SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K"

Транскрипт

1 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA GODINU Dubrovnik, travanj 2017.

2 UVOD Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku s 129. sjednice održane 29. ožujka donesen je Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za godinu (u daljnjem tekstu: Operativni plan). Temeljem navedene odluke Operativni plan je dostavljen svim odgovornim osobama odnosno sveučilišnim tijelima koja su tijekom godine bila zadužena za provedbu planom predviđenih mjera i aktivnosti, te za dostavu izvješća o realizaciji tih mjera i aktivnosti Povjerenstvu za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanje kvalitete (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za kvalitetu) do kraja te godine. Nadalje, navedenom odlukom se zadužuje Povjerenstvo za kvalitetu početkom godine izraditi Izvješće Senatu o realizaciji mjera i aktivnosti predviđenih Operativnim planom za prethodnu godinu. U izvješću se daje osvrt na provedbu mjera i aktivnosti Operativnog plana, sukladno zadaćama pojedinih nositelja. U svrhu izrade predmetnog Izvješća, Ured za kvalitetu je uputio zahtjev odgovornim osobama za dostavljanje informacija o realizaciji mjera i utvrđenih planom. Slijedom navedenog, ovo Izvješće za godinu sačinjeno je na temelju izvješća utvrđenih izvršitelja mjera i aktivnosti iz Operativnog plana. Prijedlog ovog Izvješća izradio je Ured za kvalitetu te ga donijelo Povjerenstvo za kvalitetu na 39. sjednici održanoj 18. travnja 2017.

3 PREGLED REALIZIRANIH MJERA I AKTIVNOSTI STRATEŠKI CILJ: UPRAVLJANJE SVEUČILIŠTEM U DUBROVNIKU I RAZVOJ UNUTARNJEG SUSTAVA OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE Zadatak: Unapređivanje kvalitete upravljanja Sveučilištem u Dubrovniku Uglavnom realizirano 1. Ažuriranje Politike kvalitete, misije, Kontinuirano Rektor, Ured za kvalitetu Ažurirani dokumenti vizije, SWOT Dio aktivnosti se prenosi u Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 125. sjednici održanoj 17. prosinca godine donio Strategiju razvoja Sveučilišta u Dubrovniku , u sklopu koje je postavljena nova misija i vizija Sveučilišta u Dubrovniku, te SWOT analiza. Tijekom nije ažurirana Politika kvalitete, što će se izvršiti u narednom razdoblju. Nije realizirano Izrada i donošenje operativnog Travanj Izrađen i donesen Operativni 2. plana Strategije razvoja Sveučilišta u Rektorica, Senat plan Dubrovniku Izrađen je radni prijedlog Operativnog plana Nije realizirano Izrada i donošenje nove Strategije Rektorica, prorektor za Izrađena i donesena nova 3. istraživanja s Lipanj međunarodnu suradnju i Strategija istraživanja pripadajućim operativnim planom znanost, Senat

4 4. Izrada i donošenje nove Strategije međunarodne suradnje Lipanj Rektorica, prorektor za znanost i međunarodnu suradnju, Senat Izrađena i donesena nova Strategija međunarodne suradnje Nije realizirano Zadatak: Primjena postojećih i donošenje novih postupaka prema normi HRN EN ISO 9001 Tajništva odjela, evidencije Primjena postupaka od strane 5. Primjenjivanje postojećih postupaka Kontinuirano studija, sveučilišne službe, svih relevantnih službi Ured za kvalitetu, rektorica Provođenjem neovisnih ocjena utvrđeno je da se postojeći postupci prema normi ISO 9001 uredno primjenjuju od strane tajništva odjela, evidencije službi i drugih mjerodavnih sveučilišnih službi. 6. Donošenje novih postupaka Tajništva odjela, evidencije Kontinuirano Primjena postupaka od strane studija, sveučilišne službe, svih relevantnih službi Ured za kvalitetu, rektorica Donesen je novi postupak P52 Nabava roba, radova i usluga, te P48 Procedura naplate prihoda i primitaka Sveučilišta u Dubrovniku, s pripadajućim obrascima. Zadatak: Poduzimanje radnji za daljnje unapređivanje implementacije ESG standarda u sustavu unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete Izrada novog Priručnika osiguravanja Izrađen i usvojen novi Priručnik Djelomično realizirano Ured za kvalitetu, 7. kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku Lipanj osiguravanja kvalitete (ESG Povjerenstvo za kvalitetu prema novom izdanju ESG standardi)

