РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: године На основу члана 24. став 4. Закона о раду ( Сл. Гласник РС, бр. 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017 ), члана 142. став 1. Закона о здравственој заштити ( Сл. Гласник РС, бр. 107/2005, 72/ други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ други закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017 ), члана 30, 31 и 32. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. Гласник РС, бр. 113/2017 ), члана 29. Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа ( Сл. Гласник РС, бр. 43/2006 и 126/2014 ) и члана 21. став 1. тачка 3. Статута Клинике за стоматологију Војводине, в.д. директор Клинике за стоматологију Војводине дана године, доноси: П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Правилником о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине ( у даљем тексту: Правилник ) утврђују се организациони делови у Клиници за стоматологију Војводине ( у даљем тексту: Клиника ), радна места у организационим деловима, опис послова који се обављају на радним местима, одређење стручне спреме, односно образовања потребног за обављање послова радног места, број извршилаца и други посебни услови за рад на тим пословима. Члан 2. Правилник се доноси уз примену начела рационалности, функционалности и ефикасности и уз поштовање утврђених стандарда и кадровског плана који су прописани законом, односно другим прописом. Члан 3. Запослени имају сва права, обавезе и одговорности утврђене законом, општим актом и уговорoм о раду. Запослени су дужни да обављају систематизоване послове свог радног места и друге послове по налогу директора и непосредног руководиоца уколико су оспособљени за њихово обављање. Запослени здравствени радници су дужни да раде на извршењу утврђеног годишњег плана рада, пружању здравствене заштите осигураним лицима у складу са законом и уговором о пружању и финансирању здравствене заштите који је закључен са Републичким фондом за здравствено осигурање. Запослени здравствени радници су дужни да пацијентима који нису обухваћени обавезним здравственим осигурањем пружају ванстандардне услуге у области делокруга рада Клинике за стоматологију Војводине. Поступање противном одредбама става 2, 3 и 4 овог члана представља повреду радних обавеза увтврђену законом и општим актом. Члан 4. Послови утврђени овим Правилником се систематизују на нивоу Клинике и на нивоу организационих делова Клинике. 1

2 II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА Члан 5. Радник мора испуњавати опште услове за стицање својства радника и посебне услове за рад на одређеном радном месту утврђене овим правилником. Општи услов за заснивање радног односа је 18 година живота, односно најмање 15 година живота уз обавезну писмену сагласност родитеља, усвојиоца или стараоца, под условом да рад малолетника не угрожава његово здравље, морал и. Посебни услови за заснивање радног односа обухватају: стручну спрему; радно ; посебна знања; општу здравствену способност, ако је за обављање одређених специфичних послова потребна одређена здравствена способност, непостојање одређених законских сметњи, претходну проверу радних способности, пробни рад и сл. Члан 6. Директор Клинике, приликом доношења одлуке о потреби заснивања радног односа, одлучује о општој здравственој способности, као посебном услову за рад. Претходну проверу радних способности и пробни рад, као услов за заснивање радног односа утврђује директор за лица која испуњавају друге потребне услове за заснивање радног односа, на предлог начелника службе као руководиоца организационе јединице у којој одређено лице заснива радни однос. Утврђивање дужине трајања претходне провера радних способности или пробног рада врши се приликом доношења одлуке о утврђивању потребе заснивања радног односа. Члан 7. Под стручном спремом подразумевају се општа и стручна знања неопходна за обављање одређених послова и задатака које се стичу верификованим образовним, високообразованих установама или која су призната на основу закона. Стручна спрема потребна за обављање конкретних послова и радних задатака се утврђује према врсти и сложености тих послова и радних задатака. Стручна спрема се разврстава према сложености на степене, према врсти на струке ( занимања ), а обележава се називом и ознаком из којих се виде врста и степен стручне спреме. Уколико запослени стекне виши степен стручне спреме у току рада, Клиника нема обавезу да га распореди на одговарајуће послове према стеченом степену стручне спреме, уколико за тим нема потребе и могућности. Поред стручне спреме одређене врсте и степена, као посебан услов у погледу стручне оспособљености за обављање одређених, овим Правилником предвиђених послова и задатака, могу се утврдити, као кумулативан услов - положен стручни испит. Члан 8. Радно у струци представља знање стечено извршавањем одређених послова и радних задатака. Елементи радног искуства, године, месеци и дани, документују са одговарајућим јавним исправама. Као услов за обављање одређених послова, радно се признаје уколико је стечено на истим и сличним пословима, након стицања стручне спреме која је услов за обављање одређених послова и радних задатака, без обзира да ли је то време проведено у својству приправника, без тог својства или волонтерским радом ван радног односа. Радни стаж представља време проведено у радном односу. Елементи радног стажа документују се одговарајућим јавним исправама. Опис послова радног места садржи задатке, дужности и одговорности које посао одређеног радног места садржи. Запослени је по захтеву директора односно непосредног руководиоца дужан да обавља и друге послове, који нису садржани у опису посла, а који су у складу са његовом стручном спремом и занимањем. 2

3 Члан 9. Посебна знања и вештине, чине: знање страних језика; обученост за руковање одређеним машинама; обученост за рад на рачунару; познавање дактилографије и сл. III ПОСЛОВИ СА ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА РАДА Члан 10. Послови и радна места која се обављају под посебним условима рада су утврђени Актом о процени ризика на радном месту и радној околини Клинике за стоматологију Војводине број / од године. IV ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ Члан 11. У Клиници за стоматологију Војводине постоје следеће организационе јединице: 1. Служба за превентивну и дечју стоматологију; 2. Служба за ортопедију вилица са зубном техником; 3. Служба за болести зуба и ендодонцију; 4. Служба за пародонтологију и оралну медицину; 5. Служба за стоматолошку протетику са зубном техником; 6. Служба за оралну хирургију са операционим блоком и стационаром; 7. Служба заједничких стоматолошких послова; 8. Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове. V СИСТЕМАТИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛОВА Члан Систематизација послова на нивоу Клинике за стоматологију Војводине 1.1. ДИРЕКТОР КЛИНИКЕ - организује рад и руководи процесом рада Клинике; - координира рад унутрашњих организационих јединица Клинике; - именује руководиоце унутрашњих организационих јединица; - доноси правилник о организацији и систематизацији послова; - представља и заступа Клинику; - спроводи утврђену пословну и здравствену политику; - одговоран је за законитост рада Клинике; - обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Клинике Општи услови за заснивање радног односа и услови за избор и именовање директора утврђени су Законом o здравственој заштити ( Сл. Гласник РС, бр. 107/2005, 72/ други закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/ други закон, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/ други закон ) и Статутом Клинике за стоматологију Војводине ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА КЛИНИКЕ извршава налоге директора Клинике и учествује у спровођењу одлука органа управљања; 3

