knjižničnog i administrativnog osoblja (npr. u okviru Erasmusa) odluke o ustrojavanju i pravilnici o radu knjižničnih i savjetodavnih službi osnovane službe za potporu i savjetovanje studenata (psihološko, akademsko/studijsko, pravno, karijerno) na razini sastavnice ili sveučilišta primjeri podrške visokog učilišta studentskim udrugama i društvima i primjeri sudjelovanja nastavnog osoblja i ostalih zaposlenika visokog učilišta u radu studentskih udruga i društava dostupnost nastavnika studentima (npr. objavljeno vrijeme konzultacija) povratna informacija studenata o zadovoljstvu stručnom podrškom koju im pruža visoko učilište (tutorima, mentorima, savjetnicima, ECTS koordinatorima, knjižnicom, studentskom službom, uredom za međunarodnu suradnju itd.). povratna informacija korisnika službi savjetovanja (psihološkog, akademskog/studijskog, pravnog, karijernog). 18

19 3.5. Visoko učilište osigurava podršku studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina. Visoko učilište prati različite potrebe studenata iz ranjivih i podzastupljenih skupina. Nastavni proces prilagođava se individualnim potrebama studenata ranjivih i podzastupljenih skupina. Visoko učilište ulaže sredstva u potporu studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina. informacije o upisu, prijavni i upisni postupci prilagođeni su osobama iz ranjivih i podzastupljenih skupina izvođenje nastave te provjera znanja i vještina prilagođeni su osobama iz ranjivih i podzastupljenih skupina ustrojena je služba potpore osobama iz ranjivih i podzastupljenih skupina na razini visokog učilišta ili sveučilišta podaci o ranjivim i podzastupljenim skupinama koje koriste potporu prikupljaju se sukladno sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka ankete i fokus-grupe među studentima, druga ciljana istraživanja, prikupljeni podaci i izvješća, ciljane radionice u srednjim školama, prilagodba mrežnih stranica, ciljane stipendije, osiguravanje smještaja, prilagodba pravilnika o studiranju i sl. prostorna pristupačnost prilagođena je studentima s invaliditetom primjeri pružanja financijske potpore studentima iz ranjivih i podzastupljenih skupina ustrojene su službe potpore za studente na razini sastavnice ili sveučilišta. 19

20 3.6. Visoko učilište omogućava studentima stjecanje međunarodnog iskustva. Studenti su obaviješteni o mogućnostima pohađanja dijela studija u inozemstvu. Visoko učilište pruža podršku studentima prilikom prijave i realizacije programa razmjene. Visoko učilište osigurava priznavanje ECTS bodova stečenih na drugom visokom učilištu. Visoko učilište prikuplja podatke o zadovoljstvu studenata kvalitetom podrške visokog učilišta u praktičnim pitanjima studentske mobilnosti. Studenti stječu kompetencije potrebne za rad u međunarodnom okruženju. Erasmus povelja i druge vrste ugovora o razmjeni (bilateralni ugovori) ili projekti kojima je omogućena i odlazna mobilnost studenata poduka stranih jezika, međunarodna dimenzija programa (stavljanje studenata u doticaj s inozemnom literaturom, inozemnim iskustvima i praksama, inozemnim profesorima i kolegama) evidencija broja domaćih studenata koji su imali priliku dio studija provesti u inozemstvu te evidencija priznavanja ECTS bodova, odnosno znanja i kompetencija stečenih u inozemstvu analiza povratnih informacija o zadovoljstvu studenata kvalitetom podrške visokog učilišta ustrojena je služba potpore za studente primjeri vrednovanja i priznavanja ECTS bodova stečenih na inozemnim visokim učilištima tablica 3.6. iz MOZVAG-a. 20

