ПРОГРАМ ПОДРШКЕ установама социјалне и здравствене заштите у бризи о лицима са менталним болестима или поремећајима

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРОГРАМ ПОДРШКЕ установама социјалне и здравствене заштите у бризи о лицима са менталним болестима или поремећајима"

Транскрипт

1 ПРОГРАМ ПОДРШКЕ установама социјалне и здравствене заштите у бризи о лицима са менталним

2 Штампање публикације финансира Пројекат менталног здравља у БиХ који подржава Влада Швајцарске, а спроводи Асоцијација XY у партнерству са Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и Федералним министарством здравства. Садржај публикације не представља нужно ставове Владе Швајцарске и партнера у пројекту.

3 У Бањалуци, јануар 2018.

4 4 Тим за израду програма: др Љиљана Иванчић, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, помоћницa министра у Ресору за здравствену заштиту др Милан Латиновић, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, руководилац Одсјека за болничку заштиту мр Бранка Сладојевић, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, помоћница министра у Ресору за здравствену и социјалну заштиту Љиљана Васић, Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, виша стручна сарадница за правне послове у Ресору за социјалну, породичну и дјечију заштиту

5 5 Садржај Увод ПОСТУПАК СМЈЕШТАЈА ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ БОЛЕСТИМА И ПОРЕМЕЋАЈИМА У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ Смјештај у установе социјалне заштите Смјештај у установе здравствене заштите АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА СА ПРЕПОРУКАМА И СМЈЕРНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРЕПОРУКЕ Препоруке за установе социјалне заштите Препоруке за установе здравствене заштите РЕФЕРЕНЦЕ

6 6 Увод Права лица са инвалидитетом регулисана су Уставом Републике Српске 1, међународним документима универзалног карактера и документима чији су предмет специфична права лица са инвалидитетом и законима и другим прописима који уређују остваривање права у свим системима заштите у оквиру нашег правног система (област социјалне, здравствене и породичноправне заштите дјеце и породице, област васпитања и образовања, запошљавања и радних односа, пензијског и инвалидског осигурања, саобраћаја, области пореско-правног система, становања итд.) 2 Посебна пажња се мора посветити смјештају лица са менталним болестима и поремећајима у установе социјалне и здравствене заштите, то јесте да се приликом смјештаја корисника не крше основна људска права и да се испоштују законске процедуре. Влада Републике Српске донијела је акциони план у циљу спречавања будућих повреда људских права по члану 5. Конвенције у вези присилног смјештаја лица са поремећајима у менталном здрављу у Републици Српској, а на основу пресуде Европског суда Хаџимејлић и други против БиХ. Кроз наведени акциони план требало би да се анализирају материјалнотехнички услови у установама и додатне потребе за опремањем установа, анализирају потребе за присилним задржавањем лица која су у сличном правном положају као апликанти, ојачају капацитети стручних радника запослених у установама, те измјесте лица за која се процијени да постоји алтернативни облик збрињавања. Лица са инвалидитетом су равноправна са другим лицима, она уживају право на слободу и безбједност те не смију да буду незаконито или произвољно лишена слободе. 1 (,,Службени гласник Републике Српске, број 21/92 пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05). 2 Од изузетног значаја за правно уређење положаја лица са инвалидитетом је доношење Закона о спречавању дискриминације ( Службени гласник Босне и Херцеговине, број: 59/09) и усвајање Стратегије унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској

7 7 Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске у склопу реализације Пројекта менталног здравља у Босни и Херцеговини II фаза ( ), који финансира Влада Швајцарске (СДЦ), а у спровођењу учествује Асоцијација XY, организовало је радионицу Смањење дискриминације особа са менталним поремећајима смјештеним у установама и на нивоу заједнице. Након представљања тренутне ситуације смјештаја лица са менталним болестима и поремећајима у установе социјалне и здравствене заштите у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине дошло се до закључка да је потребно да се унаприједи законска регулатива као и процедуре смјештаја, бриге и ставова према особама са менталним болестима и поремећајима у Републици Српској. Као резултат наведене радионице радна група Министарства здравља и социјалне заштите је припремила овај документ. Генерални циљ програма подршке установама социјалне и здравствене заштите болестима или поремећајима је смањење дискриминације према лицима са менталним поремећајима смјештеним у социјалним и здравственим установама и на нивоу заједнице, а на шта нас обавезује и пресуда суда у Стразбуру у предмету Хаџимејлић и други против Босне и Херцеговине. Специфични циљеви програма су унапређење процедура смјештаја, бриге, ставова и односа према лицима са менталним болестима и поремећајима у Републици Српској.