4 координира рад организационих јединица у циљу рационалнијег пословања; учествује у планирању стратегије развоја Клинике; учествује у планирању потреба за набавком опреме, лекова и медицинских средстава; обавља послове образовне и научно - истраживачке делатности; aнализира кадровску обезбеђеност и потребе организационих јединица које обављају здравствену делатност и у складу са Кадровским планом, даје одговарајуће предлоге директору; - спроводи поступке унутрашње провере квалитета рада у Службама и обавља друге послове предвиђене Законом и Статутом Клинике. Високо : на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије, или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије и организационих наука по пропису који уређује високо образо-вање, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама из области медицине, стоматологије или фармације, у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из одређених грана медицине, стоматологије или фармације у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама из области права, економије и организационих наука у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године. специјалистички испит; најмање пет година радног искуства у области здравствене заштите ГЛАВНА СЕСТРА ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР КЛИНИКЕ организује рад запосленог медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера, прави распоред дежурстава за медицински кадар за који је задужена, у сарадњи са непосредним руководиоцем организационе јединице и директором; планира, организује, води, координира, контролише и усклађује рад стоматолошких сестара и техничара у области процеса здравствене неге и подршке пацијената, у складу са програмом, циљевима и радом здравствене установе; врши унутрашњу проверу квалитета процеса рада стоматолошких сестара - техничара и за то одговара директору здравствене установе; надзире рад медицинског особља са вишом и средњом стручном спремом; - учествује у процесу планирања, контроли и статистичком извештавању, као и праћењу квалитета рада у сарадњи са непосредним руководиоцем; надзире рад помоћног особља, а у вези хигијене простора, опреме, медицинске одеће и сл.; 4

5 Број извршилаца благовремено обезбеђује требовање потрошног материјала за све службе; организује и прати спровођење приправничке обуке приправника са вишом и средњом стручном спремом медицинског смера; води евиденцију о радном времену и одсуствовању запослених с посла, у сарадњи са начелником и шефом службе, попуњава радне листе за обрачун зарада; контролише поштовање утврђених процедура за управљање медицинским отпадом; контролише спровођење утврђених процедура у циљу раног откривања, спречавања и сузбијања болничких инфекција; контролише спровођење поступака дезинфекције и стерилизације; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за њихово обављање. Високо : на основним студијама првог степена првог степена ( струковне / академске) по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године стручни испит; пет година радног искуства у области здравствене заштите Члан 13. Систематизација послова на нивоу организационих јединица Клинике за стоматологију Војводине 2. СЛУЖБА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И ДЕЧЈУ СТОМАТОЛОГИЈУ 2.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; 5

6 - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у области дечје и превентивне стоматологије: превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба; обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње) превенира, дијагностикује и лечи обољења уста и зуба деци, врши стоматолошку санацију деце са општим и инфективним обољењима која имају оралне манифестације, лечи компликације каријеса и пародонталних обољења и повреда зуба код деце; обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за њихово обављање. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из превентивне и дечје стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из превентивне и дечје стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. 6

7 Број извршилаца ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба; обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње) превенира, дијагностикује и лечи обољења уста и зуба деци, врши стоматолошку санацију деце са општим и инфективним обољењима која имају оралне манифестације, лечи компликације каријеса и пародонталних обољења и повреда зуба код деце; обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из превентивне и дечје стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из превентивне и дечје стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. 7

8 2.3. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зубапародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјалистом; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године 2.4. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању обавезном приправничком стажу у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима 8

9 Број извршилаца 2 стоматолошка сестра - техничар 2.5. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 3. СЛУЖБА ЗА ОРТОПЕДИЈУ ВИЛИЦА СА ЗУБНОМ ТЕХНИКОМ 3.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у области ортопедије вилица: - врши прегледе који се састоји од узимања анамнезе, прегледа зуба и меких делова; - узима отиске са загрижајем, ради на откривању неправилности зуба и вилица; - при предаји апарата даје упутство родитељима детета о правилном 9

10 ношењу апарата и његовом одржавању; - врши редовне реадаптације предатих апарата; - издаје налоге за оверу код надлежног фонда за здравство; обавља консултативне прегледе пацијената и учествује у конзилијарним прегледима; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; дијагностикује и лечи различите поремећаје оклузије тј. ортодонтске аномалије; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области ортопедије вилица, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области ортопедије вилица, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ - врши прегледе који се састоји од узимања анамнезе, прегледа зуба и меких делова; узима отиске са загрижајем, ради на откривању неправилности зуба и вилица; - при предаји апарата даје упутство родитељима детета о правилном ношењу апарата и његовом одржавању; - врши редовне реадаптације предатих апарата; - издаје налоге за оверу код надлежног фонда за здравство; обавља консултативне прегледе пацијената и учествује у конзилијарним прегледима; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, 10

11 Број извршилаца 2 уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; дијагностикује и лечи различите поремећаје оклузије тј. ортодонтске аномалије; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области ортопедије вилица, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области ортопедије вилица, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зубапародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјалистом; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 11

12 Број извршилаца Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године 3.4. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима стоматолошка сестра-техничар 3.5. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године 12