5 standarda, te prilagodba postojećeg Priručnika kvalitete isključivo normi ISO 9001 Izmijenjen Priručnik kvalitete (ISO 9001) Izrađen je nacrt novog priručnika kvalitete prema novom izdanju Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete na Europskom prostoru visokog obrazovanja, koji će biti donesen tijekom Zadatak: Unapređivanje unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete i na razini Sveučilišta i njegovih sastavnica 8. Ažuriranje i objavljivanje relevantne Objavljeni i ažurirani dokumenti dokumentacije kvalitete na webu Kontinuirano Ured za kvalitetu kvalitete Sveučilišta Dokumentacija se redovitu ažurira i objavljuje. Objavljeni su pročišćeni tekstovi pravilnika, novi i izmijenjeni postupci kvalitete, izmjene Priručnika kvalitete, Operativni plan mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete, rezultati ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti, zapisnici Povjerenstva za kvalitetu, analize strukture generacije studenata upisane u prvu godinu studija i dr. 9. Godišnji Plan aktivnosti Povjerenstva za unutarnju prosudbu za godinu Travanj Povjerenstvo za unutarnju prosudbu Donesen i interno objavljen plan za godinu 10. Izrada i objavljivanje preliminarnog izvješća o unutarnjoj prosudbi Prema planu unutarnje Povjerenstvo za unutarnju prosudbu (izrada), Senat Izrađeno izvješće usvojeno i objavljeno(interno)

6 prosudbe U izvještajnom razdoblju je doneseno izvješće o unutarnjoj prosudbi za (usvajanje), Ured za kvalitetu (objava) 11. Izrada i usvajanje završnog izvješća follow-up faze unutarnje prosudbe Prema planu unutarnje prosudbe Povjerenstvo za unutarnju prosudbu (izrada), Senat (usvajanje), Ured za kvalitetu (objava) Izrađeno izvješće usvojeno i objavljeno(interno) Nije realizirano Aktivnost se prenosi za godinu Nakon donošenja izvješća o unutarnjoj prosudbi i provedbe faze naknadnog praćenja će se izraditi završno izvješće. 12. Izrada i donošenje godišnjeg operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja kvalitete za godinu Prosinac Povjerenstvo za kvalitetu (izrada), Senat (usvajanje) Izrađen i usvojen operativni plan aktivnosti Nacrt plana je izrađen krajem 2016., no konačni prijedlog nije tijekom izvještajnog razdoblja dostavljen Senatu na donošenje Djelomično realizirano 13. Promicanje svijesti o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanje kvalitete kod svih dionika Kontinuirano Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstva za kvalitetu sastavnica, Ured za kvalitetu Jačanje kulture kvalitete na Sveučilištu Voditelj Ureda za kvalitetu periodički održava predavanja nastavnom i nenastavnom osoblju te studentima o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete. U radu sveučilišnih tijela (Povjerenstva za kvalitetu, Povjerenstava za kvalitetu na sastavnicama te Povjerenstva za unutarnju prosudbu) su uključeni predstavnici studenata. Na taj način se, kao i kontinuiranim povećanjem uključenosti unutarnjih i vanjskih dionika, neposredno doprinosi jačanju kulture kvalitete na Sveučilištu.

7 Zadatak: Prilagodba Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete, te izmjene i dopune ostalih sveučilišnih akata, po potrebi Ured za kvalitetu, Analiza postojećih dokumenata i 14. Kontinuirano Povjerenstvo za kvalitetu, Ažuriranje akata donošenje ažuriranih dokumenata Rektorat Zadatak: Promoviranje kulture kvalitete u svim područjima djelovanja i na temeljima svih normativnih akata Sveučilišta u Dubrovniku Jednom u Ured za kvalitetu, 15. Stručna predavanja o kvaliteti dva mjeseca Održana predavanja Povjerenstvo za kvalitetu (predavanja) Voditelj Ureda za kvalitetu je periodično održavao predavanja o sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete. STRATEŠKI CILJ: KVALITETA STUDIJSKIH PROGRAMA Zadatak: Reformiranje/revidiranje postojećih studijskih programa Nije realizirano 16. Provođenje postupka revizije Do kraja Izrađeni i usvojeni revidirani Stručna vijeća odjela studijskih programa studijski programi U izvještajnom razdoblju nije proveden postupak revizije studijskih programa.

8 Zadatak: Pokretanje novih preddiplomskih i diplomskih studija za koje postoji interes na tržištu rada i društvenoj zajednici, s naglaskom na humanističke znanosti i umjetnost uključujući inovativne i interdisciplinarne sadržaje 17. Početak izvedbe novog preddiplomskog stručnog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija Listopad godine Rektorica, Senat, Povjerenstvo za kvalitetu Studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija započeo s izvedbom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta je 7. listopada izdalo Sveučilištu potvrdu kojoj se potvrđuje da je preddiplomski stručni studij Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija upisan u Upisnik studijskih programa MZOS-a čime je Sveučilište steklo pravo za izvođenje studijskog programa. Na temelju toga, Senat Sveučilišta je na 125. sjednici održanoj 17. prosinca donio odluku o raspisivanju natječaja za upis u prvu godinu preddiplomskih studija u kojem su propisani uvjeti za upis studenata na taj studij. Temeljem toga, upisano je 25 studenata na prvu godinu preddiplomskog studija Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija koji je započeo s izvedbom u listopadu godine. Zadatak: Razvijanje različitih oblika izvođenja nastave prilagođenih potrebama gospodarstva i društvene zajednice Broj različitih oblika organizacije i izvođenja nastave koji se izvode kao redoviti, izvanredni ili kao dio Prorektor za studije i 18. programa cjeloživotnog učenja studente, pročelnici odjela, Izvođenje različitih oblika (programi izobrazbe pomoraca, Kontinuirano Ured za profesionalnu nastave tečajevi), s većim naglaskom na orijentaciju, savjetovanje sustav DUEL (e-učenje) i povećanim studenata i alumne opsegom terenske i praktične nastave gdje je to primjenjivo