8 8 1. ПОСТУПАК СМЈЕШТАЈА ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ БОЛЕСТИМА И ПОРЕМЕЋАЈИМА У УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 1.1. Смјештај у установе социјалне заштите Социјална заштита је активност од општег интереса за Републику Српску којом се пружа помоћ лицима која се нађу у стању социјалне потребе и предузимају се потребне мјере ради спречавања настајања и отклањања посљедица таквог стања. У средишту система социјалне заштите су грађани. Циљ социјалне заштите је обезбјеђење заштитне функције породице и појединца који су у стању социјалне потребе. Носиоци социјалне заштите су Република и јединице локалне самоуправе. Социјалну заштиту обављају установе социјалне заштите и то центри за социјални рад, службе социјалне заштите, установе за смјештај корисника, удружења грађана и друга лица у складу са законом (Графикон 1). Захтјев за признавање права на смјештај у установу социјалне заштите може да поднесе сам корисник ако је пословно способан или старатељ корисника, односно законски заступник корисника. Центар за социјални рад може да призна право на смјештај и по службеној дужности. Центар за социјални рад који је признао предметно право закључује уговор са установом социјалне заштите коју одабере цијенећи потребе и интересе одређеног корисника права. Такође, постоји могућност да лице буде смјештено у установу и без признавања предметног права (у том случају трошкове смјештаја не сноси центар за социјални рад), а на основу уговора који лице, односно његов законски заступник закључи са установом. Центар за социјални рад може да поднесе захтјев за смјештај у било коју установу социјалне заштите. Смјештај је добровољни. Пракса је показала да је предуслов за смјештај корисника у установу социјалне заштите да је лицу одузета пословна способности или да лице има менталну онеспособљеност, то јесте да је завршено

9 9 болничко лијечење. Ове процедуре не укључују истраживање конкретне ситуације на лицу мјеста од стране установе социјалне заштите за смјештај. Препоруке ЦПТ су да суд треба бити обавијештен о сваком смјештају лица против његове воље или на захтјев старатеља те да би у свим овим случајевима суд требало да донесе одлуку о смјештају лица са менталним поремећајима. На тај начин би се обезбиједили механизми заштите лица којима је одузета пословна способност или који су смјештени у установе социјалне заштите против своје воље. Графикон 1: Систем социјалне заштите у Републици Српској РЕСУРСИ СИСТЕМА НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПОТРЕБЕ КОРИСНИКА МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА И СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (Ресор за социјалну, породичну и дјечију заштиту ОПШТИНСКА ОДЈЕЉЕЊА (ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ, ФИНАНСИЈЕ...) ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ РЕПУБЛИЧКЕ УСТАНОВЕ ЗА ЗБРИЊАВАЊЕ КОРИСНИКА ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОПШТИНСКЕ УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ НЕВЛАДИН И ПРИВАТНИ СЕКТОР КОРИСНИЦИ Једно од основних права из Закона о социјалној заштити је смјештај у установу.

10 10 Поред центара за социјални рад, у систему социјалне заштите дјелују установе које се баве институционалним смјештајем и збрињавањем корисника (домови за дјецу, лица са инвалидитетом и стара лица), као и установе за дневно збрињавање и социјалне услуге (дневни центри, савјетовалишта, центри за услуге итд.). Корисници права на смјештај у установу су лица којима је, након проведене стручне процјене, утврђено да је институционални смјештај најоптималнији облик социјалног збрињавања. Корисници могу да остваре ову услугу на терет буџетских средстава јединице локалне самоуправе уколико испуњавају законом прописане услове. Област породично-правне заштите регулисана је Породичним законом ( Службени гласник Републике Српске, број 54/02, 41/08 и 63/14). Лице коме је правоснажном одлуком суда дјелимично или потпуно одузета пословна способност орган старатељства ставља под старатељство. Правоснажну одлуку о одузимању, односно ограничењу пословне способности суд је дужан да без одгађања достави надлежном органу старатељства, који ће у року од 30 дана од дана пријема одлуке лице коме је одузета пословна способност ставити под старатељство. Старалац лица коме је одузета или ограничена пословна способност дужан је нарочито да се стара о његовој личности, водећи рачуна о узроцима због којих му је одузета, односно ограничена пословна способност, и настојати да се ти узроци отклоне и то лице оспособи за самосталан рад. Оснивач установа социјалне заштите може бити Република, јединице локалне самоуправе, приватници, невладине и вјерске организације. Установе социјалне заштите чији је оснивач Република, а у којима су током године били смјештени корисници су: Дом за дјецу и омладину без родитељског старања Рада Врањешевић у Бањалуци, Дом за лица са инвалидитетом у Приједору, Дом за лица са инвалидитетом у Вишеграду, Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју Будућност у Дервенти, Дом за старија лица у Приједору, Дом за старија лица у Источном Сарајеву, Геронтолошки центар, Бања Лука (Табела 1).