13 Број извршилаца најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Број извршилаца ЗУБНИ ТЕХНИЧАР - ОДГОВОРНИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ - координира и организује рад зубних ( ортодонтских ) техничара у Служби са радом доктора стоматологије специјалисте ортодонције; - стара се о обезбеђивању потребног материјала како би се обезбедио несметан и континуиран рад; - израђује ортодонтске апарате по радном налогу који му је доставио лекар специјалиста ортодонције; - израђује ортодонтске покретне, активно-механичке и функционалне апарате и учествује у изради фиксних апарата; - израђује стимулаторе код лечења расцепа усне, вилица и непца; средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима зубни техничар 3.7. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР - израђује ортодонтске апарате по радном налогу који му је доставио лекар специјалиста ортодонције; - израђује ортодонтске покретне, активно-механичке и функционалне апарате и учествује у изради фиксних апарата; - израђује стимулаторе код лечења расцепа усне, вилица и непца; обавља и друге послове по налогу начелника Службе, ако је оспособљен за обављање тих послова; средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 4. СЛУЖБА ЗА БОЛЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈУ 4.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; 13

14 - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте болести зуба и ендодонције: превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац; - врши лечење оболелих зуба и десни, њихову припрему за пријем фиксних и других стоматолошких надокнада; - врши прегледе, дијагностику и лечење болести зуба; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта; лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја, збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области болести зуба и ендодонције ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 14

15 на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области болести зуба и ендодонције ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац; - врши лечење оболелих зуба и десни, њихову припрему за пријем фиксних и других стоматолошких надокнада; - врши прегледе, дијагностику и лечење болести зуба; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта; лечи каријес и компликације каријеса, проучава, дијагностикује, планира и спроводи функционалну и естетску терапију зуба са циљем рехабилитације, функције, физиологије и естетике за сваког пацијента појединачно, уклањањем каријеса и ендодонтским третманом канала корена, лечи преосетљивост зуба; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја, збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области болести зуба и ендодонције ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису 15

16 Број извршилаца 3 који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области болести зуба и ендодонције ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Број извршилаца 4.3. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зубапародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјалистом; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године 4.4. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са 16

17 пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима стоматолошка сестра - техничар 4.5. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 5. СЛУЖБА ЗА ПАРОДОНТОЛОГИЈУ И ОРАЛНУ МЕДИЦИНУ 5.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; 17

18 - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у области пародонтологије и оралне медицине: - врши прегледе, дијагностику и лечење специфичних болести и дегенеративних промена ткива десни зуба; - обавља консултативне прегледе пацијената и учествује у конзилијарним прегледима; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл ), биопсије патолошких промена оралне слузокоже; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области пародонтологије и оралне медицине ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; 18

19 специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. Број извршилаца 5.2. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл ), биопсије патолошких промена оралне слузокоже; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја, збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године 5.3. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; 19

20 - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима стоматолошка сестра-техничар 5.а. Кабинет за пародонтологију 5.а.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ ШЕФ КАБИНЕТА - непосредно организује и руководи радом Кабинета; - уз сагласност директора врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста пародонтологије и оралне медицине; - врши прегледе, дијагностику и лечење специфичних болести и дегенеративних промена ткива десни зуба; - обавља консултативне прегледе пацијената и учествује у конзилијарним прегледима; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл ), биопсије патолошких промена оралне слузокоже; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; 20

21 - обавља и друге послове по налогу директора ако је оспособљен за њихово обављање. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области пародонтологије и оралне медицине ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области пародонтологије и оралне медицине ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. 5.а.2. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ - врши прегледе, дијагностику и лечење специфичних болести и дегенеративних промена ткива десни зуба; - обавља консултативне прегледе пацијената и учествује у конзилијарним прегледима; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; превенира, дијагностикује и лечи обољења десни тј пародонтопатије, болести слузокоже уста и других патолошких оралних симптома, ултразвучно уклања зубни каменац, обавља хируршке интервенције за елиминацију пародонталних џепова, естетску мукогингивалну хирургију (прекривање оголићених коренова зуба, уклањање плика и френулума и сл ), биопсије патолошких промена оралне слузокоже; дијагностикује и лечи оралне манифестације системских болести и оралних жаришта пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора и начелника службе ако је 21

22 оспособљен за њихово обављање. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области пародонтологије и оралне медицине ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области пародонтологије и оралне медицине ( болести уста и зуба ), у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. 5.а.3. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад - обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора ако је оспособљен за обављање тих послова. средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 6. СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ПРОТЕТИКУ СА ЗУБНОМ ТЕХНИКОМ 6.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; 22

23 - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у области стоматолошке протетике: - врши прегледе пацијената, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње); збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора ако је оспособљен за њихово обављање. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области стоматолошке протетике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области стоматолошке протетике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. 23

24 Број извршилаца ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ - врши прегледе пацијената, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; дијагностикује и лечи све облике безубости и крезубости, планира и учествује и изради свих врста мобилних зубних надокнада протеза и фиксних надокнада (крунице, мостови, инлеји, и надоградње); збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора и начелника службе ако је оспособљен за њихово обављање. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области стоматолошке протетике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области стоматолошке протетике, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес 24

25 зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зубапародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјалистом; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; - обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године Број извршилаца 6.4. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад - обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима стоматолошка сестра - техничар 6.5. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ 25

26 Број извршилаца 3 асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад - обавља и друге послове по налогу начелника Службе и директора ако је оспособљен за обављање тих послова. средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ЗУБНИ ТЕХНИЧАР - ОДГОВОРНИ ЗУБНИ ТЕХНИЧАР У СЛУЖБИ - организује рад зубних техничара запослених у Служби, као и зубних техничара који се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - требује потребан материјал за рад зубне технике; израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте, о чему води прописану медицинску документацију; припрема лабораторију за зубну технику за рад; сарађује са доктором стоматолигије у изради и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску надокнаду средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима зубни техничар 6.6. ЗУБНИ ТЕХНИЧАР израђује, прилагођава и поправља стоматолошка протетска помагала, по налогу и пратећи упутства доктора стоматологије или специјалисте доктора томатологије, о чему води прописану медицинску документацију; припрема лабораторију за зубну технику за рад; сарађује са доктором стоматологије у изради и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску надокнаду средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 26