9 Zadatak: Unapređivanje suradnje s Hrvatskim i regionalnim zavodom za zapošljavanje Korištenje podataka HZZ-a pri 19. pokretanju novih studijskih Prorektor za studije i Kontinuirano programa i određivanju upisnih studente Održani sastanci kvota Podatci dobiveni od HZZ-a korišteni su za izradu Studija o opravdanosti izvođenja novih studijskih programa te kao smjernice Stručnim vijećima pri određivanju upisnih kvota. Zadatak: Ulaganja u promidžbu studijskih programa radi što kvalitetnije prezentacije potencijalnim studentima 20. Povećavanje ulaganja u promidžbu u Do kraja Rektorica, Služba za Povećana ulaganju u promidžbu financijskom planu marketing i izdavaštvo u financijskom izvješću Prema financijskom izvješću za godinu vidljivo je da su u velikoj mjeri povećana sredstva za usluge promidžbe i informiranja. Služba za marketing i izdavaštvo je u izvještajnom razdoblju u suradnji s drugim dionicima Sveučilišta organizirala 3. Smotru Sveučilišta u Dubrovniku (ožujak 2016.), predstavila studije Sveučilištima maturantima na Sajmu poslova (travanj 2016.), obavila posjete srednjim školama u županiji i susjednoj BiH, organizirala 5. Studentski dan sporta (travanj 2016.), sudjelovala na smotrama Sveučilišta u Zagrebu (studeni 2016.), koordinirala administriranje stranica Sveučilišta u Dubrovniku na društvenim mrežama, u suradnji s Uredom za odnose s javnostima realizirala povremeno ili kontinuirano oglašavanje u lokalnim tiskanim medijima i web portalima, te druge promotivne aktivnosti.

10 STRATEŠKI CILJ: KVALITETA NASTAVNIKA I NASTAVE Zadatak: Uspostavljanje odnosa broja studenata na jednog nastavnika u skladu s kriterijima kvalitete Poboljšanja omjera studenta i 21. Određivanje upisnih kvota, nastavnika u odnosu na Senat, prorektor za studije i zapošljavanje nastavnog osoblja i Kontinuirano prethodnu godinu te nova studente, pročelnici odjela angažiranje vanjskih suradnika, zapošljavanja sukladno mogućnostima Sveučilišta Zadatak: Osposobljavanje u radnom okruženju i uključivanje stručnjaka iz prakse u studijske programe, te stvaranje kompetencije studenata koje moraju odgovorati potrebama radnoga mjesta u suradnji s gospodarstvom i javnim sektorom 22. Angažiranje stručnjaka radi prenošenja iskustava i obavljanja praktične nastave, te formiranja kompetencija studenata na temelju praćenja potreba tržišta rada Kontinuirano Prorektor za studije i studente, pročelnici odjela Ostvarena suradnja sa stručnjacima iz prakse Na svim sveučilišnim odjelima je ostvarena suradnja sa stručnjacima iz prakse te su organizirana gostujuća predavanja. Pored navedenog, na odjelima se organiziraju posjeti studenata proizvodnim, znanstvenim-obrazovnim, kulturnim i drugim organizacijama, te putničkim brodovima (kruzerima) kako bi se studenti mogli pobliže upoznati s njihovim radom.

