На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИ"

Транскрипт

1 На основу члана 65. став 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, брoj 25/19), министар здравља доноси ПРАВИЛНИК О МЕДИЦИНСКОЈ РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У СТАЦИОНАРНИМ ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Опште одредбе Члан 1. Овим правилником утврђују се врсте индикација, дужина трајања, начин и услови остваривања права на медицинску рехабилитацију (у даљем тексту: продужена рехабилитација) осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд), као и могућност доплате за већи стандард, обим и садржај права на продужену рехабилитацију, начин и услови за остваривање доплате. Продужена рехабилитација из става 1. овог члана обезбеђује се у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију (у даљем тексту: здравствена установа за рехабилитацију). Осигураном лицу обезбеђује се, у оквиру продужене рехабилитације, и превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести за индикације утврђене овим правилником. Индикациона подручја Члан 2. Продужена рехабилитација обезбеђује се осигураном лицу у здравственој установи за рехабилитацију у случају постојања болести, повреда и стања утврђених овим правилником, за индикациона подручја прописана општим актом којим се уређује план мреже здравствених установа са којима је Републички фонд закључио уговор о пружању и финансирању здравствене заштите и то: 1) неуролошка обољења; 2) обољења срца и крвних судова: (1) обољења периферних крвних судова; 3) реуматска обољења; 4) обољења респираторног система; 5) повреде и обољења локомоторног система; 6) ендокринолошка обољења. Продужена рехабилитација деце спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију за коју је општим актом којим се уређује план мреже здравствених установа са којима је Републички фонд закључио уговор о пружању и финансирању здравствене заштите прописано да обавља рехабилитацију деце. У оквиру индикационог подручја продужена рехабилитација се спроводи као лечење медицински индикованим терапијским процедурама или као превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести.

2 Листа индикација Члан 3. Врсте индикација болести и повреда у оквиру индикационих подручја из члана 2. овог правилника утврђене су Листом индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (у даљем тексту: Листа индикација), која је оштампана уз овај правилник и чини његов саставни део. Члан 4. Листа индикација садржи у оквиру сваког појединачног индикационог подручја из члана 2. овог правилника: 1) дијагнозу болести, повреда и стања (на латинском језику, односно описну на српском језику), утврђену према МКБ 10; 2) шифру болести и повреда, односно опис стања за болести и повреде према МКБ 10, а која садржи одговарајући број места за предметну болест и повреду; 3) медицинску документацију о лечењу обољења, стања или повреде, која је основ за упућивање на продужену рехабилитацију у одговарајућу здравствену установу са роковима важења, осим медицинске документације о спроведеној рехабилитацији у стационарној здравственој установи; 4) рок за упућивање на лекарску комисију, који тече од дана отпуста са стационарног лечења, односно од дана прегледа код лекара специјалисте одговарајуће специјалности; 5) рок започињања продужене рехабилитације од дана доношења оцене надлежне лекарске комисије; 6) дужину трајања продужене рехабилитације; 7) могућност продужења (наставка коришћења) већ започете продужене рехабилитације, уз одређене индикације; 8) обнову продужене рехабилитације, односно могућност поновног упућивања на продужену рехабилитацију на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Под одговарајућом здравственом установом из става 1. тачка 3) овог члана подразумева се здравствена установа за лечење неуролошких обољења, обољења срца и крвних судова, реуматских обољења, обољења респираторног система, повреда и обољења локомоторног система, ендокринолошких обољења, односно онколошких обољења код деце, у зависности од медицинске индикације због које се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију. Члан 5. Уколико се осигурано лице налази на стационарном лечењу због болести наведене у Листи индикација, медицинску документацију из Листе индикација замењује извештај одговарајућe здравствене установе о основној болести осигураног лица, току лечења и функционалном статусу, којим одговарајућа здравствена установа предлаже континуирани наставак лечења продуженом рехабилитацијом.