11 11 Табела 1: Показатељи у установама социјалне заштите чији је оснивач Република, на дан Установа ДОМ ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА «РАДА ВРАЊЕШЕВИЋ, БАЊА ЛУКА ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ПРИЈЕДОР ЈУ ДОМ ЗА ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ВИШЕГРАД ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА, ПРИЈЕДОР ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА, ИСТОЧНО САРАЈЕВО ЈУ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР, БАЊА ЛУКА ЦЕНТАР ЗА ДЈЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ «БУДУЋНОСТ», ДЕРВЕНТА 56 73* Укупно број мјеста за кориснике у установи; 2 број смјештених корисника у установи на дан (*неки корисници само похађају школу, а нису смјештени); 3 укупан број запослених радника у установи; 4 број запослених стручних радника и радника који непосредно опслужују кориснике (без руководилачке, административне и техничке службе) У Табели 2 приказане су различите сметње корисника разврстане по полу и узрасту, те подаци о смјештају свих корисника на подручју Републике Српске.

12 12 Табела 2: Показатељи различитих категорија корисника мјера, услуга и интервенција које су пружане током године у центрима за социјални рад, а у складу са Законом о социјалној заштити, разврстано по полу ПОДАЦИ Укупан број лица смјештених у установу социјалне заштите или другу установу - У Републици Српској МАЛОЉЕТНИ ПУНОЉЕТНИ УКУПНО М Ж УКУПНО М Ж У Федерацији БиХ - У Републици Србији - У Републици Црној Гори Укупан број лица са оштећењем интелектуалног функционисања Број лица са лаким оштећењем интелектуалног функционисања Број лица са умјереним оштећењем интелектуалног функционисања Број лица са тежим оштећењем интелектуалног функционисања

13 13 ПОДАЦИ Број лица са дубоким оштећењем интелектуалног функционисања Укупан број лица са психичким поремећајима и обољењима Број лица са первазивним развојним поремећајима Број лица са дуготрајним сметњама понашања Број лица са органски узрокованим психичким поремећајима Број лица са психотичним поремећајима Укупан број лица са вишеструким оштећењима Број лица која имају два или више оштећења (утврђених Правилником) Број лица која имају једно или више оштећењa утврђених Правилником и једно или више оштећења или обољења која нису утврђена Правилником МАЛОЉЕТНИ ПУНОЉЕТНИ УКУПНО М Ж УКУПНО М Ж

14 14 ПОДАЦИ Укупан број лица са сметњама у развоју код којих је извршена процјена потреба и усмјеравање Укупан број лица код којих је процијењена неспособност за рад Укупан број лица код којих је процијењено функционално стање Укупан број лица код којих је процијењена неспособност за самосталан живот Број лица са оштећењем интелектуалног функционисања и лица са психичким поремећајима и обољењима која су смјештена у установе МАЛОЉЕТНИ ПУНОЉЕТНИ УКУПНО М Ж УКУПНО М Ж Министарство здравља и социјалне заштите урадило је идентификацију лица са менталним поремећајима којима је одузета пословна способност, а смјештени су у установе социјалне заштите. Анализа смјештаја рађена је са циљем да се упореде подаци добијени од центара за социјални рад и установа социјалне заштите, те да се сагледају узроци евентуалних повреда људских права и предложе начини унапређења заштите лица са менталним поремећајима која су смјештена у установе социјалне заштите путем центра за социјални рад и уз сагласност старатеља. Утврђено је да су смјештена 202 лица којима је потпуно одузета пословна способност и два лица којима је дјелимично одузета пословна способност. Начин смјештаја ових лица је путем центра за социјални рад. За само седам лица постоји судско рјешење о смјештају у установу.

