IP Koordinira/Coordinated by: Fakultet organizacije i informatike/ Pavlinska 2/ Varaždin

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "IP Koordinira/Coordinated by: Fakultet organizacije i informatike/ Pavlinska 2/ Varaždin"

Транскрипт

1 Autori: mr. sc. Sandra Kučina Softić Datum: D12.1. Izvještaj o učincima postojećih strategija e-učenja Sadržaj: 1. Uvod Implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu Implementacija e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku Zaključak Literatura Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

2 1. Uvod U procesu sustavne implementacije e-učenja, sveučilišta su suočena s velikim brojem izazova u promoviranju i poticanju primjene tehnologije u obrazovanju i osiguranju prikladne, kvalitetne i održive podrške nastavnicima i studentima. Tradicionalna sveučilišta koja su primarno vođena istraživačkom djelatnošću, a poučavanje i učenje je sekundarno, sada su suočena s velikim izazovima u upravljanje i obrazovanju, jer moraju odgovoriti na potrebe modernog globalnog tržišta obrazovanja. Kako bi implementirali e-učenje, sveučilišta trebaju jasne vizije i dobre strategije za novo obrazovanje i e-učenje. Ipak, uspjeh bilo koje vizije e-učenja ili strategije ovisi ne samo o dostupnosti tehnologije, nego i o razini podrške koju nastavnici i studenti mogu dobiti kako bi mogli istraživati i implementirati tehnologije u nastavu. Kontinuirano praćenje promjena i mjera koje se provode kao indikatora, kao i sustavna evaluacija tih mjera, moraju biti sastavni dio strategije implementacije e-učenja. Visoko obrazovanje ima ključnu ulogu u razvoju ljudskih potencijala te u gospodarskom i društvenom razvoju. Obrazovni sustav i visokoškolske ustanove trebaju biti inovativni, strateški vođeni i upravljani kako bi mogli kvalitetno ispunjavati svoju misiju. Stoga je donošenje odluka i praćenje njihove primjene u visokom obrazovanju izuzetno važno. Projekt HigherDecision bavio se strateškim planiranjem i odlučivanjem u visokom obrazovanju kroz dvije osnovne komponente projekta: Razvoj metodološkog okvira donošenja strateških odluka u visokom obrazovanju i praćenje njihove provedbe. Primjena, prilagodba i provjera dane metodologije na primjeru implementacije odluke o uvođenju otvorenog učenja i učenja na daljinu. Tijekom projekta provedeno je niz istraživanja te su temeljem toga izrađeni dokumenti kao što su Preporuke za uvođenje e-učenja u visoko obrazovanje u Hrvatskoj, Model za procjenu zrelosti i uspješnosti provedbe strategije e- učenja ili Metodologija za praćenje provedbe strateških odluka koji mogu značajno pridonijeti uspješnoj implementaciji novih tehnologija u obrazovni proces i pomoći ustanovama da se lakše snađu s promjenama koje su pred njima. Dio istraživanja odnosio se i na evaluaciju strateških odluka odnosno na analizi učinaka strateških odluka. Stoga je provedena i analiza praćenja provedbe strategija e-učenja na nekim sveučilištima u Hrvatskoj. Veći dio analize odnosi se na Sveučilište u Zagrebu kao najveće hrvatsko sveučilište koje je bilo i začetnik sustavne implementacije e-učenja u visokom obrazovanju. Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