3 Започињање продужене рехабилитације из става 1. овог члана спроводи се у складу са оценом надлежне лекарске комисије, директним упућивањем из одговарајуће здравствене установе у здравствену установу за рехабилитацију. Члан 6. Лекарска комисија може изузетно да одобри продужену рехабилитацију и након истека рокова прописаних у Листи индикација, у случају настанка компликације након прелома или операције, а најдуже у року до 90 дана од дана истека рока за упућивање на лекарску комисију. Контраиндикације Члан 7. На коришћење продужене рехабилитације не може бити упућено осигурано лице код кога је присутно неко од обољења или стања која представљају контраиндикацију за коришћење продужене рехабилитације, и то: 1) акутна психоза, актуелно асоцијално понашање или акутна склоност ка самоубиству; 2) акутнo лечење болести зависности; 3) акутна инфективна болест праћена фебрилним стањем; 4) активни и еволутивни облици плућне и ванплућне туберкулозе; 5) декомпензација виталних органа; 6) дијабетесна кетоацидоза и хиперосмоларно стање; 7) малигне болести у фази активног онколошког лечења или одмаклој фази болести која није под контролом; 8) имуносупресивна терапија после пресађивања ћелија, ткива или органа односно у првих 12 месеци након пресађивања ћелија хематопоезе; 9) фаза деменције која онемогућава сарадњу са осигураним лицем (Мини ментал скор испод 19); 10) активна фаза реуматске болести; 11) нестабилна ангина пекторис; 12) рефракторна срчана инсуфицијенција NYHA IV; 13) малигна хипертензија; 14) флеботромбоза дубоких вена ногу; 15) емболија плућа; 16) имобилизација која спречава рехабилитацију. Предлог за упућивање Члан 8. Предлог за упућивање осигураног лица на продужену рехабилитацију даје изабрани лекар, на основу медицинске документације прописане Листом индикација, на упуту за стационарно лечење. Упут из става 1. овог члана изабраног лекара, уз упутну дијагнозу, обавезно садржи и сва хронична стања и обољења која су евидентирана у здравственом картону осигураног лица, као и медицинску документацију прописану Листом индикација.

4 Ако се осигурано лице налази на стационарном лечењу основне болести, по спроведеној раној рехабилитацији одговарајућа здравствена установа директно филијали осигураног лица доставља предлог три лекара специјалисте одговарајуће специјалности (од којих је један обавезно специјалиста физикалне медицине и рехабилитације) за упућивање на продужену рехабилитацију (директно упућивање). Предлог три лекара специјалисте одговарајуће специјалности одговарајуће здравствене установе из става 3. овог члана обавезно садржи и све дијагнозе болести и стања из историје болести и датум од кога осигурано лице може да започне са коришћењем продужене рехабилитације. Изузетно од става 3. овог члана предлог за директно упућивање на продужену рехабилитацију осигураних лица деце до 18 година живота због превенције настанка компликација ендокринолошког обољења дају три лекара специјалисте одговарајуће специјалности. Здравствене установе из ст. 3 и 5. овог члана, достављају предлог за упућивање на продужену рехабилитацију лекарској комисији филијале пре истека стационарног лечења основне болести осигураног лица, најкасније седам дана пре планираног отпуста. Лекарска комисија Члан 9. На предлог изабраног лекара или одговарајуће здравствене установе оцену о упућивању осигураног лица на продужену рехабилитацију, као и дужину трајања већ започете продужене рехабилитације, даје лекарска комисија филијале, на основу увида у приложену медицинску документацију. На предлог одговарајуће здравствене установе или здравствене установе за рехабилитацију лекарска комисија даје оцену на основу увида у приложену медицинску документацију, по хитном поступку. Лекарска комисија одређује здравствену установу за рехабилитацију у коју се врши упућивање, дужину трајања продужене рехабилитације, потребу пратиоца (у путу или за време продужене рехабилитације), врсту превоза до здравствене установе за рехабилитацију и рок у коме се продужена рехабилитација мора спровести према Листи индикација, односно резервисани датум пријема на продужену рехабилитацију. Члан 10. Право на пратиоца за време продужене рехабилитације обезбеђује се осигураном лицу до навршених 15 година живота, као и осигураном лицу старијем од 15 година живота које је теже телесно или душевно ометено у развоју, односно лицу код кога је у току живота због болести или повреда дошло до губитка појединих телесних или психичких функција због чега то лице није у могућности да обавља активности свакодневног живота, укључујући лица са оштећењем слуха, вида и говора. Право на пратиоца из става 1. овог члана цени лекарска комисија филијале.