15 Смјештај у установе здравствене заштите У области здравствене заштите постоји низ закона и подзаконских аката који регулишу здравствену заштиту лица са менталним поремећајима. Здравствена заштита грађана и пацијената па тако и лица са менталним поремећајима регулисана је Законом о здравственој заштити ( Службени гласник Републике Српске, број 106/09 и 44/15). Законом о заштити лица са менталним поремећајима ( Службени гласник Републике Српске, број 46/04) прописују се основна начела, права лица са ментални поремећајима и дужност лица која спроводе њихову заштиту и лијечење, добровољни смјештај лица са менталним поремећајима у здравствену установу, присилно задржавање и присилни смјештај у здравствену установу, отпуст из здравствене установе, поступци са лицима са менталним поремећајима против којих се води кривични поступак или прекршајни поступак, примјена физичке силе у заштити лица са менталним поремећајима, комисије за заштиту лица са менталним поремећајима и надзор. Законом о ванпарничном поступку ( Службени гласник Републике Српске, број 36/09) прописује се задржавање лица са менталним поремећајима у здравственој установи. Установе за ментално здравље у Републици Српској су: y ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича (хронична); y ЈЗУ Психијатријска болница Соколац (форензички пацијенти и акутна); y ЈЗУ Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ Болница Градишка, ЈЗУ Болница Приједор, ЈЗУ Болница Добој и ЈЗУ Болница Требиње (акутна одјељења). У припреми је отварање психијатријског одјељења у ЈЗУ Болница Бијељина; y ЈЗУ Завод за форензичку психијатрију; y Центар за заштиту менталног здравља ментално здравље у заједници. Смјештај у здравствену установу или јединицу здравствене установе чија је примарна функција/ основна активност заштита менталног здравља обавља се путем пријема пацијента и може бити: добровољни смјештај, присилно задржавање и присилни смјештај. Пријем подразумијева поступак од доласка или довођења лица у здравствену установу ради прегледа или лијечења до доношења одлуке о његовом добровољном смјештају или присилном задржавању. Присилно задржавање је смјештај

16 16 лица са тежим менталним поремећајем у здравствену установу од тренутка доношења одлуке психијатра о задржавању тог лица без његовог пристанка до одлуке суда о присилном смјештају без обзира на то да ли се ради о лицу које је тек дошло или доведено у здравствену установу или лицу које се већ налази на лијечењу у здравственој установи па је опозвало пристанак за добровољан смјештај. Добровољни смјештај лица са менталним поремећајем у здравственој установи је смјештај уз његов/њен пристанак. Присилни смјештај лица са тежим менталним поремећајем у здравствену установу је смјештај без пристанка. Присилни смјештај дјетета, малољетног лица или лица лишеног пословне способности са тежим менталним поремећајем је смјештај без пристанка његовог/ њеног законског заступника. Лице са тежим менталним поремећајима које због своје менталне сметње озбиљно и директно угрожава властити живот или здравље или безбједност, односно живот или здравље или безбједност других лица и постоји апсолутна потреба за хоспитализацијом може да се смјести у здравствену установу без пристанка, по поступку за присилно задржавање и присилни смјештај. Лице се смјешта на основу упутнице доктора медицине који није запослен у здравственој установи у коју се наведено лице смјешта, а који је исто лично прегледао и написао прописну исправу о урађеном прегледу или може бити доведено од стране овлашћеног службеног лица надлежног министарства унутрашњих послова. Поступак за смјештај лица у установе за ментално здравље код присилног смјештаја наведен је у сљедећим тачкама. 1. Психијатар је дужан да одмах по пријему лица у здравствену установу изврши преглед примљеног лица ради утврђивања разлога за присилно задржавање. 2. У случају да се утврди да не постоје индикације за смјештај лица у здравствену установу, врши се отпуст. 3. Уколико се утврди медицинска индикација, лице се задржава на лијечењу здравствена установа у року од 24 сата од доношења одлуке надлежном суду доставља обавјештење о присилном задржавању заједно са образложењем за присилно задржавање и расположивом медицинском документацијом. 4. У поступку присилног смјештаја лица са менталним поремећајима у здравствену установу одлучује надлежни суд у ванпарничном поступку.