21 3.7. Visoko učilište osigurava povoljne uvjete za studiranje inozemnih studenata. Inozemnim su studentima informacije o mogućnostima upisa i studiranja dostupne na stranom jeziku. Visoko učilište pruža podršku inozemnim studentima prilikom prijave i studiranja na domaćem visokom učilištu. Visoko učilište ima povratne informacije o zadovoljstvu i potrebama inozemnih studenata. Inozemni studenti imaju mogućnost praćenja nastave na stranom jeziku (engleskom jeziku). Učenje hrvatskog jezika za strane studente omogućeno je na razini sastavnice ili sveučilišta. cijeli ili dio studijskog programa izvodi se na stranom jeziku broj studenata u dolaznoj mobilnosti broj inozemnih studenata koji u cijelosti studiraju na visokom učilištu Erasmus povelja i druge vrste ugovora o razmjeni (bilateralni ugovori) ili projekti kojima je omogućena i dolazna mobilnost studenata ustrojen ured za inozemne studente / ured za međunarodnu suradnju / ECTS koordinatori na fakultetskoj ili sveučilišnoj razini informacijski paket za strane studente broj stranih studenata uključen u učenje hrvatskog jezika programi učenja hrvatskoga jezika na razini sveučilišta tablica 3.6. iz MOZVAG-a. 21

22 3.8. Visoko učilište osigurava objektivno i dosljedno vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća. Kriteriji i metode vrednovanja i ocjenjivanja jasni su i objavljeni prije početka izvođenja pojedinih predmeta. Kriteriji i metode vrednovanja i ocjenjivanja usklađeni su s korištenim nastavnim metodama. Visoko učilište pruža podršku u razvoju vještina koje se odnose na metode testiranja i ispitivanja svima koji vrednuju studente. Visoko učilište osigurava objektivnost i pouzdanost ocjenjivanja. Ako je to moguće, visoko učilište provodi vrednovanje ocjenjivanja. Postupci vrednovanja uzimaju u obzir posebne okolnosti studiranja za pojedine grupe studenata (prilagodba ispitnih postupaka, npr. za studente s invaliditetom), a da se pri tome osigurava postizanje predviđenih ishoda učenja. Studenti dobivaju povratne informacije o rezultatima vrednovanja, a prema potrebi, i savjete za proces učenja na temelju njih. funkcionalan postupak studentske žalbe (primjeri žalbenih postupaka i rješenja) povratne informacije studenata o objektivnosti i dosljednoj provedbi postupaka vrednovanja i ocjenjivanja primjeri provedenih aktivnosti kojima se pruža podrška u razvoju vještina koje se odnose na metode testiranja i ispitivanja onima koji vrednuju studente primjeri provedenih postupaka osiguravanja objektivnosti i pouzdanosti ocjenjivanja (npr. dvostrukih ocjenjivanja) analiza usklađenosti nastavnih metoda i metoda vrednovanja i ocjenjivanja primjeri prilagodbe ispitnih postupaka (npr. za studente s invaliditetom) provedena metavrednovanja. 22

23 3.9. Visoko učilište izdaje diplomu i dopunske isprave o studiju u skladu s odgovarajućim propisima. Završetkom studija studentima se izdaju odgovarajući dokumenti (diploma i dopunska isprava o studiju).. Diploma i dopunska isprava o studiju izdaju se u skladu s odgovarajućim propisima. Visoko učilište izdaje dopunsku ispravu o studiju, bez naknade, na hrvatskom i engleskom jeziku. primjeri diploma i dopunskih isprava o studiju za sve kvalifikacije koje visoko učilište izdaje dopunska isprava o studiju sadrži sve propisane podatke povratna informacija studenta i alumnija. 23

24 3.10. Visoko učilište vodi brigu o zapošljivosti studenata nakon studija. Visoko učilište analizira zapošljivost završenih studenata. Upisne su kvote usklađene s društvenim potrebama i potrebama tržišta rada te resursima visokog učilišta. Visoko učilište obavještava buduće studente o mogućnostima nastavka obrazovanja ili zapošljavanja nakon završenog studija. Visoko učilište pruža podršku studentima u pogledu planiranja buduće karijere. Visoko učilište održava kontakte s bivšim studentima. uspostavljen sustav i baza kontakata s alumnijima i poslodavcima službe potpore studentima za razvoj karijere na razini sastavnice ili sveučilišta održavanje dana karijera povratne informacije alumnija i poslodavaca tablica 3.7. iz MOZVAG-a. 24