11 Zadatak: Periodično (semestralno) provođenje studentskih evaluacija rada nastavnika (anketa) uz kontinuirano usavršavanje mjernog instrumenta i metodologije primjene 23. Unaprjeđenje i provođenje online studentske ankete o kvaliteti nastavnih aktivnosti (rezultati dostupni pročelnicima odjela i nastavnicima) Semestralno Prorektor za studije i studente, Ured za kvalitetu Značajno poboljšan način provođenja ankete i uklanjanje prepoznatih poteškoća (anonimnost studenata, uvid u rezultate) te povećan odaziv studenata Temeljem odluke Senata Sveučilišta u Dubrovniku sa 123. sjednice od 29. rujna 2015., anketa o kvaliteti nastavnih aktivnosti provedena je na način da se napustio model online ankete preko Studomata/ISVU sustava i te provodila pisana anketa na obrascima prilagođenima za obradu optičkim čitačem, koja se provodila na satu redovne nastave nastavnika. Zadatak: Dodatno educiranje nastavnika, osvještavanje potrebe za njihovim nastavnim usavršavanjem i pedagoško-didaktičkim osposobljavanjem, razvijanjem inovativnih načina podučavanja koji potiču studente na samostalno učenje uz osuvremenjavanje nastavnih metoda 24. Organiziranje predavanja i radionica, između ostalog i na temu pedagoško-didaktičkog osposobljavanja, ishoda učenja, Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te dopunske isprave o studiju Dva puta godišnje Prorektor za studije i studente, Povjerenstvo za kvalitetu, Ured za kvalitetu Održana predavanja Djelomično realizirano Temeljem odluke Senata, u travnju i svibnju održan je seminar Metodika visokoškolske nastave koji je vodila prof. dr. sc. Zora Zuckerman sa Sveučilišta u Zadru. Seminar je bio obvezan za sve zaposlenike u suradničkim zvanjima, dok su zaposlenici u znanstveno-nastavnim i nastavnim zvanjima imali mogućnost sudjelovanja.

12 Zadatak: Poticanje individualnog edukacijskog pristupa i nastave usmjerene prema studentu Prorektor za studije i Djelomično realizirano Sastanci i prema potrebi prijedlozi za studente, pročelnici odjela, Održani sastanci i izrađeni 25. donošenje/izmjenu sveučilišnih Kontinuirano nastavno osoblje, prijedlozi za izmjenu akata akata Povjerenstvo za kvalitetu Prorektor za studije i studente je u izvještajnom razdoblju održao niz sastanaka s pročelnicima odjela na temu poticanja individualnog edukacijskog pristupa i poticanje nastave prema studentu. U tom smislu se osmišljavaju vježbe na studijima, metodički izrađuje satnica, osmišljavaju provjere znanja tijekom semestra i sl. Zadatak: Anketiranje nastavnika Provođenje samoanalize nastavne Svi nastavnici i vanjski suradnici Sveučilišta 26. djelatnosti na Sveučilištu u Studeni (ispunjavanje upitnika za Provedena samoanaliza Dubrovniku za akademsku samoanalizu), nastavne djelatnosti 2015./2016. godinu Ured za kvalitetu (izrada izvješća) Sukladno odluci Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u Dubrovniku, samoanaliza se nastavne djelatnosti od akademske 2014./2015. provodi online prema novom opsežnijem upitniku koji obuhvaća više segmenata rada nastavnika s osobitim naglaskom na nastavnu djelatnost. U samoanalizi zaposleni nastavnici i vanjski suradnici Sveučilišta su izvršili samoprocjenu svog rada i doprinosa znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti u razdoblju od jedne akademske godine. Na temelju elektronske obrade podataka novih online upitnika je izrađena analiza rezultata provedene samoanalize koje je Senat prihvatio na sjednici održanoj u prosincu 2016.

13 STRATEŠKI CILJ: POTPORA STUDENTIMA I KVALITETA PARTNERSTVA SA STUDENTIMA Zadatak: Poticanje studenata na aktivniji doprinos i veće uključivanje u rad različitih tijela Sveučilišta u Dubrovniku u postupcima donošenja odluka, te poticanje jačanja pozicije studenata unutar sveučilišnih tijela koja su zadužena za donošenja odluka 27. Predavanja studentima o njihovoj ravnopravnoj ulozi u sveučilišnim tijelima/unutarnjem sustavu u osiguravanja i unapređivanja kvalitete Svaka 2 mjeseca Voditelj Ureda za kvalitetu održao kratka predavanja studentima. Ured za kvalitetu, Povjerenstva za kvalitetu sastavnica Veća angažiranost studenata, njihova osnažena odgovornost i partnerska uloga u unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete Zadatak: Pružanje potpore Studentskom zboru Sveučilišta u Dubrovniku (SZ) 28. Sufinanciranje djelatnosti SZ-a, Održani sastanci Uprave s Rektorica, prorektor za pružanje administrativno-tehničke Kontinuirano predstavnicima SZ-a, pomoć studije i studente, Senat pomoći i drugih oblika potpore stručnih službi SZ-u Predstavnici Uprave (rektorica, prorektori) i drugi članovi Rektorata su periodično prema potrebi održavali sastanke s predsjednikom SZ-a i drugim predstavnicima. Služba za financijsko knjigovodstvene i računovodstvene poslove je u izvještajnom razdoblju obavljala financijsko-knjigovodstvene poslove za potrebe SZ-a, a stručna podrška je pružena i od strane Službe za izdavaštvo i marketing, Službe za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Ureda za odnose s javnostima i dr. Zadatak: Poticanje rada i razvoja ostalih studentskih udruga i studentskih projekata