27 7. СЛУЖБА ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ СА ОПЕРАЦИОНИМ БЛОКОМ И СТАЦИОНАРОМ 7.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИРУРГИЈИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у области оралне хирургије: - врши прегледе, дијагностику и лечење пацијената; - обавља све врсте хируршких захвата из области оралне хирургије; - врши хирурушке захвате у општој анестезији; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора; врши уградњу имплантата, препротетску припрему, лечи оралне инфекције зубног порекла, оперативно лечи оралне узроке фокалних оболења хоспитализованих пацијената; обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом; лечи инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла, хируршки лечи велике васкуларне малформације лица и врата, обавља препротетску хирургију - хируршке екстракције импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и продубљевања вестибуларног сулкуса, оралнохируршки обавља операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке екстракције импактираних зуба туморских лезијеа усне дупље, лица, поглавине и врата, у општој или локалној анестезији; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија 27

28 становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области оралне хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области оралне хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИРУРГИЈИ - врши прегледе, дијагностику и лечење пацијената; - обавља све врсте хируршких захвата из области оралне хирургије; - врши хирурушке захвате у општој анестезији; превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; пружа комплетну стоматолошку здравствену заштиту трудницама и породиљама годину дана после порођаја; обавља компликовано вађење зуба, заосталих коренова зуба, виличних цисти, бенигних тумора; врши уградњу имплантата, препротетску припрему, лечи оралне инфекције зубног порекла, оперативно лечи оралне узроке фокалних оболења хоспитализованих пацијената; обезбеђује општу анестезију код деце и одраслих, која не толеришу конвенционални стоматолошки третман и активно сарађује са специјалистом анестезиологије са реаниматологијом; лечи инфекције дубоких предела лица и врата дентогеног и недентогеног порекла, хируршки лечи велике васкуларне малформације лица и врата, обавља препротетску хирургију - хируршке екстракције импактираних зуба, надокнаде атрофичног алвеоларног гребена и продубљевања вестибуларног сулкуса, оралнохируршки обавља операције максиларног синуса, велике цисте вилица, хируршке 28

29 Број извршилаца 4 екстракције импактираних зуба туморских лезијеа усне дупље, лица, поглавине и врата, у општој или локалној анестезији; збрињава хитна стања у области стоматологије; спроводи стоматолошку здравствену заштиту одређених категорија становништва, односно пацијената оболелих од болести за чију превенцију, дијагностику и лечење је специјализован; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалуира спровођење стоматолошке здравствене заштите; спроводи активности стручног усавршавања у оквиру своје специјалности; Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из области оралне хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из области оралне хирургије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ - превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и аномалије зуба, уста, вилица и лица, применом принципа и процедура савремене стоматологије, о чему води прописану медицинску документацију; ради на унапређењу оралног здравља жена у току трудноће и 12 месеци после порођаја; упознаје пацијенте са дијагнозом и начином терапије, поставља дијагнозу и предлог за протетско збрињавање, ради на изради и одржавању фиксних и мобилних протетских надокнада, лечи каријес зуба и његове компликације, лечи обољења потпорног апарата зубапародонтопатије и врши екстракције зуба, када је то неопходно, у присуству односно консултацији са доктором стоматологије специјалистом; збрињава хитна стања у области стоматологије; обавља послове поливалентне стоматологије за све категорије становништва; учествује у унапређењу квалитета стоматолошке здравствене заштите; обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима; 29

30 Број извршилаца Високо : на интегрисаним академским студијама стоматологије, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама стоматологије у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године Дневна болница 7.3. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ОПЕРАЦИОНИМ САЛАМА - учествује у реализацији оперативног програма и интервенција; - врши свакодневну визиту болесника који су под његовим стручним надзором односно који су смештени у стационару; - врши потребне дијагностичке и терапијске интервенције по стручно методолошком упутству; - поставља дијагнозу, прописује терапију и лечење и брине о здравственом стању пацијента све док се налази у стационарној јединици; - обавља консултативне и конзилијарне прегледе; - самостално врши избор анестетика и других средстава реанимације пацијената; - води анестезију уз сталну контролу виталних функција болесника и о томе обавештава стоматолога који изводи интервенцију на пацијенту; - води картон анестезије у који уписује све што је пацијенту дато у том периоду као и виталне функције и друге евентуалне незгоде које су примећене у току поступка анестезије; - обавља рад са лекарима на специјализацији или обавезном приправничком стажу; - ради на стручном усавршавању; - ради на едукацији медицинског кадра; Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 и завршена специјализација из области анестезиологије са реаниматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године и завршена специјализација из области анестезиологије са реаниматологијом, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит. 30

31 Број извршилаца Број извршилаца 7.4. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ОПЕРАЦИОНОЈ САЛИ планира и пружа услуге здравствене неге и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандардима савремене здравствене неге, о чему води прописану медицинску документацију; обавља медицинске мере код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује прописану терапију и контролише узимање лекова; врши припрему болесника и асистира лекару при интервенијама; учествује у пријему болесника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евидентира виталне функције и др показатеље; припрема простор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи мера за спречавање интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци потребног материјала; нaдглeдa спрoвoђeњe прoцeсa здрaвствeнe нeгe, учeствуje у eвaлуирaњу прoцeсa и нa oснoву тoгa рaзмaтрa нaрeднe кoрaкe у спрoвoђeњу истoг; одлаже и уклања медицинских отпадна прописани начин; спроводи активности стручног усавршавања у области здравствене неге; средње у трајању од четири године стручни испит; најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ХИРУРШКОЈ САЛИ - ОДГОВОРНА СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА У СЛУЖБИ - организује рад стоматолошких сестара запослених у Служби, као и стоматолошких сестара које се налазе на стручном оспособљавању у Служби; - организује пријем пацијената, заказује контроле и комуницира са пацијентима, договара следеће посете и месечне контроле; - требује потребан материјал за рад доктора стоматологије; асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; асистира у орално - хируршким интервенција у хируркој сали припрема хируршку салу; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; правилно одлаже медицински отпад; 31