25 IV. Nastavnički i institucijski kapaciteti (ESG 1.5., ESG 1.6.) 4.1. Visoko učilište osigurava odgovarajuće nastavničke kapacitete. Broj i kvalifikacije nastavnika* prikladni su za realizaciju studijskog programa i stjecanje predviđenih ishoda učenja te obavljanje znanstvene djelatnosti. Omjer je studenata i nastavnika stalno zaposlenih na visokom učilištu odgovarajući za kvalitetno studiranje. Opterećenje je nastavnika usklađeno s važećim zakonskim i podzakonskim propisima, aktima nadležnih tijela, kolektivnim ugovorima i sl. Opterećenje nastavnika osigurava ravnomjernu raspoređenost nastavnih obveza, znanstvenog/umjetničkog rada, profesionalnog i osobnog razvoja te administrativnih obveza. Nastavnici su kvalificirani za predmet/predmete koji/koje izvode. * Nastavnici zaposlenici visokog učilišta izabrani u znanstveno-nastavna zvanja (ili nastavna zvanja u slučaju stručnih studija). podaci o pokrivenosti nastave vlastitim kadrom za svaki studijski program podaci o omjeru studenata i nastavnika i o tome kako se on mijenjao tijekom vremena i budućim planovima podaci o nastavnom opterećenju nastavnika tablice 4.1.a, 4.2., 4.3. i 4.4. iz MOZVAG-a. 25

26 4.2. Zapošljavanje, napredovanje i reizbor nastavnika temelje se na objektivnim i transparentnim postupcima koji uključuju vrednovanje izvrsnosti. Postupci zapošljavanja nastavnika proizlaze iz ciljeva razvoja visokog učilišta i usklađeni su s pozitivnim zakonskim propisima i internim aktima. Pri odabiru, imenovanju i vrednovanju nastavnika uzimaju se u obzir njihove dosadašnje aktivnosti (nastavna aktivnost, istraživačka aktivnost, povratne informacije od studenata i sl.). Visoko učilište ima odgovarajuće metode odabira najboljih kandidata za svako radno mjesto i pored propisanih nacionalnih minimalnih uvjeta za pojedino radno mjesto, propisalo je kompetitivne kriterije kojima probire izvrsnost. Postupci za napredovanje nastavnika u viša zvanja temelje se na vrednovanju i nagrađivanju izvrsnosti te uzimaju u obzir važna postignuća (npr. međunarodni doprinos disciplini, prestižne publikacije, značajna znanstvena otkrića, uspješno ostvareni projekti, uspješno osigurana dodatna sredstva, mentorstva, vođenje završnih i diplomskih radova, skripta, udžbenici, popularna predavanja itd.). Pokazatelji izvrsnosti obuhvaćaju znanstveni/umjetnički, nastavni i stručni rad te doprinos razvoju visokog učilišta. Dodatni kriteriji za napredovanje nastavnika u viša zvanja odražavaju strateške ciljeve visokog učilišta. interni akti koji propisuju postupak izbora nastavnika objavljeni natječaji za zapošljavanje nastavnika primjeri provedenih postupaka (preslike natječaja, sastav povjerenstava, izvješća povjerenstava i odluke stručnih tijela). primjeri provedenih izbora u viša zvanja i reizbora pravilnik ili postupci za vrednovanje i nagrađivanje izvrsnosti nastavnika dodatni uvjeti visokog učilišta za napredovanje strateški ciljevi visokog učilišta. 26