17 17 5. Прије доношења одлуке о присилном смјештају лица са менталним поремећајима, суд је дужан прибавити налаз и мишљење једног од психијатара са листе сталних судских вјештака. 6. По завршетку поступка суд је дужан одмах, а најкасније у року од три дана да донесе рјешење o присилном смјештају лица у установу здравствене заштите. 7. Вријеме задржавања лица са менталним поремећајима не може бити дуже од шест мјесеци, тј. годину дана (Закон о ванпарничном поступку). 8. Ако здравствена установа утврди да постоје разлози за продужетак смјештаја лица са менталним поремећајима након истека рјешења суда, дужна је да седам дана прије истека тог времена предложи суду доношење рјешења о продужењу присилног смјештаја, који не може бити дужи од шест мјесеци. 9. Против рјешења о присилном смјештају у здравственој установи и пуштања из здравствене установе жалбу могу изјавити: здравствена установа која је задржала лице са менталним поремећајима, задржано лице, његов старатељ, односно привремени заступник и орган старатељства, и то у року осам дана од дана пријема рјешења. 10. Првостепени суд ће жалбу са списима одмах доставити другостепеном суду, који је дужан да донесе одлуку у року од три дана од пријема жалбе. 11. Физичка сила у заштити лица са менталним поремећајима примијениће се у здравственој установи само када је то једино средство да се то лице спријечи да својим нападом не угрози живот или здравље другог лица или свој живот или здравље или насилно уништи или оштети туђу имовину (закон детаљно уређује поступак и прописује услове под којим је допуштена употреба физичке силе лица са менталним поремећајима које је смјештено у здравствену установу). 12. Здравствена установа може примити на лијечење лице са менталним поремећајима, уз његову сагласност, ако је према природи болести у стању да да такву сагласност.

18 18 Ако је овом лицу ограничена слобода кретања или контактирања са спољним свијетом, здравствена установа је дужна да у року од 24 сата о томе обавијести суд писаним путем. 13. Уколико је за утвђивање душевног стања и способности за расуђивање лица коме се одузима пословна способност по мишљењу вјештака медицинске струке неопходно да се оно смјести у здравствену установу, суд може да донесе рјешење којим ће одредити да ово лице привремено, али најдуже три мјесеца буде смјештено у таквој установи. 14. Ако се лицу коме се одузима пословна способност ограничи слобода кретања или контактирања са спољним свијетом, здравствена установа је дужна да у року од 24 сата о том обавијести суд подношењем писмене обавијести и на начин прописан законом. 15. Суд се не обавјештава ако је лице са менталним поремећајима задржано у здравственој установи на основу одлуке донесене у поступку за одузимање пословне способности или у кривичном, односно прекршајном поступку. 16. Ако пријем у здравствену установу није извршен на основу одлуке надлежног суда, суд на чијем се подручју налази здравствена установа дужан је да одмах по пријему обавјештења о присилном смјештају лица са менталним поремећајима или кад на други начин сазна за боравак лица са менталним поремећајима у здравственој установи без његове сагаласности, по службеној дужности покрене поступак за задржавање у здравственој установи. Министарство здравља и социјалне заштите урадило је идентификацију лица са менталним поремећајима којима је одузета пословна способност, а смјештени су у установе здравствене заштите. Утврђено је да су у ЈЗУ Специјална болница за хроничну психијатрију Модрича смјештена 63 лица са менталним поремећајима којима је потпуно одузета пословна способност и 8 лица којима је дјелимично одузета пословна способност (укупно 71). За 22 лица је као старатељ именован центар за социјални рад из мјеста пребивалишта, а за 49 лица је као старатељ именован члан уже породице. Ни за једно лице смјештено у ову установу

19 19 немамо податак о постојању судског рјешења о смјештају у здравствену установу. Немамо ни податак да ли су лица са менталним поремећајима прије смјештаја у ову установу била смјештена у установу социјалне заштите. У ЈЗУ Психијатријска болница Соколац смјештено је 18 лица са менталним поремећајима којима је потпуно одузета пословна способност и једно лице којем је дјелимично одузета пословна способност (укупно 19). За 14 лица постоји судско рјешење о смјештају у здравствену установу. Прије смјештаја у здравствену установу 8 лица са менталним поремећајима је било смјештено у установу социјалне заштите. За 4 лица је као старатељ именован центар за социјални рад из мјеста пребивалишта, а за 15 лица је као старатељ именован члан уже породице.