32 Типични / општи опис посла Број извршилаца 2 средње у трајању од четири године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства на пословима стоматолошка сестра - техничар 7.6. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У ХИРУРШКОЈ САЛИ асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; асистира у орално - хируршким интервенција у хируркој сали припрема хируршку салу; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад; правилно одлаже медицински отпад; средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 8. СЛУЖБА ЗАЈЕДНИЧКИХ СТОМАТОЛОШКИХ ПОСЛОВА Типични / општи опис посла 8.1. ДОКТОР СТОМАТОЛОГИЈЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ АМБУЛАНТИ НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује рад и руководи радом Службе; - уз сагласност директора Клинике врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује као доктор стоматологије специјалиста; - стара се о равномерној расподели пацијената по лекару; - координира рад лекара и стоматолошких сестара; - контролише вођење евиденције о пруженим услугама и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје директору и председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - учествује у раду Комисије за контролу и заштиту од болничких инфекција и стара се о примени и спровођењу прописаних мера и упутстава за заштиту и спречавање болничких инфекција у оквиру своје Службе; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се о благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне 32

33 за рад Службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - обавља послове доктора стоматологије специјалисте у оквиру своје специјалности; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо, почев од 10. септембра године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године и завршена специјализација из одређених грана стоматологије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника. стручни испит; специјалистички испит; најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора стоматологије. РТГ кабинет 8.2. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - ОДГОВОРНИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ У СЛУЖБИ - координира и непосредно организује рад РТГ кабинета у коме и лично учествује; - обједињује и контролише требовање потрошног материјала за рад РТГ тима, спроводи мере заштите код радиојонизујућег зрачења активно учествује у раду РТГ техничара; - врши све врсте РТГ снимања зуба; - води неопходну медицинску документацију; - обавља и друге послове по налогу начелника службе и директора ако је оспособљен за њихово обављање. даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања; поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,односно зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике; Високо : на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра

34 Типични / општи опис посла године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године Изузетно: средње у трајању од четири године и радним исксутвом од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ( Сл. Гласник РС бр. 81/2017 ) - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ - врши све врсте РТГ снимања зуба; - стара се о хигијени медицинских апарата; - води неопходну медицинску документацију; - обавља и друге послове по налогу начелника службе и директора ако је оспособљен за њихово обављање. даје упутства пацијенту о припреми за снимање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања; поставља пацијента у положај пожељан за снимање и зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,односно зрачну терапију; снима пацијента, развија филм и процењује квалитета снимка; примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; спроводи активности стручног усавршавања у области радиолошке технике; Високо : на струковим студијама првог степена (основне струковне студије) по пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године Изузетно: средње у трајању од четири године и радним исксутвом од најмање пет година стечено до дана ступања на снагу Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору ( Сл. Гласник РС бр. 81/2017 ) - најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. Централна стерилизација 8.4. СTОМАТОЛОШКА СЕСТРА / ТЕХНИЧАР У 34

35 Типични / општи опис посла АМБУЛАНТИ - преузима, одржава, чува, стерилише и издаје стоматолошке и медицинске инструменте. асистира доктору стоматологије у пружању стоматолошких услуга; асистира при денталним и интраоралним снимањима; припрема стоматолошку амбуланту за рад; врши дезинфекцију и стерилизацију инструмената и материјала за рад; води прописану медицинску документацију; припрема стоматолошку ординацију за рад средње у трајању од четири године најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 9. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ, ТЕХНИЧКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ Правни, технички и општи послови ртипични / општи опис посла 9.1. РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ - непосредно организује и руководи радом Службе; - уз сагласност директора врши расподелу послова уз контролу извршења задатака у свакодневном раду у коме и лично учествује; - координира рад запослених у служби; - контролише извршење свакодневних задатака и указује на евентуалне неправилности; - спроводи унутрашњу контролу квалитета стручног рада у оквиру своје Службе о чему подноси месечне извештаје председнику Комисије за контролу квалитета стручног рада; - израђује и доставља надлежној служби предлог годишњег плана јавних набавки добара, услуга и радова; - стара се благовременом обезбеђивању материјала и опреме потребне за рад службе; - израђује предлог плана стручног усавршавања запослених у Служби; - стара се о сопственом и стручном усавршавању запослених у Служби; организује, координира и контролише функционисање информационо - комуникационих технологија и послова; развија, дефинише и координира припрему ИКТ планова; координира израду и припрему ИКТ извештаја; доноси одлуке о начину реализације ИКТ послова; прати прописе и контролише спровођење законитости наменског и економичног трошења ИКТ ресурса; контролише наменско коришћење и економичност средстава приликом склапања уговора; координира израду општих и појединачних аката у вези са ИКТ пословима и даје мишљење о њима; координира израду ИКТ прегледа и анализа; 35

36 Типични / општи опис посла координира пројекте реализације дефинисаних програмских захтева; дефинише политике и мере безбедности у информационом систему; - организује и води евиденције која омогућава сагледавање стања средстава Клинике и успешности пословања; - саставља извештаје из области свог делокруга рада за органе управљања; - учествује у састављању периодичних и завршних рачуна и извештаја; - обавља и друге послове по налогу директора Клинике ако је оспособљен за обављање тих послова. Високо : на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године - најмање 10 ( десет ) година радног искуства 9.2. ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И АДМИНИСТРАТИВНЕ ПОСЛОВЕ - спроводи поступак заснивања радног односа и уговорног ангажовања лица ван радног односа и поступак остваривања права, обавеза и одговорности из радног односа; води управни поступак из делокруга рада; припрема опште и појединачне акте из области правних, кадровских и административних послова; припрема документацију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одговоре на тужбу, правне лекове и предлоге за дозволу извршења надлежним судовима; води евиденцију и сачињава периодичне извештаје о раду и стању у области правних, кадровских и административних послова; припрема документа и елементе за израду програма и планова из области правних, кадровских и административних послова; даје стручна подршку у процесу формирања планова рада; даје стручну подршку у области канцеларијског пословања; - учествује у изради конкурсне докумендтације и спровођењу поступака јавних набавки; Високо : на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо почев од 10. септембра године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године. знање рада на рачунару 36