5 Члан 11. Против оцене првостепене лекарске комисије, осигурано лице може изјавити приговор другостепеној лекарској комисији у року од три радна дана од дана саопштења, односно пријема оцене. Ако осигурано лице није задовољно оценом другостепене лекарске комисије, може захтевати да му филијала изда решења, у складу са Законом. Члан 12. Оцену лекарске комисије о одобрењу продужене рехабилитације, филијала доставља осигураном лицу на кућну адресу, одговарајућој здравственој установи из члана 4. став 2. овог правилника и здравственој установи за рехабилитацију. Члан 13. Дужина трајања продужене рехабилитације прописана је Листом индикација и обухвата време до 60 календарских дана и може се продужити за највише 60 календарских дана за наставак спровођења већ започете продужене рехабилитације. У току спровођења продужене рехабилитације осигураног лица, ако су у до тада спроведеној рехабилитацији постигнути очекивани резултати и ако се продужењем трајања рехабилитације ти резултати могу побољшати, за случајеве предвиђене у Листи индикација, здравствена установа за рехабилитацију директно филијали осигураног лица доставља образложен предлог надлежног лекара за наставак продужене рехабилитације, са наведеним степеном опоравка и компликацијама, у трајању предвиђеном Листом индикација. Здравствена установа за рехабилитацију из става 2. овог члана доставља лекарској комисији филијале предлог за наставак продужене рехабилитације најкасније седам дана пре истека продужене рехабилитације. Централна евиденција уговорених капацитета за продужену рехабилитацију у здравственим установама за рехабилитацију Члан 14. Републички фонд води посебну евиденцију уговорених капацитета за спровођење продужене рехабилитације осигураних лица којима располажу здравствене установе за рехабилитацију (у даљем тексту: Централни букинг). Централни букинг из става 1. овог члана води се у електронској форми и садржи списак здравствених установа за рехабилитацију. Списак здравствених установа за рехабилитацију из става 2. овог члана, за сваку здравствену установу за рехабилитацију, садржи: 1) индикациона подручја према обољењима, повредама и стањима за које се обавља продужена рехабилитација; 2) број слободних постеља за рехабилитацију одраслих; 3) број слободних постеља за рехабилитацију деце; 4) број слободних постеља за пратиоце; 5) термине расположивих капацитета за период од најмање 60 дана унапред.

6 Члан 15. Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да Републичком фонду свакодневно доставља у електронској форми податке из члана 14. став 3. овог правилника, који се уносе у Централни букинг. Податке унете у Централни букинг користи лекарска комисија у поступку доношења оцене о упућивању осигураног лица у здравствену установу за рехабилитацију. Приликом доношења оцене о упућивању осигураног лица на продужену рехабилитацију у одређену здравствену установу, лекарска комисија електронским путем врши резервацију места у Централном букингу за одређено осигурано лице у тој здравственој установи за рехабилитацију. Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да свакодневно из Централног букинга преузима податке о резервисаним местима у тој установи на основу оцена лекарских комисија и ажурира слободне капацитете. Спровођење продужене рехабилитације Члан 16. На основу резервисаних места у Централном букингу и оцене лекарске комисије о упућивању на продужену рехабилитацију, здравствена установа за рехабилитацију позива осигурано лице да започне са одобреном продуженом рехабилитацијом. Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да започне спровођење продужене рехабилитације осигураног лица у заказаном термину. Приоритет у спровођењу продужене рехабилитације имају осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења. Члан 17. Осигурано лице је дужно да започне продужену рехабилитацију у заказаном термину по позиву здравствене установе за рехабилитацију. Ако је осигурано лице из оправданих разлога спречено да започне продужену рехабилитацију, дужно је да о томе обавести здравствену установу за рехабилитацију и филијалу. Лекарска комисија, по добијеном обавештењу из става 2. овог члана, осигураном лицу утврђује нови термин за спровођење продужене рехабилитације и одређује здравствену установу за рехабилитацију у складу са расположивим капацитетима. Члан 18. Продужена рехабилитација обезбеђује се у здравственој установи за рехабилитацију током целе календарске године. Продужена рехабилитација спроводи се свакодневно, односно током целе календарске године, без обзира на викенде и празнике, за све време трајања одобрене продужене рехабилитације, према утврђеном програму (протоколу лечења) у здравственој установи за рехабилитацију.