3 2. Implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu i e-učenje Sveučilište u Zagrebu je tradicionalno sveučilište, orijentirano na istraživanje. Ujedno je najveće i najstarije sveučilište u Hrvatskoj s preko 350 godina tradicije. Sveučilište ima 34 sastavnice na kojima studira oko studenata te pokriva sva područja djelatnosti. E-učenje na Sveučilištu u Zagrebu prisutno je od 90-tih godina 20. stoljeća i to od strane pojedinih nastavnika te sastavnica Sveučilišta koje su po vokaciji koristile tehnologije. Sustavna implementacija e-učenja započela je godine. Poticaj za to bio je međunarodni Tempus projekt EQIBELT 1 - Education Quality Improvement by E-learning Technology koji je koordiniralo Sveučilište u Zagrebu. Ovaj međunarodni projekt potaknuo je sustavnu implementaciju e-učenja na tri hrvatska sveučilišta: Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci i Sveučilištu u Dubrovniku. Najvažniji ishodi ovog projekta bili su strateški i operativni dokumenti o e-učenju i uspostava centara za podršku e-učenju. Razvoj strategije e-učenja omogućava strukturirano i temeljito planiranje i provedbu e-učenja. Pravi izazov na razini politika bio je kako pronaći odgovarajući način za uvođenje i primjenu tehnologiju e-učenja na pojedinom sveučilištu u određenim okolnostima, kako definirati konkretne ciljeve i kako upravljati procesom promjena u sveučilišnoj nastavi. Cilj strategije e-učenja bio je osigurati pozitivno, poticajno okruženje i poticati uvođenje e-učenja na sveučilišnoj razini bez namjere prisiljavanja bilo kojeg modela obrazovanja kao što bi svaki obvezni i uniformirani model propao u velikoj mjeri i raznoliko tradicionalno sveučilište ovaj. Senat Sveučilišta u Zagrebu imenovao je Povjerenstvo sa zadatkom oblikovanja sveučilišne Strategije e-učenja za razdoblje do godina. Povjerenstvo su činili sveučilišni nastavnici i stručnjaci za e-učenje te studenti. Strategiju su recenzirali europski stručnjaci na projektu. Na temelju iskustva i znanja prikupljenih iz EQIBELT projekta odabran je najprikladniji način za implementaciju e-učenja koji se može uklopiti u organizacijsku i pedagošku tradiciju i trenutnu situaciju na Sveučilištu u Zagrebu. Prijedlog Strategije dan je na javnu raspravu, a Senat ga je prihvatio u lipnju iste godine. Jedno od važnih pitanja u okviru Strategije bila je definicija e-učenja, budući da postoje različita tumačenja e-učenja. Definicija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu koja je dana u okviru Strategije glasi: E-učenje je proces obrazovanja (proces učenja i poučavanja) uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije, koja doprinosi unaprjeđenju kvalitete tog procesa i kvalitete ishoda obrazovanja. Strategija sadrži viziju, misiju, strateške odrednice te akcijski plan s aktivnostima, jasnim načinima vrednovanja tih aktivnosti od strane stručnih tijela te rokove za realizaciju tih aktivnosti. Kao strateški ciljevi Strategije e-učenja definirani su: unaprjeđenje kvalitete sveučilišnog obrazovanja, podrška nastavnicima i studentima u ostvarivanju 1 Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

4 novih uloga u obrazovnom procesu, povećanje konkurentnosti Sveučilišta i sveučilišnih studijskih programa i osposobljavanje studenata za uporabu tehnologija cjeloživotnog učenja. Strategija sadrži i akcijski plan s jasno definiranim operativnim aktivnostima, nadležnim osobama/tijelima za svaku aktivnost i rokovima realizacije. Na taj način proces je učinjen transparentnijim i jednostavnije ga je pratiti. Područja strateškog djelovanja i planirane aktivnosti Strategije bili su: A. Unaprjeđenje formalno-pravnog i organizacijskog okruženja, osiguravanje održivosti (A1-A13) B. Razvoj ljudskih potencijala (B1- B8) C. Podrška nastavnicima (C1-C4) D. Podrška studentima (D1- D5) E. Razvoj obrazovnih sadržaja (E1-E7) F. Razvoj temeljne i specifične infrastrukture (E1-E9) Praćenje ostvarivanja Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu Na Sveučilištu u Zagrebu godine osnovan je i Ured za e-učenje koji je imao za cilj pratiti proces implementacije i redovito prikupljati podatke o implementaciji e-učenja na sastavnicama Sveučilišta te Povjerenstvo za e-učenje kao stalno stručno radno tijelo koje prati provedbu Strategije e-učenja Sveučilišta u Zagrebu. Početkom godina na Sveučilištu u Zagrebu započet je rad na dokumentu Razvoj i preobrazba Sveučilišta u Zagrebu te su osnovane radne skupine koje su radile na dokumentima. Jedna od radnih skupina je bila i radna skupina za izradu strategije studija i studiranja. Pri izradi Strategije studija i studiranja i Povjerenstvo za e- učenje 2 je dalo svoj doprinos pripremom prijedloga ciljeva koji su vezani uz e-učenje te praćenjem rada radne skupine na izradi strategije studija i studiranja. Pri tome je Povjerenstvo za e-učenje napravilo i samoprocjenu ostvarenosti Strategije e-učenja. Članovi Povjerenstva su svaku aktivnosti ocijenili ocjenom od 1 do 4 pri čemu je: 1. nije započeto ili minimalno započeto 2. započeto, ali uglavnom nije ostvareno 3. započeto i ostvareno u znatnoj mjeri 4. u potpunosti ili većim dijelom ostvareno 2 Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