37 Типични / општи опис посла 9.3. ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАР припрема материјал, заказује и води евиденцију састанака, рокова и обавеза руководиоца; прима, разврстава и дистрибуира службену пошту и другу документацију; води евиденцију о њеном кретању дистрибуиране поште и извршеној коресподенцији; комуникацира са странкама путем телефона; спроводи странке према протоколу; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и пројеката; пружа подршку у обради података из делокруга рада; - средње Типични / општи опис посла Број извршилаца Типични / општи опис посла 9.4. РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ прикупља потребну документацију за израду аката о процени ризика; прикупља податке за анализу степена тренутне експонираности безбедносним ризицима; прикупља податке и потребну документацију за израду општих и појединачних акта из области заштите, безбедности и здравља на раду; прати и контролише средства и опрему за личну заштиту на раду; прати стање и води евиденцију о повредама на раду и професионалним обољењима; спроводи мере за благовремено отклањање утврђених недостатака; контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца; учествује у изради извештаја у вези са ванредним догађајима из области заштите, безбедности и здравља на раду; - средње знање рада на рачунару; положен стручни испит ПОРТИР врши пријем странака, пацијената и других лица и даје им потребна обавештења; води евиденцију о уласку и изласку лица у објекат; води евиденцију о уласку и изласку запослених; контролише и надзире рад алармног система, видео надзора и система 37

38 Број извршилаца Типични / општи опис посла Број извршилаца ПП заштите; прима пошту и остале писмене отправке; прима телефонске позиве и усмерава везу по позивима; - средње знање рада на рачунару; положен стручни испит 9.6. КУРИР прима, разврстава и доставља пошту и други материјал; води евиденцију поште у интерним доставним књигама; преузима пошиљке и предаје на завођење у писарници; преузима поштанске пошиљке за експедовање и предаје пошту; - средње возачка дозвола Б категорије Типични / општи опис посла 9.7. РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ - СПРЕМАЧИЦА обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима; спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника; приjављуjе сва оштећења и кварове на инсталациjама, инвентару и опреми; прати стање залиха потрошног материјала и ситног инвентара за потребе одржавања чистоће; - основно Економско финансијски послови и послови јавних набавки 38

39 Број извршилаца Типични / општи опис посла 9.8. ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА проверава исправност финансијско рачуноводствених образаца; врши билансирање прихода и расхода; врши билансирање позиција биланса стања; води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана; припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке и остале извештаје везане за финансијско материјално пословање; припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању; преузима изводе по подрачунима и врши проверу књиговодствене документације која је везана за одлив и прилив готовине; контира и врши књижење; спроводи одговарајућа књижења и води евиденцију о задужењу и раздужењу; врши обрачун амортизације, повећања и отуђења основних средстава; прати и усаглашава прелазне рачуне и пренос средстава по уплатним рачунима са надлежним државним органима; врши усаглашавање главне и помоћне књиге потраживања по основу принудне наплате; врши контролу књижења на контима главне књиге и усаглашавања преноса средстава између подрачуна, прилива и одлива средстава по изворима; води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; чува и архивира помоћне књиге и евиденције; сачињава и припрема документацију за усаглашавање потраживања и обавезе; припрема документацију за обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса; припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна; Високо : на академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, пo пропису који уређује високо, почев од 10 септембра 2005 године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо до 10 септембра 2005 године знање рада на рачунару 9.9. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ израђује процедуре за финансијско управљање и контролу (ФУК); прати стање, спроводи стручне анализе, испитује информације и анализира акте и припрема извештаје о финансијским и рачуноводственим питања из области делокруга рада; 39

40 прикупља и обрађује податке за израду извештаја, финансијских прегледа и анализа; припрема податке за израду општих и појединачних аката; припрема и врши обраду документације за плаћање по различитим основама; врши плаћање по основу документације, прати преузимање обавеза за реализацију расхода; врши рачуноводствене послове из области рада; припрема и обрађује документацију за евидентирање насталих пословних промена; прати вођење и води помоћне књиге и помоћне евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом; усклађује стања имовине и обавеза у књиговодственој евиденцији са стварним стањем; прати усаглашавање потраживања и обавезе; прати чување и архивирање финансијских извештаја, дневника и главне књиге; припрема годишњи план јавних набавки, план набавки на које се закон не примењује и план контроле јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за спровођење јавних набавки и набавки на које се закон не примењује и спроводи поступак јавних набавки; спроводи стручне анализе, проучава тржиште и предлаже мере за унапређење послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује; контролише акте донете у поступцима јавних набавки, сачињава извештај и води евиденцију о спроведеним контролама, према годишњем плану; учествује у поступцима јавних набавки као члан комисије; прави план праћења и реализације извршења уговора и прати реализацију препорука о спроведеним контролама; припрема уговоре, извештаје и води евиденције из области свог рада; Високо : на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо почев од 10. септембра године; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо до 10. септембра године. знање рада на рачунару Типични / општи опис посла МАГАЦИОНЕР/ЕКОНОМ прима и складишти робу у магацин; издаје робу из магацина; чува, класификује и евидентира робу; контролише стање залиха складиштене робе; учествује у изради планова набавки ради попуњавања магацина; наручује робу и врши сравњивање улаза и излаза робе са материјалним 40

41 књиговодством; води прописану документацију за правилно и уредно магацинско пословање; врши сравњивање стања магацина са књиговодственом аналитиком; одговара за исправност ваге за мерење робе, хигијену магацинског простора и целокупну робу у магацину и рокове њене употребе; средње VI РАДНА МЕСТА СА ПОСЕБНИМ ОВЛАШЋЕЊИМА И ОДГОВОРНОСТИМА Члан 14. Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима на Клиници су: 1. Директор Клинике 2. Помоћник директора Клинике 3. Начелник службе Члан 15. Запослене са посебним овлашћењима одговорностима из члана 12. став 1. тачка 2. и 3. овог правилника поставља директор. Запослени из члана 12. овог правилника поред послова са посебним овлашћењима и одговорностима обављају и послове у оквиру своје струке у складу са законом и овим правилником. Запослени из члана 12. овог правилника ће се по истеку мандата на који су именовани, односно по престанку обављања послова са посебним овлашћењима и одговорностима, распоредити на одговарајуће радно место у складу са својим занимањем и стручном спремом. VII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ Члан 16. Запослени имају права и обавезе утврђене Законом, колективним уговором, правилником о раду и уговором о раду. Запослени су дужни да савесно, стручно и одговорно обављају све послове и радне задатке из делатности послодавца за које су се оспособили стицањем одређеног степена стручне спреме, врсте занимања и стекли одређена знања и способности за обављање послова и радних задатака који се захтевају на радном месту на ком су запослени. Запослени су дужни да поштују организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа. VIII ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА Члан