7 Продужена рехабилитација осигураног лица медицински индикованим терапијским процедурама обухвата: 1) све облике кинези терапије на тлу и у води (активне, пасивне, потпомогнуте вежбе, индивидуалне и групне вежбе); 2) све друге видове физикалне терапије (електротерапија, магнетотерапија, сонотерапија, ласеротерапија, парафинотерапија, инфраруж терапија, криотерапија, хипобарична (Vacusac), ултразвучна терапија, терапија биоптрон лампом, инхалација, окупациона терапија, терапија гласа и говора); 3) примену природних лековитих фактора (пелоид, минерална вода, ваздух). Превенција погоршања, односно настанка компликација одређене хроничне болести осигураног лица обухвата спровођење едукације, циљаних и специјалистичкоконсултативних прегледа. Члан 19. Продужена рехабилитација лица упућених на продужену рехабилитацију у току трајања стационарног лечења спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију која је најближа месту пребивалишта, односно боравишта осигураног лица у којој ће у најкраћем року започети спровођење продужене рехабилитације. За осигурана лица упућена на продужену рехабилитацију на основу упута изабраног лекара, продужена рехабилитација спроводи се у здравственој установи за рехабилитацију у којој ће у најкраћем року започети њено спровођење и која је најближа месту пребивалишта, односно боравишта осигураног лица, а у складу са индексом искоришћености уговорених капацитета здравствене установе за рехабилитацију. Члан 20. У случају да осигурано лице због акутног обољења или другог оправданог медицинског разлога, по мишљењу надлежног лекара здравствене установе за рехабилитацију, у току спровођења продужене рехабилитације прекине започету продужену рехабилитацију ради пружања здравствене услуге у амбулантним, односно стационарним условима у другој здравственој установи, може да настави започету продужену рехабилитацију ако је прекид трајао до 15 дана. Продужена рехабилитација коју осигурано лице прекине из личних разлога не може да се настави. Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да обавести филијалу осигураног лица о прекиду започете продужене рехабилитације, односно о наставку продужене рехабилитације после прекида и да те промене евидентира у Централном букингу. Члан 21. Продужену рехабилитацију осигурано лице користи у роковима прописаним Листом индикација за индикацију на основу које остварује право на продужену рехабилитацију. Осигурано лице може користити продужену рехабилитацију само једном у року од 12 месеци од завршетка претходног коришћења продужене рехабилитације, односно

8 у роковима прописаним у Листи индикација, а деца до завршеног средњошколског школовања продужену рехабилитацију користе једном у календарској години, ако у Листи индикација није другачије прописано. Изузетно од става 2. овог члана осигурано лице може да користи продужену рехабилитацију и пре истека рока од 12 месеци од завршетка претходног коришћења продужене рехабилитације у случају настанка трауматске фрактуре, акутног инфаркта миокарда и акутног цереброваскуларног инзулта (CVI), после кардиохируршких и ортопедских операција и у случају релапса болести оболелих од Sclerosis multiplex и Neuromyelitis optica, који је довео до погоршања EDSS скора више од 1, у периоду од два месеца од почетка релапса, у односу на вредност скора пре релапса, у складу са Листом индикација. Лекови и медицинско техничка помагала Члан 22. Осигураном лицу које се упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 1. овог правилника, изабрани лекар прописује лекове за хроничну терапију и за време трајања продужене рехабилитације. Здравствена установа за рехабилитацију обезбеђује лекове за акутна стања и обољења осигураних лица која се налазе на продуженој рехабилитацији. Здравствена установа за рехабилитацију обезбеђује лекове за осигурана лица са хроничним обољењем за све време трајања продужене рехабилитације када се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију директним упућивањем у складу са чланом 8. став 2. овог правилника. Лекови из ст овог члана обезбеђују се осигураним лицима у складу са правилником којим се уређује прописивање и издавање лекова на терет средстава обавезног здравственог осигурања. Члан 23. Здравствена установа за рехабилитацију дужна је да осигураном лицу које је упућено на продужену рехабилитацију директним упућивањем у складу са чланом 8. став 2. овог правилника, после завршене продужене рехабилитације, приликом отпуста, обезбеди лекове за хроничну терапију у количини потребној до првог јављања изабраном лекару, а најдуже за период од пет дана. Члан 24. Осигураном лицу које се упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 1. овог правилника, изабрани лекар прописује медицинско техничка помагала која се издају на месечном нивоу и за време трајања продужене рехабилитације. Здравствена установа за рехабилитацију осигураном лицу обезбеђује медицинско техничка помагала која се издају на месечном нивоу за време трајања продужене рехабилитације када се осигурано лице упућује на продужену рехабилитацију у складу са чланом 8. став 2. овог правилника. Медицинско техничка помагала из ст. 1. и 2. овог члана обезбеђују се осигураним лицима у складу са индикацијама прописаним правилником којим се