5 Ocjene članova Povjerenstva su bile većinom ujednačene. Zaključci vezano uz prvu cjelinu strateškog djelovanja koja se odnosi na Unaprjeđenje formalno-pravnog i organizacijskog okruženja i osiguranja održivosti bili su da su aktivnosti vezane uz uspostavu stalnog sveučilišnog povjerenstva za e-učenje (A-1), kontinuirani rad sveučilišnog Ureda za e-učenje (A-2), rad sveučilišnog Centra za e-učenje (A-3) i sustavno praćenje primjene e-učenja na Sveučilištu (A-6) u potpunosti realiziran. te su ocijenjene u rangu zbirnih ocjena od 3,36 do 3,91. Ostale aktivnosti ili nisu uopće započete ili su započete minimalno (npr. sustavno planirati aktivnosti i sredstva za e-učenje na razini sveučilišta i sastavnica; urediti prava intelektualnog vlasništva, osigurati formalno priznavanje elektroničkih dokumenata, potaknuti i podržati istraživanja u području e-učenja ). Povjerenstvo za e-učenje je bilo svjesno tih problema, ali nije imalo mogućnost utjecaja na njihovo realiziranje. Stvari na koje je Povjerenstvo za e-učenje, Ured za e-učenje i Centar za e-učenje u Srcu imalo utjecaj su započete i ostvarene. Međutim ova tijela nisu imala utjecaj na financije ili kadrovsku politiku Sveučilišta, kao i pitanja intelektualnog vlasništva na nivou sveučilišta. Povjerenstvo je u svojim zaključcima predložilo da se pojedine aktivnosti vezano uz Strategiju e-učenja postave kao standard na nivou Sveučilišta kako bi se neke od aktivnosti ostvarile. Također je predloženo da se kao standard uvede obaveza da svaki kolegij mora imati svoju e inačicu na razini 2 sukladno Odluci o oblicima sveučilišne nastave prema razini primjene tehnologija e-učenja. U cjelini B koja se odnosi na Razvoj ljudskih potencijala također su ostvarene one aktivnosti koje su bile u domeni Centra za e-učenje i Ureda za e-učenje, kao što su B-3, B-4, B-5 i B-6 (uspostava i podržavanje mreže stručnjaka i promotora e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, pokretanje i održavanje programa promocije i upoznavanja nastavnika s mogućnostima e-učenja, dan e-učenja, radionice i tečajevi o tehnologijama i pedagoškim aspektima e- učenja). Ove aktivnosti također su ocijenjene prosječnom ocjenom u rangu od 3,27 do 3,73. Aktivnosti kao što su ugradnja radnih mjesta tutora i tehničkog osoblja za podršku e-učenju u sustav radnih mjesta na Sveučilištu, poticanje i osiguranje uvjeta za formiranje i rad centara/grupa za podršku e-učenju na sastavnicama, stručno usavršavanje nastavnike te pohađanje specijalističkih programa i poslijediplomskih i doktorskih studija u području e-učenja na početku su ili nisu započete. Vezano uz cjelinu C koja se odnosi na napredovanje nastavnika, posebice na aktivnost pod C-1 koja se odnosi na sustav napredovanja nastavnika za ulaganje u unapređenje sveučilišnog obrazovanja i posebno uz e-učenje, Povjerenstvo je izradilo prijedlog kojim je postojeći kriterij vezano uz e-učenje u nastavnim i znanstveno-nastavnim zvanje u uvjetima Rektorskog zbora jasnije definiran i unaprijeđen. Prijedlog je Povjerenstvo u dva navrata uputilo na razmatranje Rektorskom kolegiju Sveučilišta u Zagrebu, međutim prijedlog nije prihvaćen. Stoga je Povjerenstvo u siječnju uputilo ovaj prijedlog Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje. Vezano uz aktivnost C-4 te aktivnost D-1 koje se odnose na povoljnu nabavu računalne opreme za nastavnike i studente, Povjerenstvo je smatralo da ove aktivnosti nisu aktualne s obzirom da velika većina nastavnika i studenata ima Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