14 29. Održavanje sastanaka i potpora projekata i aktivnosti udruge Erasmus Student Network (ESN) Dubrovnik Kontinuirano Rektorica, prorektor za studije i studente Održani sastanci i dodijeljena sredstva udruzi ESN Dubrovnik Udruzi ESN Dubrovnik su tijekom izvještajnog razdoblja dodijeljena financijska sredstva neophodna za djelovanje udruge te pomoć studentima na razmjeni u sklopu programa Erasmus. STRATEŠKI CILJ: KVALITETA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKOG RADA Zadatak: Analiza znanstvenoistraživačkog rada u prethodnoj godini (prethodnom razdoblju) 30. Rad na izvješću o Prorektor za međunarodnu Izrađena analiza Lipanj znanstvenostraživačkom radu suradnju i znanost znanstvenoistraživačkog rada Prorektor za međunarodnu suradnju i znanost izradio je analizu znanstvenoistraživačkog rada za prethodno razdoblje te je prezentirao članovima Senata Sveučilišta Zadatak: Osiguranje mehanizama za stalno praćenje i planiranje znanstvenog rada mladih istraživača Donošenje izvješća o ocjenama rada asistenata, poslijedoktoranada i Stručna vijeća odjela, Doneseno izvješće o ocjenama Travanj 31. mentora na temelju Pravilnika o Znanstveno vijeće Instituta, rada asistenata i ocjenjivanju rada asistenata, Senat poslijedoktoranada poslijedoktoranada i mentora Provođenje postupka prema Studeni Nije realizirano Stručna vijeća odjela, Donesene ocjene rada 32. Pravilniku o ocjenjivanju rada Znanstveno vijeće Instituta asistenata, poslijedoktoranada asistenata, poslijedoktoranada i

15 mentora i mentora Donošenje izvješća o ocjenama rada Nije realizirano asistenata, poslijedoktoranda i Stručna vijeća odjela, Doneseno izvješće o ocjenama Prosinac 33. mentora na temelju Pravilnika o Znanstveno vijeće Instituta, rada asistenata, ocjenjivanju rada asistenata, Senat poslijedoktoranada i mentora poslijedoktoranda i mentora Realizacija se očekuje u ožujku Zadaci: Rad na podizanju kvalitete znanstvenoistraživačkog rada Poticanje interdisciplinarnih projekata i suradnje s istraživačima iz drugih znanstvenih područja Poticanje svih, a osobito mladih istraživača, na samostalni rad i na uključivanje u međunarodne projekte Poticanje objavljivanja radova u međunarodnim publikacijama Poticanje organiziranja međunarodnih znanstvenih skupova 34. Postupanje prema Pravilniku o raspodjeli sredstava iz Ugovora o namjenskome višegodišnjem institucijskom financiranju znanstvene djelatnosti u godinama 2013., i (potpore istraživanjima, diseminacija istraživačkih rezultata), a sukladno međunarodnim kriterijima istraživačke izvrsnosti Kontinuirano Rektorica, prorektor za znanost i međunarodnu suradnju, pročelnici odjela, ravnatelj instituta, Povjerenstvo za kvalitetu, Novi interdisciplinarni projekti i suradnja s istraživačima iz drugih znanstvenih područja Samostalni istraživački rad i uključivanje u međunarodne projekte Objavljeni radovi znanstvenika Sveučilišta u međunarodnim

16 Podaci o realizaciji dostupni su u Sveučilišnom godišnjaku. publikacijama Organizirani međunarodni znanstveni skupovi Zadatak: Informiranje o novim međunarodnim projektima, potencijalnim partnerima, organizacija radionica/edukacija o izradi prijedloga projekata, poziv na radionice/edukaciju koje provodi Sveučilište 35. Edukacije i objavljivanje sadržaja na web-u Kontinuirano Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Održana predavanja/radionice, objavljeni sadržaji na web-u Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte kontinuirano objavljuje relevantne podatke na web stranici STRATEŠKI CILJ: RAZVOJ I PRIMJENA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA Zadatak: Obrazovati nastavnike, studente i administrativno osoblje za upotrebu informacijsko-komunikacijske tehnologije Održavanje radionica za upotrebu Nije realizirano Dvaput Centar za informatičku 36. informacijsko-komunikacijske Održane radionice godišnje potporu tehnologije U godini se nije održala niti jedna radionica.