9 уређује обезбеђивање медицинско техничких помагала из средстава обавезног здравственог осигурања. Доплата Члан 25. Осигурано лице коме је признато право на продужену рехабилитацију на терет средстава обавезног здравственог осигурања, може у здравственој установи за рехабилитацију, из сопствених средстава, односно из средстава добровољног здравственог осигурања да оствари право на већи стандард, садржај и обим права на продужену рехабилитацију (у даљем тексту: доплата). Доплата из става 1. овог члана представља разлику између цене која се обезбеђује из средстава обавезног здравственог осигурања и цене здравствене услуге која се пружа осигураном лицу, а која је утврђена ценовником здравствене установе за рехабилитацију. Члан 26. Доплата се остварује на основу изјаве за обезбеђивање већег стандарда, садржаја и обима права коју осигурано лице даје пре почетка коришћења права на продужену рехабилитацију на Обрасцу Д који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део (у даљем тексту: Образац Д). Образац Д попуњава се у два примерка, један примерак за осигурано лице, а други примерак за здравствену установу у коју је осигурано лице упућено на продужену рехабилитацију. Прелазне и завршне одредбе Члан 27. Поступак остваривања права на продужену рехабилитацију који је покренут пре дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама овог правилника, уколико лекарска комисија није дала оцену о упућивању на продужену рехабилитацију. Поступак остваривања права на продужену рехабилитацију који је покренут пре дана ступања на снагу овог правилника, окончаће се по одредбама Правилника о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију ( Службени гласник РС, бр. 75/16 и 39/18), уколико је лекарска комисија дала оцену о упућивању на продужену рехабилитацију. Члан 28. Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију ( Службени гласник РС, бр. 75/16 и 39/18).

10 Члан 29. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Број: / У Београду, 31. јула године Министар др Златибор Лончар

Štampanje

Štampanje 1 of 23 12.9.2016 10:39 PRAVILNIK O MEDICINSKOJ REHABILITACIJI U STACIONARNIM ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA SPECIJALIZOVANIM ZA REHABILITACIJU ("Sl. glasnik RS", br. 75/2016) Opšte odredbe Član 1 Ovim pravilnikom

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta niste sigurni da li je u pitanju važeća

Више

OB BANJICA.pdf

OB BANJICA.pdf I 1 I п у О л И Ч К И ф» 0 >1 л ' ' >* '< '111 * Ј{' 1!;/{ < * ' < ' Јована Мариновића бр.2, 11040 Београд, Србија, телефон: 381 11 2059-830: факс: 381 11 2645-042 е-тај. рић1јс@г!го.г5 ПИБ. 101288707

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Правилник о медицинској рехабилитацији у стационарним здравственим установама специјализованим за рехабилитацију Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 75/2016 и 39/2018. Опште одредбе Члан

Више

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС,

На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, На основу члана 47. став 1. и члана 48. став 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05-исправка, 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14-УС, 106/15 и 10/16-др.