27 4.3. Visoko učilište pruža podršku nastavnicima u njihovu profesionalnom razvoju. Visoko učilište pruža mogućnost unaprjeđenja kompetencija nastavnika na razini sastavnice ili sveučilišta. Visoko učilište potiče vrednovanje i unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija na temelju preporuka dobivenih procjenom kolega nastavnika u izvođenju nastave te na temelju rezultata studentskog vrednovanja rada nastavnika. Nastavnici sudjeluju u međunarodnim programima mobilnosti, suradničkim projektima, mrežama i sl. plan stručnog razvoja nastavnika povratne informacije nastavnika o iskustvima sudjelovanja u programima unaprjeđenja kompetencija podaci o načinu poticanja na sudjelovanje i stvarnom sudjelovanju u programima usavršavanja nastavničkih kompetencija (radionice, seminari) s naglaskom na pružanje potpore studentskom učenju podaci o načinu poticanja na sudjelovanje u programima mobilnosti i stvarnoj mobilnosti nastavnika u inozemstvu (boravci na inozemnim visokim učilištima i sl.) podaci o korištenju prava na slobodnu studijsku godinu (sabbatical) podaci o načinu motiviranja nastavnika na povećanje znanstvene/umjetničke produkcije i podaci o rastu znanstvene/umjetničke produktivnosti po nastavniku / ustrojstvenoj jedinici / cijelom visokom učilištu u posljednjih 5 godina (npr. ciljane edukacije, sustav nagrađivanja rasta znanstvene/umjetničke produktivnosti i sl.) podaci o načinima poticanja znanstvenika/umjetnika na sudjelovanje i stvarnom sudjelovanju u međunarodnim natječajima za istraživanje i inovacije (npr. organizacija prigodnih radionica, sustav materijalnog i nematerijalnog motiviranja, osiguranje stručne i administrativnotehničke pomoći i sl.) podaci o načinima poticanja znanstvenika/umjetnika na sudjelovanje i stvarnom sudjelovanju u projektima prijenosa tehnologija i prijavama na relevantne natječaje tablice 4.5., 4.6. i 4.7. iz MOZVAG-a. 27

28 4.4. Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu studijskih programa i osiguravaju postizanje predviđenih ishoda učenja te realizaciju znanstvene/umjetničke i stručne djelatnosti. Visoko učilište planira i unaprjeđuje infrastrukturni razvoj u skladu sa strateškim ciljevima. Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za provedbu studijskih programa i osiguravaju postizanje predviđenih ishoda učenja. Prostor, oprema i cjelokupna infrastruktura (laboratoriji, informatička služba, radilišta i sl.) odgovarajući su za realizaciju znanstvene/umjetničke i stručne djelatnosti. uvid u resurse tijekom posjeta visokom učilištu podaci o prostoru, opremi i cjelokupnoj infrastrukturi podaci dobiveni od studenata i nastavnika o zadovoljstvu prostornim uvjetima za studiranje i studentske aktivnosti tablice 4.8. i 4.9. iz MOZVAG-a. 28

29 4.5. Knjižnica i njezina opremljenost te pristup dodatnim sadržajima osiguravaju dostupnost literature i knjižničnih usluga za potrebe kvalitetna studiranja i kvalitetne znanstvenonastavne / umjetničko-nastavne djelatnosti. Knjižnica i njezina opremljenost te dodatni sadržaji osiguravaju zahtjeve kvalitetna studiranja. Knjižnica i njezina opremljenost te dodatni sadržaji osiguravaju zahtjeve kvalitetne znanstveno-nastavne / umjetničko-nastavne djelatnosti. uvid u opremljenost knjižnice tijekom posjeta (za sve razine) dostupnost suvremene nastavne literature odgovarajuće pretplaćene bibliografske baze podataka i baza podataka s cjelovitim tekstom dostupnost mrežnog kataloga knjižnice predmetnoga visokog učilišta odgovarajući broj pohranjenih završnih, diplomskih, specijalističkih, doktorskih radova u institucijskom repozitoriju (u odnosu na broj osoba koje su završile studij na predmetnom visokom učilištu) dostupnost nastavnih sadržaja putem zaštićenih stranica odgovarajući broj primjeraka obvezne literature (s obzirom na broj studenata) povratna informacija studenata o mogućnostima korištenja knjižnice (poput cjelodnevnog radnog vremena), dostupnosti potrebne domaće i međunarodne literature i putem udaljenog pristupa tablica iz MOZVAG-a. 29