6 računalnu opremu te da više nisu potrebne u Strategiji. Aktivnost koja je dobila najveću ocjenu u ovoj cjelini je aktivnost C-3 koja se odnosi na osiguranje dostupnosti specijalističkih znanja i vještina za izradu materijala i provođenje e-učenja koja je dobila prosječnu ocjenu 2,55. U cjelini D aktivnosti za koje su kao nadležne i odgovorne osobe definirani dekani, prodekani za nastavu te Rektorski kolegij nisu realizirane. Aktivnost D-5 koja se odnosi na uspostavu i održavanje e-portfolija na Sveučilišta i/ili sastavnicama započeta je u dijelu koji se odnosi na uspostavu takvog sustava na sveučilišnoj razini, međutim potrebno je i definirati ovu aktivnost na fakultetskoj i sveučilišnoj razini kao sustav unificiranog evidentiranja stečenih kvalifikacija i iskustava tijekom obrazovanja, i kao pomoć pri njihovom zapošljavanju. Ova aktivnost ocijenjena je prosječnom ocjenom 2,91. Povjerenstvo je također zaključilo da je implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu u tijeku s tim da se radi o velikom i asimetričnom sveučilištu te je dio sastavnica napravio značajne iskorake i daleko su odmakle u implementaciji e-učenja u obrazovni proces, dok su druge sastavnice tek na početku i kod njih je potrebno raditi na informiranju o e-učenju i njegovim mogućnostima i prednostima u obrazovnom procesu te podršci koja se može dobiti od Centra za e-učenje. Cjelina E odnosi se na razvoj obrazovnih sadržaja i tu je najviše učinjeno na aktivnosti E-5 koja se odnosila na uspostavu Fonda za nagrade za najbolje e-kolegije. Ova aktivnost je ostvarena većim dijelom zato što je početno fond bio dosta mali no tijekom godina je rastao. Prosječna ocjena za ovu aktivnost bila je 3,73. U ovoj cjelini još je započet rad na definiranju sveučilišnih standarda i preporuka za materijale za e-učenje kao i na definiranju postupka odobravanja i vrednovanja materijala za e-učenje. Aktivnost E-3 koja se odnosila na ravnopravnost materijala za e- učenje pri odlučivanju o napredovanje nastavnika odnosno kod izbora znanstveno-nastavna zvanja u uvjetima Rektorskog zbora može se povezati s aktivnošću C-1. Zadnja cjelina odnosila se na razvoj temeljne i specifične infrastrukture te je u ovoj cjelini većina aktivnosti započeta i ostvarena u znatnoj mjeri. Tu su aktivnosti koje se odnose na širokopojasnu mrežu (F-1 i F-2), sveučilišnu bežičnu mrežu (F-3), podrška razvoju i unaprjeđenju ICT infrastrukture na fakultetima (F-4), videokonferencijske sustave (F-5), uspostavu sveučilišne platforme za e-učenje (F-7) te svima dostupne poslužitelje za multimedijalne sadržaje (F-8). Ove aktivnosti imaju prosječnu odjenu u rangu od 2,55 do 3,36. Za ove aktivnosti, osim F-4, Srce je bilo nadležno odnosno odgovorno tijelo. Anketa o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu Prema odrednicama Strategije, za e-učenje Sveučilišta u Zagrebu za praćenje e-učenja i praćenje provođenja ove Strategije nadležan je sveučilišni Ured za e-učenje. Poslove Ureda za e-učenje obavlja Centar za e-učenje Srca. Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