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU Član 1. U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ( Službene novine FBiH, 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 56. broj 42 zamijenjuje se sa brojem

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

"Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83.

Службени гласник РС, бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. "Службени гласник РС", бр. 107/2005, 109/2005, 57/2011, 110/2012 (Одлука Уставног суда), 119/2012, 55/2013 (Решење Уставног суда) На основу члана 83. тачка 3. Устава Републике Србије, доносим У К А З о

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU (Sl. glasnik RS, br. 107/2005, 109/ ispr., 57/2011, 110/ odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/20 ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012, 99/2014, 123/2014 i 126/2014 - odluka US) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom

Више

Microsoft Word - Vantelesna.doc

Microsoft Word - Vantelesna.doc Вантелесна оплодња Услуге процеса вантелесне оплодње (у даљем тексту: ВТО) за потребе осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: РЗЗО) пружају се у здравственим установама:

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom

PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI (Sl. glasnik RS, br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom PRAVILNIK O EVIDENCIJI U SREDNJOJ ŠKOLI ("Sl. glasnik RS", br. 31/2006, 51/2006, 44/2013, 55/2014, 73/2016, 48/2018 i 82/2018) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj, način vođenja i obrasci matične

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал:

!? АУ Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: е-тал: !? АУ6 2017 Ј Е К С П ЕД О В А Н О Републички фонл Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-тал: риђ1јс(а о.гз ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач.

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о

На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о На основу члана 24. став 4. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Mинистар здравља доноси ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о пријављивању заразних болести и

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Filijala RZZO:

Filijala RZZO: Filijala RZZO: Valjevo Zavod/institut za javno zdravlje: Valjevo Naziv zdravstvene ustanove: Zdravstveni centar Valjevo DZ Valjevo IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA

Више

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор

Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел: ; факс: ПИБ бр мат. бр рач. бр Сектор Јована Мариновића бр.2,11040 Београд, Србија,тел:381 112053 832; факс:381112688420 ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945 рач. бр. 840-26650-09 - Сектор за контролу - 05 број:450-5507//[5чз 08.12.2015. године

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije

Више

Преузето са Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл

Преузето са   Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Сл Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs Редакцијски пречишћен текст На основу члана 51. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима (,,Службени гласник РС, бр. 30/10, 107/12, 105/17 др. закон

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

Microsoft Word Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca.doc

Microsoft Word Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca.doc Članu Predmet: Izmjene i dopune Zakona o zapošljavanju i radu stranaca Sa danom 9.07.2011.g. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i radu stranaca ( Sl.list CG, BR. 32/11).

Више

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1

Преузето са На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 1 Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3690 На основу члана 39. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник РС, број 15/16), Министар здравља доноси ПРАВИЛНИК о имунизацији

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе За СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС, БРОЈ 25/2019 ОД 3.4.2019. ГОДИНЕ Закон о здравственом осигурању Закон о здравственој заштити Закон о предметима опште употребе Закон о изменама и допунама Закона о супстанцама које

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

Novembar2014ZakonZD

Novembar2014ZakonZD З А К О Н О ЗДРАВСТВЕНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ И ЕВИДЕНЦИЈАМА У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВА I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом уређује се здравствена документација и евиденције у области здравства, врсте и садржина

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM

HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL PRIHODOVANJA PZZ OM HZZO VODIČ KROZ NOVI MODEL UPUĆIVANJA Od 01. rujna 2013. primjenjuje se Novi model upućivanja u sekundarnu/tercijarnu razinu zdravstvene zaštite. Upućivanje pacijenta od strane liječnika primarne zdravstvene

Више

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З

S L B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR GODINE BROJ 1/ На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. З S L U @ B E N I L I S T OP[TINE VR[AC GODINA XXXX VR[AC, 07. FEBRUAR 2012. GODINE BROJ 1/2012 1. На основу члана 13. став 2 и 3. и члана 88. став 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс:

г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, Београд, Србија, тел: ; факс: г. Е К С П Е Д 0 В А. Н С Рспублички фонд злјхккгпипк! ги кпрлн'^' Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 е-там: РЦЈЗ С@ ГЈ20.ГЗ ПИБ бр. 101288707 мат.

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више