17 Zadatak: Osiguranje svim sveučilišnim sastavnicama, nastavnicima i studentima jednake mogućnosti pristupa resursima (informatičkoj i drugoj opremi) za učenje na daljinu i e-učenje 37. Stavljanje na raspolaganje resursa sukladno potrebama i mogućnostima Sveučilišta Kontinuirano Rektorica, prorektor za studije i studente, pročelnici odjela, Centar za informatičku potporu Dostupnost resursa za učenje na daljinu i e-učenje Sveučilišni odjeli kontinuirano omogućuju studentima nastavne materijale na sustavu za e-učenje Merlin, s tendencijom povećavanja kvalitete i broja postavljenih materijala. Centar za informatičku potpore na dnevnoj bazi omogućava svim sveučilišnim sastavnicama, nastavnicima i studentima jednake mogućnosti pristupa resursima (informatičkoj i drugoj opremi) za učenje na daljinu i e učenje te stavljanje na raspolaganje resursa sukladno potrebama i mogućnostima Sveučilišta. Zadatak: Dopunjavanje i praćenje kvalitete mrežnih stranica Sveučilišta, te praćenje aktualnih vijesti i arhiviranje starih 38. Ažuriranje web sadržaja Kontinuirano Ured za odnose s javnostima, Promjene i objave na webstranicama Sveučilišta tijekom Služba za marketing i izdavaštvo, Ured za kvalitetu Sadržaj na web stranicama se redovito ažurira od strane voditeljice Ureda za odnose s javnostima (naslovnica), zaposlenica Službe za izdavaštvo i marketing, tajništava sveučilišnih odjela, voditelja Ureda za kvalitetu (sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete) i drugih ovlaštenih zaposlenika. Promjene i objave na web-stranicama Sveučilišta obavljaju se svakodnevno. Također, vijesti i dokumenti redovno se ažuriraju, poštujući pritom i Zakon o pravu na pristup informacijama. Redovito se dostavljaju izvješća Povjerenici za informiranje o objavljivanju aktivnosti na web-stranici Sveučilišta. Vijesti i ostali dokumenti na web-stranici arhivirani su i mogu se pretraživati. Zadatak: Povećanje protoka informacija unutar unutarnjeg sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete 39. Sastanci Ureda za kvalitetu s Jednom u Ured za kvalitetu Zapisnici sa sastanaka Djelomično realizirano

18 Povjerenstvima za kvalitetu sastavnica dva mjeseca Održani sastanci voditelja Ureda za kvalitetu s predstavnicima dijela Povjerenstava za kvalitetu sastavnica. 40. Implementacija nove web stranice s intranetom i integracija s nacionalnim informacijskim sustavom visokih učilišta -nabava web stranice -implementacija web stranice -unos sadržaja -objava stranice -ažuriranje podataka na stranici Rujan Rektorica, Služba za marketing i izdavaštvo, Centar za informatičku podršku, ISVU koordinatori, Ivan Grbavac Postavljena funkcionalna web stranica na adresi Nije realizirano Nabava usluga vezana uz implementaciju nove web stranice s mnogobrojnim modulima predviđena je u Planu nabave za godinu. Nakon provedenog postupka (objava poziva, otvaranje, ocjena i odabir ponuda) kao najbolji ponuditelj odabrana je privatna informatička tvrtka s kojom je sklopljen odgovarajući ugovor. Zbog nemogućnosti realizacije i znatnog prekoračenja vremenskog termina ugovor je raskinut stoga aktivnost nije realizirana. 41. Implementacija modula za podršku reakreditaciji -nabava modula priključenog web stranici -implementacija modula Rujan Rektorica, Služba za marketing i izdavaštvo, Centar za informatičku podršku, ISVU koordinatori, Ivan Grbavac Funkcionalan modul za reakreditaciju Ad. 40. Implementacija informacijskog Rujan Rektorica, Služba za Funkcionalan modul za 42. sustava za prikupljanje marketing i izdavaštvo, prikupljanje završnih/diplomskih radova u Centar za informatičku završnih/diplomskih radova u elektroničkoj verziji podršku, ISVU koordinatori, elektroničkoj verziji Nije realizirano

19 - nabava modula priključenog web stranici -implementacija modula Ivan Grbavac Ad.40. Implementacija informacijskog sustava za centralnu evidenciju Rujan Služba za marketing i izdavaštvo, ISVU Funkcionalan modul za centralnu evidenciju 43. materijalnih potreba nastavnika koordinatori, Ivan Grbavac materijalnih potreba - nabava modula priključenog web stranici -implementacija modula Ad.40. STRATEŠKI CILJ: RAZVOJ NACIONALNE I MEĐUNARODNE SURADNJE (INTERNACIONALIZACIJA I MEĐUNARODNO POVEZIVANJE) Zadatak: Nastaviti i proširiti međunarodnu suradnju Zajednički projekti i sklopljeni Rektorica, prorektor za Pokretanje zajedničkih 44. ugovori o suradnji s inozemnim Kontinuirano znanost i međunarodnu projekata i sklapanje ugovora s partnerima suradnju inozemnim partnerima Zadatak: Sustavno graditi svijest o važnosti međunarodne suradnje za kvalitetu nastave i istraživanja na Sveučilištu u Dubrovniku