42 Налоге и упутства за рад запосленима издаје непосредни руководилац организационе јединице у којој запослени ради. Директор Клинике има право да непосредно издаје налоге запосленима или групама запослених за извршење одређених послова и радних задатака. Члан 18. Запослени је одговоран за ажурно и квалитетно обављање поверених послова, спровођење мера заштите на раду, чување средстава и материјала којим ради. Запослени је дужан да савесно и одговорно обавља послове на којима ради. Запослени је дужан да поштује радну дисциплину и правила понашања прописана актом послодавца. Здравствени радници су дужни да обављају здравствену делатност у складу са важећом здравственом доктрином и у складу са кодексом професионалне етике. Здравствени радници не смеју напустити своје радно место док им се не обезбеди замена иако је њихово радно време истекло, ако би се тиме угрозило обављање здравствене делатности или угрозило здравље пацијента. Начелници служби и руководиоци организационих јединица су дужни да редовно врше контролу квалитета стручног рада у службама и другим организационим јединицама и о томе сачињавају прописане извештаје. Директор непосредно или преко овлашћеног лица врши надзор над извршавањем послова свих запослених и предузима мере утврђене законом и општим актом према запосленом који не обавља послове у складу са овим правилником. IX ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ Члан 19. Клиника може да заснује радни однос са доктором стоматологије, који испуњава прописане услове, утврђене ради специјализације у складу са Законом. Члан 20. Клиника може да заснује радни однос са доктором стоматологије приправником, ради стручног оспособљавања ( обављања приправничког стажа ) за самосталан рад у струци. Клиника може, без заснивања радног односа, закључити уговор о волонтерском обављању приправничког стажа, са доктором стоматологије приправником волонтером, ради стручног оспособљавање за самосталан рад у струци у складу са законом. О пријему лица из става 1. и става 2. овог члана одлучује директор Клинике. Члан 21. Клиника може да заснује радни однос са здравственим радницима средње и више стручне спреме приправницима, ради стручног оспособљавања за самостални рад у својој струци у складу са законом. Клиника може, без заснивања радног односа, закључити уговор о волонтерском обављању приправничког стажа са здравственим радницима средње и више стручне спреме приправницима волонтерима, ради стручног оспособљавање за самосталан рад у струци у складу са законом. Стручно оспособљавање приправника, без заснивања радног односа ( волонтерско обављање приправничког стажа ), може се обављати само на пословима на којима лице заснива радни однос у својству приправника волонтера за период трајања приправничког стажа у складу са законом и подзаконским актима. О пријему лица из става 1. и става 2. овог члана одлучује директор Клинике. Члан 22. На пословима на којима раде запослени Клинике који раде и на Медицинском факултету у Новом Саду као наставници или сарадници радно време је краће од пуног радног времена и оно је регулисано Споразумом о међусобним односима између Клинике и Медицинског факултета у 42

43 Новом Саду. Члан 23. За све облике стручног усавршавања запослених које финансира Клиника постоји уговорна обавеза рада на двоструки временски период од времена трајања стручног усавршавања. Уговор о стручном усавршавању потписују запослени и директор Клинике. Члан 24. Број извршилаца предвиђен овим Правилником је у складу са бројем извршилаца утврђеним Одлуком о максималном броју запослених у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе на неодређено време за годину ( Сл. Гласник РС, бр. 82/2017, 92/2017 и 111/2017), те обухвата само извршиоце који се налазе у радном односу на неодређено време. X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 25. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине број 01-33/ од године са изменама и допунама број / од године. Члан 26. Измене и допуне овог Правилника су у надлежности директора Клинике. Члан 27. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и интернет сајту Клинике за стоматологију Војводине. Правилник о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине је објављен на огласној табли и интернет сајту Клинике за стоматологију Војводине дана године, те је ступио на снагу дана године. У складу са чланом 32. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. Гласник РС, бр. 113/2017 ) Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине на 6. седници одржаној дана године је донео Одлуку бр / од дана године којом је дао претходну сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова Клинике за стоматологију Војводине бр / од године. 43

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

На основу члана 28

На основу члана 28 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар 2016. године 1 На основу

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-30/2019 17.6.2019. године Датум оглашавања: 18.6.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 3.7.2019. године Градска

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАКОН О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ (,,СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС Бр. 25/19) БИТНЕ ИЗМЕНЕ У ЗАКОНУ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У ОДНОСУ НА ПРЕТХОДНО ВАЖЕЋИ ЗАКОН РЕПУБЛИКА СРБИЈА МОЖЕ: здравственим установама чији је оснивач

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,

СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, СТРУЧНО МЕТОДОЛОШКО УПУТСВО ЗА ОБАВЉАЊЕ МЕТОДА ANTIAGE МЕДИЦИНЕ На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), министар здравља доноси СТРУЧНО

Више

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017

Службени лист Општине Сремски Карловци, 12/2017 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број:40 /2018 17. децембар 2018. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 57. Одлуке о Општинској управи Општине Сремски Карловци ( Сл. лист Општине Сремски Карловци,

Више

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1

ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 1 ЗАВОД ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ЗАВОДУ ЗА ПРОУЧАВАЊЕ КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА Београд, 11. јун 2018. Завод за проучавање културног развитка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU

SREDNJA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA U ŠAPCU ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА НИКОЛА ТЕСЛА КОСТОЛАЦ КОСТОЛАЦ, јануар 2019. године Садржај

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА* У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА* У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ VI. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊА БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА VI.1. ПРЕГЛЕДИ И ЛЕЧЕЊЕ БОЛЕСТИ УСТА И ЗУБА КОД ДЕЦЕ ДО НАВРШЕНИХ 18 ГОДИНА ЖИВОТА, ОДНОСНО ДО КРАЈА ПРОПИСАНОГ СРЕДЊОШКОЛСКОГ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО ВИСОКОШКОЛСКОГ