30 4.6. Visoko učilište racionalno upravlja financijskim resursima. Financijska održivost i učinkovitost vidljiva je u svim aspektima rada visokog učilišta. Visoko učilište transparentno, učinkovito i svrsishodno upravlja financijskim resursima. Dodatni izvori financiranja koriste se za razvoj i unaprjeđenje visokog učilišta. Dodatni izvori financiranja osigurani su preko domaćih i međunarodnih projekata, suradnje s industrijom, lokalnom zajednicom i sl. financijski plan prihoda i rashoda za razdoblje od najmanje 5 godina iz kojeg su razvidni izvori financiranja i struktura rashoda prema namjenama te izvještaj o provedbi financijskog plana prihoda i rashoda za prethodno razdoblje od najmanje 5 godina dokazi o održivosti i transparentnosti financiranja podaci o trošenju prihoda ostvarenih iz subvencija, participacija i školarina pravilnik ili odluke o načinu korištenja vlastitih i namjenskih sredstava tablice i iz MOZVAG-a. 30

31 V. Znanstvena / umjetnička djelatnost 5.1. Nastavnici i suradnici zaposleni na visokom učilištu posvećeni su postizanju visoke i kvantitete znanstvenog istraživanja. Nastavnici i suradnici objavljuju odgovarajući broj kvalitetnih znanstvenih publikacija. Visoko učilište ima učinkovite postupke poticanja kvalitetna znanstvenog objavljivanja. Visoko učilište evidentira podatke o publikacijama (indeksiranost, citiranost, h-indeks, ako je primjenjivo). Znanstvena/umjetnička aktivnost visokog učilišta vidljiva je u doktorskim radovima. Nastavnici i suradnici visokog učilišta aktivno promiču znanstvena/umjetnička postignuća na skupovima u zemlji i inozemstvu. popis publikacija kategoriziranih u skladu s važećim Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja za područje i polje citiranost publikacija, ukupni h-indeks (gdje je primjenjivo) popis obranjenih doktorskih radova popis sudjelovanja nastavnika i suradnika na znanstvenim / umjetničkim / stručnim skupovima, popis skupova (znanstvenih / umjetničkih / stručnih), koje je organiziralo visoko učilište tablice 5.1. i/ili 5.2. iz MOZVAG-a. 31

32 5.2. Visoko učilište dokazuje društvenu relevantnost svojih znanstvenih, stručnih i umjetničkih istraživanja i prijenosa znanja. Visoko učilište prati potrebe društva i tržišta rada te ih razmatra prilikom planiranja svojih istraživačkih aktivnosti. Visoko učilište ima učinkovit sustav potpore istraživanju i prijenosu znanja i tehnologija. Nastavnici i suradnici sudjeluju u aktivnostima znanstvenih, umjetničkih i strukovnih udruženja. primjeri znanstvene/tehnološke suradnje s gospodarstvom i javnim sektorom u primjeni znanja i prijenosu tehnologije primjeri inovacija, patenata primjeri poticaja razvoja razvojne (start-up ) i spin-off tvrtke uključenost u znanstveno-tehnološke parkove i poduzetničke inkubatore uključenost u strukovna, javna, savjetnička tijela i odbore u privatnom i javnom sektoru primjeri popularizacije znanosti, savjetovanja javnosti popis patenata, izvješća, ekspertiza popis publikacija u stručnim časopisima popis popularizacijskih članaka popis donacija, potpora, zapošljavanja uz potporu lokalne zajednice popis članstava u lokalnim stručnim i građanskim udrugama popis radionica, tribina. 32

33 5.3. Znanstvena/umjetnička i stručna postignuća visokog učilišta prepoznata su u nacionalnim i međunarodnim okvirima. Nastavnici, suradnici i stručno osoblje dobitnici su sveučilišnih, nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja za znanstvena/umjetnička/stručna postignuća. Visoko učilište nositelj je odgovarajućeg broja znanstvenih/umjetničkih/stručnih projekata (sveučilišnih, nacionalnih, međunarodnih). Nastavnici, suradnici i stručnjaci u značajnom broju sudjeluju na pozvanim predavanjima na nacionalnim i međunarodnim skupovima. Nastavnici i suradnici članovi su znanstvenih/umjetničkih/stručnih odbora skupova, uredništva časopisa. popis nagrada i priznanja popis projekata popis pozvanih predavanja popis članstava u znanstvenim/umjetničkim/stručnim odborima skupova i uredništvima časopisa popis članstava u akademijama tablice 5.3., 5.4. i 5.5. iz MOZVAG-a. 33