7 Kako bi se snimilo postojeće stanje na Sveučilištu vezano uz implementaciju e-učenja te se identificirali planovi za implementaciju e-učenja sastavnica, na godišnjoj bazi provodila se anketa o e-učenju. Anketu je izradio i provodio Centar za e-učenje Srca za potrebe Ureda. Cilj ankete bio je pratiti aktualno stanje i planove fakulteta i akademija vezano uz primjenu e-učenja, odnosno primjenu ICT u sveučilišnoj nastavi. Dodatno, cilj je i sagledavanje pomaka koji su ostvareni od početka sustavne primjene na području implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu, te eventualnih promjena u viđenjima i očekivanjima fakulteta i akademija Sveučilišta u Zagrebu od primjene ICT u procesu obrazovanja. Anketu su ispunjavali predstavnici za e-učenje sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su činili prodekani za nastavu te službeno delegirani nastavnici i nastavno osoblje. U anketi su sudjelovale sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. U tom smislu anketa prvenstveno odražava viđenje i stavove uprava sastavnica o stanju i perspektivi primjene tehnologija e-učenja i ICT u obrazovnom procesu na Sveučilištu u Zagrebu. Anketa se provodila online, a ispunjenu ankete bilo je potrebno isprintati te potpisati od strane uprave sastavnice i dostaviti poštom Sveučilištu u Zagrebu. S anketom se započelo godine te se redovito provodila sljedećih sedam godina. Anketa je sadržavala pitanja koja su bila podijeljena u četiri cjeline: Procjena postojećeg stanja na sastavnicama (podaci o stanju i postojećim uvjetima na sastavnicama Sveučilišta, kao i podaci o razini uporabe ICT i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu) Očekivanja sastavnica od e-učenja (rangiranje mogućnosti i prednosti koje donose ICT i e-učenje za svaku od sastavnica i konkretni uvjeti u kojima sastavnice djeluju) Planovi sastavnica u području e-učenja (kratkoročni i dugoročni planovi za implementaciju ICT i e- učenja u obrazovnom procesu na sastavnici). Dodatne napomene i poruke Sustavno provođenje ankete omogućilo je analizu procesa implementacije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu i realizaciju aktivnosti definiranih Strategijom e-učenja. U zadnjoj anketi o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu gledajući rezultate ankete i na osnovu znanja koja su skupljena na terenu sastavnice Sveučilišta u Zagrebu podijeljene su u tri skupine. Fakulteti koji koriste e-učenje već niz godina i koji po orijentaciji svojega fakulteta odnosno nastavnog programa razvijaju i primjenjuju e-učenje. Njima su se priključile sastavnice koje su započele sustavnu implementaciju e- učenja na osnovu Strategije e-učenja i koje su u radu postigle već značajne rezultate. Ove sastavnice donijele su strateške dokumente koji uređuju pitanje e-učenja i oslanjaju se na sveučilišnu strategiju e-učenja. Ovu cjelinu čini najveći broj sastavnica. Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

8 U drugoj skupini su sastavnice na kojima je e-učenje bilo primijenjeno kao iskorak pojedinih nastavnika ili nije bilo e-učenja uopće. Ovu skupinu čine sastavnice koje su nešto započele, ali su zastale, većinom se napredak svodi na načelnu podršku uprava i volju i trud pojedinih nastavnika, no sustavna implementacija je izostala. No povećanjem broja nastavnika koji žele promijeniti i unaprijediti obrazovni proces dio uprava ovih sastavnica ipak je krenuo u proces sustavne implementacije i prešao u prvu skupinu. Treću skupinu čini nekoliko sastavnica koje nisu ni na koji način primijenile Strategiju e-učenja i nisu prepoznale mogućnosti e-učenja i nisu ništa poduzele vezano uz implementaciju e-učenja. Eventualno ima nastavnika koji primjenjuju e-učenje. Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu godine donesena je Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od do godine. a dio koji se odnosi na e-učenje posebno je razrađen u poglavlju 2 (Poticanje kreativnosti, inovativnosti i motivirajućeg okruženja za učenje). U cilju 2.6.navedene su aktivnosti vezane uz e-učenje: A Razvoj cjeloživotnog sveučilišnog virtualnog okruženja za učenje i poučavanje A Definirati sveučilišne standarde i preporuke za materijale za e-učenje A Definiranje i provedba vrjednovanja e-kolegija A Primjena e-portfolio sustava u akademskom okruženju A Primjena suvremenih tehnologija, alata i pristupa u obrazovnom procesu A Otvoreni obrazovni sadržaji i otvoreni pristup A Razvoj on-line studija i programa cjeloživotnog učenja u on-line obliku kao i pripadni postupci za vrednovanje studija. Posebno treba istaknuti da je u okviru A definirano je da svaki kolegij ima svoju e-inačicu i to na razini 2 primjene tehnologija e-učenja i to do kraja godine. Važno je da uprava Sveučilišta ima jasan i podržavajući stav prema implementaciji e-učenja na Sveučilištu. Donošenje Strategije studija i studiranja definiralo je neke strateške ciljeve Sveučilišta u području obrazovanja, što je pozitivan korak naprijed, no ostalo je još stvari koje treba napraviti kao što su uspostava mehanizama za planiranje, dodjelu i realizaciju resursa za potrebe e-učenja i odlučnije poticanje korištenja zajedničkih resursa. Sustavna implementacija e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu završila je godine, tada je provedena zadnja anketa o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu te održan zadnji natječaj za najbolji e-kolegij na Sveučilištu u Zagrebu. Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