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust godine SREMSKA MITROVICA Sremska Mitrovica, avgust 2014. godine Istraživanje zadovoljstva korisnika radom izabranih lekara u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece sprovedeno je 25. novembra 2013. godine

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав

На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Прав На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Сл. гласник РС, број 72/09, 52/11 и 55/13), а у складу са Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/ године Датум оглашавања: године Дату Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-42/2019 28.8.2019. године Датум оглашавања: 28.8.2019. године Датум истека рока за пријављивање: 13.9.2019. године Градска

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

pravilnik sistematizacija.rtf

pravilnik sistematizacija.rtf На основу члана 24. став 3. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005 и 61/2005 - даље: Закон), и на основу члана 5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", бр. 48/91 и 39/2002

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

01 - Sl. broj 13

01 - Sl. broj 13 GODINA XLX BROJ 13 189. На основу члана 59. став 2. а у вези са чланом 66. став 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 24. став 2 Закона о раду ("Сл.

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ I КОНТРОЛА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 1. Извршене контроле наменског трошења средстава У периоду од 01.10-31.12.2018. године Сектор за контролу је организовао и спровео укупно 19 контрола наменског трошења средстава

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa

UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA (Sl. glasnik RS, br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţa UREDBA O OBIMI I SARŽAJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE STANOVNIŠTVA I OSNOVNA ODREDBA ("Sl. glasnik RS", br. 43/93) Član 1 Ovom uredbom utvrďuju se obim, sadrţaj i način sprovoďenja zdravstvene zaštite grupacija

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да

Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/ године Датум оглашавања: године Да Р е п у б л и к а С р б и ј а ГРАД БЕОГРАД ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА Н Брoj:111-34/2018 19.10.2018. године Датум оглашавања: 22.10.2018. године Датум истека рока за пријављивање: 6.11.2018. године

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година

КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година КЛИНИЧКИ БЛОК ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. година Предмет: КЛИНИЧКИ БЛОК Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 9 часова активне наставе (1 час

Више

ПРИЛОГ 1:

ПРИЛОГ 1: ПРИЛОГ 2: НАЗИВИ ПОСЛОВА, БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА, УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА, ОПИС ПОСЛОВА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ЛКС У РЕГИОНАЛНИМ ЛЕКАРСКИМ КОМОРАМА - Регонална лекарска комора Београда... 01 - Регонална лекарска

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више

I Konačna verzija

I  Konačna verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ

ДОМ ЗДРАВЉА ИРИГ Војводе Путника 5, Ириг Тел/факс: 022/ Е-пошта: ПИБ: Матични број: ИНФОРМАТ ДОМ ЗДРАВЉА "ИРИГ" Војводе Путника 5, 22406 Ириг Тел/факс: 022/2462-030 Е-пошта: dzirig@open.telekom.rs ПИБ: 105201817 Матични број: 08879346 ИНФОРМАТОР О РАДУ ДОМА ЗДРАВЉА ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ Ириг, март

Више

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Memo

Memo РЕПУБЛИКА СРБИЈА АП ВОЈВОДИНА Завод за јавно здравље Панчево Пастерова 2, 26000 Панчево Тел.Фаx. 013/322-965, е-маил: инфо@зјзпа.орг.рс ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА, ЗА АНАЛИЗУ, ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈУ

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica  web:  Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM Dom zdravlja Šid April 2012. godine SADRŽAJ: Sumarna analiza zadovoljstva korisnika radom službe opšte medicine, pedijatrijske i ginekološke službe...

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u

IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U Organizacijski ustroj Tijekom nije bilo značajnih organizacijskih promjena u IZVRŠENJE PROGRAMA RADA I RAZVOJA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC U 2016. 1. Organizacijski ustroj Tijekom 2016. nije bilo značajnih organizacijskih promjena u Domu zdravlja Karlovac. Dom zdravlja obavlja djelatnost

Више

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту

II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту II СТОМАТОЛОШКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Стоматолошка здравствена заштита организована је у свим домовима здравља у Београду, Заводу за здравствену заштиту радника Железница Србије (ЗЗЗ радника ЖС), Заводу

Више

Odluka o oglasavanju

Odluka o oglasavanju "Службени гласник РС", бр. 23/2006 и 23/2013 др. одлука 1 На основу члана 8. став 2. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ("Службени гласник РС", бр. 85/2005), гувернер Народне

Више

ODLUKA_ O_ POPUNI_ UPRAZNJENIH_ RM_DS_19_ 11_2018

ODLUKA_ O_ POPUNI_ UPRAZNJENIH_ RM_DS_19_ 11_2018 РЕПУБЛИКА СРПСКА В Л А Д А МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА Б А Њ А Л У К А Трг Републике Српске 1, Бања Лука, тел: 051/338-478, факс: 051/338-844, E-mail: mup@mup.vladars.net, www.vladars.net Број: 08/4-120.1-200/18

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за годину: 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за годину: 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА Сремска Митровица 04.04.2018. Година X број 3 Цена примерка: 300,00 динара Годишња претплата за 2018. годину: 2.000,00 динара ГРАДСКО ВЕЋЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 86. На

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Microsoft Word - sl13

Microsoft Word - sl13 13.06.2014. Службени лист општине Жабаљ број 13 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 13 Жабаљ, 13.06.2014. Година 43 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник

Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник Република Србија ГРАД БЕОГРАД На основу чл. 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени гласник РС, бр. 21/16, 113/17, 113/17-др. закон и 95/18), члана

Више

Microsoft Word - Program kongresa HED docx

Microsoft Word - Program kongresa HED docx HRVATSKO ENDODONTSKO DRUŠTVO u suorganizaciji Stomatološkog fakulteta organizira KONGRES S MEĐUNARODNIM SUDJELOVANJEM STOMATOLOGIJA SVAKODNEVNA PRAKSA Hotel Dubrovnik Zagreb 22. i 23.04.2016. godine HKDM

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више