34 5.4. Znanstvena/umjetnička djelatnost visokog učilišta održiva je i razvojna. Strategija razvoja znanstvene/umjetničke djelatnosti usklađena je s vizijom razvoja visokog učilišta. Znanstvene/umjetničke aktivnosti visokog učilišta predstavljaju realizaciju strateškoga programa. Visoko učilište raspolaže odgovarajućim resursima za znanstvene/umjetničke aktivnosti. Visoko učilište prepoznaje i nagrađuje znanstvena/umjetnička postignuća svojih zaposlenika. Visoko učilište kontinuirano unaprjeđuje svoju znanstvenu/umjetničku djelatnost financiranjem, povećavanjem ljudskih resursa, prilagodbom prostora i ulaganjem u potrebnu opremu, nabavom odgovarajuće literature, potporom diseminaciji rezultata i izradi doktorskih radova. strateški program znanstvenih istraživanja izvještaj o provedbi strateškog programa znanstvenih istraživanja za prethodno razdoblje od najmanje 5 godina financijski plan prihoda i rashoda za razdoblje od najmanje 5 godina iz kojeg su razvidni izvori financiranja i struktura rashoda prema namjenama te izvještaj o provedbi financijskog plana prihoda i rashoda za prethodno razdoblje od najmanje 5 godina obrazloženje (uz popis, ako je primjenjivo) raspoloživih resursa za znanstvene/umjetničke aktivnosti visokog učilišta popis dodijeljenih nagrada i priznanja ulaganja u znanstvene/umjetničke resurse. 34

35 5.5. Znanstvena/umjetnička i stručna aktivnost i postignuća visokog učilišta unaprjeđuju nastavni proces. Prostor i oprema za znanstvena/umjetnička istraživanja i stručnu djelatnost koristi se u preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija uključeni su u znanstvene/umjetničke/stručne projekte visokog učilišta. Nastava na poslijediplomskim sveučilišnim studijima i doktorski radovi reflektiraju znanstvena/umjetnička istraživanja, stručnu djelatnost i postignuća visokog učilišta. primjeri povezanosti znanstvenog/umjetničkog istraživanja/stručne djelatnosti i preddiplomske i diplomske nastave završni, diplomski i doktorski radovi proizašli iz projekata znanstveni i stručni radovi na kojima su studenti koautori popis studenata svih razina studija uključenih u znanstvene/umjetničke projekte popis studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija uključenih u znanstvene/umjetničke/stručne projekte visokog učilišta uvid u prostor i opremu. 35

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018. Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva 7 10 000 ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023. GODINE svibnja 2018. U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (pročišćeni tekst) Osijek, srpanj 2013. godine SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE...

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation E-ŠKOLE Barbara Kolarek Pomoćnica ravnatelja E-ŠKOLE PROGRAM 2015. - 2022. "CJELOVITA INFORMATIZACIJA PROCESA POSLOVANJA ŠKOLA I NASTAVNIH PROCESA U SVRHU STVARANJA DIGITALNO ZRELIH ŠKOLA ZA 21. STOLJEĆE

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

UPISI U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

UPISI U 1. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE Predavanje o E upisima za roditelje učenika 8.-ih razreda Pripremila: Lea Liović, pedagoginja 14. svibnja 2015. godine Dokumenti: - Prvi puta umjesto Odluke izlazi: Pravilnik o elementima i kriterijima

Више

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradnici Potrebni resursi Ljudski Materijalni Financijski Instrumenti promocije Mini marketing

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ШКОЛЕ На основу Правилника о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа и постављеним стратешким развојним циљевима Школе,

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR 4

Више

Na temelju članka 82

Na temelju članka 82 Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o studiranju na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kojeg je donijelo Vijeće Akademije na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2017. godine,

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc

Microsoft Word - ????????? ? ???????? ?? ?????????? ?????????.doc 1/7 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА Београд октобар 2007. године 2/7 3/7 Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета Стандарди за обезбеђење квалитета

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011. Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

dfsdfsdfadfsvgf

dfsdfsdfadfsvgf Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj: 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више