20 Obavijesti i predavanja zaposlenika Održana predavanja za Službe za međunarodnu suradnju, nastavnike, znanstvenike i organizacija Erasmus info dana studente 45. Obavještavanje na internetskim stranicama o objavljenim Erasmus natječajima i drugim relevantnim informacijama Kontinuirano Prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte Organiziran Erasmus info dan, Objavljeni Erasmus natječaji i druge relevantne informacije Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte u okviru svojih redovitih aktivnosti obavještava zaposlenike sveučilišta o otvorenim međunarodnim natječajima, te mogućnostima sudjelovanja u međunarodnim programima i projektima. Natječaji se objavljuju na web stranici podizbornik Međunarodne suradnje, Facebook stranici Službe, a šalju se i elektroničkom poštom. Zadaci: Uključivati nastavnike, znanstvenike i studente u program razmjene i mobilnosti sa srodnim europskim institucijama, informirati ih i educirati o prednostima mobilnosti, kao i o pravima i obvezama koja iz nje proizlaze za sve sudionike Poticati ulaznu i izlaznu mobilnost studenata, nastavnika i stručnog administrativnog osoblja i poduzimati radnje radi porasta stope mobilnosti svake akademske godine, 46. Obavijesti i predavanja zaposlenika Službe za međunarodne odnose i istraživačke projekte, organizacija Erasmus info dana Obavještavanje na internetskim stranicama o objavljenim Erasmus natječajima i drugim relevantnim informacijama Kontinuirano Rektorica, prorektor za međunarodnu suradnju i znanost, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Održana predavanja za nastavnike, znanstvenike i studente organiziran Erasmus info dan, objavljeni Erasmus natječaji i druge relevantne informacije

21 Tijekom godine na Sveučilištu je gostovalo 47 zaposlenika inozemnih sveučilišta kroz aktivnosti Teaching Mobility and Training Mobility. Erasmus+Week na Sveučilištu u Dubrovniku za nastavno osoblje i nenastavno osoblje sa inozemnih visokoškolskih institucija održan je u travnju Tijekom Erasmus+ Week-a 17 nastavnika su održala nastavu na našim odjelima, a 11 članova administrativnog osoblja su iskustva o međunarodnim aktivnostima razmijenili sa slijedećim sveučilišnim službama: Službom za međunarodne odnose i istraživačke projekte, Službom za profesionalnu orjentaciju i savjetovanje, Službom za izdavaštvo i marketing i Uredom za odnose s javnostima. Služba međunarodne odnose i istraživačke projekte je tijekom godine organizirala i Erasmus+ info dane u sveučilišnim zgradama, a mobilnost se promovirala i kroz lokalne medije te UNIDU radio. Redovito se objavljuju Natječaji za mobilnost studenta i (ne)nastavnog osoblja na web stranici sveučilišta. U godini 16 studenata Sveučilišta u Dubrovniku odlazi na studijski boravak, a 4 studenta na stručnu praksu u sklopu Erasmus+ programa. 12 nastavnika je otišlo na mobilnost u okviru aktivnosti održavanja nastave, a 11 zaposlenika u okviru aktivnosti stručnog usavršavanja. Što se dolazne mobilnosti tiče, 59 studenta su dio svog studijskog programa provela na Sveučilištu, a ukupno 47 članova (ne)nastavnog osoblja je na Sveučilištu boravilo u sklopu Erasmus+ programa. Zadatak: Sklapati ugovore o suradnji sa sveučilištima koja su spremna i sposobna sklopiti ugovore Erasmus ili na izvođenju zajedničkih studija Rektorica, prorektor za znanost i međunarodnu Broj sklopljenih Erasmus 47. Poduzimanje radnji radi sklapanja Kraj suradnju, Služba za ugovora i ugovora o izvođenju ugovora/sporazuma međunarodne odnose i zajedničkih studija istraživačke projekte, Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte kontinuirano radi na sklapanju novih Erasmus+ ugovora pa tako Sveučilište u Dubrovniku ima stotinjak sklopljenih ugovora s inozemnim visokim učilištima. STRATEŠKI CILJ: RAZVOJ INFRASTRUKTURE Zadatak: Uspostaviti sustav praćenja tržišta rada za profile koje obrazuje Sveučilište u Dubrovniku (osobito na području Dubrovačko-neretvanske županije), u suradnji s područnim Zavodom za zapošljavanje kao i sustav za ispitivanje novih potreba na tržištu rada (osobito nacionalnih i regionalnih, ali i europskih)