20 20 2. АКТИВНОСТИ ПРОГРАМА СА ПРЕПОРУКАМА И СМЈЕРНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ А) Циљеви програма: y смањење дискриминација према лицима са менталним поремећајима смјештеним у социјалним и здравственим установама; y смањење дискриминација према лицима са менталним поремећајима на нивоу заједнице y унапређење процедура смјештаја; y Побољшање укључености породице и локалне заједнице у план координисане бриге на самом пријему корисника; y унапређење бриге, ставова и односа према лицима са менталним болестима и поремећајима; y јачање капацитета стручних радника у установама за смјештај лица (образовати кадрове и израдити планове координисане подршке корисницима/ пацијентима са поремећајима у менталном здрављу); y унапређење услуга у установама социјалне и здравствене заштите за смјештај; y унапређење услуга на локалном нивоу (центри за социјални рад, центри за ментално здравље); y повезивање корисника са сервисима и постојећим ресурсима.

21 21 Б) Активности програма 1. Програм стручног усавршавања запослених у установама и запослених у правосудном систему y Едукација стручних радника у центрима за социјални рад поступак смјештаја лица са менталним болестима и поремећајима; y едукација стручних радника у здравственим установама које се баве заштитом лица са менталним болестима и поремећајима (центара за ментално здравље услуге на локалном нивоу, улога центра за ментално здравље, болнички сектор и менаџмент); y едукација судија поступак, преиспитивање смјештаја лица са менталним болестима и поремећајима (о доношењу судских рјешења о присилном смјештају, односи се и на она лица којима је одузета пословна способност) као и одлуке о престанку услова за задржавање ових лица; y едукација стручних радника за постизање самосталности корисника са менталним болестима и поремећајима; y осигурати едукацију стручних радника за израду и ревизију планова координисане подршке корисницима са поремећајима у менталном здрављу у установама социјалне заштите; y континуирано радити на едукацији професионалаца из менталног здравља на изради и ревизији планова координисане бриге.

22 22 2. Законска регулатива y Сачинити извјештај о анализи закона који регулишу предметну област; y доношење нових законских и подзаконских рјешења гдје се укаже потреба за тим након извршене анализе, а у циљу усклађивања прописа са чланом 5. Конвенције о заштити људских права и основних слобода; y преиспитивање смјештаја лица са менталним поремећајима и y унапређење процедуре доношења рјешења од стране судова у циљу смањења повреда људских права (редовно преиспитивање разлога за задржавање лица у установама здравствене и социјалне заштите). 3. Установе y Извршити стручни надзор у установама социјалне и здравствене заштите за смјештај лица са менталним болестима и поремећајима, те дати препоруке установама за отклањање уочених недостатака у раду; y обезбиједити примјену стандардизованог инструметарија за процјену смјештаја корисника у установу; y унаприједити процедуре за поступање у кризним ситуацијама као и мјере сигурности; y сачинити упутство за поступак смјештаја лица које је под старатељством; y обезбиједити редовно стручно надгледање за запослене у установама; y успоставити моделе смањења боравка корисника у установи развојем нових услуга.

23 23 4. Локална заједница y Успоставити протоколe о сарадњи институција: центри за социјални рад, центри за ментално здравље; y развити нове услуге на локалном нивоу: дневно збрињавање, заштићено становање, становање уз подршку, заштићене куће, психолошко савјетовалиште и друго; y обезбиједити програме подршке породицама лица са менталним болестима и поремећајима; y обезбиједити програме подршке осамостаљивању лица са менталним болестима и поремећајима; y подржати развој инклузивних програма на нивоу локалне заједнице; y обезбиједити услове за повратак корисника из установа у локалну заједницу; y осигурати да центар за социјални рад на одговарајући начин врши своје дужности старатељства према лицима којима је одузета пословна способност и смјештени су у установе.