9 3. Implementacija e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku Sveučilište u Dubrovniku i e-učenje Sveučilište u Dubrovniku osnovano je i među najmlađim je sveučilištima u Hrvatskoj. U tom trenutku, pri osnivanju, nije se previše razmišljalo o mogućnostima uvođenja nastave potpomognute informacijskim i komunikacijskim tehnologijama ili o uporabi tehnologija i alata e-učenja. Međutim pokretanjem projekta projekta Eqibelt u kojemu je Sveučilište u Dubrovniku bilo projektni partner, javlja se interes kod velikoga broja nastavnika, a posebno kod nastavnika stranih jezika, prema e-učenju i načinima uvođenja e-nastave u studijske kolegije. Tijekom projekta Eqibelt na Sveučilištu u Dubrovniku prihvaćenja je misija i vizija e-učenja, dok Strategija e- učenja nije donesena. Iako je Sveučilište bilo jedan od partnera na projektu, postignuti rezultati su bili nešto skromniji nego se očekivalo. Uz veliki tud i zalaganje pojedinaca sa Sveučilišta, godine uspostavljen je sustav za e-učenje DUEL baziran na sustavu Moodle te je proveden pilot projekt edukacije nastavnika stranih jezika za implementaciju e-učenja. Također je godine osnovan i Ured za e-učenje. S obzirom da je podrška uprave za e-učenje bila više deklarativna, osiguranje održivosti rezultata u narednom razdoblju bio je izazov. Postojeći sustav za e-učenje se ne održava te se prestaje koristiti i godine Sveučilište u Dubrovniku prelazi na sustav za e- učenje Merlin Srca koji koristi u svojstvu institucijskog korisnika. E-kolegiji sa sustava DUEL se prebacuju na sustav Merlin, a podršku u radu nastavnici dobivaju od Centra za e-učenje Srca te institucijskih administratora Sveučilišta u Dubrovniku na sustavu Merlin godine osniva se Povjerenstvo za e-učenje na Sveučilištu u Dubrovniku, a godine donesena je Strategija razvoja e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku ( ) i Operativni plan koji sadrži pregled mjera i aktivnosti koje je potrebno poduzeti u cilju ostvarivanja postavljenih zadataka Strategije. Cilj je educirati nastavnike za primjernu e-učenja u nastavi te povećati broj e-kolegija. Strategija razvoja e-učenja je u skladu sa Strategijom razvoja Sveučilišta u Dubrovniku kojoj je jedan od ciljeva izrada koncepcije učenja na daljinu te edukacija nastavnika i studenata za primjenu e-učenja. Strategija razvoja e-učenja je i u skladu sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije. Strategija razvoja e-učenja donosi i analizu od početka primjene e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku (2008. godine) do danas te je zaključak da se sustav za e- učenje ne koristi na zadovoljavajućoj razini. Jedna od aktivnosti u ovoj Strategiji je i ustrojavanje Ureda za e-učenje što ukazuje da se prvotno uspostavljeni Ured za e-učenje nije održao. Kao jedna od aktivnosti ove Strategije definirana je i uspostava nagrade za najbolji e-kolegij. 4. Zaključak E-učenje donosi novi set zahtijeva koji traži radikalne promjene u načinu kako sveučilišta posluju. Sustavno uvođenje e-učenja doprinosi kvaliteti sveučilišnog obrazovanja koje se temelji na ishodima učenja sa studentima u središtu obrazovnoga procesa kao i razvoju prikladnih i inovativnih metoda poučavanja i učenja koje će podići motivaciju studenata za studiranje te kreativan i istraživački rad. Važno je da uprava Sveučilišta ima jasan i Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