22 48. Suradnja s HZZ-om, osnaživanje rada Alumni kluba Sveučilišta i uključivanje njegovih članova (predstavnika gospodarstva) u radnu skupinu Sveučilišta za prijedlog sustava praćenje tržišta rada i novih potreba na istom Listopad Rektorica, Povjerenstvo za kvalitetu, Ured za odnose s javnostima Održani sastanci sa predstavnicima HZZ-a izrađen i usvojen prijedlog radne skupine za uspostavljanje sustava praćenja tržišta rada Nije realizirano U svrhu boljeg povezivanja s bivšim studentima početkom listopada održano je druženje za Alumne a vezano uz početak nove akademske godine. Također, pojačani su kontakti s bivšim studentima koji su na vodećim mjestima u poslovnim subjektima te se potpisuju Sporazumi o suradnji. U tijeku je su pripremne radnje na uspostavljanju sustava praćenja tržišta i osnaživanja Alumni kluba Sveučilišta. Konkretni rezultati očekuju se u godini. Zadatak: Uz pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta aplicirati gotov projekt studentskog doma na fondove Europske unije Nakon objave natječaja prijaviti Rektorica, Služba za Stjecanje sredstava za izgradnju 49. Projekt studentskog doma za Ožujak investicije i investicijsko Studentskog doma financiranje iz sredstava EU fondova održavanje Zahtjeva za financiranje projekta Studentskog doma iz fondova EU podnesen je godine, na temelju Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Kompleks studentskoga doma Sveučilišta u Dubrovniku potpisan je 6. srpnja godine. Ukupna je vrijednost projekta ,00 kuna, a bespovratna sredstva iz Europske unije dodijeljena su u iznosu od ,00 kuna. Zadatak: Podizanje razine vlastitih prihoda u proračunu Sveučilišta u Dubrovniku Postotak financiranja iz sredstava Rektorica, čelnici sveučilišnih Povećanje vlastitih prihoda za 50. državnog proračuna odnosno iz Kontinuirano sastavnica 3% u kalendarskoj godini vlastitih prihoda

23 Zadatak: Poticanje dugoročnih ugovora o suradnji s gospodarskim subjektima i lokalnom zajednicom Pregovori s predstavnicima Broj sklopljenih dugoročnih 51. Kontinuirano Rektorica gospodarstva i lokalne zajednice ugovora o suradnji

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2014. GODINU

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav

Savjet mladih Općine Medulin mobitel: 099/ Medulin, 15.ožujka Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o sav Savjet mladih Općine Medulin savjetmladihmedulin@gmail.com mobitel: 099/2531893 Medulin, 15.ožujka 2016. Na temelju članka 19., stavka 6. Zakona o savjetima mladih (Narodne novine 41/14) i članka 30. Odluke

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus+ radionica za predškolske ustanove Grožnjan, 5. i 6. lipnja 2018. Mogućnosti programa Erasmus+ za predškolske ustanove Ivana Puljiz Odjel za opće obrazovanje Teme izlaganja Za početnike opće informacije

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn

OPERATIVNI PLAN ZA GODINU Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradn Strateški cilj Program Projekti/Aktivnosti Ciljna skupina Vremenski okvir Očekivani rezultati Akteri/ Partneri/ Suradnici Potrebni resursi Ljudski Materijalni Financijski Instrumenti promocije Mini marketing

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20

Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte 7.ožujka 20 Mogućnosti apliciranja projekata u znanosti i visokom obrazovanju Doris Žuro Služba za znanstveno-istraživačke projekte dzuro@kbf.unist.hr 7.ožujka 2019. Koje su mogućnosti? ESI fondovi Europski socijalni

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE Prosinac 2017. 1 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 CILJEVI... 4 3 MJERE I AKTIVNOSTI... 5 4 NOSITELJI...

Више

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14;

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. Prva gimnazija Varaždin, Petra Preradovića 14; www.gimnazija-varazdin.hr; centrala: 042/302-122; tajništvo: 042/302-121;

Више

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika)

(Mjere za poticaj razvoja poduzetništva Grada Dubrovnika) Dubrovnik, 17. svibnja 2012. SADRŽAJ: DURA Razvojna Agencija Grada Dubrovnika Poduzetnički inkubator Tvornica ideja Program poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva Grada Dubrovnika Potpora

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI UIK ZA 2016. GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Suradnja s lokalnom

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Slide 1

Slide 1 NOVOSTI U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU Primošten, 10. travnja 2019. pomoćnik ministrice Vlado Prskalo 1 Provedene aktivnosti u strukovnom obrazovanju donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strukovnom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ERASMUS+ PROGRAM: mogućnosti razmjene za studente Sveučilišta u Zadru Zadar, 8. ožujka 2018. godine ERASMUS+ PROGRAM: program Europske komisije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport nazvan po

Више

Centar za mlade

Centar za mlade CENTAR ZA MLADE Stukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade MEĐUNARODNI DAN MLADIH obilježava se 12. kolovoza, odlukom UN-a od 1999. godine ovogodišnja tema: Sigurni prostori za mlade Sigurni

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 112-01/19-01/03 URBROJ: 2198-1-79-10-19-04 Zadar, 18. travnja 2019. Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU

OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI UIK ZA GODINU OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ROKOVI STRATEGIJE DJELOVANJA 1. NACIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA 1.1. Pristupačnosti Kontinuirano Suradnja s građevina

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2023. GODINE 1. UVOD Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet (dalje u tekstu: Fakultet) najstariji je i vodeći

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Trajanje: 5 sati Polaznici radio

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije Trajanje: 5 sati Polaznici radio Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Polaznici radionice: Nastavnici predmeta matematika, fizika, biologija i kemija, stručni

Више