24 24 3. ПРЕПОРУКЕ 3.1. Препоруке за установе социјалне заштите Обзиром на тренутно стање у установама социјалне и здравствене заштите и важеће прописе који регулишу ову област, дају се препоруке које слиједе. Препоруке за установе социјалне заштите које збрињавају лица са проблемима у менталном здрављу: потребно је да установа обезбиједи услове у погледу простора, опреме и кадра, а имајући у виду категорију корисника коју збрињава и активност коју обавља; потребно је да се физичка сила, односно, средства за физичко ограничавање кретања и дјеловања употребљавају у складу са одредбама Закона о заштити лица са менталним поремећајима; потребно је корисницима у установи омогућити правовремено кориштење здравствене заштите и у складу са Законом; потребно је да се унаприједи вођење евиденција о корисницима, те редовно води евиденција о свим фазама социјалне рехабилитације за све кориснике; потребно је редовно праћење корисника, те преиспитивање могућности за друге облике збрињавања корисника у сарадњи са надлежним органима старатељства и сродницима; потребно је прилагодити социјалну рехабилитацију у односу на степен и врсту оштећења или обољења и функционално стање корисника; потребно је да установа обезбиједи адекватне услове за радно-окупационе активности и социјалну рехабилитацију корисника у складу са потребама и способностима истих, као и забавно-рекреативне садржаје;

25 25 потребно је приликом смјештаја корисника вршити процјену функционалног и здравственог стања лица, те прибавити сагласност лица за смјештај, а у складу са чланом 46. Закона о ванпарничном поступку; потребно је да установа у складу са чланом 46. и 47. Закона о ванпарничном поступку обавијести суд о већ примљеним корисницима који су смјештени без одлуке суда о задржавању у установи; у случају да се лицу које је примљено на смјештај ограничи слобода кретања и контактирања са спољним свијетом, или ако се на смјештај прими лице без његове сагласности или ако лице опозове дату сагласност, потребно је да установа о томе обавијести суд, а у складу са чланом 46. и 47. Закона о ванпарничном поступку; у случају смрти корисника потребно је поступати у складу са одредбама важећег Правилника о утврђивању смрти Препоруке за установе здравствене заштите Потребно је да установа обезбиједи услове у погледу простора кадра и опреме дефинисаним у Правилнику за почетак рада здравствених установа. Приликом смјештаја душевно обољелог лица у здравствену установу мора се обезбиједити право на заштиту његовог људског достојанства, физичког и психичког интегритета уз поштовање његове личности, приватности те моралних и других увјерења Здравствена установа је дужна да суду, по потреби, доставља извјештаје о промјенама у здравственом стању задржаног лица. Здравствене установе су дужне да у свом раду примјењују и поштују одредбе закона.

26 26 РЕФЕРЕНЦЕ 1. Устав Републике Српске, (,,Службени гласник Републике Српске, број 21/92 пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05). 2. Закон о социјалној заштити Републике Српске, (,,Службени гласник Републике Српске, број 37/12, 90/16). 3. Закон о спречавању дискриминације ( Службени гласник Босне и Херцеговине, број: 59/09). 4. Закон о општем управном поступку («Службени Гласник РС», број: 13/02 и 87/07). 5. Закон о заштити лица са менталним поремећајима ( Службени гласник РС, број: 46/04). 6. Закон о здравственој заштити ( Службени Гласник РС, број: 106/09 и 44/15). 7. Правилник о условима за почетак рада здравствене установе у Републици Српској ( Службени Гласник РС, број: 53/17). 8. Стратегија унапређења друштвеног положаја лица са инвалидитетом у Републици Српској ( ) vladars.net/sr-sp-cyrl/vlada/ministarstva/mzsz/dokumenti/documents/strategija%20unapre%c4%91enja%20dru%c5%a1tvenog%20 polo%c5%beaja%20lica%20sa%20invaliditetom.pdf 9. Акциони план у циљу спречавања будућих повреда људских права по члану 5. Конвенције у вези присилног смјештаја лица са поремећајима у менталном здрављу у Републици Српској, а на основу пресуде Европског суда Хаџимејлић и други против БиХ, ( Службени гласник Републике Српске, број 77/16). 10. Билтен социјалне, породичне и дјечије заштите за годину ti/documents/bilten%20socijalne%20porodicne%20i%20djeci- JE%20ZASTITE% pdf 11. Стратегија развоја менталног здравља у Републици Српској ( ).