10 podržavajući stav prema implementaciji e-učenja na Sveučilištu. Donošenje Strategije je pozitivan korak naprijed, no to nužno ne znači uspješnu realizaciju jer postoji još niz stvari kao što su uspostava mehanizama za planiranje, dodjelu i realizaciju resursa za potrebe e-učenja i odlučnije poticanje korištenja zajedničkih resursa. Stav uprave o sustavnom uvođenju novih tehnologija i metoda e-učenja utječe i na stav nastavnika, pa je velika vjerojatnost da ako su u upravi nastavnici koji ne primjenjuju ove tehnologije u svojem radu u nastavi. da neće takve projekte i promjene niti podržati ili pokretati. Posebice treba naglasiti ulogu prodekana za nastavu, koji mogu značajno doprinijeti unapređenju nastave primjenom tehnologija e-učenja, ali mogu i otežati ili obezvrijediti nastojanja vezana uz unapređenje kvalitete nastave primjenom novih tehnologija. Na žalost u slučajevima kada uprave sastavnica nedovoljno podupiru potrebu za korištenjem inovativnih tehnologija u nastavi, nastavnici su prepušteni sami sebi i svojem entuzijazmu, što zna dovesti do slučajeva da nastavnici jednostavno odustanu jer se njihov trud i rad ne vrednuje čak niti na vlastitoj ustanovi. S druge strane, još imamo ustanova koje iako imaju već značajan broj nastavnika koji koriste tehnologije e-učenja u nastavi, jednostavno ne uzimaju u obzir tu činjenicu i ne nalaze potrebu za sustavnom implementacijom e-učenja na svojoj sastavnici. Osim toga ako se e-učenje smatra sastavnim i integralnim dijelom procesa sveučilišnog obrazovanja, onda ne možemo ignorirati činjenicu da su uvjeti Rektorskog zbora za izbor u nastavna i znanstveno-nastavna zvanja vezano uz objavu materijala na webu zastarjeli i da ih treba prilagoditi današnjoj situaciji i tehnologijama koje se koriste. 5. Literatura [1] Bates,T. "Upravljanje tehnološkim promjenama: Strategije za voditelje visokih učilišta", CARNet, Zagreb; Benja, Lokve, [2] Bekić, Z., Kučina Softić, S., EQIBELT: Education Quality Improvement by e-learning technology: Workshops 2006: Proceedings, University of Zagreb University Computing Centre Srce, [3] Bekić, Z., Kučina Softić, S., EQIBELT: Education Quality Improvement by, EQIBELT: Education Quality Improvement by e-learning technology: Workshops : Proceedings, University of Zagreb University Computing Centre Srce, [4] Kučina Softić, S., Bekić, Z. "Implementing E-learning at the Traditional University", Online Educa Berlin 2008, 14th International Conference on Technology Supported Learning and Training, Online Educa Conference Proceedings CD, Berlin, [5] Bekić Z., Boras, D., Kučina Softić S., Using Experience of the International Consortium to Shape the University Strategy for E-learning, E-Learn conference 2007, Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

11 [6] Kučina Softić, S. Anketa o e-učenju na Sveučilištu u Zagrebu, prosinac 2014., Zagreb: Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Dostupno na [7] Sveučilište u Dubrovniku. Vizija i misija e-učenja na Sveučilištu u Dubrovinku. Dostupno na misija_e_ucenja.pdf [8] Sveučilište u Dubrovniku. Strategija razvoja e-učenja na Sveučilištu u Dubrovniku ( ). Dostupno na [9] Sveučilište u Zagrebu. Strategija e-učenja Sveučilišta u Zagrebu Dostupno na: [10] Sveučilište u Zagrebu Strategija studija i studiranja Sveučilišta u Zagrebu Dostupno na Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom. This work has been fully supported by the Croatian Science Foundation under the project.

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA USVAJANJE ZNANJA IZRADE KURIKULUMA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj ljudskih

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. Spomenka Đurić, državna tajnica Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova europske unije Sustav akata strateškoga planiranja SUSTAV AKATA STRATEŠKOG

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Microsoft Word - Sveuciliste_u_Zagrebu_Anketa_e_ucenje_2011_Rezultati_ doc

Microsoft Word - Sveuciliste_u_Zagrebu_Anketa_e_ucenje_2011_Rezultati_ doc REZULTATI ANKETE O E-UČENJU NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU (PROSINAC 2011. GODINE) SVIBANJ 2012.. GODINE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU URED ZA E-UČENJE SVEUČILIŠTE U ZAGREBU SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR CENTAR ZA E-UČENJE

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Blue MosaicTemplate

Blue MosaicTemplate Development of a methodological framework for strategic decision-making in higher education a case of open and distance learning implementation IP-2014-09-7854 EVALUACIJA PROVOĐENJA STRATEGIJA / STRATEŠKIH

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf.

MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf. MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf. Koncept virtualne učionice Okruženje za učenje, komunikaciju i suradnju Kontinuirani profesionalni

Више

e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" Završna mjerenja DODATNA PITANJA u online upitnicima za djelatn

e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt) Završna mjerenja DODATNA PITANJA u online upitnicima za djelatn DODATNA PITANJA u online upitnicima za djelatnike škola Opće napomene: Nastavnici Scenarije učenja promijeniti u scenarije poučavanja Skala M promijeniti vremenski period umjesto u posljednje dvije godine

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

OPERATIVNI PROGRAM

OPERATIVNI PROGRAM Sufinanciranje projekata strukovnih udruga u turizmu i NATJEČAJI ZA UDRUGE U ORGANIZACIJI MINISTARSTVA TURIZMA Javni natječaj za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili Natječaj

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA IZVOĐENJE NASTAVE MULTIMEDIJALNOG TIPA KORIŠTENJEM ISHODA UČENJA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA IZVOĐENJE NASTAVE MULTIMEDIJALNOG TIPA KORIŠTENJEM ISHODA UČENJA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA IZVOĐENJE NASTAVE MULTIMEDIJALNOG TIPA KORIŠTENJEM ISHODA UČENJA ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Doktorska konferencija za doktorande poslijediplomskih doktorskih studija pedagogije i obrazovnih znanosti, DOKON 2017. Profesionalna socijalizacija mladih

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Trajanje: 5 sati Polaznici radio

Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije Trajanje: 5 sati Polaznici radio Radionice, webinari i MOOC-ovi u sklopu projekta E-škole Radionica "E-učitelj suvremena nastava uz pomoć tehnologije" Polaznici radionice: Nastavnici predmeta matematika, fizika, biologija i kemija, stručni

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation E-ŠKOLE Barbara Kolarek Pomoćnica ravnatelja E-ŠKOLE PROGRAM 2015. - 2022. "CJELOVITA INFORMATIZACIJA PROCESA POSLOVANJA ŠKOLA I NASTAVNIH PROCESA U SVRHU STVARANJA DIGITALNO ZRELIH ŠKOLA ZA 21. STOLJEĆE

Више

ERASMUS +

ERASMUS + Sandra Petrović Jakovina (S&D) S novim programom, ERASMUS+, više od 4 milijuna osoba primiti će potporu za studiranje, osposobljavanje, rad ili volontiranje u inozemstvu Cilj ovog predavanja je osvjestiti

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Brosura A5

Brosura A5 Programi obrazovanja za korištenje informacijskih tehnologija u nastavi www.carnet.hr/ela O PROGRAMIMA E-LEARNING AKADEMIJE E-learning akademija (ELA) obrazuje e-learning stručnjake kroz tri programa:

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda pou\350avanja, iskustva i izazovi)

(Microsoft Word - HMD-Predavanje Online nastava- metoda  pou\350avanja, iskustva i izazovi) Ž i v o t o p i s OSOBNI PODACI mr. sc. Martina Primorac Krmpotić, dipl.ing.mat. Adresa: Horvaćanska 146A, 10 000 Zagreb, Hrvatska mobitel: +385 98 775 250 e-mail: martina.primoraczg@gmail.com Datum i

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POS REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI IZVRŠENJA DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI POSTIZANJA REZULTATA I OSTVARIVANJA CILJEVA POSLOVANJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Moodle 3.6 i 3.7 - novosti Ana Zemljak, Kristina Golem Sveučilišni računski centar (Srce) O inačicama Inačica Moodle 3.6 prosinac 2018. Inačica Moodle 3.7 svibanj 2019. dodane nove funkcionalnosti koje

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Gejmifikacija

Gejmifikacija M I N I A K A D E M I J A GEJMIFIKACIJA C A M B R I D G E I N N O V A T I V E S Y S T E M S O L U T I O N S, L T D C A M B R I D G E I N N O V A T I V E S Y S T E M S O L U T I O N S, L T D C A M B R I

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU)

Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) Sustav za informatizaciju poslovanja ustanove (SIPU) IMPRESUM SADRŽAJ Nakladnik: Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET Idejno, sadržajno i grafičko oblikovanje i priprema: Tridea d.o.o., Demode

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 112-01/19-01/03 URBROJ: 2198-1-79-10-19-04 Zadar, 18. travnja 2019. Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno

Више

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, 20.10.2015. godine Education and Culture Date: in 12 pts Sadržaj prezentacije Osnovne informacije

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више