27

28

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

З А К О Н

З А К О Н З А К О Н О ЗАШТИТИ ЛИЦА СА МЕНТАЛНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА ( Службени гласник Републике Српске број 46/04) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом прописују се основна начела, начин организовања и спровођења заштите

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o volontiranju Proglašava se Zakon o volontiranju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc Godina XII Utorak, 19. augusta/kolovoza 2008. godine Broj/Broj 67 Godina XII Utorak, 19. avgusta 2008. godine Na osnovu člana 4. i 12, stav (1), tačka 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Више

На основу члана 35

На основу члана 35 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА Бања Лука, март 2019. године На основу члана 142. став 9. Закона о средњем образовању

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o volonterskom radu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o volonterskom radu ("Službeni list Crne Gore", br. 026/10 od 07.05.2010), 2. Ispravka Zakona o volonterskom radu ("Službeni

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? docx

Microsoft Word - ???????? ??????? docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXV - Број 4 15. мај 2019. година МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2019. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

Slb 13

Slb 13 566 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ Број 13 Нови Бечеј 03.10.2014. године година XLV 1. На основу члана 22. став 3. Пословника Нови Бечеј ( Службени лист општине Нови Бечеј» број 9/2008) Скупштина општине

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 12/16-4 Podgorica, 23.03. 2016. godine Na osnovu člana 41.

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: 11.09.2018. НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици Беседеш,

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTK 0035766 18 Zenica, 24.07.2019. godine OPŠTINSKI SUD ZENICA Sudija

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗАКОН О ПЛАТАМА И ДРУГИМ НАКНАДАМА СУДИЈА И ТУЖИЛАЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Оквир Закона Овим Законом утврђују се плате, накнаде и одређена материјална права судија и тужилаца и стручних

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Број: VIII /06

Број: VIII /06 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Младена Маглова 2, Брчко дистрикт БиХ, телефон и факс: 049/ БОСНА И

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Младена Маглова 2, Брчко дистрикт БиХ, телефон и факс: 049/ БОСНА И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, телефон и факс: 049/215-516 БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА

Више

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni

CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br Podgorica, godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni CRNA GORA JU Zavod Komanski most Br.04-1353 Podgorica,20.07.2017.godine Na osnovu člana 11 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (Službeni list CG br.44/12, 30/17), JU Zavod Komanski most je

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОСНОВНИ СУД КИКИНДА СУДСКА ЈЕДИНИЦА НОВИ КНЕЖЕВАЦ Број: I-3 Ии. 416/2017 Дана: 19.09.2018. НОВИ КНЕЖЕВАЦ Основни суд Кикинда, Судска јединица у Новом Кнежевцу, по судији Славици Беседеш,

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

На основу члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку ( Службени лист СРЈ, бр.33/97 и 31/2001 и Службени гласник РС, бр. 30/2010) и члана 13.

На основу члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку ( Службени лист СРЈ, бр.33/97 и 31/2001 и Службени гласник РС, бр. 30/2010) и члана 13. На основу члана 126. став 3. Закона о општем управном поступку ( Службени лист СРЈ, бр.33/97 и 31/2001 и Службени гласник РС, бр. 30/2010) и члана 13. Закона о заштити податка о личности ( Службени гласник

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx

Microsoft Word - Pravilnik o Bezbednosti Ucenika.docx На основу чл. 41, 47. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 52/11 и 55/13), ) и члана 39. Статута Горан Ковачић школски одбор Основне

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima

Microsoft Word - Zakon_o_doprinosima Na osnovu člana 58. alineja 7. Poslovnika Narodne Skupštine Republike Srpske prečišćeni tekst ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 79/07) Zakonodavni odbor Narodne Skupštine Republike Srpske, na

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju BiH i R Slovenije.doc

Microsoft Word - ADMINISTRATIVNI DOGOVOR o sprovodjenju sporazuma o socijalnom osiguranju BiH i R Slovenije.doc MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 31 ADMINISTRATIVNI DOGOVOR O PROVOĐENJU SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE SLOVENIJE Na osnovu člana 26. stav 1.

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Realizacija Ugovora-Bolnička lista , za Gasica.doc

Realizacija Ugovora-Bolnička lista , za Gasica.doc ТАБЕЛА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА Р.Б. Основнa болничка листа лијекова, отворени поступак број: 07/015-824/19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Остатак Датум потпуне Врста вриједности реализације поступка

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita kritične infrastrukture Crne Gore (u daljem tekstu: kritična

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више